A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb...

of 24 /24
a rtzape 127. zenbakia - 2013ko ekaina GEtAriArrOn tOPAGUnEA bArbArA AZKUE ] tAO sistEMA bErrirO MArtxAn DA ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] C C O O D D E E A A M M - - e e k k o o t t r r i i a a t t l l e e t t a a g g e e t t a a r r i i a a r r h h a a s s i i b b e e r r r r i i a a k k

Embed Size (px)

Transcript of A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb...

Page 1: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa

artzape127. zenbakia - 2013ko ekaina

GE

tA

riA

rr

On

tO

PA

GU

nE

A

bArbArA AZKUE] tAO sistEMA bErrirO MArtxAn DA

ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ]

CC OO DD EE AA MM -- ee kk oo tt rr ii aa tt ll ee tt aa

gg ee tt aa rr ii aa rr hh aa ss ii bb ee rr rr ii aa kk

Page 2: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa

]

Page 3: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa

artzape127. zenbakia

2013ko

ekaina

[argitaratzailea] Gure Txeru Elkartea [koordinazioa] Izaskun Urbieta [maketazioa]

Monika Uzkiza [lan taldea] Izaskun Larrañaga, Nerea Kamio, Garazi Iribar, Eider Iribar, Izaro Uzin,

Alain Inza, Unai Mateos, Haritz Esteban, Iker Alberdi, Amaia Iribar, Josune Urresti, Amets Etxabe, Jon

Ander de la Hoz, Aitor Irigoien, Beñat Gereka, Mikel Mugika, Markos Aizpurua Getaiko Gaztetxea,

Elan-Euskadi GKE, David Zaipirain eta Aritz Iribar [kolaboratzaileak] Kepa Iribar.

[argazkiak] Artzape [publizitatea] Artzape [inprimaketa] Gertu [tirada] 1170 ale

[lege gordailua] SS-504/01 [ISSN] 1578-469X

Getariako Udalak, Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako aldizkaria

artzapeEskualtxeta kulturguneaKrixketaneko Iturrigaina

Tel.: 943 00 05 [email protected]

2013ko ekaina artzape-3

Gure Txeru Elkartea

]3/Aurkibidea

]4/berrikuntza

]5/txapakalezka - Artzapetik begira

]6 -7/Zer berri - bi hitzetan

]8-11/Erreportajea:Kaligrafiaren mundua barbara Azkueren eskutik

]12-13/Argazki-txokoa: san Juanak

]14-15/Elkarrizketa: CODEAM-eko triatleta getaiar hasi berriak

]16/Harritarten txutxupeka

]17/Getaiko gaztetxea

]18/Historiaren katebegiak

]19/Errezeta - Literatur txokoa

]20/iritzia

]21/Elan- Euskadi

]22/Agenda

]23/Hari tartian - Zorion Agurrak - telefonoak - Guardiak

] bertsotan / Getaiko Bertso EskolaGure artetik aurten negua

badirudi ez doala,

horrelakoa da maite degun

Euskal Herri tropikala

Doinua: Aita semeak

Page 4: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa

acebook orrialdea

Bi hilabete daramatzagu Artzaperen Facebook orrialdea albistez hornitzen, eta egia esan, oso gustura

gaude herritarren artean duen izan duen harrerarekin. Jada, 127 atsegite ditugu eta jendearen parte

hartzea ere nahiko ona da. Edozein zalantza edo argitalpen egin nahi baduzue gurekin kontaktuan

jartzea besterik ez duzue. Badakizue, Artzape Getariarron Topagunea da, beraz… ze hobeto, sarean

ere zuen berri zabaltzea baino!

F

Zure gutuna Artzapen argitaratzea nahi baduzu,Txeruko postontzian utzi, Eskualtxetara ekarri [email protected] helbidera bidali zure izen-abizenekin. Gutunak gehienez 200 hitz izanbeharko ditu eta luzeagoak direnak mozteko eskubidea izango du Artzapek. Ez dugu testu iraingarririk onartuko eta Artzapek ez du bere gainhartuko argitaratzen diren iritzien gaineko erantzukizunik.

] berrikuntza

Page 5: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa

2013ko ekaina artzape-5

Kepa iribar

] artzapetik begiratxapakalezkaAitor Irigoien, Beñat Gereka eta Mikel Mugika]

Elkarrizketan...Gure amonak

Dagoeneko elkarrizketa batzuk eginak ditugu gure atal honetan, guztiak ere aberas-garri bezain gozagarriak. Hilabete honetako hau, ordea, oso berezia da guretzat. Izanere, hainbeste maite, miretsi eta estimatzen ditugun gure amonei luzatu dizkieguhiruna galdera oraingoan.Txiki-txikitandik hain ondo zaindu gaituzten, hainbesteirakatsi diguten eta beti ondoan laguntzeko prest izan ditugunek ez baitute gutxiagomerezi. Hemen bada, emozioz betetako gure omenalditxo apala… Onenak zeate!

Amona Pilarika (Mikel):

1) Ondo zaituta ta burua ondo eukita, 88 urte egitera nijua... Jaungoikuai eskerrak!2) Bizitza maila asko igo da ordutik. Lehen, oso gazteik hasten ginan lanian: antxolanian, sarian, arrandegian… Oain bizitza hobea daukagu, eta gustora nao!3) Oso negartia zinala akordatzen naiz, ta nahiko bihurria… Batean, neri lentilak gar-bitzen ikusi ta geo zu berdina iten hasi eta arraskan behera jun zian. Bertso txapelketabat irabazita txapel ta guzti etxera bueltatu zinenekoa ere oroitzen det.

Amama Jexuxa (Aitor):

1) Ba eztakit… Ze lana egitea tokau zaigu behintzat… Anekdota bezela beti kontat-zen det txikitan askotan ibiltzen nintzala katarroakin… txokolatea jaten hasi nintzanarte… Ordutik, agur katarroei!2) Bizitzeko era guztiz desberdina zan orduan; gauzak izugarri aldatu dira: janzkera,elikadura, lana, festak ospatzeko modua… Beste bizimodu bat zan!3) Momentu asko… baina generalian akordatzen naiz Zestura etortzean txintxo tagustora asko ibiltzen zinala aititta ta nerekin paseoan, mendian…

Amona Kontxita (Beñat):

1) Bizitza moitua izan det: Ikastola eta Txeru sortzen, guraso elkartean, eleizan…etaarraindegian lanian! Beti laneako prest egotia, hori da sekretua.2) Nik aldaketa haundiena elektrodomestikoetan bilatu det. Lehen ur bila Laxaldekoerrekara, Iturri Txikira ta moia juten ginan, oain berriz...Gizarte mailan, oain errespetu falta gehio bilatzen det generalian…3) Behin Donostira egun pasa jun ginanekoa: eskaparate batian pajarita bat ikusizenun, ta zuri gustatu iten ta dendara sartu ta pajarita jantzita atera ginan.

Amona Manoli (Beñat):

1) Neretzat sekretua lana itia da. Gu 14 anai-arreba ginan, ta ondorioz beti laguntziata lana itia tokatu zait… 2) Oain jendia hobeto bizi da, baina lehen etzeon biziorik, diruik etzeolako… Oain,aldiz, behar deuna baino gehio eskatzen deu. 3) Txokon bazkai batian bi aitonakin egon zinanekoaz akordatzen naiz. Egun hartan,aitona Angelek erositako erropa berriakin zeuden. Irudi hori dakat buruan.

Nire zaletasun onartuenetakoa (batzu-rentzat pekatu dena!) Athleticzale izateada. Gogoan dut, nola ahaztu, 1986koabenduan aitari eskutik helduta lehenaldiz San Mames zapaldu nuenekoa:bandera zuri gorria erosi, eskilara amai-gabeak igo, eta azkenik berdeguneaikusi, une magikoa. Herrian gutxiengo gara, baina pekatari

bat baino gehiago dago Getarian ere.Hauetako batzurekin gozatu izan dutKatedralean. Deportivoren aurkakobatean, taldea UEFA jokatzeko sailkatuzenean, Angel Sopas ta biok ginen har-mailetan, irabazi eta ospatzera zelairaegin genuen jauzi, lehen aldiz berdegu-nea ukituz. Txapeldunen Liga jokatuzuenean, Galatasarayren kontrakoanJuan panaero, Juan Luis, Alaine, eta amaizan nituen harmaila lagun. Bitxia da,hala ere, San Mamesera gehienetan joannaizen herrikideak Realzale porrokatuizatea. Zenbat derbi ikusi ditudan Xabie-rrekin eta Feliperekin. Dagoen partidu-rik politena, Athletic eta Realaren arte-koa. Feliperen furgonetan sartu etaBilbora joaten ginen urtero. Bakoitzakbere koloreak soinean, norbere taldeaanimatuz, baina laguntasuna guztiarengainetik; futbola, azken finean, jolas batbaino ez baita. Futbol zelai bat baino ez dela pentsadezakezue. Harria eta burdina baino ez.Baina beteta zegoenean, Athletic “e”luze-luze batekin oihua entzutean, ere-serkian Athletic geuria orru egiterakoan,que bote San Mames leloarekin irrati kabi-nek dardar egiterakoan, edo bufandakastinduz Verdiren Aida operak bestezentzu bat hartzen zuenean.... orduan ezzen zemento zati haundi bat, bihotz battaupadaka baizik. Futbol talde batekikoatxikimendua zaila da azaltzen halako-rik sentitzen ez duenari, baina denanahasten da: aitarekin lehen aldia, lagu-nekin bizitako derbiak, Europako gaumagikoak, lanbideari esker bizitako par-tidu apartak, edo alabarekin gozatutakopartidu bakarra. Zutabe hau idazteko futbola aukeratududanez, ez nuke bukatu nahi zorionakbanatu gabe: herriko Realzaleei taldeakegin duen denboraldi bikainagatik, etaherriko taldeari lorturiko emaitza boro-bilagatik. Gozatu!!!

1) Hainbeste urte, bizipen... ta oraindik hain kementsu, hain alai... Zein da sekretua?

2) Eta zuen gaztaroko gizartearen eta egungoaren arteko diferentzia handiena?

3) Bereziki gogoratzen duzuen gure txikitako momentu, gertaera bat?

Mikel amona Aitor amona Beñat amona Beñat amona

Pilarikakin Jexuxakin Kontxitakin Manolikin

Page 6: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa

6- artzape @topagunea.com

] getarian zer berri?

tAO sistema

berriro martxan daEkainaren 15etik martxan dago portu eta hondartza inguruetan TAO sistema. Udaranzehar egongo da eta irailaren 15ean amaituko da.Kotxea bertan uzteagatik ordaindu behar denaorduko euro bat izango da. Goizeko 10:00etatikarratsaldeko 20:00etara izango da ordainsariaegin behar den tartea. Hala, eguneko gehienez 10 euro ordaindu beharko da.

Aurten, ez da barrerarik egongo, dena makinenbidez ordaindu beharko da. Isuna izan ezkero,momentuan makinan bertan ordaindu ahalko da.Isuna 15€-takoa izango da. Epe laburreanordaindu ezkero, 25€ ordaindu beharko da etabestela 50€-etara igoko da isuna.

Guztira 10 langile hartu ditu Udalak zereginhonetarako. Guztiak getariarrak dira, bat izanezik.

Oiartzuar

bikotea

garaile

Viii.Pala

txapelketan

Libe Goenaga Euskal Herriko

Eskolarteko bertsolari

txapeldunaEuskal Herriko XXV. Eskolarteko txapela Getariara ekarri berri du Libe Goenagakgaztetxoen mailan. 14 urtez azpiko kategorian, taldeka lehiatzen dute bertsolarigazte hauek. Libek Zarauzko taldearekin jardun zuen eta beraiek izan ziren garai-leak. Ekainaren 22an jokatu zen finala Orion eta guztira 5 taldek hartu zuten parte:Ekialdeko taldea (Bizkaia), Leitzako taldea (Nafarroa), Arabako taldea, Kanbo-Xalbadorreko taldea (Iparraldea) eta Zarauzko taldea (Gipuzkoa).Aurretik, Gipuzkoako txapela ere lortu zuten Libek eta bere taldekideek. Zorionikberoenak Ione Makazaga, Irati Tolosa, Ane Peñagarikano zarauztarrei eta nola ez,Libe Goenaga herrikideari. Jarraitu horrela!

Ekainaren 21ean jokatu zen Emaku-mezkoen VIII. Pala Txapelketaherriko frontoian, eta Jaione eta Ene-ritz bikotea izan zen irabazlea. Oiart-zundik etorritako neska pare honekez zituen gauzak erraz izan eta par-tida parekatua jokatu zuten Moniketa Miren zestoarraren eta azpeitia-rraren aurka. Guztira, 15 bikotekhartu dute parte aurtengo edizioan.

Ekainaren lehenengo asteburuangure herriko portu ingurua atrezzoeder batean bihurtu zen. Bertan izanziren Emilio Martinez-Lazaro zinezuzendari madrildarraren “Ochoapellidos vascos” pelikurentzathainbat eszena grabatzen. Filmean Espainiar estatuko aktoreezagun askoek hartzen dute parte:Carmen Machi (Aida telesaila),Clara Lago eta Dani Rovira, besteakbeste.Horien artean, Karra Elejalde aktoregasteiztarra dago. Hain zuzen, itsa-sontzi bateko patroiaren paperean.Itsasontzi horrek Sabino Hiru izenaeramango du filmean, baina berez,Santa Luzia ontzia izango da.

“Ocho

apellidos

vascos”

grabatzen

Page 7: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa

Uda iritsi da eta horrekin batera hasi da arraun denboraldia. Bederatzi hilabetezprestatu ostean Esperantza traineruak hilaren 23an eman zion hasiera KAE 1 ligari,Zierbenan laugarren egindako estropada batean. Aldaketa ugari izan ditu taldeakdenboraldi honi begira, esanguratsuena entrenatzaile aldaketa izanik. Ziklo alda-keta eman da arraun elkartean eta Gorka Etxeberria oriotarrak hartu du karguaLeandro Andreanoren ordez. Bederatzi arraunlarik taldea uzteak ere aldaketa ugarieragin ditu tostartean, eta aurpegi berri asko daude. Etxeberriaz gain, ManuelLasarte, Jon Gaztañazpi eta Agustin Mujika oriotarrak eta Mikel Lasa etorri dira,ekainean Urdaibaitik etorri den Borja Viaderorekin batera. Egoitz Mateosek ereOrion eta Zierbenan emandako urteen ondoren etxera bueltatzea erabaki du, etajubenil mailatik Gaizka Gorostiaga, Gaizka Zubiondo eta Unai Gomez patroia pasadira lehen taldera. Denboraldi honetako helburua joan den urtean lortutako seiga-rren postua hobetzea dute, eta aise lor daitekeen helburua dela dirudi, denboral-diaurrean emaitza bikainak lortu baitira, batel eta traineriletan ere emaitza txukunaklortzeaz gain. Gauzak horrela, badirudi taldeak lehen postuetan ibiliko dela, bande-ren lehian. Aurtengo ligak 12 jardunaldi izango ditu, Gipuzkoako txapelketa etaKontxako sailkapen estropada eta hala egokituz gero, igoera play-offez gain.

Deialdia etxean

konpostagailua jartzeko

Udal Elkarteak eta Aia, Getaria, Orio,Zarautz eta Zumaiako udalek indartueta areagotu egin nahi dute eskualdeanetxean eta auzoan konposta egitea etahorretarako jarri zuten martxan joan denazaroan etxean eta auzoan konposta egi-teko plana. Ekimen hori burutzeko hiru-garren fasean sartu da, etxean konposta-gailua jartzea horretarako aukera dutenfamilia guztiei.Getariako ia 100 familiei gonbidapenaegin zaie etxean konpostagailua jarri etahondakin organikoak etxean kudeat-zeko.Interesa duten herritarrek izena emaneta ikastaro labur bat egin behar dute(ordubetekoa). Getarian ikastaroa hart-zeko egunak zehaztu dira: ekainaren19an eta uztailaren 5ean, Iturzaeta HerriEskolan, 19:00etan.Oraintxe hastera doan planaren hiruga-rren fasearen helburua da etxean kon-postagailua jartzea horretarako baldint-zak betetzen dituzten ahalik eta familiagehienetan (baratza, berdegune edolorategi txiki bat izan behar da).Horretarako, Udal Elkarteak bostherrien azterketa zehatz eta sakona egindu, potentzialtasuna neurtzeko. Azter-keta horretan, bost udalerrien kartogra-fia digitaleko datuak aztertu dira, part-zela eta etxebizitza-motak zehazteko.Getariako kasuan ia 100 etxebizitzaaukeratu dira.Zein da, ordea, etxebizitza horienpotentzialtasuna konposta egiteko?Urola Kosta Udal Elkartean edukiont-zien bitartez biltzen den hondakin kopu-rua urtean 19.192 tonakoa da. Egindakoazterketen arabera, etxeko konpostajea-ren bitartez kudeatu daitezkeen hondarorganikoen potentziala 468 tonakoa da(etxeko konpostajea eta bizilagunenartekoa kontuan hartuta). Beraz, sortzendugun hondakin kopuru osoarekinalderatuz gero, konpostajearen bitartezprebenitu daitekeen hondakin kopurua%2,44koa da.

Informazioa gehiago:Tel. 943 896024

[email protected]@getaria.org

] bi hitzetan

Hasi da arraun denboraldia

2013ko ekaina artzape-7

Giro ederrean jokatu zen

Viii. Mus txapelketaJoseba Fuentes eta Nekane Arakistain izan ziren garaileak.

Guztira 28 bikotek hartu zuten parte Artzaperen aldeko VIII. Mus txapelketan.Getariarrez gain, inguruko herrietatik, Zumaiatik batik bat, etorritako bikoteen partehartzaile kopurua nabarmendu dezakegu. Hala ere, txapela Getarian geratu zen etabere jabeak Joseba Fuentes eta Nekane Arakistain gazteak izan ziren. Soilik laubikote izan ziren gizon eta emakumez osatuta, eta horietako batek lortu zuen txa-pela. Zorionak benetan! Hauek izan ziren, lehenengotik zortzigarreneraino, sariairabazi zuten bikoteak: Joseba Fuentes eta Nekane Arakistain, Jon Gonzalez etaIñigo Cardenas (Zumaia), Beñat Larrañaga eta Aitor Aldalur, Celes eta Iñaki Lujan(Zumaia), Jose Manuel eta Gaizka Gorostiaga, Justo Silbeti eta Gorka Salaberria,Gorka Bordagaray eta Eneko Etxegoien eta azkenik, Mikel Lorenzo eta Iraitz Legor-buru.Eskerrik asko, parte hartzaile guztioi, eta batez ere lan taldeari, Eruni eta Marinari!

Page 8: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa

8- artzape @topagunea.com

Izaskun Urbieta ] Elkarrizketa

“Beti izan dugu kirol hau egiteko ilusioa

eta

etorkizunera begira gogoarekin gaude”

noiztik zabiltzate triatloian?

Xabier Osa: Iazko urrian hasi nintzen entrenatzen eta aurtenegin ditut nire lehenengo bi lasterketak. Aurrenengoa Senpe-ren eta bigarrena Deban.Iñaki Requejo: Ni ere antzeko, urria edo azaroa aldean hasinintzen entrenatzen eta Osak bezala, bi triatloi egin ditut: Sen-perekoa eta Ondarroakoa.Iñaki Ucin: Arrauna utzi nuenean, pare bat triatloi egin nituenbaina ia prestatu gabe. Iazko maiatzean Codeam-en hasi nint-zen eta beste pare bat egin nituen. Baina aurtengo denboraldianserio hartu dut eta Zarauzko Triatloia egitea izan dut helburu.Gainera, uztailaren 7an, Iosu eta biok Getxora joango garahango lasterketan parte hartzera. Bertako triatloiak ere Zarauz-koaren distantzia bera du.Iñaki Requejo: Guk oraingoz distantzia motzagoak eginditugu, baina hala ere olinpikoak dira. Zarauzkoa berriz, olin-pikoaren bikoitza da.Iosu Iribar: Ni otsailean hasi nintzen, nahiko berandu egia

esan, baina aurretik lesionatuta nengoen. Osa bezala, Senpe-reko eta Debako triatloiak egin ditut eta gero Zarauzkoa.Hemendik aurrera labur batzuk egingo ditut eta gero Ucinekesan bezala, Getxora joango gara . Iraila bukaeran Menorcanospatzen den beste bat ere egingo dut.Ane Balentziaga: Ni ere azaroan hasi nintzen. Aurrena duatloibatzuk egin nituen eta gero hasi naiz triatloiarekin. Senperen,Deban, Hondarribian eta Aritzalekun egin ditut. Baina nikhauek baino motzagoak egiten ditut, sprint deitzen direnak.Iaz, emakumearen triatloia ere egin nuen. Gustatu egin zitzai-dan eta arrauna utzi egin nuenez, honekin hastea pentsatunuen.Iñaki Ucin: Kategoria ezberdinak daude. Motzena sprint-aizango litzake, gero olinpikoa, ondoren horren bikoitza(Zarauzkoa adibidez), eta azkenik Iron Man-a.

Zergatik hasi zineten triatloia egiten?

X.O.: Ni aurretik bizikletan ibiltzen nintzen. Nahiko ondo eta

Zarauzko Triatloi Taldea, Codeam, ongi errotuta dagoen kirol taldea da. Urtetik urtera pertsona

gehiago dira taldekide egin eta triatloia egitera ausartzen direnak. Ez dago soilik zarauztarrei

zuzenduta, edonori ateak irekita daude, eta hala, hainbat getariar gaztek kirol hau praktikatzeari

ekin diote berriki. Ane Balentziaga, Iosu Iribar, Xabier Osa, Iñaki Requejo eta Iñaki Ucin dira triatloia

egiten hasi eta “engantxatu” direnak. “Baina ez gara getariar bakarrak! Hor ditugu gure aurrekari

izan diren Unai Castañares (aurten Euskal Herriko txapelduna beterano mailan), Zigor Saizar,

Imanol Iribar, Gorka Olaskoaga, Ekaitz Balentziaga eta Andima Iribar, esaterako”.

Guztiak ere sasoi betean!

Page 9: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa

] Elkarrizketa / CODEAM-eko triatleta getariar hasi berriak

2013ko ekaina artzape-9

gustura ibiltzen nintzen baina azkenean kirol hau soilik egitenaspertu eta zerbait berria probatu nahi nuen.I.R.: Nire kasuan, nik futbolean jokatzen nuen eta korrika ereegiten nuen nire kasa. Futbolarekin nazkatu eta korrika egiteakbeste sentsazio batzuk sorrarazten zizkidan: lasaitasuna, ase-beteta sentitzen nintzen. Igeriketa eta bizikleta apenas ezagut-zen nituen, soilik lagunekin ibilita. Probatzea pentsatu nuen,gustatu eta hemen nabil, gogoarekin aurrera jarraitzeko.I.U.: Niri “pikatu” egiten zidan, beti inbidia pasatzen nuenZarauzkoa ospatzen zenean eta erronka modura hori egiteapentsatu nuen. Orain egunetik egunera gusturago nabil.I.I.: Ucinen modura nik ere zerbait nuen, arra moduko bat kirolhau egiteko. Ezagun batzuk egin izan dute eta ni beti gogoekin.Azkenean animatu egin naiz. Bizikleta izan da niretzat kirolberria, lehenago igeri eta korrika egin izan baititut.

Aurretik talde kirola egitetik zatozte. triatloia

aldiz, indibiduala da. Zertan da ezberdina?

X.O.: Askatasuna. Nik nahi dudanean entrenatzen dut, azke-nean. Ni naiz nire buruaren jabe, inork ez dit esaten zer eginbehar dudan. Nire esku dago dena. Gaizki egiten badut, nireada errua eta ez diot inori kalterik egiten. Ondo egiten badutberriz, oso pozik.I.R.: Talde kirola egitean, konpromisoa da oinarria. Gauzakgaizki irteten badira, porrot orokorraren barnean, beti sortzendira norberaren kulpa sentsazioak. Beste aldetik, arrakasta ego-eretan, nik gehiago gozatzen dut neuretzako lana egiten baduteta lorpena nirea bada. Taldean ere berdina gertatzen da. Talde-aren erronkak arrakastaz beteta, guztiontzat da pozgarria etadisfrutatu egiten dut, baina nik bakarrik, neuretzako lana egi-tea, nahiago dut. Onerako naiz txarrerako. Berekoikeria emanlezake, baina…I.U.: Enpresa batentzat lana egitea edo zuk autonomo lana egi-tea bezala da. Hor dago diferentzia. Azkenean, talde laneandenontzako egiten duzu lan, esaten dizutena egiten duzu, legebatzuk jarraitu behar dira… eta bakarrik zaudenean zuk duzugiltza.I.I.: Taldean zaudenean besteei errespetua ez galtzeagatikentrenatu egiten duzu, baina hemen zuk nahi duzunean egitenduzu lana, eta gero emaitzak zuk egindakoaren arabera etazure izenean azalduko dira.

A.B.: Ez da taldeko kirola, baina entrenatu eta lasterketarabatera joaten gara. Beti bilatzen da norbait.I.I.: Egia da hori. Hartu-eman handia dugu, bai gure artean,nahiz zarauztarrekin. Elkar abisatzen gara entrenatzera goa-zela.X.O.: Bizikletarako adibidez, denok batera ateratzen gara. Edobakarrik atera ezkero, askotan ikusten gara errepidean etaelkartu egiten gara.

nolako entrenamenduak burutzen dituzue? Egu-

nean bi kirol egiten dituzue?

I.I.: Egunean bi kirol egiten ditugu normalean baina beno, egu-naren arabera ere bada.I.R.: Egun batzutan bi kirol, bestetan bakarra… Eta deskant-suak ere hartzen ditugu.I.U.: Astean egun bat deskantsu hartzen dugu. Eta gero kirolaktxandaka, alternatuz.

norbaitek jartzen dizkizuete entrenamenduak?

I.U.: Ni entrenamenduak jartzen dizkidan pertsona batekinnabil. Segurtasuna ematen dit. Izan ere, lehen egun batean pilabat entrenatzen nuen, hurrengo batean ezer ere ez. Eta horrelaordenatuago nabil.I.I.: Nik neure buruari jartzen dizkiot. Azkenean ikasketak kiro-lari lotuak egin ditut eta aurten horrela nabil. Hurrengo urte-rako printzipioz entrenatzaile bat hartzeko intentzioa dut.A.B.: Bai, nik ere neure kasa egiten dut baina hurrengo urte-rako entrenatzaile bat hartuko dut.I.R.: Gu orain arte sentsazioen bidez gidatu izan gara. Eguraldiona dagoela, igeri egitera. Txarra dagoela, korrika. Eta horrelazaila da jarraikortasun bat ematea.I.I.: Entrenatzaile bat izateak lotura eta konpromiso gehiagoeskatzen du. Serioagoa da.

Zein abantaila daude talde bateko kide izatea?

Zuen kasuan, Codeam-en?

I.I.: Azkenean, federatu egin behar duzu eta horretarako inde-pendenteki edo taldean egin zaitezke. Baina taldean egoteakbeti ematen dizu segurtasuna.I.U.: Arropa aldetik ere laguntzak jasotzen dituzu.I.R.: Horretaz gain, lagunak ematen dizkizu. Joaten zara behar-bada Ondarroara eta zure arropa berarekin ikusten baduzu

norbait, nahiz eta aurretik ez ezagutu, agurtu egiten duzu, hiz-ketan jardun...

Lau mutilak igeri egiteko prest.

“Ez da taldeko kirola,

baina entrenatu eta

lasterketara batera

joaten gara”

Page 10: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa

10- artzape @topagunea.com

] Elkarrizketa / CODEAM-eko triatleta getariar hasi berriak

Hiruetatik, zein kirol ematen zaizue okerren?

I.R.: Bizikleta. Hauei ezin zaie jarraitu! Hasieran ezinean ibilt-zen nintzen eta orain ere… hortxe-hortxe. Korrika ondo, betiibili izan naiz eta. Igeri ere moldatzen naiz. Asko dut oraindikikasteko eta hobetzeko hala ere.X.O.: Niri aldiz, bizikleta ematen zait ondoena. Eta beste bietanere nahiko ongi moldatzen naiz. Hobetzeko asko, baina defen-ditzeko moduan oraingoz.I.U.: Niretzat kirol berria bizikleta da. Iaztik hona dezentekosalto kualitatiboa eman dut. Eta gaur egun, hiruretan antzekoibiltzen naiz.I.I.: Bizikletan uste baino hobeto nabil aurten. Eta beti pentsatuizan dut korrika zela nire punturik indartsuena baina orainkonturatu naiz, besteekin alderatuta, hori egiten dudala oke-rren. Lesioagatik ere gutxien hori entrenatu dut.A.B.: Ni okerrena igeri. Ez dut inoiz ere kurtsorik hartu eta nirekabuz ibili naiz.

bizikletarekin entrenatzeko errepidean ibiltzen

zarete. Arriskutsua da, ezta?

I.I.: Bai, bada. Eta Zumaia-Zarautz bidea oraindik eta gehiago.Bide estua da eta trafiko asko ibiltzen da. Azpeitia aldea adibi-dez, lasaiago izaten da.I.U.: Beldurra ematen du batzuetan. Oso gertu pasatzen badirakotxeak, eta batez ere kamioiak eta autobusak.X.O.: Susto batzuk izan ditugu.I.R.: Haizea, euria… ez dira onak gainera.A.B.: Ni ahal dudan guztietan norbaitekin ateratzen naiz bizi-kletan ibiltzera.X.O.: Esan behar da bizikletan batzuk ere ez direla ongi ibilt-zen. Ez dituzte arauak errespetatzen. Arriskua beraiek sortzendute.

nolako estrategia erabiltzen duzue lasterketetan?

X.O.: Nik igerian erritmo bat hartzen dut eta ibilbide guztianhorrela jarraitzen saiatzen naiz, zati hori amaitu arte. Gero bizi-kletan dena ematen dut, eta korrika, bukatzera joaten naiz.I.R.: Igerian ahal dudana egin, bizikletan oraindik sufritu etaazkenik korrika topera egiten dut.I.U.: Nik zati guztiak egiten ditut ahal dudana ematen.Nahiago dut gasolinarik gabe iritsi helmugara, gasolinarekinbaino. Ez zait gustatzen amaitutakoan pentsatzea “gehiagoegin banu…”I.I.: Damu gabe amaitu behintzat. Ahal den guztia emanda.Hala ere ez pentsatu denbora guztian sprint-ean goazenik, eztagutxiago ere.

trantsizioetan ongi moldatzen zarete?

I.U.: Uste baino hobeto. Ni berez nahiko baldarra naiz eta.I.I.: Jendeak garrantzia handia ematen dio, egia esan. Nik,galdu dezakegun 20 segundo horiengatik, ez diot buelta asko-rik ematen. Irabaztera aterako bagina beharbada entrenatukogenuke, baina ez da kasua.I.R.: Misterioa da gauzak garbi edukitzea. Adibidez, igeriketa-

tik atera eta zapatilak jantzi, bizikleta hartu eta kaskoa ipini.Ordena jarraitzea eta ziurtasunez egitea.I.I.: Gaizki egitetik ikasten dugu. Nik behin korrikako zapatilakalderantziz utzita nituen eta denbora galdu nuen janzten.Hurrengorako kontu gehiagorekin ibiltzen zara.

Oso modan dagoen kirola da. baina edonork egi-

teko modukoa?

I.I.: Bai, egia da oso modan dagoela. Batez ere Euskal Herrianeta kostaldeko herrietan. Eta beno, hainbeste kategoria daude,motzetik hasita, non jendeari bultza egiten zaion kirol haupraktikatzera. Hasi berriei, alegia.A.B.: Aurretik beste kirol batzuk egin izan dutenek, hau ere egi-teko ez dute arazo handirik izango. Ezer egin ez duen inork bazailagoa izango du, jakina.I.R.: Materiala ere inoiz baino eskuragarriago dago, gainera.

baina, kirol garestia da, ez?

I.I.: Bai, garestia da. Aurreneko urtean egin behar duzun gastuamaterialean, ezin duzu imajinatu ere egin. Inskripzioak eregarestiak dira.I.U.: Materialaren barnean izugarrizko mundua dago.X.O.: Jendea oso kapritxoso jarrita dago eta zu lasterketa baterajoaten bazara orain dela 10 urteko bizikleta batekin, eskasa sen-titzen zara.I.I.: Oraindik ikusten duzu jendea arropa zaharrekin etahorrela, baina kontrakoa ere bai, hau da, oso onekin.X.O.: Gu ere ez gaude kexatzeko. Askok hartuko zituzten gurebizikletak.I.I.: Egia da hori. Denok gabiltza bizikleta nahiko berriekin.A.B.: Nirea izango da guztietan zaharrena. Anaiarena ibiltzendut.

Gizarteak txikitatik futbola, saskibaloia edota beste

kirol batzuk gain jartzen ditu. txirrindularitzak Eus-

kal Herrian bere indarra badu hala ere. baina igeri-

keta adibidez ez da hain ezaguna. Ume eta gazte

aroa pasata, eta e sa n deza gun he ldua go, 2 5 bat

urte , je nde a sko tr ia t lo ia eg i te n ha sten da.

Zergatik?

I.I.: Orain oso modan dagoela egia da, eta ez du zerikusirikorain 8-10 urte gizartean zuen inpaktuarekin. Gainera, EuskalHerrian ez dakit, baina Espainian badakit umeei txikitatik tria-tloia ezagutzeko eskolak sortzen ari direla. Iaz, Askizuko ater-

“Materialaren

barnean izugarrizko

mundua dago”

Page 11: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa

2013ko ekaina artzape-11

] Elkarrizketa / CODEAM-eko triatleta getariar hasi berriak

petxean egin ziren triatloiaren inguruko udaleku batzuk etaaurten ere egingo dira. Alde horretatik, horrelako iniziatibakoso garrantzitsuak iruditzen zaizkit.I.R.: ETBn Zarauzko triatloia iaz eskaini zuten lehenengo aldiz.I.I.: Bai, eta beno, pixkanaka garrantzi gehiago hartzen ari da.Teledeporten esaterako, ostegunero, ordu erdi-ordubetez, tria-tloiaren inguruan hitz egiten dute.

noraino iristea da zuen helburua?

X.O.: Hurrengo urtean Zarauzko triatloia egitea. Ikusiko dugunola egiten dudan eta ondoren, distantzia bereko beste batzukegitera kanpora irten edo…I.R.: Nik ere Zarauzkoa dut helburu hurrengo urterako. Etagero, distantzia horretako gehiago egitea. Amestea ere politada eta handiagoak egunen batean egiteko gogoa ere badut, zer-gatik ez. Baina beno, denborak esango du. Presarik gabe, pix-kanaka, oraindik gazteak gara eta. Ni gainera mendi lasterke-tetan ere banabil eta aurtengo helburua dut Beasain-Beasainlasterketa, Goierriko Bi Handiak deitzen dena. Guztira 88 kilo-metro izango dira. Uztailaren 12an izango da.I.U.: Horrela jarraitu nahi dut. Eta egunen batean, Iron Man-aegin, beharbada.I.I.: Nik aurrena Zarauzko triatloia ondo egin, aurtengoa ezbaita triatloia izan. Denboraldia distantzia bereko beste bi egi-ten amaituko dut eta esandakoa, hurrengo urtean, Zarauzkoabehar den bezala egin eta gozatzea. Nik Iron Man-a adibidezoso urruti ikusten du oraindik. Aurrena beste distantzian sen-dotu behar dut.A.B.: Nik entrenatzen jarraitu nahi dut eta prestatzen badut,hurrengo urtean ere Zarauzkoa, hauek bezala.

Zarauzko Triatloia duatloi bihurturik: Iñaki Ucin eta Iosu Iribar

Ekainaren 8an ospatu zen Zarauzko Triatloiak hainbat gorabe-hera izan zituen aurtengo edizioan. Aurrena, Zumaia eta Geta-ria arteko errepidea itxi egin zuten bidean agertu zen zulohandi bategatik. Hori dela eta, antolatzaileek bizikletaren ibil-bidea aldatzea erabaki zuten. Gero, itsasoaren tenperatura 15graduetara iristen ez zelako, igeriketako saioa laburtu eginbeharko zela abisatu zuten. Azkenean, aurreko egunean hon-dartzan agertu ziren marmoken erruz, igeriketako zatia era-bat kentzea erabaki zen. Lehen aldiz parte hartzera joan zirenIñaki Ucin eta Iosu Iribar. Urteetan pasa zuten inbidia laster-keta hau ikusten, eta orain beraiek egiteko ordua iritsi zen.“Azkenean triatloia beharrean duatloia izan zen eta berexarma galdu zuen” aipatu du Iñakik. “Gainera gure aurrenekourtea izanda, behar den bezala egin nahi genuen eta horretazgain, bioi igeriketaren zatia kentzea kalterako izan zen”, esandu Iosuk.Entrenamenduak ere triatloia egiten den orden berean egiterazuzenduta zituzten: “Bizikletatik jaitsi eta korrika egitengenuen entrenamenduetan, muskularki ere aldaketa hori pres-tatzeko. Noski, lasterketan hori ez zen horrela izan, aurrenakorrika egin genuen 9 kilometro, gero bizikleta, eta azkeneanbeste 14 kilometro berriro ere korrika. Eta guk sekula ere ezgenuen prestatu korrikatik bizikletarako pausoa”.Lasterketaren aurreko egunean erabaki zen igeriketa ez zelaegingo eta momentuan “desilusio” pixka bat hartu zuten. “Ezateratzea eta dena pentsatu nuen, baina hainbeste entrena-mendu egin ondoren, ze gutxiago” adierazi du Iosuk. Hala etaguztiz ere kontatu dutenez, 100 bat atleta ez ziren irteera pun-tura joan ere. “Jendea nahiko berotuta zegoen, baina antolat-zaileek pisuzko arrazoiak eman zituzten eta benetan, lan onaegin zuten”.Lasterketari dagokionez, Iñakik 52. postuan amaitu zuen etaIosu 99. sailkatu zen. “Korrika ondo hasi nintzen baina bizi-kleta hartzerakoan sufritu egin nuen, hanketako muskulua igoegin zitzaidan. Korrikako azken bueltan sentsazio txarrarekinjoan nintzen, nahiz eta jendeak ongi nindoala esan. Hala ereuste baino hobeto bukatu nuen” esan du Iosuk. Iñakik erekorrikako azken bueltan sufritu zuen gehienbat: “Bai, tartekabeherakadak izan nituen, ondo egotetik gaizkira pasa nintzen,gero berriro gora igo nintzen baina beno, oso gustura eginda-koarekin”.Eguraldia ere ez zuten lagun izan. Euria goitik behera, hotzaere lasterketa guztian izan zuten. “Bizikletan Aiatik beheragogorra egin zitzaidan, hotzikarak eta guzti nituen, dardarkajaitsi nintzen” azaldu du Iñakik. “Zarautzen baino 4-5 gradugutxiago zeuden Aian” aipatu du Iosuk. Hurrengo urteanberriro ere irteera puntuan egongo dira. Aurten bezala, sal-buespenik gertatu ezean, herrian ekingo diote Zarauzko Tria-tloiari. Izan ere Getarian hasten da igeriketako proba. Orduan,bidelagun gehiago izango dituzte aldamenean!

“Umeei txikitatik

triatloia ezagutzeko

eskolak sortzen ari

dira”

Page 12: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa

12- artzape @topagunea.com12-artzape @topagunea.com

san Juanak

Aurtengo Balentziagako festak ere etorri bezala joanzitzaizkigun. Udara oraindik etorri ez zela bazirudienere, giro alai, fresko eta atseginez igaro ziren San Juanfestak. Auzoko festak; auzoko mugimendu eta esfort-zuaren ondorioz aurrera ateratzen diren jaiak izanziren beste behin ere. Denetarik izan zen: umeentzakojolasak, afaria, bertso saioa, dantzak… eta nola ez, sua!Aparkamenduaren obraren ondorioz, sua leku ezber-dinean egin bazuten ere, jende andanak ederki pasazuen bere bueltan.

Argazkiak:

Artzape aldizkaria eta izaro Uzin.

] argazki txokoa

Page 13: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa
Page 14: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa

14- artzape @topagunea.com

Izaskun Urbieta] Erreportajea

Sorpresaz jaso zuen izendapena Barbara Azkuek, “ez nuenespero egia esan, baina oso pozik nago. Nire lana zein izangoden ezagutarazteko oso bide ona da”. Ez-ahozko komunika-zioa landu, eta batez ere, dokumentuen azterketa kaligrafiakoaegingo duen enpresaren arduraduna izango da Barbara.Gizarte langintzako ikasketak amaitu bazituen ere, iazko ikas-turtetik Kaligrafiaren Azterketa eta Dokumentoskopia Maste-rra bukatzen ari da eta udara ondoren proiektu berri honetanmurgilduko da. “Nire ikasketekin zerikusirik ez du, bidez era-bat aldatu dut, baina aldaketa onerako izan da eta oso gusturanago”.

Enpresaren izena MCRAE, Formacion & Consulting izango daeta bere barnean bi zati izango ditu. Alde batetik ez-ahozkokomunikazioa landuko da, eta beste aldetik, dokumentuenazterketa kaligrafiakoa egingo da. “Ez-ahozko komunikazioalantzeko masterrak eta kurtsoak emango dira. Bertan keinuak,janzteko era, ahotsaren tonua… zer esanahi duen eta nola era-bili behar den ikasiko da. Azterketa kaligrafiakoan, aldiz, doku-mentuetako sinadurak eta eskuz idatzitako paperak aztertzendira faltsuak diren edo ez jakiteko. Gero azterketa hauek epai-tegietan erabiltzen dira, esaterako”. Hala, enpresa berri hone-tan kurtsoak eta masterrak emateaz gain, kaligrafia azterketa

egiteko zerbitzua eskainiko da. Euskarari ere bere garrantziaemango zaio, gainera.

Edonori zuzendutako eta baliagarriak izango diren ikasketaknahiz zerbitzuak eskainiko dira proiektu berri honetan. Ez-ahozko komunikaziozko kurtsoak esaterako enpresetan nego-ziaketak egiteko baliagarria da, lanerako elkarrizketa baterakoere oso aproposa izan daiteke, langileak aztertzeko… “Eskole-tarako ere egokia da, ume batek arazoak izan ditzakeen ikusdaiteke bere keinu, edo idazten eta marrazten duenaren ara-bera”.

Azterketa kaligrafiakoaren zerbitzua ere edonorentzako da era-bilgarria, baina batez ere abokatuek erabiltzen dute epaiketetanaldeko edo kontrako neurri bezala. “Testamentuak dira adibi-dez gehien lantzen diren txostenak gaur egun. Norbaitek faltsi-fikatu duen ustea badago, guk azterketa hori egin, eta baiezkoaedo ezezkoa ematen diogu gure bezeroari”.Azterketa hauek egiteko hainbat tresna erabiltzen dituzte:mikroskopioak, argi ultra bioletak eta gorriak… “Dena aztert-zen da, sinatzeko erabilitako tintatik hasita, letra mota, idaz-teko mugimenduaren goranzkoa edo beheranzkoa, letrabakoitza banaka…”.

barbara AzkueKeinu eta lerro artean irakurtzen

Urola Kostako Udal Elkarteak antolatzen duen “Urola Kosta Ekin” enpresa ideien lehiaketako

3. saria lortu berri du barbara Azkuek. Enpresa berri edo eratu berrien kategorian, ez ahozko

komunikazioa eta kaligrafia azterketa lantzen duen enpresaren ideiarekin irabazi du izenda-

pena. MCrAE, Formación & Consulting izeneko enpresa, udaratik aurrera egongo da martxan

Zarautzen, Urola Kostako Udal Elkarteak duen eraikinean, hain zuzen ere.

“ Ez nuen espero

egia esan, baina oso

pozik nago”

Page 15: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa

2013ko ekaina artzape-15

Fidagarria

Kaligrafiaren mundu hau zientifikoki onartuta eta ziurtatutadagoen arloa da. “Bai, erabat fidagarria da eta konprobatutadago”. Adibide moduan, masterreko lan baterako esaldi bateskuineko eskuarekin idazteko eskatu zien bere lagunei. Geroezkerrarekin, eta azkenik, boligrafoa ahoan jarrita. “Guztietannorberaren markak agertu ziren, berdin da zein eskurekinidatzi, azkenean bakoitzak duen izaera modu guztietan agert-zen da”.

Azterketa egiterakoan, bakoitzaren izaera nolakoa den ezagutudaiteke, baina dokumentu bat faltsifikatua izan den edo ez jaki-teko, beste gauza batzuk ere begiratzen dira. “Sinatzerakoanizenaren gainean egiten den zirriborroak esaterako gauza askoadierazten ditu”. Sinaduraren norabideak ere esanahi ezberdi-nak hartu ditzake, eta tintaren erabilpenak ere bai. “Norbaitbeste baten sinadura kopiatzen ari bada, igarri egiten da, izanere, boligrafo bakoitzak tinta kopuru jakin bat botatzen du etakopiatzerakoan, tinta hori makalago isurtzen ari dela ikustenda”.

Sorginkeria konturik ez dagoela baieztatzen du Barbarak:“Txostena osatzen dugunean, azterketatik ateratako ondorioakjustifikatzeko pisuzko arrazoiak ematen ditugu”.

Etorkizun oparoa

Enpresa berri hau, lehenagotik sortuta eta ibilbide oparoa dara-man Madrileko enpresa baten frankizia izango da. Estatu espai-niarrean hainbat tokitan ditu bulegoak, eta hemen, EuskalHerrian, horrelako zerbait jartzeko ideiaren ondorioa izango daZarautzen martxan ipiniko den hau.

“Orain erdi martxan daukagu, baina nik ez dudanez masterraamaitu, Galizian dagoen beste frankiziarekin batera ari naizpraktiketan”. Baina, lehen esan bezala, gutxi falta zaio amait-zeko eta, udara ondoren, bulegoa guztiz zabaltzeko aukeraizango du.

Masterra ikasten hasi zenean, Euskal Herrian eta batez ereGipuzkoan arlo honetan gabezia zegoela konturatu zen Bar-bara. “Jende gutxik ezagutzen du mundu hau, eta hemen ezzegoela ikusirik, zerbitzu hauek eskaintzeko aukera ezin hobeaikusi dugu”. Izan ere, horrelako azterketak egiteko dokumentu,txosten, paper eta abarrak Madrilera edo Galizian dagoen bule-gora bideratzen dituzte hemendik gaur egun. “Horregatik, lekuhorietara bidaltzen ibiltzea baino, hemen bertan, eta kasu hone-tan Zarautzen, frankizia bat irekitzeko apustua egin da”.

Etorkizun oparoa izango duenaren esperantza du Barbarak:“Krisi egoera honetan, jendeak edozer gauza egiten du dirualortzearren eta faltsifikazioak bizitzaren egunerokotasuneandaude. Praktiketan nago orain, eta lan asko ematen ari zaizkit”.Hau guztia horrela izanda, eta hemen inguruan horrelako zer-bitzurik ematen ez direla ikusita, proiektu hau bideragarriaikusten du. “Orain ere etortzen dira Iruñera, Gasteizera edoDonostiara epai batean aztertutako txostenari buruz hitz egi-tera Madrildik. Hemendik aurrera nik egin beharko ditut lanhoriek”.Madrilen aski ezaguna den enpresa bateko langile izango daBarbara. “Aurretik fama dezente zuen enpresak, baina orain,Barcenasen kasua eramaten ari dira, eta are ezagunagoa egitenari da bai enpresa eta baita ofizioa ere”.

] Erreportajea / Ez ahozko komunikazioa eta kaligrafia

“Azkenean bakoitzak

duen izaera modu

guztietan agertzen da” “ Faltsifikazioak

bizitzaren

egunerokotasunean

daude”

barbarak lanerako erabiltzen duen materiala.

Page 16: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa

16- artzape @topagunea.com

] harritarten txutxupeka / herri eskola

BERTSO

TAILLERRA

EZ NEGARRIK EGIN

Doinua: Guantanamera

—Ume, ez zazu negarrik egin. Negar eginez

gero, bat oso itsusi jartzen da.

—Eta zuk zergatik egin duzu orduan

hainbeste negar?

JATETXEAN

Aintzane bazkaltzen ari da jatetxe batean eta

zerbitzariari hots eginez, dio:

—Arrai hau ez da freskoa!

—Nola ez da, ba, izango freskoa: bi

hilabetetik gora daramatza

hozkailuan eta!

Doinua: Guantanamera

EZ NEGARRIK EGIN

Doinua: Guantanamera

Guantanamera,malkoak begitik behera.Guantanamera,barre egitea hobe da.

Ez zazu negarrik egin...Zer arraio zaizu hautsi?Negarrez ari bazera

jarriko zera itsusi.

Zure bekain, begi, aho,surdurzulo eta bizar:zergaitik egin dezu zukorduan hainbeste negar?

Guantanamera,ta zu polita al zera?Guantanamera,zu ere nere antzera.

JATETXEAN

Doinua: Guantanamera

Guantanamera,arraina neri atera.Guantanamera,Freskoa nahi det gainera.

Aizu, zerbitzari entzun:zu bai zerala listoa!Zein enganaitu nahi dezu?

Arrain hau ez da freskoa!

Freskoa izeango ez da,kexatu zu segituan!behintzat hiru hilabetedaramatza hozkailuan.

Guantanamera,hartu diot nik tankera.Guantanamera,neri freskoa atera. }

}

}

}

}}

}

}

bis

bis

bis

bis

bis

bis

bis

bis

ikasturtean zehar astero tailerrak izaten ditugu eskolan. Ziklo bereko geletako ikasleak elkartzen gara eta primeran

pasatzen dugu. Aurten bigarren zikloan tailer hauek izan ditugu: Esku lanak, Marrazketa, bertso antzerkia eta txistu.

Hirugarren zikloan, berriz, Antzerkia, Pintura eta Makrame. Ekainaren 19an bertso tailerrekoek emanaldi bikaina

eskaini zuten. txiste barregarri batzuk egokitu eta bertsotan kantatu zituzten, Power point-a euskarri zutela.

Hona hemen batzuk. Ea gustatzen zaizkizuen.

Page 17: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa

] getaiko gaztetxea

Uda gainean izanda hilabete honetako ekintzak freskagarriak izan dira, batez ere, ekainak 9an izan genuen bakarrizketa.Bakarrizketa eder bat izan genuen hizpide, Esther Uria aktoresaren eskutik. Esther ezaguna bihurtu da lan hauen erruz besteakbeste; Hospital Central, Pilotari eta Euskolegas telesailetan parte hartu izan du. Antzerkigintzan ere ibilaldi majoa du donostia-rrak, hala nola; Conbate para negros, Como agua para chocolate eta igandean ikusgai izan genuen lana, Cada dia es solo una vez.Iluntze ez-ohiko bezain alai bat bizi izan genuen bertan bildu ginen protagonistak, egungo gizarte egoera umore kutsu batezmozorrotzea lortu baikenuen.

Bestalde, gaztetxean falta ezin diren kontzertuak ere beren presentzia izan zuten, oraingoan Rap metal, Indie Rock eta Dubstepmusika generoak izan ziren protagonistak. Chase The Mayhem,The Flats eta Ayahusca Soun System izanik talde hauen izenak.Gau interesgarria igaro genuen lagun artean, soinuaz eta melodiaz gozatuz.

Azken hilabeteetan ohikoa bihurtu den bezala, eztabaida taldekoek ere beren arratsa antolatu zuten gazte burmuinak zoratzekoasmoz, mundua hankaz gora jartzeko intentzioz. Azpi egitura handiez hitz egiteko aukera izan genuen, horretarako Mikel Alba-rez solaskidea gonbidatu genuen, azpiegituren nondik norakoak ongi azaltzeko asmoarekin. Bai azaldu ere, Mikelek zirrikitu guz-tiak ongi azaltzeko trebezia izan zuen, arlo tekniko eta burokratikoaz gain, arazoa norbanakoarengan islatzea lortu zuen, arazoapertsonifikatzera ere heldu zen.

Abiadura handiko trena, Pasaiako superportua, Bilboko metroa, autopista ezberdinak… eta beste zenbait gaiz dihardu genuen.Mega-eraikuntza hauen inpaktu naturalaz eta sozialaz eztabaidatu genuen, giza kondizio bera ere azpiegitura hauen menean erai-kia dagoen susmoaz ere jardun ginen. Noski, arazoa ez genuen konpondu, adaketarako bide berrien jabe egin ginen ordea.Besterik gabe, frantses komunikabideek esan dutenez aurtengo uda 1816az geroztik hotzena eta euritsuena izango da, hala bada,aukera ederra duzue Gaztetxera etorri eta ekintza ezberdinetan parte hartzeko. Eztabaida taldeak hilabeteko azken astearteanberriz ere beren arrats iraultzailea antolatuko dute, eta kontzertuen indarra ere entzungai izango da musika maite duten horient-zat.Beste zenbait sorpresa ere izango dira. Informazioa behar izan ezkero, sare sozialean arakatu dezakezu, zehazki; www.face-book.com/getaiko.gaztetxea.

Gaztetxeko ekintzak

Page 18: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa

18- artzape @topagunea.com18-artzape @topagunea.com18- artzape @topagunea.com

] historiaren katebegiak / Udaletxeko artxiboetatik ... EREITEN kultur zerbitzuak

18-artzape @topagunea.com

Honezkero jakina da euskaldunak Behe Erdi Aroan zeharhamaika lekutan ibili zirela itsasgizon, kapitain, garriolari zeinmerkatari lanetan. Baita milaka kilometrora ibili ere (ala milia-tan). Kostaldeko auzotarrak lan hauetan ikustea oso ohikoa da;horien artean getariarrak.

Udal artxiboan ez ezik, berri hauek kanpoko artxiboetan eretopatzen ditugu maiz. Oraingoan 1499ko maiatzean negozio-tan ari ziren Migel Amezketakoa bergararraren eta Getariakoauzotar Juan Lopez Zarauzkoaren adibidea dakargu, horrenondorioz sortu zen auziaren inguruko dokumentazioa gauregunera arte iritsi baita (ARChV. RREE, 165-13). Agidanez, biak 1499ko maiatzean Palermon zeuden. BertanBautista Lonbardo zenaren oinordekoen bankuak hainbat ditumailegatu zien. Dokumentuak dirua bi ontziren truke jasozutela dio: Migelen Andre Maria naoa eta Juan Lopezen SantaLuzia; biak Palermoko kaian ainguratuta zeudenak. Ez dagooso argi dirua jasotzearen arrazoia eta “truke” hori zer zen: ale-gia, ontziak saldu zituztelako? Pleitatze hitzarmena egin zute-lako? Aseguru moduan?

Arrazoia edozein delarik ere, badakigu Lonbardoren jarauns-leek emandako dirua ez zela gipuzkoarren eskuetan gelditubehar; aitzitik, horiekin obligazio-gutuna hitzartu zuten biek,1.013 dukatak beste pertsona batzuei emateko: 700 dukat Lon-dresen zegoen Tomaso Guinispropi (?) izenekoari eman beharzizkioten; beste 313ak, berriz, Brujasen zegoen Benedito dePelegrinori. Migel Amezketakoak jarritako salaketaren oinarriaJuan Lopezen ordainketa eza zen; hau da, zegokion diruarenzatia ordaindu ez zuela. Migelen esanetan, 506 dukat t’erdiezgain Juanek beste 168 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuzuen, baina ordaindu ez eta Migelek aurreratu izan behar zutendiru hori guztia. Are gehiago, Migel Juanen fidatzaile moduanagertu zen eta ondorioz, Palermon Amezketa preso hartu etabere ondasunetan bahitura egin zioten bere ontziaren hainbat

osagaietan, Juanen zorra zela eta. Hor zeudela, Lonbardorenjaraunsleak akordio batera iritsi ziren Bergarako auzotarrare-kin: Juan Lopezek zor zien zatia Migeli eskualdatu zioten etaJuan beraz, Migelen zordun bihurtu zen.

Dokumentuak bien arteko negozioen inguruko datu gutxiagertzen baditu ere, auziak agerian uzten du Europako itsas-merkataritzak gipuzkoarrengan sortu zituen etengabekobidaiatze eta mugimenduak: kasu honetan Italia, Ingalaterraeta Flandria agertzen zaizkigu baina badira beste hamaika lekuislatzen dituzten adibideak ere. Amezketa eta Zarautzenkasuan gainera, Galdaria izeneko hiribilduan (Cagliari?) bestehainbat negozio burutu zituztela aipatzen da. Auzian zeharJuan Lopez-ek han lortutako irabazien zatia eskatzen zuen (100dukat), baita Migelen izenean saldutako tonel t’erdi ardogatikzor zitzaiona ere.

Halaber, Gipuzkoako zonalde ezberdinen artean zegoen elkar-lana ere islatzen da. Izan ere, Migelek jarritako salaketen artean,merkatari eta ontzi-maisuen arteko hitzarmenak aipatzen dira;hots pleitatze hitzarmenen nondik norakoak eta bidaietan lor-tutako irabazi edo etekinen inguruko informazioa.

Gogoratu behar dugu Juan Lopez Zarauzkoa ez zela edonor.Endrike IV.a erregearen kontulari zen Lope Martinez Zarauz-koaren seme izateaz gain, Zarautz dorretxeko jabe zen eta1500ean udalbatzak egin zuen erroldan, ondasun gehien pert-sonen artean zegoen (zerrendako laugarrena, hain zuzen ere).Nazioarteko merkataritza, beraz, errentak, ondasunak eta diruaeskuratzeko tresna bikaina bihurtu zen, hainbatetan arazoaksortu bazituen ere.

Askotan gure arbasoek haien baserrien atetik mugitzen ezzirela irudikatu dugu. Agerikoa denez, mundua ezin hobetoezagutzen zuten.

Getaria - Palermo, 1499. urtean

Page 19: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa

2004ko uztaila artzape -19

- 850 bat g legatzkokotx, azalik eta bizarrik gabe, gatzaemanak- 4 dl oliba olio birjina- Xorta bat ardo zuri- Arrain salda edo ura- 3 baratxuri ale, pika-tuak- Perrexil pikatua

2011ko uztaila artzape-19

] literatur txokoa / Izaskun Larrañaga] moniren errezeta

nire amaren autobiografiaLegatz kokotxak saltsa berdean

Idazlea: Jamaica Kincaid

(Antigua, 1949)

Argitaletxea: Alberdania,

Erein eta Igela

Itzultzailea: Alberto

Martínez de la Cuadra

Urtea: 2012

Orrialdeak: 192

Egiteko era:

Kazola batean, olioarekin batera bero-tuko dugu baratxuria. Baratxuria,dantzan hasi orduko, kazola sutatikerretiratuko dugu, eta une horretanordenatuko ditugu kokotxak kazolabarruan, azal gora. Ardoa erantsi etakazolari eragiten hasiko gara, saltsaloditzeko. Su eztian jarriko duguberriro kazola, eta horretan edukikodugu azalean olioa pil-pil xamurreanhasi dela sumatu arte. Biraka erabilikodugu kazola, leun-leun, saltsa esku-muturreko ukaldiz lodiaraziz, eta uranoizbehinka erantsiz. Saltsak ez duoso lodi behar. Perrexila gainetik haut-seztatu eta mahairako prest egongodira kokotxak.

Egia esan ezin da saltsa arintzekobeharko litzatekeen ur kopuruariburuzko datu zehatzik eman. Gehiagoedo gutxiago beharko du saltsak,kokotxen arabera. Batzuetan, olioare-kin hutsarekin osatzen dute kokotxekbeharreko saltsa, eta beste batzuetansendoegi gertatzen da saltsa hori.

Adi ibili beharra dago beti, kokotxakmaneatzeko denborarekin eta beharduten tenperaturarekin. Sekula ez dirasu bizian egin behar, bestela puskatuegingo baitira.

Atlantikoaz bestaldekoautore baten lana aurkeztekoasmotan natorkizue oraingohonetan. Idazle hau, JamaicaKincaid (Elaine Cyntya Pot-ter Richardson), Antiguauhartean jaio zen, baina gaz-tetasunera heltzean, NewYorkera joan zen lanera. Ber-tan, gizarte erabat desber-dina topatu, eta aurretik biziizandakoa kritikatzen hasizen bere lanetan. Kritika haubera aurki dezakegu lanhonetan ere.

Xuela da istorio honetakoprotagonista. Errealitateaoinarri hartuz, fikziozko isto-rioa kontatzen digu Xuelakberak. Protagonistarenbizitza ez da erraza izan:bere ama bera erditzean hilzen, baina urteetan amakbizi izandakoa kontatzen

digu. Ama ezezaguna zaio,baina garai hartako emaku-meen bizimoduak ikusiazsortu du ezagutu ez zuenamaren historia. Bestalde,bere aita da istorioaren besteardatza. Aitak Xuela neska-mearen esku uzten duhasiera batean; ondoren,familia aberats baten esku;eta azkenik, aberatsa dengizon zuri baten esku. Berebizimodua hori izanik, ama-gandik gertuago sentitzenda, hark bizi izandako gauzaberberak bizitzen ari baitaXuela.

Kritika bat dela esan duthasieran, kolonialismoariegiten dion kritika zorrotza;baina, ez du kolonizatzaileennagusitasuna bakarrik kriti-katzen, baita kolonizatuakizan direnen otzantasun eta

Osagaiak: (4 pertsona)

On

egin!!

Page 20: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa

20- artzape @topagunea.com20- artzape @topagunea.com

2 urte Udalean: Balantze pertsonala

] iritzia / Aitor Irigoien

Badira era berezi batean oroitzen ditugun garaiak, gertaerak;denborak aurrera egin arren, barnean bizi-bizi sentitzen jarrait-zen ditugunak. Horietako bat da niretzat 2011ko udaberria.

Akordatzen naiz maiatzaren 22 hauteskunde egun historikohartaz. Kanpaina gogoangarria izan zen (ekitaldi nagusia pla-zan, herri afaria, botu partiketan jasotako animoak…). Baina,eguna iritsitakoan, goizetik nituen nerbioak dantzan, eta neurribatean, egunaren amaiera iritsi eta emaitza jakiteko, herritarrenerabakia ezagutzeko gogoz nengoen. Egun hartan eseri nintzenlehen aldiz hauteskunde mahai batean. Boto kontaketan zeharhankak dardarka nituela ere gogoratzen dut. Baita Berdura Pla-zan elkartutako herritarren ilusio aurpegiak ere… Boto paperakmahai gainean pilatzen zihoazen heinean, herritarrek aldaketaerabaki zutela nabarmendu zen… ametsa errealitate bilakatuz.Olatu hark, gainera, inguruko herri ugari, eta nik uste EuskalHerri osoa ere, zipriztindu zituen…

Ekainaren 11 ere ilusioz oroitzen dut, maiatzeko bozkak UdalGobernu berrian gauzatu baitziren. Udal Areto jendetsuanzinegotzi bilakatu ginen lehen aldiz, eta Nika Getariako alkate.Ekitaldia xelebrea ere izan zela esan daiteke, urteetako ohituraapurtuz, aurreko alkateak ez baitzion alkate makila pasa alkateberriari… Euskal Herri osoan hori gertatu zen herri bakarrene-tarikoa (edo bakarra agian) izan zen gurea… Keinu sinple bat,baina euskal eskubiaren ezintasunaren, herriaren hitza onartuezinaren eta ondoren Udalean erakutsiko zuten jarreraren adie-razle argia…

Ororen gainetik, alabaina, aurrez hori dena iragarri zuen egunbat azpimarratu nahiko nuke: hauteskunde kanpaina hasiaurretiko eguna. Orduan ere espainiako agintari, epaile etapoliziek ez zuten esku hartu gabe geratu nahi izan… eta halaazken segundoraino ez genuen jakin hauteskundetan aurkezte-rik izango genuen edo ez. Hori zela-eta, Bilbon manifestaldiaizan zen, eta Getariatik autobus oso bat joan ginen. Manifestal-diaren ostean, Bilbon geratu ginen guztiok, gauerdia pasatxoepaia ezagutu genuen arte… Eta une hartantxe hasi zen, hainjuxtu, ametsa gauzatzen, orduantxe geratu zen argi zerbaitberezia martxan zela, zerbait handia lortzeko bidean ginela.Hori bera sentitu nuen une hunkigarri hartan: poz eta euforialeherketa baten moduko zerbait, jendea saltoka, elkarri helduta,besarkadak, malkoz betetako begiak, zerura begira zegoen jen-dea, irriak…

Hilabete batzuk lehenago, zerrenda osatzeko proposamena jasonuenean, ezin izan nuen ezezkorik esan. Koherentziaz jokatuz

gero, hainbestetan aldarrikatu izan nuena, eta euskal gizarteakere aspalditik eskatzen zuena, errealitate bilakatu baitzen:alderdi eta siglen gainetik elkarlanaren aldeko apustu argia egi-tea, jende anitza bilduz. Gizartean eta herritarrengan oinarritu-tako mugimendu zabal bat gauzatzea, alegia. Kolore anitzekohari matazak ezin hobeto islatzen zuena. Aurrez, Hego Ameri-ketako hainbat herrialdetan aurrera egiteko bide gisa probatuageratu zena (Txilen Allende buru zuen Unidad Popular kasu).

Xedea garbi nuen baiezkoa ematerakoan: gauzak beste erabatera egitea posible zela erakustea. Getarian herritarrek agint-zea, jauntxo dirudun gutxi batzuen interes eta nahien araberaegon ordez. Politika ulertzeko eta egiteko beste modu bat mart-xan jartzea, askoz xumeagoa eta herritarragoa… Apaltasunean,parte hartzean eta gardentasunean oinarritua.

Hauteskundeetan gailentzea erronka itzela izan bazen, zer esa-nik ez Udal Gobernuan sartu eta lanean hastea. Ia ia 0-tik has-ten ginen, denok berriak ginen, eta lehen pausua non geundenezagutu eta ikastea izan zen. Etengabeko ikasketa prozesu bat:Udalaren egitura, funtzionamendua, prozedimenduak, Batzor-deak, Plenoak… Prozesu luze bezain nekeza… baina ahalegineta dedikazio handiz burutu duguna, pixkanaka urratsak ema-nez, elkarri lagunduz. Une eder zein ez hain ederretan…

Hori guztia eramangarri egiteko ezinbestekoa izan da UdalGobernuko kideon artean dugun harremana eta laguntasuna.Lerro hauetatik bihotzez eskertu nahiko niekeena: Nika,Amaia, Amets eta Gorkari zein laguntzen aritzen zaizkigunoi(Isaac, Iker, Floren, Karmele…). Plazer bat da zuek bezalakojendearekin halako erronka batean jardutea… Mila esker, era-kutsitako denagatik eta elkarbizitako uneengatik! Etxekoentzateta gertukoenentzat ere hitz politak besterik ez ditut, bi urteo-tan emandako babesagatik, izandako pazientziagatik, beti horegoteagatik, eta ni zinegotzi izateak eragindako preokupazio-engatik…

Amaitzeko, gu Udaletik ahal dugun guztia egiten jardun arren,gizartearen eta herritarren inplikaziorik gabe nekez lortukodugula ezer azpimarratu nahiko nuke. Herritarrek parte hartueta protagonista izan behar dute, aldaketaren benetako motorraeurak baitira. Eskaera hauxe luzatzen diet, beraz, herritar guz-tiei.

Jarrai dezagun bada, elkarlanean eta indar metaketan, orainarteko bidean aurrera. Bildu ginen bildu, eta bilduta dagigun!Lehen unetik bezala, ilusioz, gogoz eta konpromisoz!

Page 21: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa

] elan-euskadi

Elan-Euskadik antolatutako jardunaldiak20. edizioa bete dute aurtengoan Elan-Euskadi Gobernuz Kanpoko Erakundeakmaiatzaren 27tik 31 bitartean Garapeneta Elkartasunerako jardunaldiak anto-latu zituen Balenciaga Museo aretoan.Aurtengoarekin 20. ediziora iritsi da etahemengo gizartean dauzkagun arazoakikusirik, adituak ekarri ditugu jendeakikuspegi ezberdinak izan ditzan krisiarenaurrean.

Lehenengo egunean Juanjo Alvarez eto-rri zen, bera Euskal Herriko Unibertsita-teko zuzenbidearen katedraduna, berehitzaldiaren izenburua “Crisis, derecho yderechos” izan zen. Asteartean aldizAndaluziako Juntako Etxebizitzarakoidazkari nagusia den Amanda Meyersizan genuen gure artean eta berak “Polí-ticas públicas frente a la rapiña” leloaoinarritzat hartuz, Andaluziako Juntakze polítika erabaki duen etxea ordainduezin dutenekin argitu zigun.

Asteazkenean Venezuelaren beste aur-pegi bat ezagutu genuen. Estatu espai-nian eta Euskal Herrian Venezuelariematen zaion tratamendu sesgatuarenaurrean, Juan Carlos Monedero MadrilgoUniversidad Complutenseko irakasleakherrialde hau nola bizi den argitu zigun

eta ze erronka geratzen zaizkion HugoChavez presidentea hil ondoren. Berehitzaldiaren izenburua: “Luchas contra elmodelo neoliberal: ¿Qué puede enseñarel proceso de Venezuela en Europa? “izan zen.

Laugarren egunean “Nosotros” doku-mentalaren emanaldia izan zen.Vallado-lideko Zinema Jaialdian sari nagusietakobat irabazitako filme honek Sintelenpresa nola desjabetu eta pikutarabidali zuten argitzen digu, Bere protago-nistekin enpatia hasera haseratik lortzendu eta 90 minututan langile hauen burru-kak ze emaitz eman dituen azaltzen dubaita ere.

Azken egunean, komunikabidetan prota-gonismo handia hartu duen gai batjorratu zen: Deshauzioak. Plataformakobi kide etorri ziren Xabi Soto, kidea etaMaite Ortiz, abokatua. Bien artean etaentzule tartean zeuden beste batzurenlaguntzarekin, nondik norakoak jakingenituen lehen eskutik.

Aurten inoiz baino jende gehiago bildudute Jardunaldi hauek etaElan-Euskadik lerro hauen bitartezeskertu nahi die bertara hurbildu direnherritar guztiei.

Elan-Euskadik antolatutako jardunaldiak

20. edizioa

Page 22: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa

] uztaila eta abuztua hasierako agenda

22-artzape @topagunea.com

Lekua: Harritarte.

(Eguna zehazteke…)

] Kz guneaUztaileko ordutegia: Goizez,10:00etatik 13:00etara.Abuztuan itxita.Kzguneko dinamizatzaileaegongo da: Uztailak 19 (09:00-13:00).Lekua: Kultur Etxeko lehensolairua.

] Kirola[Uztailaren 27a, larunbata]

GETARIAKO XII. SALBATORE BIATLOIAEpea: uztailak 27 (11:00 arte),udaletxean

[Uztailaren 4a, igandea]

“UDA 2013” KIROL JARDUERETAKO KANPAINA.Izen-ematea eta

informazioa:

Turismo Bulegoan. (tel. 943 140957).

Gure Txeru elkarteak

antolatuta:

SALBATORE DEUNA XVI.PILOTA TXAPELKETA *** Salbatoretan txapelketa-ren FINALA jokatuko da.

] Hegoari

begira 2013[Uztaila bukaeran]

HEGOARI BEGIRA 2013 (XV. EDIZIOA).Erakusketa eta bidezko merkataritzako produktoaksalgai / Bigarren eskukoliburuak. MEDIKUS MUNDI-k prestaturiko erakusketa:“EMAKUMEEN UGALKETA-ESKUBIDEAK/ DERECHOS REPRODUC-TIVOS DE LAS MUJERES”.Lekua: Gure Txeru aretoa(Kale Nagusia, 3).

Ordua: arratsaldeko 7etatik9etara.Antolatzailea:

ELAN-EUSKADI G.K.E.Laguntzailea:

Getariako Udala/Medicus Mundi.

] Gaglo

GaztelekuaUdako ordutegia:

- Astelehenetik ostiralera,10:30-13:30. Arratsaldetangaztelekua itxita.- Abuztuan itxita[Astelehena 1, 8, 15 eta 22Abalorio tailerra, irteeraGetaria/Zumaia, Nezeserraketa Bingo.

[Uztailak 2, 9, 16 eta 23,

asteartea]

Mahai jolasak, txapak eta kot-xeak, tenpera tailerra eta irte-era Arcachon.

[Uztailak 3, 10, 17 eta 24,

asteazkena]Sukaldaritza, fieltro tailerra,sukaldaritza eta masaje tailerra.

[Uztailak 4, 11 eta 18,

osteguna]

Karaokea, Buzz txapelketaeta Mundaka.

[Uztailak 5, 12, 19 eta 26,

ostirala]

Boley playa, Saski: 3 x 3,Mundaka eta futbol mistoplaya.

] Cristobal

balenciaga

museoaZINEA

[Uztailaren 12a, ostirala]

The Hunger.Zer: Yves Saint Laurent-enjantziak ikus daitekeen filmea.Noiz: Uztailak 12.Ordua: 19:00 etan.Sarrera: Doan.

] Erakusketak[Uztailaren 5, 6 eta 7]

Gure Txeruk antolatutakoEskulanen tailerrean egindako lanen erakusketa.Lekua: Gure Txeru.

[Uztailaren 12, 13 eta 14]

Pintura tailerrean egindakolanen erakusketa.Lekua: Gure Txeru.

] Gure txeruren

50.urterurrena[Abuztuaren 7a, asteazkena]

Entseguak: uztailean zeharizango dira.

(Egunak zehazteke…).

] irteerakGure Txeruk antolatuta, Txeruko dantzarientzatATLANTIC PARKera EGUNPASA.

(Eguna zehaztatzeke)

[Uztailaren 14a, igandea]

2013ko IBILALDIAK:Uztaileko irteera:

ETXALAR - ZUGARRAMURDI.

Gaglo Gaztelekuak

antolatutako irteerak:

[Uztailaren 23a, astelehena]

ARCACHONera IRTEERA.[Uztailaren 18 eta 19]

MUNDAKAra IRTEERA.

] Antzerkia[Uztailaren 22tik 30era]

ZOROEN ITSASONTZIAantzerki talde ibiltaria Getariako portuan izango da.

] Kaleko zineaKALEKO ZINEA euskaraz.Ordua: 22:00etan.

TAILERRAK

[Uztailaren 1etik 5era]

Ehun-estanpazio digitalekoikastaroa.

Ikasleek errepikapen-patroigrafiko bat, pattern design, sortzeko teknika espezifikoaklandu eta gaur egungo tresnadigitalak aztertuko dituzte.Mintegiaren zati praktikoarenhelburua diseinu proiektu bataurrera eramateko prozesuahasieratik amaierara garatzeaizango da, parte-hartzailebakoitzak garatuko duen jatorrizko ideia abiapuntutzathartuta. Artista, diseinatzaile,Arte Ederretako edo Diseinuko ikasle eta lizentziatu, moda munduko profesional eta ehun-diseinudigitaleko ezagutzak bereganatzeko edo sakontzekointeresa duen orori zuzendutadago.

Balenciaga biziduna:

marrazketaren eta animazioa-ren hastapen-ikastaroa.

[Uztailaren

10, 11, 12, 17, 18, eta 19]

DigiPen Institute of Technology Europe-Bilbaozentroak Cristóbal BalenciagaMuseoarekin elkarlanean antolatutako ikastaroa.Animazio tradizionala,marrazketa naturala, anatomiaartistikoa eta Cristóbal Balenciagaren obra izango diraikastaroaren ardatzak. Ikastaroa marrazketarekin etaanimazioarekin lotutako ezagutzak lortu nahi dituzten16 urtetik gorako ikasleeizuzenduta dago.

Informazio gehiago:

www.cristobalbalenciagamuseo.com

] Festak[Abuztuaren 5etik 10era]

SALBATORE JAIAK 2013

Page 23: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa

Udal bulegoa ..........943 896 024

Faxa ................943 140 190

e-mail: [email protected] ..............943 140 432

Kirol-portua ............943 580 959

taxiak

Javier ..............607 720 242

Carlos ..............607 403 498

Udaltzaingoa ..........943 896 146

Liburutegia ............943 896 147

Anbulatorioa ..........943 140 653

botika ....................943 140 441

Herri Eskola.......943 140 729

sOsdeiak ............................117

Kofradia ................943 140 200

telefono interesgarriak

KULtUrA sAiLAK DirUZ LAGUnDUtAKO HEDAbiDEA

Norbait zoriondu nahi izanez gero,

argazkia bere testutxoarekin

Txeruko postontzian utzi edo eta

[email protected] bidali.

Gogoratu! bazkideok doan

daukazue eta bazkide ez zaretenok

4 € ordaindu beharko dituzue

argazki bakoitzagatik.

Weareable art edo erabiltzeko artea. Gero eta ohikoagoa da arropa jantzi ezinaktopatzea. Egungo gero eta artista gazte gehiagok, arropa eskultorikoak eginaz,beraien sentipenak adieraztea erabaki dute.

Tytti Thusber-ek, material birziklatuekin jantziak konfekzionatzen ditu. Fanta-siazko jantziak dira, desfiletan erabiltzeko bakarrik, ez kalean janzteko. Beremodak bi galdera hauei erantzuten die: zergatik goi-mailako desfileetan hain jantzianti-praktikoak egiten dituzte luxuzko materialekin? Zergatik ez egin jantzi horiekhondakin edo material txiro dotore batzuekin? Behintzat, kasu horretan, materia-len kostuak ez dira handiak izango.

Nahiz eta ez konpartitu goi-mailako diseinatzaileen kontzeptu asko, inspiraziougari jaso du beraietaz. Arte erakusketak egiten ditu; horietan jantzi formakoeskulturak daude, ikusteko baino ez, eta hausnarketa txiki bat egiteko. Eskulturabakoitzak bere historia eta izenburua dauka. “Dotoretasun birziklatua” da erakus-keta horien izenburua.

Kaleko jantziak ere egiten ditu, bigarren eskuko oihalekin edo fabrikazio baten“jantzi-hondarrekin”. Etorkizunean kotoi organikoa erabiltzeko asmoa du. Jantzihoriek guztiz praktikoak dira, errazak erabiltzeko, eta garbigailuan sartzekomodukoak. Beraz, ez du bere burua material berriekin egitera mugatzen, bainamaterial horiek baldintza etiko batzuk bete behar dituzte.

] hari tartian / Aritz Iribar ] zorion agurrak

FULDAin farmaziaren

zaintza egunak: uztailaren 15etik 21era

( biak barne)

Tytti Thusberger

gipuzkoar diseinatzaile ekologista

Kepa eta Markel Aldekoa

Uztailak 5 eta Abuztuak 1

Zorionak bikote!Muxu haundi bana familiaren partez

Page 24: A E U G A artzape P O b AZKUE r A t AOs iE Mb r x nD A ... · O P A G U n E A b AZKUE] t AOs iE Mb r x nD ArtZAPErEn ALDEKO Viii. MUs txAPELKEtA ] CCOODDEEAAMM--eekkoo ttrriiaattlleettaa

Mendietako baserrietan

kaleko plaza danetan

San Juan suak piztutzen dira

gau zoragarri honetan.

Argazkia: izaro Uzin.