a doi, Violino & Viola da gamba, · PDF file Complete Viola da gamba VII SONATE a doi,...

Click here to load reader

 • date post

  19-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of a doi, Violino & Viola da gamba, · PDF file Complete Viola da gamba VII SONATE a doi,...

 • Complete Viola da gamba

  VII

  SONATE à doi,

  Violino & Viola da gamba, con

  Cembalo Opera prima, Hamburg 1694(?)

  Dietrich Buxtehude 1637 – 1707

  Published by Johan Tufvesson. Non-commercial copying welcome

  Revision : 1.1

 • Page Sonata I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Sonata II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Sonata III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Sonata IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Sonata V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Sonata VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Sonata VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

 • 3

  K2S

  Viola da gamba

  Sonata I Dietrich Buxtehude

  (c. 1637–1707) Vivaceˇ

  ? - ˇ ˇ

  ? - ˇ ˇ

  ? - ˇ ˇÕÕ̌ ˇ

  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˜

  4

  K2 ` ˇ ˇ 6ÈÈÊÊ̌ ˇ` Z ˇ ÈÈ ÈÈ ˇ ˇ ÃÃ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

  7K2 ˇ ˇÈÈÉÉ̌ ˇ ˇ ˇ ˇÈÈ̌ ˇ

  ˝ ˇ ˇÈÈÉÉ̌ ˇ` ˇÎÎÎÎ ˇ ˇÔÔ̌

  ˇ 2ÈÈ̌ ˇ ˇÈÈ̌ ^ˇ ˝ ˇ ˇÈÈ̌ ˇ ˇ ˇ 2ˇ

  11K2 ˇ ˇ ˇ ÊÊ

  ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁ

  ˇ 4̌ ˇ ˇŁŁ ˇ ˇ > ˇ > ?

  ˇ ˇČČ̌ ˇ ˇ ˇ ˇ

  15K2 ˇ ˇĽĽ ˇ ˆ ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ > < ?

  ˇ ˇ` ÁÁÄÄ̌ ˇ ˇ ˇ` ˇ

  19

  K2 ˇ > < ? ˇ Ê̌Ê̌ ˇ ˇ

  ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ĄĄČČ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ĄĄČČ

  ˇ

  23K2 ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ > ? ˇ ˇ` ÁÁÄÄ̌ ˇ > ?

  ˇ ˇ` ÁÁÄÄ̌

  26K2 ˇ > ? ˇ ˇ` ÁÁÄÄ̌ P¯

  Lento

  ? ˇ ˇ ˇ ˇ

  ? ˇ ˇ ˇ ˇ

  ? ˇ ˇ ˇ ˇ

  ? ˇ ˇ ˇ ˇ

  30

  K2 ? ˇ ˇ ˇ ˇ

  ? ˇ ˇ ˇ ˇ

  ? ˇ ˇ ˇ ˇ

  ? ˇ ˇ ˇ ˇ

  > ˇ trˇ ˇ P¯

  c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome http://www.lysator.liu.se/runeberg/bxsonop1 Revision : 1.13

  http://www.lysator.liu.se/runeberg/bxsonop1�

 • 4 VII Suonate à doi, op. 1 – Sonata I – Viola da gamba

  34K2S Allegro

  3

  : = ? ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇÈÈÉÉ̌ ˇ ˇ 4̌ĎĎĎĎ

  ˇ ˇ ˇÄ̌ÄÄÄ̌ ˇ ˇ Ď̌ĎĎĎ

  ˇ ˇ ˇÄ̌ÄÄÄ̌ ˇ ˇ Ď̌ĎĎĎ

  ˇ

  39K2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŰŰŰŰ

  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ ˇ 2ˇ ˇ ˇ

  41K2 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ŊŊŔŔ ˇ ˇ` ĞĞĽĽ

  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

  43K2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇČČ ˇ @ ˇ ˇ ˇ

  ˇČČ ˇ @ ˇ ˇ ˇ ˇČČ

  ˇ ˜

  45K2 ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ óó ˇ > J @

  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ 6̌ĎĎĎĎ ˇ

  48I2 ˇ` ÍÍÏÏ̌ ˇ` ååçç̌ ˇ` ååçç̌ ˇ ?

  ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇÈÈÉÉ̌ ˇ ˇ 6̌ĎĎĎĎ ˇ ˇ ˇÄ̌ÄÄÄ̌ ˇ

  ˇ Ď̌ĎĎĎ ˇ ˇ ˇÄ̌ÄÄÄ̌ ˇ

  ˇ Ď̌ĎĎĎ ˇ

  51I2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

  ˇ ˇ ŰŰŰŰ

  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ

  53I2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ŊŊŔŔ

  ˇ ˇ` ĞĞĽĽ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

  55I2 ˇ ˇÊ̌ÊÊÊ̌ ˇ ˇ ˇ ˇ 6̌ ˇ ˇ 6ˇ ˇ 6̌ ˇ 6̌ ˇ` ěěğğ̌ ˇ ˇ 6Ď̌ĎĎĎ

  ˇ ˇ 6ˇ ˇ ÖÖÖÖ̌ ˇ

  ˇ Ď̌ĎĎĎ

  ˇ

  c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome http://www.lysator.liu.se/runeberg/bxsonop1 Revision : 1.13

  http://www.lysator.liu.se/runeberg/bxsonop1�

 • VII Suonate à doi, op. 1 – Sonata I – Viola da gamba 5

  57I2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ÇÇÉÉ̌ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ÇÇ

  ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` 6ÇÇ

  ÉÉ ˇ ˇ 4 ÕÕ ˇ ˇ

  59I2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4̌ ˇ ˇ 4̌ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

  61I2 2̌ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ @ 2ˇ ˇ 2ˇ ˇ` ññóó̌ ˇ 2̌ ˇ 2̌ ˇ 2̌ ˇ ˇ ˇ > Lˇ ˇ

  Ł̌ŁŁŁ̌ ˇ ˇ Ł̌ŁŁŁ̌

  64K2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ł̌ŁŁŁ̌ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ < ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ

  ÈÈÈÈ ˇ ˇ` ˇ ˇ

  ˇ ˇ IJIJIJIJ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¨ ˇ 2̌ ˇ ˇ

  67K2 2ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ 2̌ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ÇÇÉɡ ˇ` ŞŞŢŢ̌ ˇ ˇ ˇ` 6ˇ ˇ J̌ ˇ` ĄĄĎĎ

  ˇ ˇ ˇÈÈÉÉ̌ ˇ ˇ 4Ď̌ĎĎĎ ˇ

  70I2 ˇ ˇÄ̌ÄÄÄ̌ ˇ ˇ Ď̌ĎĎĎ

  ˇ ˇ ˇÄ̌ÄÄÄ̌ ˇ ˇ Ď̌ĎĎĎ

  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

  72I2 ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > L

  74K2 Adagio

  3

  : = > ˇ ˇ` -ˇ ˇ

  ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ` -ˇ 4̌ ˇ ¨

  81

  K2 ´ ˇ 4̌ ˘ > ˘ ˇ ˘ > ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ`

  -ˇ P¯

  c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome http://www.lysator.liu.se/runeberg/bxsonop1 Revision : 1.13

  http://www.lysator.liu.se/runeberg/bxsonop1�

 • 6 VII Suonate à doi, op. 1 – Sonata I – Viola da gamba

  86K268 Andante

  13

  ? ? ˇ ˆĽĽĽĽ ˇ ˇ` ? ? ˇ ˆĽĽĽĽ

  ˇ ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ` ÁÁ ÄÄ̌

  ˇ` 102K2 @ ˇ ˇ ˇ

  ˇ 6ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ

  Z ˇ ˇ

  ÄÄÄÄ ˇ ˇ ˇ

  ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ̌

  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÄÄÄÄ̌ @ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

  ˇ ˇ ˇ ˇ 105K2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

  šššš̌ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ËËËË

  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ

  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇĎ̌Ď

  ˇ ĎĎ

  ˇ

  108K2 ˇ ˇ ÈÈ̌ ÊÊ

  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ń̌ŃŃŃ̌ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŃŃŃŃ

  ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ? 111K2 @ ˇ ˇ ˇ ˇ

  ÄÄÄÄ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

  ˇ ˇ ˇĹĹ̌ŁŁ ˇ ˇ ÂÂ̌ ˇ` ÁÁÄÄ

  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

  114K2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇĹĹ̌ŁŁ

  ˇ ˇ` ĄĄ̌ĎĎ ˇ ˇ ˇĆĆ̌ĎĎ

  ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŃŃŃŃ ˇ

  117K2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ -ˇ ? ? - ˇ ? ? ?

  ˇĹĹ ˇ ĽĽ ˇ ˇ` ĄĄ̌ĎĎ

  ˇ ˜ ˇ ˇ ˇÊ̌ÊËË̌ 120K2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

  ĚĚĚĚ̌ -ˇ ? -

  ˇ ˚ -ˇ ˇ -ˇ J̌ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÅ̌ÅÅÅ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

  123I2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÅÅÅÅ

  ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

  ÔÔ ˇ

  ÖÖ ˇ (ˇ ˇ Pˇ` S

  126I2S Grave

  = ? ˇ Õ̌Õ̌ ˘ ?

  ˇ Õ̌Õ̌ ˘ ?

  ˇ Õ̌Õ̌ ˘ P¯ L < >

  ˇ ´

  132K2 ` ˇ 2˘ ˇ ˚ ˇ ˘ ˇ : ˇ ˇ P˘ > ˇ ˘ > ˇ

  137K2S Presto

  ? ˇ Ä̌Ä̌ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

  ˇ ˇ ĎĎ

  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĎĎ ˇ ˇÏÏ̌ ? -ˇ

  140K2 ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ? - ˇ ˇ > < = ?

  ˇĹĹĹĹ ˇ ˇ ÕÕ̌ ? ˇ 2ĹĹĹĹ

  ˇ ˇ ÕÕˇ c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome http://www.lysator.liu.se/runeberg/bxsonop1

  Revision : 1.13

  http://www.lysator.liu.se/runeberg/bxsonop1�

 • VII Suonate à doi, op. 1 – Sonata I – Viola da gamba 7

  144K2 ? ˇ ÈÈÈÈ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ 2̌ ˇ

  146K2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŐŐ

  ˇ ŔŔ ˇ ˇ` ÇÇÉÉ̌ ˇ ˇ ˇÃÃÃÃ

  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇČČČČ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ (ˇ J̌ÎÎÎÎ

  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 149I2 (ˇ ĽŐŐŐŐ

  ˇ ˇ ÚÚˇ ? ˇ ŐŐŐŐˇ ˇ ÚÚˇ ? ˇ

  ÎÎÎÎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 9

  152K2 7 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ < ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŤŤŢŢ ˇ ˇ ˇŤŤŢŢ

  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > @ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 155K2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

  Ď̌ĎĎϡ ˇ ˇ ŽŽIJIJ̌ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

  157K2 ˇ ˇŤŤŢŢ ˇ ˇ ÚÚ̌ ? ˇ

  2 ŐŐŐŐ ˇ ˇ ÚÚˇ ? ˇ

  ÎÎÎÎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2̌ ˇ ˇ ˜

  160K2 ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ ˇ 2ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ J̌ Ä̌Ä

  ˇ ˇ óó ˇ > @

  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

  163I2 ˇ ˇ ˇ ˇ ? ˇĹĹĹĹ ˇ ˇ ÚÚ̌ ? ˇ

  2 ĹĹĹĹ ˇ ˇ ÚÚˇ ? ˇ

  ÈÈÈÈ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ .ˇ L

  ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 166K2 ˇ

  Zˇ ˇ 2̌ ˇ ¨ ˇ ˇ 2̌ ˇ ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ 2̌ ˇ` ˇ -ˇ ˇ ˇÈÈÈÈ ˇ 4ˇĽĽ ˇ 6ˇ 4ĽĽ̌

  169K2 ˇ ? -ˇ ˇ ˇÃÃÄÄ̌ ˇ` 4ÁÁÃÃ̌ ˇ > <

  J < ? ˇÉÉÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

  172I2 ˇ` ÁÁÃÃ̌ ˇ ÏÏ ˇ ? ˇ

  ÈÈÈÈ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ (ˇ Ľ 6

  ÈÈÈÈ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6̀̌ ÁÁÃÃˇ 6̌ ÏÏˇ ? ˇĹĹĹĹ

  ˇ ˇ ÛÛˇ ? ˇ ĹĹĹš ˇ ÛÛˇ

  175K2 ? ˇ ÈÈ ÈÈ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ )ˇ

  J ˇ Ţ̌ŢŢŢ̌ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

  ˇ ňňŋŋ̌ ˇ ÚÚ̌ ? ˇ

  2 ĹĹĹĹ ˇ ˇ ÚÚˇ ˇ

  ˇ ňňŋŋ ˇ ˇ ÚÚ̌

  178I2 ˇ ˇŤŤŢŢ ˇ ˇ ÛÛ̌ ˇ ˇ 2ˇÄÄ̌ ˇ [email protected]

  ˇ 2É̌ÉÉÉ ˇ ˇ ˇ

  ^ ĹĹĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ -ˇ

  ˇ -ˇ ˆ ˇ ˇ ˇ` ˇ

  181K2 ˇ > J? ˇÈÈÈÈ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ`

  ññóó̌ ˇ ˇ > < c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome http://www.lysator.liu.se/runeberg/bxsonop1

  Revision : 1.13

  http://www.lysator.liu.se/runeberg/bxsonop1�

 • 8

  K4S

  Sonata II Lento˘

  ? ˇĎ̌Ď

  ˇ ˘ ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ P˘ J

  4I4 Vivace

  < > @ ˇ ˇ ˇ ˇ` -ˇ ˇĹĹ