9800 1203 35 - Stokker

of 14/14
ORKA © 2011 Atlas Copco Construction Tools AB | No. 9800 1203 35 | 2011-03-14 Gamintojo nurodymaii Saugos įspėjimai ir naudojimo nurodymai Grindinio pjoviklis
 • date post

  07-Nov-2021
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 9800 1203 35 - Stokker

Microsoft Word - 9800 1203 35.docORKA
© 2011 Atlas Copco Construction Tools AB | No. 9800 1203 35 | 2011-03-14 Gamintojo nurodymaii
Saugos spjimai ir naudojimo nurodymai
Grindinio pjoviklis
Saugos spjimai ir naudojimo nurodymai ORKA
2 © 2011 Atlas Copco Construction Tools AB | No. 9800 1203 35 | 2011-03-14 Gamintojo nurodymai
Santrauka
TRIUKŠMO IR VIBRACIJOS DUOMENYS ........................................................................ 8
NAUDOJIMO NURODYMAI................................................................................................ 9 Ašmen pritvirtinimas......................................................................................................................................9 Paleidimas.......................................................................................................................................................9 Mašinos sustabdymas...................................................................................................................................10 Incidentai pjaunant ........................................................................................................................................10
ORKA Saugos spjimai ir naudojimo nurodymai
© 2011 Atlas Copco Construction Tools AB | No. 9800 1203 35 | 2011-03-14 3 Gamintojo nurodymai
BENDRIEJI SAUGOS SPJIMAI
Simboliai
DMESIO nurodo pavoj arba pavojingas procedras, kurias taikant, jeigu nesilaikoma šio SPJIMO nuostat, galima bti sualotam arba gali bti apgadinta ranga.
Js saugai svarbios taisykls
Šie bendrieji darbo saugos spjimai atitinka tarptautinius saugos standartus. Be to, turite išmanyti nacionalines darbo saugos taisykles ir laikytis j nuostat. Prieš praddami naudoti mašin atidiai perskaitykite šiuos spjimus ir laikykite juos saugioje vietoje.
Visada tikrinkite, ar mašinos eksploatacijos, darbo saugos bei technins prieiros enklinimas yra skaitomas.
Mašin leidiam naudoti tik tais bdais, kurie nurodyti su gaminiu pateikiame vadove.
Nedelsdami pakeiskite paeistas mašinos dalis. Tinkamu laiku keiskite susidvjusias mašinos dalis.
Saugos ranga
SPJIMAS
Veikiant mašinai ir (arba) ar j naudojant pagal paskirt gali bti viršijamas leidiamasis 85 dB (A) garso lygis. Ilgalaikio stipraus triukšmo poveikis, jeigu nenaudojamos apsaugins ausins, gali negrtamai paeisti klaus.
Ilgalaikis vibracijos poveikis gali paeisti rankas, pirštus ir riešus. Nedirbkite su mašina, jeigu jauiate nuovarg, mšlung ar skausmus. Prieš praddami dirbti su mašina iš naujo, pasitarkite su gydytoju.
Naudokite tik patvirtint saugos rang. Operatoriai ir kiti šalia darbo zonos bnantys asmenys turi dvti toliau išvardyt saugos rang.
Apsaugin šalm.
Apsaugines ausines.
Apsaugines pirštines.
Apsauginius batus.
Apsauginius akinius.
Saugos spjimai ir naudojimo nurodymai ORKA
4 © 2011 Atlas Copco Construction Tools AB | No. 9800 1203 35 | 2011-03-14 Gamintojo nurodymai
Darbo zona
Pavaros mechanizmas
Mašina su elektros pavara: Privaloma utikrinti, kad mašina bt prijungta prie tokio elektros energijos tiekimo tinklo, kurio tampos ir danio verts atitikt nurodytsias mašinos duomen plokštelje. Maitinimo kabelis turi bti tinkamo skerspjvio. Patikrinkite, ar mašinos kabelis ir kištukas nra paeisti. Draudiama mašin išjungti ištraukiant kištuk iš elektros lizdo. Mašin išjunkite jos jungikliu. Kabel laikykite atokiau nuo judani mašinos dali.
Mašina su pneumatine pavara: Patikrinkite, ar nepaeistos slgins oro arnos ir j jungtys. Draudiama atjunkti slgin oro arn, kurioje nebuvo sumaintas slgis. Prieš atjungdami arnas, udarykite kompresoriaus oro iaupus, o varikl palikite trumpai veikti tušija eiga.
Benzininiu ar dyzeliniu varikliu varoma mašina : Benzino yra labai ema plipsnio temperatra, todl tam tikrais atvejais jis gali sprogti. Šalia mašinos draudiama laikyti karštus arba kibirkšiuojanius daiktus; jeigu pilate kur, nerkykite. Prieš pildami degalus bak, palaukite, kol variklis atauš. Stenkits benzino arba dyzelino nelaistyti ant grind.
Mašinos paleidimas
DMESIO
Prieš praddami dirbti su mašina, pastudijuokite jos valdym, ir sitikinkite, ar nra matom koki nors akivaizdi jos triki. Tada mašin paleiskite pagal „Bendrj saugos spjim ir naudojimo nurodym“ nuostatas.
Naudojimas
DMESIO
ORKA Saugos spjimai ir naudojimo nurodymai
© 2011 Atlas Copco Construction Tools AB | No. 9800 1203 35 | 2011-03-14 5 Gamintojo nurodymai
Technin prieira
Draudiama naudoti paeist mašin.
DMESIO
Vis dmes skirkite atliekamai operacijai. Remkits savo patirtimi ir paisykite sveikos nuovokos. Draudiama dirbti su mašina, jeigu esate pavargs, apsvaigs nuo narkotini mediag, alkoholio ar kit mediag, kurios gali paveikti js reg, reakcijas, gebjimus ar vertinimus.
Saugos spjimai ir naudojimo nurodymai ORKA
6 © 2011 Atlas Copco Construction Tools AB | No. 9800 1203 35 | 2011-03-14 Gamintojo nurodymai
BENDRA INFORMACIJA „ATLAS COPCO“ ORKA350/450 grindinio pjoviklis sukurtas pjauti 175 mm gylyje su 450 mm disku. Bendra 98 kg mas puikiai pasiskirstyta po mašin, naudojama ORKA350/450 bna labai stabili.
Suprantama, visa mašinos mas naudingiausia priekinje mašinos dalyje, kurioje btina utikrinti pjovimo pastang siekiant pjovimo tikslumo ir sumainti poveik operatoriui.
„ATLAS COPCO“ grindinio pjoviklis suprojektuotas utikrinti saug ir patikim naudojim nurodymuose aprašytomis slygomis, taiau jis gali kelti grsm operatoriui ir j naudojant kyla paeidimo rizika, todl privaloma reguliariai atlikti patikrinim darbo vietoje. Utikrinkite (kad):
Nustatyt technin bkl (naudokite tik pagal numatyt paskirt ir atsivelgdami visus rizikos veiksnius bei šalindami visas saugai takos turinias triktis).
Pjovimui su vandeniu bt naudojamas deimantinis diskas (pjaudami nauj ar sen beton, gudronuot dang ar asfalt). Draudiama naudoti kit tip diskus (šlifavimo, pjovimo ir t.t.).
Prieš praddami darb kvalifikuoti darbuotojai (kvalifikacija, amius, išmokymas) išsamiai perskaityt ir suprast vadov: visas elektrinio, mechaninio ar kitokio pobdio triktis turi ištirti kvalifikuotas technins prieiros ininierius, technins prieiros vadovas, patvirtintas prekybos atstovas ir t.t.).
Bt vykdomi visi ant mašinos pateikti spjim ir nurodymai (suteikite tinkamas saugos priemones darbuotojams, deramai naudokite, vykdykite bendruosius saugos nurodymus ir t.t.).
Be gamintojo išankstinio leidimo nebt atliekami jokie pakeitimai, modifikacijos ar naudojami priedai, kurie gali sumainti saug.
Bt laikomasi rekomenduojam technins prieiros ir periodini patikr interval.
Remontuojant bt naudojamos tik originalios atsargins dalys.
Naudojant deimantinius ašmenis (sausus ir aušinamus vandeniu; Ø300-350-450 mm/25,4 mm kalibro) grindinio pjovikliu „ATLAS COPCO“ ORKA350/450 drgnuoju bdu pjaunamas naujas ar senas betonas ir asfaltas.
KONSTRUKCIJA 1. Reguliuojamo aukšio eksploatacin
rankena (transportuojant pasukama)
3. Apsauginis rmas, skaitant klimo s.
4. Variklis
6. Vandens kranelis, vandens mova
7. Ašmen apsaugas
ORKA Saugos spjimai ir naudojimo nurodymai
© 2011 Atlas Copco Construction Tools AB | No. 9800 1203 35 | 2011-03-14 7 Gamintojo nurodymai
11. Diro apsaugas
13. ON/OFF (jungimo/išjungimo) jungiklis
TECHNINIAI DUOMENYS Tipas ORKA 350/450 HONDA
ORKA 350/450 (su dyzeliniu varikliu)
Didiausias disko dydis mm
Degalai - Benzinas Dyzelinas
(coliai) 1370 x 510 x 1015 * (54x20x40)
* Aukšt galima nustatyti 865, 940 arba 1015 mm.
SVARBU Pirmiau nurodyta informacija tra tik bendras aprašymas, todl nra utikrinamos ar traukiamos
jokio pobdio garantijos.
Saugos spjimai ir naudojimo nurodymai ORKA
8 © 2011 Atlas Copco Construction Tools AB | No. 9800 1203 35 | 2011-03-14 Gamintojo nurodymai
TRIUKŠMO IR VIBRACIJOS DEKLARACIJOS PATEIKTIS Garso galios lygis Lw utikrinamas pagal standart ISO 3744 ir Direktyv 2000/14/EB.
Garso slgio lygis Lp pagal standart ISO 11201.
Vibracijos vert A ir neapibrtis B nustatoma pagal standart ISO 20643. r. lentel A, B veri „Triukšmo ir vibracijos duomenys“.
Šios nurodytosios verts buvo nustatytos laboratoriniais bandymais, atliktais pagal mintos direktyvos ir standart reikalavimus, ir jas galima lyginti su nurodytomis kit ranki, išbandyt pagal tos paios direktyvos ir standart reikalavimus, vertmis. Šios nurodytosios verts nra tinkamos naudoti atliekant rizikos vertinimus ir tam tikrose darbo vietose išmatuotos verts gali bti aukštesns. Tikrosios poveikio pavieniui naudotojui verts ir alos jam rizika yra skirtinga ir priklauso nuo naudotojo darbo metodo, nuo mediagos, kuri apdorojama mašina, pobdio bei poveikio trukms, naudotojo fizins bkls ir mašinos bsenos.
Mes, „Atlas Copco Construction Tools AB“, atliekant konkret rizikos vertinim darbo vietoje, kurios slyg mes nekontroliuojame, neprisiimame atsakomybs u pasekmes naudojant nurodytsias vertes, o ne tikrj poveik atitinkanias vertes.
Šis rankis, jeigu naudojamas netinkamai, gali sukelti plaštakos ir rankos vibracijos sindrom. ES rekomendacija dl rankos bei plaštakos vibracijos sindromui skirt priemoni pateikta šiuo adresu: http://www.humanvibration.com/EU/VIBGUIDE.htm
Rekomenduojame taikyti sveikatos prieiros program siekiant kuo anksiau nustatyti su vibracijos poveikiu susijusius poymius, kad valdymo procedras bt galima patobulinti ir taip ukirsti keli galimam sveikatos pablogjimui.
TRIUKŠMO IR VIBRACIJOS DUOMENYS Triukšmas Vibracija
Nurodytosios verts Nurodytosios verts
ISO 11201 2000/14/EB ISO 13862
Tipas Lp
dB(A) Lw
dB(A) A
m/s 2
vert B
m/s 2
ORKA350/450 Dyzelinis
ORKA Saugos spjimai ir naudojimo nurodymai
© 2011 Atlas Copco Construction Tools AB | No. 9800 1203 35 | 2011-03-14 9 Gamintojo nurodymai
NAUDOJIMO NURODYMAI
Atsivelkite visus naudojimo ir technins prieiros reikalavimus ir juos vykdykite.
Draudiama dirbti paeista mašina.
3. Nuo ašmens apsaugo 2 atjunkite vandens vamzd 1
4. Išimkite ašmens apsaugo vart 3
5. Atidarykite ašmens apsaug
Atkreipkite dmes sukimosi krypt. Mašinos velenas sukasi pagal laikrodio rodykl. Ašmens sukimosi kryptis parodyta rodykle.
sitikinkite, ar švarios ašmens ir veleno kontaktini pavirši briaunos 4-5
6. Pritvirtinkite ašmen.
8. Atgal udkite ašmens apsaug
9. Vl prijunkite vandens vamzd
Paleidimas
1. Patikrinkite, ar pripiltas degal bakas.
2. Patikrinkite, ar variklio alyvos lygis atitinka nustatytj. Kadangi variklis daniausiai veikia kampu, neumirškite tikrinti alyvos lygio (kai variklis yra horizontalioje padtyje) tam, kad utikrintumte, kad alyvos lygis nenuslenka emiau antros alyvos matuoklio yms.
3. Pripilkite talpykl vandens.
4. Paymkite grindin nubrdami linij toje vietoje, kurioje pjausite.
5. Atlenkite priekin kreiptuv ir nustatykite mašin taip, kad kreiptuvas ir ašmuo bt sutapdinti su ym.
6. Paleiskite varikl : r. gamintojo parengt technins prieiros vadov.
7. Leiskite varikliui šilti.
9. Paleiskite varikl veikti didiausiu ski daniu.
10. Laikykite mašin nustatytoje padtyje; prieš laikrodio rodykl pasukite nuleidimo ranken iki reikalingo pjovimui gylio. 1 pasukimas = 1cm gylis.
1
2
3
Saugos spjimai ir naudojimo nurodymai ORKA
10 © 2011 Atlas Copco Construction Tools AB | No. 9800 1203 35 | 2011-03-14 Gamintojo nurodymai
11. Siekiant, kad variklis neugest, rekomenduojama nuleisti iš lto.
12. Nustaius norim gyl, ufiksuokite stabdymo svirt 16.
Mašinos sustabdymas
Avarinis stabdymas: Naudokite jungikl mašinos valdymo skyde.
1. Atleiskite stabdymo svirt 16 ir pasukdami nuleidimo ranken pagal laikrodio rodykl išimkite ašmen iš griovelio.
2. Išjunkite vandens tiekim.
3. Droselio svirtimi nustatykite varikl veikti tušiosios eigos ski daniu.
4. Sustabdykite varikl su ON/OFF (jungti/išjungti) jungikliu.
Incidentai pjaunant
Dl keli prieasi ašmenys gali ustrigti pjovimo griovelyje ar mašina gali sustoti:
Diro tempimas
Degal stygius
Visais atvejais išimkite ašmenis iš griovelio ir kruopšiai patikrinkite mašin.
TECHNIN PRIEIRA
Visada naudokite originalias gamintojo pristatytas dalis.
Paeista dalis turi bti pakeista nedelsiant.
Tvarkymas ir gabenimas
Prieš gabendami mašin darbo viet išjunkite disk.
Prieš keldami, pakraudami, iškraudami ir gabendami mašin darbo viet išimkite disk.
Nordami darbo vietoje grindinio pjovikl nustatyti vien ar kit padt, tiesiog stumtelkite pjovikl. Jis nesunkiai pasislinks ant savo keturi rat nepaleidus variklio.
Gabendami transporto priemone ar bet kokios ršies klimo renginiu, naudokite vieno taško klimo s (ji yra ant apsauginio rmo).
ORKA Saugos spjimai ir naudojimo nurodymai
© 2011 Atlas Copco Construction Tools AB | No. 9800 1203 35 | 2011-03-14 11 Gamintojo nurodymai
Technin prieira
Po naudojimo mašin nuvalykite.
Tepdami naudokite nedidel guoli tepalo kiek.
Variklio alyv tikrinkite kas dien. Su benzininiais varikliais naudokite SAE 10W30 variklio alyv (API, MS, SD, SE ar aukštesns klass). Oro filtro technins prieiros intervalai nurodyti variklio savininko vadove.
Jeigu dirbama labai dulktoje aplinkoje, oro filtro element gali tekti valyti 2–3 kartus per dien.
Pakeiskite visus paeistus filtrus ar tarpiklius.
Diro tempimas
Atkreipkite dmes, ar variklis ir ašmen skriemuliai yra lygiagrets ir sutapdinti.
Antraip diras greitai nusidvs.
Diras tempiamas ar keiiamas:
2. Atsukite keturias variklio verles 3
3. Sureguliuokite diro 4 tempim naudodami vart 1. Tada uverkite keturias variklio verles 3 ir verl 2.
Jeigu diras keiiamas:
2. Atsukite ir išimkite abu skriemulius 5 ir 6
3. Umaukite nauj dir ant skriemuli, o tada vienu metu pastumkite juos ant variklio ir ašmen aši. Atsargiai nepameskite pleišt.
4. Priverkite skriemulius.
1 2 3 5 4
Saugos spjimai ir naudojimo nurodymai ORKA
12 © 2011 Atlas Copco Construction Tools AB | No. 9800 1203 35 | 2011-03-14 Gamintojo nurodymai
NAUDOJIMAS IR DISKO SPECIFIKACIJOS
„ATLAS COPCO“ ORKA350/450 grindinio pjoviklis daniausiai naudojamas statybos sektoriuje; šiuo pjovikliu išpjaunami kanalai, kuriuose klojami vamzdiai, elektros ir ryši kabeliai.
Taip pjaunant kanalus utikrinami labai tiksls j matmenys ir šis bdas yra ekonomiškesnis nei šiuos kanalus numatant plane, o tada juos rengiant statybos aikštelje.
Kita sritis, kurioje paprastai naudojamas grindinio pjoviklis - betono išpltimo sili rengimas.
Jeigu reikia sutaisyti tam tikras paeistas betono plokšts dalis, bus naudojamas „ATLAS COPCO“ ORKA350/450 grindinio pjoviklis.
Grindinio pjovikliai atliekant keli prieir (asfaltas)
Plaiai naudojami išpjaunant juostas asfalte, kai remontuojami keliai; „ATLAS COPCO“ ORKA350/450 pjoviklis, palyginti su kju, yra kur kas patogesnis, nes pjovikliu:
Darbas bus atliktas tiksliai; taip padarius pataisym, bus galima tiesiai sujungti sen ir nauj asfalto juost.
Pjovimo gyl galima lengvai ir tiksliai reguliuoti.
Operatorius jauiasi kur kas patogiau ir gerokai sumaja j veikianio garso lygis.
Todl „ATLAS COPCO“ ORKA350/450 grindinio pjoviklis puikiai papildo „ATLAS COPCO“ vairi kelio rang.
ORKA Saugos spjimai ir naudojimo nurodymai
© 2011 Atlas Copco Construction Tools AB | No. 9800 1203 35 | 2011-03-14 13 Gamintojo nurodymai
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes, „Atlas Copco Construction Tools AB“, pareiškiame, kad toliau išvardytos mašinos atitinka EB Direktyvos 2006/42/EB (Mašin direktyva) ir Direktyvos 2000/14/EB (Triukšmo direktyva) nuostatas ir toliau nurodyt darnij standart nuostatas.
Pjklas Galia Utikrinamas garso galios lygus [dB(A)]
Išmatuotas garso galios lygis [dB(A)]
Mas
Taikyti šie darnieji standartai:
Generalinis direktorius:
Pascal Courroux
Vieta ir data:
Saint Valery-en-Caux, 2011-02-23
T o o ls
3 -1
4
Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers, and drawings.
BENDRIEJI SAUGOS SPJIMAI
TRIUKŠMO IR VIBRACIJOS DUOMENYS
Grindinio pjovikliai atliekant keli prieir (asfaltas)
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA