(βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων...

36
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ ------- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη : 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr Email : [email protected] Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 210-344.2937 :210-344.2290 :210-344.3093 :210-344.2025 FAX : 210-344.2299 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, 08-08-2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.821/1893Π/110244/Ζ1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού». Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 3δ του άρθρου 18 του Ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233/4-11-2011 τ.Α΄) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις». 2.Την με αρ. πρ. Φ.821/1786Α/109053/Ζ1 (ΦΕΚ 2622 τ. Β’/25-9-2012) Κανονιστική Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, όρων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων, διαδικασίας διαπίστωσης της γνώσης ξένης γλώσσας και περιπτώσεων απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο, χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές». 3. Το Π.Δ 85/2012, άρθρο 3 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21-06-2012), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 118/2013, άρθρο 3 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄/25-06-2013), σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετονομάστηκε σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4. Το Π.Δ 119/2013 (ΦΕΚ153/25-06-2013 τ.Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την αριθμ. πρ. Φ.908/84294/Η/23-07-2012 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 363/30.07.2012) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε ο κ. Αθανάσιος Κυριαζής ως Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΙΘΠΑ. 6. Την αριθμ. πρ. Φ.908/73597/Η/01-07-2011 (Φ.Ε.Κ Υ.Ο.Δ.Δ 211/01-07-2011) Κοινή Απόφαση των κ.κ Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία διορίστηκε η κ. Λινού Αθηνά ως Ειδική Γραμματέας του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης του ΥΠΔΒΜΘ. ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Transcript of (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων...

Page 1: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ -------

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη : 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr Email : [email protected] Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 210-344.2937 :210-344.2290 :210-344.3093 :210-344.2025 FAX : 210-344.2299

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, 08-08-2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.821/1893Π/110244/Ζ1 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού».

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 3δ του άρθρου 18 του Ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233/4-11-2011 τ.Α΄) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις». 2.Την με αρ. πρ. Φ.821/1786Α/109053/Ζ1 (ΦΕΚ 2622 τ. Β’/25-9-2012) Κανονιστική Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, όρων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων, διαδικασίας διαπίστωσης της γνώσης ξένης γλώσσας και περιπτώσεων απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο, χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές».

3. Το Π.Δ 85/2012, άρθρο 3 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21-06-2012), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 118/2013, άρθρο 3 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄/25-06-2013), σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετονομάστηκε σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4. Το Π.Δ 119/2013 (ΦΕΚ153/25-06-2013 τ.Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την αριθμ. πρ. Φ.908/84294/Η/23-07-2012 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 363/30.07.2012) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε ο κ. Αθανάσιος Κυριαζής ως Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΙΘΠΑ. 6. Την αριθμ. πρ. Φ.908/73597/Η/01-07-2011 (Φ.Ε.Κ Υ.Ο.Δ.Δ 211/01-07-2011) Κοινή Απόφαση των κ.κ Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία διορίστηκε η κ. Λινού Αθηνά ως Ειδική Γραμματέας του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης του ΥΠΔΒΜΘ.

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 2: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

7.Την με αρ. πρ.Φ.821/2001Ε/12008/Ζ1/5-10-2012 (ΦΕΚ 479/ Τ.Υ.Ο.Δ.Δ./12-10-2012) Υπουργική Απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής εκπαιδευτικών για απόσπαση στο Εξωτερικό κατά το σχολικό έτος 2012-2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8.Τις με αρ. πρ.Φ.821/819Π/58713/Ζ1/26-4-2013 και Φ.821/1135Π/71769/Ζ1/27-5-2013 σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 9.Την από 26-7-2013 Πράξη της Επιτροπής Επιλογής. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κυρώνουμε τους επισυναπτόμενους στην απόφαση αυτή τελικούς πίνακες, που καταρτίστηκαν με την αρ. 6/26-7-2013 Πράξη της «Επιτροπής Επιλογής εκπαιδευτικών για απόσπαση στο Εξωτερικό κατά το σχολικό έτος 2013-2014» και περιλαμβάνουν τους εκπαιδευτικούς που είναι υποψήφιοι για

απόσπαση στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2013-2014, κατά χώρα, κατά τύπο απόσπασης (με ή χωρίς το ειδικό επιμίσθιο), γλώσσα και κλάδο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 3. Γραφείο κ. Ειδικής Γραμματέως Π.Ο.Δ.Ε 4. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε. – Τμήμα Β΄ (2)

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 3: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

(Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΒΑΣΙΚΟΣ (Κατάταξη με τη γλώσσα της χώρας απόσπασης)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Κατάταξη με Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) Σ.Μ: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡ/ΣΗΣ ΧΩΡΑΣ.: ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 4: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

1 ΠΕ02 220367 ΚΑΡΑΣΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 50 1

2 ΠΕ02 209796 ΦΥΤΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 1

3 ΠΕ02 401255 ΜΟΥΣΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 1

4 ΠΕ06 213839 ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 95 1

5 ΠΕ06 210477 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 90 2

6 ΠΕ06 574518 ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 1

7 ΠΕ06 181018 ΒΛΑΧΑΒΑ ΛΩΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 75 2

8 ΠΕ06 171096 ΚΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 60 2

9 ΠΕ06 612951 ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 1

10 ΠΕ06 219363 ΣΤΗΛ ΠΑΜΕΛΑ ΛΑΝΣΕΛΟΤ 50 1

11 ΠΕ06 210515 ΚΟΖΟΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 50 1

12 ΠΕ19 182003 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 1

13 ΠΕ19 191110 ΜΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 25 1

14 ΠΕ60 611646 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70 1

15 ΠΕ60 589754 ΧΑΤΟΓΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 15 1

16 ΠΕ60 619654 ΜΠΙΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 2

17 ΠΕ60 606308 ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 2

18 ΠΕ60 620081 ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 3

19 ΠΕ70 579687 ΔΕΣΥΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 85 1

20 ΠΕ70 621521 ΤΖΟΡΤΖΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 85 1

21 ΠΕ70 617662 ΔΡΟΣΙΤΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 75 1

22 ΠΕ70 570910 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 75 1

23 ΠΕ70 562678 ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0 1

24 ΠΕ70 567174 ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ * ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1

25 ΠΕ70 592943 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ* ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΘΩΝ 0 1

1 ΠΕ01 186332 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 120 1

2 ΠΕ01 217301 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 105 2

3 ΠΕ01 196868 ΦΑΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100 1

4 ΠΕ01 201131 ΝΤΑΜΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65 1

5 ΠΕ01 201064 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 1

6 ΠΕ01 205828 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 55 3

7 ΠΕ01 211410 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 15 1

8 ΠΕ02 220560 ΣΑΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 105 3

9 ΠΕ02 167738 ΜΠΡΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 100 1

10 ΠΕ02 197580 ΦΡΑΓΚΑΛΕΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 85 1

11 ΠΕ02 192431 ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75 1

12 ΠΕ02 701415 ΝΙΖΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60 1

13 ΠΕ02 189636 ΤΣΙΟΥΠΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 1

14 ΠΕ02 212082 ΚΟΘΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 50 3

15 ΠΕ02 700646 ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 50 3

16 ΠΕ02 222375 ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 4

17 ΠΕ02 197247 ΜΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 15 1

18 ΠΕ03 222892 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 125 4

19 ΠΕ03 212670 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 100 1

20 ΠΕ03 180236 ΠΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 75 1

21 ΠΕ03 227197 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 75 1

22 ΠΕ03 197914 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 4

23 ΠΕ03 202241 ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 1

24 ΠΕ03 227177 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 1

25 ΠΕ03 223256 ΧΑΙΡΙΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0 1

26 ΠΕ04.01 176044 ΜΠΕΛΙΩΚΑΣ ΑΔΑΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 135 1

27 ΠΕ04.01 227283 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 125 1

28 ΠΕ04.01 223579 ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 75 1

29 ΠΕ04.01 220186 ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75 4

30 ΠΕ04.02 701208 ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 145 4

31 ΠΕ04.02 210125 ΝΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 105 4

32 ΠΕ04.02 218803 ΦΕΛΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 75 3

33 ΠΕ04.02 700984 ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 70 4

34 ΠΕ04.04 700627 ΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 95 1

35 ΠΕ04.04 218833 ΓΕΩΡΓΑΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 85 1

36 ΠΕ04.04 227479 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 85 2

37 ΠΕ04.04 227475 ΓΚΟΓΚΟΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 25 1

38 ΠΕ04.05 206002 ΜΕΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 85 1

39 ΠΕ05 176398 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΕΗΝ ΤΖΕΡΑΛΝΤ 170 1

40 ΠΕ05 227654 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 155 1

41 ΠΕ05 176266 ΓΚΙΣΓΚΙΝΗ* ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 155 2

42 ΠΕ05 190320 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ* ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 155 2

ΑΓΓΛΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 1

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 5: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

43 ΠΕ05 213488 ΔΙΤΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 105 1

44 ΠΕ05 219131 ΠΕΡΔΙΚΗΣ* ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 105 1

45 ΠΕ05 219071 ΛΕΚΚΟΥ* ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΙΑΜΟΣ 105 1

46 ΠΕ05 195764 ΜΑΤΖΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 105 2

47 ΠΕ05 227652 ΤΣΑΝΙΔΟΥ* ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 105 2

48 ΠΕ05 219134 ΠΙΣΤΕΥΟΥ* ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 105 2

49 ΠΕ05 219058 ΚΟΥΒΕΛΑΣ* ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 105 2

50 ΠΕ05 213507 ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 95 3

51 ΠΕ05 168295 ΜΑΛΟΥΤΑ ΑΝΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 95 3

52 ΠΕ05 198399 ΣΑΚΚΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 80 2

53 ΠΕ05 190304 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 80 2

54 ΠΕ05 198405 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ* ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 55 2

55 ΠΕ05 210685 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ* ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 55 2

56 ΠΕ05 213506 ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 55 4

57 ΠΕ05 198413 ΤΕΧΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 55 4

58 ΠΕ05 174058 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 30 2

59 ΠΕ05 227569 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 30 2

60 ΠΕ06 190418 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 170 1

61 ΠΕ06 587303 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 155 4

62 ΠΕ06 171058 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 140 1

63 ΠΕ06 181004 ΑΛΜΠΑΝΤΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 135 2

64 ΠΕ06 609839 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 125 1

65 ΠΕ06 224097 ΕΡΩΤΑΣ ΦΩΚΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 120 2

66 ΠΕ06 181192 ΣΙΡΙΣΤΑΤΙΔΟΥ* ΠΑΡΘΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 105 1

67 ΠΕ06 219279 ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ* ΕΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 105 1

68 ΠΕ06 213869 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ* ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 105 1

69 ΠΕ06 622952 ΒΙΤΑΛΗ* ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΔΑΝΑΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 105 1

70 ΠΕ06 219386 ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΔΟΥ* ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 105 1

71 ΠΕ06 198461 ΓΑΙΤΑΝΟΥ* ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 105 1

72 ΠΕ06 198739 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 105 2

73 ΠΕ06 612103 ΚΩΣΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 95 1

74 ΠΕ06 171145 ΝΤΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 90 1

75 ΠΕ06 229114 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 85 1

76 ΠΕ06 166504 ΠΑΤΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 85 1

77 ΠΕ06 219258 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 85 1

78 ΠΕ06 229157 ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΗ* ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 85 1

79 ΠΕ06 622973 ΜΠΟΥΤΣΙΑ* ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 85 1

80 ΠΕ06 572178 ΚΟΛΟΝΕΛΛΟΥ* ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 85 1

81 ΠΕ06 587364 KAKKOY ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 85 2

82 ΠΕ06 198558 ΚΟΤΖΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 85 3

83 ΠΕ06 186064 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 85 4

84 ΠΕ06 229431 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 80 2

85 ΠΕ06 572015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΠΑΓΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 75 1

86 ΠΕ06 574530 ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΥ* ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 75 1

87 ΠΕ06 198463 ΓΑΜΒΡΕΛΛΗ* ΘΩΜΑΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 75 1

88 ΠΕ06 571884 ΒΕΝΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 75 1

89 ΠΕ06 609889 ΛΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 75 1

90 ΠΕ06 213961 ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ* ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 75 1

91 ΠΕ06 622928 ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ* ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 75 1

92 ΠΕ06 224075 ΓΚΟΥΓΚΟΥΤΣΗ* ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75 1

93 ΠΕ06 229193 ΤΣΙΑΜΠΑΡΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 2

94 ΠΕ06 190438 ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ* ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 75 2

95 ΠΕ06 171208 ΧΑΡΗ* ΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 75 2

96 ΠΕ06 203402 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ* ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75 2

97 ΠΕ06 165242 ΜΠΑΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75 3

98 ΠΕ06 219224 ΓΚΡΙΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 70 3

99 ΠΕ06 224120 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 65 1

100 ΠΕ06 213826 ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 65 2

101 ΠΕ06 214005 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 60 1

102 ΠΕ06 229023 ΒΛΥΣΣΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 60 2

103 ΠΕ06 219257 ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 60 4

104 ΠΕ06 609142 ΠΑΝΝΑΤΟΥ* ΚΑΤΙΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 1

105 ΠΕ06 609005 ΣΟΥΜΠΑΣΗ* ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΒΙΚΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 50 1

106 ΠΕ06 612799 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 50 1

107 ΠΕ06 213764 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 1

108 ΠΕ06 612127 ΣΑΡΓΙΩΤΗ* ΑΜΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 1

109 ΠΕ06 612844 ΦΙΛΙΠΠΟΥ* ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑΣ 50 1

110 ΠΕ06 229085 ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50 1

111 ΠΕ06 213641 ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑ* ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ 50 1

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 6: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

112 ΠΕ06 190392 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ* ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 50 1

113 ΠΕ06 198685 ΠΑΦΛΙΩΤΟΥ* ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΙΧΑΗΛ 50 1

114 ΠΕ06 182255 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ* ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 1

115 ΠΕ06 612216 ΣΕΛΑΝΙΚΗ* ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΙΧΑΗΛ 50 1

116 ΠΕ06 198436 ΑΛΕΥΡΑ* ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΩΜΑΣ 50 1

117 ΠΕ06 216788 ΜΕΛΙΣΗ* ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 1

118 ΠΕ06 207689 ΤΟΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 50 2

119 ΠΕ06 224292 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 50 2

120 ΠΕ06 198778 ΦΩΤΙΑΣ* ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 50 3

121 ΠΕ06 165259 ΠΕΡΣΙΔΟΥ* ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 50 3

122 ΠΕ06 184291 ΚΑΛΕΡΓΗ* ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50 3

123 ΠΕ06 166321 ΒΕΛΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 4

124 ΠΕ06 570000 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50 4

125 ΠΕ11 214711 ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 105 3

126 ΠΕ11 612460 ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 75 1

127 ΠΕ11 577250 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 75 1

128 ΠΕ11 609715 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 75 3

129 ΠΕ11 199035 ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55 3

130 ΠΕ11 178867 ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 1

131 ΠΕ11 199167 ΤΕΡΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 2

132 ΠΕ11 227896 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 25 3

133 ΠΕ11 587767 ΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 25 3

134 ΠΕ11 572474 ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 4

135 ΠΕ11 597580 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 3

136 ΠΕ11 592526 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 1

137 ΠΕ11 208226 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 1

138 ΠΕ11 609514 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΩΡΑΙΟΖΙΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 1

139 ΠΕ11 225003 ΛΙΑΝΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 2

140 ΠΕ19 200484 ΣΙΣΙΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 125 1

141 ΠΕ19 216091 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 105 2

142 ΠΕ19 229546 ΠΡΙΓΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 95 2

143 ΠΕ19 199951 ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 85 1

144 ΠΕ19 200900 ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 75 1

145 ΠΕ19 215780 ΤΣΑΚΑΛΗΣ* ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 75 1

146 ΠΕ19 205587 ΤΖΕΚΑΚΗΣ* ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 75 1

147 ΠΕ19 200182 ΣΤΡΙΒΑ* ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 1

148 ΠΕ19 172554 ΜΠΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 75 2

149 ΠΕ19 200910 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 75 2

150 ΠΕ19 229476 ΑΡΑΒΟΓΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 75 3

151 ΠΕ19 187890 ΓΟΥΣΙΟΥ ΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 75 4

152 ΠΕ19 199908 ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 60 2

153 ΠΕ19 229494 ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗΣ* ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 1

154 ΠΕ19 209184 ΠΑΝΑΓΟΥ* ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 1

155 ΠΕ19 216725 ΨΑΛΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 2

156 ΠΕ19 191157 ΣΩΤΗΡΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 45 4

157 ΠΕ19 205158 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 1

158 ΠΕ19 205679 ΓΚΑΤΖΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 25 1

159 ΠΕ19 182192 ΣΤΕΡΓΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 15 1

160 ΠΕ19 178217 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15 4

161 ΠΕ19 215700 ΡΗΓΑΛΟΥ* ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΙΑΣ 0 1

162 ΠΕ19 211462 ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ* ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1

163 ΠΕ19 200490 ΣΤΕΡΓΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 3

164 ΠΕ19 190822 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 4

165 ΠΕ60 619457 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 105 3

166 ΠΕ60 608835 ΘΕΟΔΟΣΗ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 100 1

167 ΠΕ60 611698 ΓΑΛΑΝΗ ΖΩΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 95 3

168 ΠΕ60 606367 ΣΙΔΕΡΑ ΣΙΔΕΡΗ ΙΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 90 1

169 ΠΕ60 611684 ΦΑΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 85 1

170 ΠΕ60 702428 ΛΕΚΚΑΙ ΙΝΑ ΦΩΤΑΚΗΣ 85 3

171 ΠΕ60 592151 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 1

172 ΠΕ60 611811 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 75 1

173 ΠΕ60 618995 ΦΡΑΓΚΑΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 1

174 ΠΕ60 608840 ΚΑΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 60 1

175 ΠΕ60 619077 ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 35 1

176 ΠΕ60 566747 ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0 1

177 ΠΕ60 611480 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 1

178 ΠΕ60 587237 ΜΑΝΤΖΑΝΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 2

179 ΠΕ60 618911 ΓΑΛΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 4

180 ΠΕ70 620920 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 120 1

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 3

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 7: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

181 ΠΕ70 555448 ΣΑΜΑΛΤΑΝΗ ΕΛΠΙΣ-ΙΒΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 105 2

182 ΠΕ70 602707 ΜΠΛΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 105 2

183 ΠΕ70 590488 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 90 1

184 ΠΕ70 607752 ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 85 1

185 ΠΕ70 604553 ΖΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 85 4

186 ΠΕ70 599071 ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 80 1

187 ΠΕ70 621325 ΚΑΡΙΩΤΑΚΗ* ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 80 2

188 ΠΕ70 621984 ΤΣΙΑΡΑ* ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80 2

189 ΠΕ70 601528 ΚΟΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 1

190 ΠΕ70 611013 ΚΟΥΚΛΑΤΖΙΔΟΥ* ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 1

191 ΠΕ70 613519 ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ* ΕΥΤΕΡΠΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 75 1

192 ΠΕ70 607456 ΜΑΥΡΕΛΛΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΣ 75 4

193 ΠΕ70 601823 ΠΑΤΑΠΗ* ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75 4

194 ΠΕ70 607538 ΚΟΤΣΑΡΗ* ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75 4

195 ΠΕ70 607627 ΚΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 65 1

196 ΠΕ70 562451 ΦΑΣΟΥΛΗ ΘΕΑΝΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65 1

197 ΠΕ70 621308 ΑΤΛΑΜΑΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 60 1

198 ΠΕ70 593237 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 2

199 ΠΕ70 621772 ΣΑΜΑΡΑ* ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 60 2

200 ΠΕ70 617719 ΕΞΑΡΧΟΥ* ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 60 2

201 ΠΕ70 601560 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 1

202 ΠΕ70 621350 ΔΟΜΟΥΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 1

203 ΠΕ70 616857 ΦΙΟΛΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 50 2

204 ΠΕ70 579465 ΜΩΡΑΙΤΗ* ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 3

205 ΠΕ70 620846 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ* ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 50 3

206 ΠΕ70 620810 ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ* ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΟΣ 50 3

207 ΠΕ70 614421 ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 4

208 ΠΕ70 604108 ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 50 4

209 ΠΕ70 560899 ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 40 1

210 ΠΕ70 560743 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 1

211 ΠΕ70 589089 ΜΠΑΣΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 1

212 ΠΕ70 560852 ΚΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 25 3

213 ΠΕ70 554609 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0 1

214 ΠΕ70 602059 ΚΟΡΡΕ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0 1

215 ΠΕ70 618641 ΔΗΜΟΥΛΑΣ* ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1

216 ΠΕ70 595089 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ* ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 1

217 ΠΕ70 617300 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ* ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1

218 ΠΕ70 700307 ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ* ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 1

219 ΠΕ70 594762 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ* ΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 1

220 ΠΕ70 568588 ΤΣΙΑΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 2

221 ΠΕ70 584044 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 2

222 ΠΕ70 610447 ΛΕΡΙΚΟΥ* ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 3

223 ΠΕ70 607178 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ* ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 3

224 ΠΕ70 620903 ΜΙΧΟΥ* ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 0 3

225 ΠΕ70 621997 ΒΑΓΓΕΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 4

1 ΠΕ05 701494 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ 75 2

2 ΠΕ05 223925 ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 2

3 ΠΕ05 170719 ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 2

4 ΠΕ05 167253 ΛΙΑΠΗ ΡΟΖΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 2

5 ΠΕ05 170749 ΓΑΝΩΤΗ ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 2

6 ΠΕ05 167229 ΓΛΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 4

1 ΠΕ05 138770 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 15 2

2 ΠΕ06 606537 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55 2

3 ΠΕ06 207595 ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΘΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 1

4 ΠΕ11 166688 ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 15 1

1 ΠΕ02 206523 ΑΡΕΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 55 3

2 ΠΕ02 212223 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 25 1

3 ΠΕ02 222607 ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΗΤΑΣ 0 2

4 ΠΕ02 202064 ΤΣΙΓΓΙΑΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 3

5 ΠΕ02 173362 ΚΩΣΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 4

6 ΠΕ04.01 178192 ΠΑΠΑΝΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 1

7 ΠΕ04.04 227482 ΚΑΜΠΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 2

8 ΠΕ05 227652 ΤΣΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 55 1

9 ΠΕ05 223862 ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55 2

10 ΠΕ05 207490 ΚΑΡΑΝΙΣΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 3

11 ΠΕ05 167229 ΓΛΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 4

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 8: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

12 ΠΕ05 170762 ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 1

13 ΠΕ06 171145 ΝΤΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 40 4

14 ΠΕ06 219257 ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30 1

15 ΠΕ06 229193 ΤΣΙΑΜΠΑΡΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 1

16 ΠΕ06 213961 ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 4

17 ΠΕ06 612066 ΡΙΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 1

18 ΠΕ06 198778 ΦΩΤΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0 1

19 ΠΕ06 190392 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0 3

20 ΠΕ06 213641 ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ 0 4

21 ΠΕ11 194492 ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 15 2

22 ΠΕ11 603386 ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 4

23 ΠΕ16 204533 ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 30 1

24 ΠΕ19 702121 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 2

25 ΠΕ19 216877 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 1

26 ΠΕ19 205587 ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 25 3

27 ΠΕ19 215567 ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20 3

28 ΠΕ19 211462 ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ* ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 4

29 ΠΕ19 216111 ΚΩΤΗ* ΕΛΕΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0 4

30 ΠΕ19 210762 ΒΑΜΒΑΚΑΣ* ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 0 4

31 ΠΕ70 593344 ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 3

1 ΠΕ01 155511 ΒΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ 25 2

2 ΠΕ02 226844 ΣΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 155 4

3 ΠΕ02 206523 ΑΡΕΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 95 4

4 ΠΕ04.04 227482 ΚΑΜΠΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 1

5 ΠΕ06 171145 ΝΤΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 90 3

6 ΠΕ06 198558 ΚΟΤΖΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 85 2

7 ΠΕ06 574591 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 85 4

8 ΠΕ06 207689 ΤΟΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 50 4

9 ΠΕ16 204533 ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 30 2

10 ΠΕ19 702121 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80 1

11 ΠΕ19 205587 ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 75 4

12 ΠΕ19 215567 ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 70 1

13 ΠΕ19 210762 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 50 2

14 ΠΕ19 205679 ΓΚΑΤΖΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 25 3

15 ΠΕ19 216111 ΚΩΤΗ ΕΛΕΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0 2

1 ΠΕ03 209952 ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 2

1 ΠΕ70 575567 ΣΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 95 1

1 ΠΕ11 577676 ΧΟΥΛΙΑΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1

2 ΠΕ19 205587 ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 25 2

3 ΠΕ19 205679 ΓΚΑΤΖΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 25 4

4 ΠΕ19 187877 ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 1

5 ΠΕ19 168970 ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15 3

6 ΠΕ19 200490 ΣΤΕΡΓΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1

7 ΠΕ19 211462 ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 3

8 ΠΕ60 589762 ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 1

9 ΠΕ60 587237 ΜΑΝΤΖΑΝΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 4

10 ΠΕ70 621928 ΦΑΜΠΡΙΚΗ* ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10 1

11 ΠΕ70 701068 ΚΕΧΑΓΙΑ* ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 1

12 ΠΕ70 700109 ΤΣΙΓΛΟΠΟΥΛΟΣ* ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1

13 ΠΕ70 620682 ΜΙΛΚΟΠΟΥΛΟΥ* ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 0 1

14 ΠΕ70 621156 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ* ΘΩΜΑΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 1

1 ΠΕ70 575769 ΧΕΠΠΑΚΗ* ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 80 1

2 ΠΕ70 605505 ΚΟΤΣΟΡΩΝΗΣ* ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 80 1

1 ΠΕ02 195449 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 55 1

2 ΠΕ70 607778 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 2

1 ΠΕ70 614118 ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 120 1

2 ΠΕ70 621742 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ 55 4

1 ΠΕ02 153440 ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 3

2 ΠΕ70 621832 ΒΛΑΧΑΚΗ ΓΑΛΑΤΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 0 3

3 ΠΕ70 618014 ΤΣΑΤΣΟΜΗΡΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΗΛΙΑΣ 0 4ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 5

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 9: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

1 ΠΕ11 597312 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ 50 4

2 ΠΕ60 605971 ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 1

1 ΠΕ02 212178 ΜΑΛΕΒΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 3

2 ΠΕ02 702232 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 4

3 ΠΕ11 219830 ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 85 3

4 ΠΕ11 194492 ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 65 3

5 ΠΕ11 194562 ΤΖΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 2

6 ΠΕ11 603386 ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 2

7 ΠΕ11 225071 ΝΤΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 45 4

8 ΠΕ11 199167 ΤΕΡΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 1

9 ΠΕ11 227896 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 25 1

10 ΠΕ11 587767 ΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 25 4

11 ΠΕ11 173077 ΖΗΝΕΛΗ ΚΑΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 1

12 ΠΕ11 609383 ΚΑΚΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 1

13 ΠΕ60 619497 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΥΡΤΩ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΑΝΕΣΤΗΣ 10 3

14 ΠΕ60 620056 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΒΒΑΣ 0 1

15 ΠΕ60 579858 ΜΑΣΤΑΥΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 2

16 ΠΕ70 621446 ΖΑΜΠΡΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 3

17 ΠΕ70 701065 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΣΤΕΛΛΑ ΘΩΜΑΣ 75 1

18 ΠΕ70 613519 ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 75 4

19 ΠΕ70 607024 ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 65 1

20 ΠΕ70 564638 ΚΑΠΙΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 50 1

21 ΠΕ70 588607 ΚΙΡΓΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 25 2

22 ΠΕ70 614211 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 25 4

23 ΠΕ70 614351 ΤΡΙΒΟΥΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20 1

24 ΠΕ70 601639 ΛΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΩΜΑΣ 20 4

25 ΠΕ70 614881 ΚΛΙΝΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 4

26 ΠΕ70 617318 ΚΟΥΔΟΥΜΑΛΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10 4

27 ΠΕ70 614144 ΤΖΑΤΖΑΚΗ* ΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 1

28 ΠΕ70 561029 ΚΟΓΙΟΣ* ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 1

29 ΠΕ70 617396 ΓΙΩΤΣΑ ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 1

30 ΠΕ70 621997 ΒΑΓΓΕΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 3

1 ΠΕ70 617498 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0 4

1 ΠΕ70 581462 ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 65 3

2 ΠΕ70 585374 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 2

1 ΠΕ02 173302 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 145 4

2 ΠΕ02 201434 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 105 2

3 ΠΕ02 220523 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 105 3

4 ΠΕ02 197600 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 80 1

5 ΠΕ11 619965 ΚΑΒΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 110 4

6 ΠΕ11 190583 ΣΑΜΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 105 1

7 ΠΕ11 612533 ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50 4

8 ΠΕ11 228097 ΠΕΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 50 4

9 ΠΕ11 214522 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 35 4

10 ΠΕ11 597410 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 10 4

11 ΠΕ11 225024 ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 2

12 ΠΕ70 551046 ΠΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 95 2

13 ΠΕ70 588254 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 30 3

14 ΠΕ70 601521 ΜΠΑΓΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 4

1 ΠΕ11 221516 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 1

2 ΠΕ11 225196 ΤΖΙΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 0 1

3 ΠΕ11 199030 ΒΕΡΡΟΙΩΤΗ ΠΑΓΩΝΑ-ΡΟΖΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 4

4 ΠΕ70 558611 ΚΟΥΡΑΝΤΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 105 2

5 ΠΕ70 611013 ΚΟΥΚΛΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 4

6 ΠΕ70 602108 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 3

7 ΠΕ70 617871 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΙΧΑΗΛ 10 4

8 ΠΕ70 610868 ΠΩΠΟΤΑ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΟΘΩΝ 0 2

9 ΠΕ70 584044 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 3

10 ΠΕ70 613193 ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 4

1 ΠΕ02 159252 ΚΟΛΙΑΔΗΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 1

2 ΠΕ02 153484 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 75 3

3 ΠΕ06 171068 ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 105 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΒΕΛΓΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 6

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 10: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

4 ΠΕ06 213839 ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 55 4

5 ΠΕ06 171096 ΚΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 30 1

6 ΠΕ11 619840 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 80 1

7 ΠΕ60 576061 ΛΩΛΗ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 40 1

8 ΠΕ70 587717 ΣΑΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 90 3

9 ΠΕ70 586436 ΜΑΚΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 2

10 ΠΕ70 589541 ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΗΛΙΑΣ 0 1

1 ΠΕ01 183135 ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ ΜΙΧΑΗΛ 25 1

2 ΠΕ01 201150 ΠΑΡΑΣΧΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0 4

3 ΠΕ04.01 223531 ΣΚΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 1

4 ΠΕ06 210477 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 70 1

5 ΠΕ06 181018 ΒΛΑΧΑΒΑ ΛΩΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 1

6 ΠΕ06 219363 ΣΤΗΛ ΠΑΜΕΛΑ ΛΑΝΣΕΛΟΤ 0 2

7 ΠΕ16 606669 ΜΟΥΝΤΖΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΣ 0 1

8 ΠΕ19 190796 ΔΙΖΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 1

9 ΠΕ70 560560 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 70 1

10 ΠΕ70 575387 ΣΚΟΔΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0 1

11 ΠΕ70 607691 ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1

12 ΠΕ70 613314 ΚΟΛΟΜΠΟΥΡΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1

13 ΠΕ70 605561 ΓΚΙΟΡΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 2

14 ΠΕ70 585374 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 3

1 ΠΕ01 186332 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 120 2

2 ΠΕ01 205828 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 95 1

3 ΠΕ01 201124 ΜΠΟΡΟΒΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 90 1

4 ΠΕ01 217301 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 55 3

5 ΠΕ02 702416 ΔΡΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 105 1

6 ΠΕ02 186523 ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 105 2

7 ΠΕ02 226764 ΠΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 85 3

8 ΠΕ02 163906 ΓΚΕΝΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 65 1

9 ΠΕ02 197580 ΦΡΑΓΚΑΛΕΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 55 2

10 ΠΕ02 225918 ΠΑΠΙΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΦΑΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΣ 50 1

11 ΠΕ03 209952 ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 1

12 ΠΕ04.02 210125 ΝΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 105 1

13 ΠΕ04.04 700627 ΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 55 4

14 ΠΕ05 190297 ΔΙΠΛΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 170 1

15 ΠΕ05 176398 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΕΗΝ ΤΖΕΡΑΛΝΤ 170 2

16 ΠΕ05 210703 ΜΠΕΝΕΚΟΥ* ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 155 1

17 ΠΕ05 176266 ΓΚΙΣΓΚΙΝΗ* ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 155 1

18 ΠΕ05 190320 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ* ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 155 1

19 ΠΕ05 227654 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 155 3

20 ΠΕ05 701494 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ 125 1

21 ΠΕ05 223945 ΛΩΤΗ ΖΩΗ-ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 105 1

22 ΠΕ05 195764 ΜΑΤΖΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 105 1

23 ΠΕ05 219082 ΜΑΡΙΑΣ* ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 105 1

24 ΠΕ05 219058 ΚΟΥΒΕΛΑΣ* ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 105 1

25 ΠΕ05 219134 ΠΙΣΤΕΥΟΥ* ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 105 1

26 ΠΕ05 223862 ΑΥΛΩΝΙΤΗ* ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 105 1

27 ΠΕ05 213488 ΔΙΤΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 105 2

28 ΠΕ05 219131 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 105 2

29 ΠΕ05 168295 ΜΑΛΟΥΤΑ ΑΝΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 95 1

30 ΠΕ05 219074 ΛΟΥΒΑΡΗ* ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 95 1

31 ΠΕ05 198405 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ* ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 95 1

32 ΠΕ05 213507 ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 95 2

33 ΠΕ05 111152 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 90 1

34 ΠΕ05 180738 ΒΟΝΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 90 1

35 ΠΕ05 213506 ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 85 1

36 ΠΕ05 198413 ΤΕΧΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 85 1

37 ΠΕ05 219089 ΜΕΜΟΥ* ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΣΜΑΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 85 1

38 ΠΕ05 210685 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ* ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 85 1

39 ΠΕ05 198399 ΣΑΚΚΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 80 1

40 ΠΕ05 193790 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ* ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 80 1

41 ΠΕ05 223933 ΚΟΝΙΑΡΗ* ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80 1

42 ΠΕ05 190304 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ* ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 80 1

43 ΠΕ05 193800 ΒΕΛΕΝΤΖΑ* ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 75 1

44 ΠΕ05 223925 ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ* ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 75 1

45 ΠΕ05 207490 ΚΑΡΑΝΙΣΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 75 2

46 ΠΕ05 174058 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 60 1

47 ΠΕ05 227569 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 60 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 7

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 11: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

48 ΠΕ05 170719 ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 1

49 ΠΕ05 167253 ΛΙΑΠΗ ΡΟΖΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 1

50 ΠΕ05 170749 ΓΑΝΩΤΗ ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 1

51 ΠΕ05 167229 ΓΛΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50 2

52 ΠΕ06 190418 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 170 2

53 ΠΕ06 587303 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 155 3

54 ΠΕ06 224097 ΕΡΩΤΑΣ ΦΩΚΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 120 1

55 ΠΕ06 198739 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 105 1

56 ΠΕ06 219386 ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 105 2

57 ΠΕ06 181004 ΑΛΜΠΑΝΤΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 105 3

58 ΠΕ06 612103 ΚΩΣΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 95 2

59 ΠΕ06 229431 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 80 1

60 ΠΕ06 587364 KAKKOY* ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 55 1

61 ΠΕ06 574591 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ* ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55 1

62 ΠΕ06 171208 ΧΑΡΗ ΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 55 1

63 ΠΕ06 198791 ΧΕΜΠΕΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 55 2

64 ΠΕ06 229157 ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΗ* ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 55 2

65 ΠΕ06 572178 ΚΟΛΟΝΕΛΛΟΥ* ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 55 2

66 ΠΕ06 214005 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 30 2

67 ΠΕ06 219257 ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30 3

68 ΠΕ06 219212 ΓΙΑΜΠΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 30 4

69 ΠΕ11 597580 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 4

70 ΠΕ16 181863 ΣΤΙΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 135 1

71 ΠΕ16 172972 ΜΑΤΖΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60 4

72 ΠΕ19 216091 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 105 1

73 ΠΕ19 229546 ΠΡΙΓΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55 1

74 ΠΕ19 215583 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 30 1

75 ΠΕ19 199740 ΓΕΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 10 1

76 ΠΕ60 619457 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 105 1

77 ΠΕ60 608062 ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 60 3

78 ΠΕ60 608840 ΚΑΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 30 3

79 ΠΕ70 555448 ΣΑΜΑΛΤΑΝΗ ΕΛΠΙΣ-ΙΒΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 105 1

80 ΠΕ70 593852 ΨΑΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 105 1

81 ΠΕ70 579567 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 105 4

82 ΠΕ70 583754 ΛΥΜΠΕΡΗ ΜΑΛΑΜΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 75 4

83 ΠΕ70 556905 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΜΑΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 65 3

84 ΠΕ70 617878 ΓΙΑΝΖΙΝΑ-ΚΑΣΣΩΤΚΗ ΟΛΓΑ ΑΛΕΞΙΟΣ 55 1

85 ΠΕ70 607983 ΓΚΟΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 55 1

86 ΠΕ70 610871 ΣΗΦΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 55 2

87 ΠΕ70 584607 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 1

88 ΠΕ70 560285 ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 2

89 ΠΕ70 578850 ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 2

90 ΠΕ70 613390 ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 2

91 ΠΕ70 607538 ΚΟΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45 2

92 ΠΕ70 621712 ΣΑΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 1

93 ΠΕ70 593237 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 4

94 ΠΕ70 617719 ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30 4

95 ΠΕ70 558911 ΜΠΕΡΓΕΛΕ ΑΡΓΥΡΩ ΦΩΤΙΟΣ 25 2

96 ΠΕ70 614351 ΤΡΙΒΟΥΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 10 3

1 ΠΕ01 196868 ΦΑΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100 2

2 ΠΕ01 211410 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 15 2

3 ΠΕ02 185679 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 75 1

4 ΠΕ02 220560 ΣΑΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55 1

5 ΠΕ02 217170 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΝΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΜΗΝΑΣ 40 1

6 ΠΕ02 197061 ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 1

7 ΠΕ02 193063 ΛΙΟΝΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1

8 ΠΕ03 212670 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 50 2

9 ΠΕ03 197899 ΣΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 25 1

10 ΠΕ03 227197 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 25 2

11 ΠΕ03 197914 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 3

12 ΠΕ03 202241 ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 4

13 ΠΕ03 218158 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 25 4

14 ΠΕ03 223256 ΧΑΙΡΙΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0 3

15 ΠΕ04.01 223579 ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 75 4

16 ΠΕ04.01 218368 ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 1

17 ΠΕ04.01 218548 ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 20 4

18 ΠΕ04.02 218803 ΦΕΛΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 75 2

19 ΠΕ04.02 207216 ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ 25 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 8

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 12: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

20 ΠΕ04.04 227479 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35 1

21 ΠΕ04.04 700719 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΣ 35 4

22 ΠΕ04.04 196169 ΝΟΣΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 2

23 ΠΕ04.04 227475 ΓΚΟΓΚΟΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 25 3

24 ΠΕ04.05 206002 ΜΕΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35 2

25 ΠΕ06 226002 ΠΛΑΤΣΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75 4

26 ΠΕ06 571826 ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΥ ΠΑΝΤΟΦΙΛΗ ΣΤΡΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 65 1

27 ΠΕ06 622952 ΒΙΤΑΛΗ* ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΔΑΝΑΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55 2

28 ΠΕ06 181192 ΣΙΡΙΣΤΑΤΙΔΟΥ* ΠΑΡΘΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55 2

29 ΠΕ06 186088 ΜΙΝΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ 55 4

30 ΠΕ06 219279 ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 55 4

31 ΠΕ06 572159 ΜΑΓΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45 1

32 ΠΕ06 229114 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35 2

33 ΠΕ06 219224 ΓΚΡΙΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 30 1

34 ΠΕ06 190438 ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 25 1

35 ΠΕ06 203443 ΣΜΕΡΝΟΣ* ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25 2

36 ΠΕ06 224075 ΓΚΟΥΓΚΟΥΤΣΗ* ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25 2

37 ΠΕ06 229193 ΤΣΙΑΜΠΑΡΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 3

38 ΠΕ06 203402 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 3

39 ΠΕ06 195806 ΠΑΠΠΑ ΑΡΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 4

40 ΠΕ06 224190 ΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 4

41 ΠΕ06 229023 ΒΛΥΣΣΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 4

42 ΠΕ06 166321 ΒΕΛΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1

43 ΠΕ06 157283 ΤΡΥΦΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 1

44 ΠΕ06 203229 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 1

45 ΠΕ06 609005 ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΒΙΚΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 0 2

46 ΠΕ06 229085 ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 2

47 ΠΕ06 213641 ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑ* ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ 0 2

48 ΠΕ06 182255 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ* ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 2

49 ΠΕ06 198778 ΦΩΤΙΑΣ* ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0 2

50 ΠΕ06 190392 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ* ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0 2

51 ΠΕ06 224292 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 0 3

52 ΠΕ06 213764 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 4

53 ΠΕ06 612844 ΦΙΛΙΠΠΟΥ* ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑΣ 0 4

54 ΠΕ06 612127 ΣΑΡΓΙΩΤΗ* ΑΜΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 4

55 ΠΕ06 198436 ΑΛΕΥΡΑ* ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΩΜΑΣ 0 4

56 ΠΕ06 184291 ΚΑΛΕΡΓΗ* ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 4

57 ΠΕ06 165259 ΠΕΡΣΙΔΟΥ* ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 0 4

58 ΠΕ11 619965 ΚΑΒΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 110 2

59 ΠΕ11 190583 ΣΑΜΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 105 3

60 ΠΕ11 191472 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 40 1

61 ΠΕ11 609715 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 25 2

62 ΠΕ11 612608 ΚΑΡΤΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 4

63 ΠΕ11 199126 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 4

64 ΠΕ16 204533 ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 30 3

65 ΠΕ16 172038 ΤΣΙΚΑΝΤΕΡΗ ΡΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 25 1

66 ΠΕ16 174543 ΕΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 4

67 ΠΕ16 204613 ΤΣΕΛΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 1

68 ΠΕ16 226112 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 0 1

69 ΠΕ19 188005 ΚΩΤΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 1

70 ΠΕ19 199951 ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 35 2

71 ΠΕ19 200295 ΒΛΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 4

72 ΠΕ19 172554 ΜΠΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 25 1

73 ΠΕ19 200910 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 25 1

74 ΠΕ19 205463 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ* ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 25 4

75 ΠΕ19 205158 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ* ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 4

76 ΠΕ19 169155 ΓΚΑΛΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 4

77 ΠΕ19 229476 ΑΡΑΒΟΓΛΙΑΔΗΣ* ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 25 4

78 ΠΕ19 215780 ΤΣΑΚΑΛΗΣ* ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 4

79 ΠΕ19 200182 ΣΤΡΙΒΑ* ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 4

80 ΠΕ19 168970 ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15 1

81 ΠΕ19 205753 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 1

82 ΠΕ19 209184 ΠΑΝΑΓΟΥ* ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 2

83 ΠΕ19 200490 ΣΤΕΡΓΙΔΟΥ* ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 2

84 ΠΕ60 702428 ΛΕΚΚΑΙ ΙΝΑ ΦΩΤΑΚΗΣ 35 2

85 ΠΕ70 611013 ΚΟΥΚΛΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 2

86 ΠΕ70 600983 ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΟΛΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40 1

87 ΠΕ70 607752 ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 2

88 ΠΕ70 607055 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 35 4

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 9

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 13: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

89 ΠΕ70 604716 ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30 2

90 ΠΕ70 614211 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 25 2

91 ΠΕ70 601407 ΤΡΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 25 3

92 ΠΕ70 617300 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ* ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 2

93 ΠΕ70 610770 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ * ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΜΗΝΑΣ 0 2

94 ΠΕ70 601064 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ* ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΗΛ 0 3

95 ΠΕ70 617396 ΓΙΩΤΣΑ* ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 3

96 ΠΕ70 594762 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ* ΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 3

1 ΠΕ70 614211 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 25 3

1 ΠΕ70 563622 ΜΠΟΥΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 1

1 ΠΕ11 227937 ΚΙΤΣΑΤΗΣ* ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 1

2 ΠΕ11 224938 ΚΑΡΥΟΦΥΛΑΚΗ* ΕΥΔΟΞΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 50 1

3 ΠΕ11 577290 ΖΑΜΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 50 1

4 ΠΕ60 569096 ΚΑΡΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 50 1

5 ΠΕ70 610740 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 50 1

1 ΠΕ02 222209 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 25 2

2 ΠΕ02 702391 ΜΕΞΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0 2

3 ΠΕ11 194492 ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 15 1

4 ΠΕ11 221516 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ* ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 2

5 ΠΕ11 224886 ΔΕΛΙΝΤΖΟΓΛΟΥ* ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 0 2

6 ΠΕ60 606457 ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 10 4

7 ΠΕ70 582722 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΣ 30 4

8 ΠΕ70 563433 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 15 3

9 ΠΕ70 556940 ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 2

10 ΠΕ70 610707 ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ* ΚΟΣΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0 2

11 ΠΕ70 700109 ΤΣΙΓΛΟΠΟΥΛΟΣ* ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 2

12 ΠΕ70 594633 ΜΠΡΟΥΝΟΥ ΑΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 3

1 ΠΕ70 621832 ΒΛΑΧΑΚΗ ΓΑΛΑΤΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 0 1

2 ΠΕ70 618014 ΤΣΑΤΣΟΜΗΡΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΗΛΙΑΣ 0 1

1 ΠΕ02 159252 ΚΟΛΙΑΔΗΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 2

2 ΠΕ02 153484 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 75 1

3 ΠΕ11 619840 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 80 2

4 ΠΕ70 564820 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 120 1

5 ΠΕ70 587717 ΣΑΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 90 1

1 ΠΕ02 700275 ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 1

2 ΠΕ60 589754 ΧΑΤΟΓΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 15 4

3 ΠΕ70 593298 ΖΕΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 0 1

4 ΠΕ70 621041 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 2

1 ΠΕ02 212478 ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ* ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΥΛΟΣ 105 1

2 ΠΕ02 220523 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ* ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 105 1

3 ΠΕ02 702357 ΤΣΙΛΙΒΕΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 85 1

4 ΠΕ02 226764 ΠΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 85 4

5 ΠΕ02 163906 ΓΚΕΝΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 65 2

6 ΠΕ02 206523 ΑΡΕΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 55 2

7 ΠΕ02 197580 ΦΡΑΓΚΑΛΕΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 55 3

8 ΠΕ02 201867 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35 1

9 ΠΕ02 222163 ΚΑΥΚΙΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30 1

10 ΠΕ02 150288 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΩΜΑΣ 20 1

11 ΠΕ02 197508 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 1

12 ΠΕ11 214711 ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 105 1

13 ΠΕ11 597580 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 2

14 ΠΕ60 606209 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΚΑΛΥΨΩ ΙΩΑΝΝΗΣ 110 1

15 ΠΕ60 619457 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 105 2

16 ΠΕ60 608062 ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 60 2

17 ΠΕ70 613174 ΒΕΡΓΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 170 4

18 ΠΕ70 620809 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 120 1

19 ΠΕ70 579567 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 105 1

20 ΠΕ70 555448 ΣΑΜΑΛΤΑΝΗ ΕΛΠΙΣ-ΙΒΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 105 3

21 ΠΕ70 556905 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΜΑΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 65 1

22 ΠΕ70 621488 ΓΡΑΒΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 55 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΓΑΛΛΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 10

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 14: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

23 ΠΕ70 578850 ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 1

24 ΠΕ70 621772 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30 1

25 ΠΕ70 621712 ΣΑΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 3

26 ΠΕ70 558911 ΜΠΕΡΓΕΛΕ ΑΡΓΥΡΩ ΦΩΤΙΟΣ 25 1

27 ΠΕ70 613234 ΣΗΦΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 10 1

28 ΠΕ70 617871 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΙΧΑΗΛ 10 2

1 ΠΕ02 159640 ΤΣΙΟΔΡΑ* ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 1

2 ΠΕ02 212178 ΜΑΛΕΒΙΤΗ* ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1

3 ΠΕ11 609715 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 25 1

4 ΠΕ11 199126 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 1

5 ΠΕ60 595597 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 3

6 ΠΕ70 601407 ΤΡΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 25 1

7 ΠΕ70 601064 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ* ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΗΛ 0 1

8 ΠΕ70 620903 ΜΙΧΟΥ* ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 0 1

9 ΠΕ70 613193 ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 2

10 ΠΕ70 584044 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 4

11 ΠΕ70 617519 ΖΗΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 4

1 ΠΕ02 195401 ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 95 2

2 ΠΕ02 164250 ΤΑΚΑΝΤΖΑΣ ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 70 1

3 ΠΕ04.01 701342 ΛΥΚΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 2

4 ΠΕ06 198647 ΝΤΙΡΟΠΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 105 1

5 ΠΕ06 210477 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 70 3

6 ΠΕ07 220807 ΤΖΗΚΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 85 3

7 ΠΕ07 176853 ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 2

8 ΠΕ11 577507 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 1

9 ΠΕ60 595585 ΓΑΙΤΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 1

10 ΠΕ70 588620 ΚΑΛΠΑΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 1

11 ΠΕ70 581462 ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 65 1

12 ΠΕ70 622130 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΕΡΩΦΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50 2

1 ΠΕ01 169526 ΧΟΛΕΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 1

2 ΠΕ01 201150 ΠΑΡΑΣΧΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0 3

3 ΠΕ02 222147 ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 0 1

4 ΠΕ06 213839 ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 55 2

5 ΠΕ06 606537 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55 3

6 ΠΕ06 219363 ΣΤΗΛ ΠΑΜΕΛΑ ΛΑΝΣΕΛΟΤ 0 3

7 ΠΕ19 149312 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 25 1

8 ΠΕ19 215751 ΤΑΓΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 25 3

9 ΠΕ70 560560 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 70 3

10 ΠΕ70 575567 ΣΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45 4

11 ΠΕ70 702552 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΣ 10 1

12 ΠΕ70 558872 ΝΕΝΤΗ ΑΓΟΡΩ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 1

13 ΠΕ70 615008 ΓΑΒΡΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 0 1

1 ΠΕ01 217301 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 105 1

2 ΠΕ01 201064 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 3

3 ΠΕ02 173302 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 145 2

4 ΠΕ02 201434 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 105 3

5 ΠΕ02 220523 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 105 4

6 ΠΕ02 220399 ΔΑΦΝΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 80 3

7 ΠΕ02 153440 ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 4

8 ΠΕ02 209549 ΚΡΙΕΖΗ ΕΛΕΝΗ ΗΡΑΚΛΗΣ 55 1

9 ΠΕ02 226619 ΜΑΛΙΑΔΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 0 1

10 ΠΕ04.01 218548 ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 10 3

11 ΠΕ04.02 701208 ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 105 1

12 ΠΕ04.02 227418 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50 4

13 ΠΕ04.02 700984 ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 30 2

14 ΠΕ04.04 223741 ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 2

15 ΠΕ04.05 170713 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 2

16 ΠΕ06 587303 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 155 1

17 ΠΕ06 213667 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 105 1

18 ΠΕ06 219279 ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 105 2

19 ΠΕ06 203243 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΡΩΞΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 70 1

20 ΠΕ06 186088 ΜΙΝΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ 55 2

21 ΠΕ06 186064 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 45 2

22 ΠΕ06 219212 ΓΙΑΜΠΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 30 1

23 ΠΕ07 224510 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 105 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 11

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 15: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

24 ΠΕ07 227667 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 105 1

25 ΠΕ07 211189 ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 105 2

26 ΠΕ07 224449 ΜΑΛΙΑΜΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 85 2

27 ΠΕ07 227689 ΔΗΜΑΚΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 85 2

28 ΠΕ07 227720 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 80 1

29 ΠΕ07 220711 ΚΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 80 1

30 ΠΕ07 225802 ΔΟΞΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 80 1

31 ΠΕ07 224443 ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 80 2

32 ΠΕ07 220681 ΖΟΥΖΑΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 80 3

33 ΠΕ07 211268 ΞΑΝΘΑΚΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 75 3

34 ΠΕ07 181315 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 65 1

35 ΠΕ07 228648 ΣΤΑΙΝΕΡ ΟΥΛΛΑ ΜΠΡΙΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΝΙΜ 60 1

36 ΠΕ07 176834 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ* ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50 1

37 ΠΕ07 219417 ΓΑΚΗ* ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 50 1

38 ΠΕ07 220722 ΚΡΕΣΣΕ* ΑΝΕΤΤΕ ΧΟΡΣΤ 50 1

39 ΠΕ07 219415 ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 50 1

40 ΠΕ07 184550 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ* ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 50 2

41 ΠΕ07 227774 ΤΣΙΡΝΕΡ* ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΜΑΡΤΙΝ-ΓΚΥΝΤΕΡ 50 2

42 ΠΕ07 211190 ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 50 2

43 ΠΕ07 227781 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 2

44 ΠΕ07 227701 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ* ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 3

45 ΠΕ07 176828 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ* ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 3

46 ΠΕ07 225811 ΚΑΡΑΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 50 3

47 ΠΕ07 224433 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 3

48 ΠΕ11 199035 ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 95 1

49 ΠΕ11 227960 ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 75 2

50 ΠΕ11 207986 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 3

51 ΠΕ11 221262 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 50 1

52 ΠΕ11 612533 ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50 2

53 ΠΕ11 228097 ΠΕΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 50 2

54 ΠΕ11 214522 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 35 3

55 ΠΕ11 597410 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 10 3

56 ΠΕ11 612608 ΚΑΡΤΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 3

57 ΠΕ11 571755 ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 0 4

58 ΠΕ16 174543 ΕΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 2

59 ΠΕ16 178717 ΚΟΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0 1

60 ΠΕ19 206182 ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ 60 1

61 ΠΕ19 178311 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60 2

62 ΠΕ19 210921 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 50 1

63 ΠΕ19 191157 ΣΩΤΗΡΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 35 1

64 ΠΕ19 200295 ΒΛΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 2

65 ΠΕ60 592151 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 2

66 ΠΕ60 608387 ΜΑΓΕΙΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 75 3

67 ΠΕ60 619441 ΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΟΣΜΑΣ 0 3

68 ΠΕ70 551046 ΠΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 95 4

69 ΠΕ70 621446 ΖΑΜΠΡΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 1

70 ΠΕ70 574110 ΜΟΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 70 1

71 ΠΕ70 602455 ΜΕΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65 1

72 ΠΕ70 604059 ΤΣΟΛΑΚΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60 1

73 ΠΕ70 582554 ΒΑΒΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 1

74 ΠΕ70 613977 ΓΚΑΜΠΡΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 20 2

75 ΠΕ70 601639 ΛΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΩΜΑΣ 20 3

76 ΠΕ70 584300 ΚΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΜΕΩΝ 0 1

77 ΠΕ70 575042 ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 1

78 ΠΕ70 618365 ΧΑΤΖΗΣ* ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 2

79 ΠΕ70 601521 ΜΠΑΓΡΟΠΟΥΛΟΥ* ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 2

80 ΠΕ70 604682 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ* ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 2

81 ΠΕ70 617498 ΚΑΤΣΙΚΑΣ* ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0 2

1 ΠΕ01 205828 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 55 2

2 ΠΕ01 211410 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 15 4

3 ΠΕ02 702416 ΔΡΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55 3

4 ΠΕ02 226769 ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 1

5 ΠΕ02 222109 ΚΑΠΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 30 2

6 ΠΕ02 185783 ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 30 4

7 ΠΕ02 197508 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 3

8 ΠΕ02 185824 ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10 4

9 ΠΕ02 165766 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0 1

10 ΠΕ02 222538 ΠΟΥΛΗΣ* ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 12

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 16: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

11 ΠΕ02 193063 ΛΙΟΝΤΟΥ* ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 2

12 ΠΕ02 173362 ΚΩΣΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 3

13 ΠΕ02 189636 ΤΣΙΟΥΠΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 3

14 ΠΕ02 700646 ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 0 4

15 ΠΕ03 222892 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 75 2

16 ΠΕ03 218158 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 25 1

17 ΠΕ03 227177 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 2

18 ΠΕ03 227197 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 25 3

19 ΠΕ03 222813 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 1

20 ΠΕ03 223256 ΧΑΙΡΙΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0 2

21 ΠΕ04.01 227283 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75 2

22 ΠΕ04.01 220186 ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 3

23 ΠΕ04.01 227264 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 2

24 ΠΕ04.02 218803 ΦΕΛΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 75 4

25 ΠΕ04.02 210125 ΝΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 55 3

26 ΠΕ04.04 700627 ΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 55 2

27 ΠΕ04.04 700719 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΣ 35 2

28 ΠΕ04.04 196169 ΝΟΣΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 1

29 ΠΕ04.04 227475 ΓΚΟΓΚΟΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 25 2

30 ΠΕ04.04 198241 ΜΑΚΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 25 4

31 ΠΕ05 176398 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΕΗΝ ΤΖΕΡΑΛΝΤ 120 3

32 ΠΕ05 213506 ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 55 2

33 ΠΕ05 198413 ΤΕΧΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 55 3

34 ΠΕ05 213488 ΔΙΤΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 55 3

35 ΠΕ05 219131 ΠΕΡΔΙΚΗΣ* ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 55 3

36 ΠΕ05 219082 ΜΑΡΙΑΣ* ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55 3

37 ΠΕ05 210685 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ* ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 55 3

38 ΠΕ05 219058 ΚΟΥΒΕΛΑΣ* ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 55 3

39 ΠΕ05 223862 ΑΥΛΩΝΙΤΗ* ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55 3

40 ΠΕ05 213507 ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 45 1

41 ΠΕ05 168295 ΜΑΛΟΥΤΑ ΑΝΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 45 2

42 ΠΕ05 223933 ΚΟΝΙΑΡΗ* ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 2

43 ΠΕ05 193790 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ* ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30 2

44 ΠΕ05 190304 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 30 4

45 ΠΕ05 170749 ΓΑΝΩΤΗ* ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 3

46 ΠΕ05 167229 ΓΛΥΝΗ* ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 3

47 ΠΕ06 195784 ΖΑΦΡΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 105 1

48 ΠΕ06 226002 ΠΛΑΤΣΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75 2

49 ΠΕ06 609839 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75 2

50 ΠΕ06 198791 ΧΕΜΠΕΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 55 1

51 ΠΕ06 622952 ΒΙΤΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΔΑΝΑΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55 3

52 ΠΕ06 198739 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55 4

53 ΠΕ06 572159 ΜΑΓΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45 2

54 ΠΕ06 612103 ΚΩΣΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45 3

55 ΠΕ06 214005 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 30 3

56 ΠΕ06 203443 ΣΜΕΡΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25 1

57 ΠΕ06 195806 ΠΑΠΠΑ ΑΡΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 2

58 ΠΕ06 190438 ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ* ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 25 3

59 ΠΕ06 224190 ΝΑΣΙΟΥ* ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 3

60 ΠΕ06 213961 ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ* ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 3

61 ΠΕ06 229193 ΤΣΙΑΜΠΑΡΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 4

62 ΠΕ06 165242 ΜΠΑΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25 4

63 ΠΕ06 213826 ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15 1

64 ΠΕ06 184291 ΚΑΛΕΡΓΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 1

65 ΠΕ06 157283 ΤΡΥΦΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 2

66 ΠΕ06 198436 ΑΛΕΥΡΑ* ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΩΜΑΣ 0 2

67 ΠΕ06 570000 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ* ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 2

68 ΠΕ06 166321 ΒΕΛΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 3

69 ΠΕ06 207689 ΤΟΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 3

70 ΠΕ06 609005 ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΒΙΚΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 0 3

71 ΠΕ06 153616 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 3

72 ΠΕ06 229085 ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 3

73 ΠΕ08 220869 ΠΑΤΤΑ ΛΗΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40 2

74 ΠΕ08 198887 ΞΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 30 1

75 ΠΕ08 198877 ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 2

76 ΠΕ08 176885 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 10 3

77 ΠΕ09 219616 ΑΥΔΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55 2

78 ΠΕ09 214250 ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 2

79 ΠΕ09 219679 ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 3

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 13

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 17: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

80 ΠΕ10 151737 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΡΕΓΓΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 80 1

81 ΠΕ10 199013 ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 2

82 ΠΕ11 572474 ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 1

83 ΠΕ11 208177 ΜΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 0 1

84 ΠΕ11 577617 ΚΟΝΤΑΞΗ ΒΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 1

85 ΠΕ11 592526 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 2

86 ΠΕ11 199030 ΒΕΡΡΟΙΩΤΗ ΠΑΓΩΝΑ-ΡΟΖΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 3

87 ΠΕ16 181863 ΣΤΙΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 105 2

88 ΠΕ16 172972 ΜΑΤΖΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 2

89 ΠΕ16 204613 ΤΣΕΛΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 4

90 ΠΕ19 200484 ΣΙΣΙΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 2

91 ΠΕ19 216091 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 55 3

92 ΠΕ19 199951 ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 35 3

93 ΠΕ19 229476 ΑΡΑΒΟΓΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 25 1

94 ΠΕ19 187890 ΓΟΥΣΙΟΥ* ΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 2

95 ΠΕ19 205463 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ* ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 25 2

96 ΠΕ19 169155 ΓΚΑΛΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 2

97 ΠΕ19 215780 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 2

98 ΠΕ19 172554 ΜΠΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 25 3

99 ΠΕ19 200182 ΣΤΡΙΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 3

100 ΠΕ19 205753 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 2

101 ΠΕ19 178217 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15 3

102 ΠΕ19 215618 ΝΑΤΣΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1

103 ΠΕ19 190822 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 1

104 ΠΕ19 216725 ΨΑΛΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 3

105 ΠΕ60 603091 ΜΠΟΥΛΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 75 1

106 ΠΕ60 606367 ΣΙΔΕΡΑ ΣΙΔΕΡΗ ΙΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40 2

107 ΠΕ60 596815 ΝΤΑΚΟΥΛΑ* ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 2

108 ΠΕ60 595627 ΙΩΑΝΝΟΥ* ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 2

109 ΠΕ70 593852 ΨΑΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55 2

110 ΠΕ70 607729 ΤΣΟΥΜΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 55 3

111 ΠΕ70 610871 ΣΗΦΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 55 4

112 ΠΕ70 593237 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 3

113 ΠΕ70 621712 ΣΑΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 4

114 ΠΕ70 621931 ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΣΧΟΣ 25 1

115 ΠΕ70 621130 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ 25 4

116 ΠΕ70 602108 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 4

117 ΠΕ70 563433 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 15 1

118 ΠΕ70 568588 ΤΣΙΑΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 1

119 ΠΕ70 614903 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 1

120 ΠΕ70 700307 ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 2

121 ΠΕ70 620903 ΜΙΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 0 4

1 ΠΕ04.01 701342 ΛΥΚΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1

2 ΠΕ07 220807 ΤΖΗΚΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 85 2

3 ΠΕ07 176853 ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 3

4 ΠΕ19 185229 ΣΑΝΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΣ 45 1

5 ΠΕ60 595585 ΓΑΙΤΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 3

6 ΠΕ70 591421 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 60 1

7 ΠΕ70 622130 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΕΡΩΦΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50 1

8 ΠΕ70 575711 ΙΝΤΖΕΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 1

1 ΠΕ01 201150 ΠΑΡΑΣΧΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0 2

2 ΠΕ02 226801 ΣΑΡΗΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 25 1

3 ΠΕ19 215751 ΤΑΓΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 25 2

4 ΠΕ70 560560 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 70 2

5 ΠΕ70 702552 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΣ 10 3

6 ΠΕ70 615008 ΓΑΒΡΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 0 2

1 ΠΕ01 201064 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 2

2 ΠΕ02 173302 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 145 3

3 ΠΕ02 220523 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ* ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 105 2

4 ΠΕ02 220560 ΣΑΠΙΔΟΥ* ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 105 2

5 ΠΕ02 220399 ΔΑΦΝΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 80 2

6 ΠΕ02 222374 ΜΠΕΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70 1

7 ΠΕ02 182523 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10 3

8 ΠΕ04.01 218548 ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 10 1

9 ΠΕ04.02 701208 ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 105 3

10 ΠΕ04.02 227418 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50 3

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΜΟΝΑΧΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 14

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 18: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

11 ΠΕ04.02 700984 ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 30 3

12 ΠΕ06 587303 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 155 2

13 ΠΕ06 219279 ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ* ΕΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 105 3

14 ΠΕ06 213667 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ* ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 105 3

15 ΠΕ06 203243 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΡΩΞΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 70 3

16 ΠΕ06 186088 ΜΙΝΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ 55 1

17 ΠΕ06 186064 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 45 1

18 ΠΕ06 219212 ΓΙΑΜΠΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 30 3

19 ΠΕ07 220775 ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 120 1

20 ΠΕ07 211189 ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 105 1

21 ΠΕ07 227667 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 105 3

22 ΠΕ07 176852 ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 85 1

23 ΠΕ07 224449 ΜΑΛΙΑΜΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 85 1

24 ΠΕ07 227689 ΔΗΜΑΚΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 85 3

25 ΠΕ07 220681 ΖΟΥΖΑΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 80 1

26 ΠΕ07 220711 ΚΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 80 2

27 ΠΕ07 224443 ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 80 3

28 ΠΕ07 211268 ΞΑΝΘΑΚΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 75 2

29 ΠΕ07 181315 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 65 2

30 ΠΕ07 228648 ΣΤΑΙΝΕΡ ΟΥΛΛΑ ΜΠΡΙΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΝΙΜ 60 2

31 ΠΕ07 181264 ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 50 1

32 ΠΕ07 184550 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ* ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 50 1

33 ΠΕ07 227774 ΤΣΙΡΝΕΡ* ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΜΑΡΤΙΝ-ΓΚΥΝΤΕΡ 50 1

34 ΠΕ07 207781 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 50 1

35 ΠΕ07 225811 ΚΑΡΑΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 50 1

36 ΠΕ07 227781 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ* ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 1

37 ΠΕ07 224433 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ* ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 1

38 ΠΕ07 176828 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ* ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 2

39 ΠΕ07 219417 ΓΑΚΗ* ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 50 2

40 ΠΕ07 227701 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ* ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 2

41 ΠΕ07 219415 ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 50 2

42 ΠΕ07 220722 ΚΡΕΣΣΕ* ΑΝΕΤΤΕ ΧΟΡΣΤ 50 3

43 ΠΕ07 176834 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ* ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50 3

44 ΠΕ07 211190 ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 50 3

45 ΠΕ11 199035 ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 95 2

46 ΠΕ11 207986 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 2

47 ΠΕ11 227960 ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 75 3

48 ΠΕ11 221501 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 50 1

49 ΠΕ11 206331 ΝΑΚΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 50 2

50 ΠΕ11 612533 ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50 3

51 ΠΕ11 228097 ΠΕΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 50 3

52 ΠΕ11 214522 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 35 2

53 ΠΕ11 597410 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 10 1

54 ΠΕ11 571755 ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 0 1

55 ΠΕ11 612608 ΚΑΡΤΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 1

56 ΠΕ16 174543 ΕΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 3

57 ΠΕ16 178717 ΚΟΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0 2

58 ΠΕ19 206182 ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ 60 2

59 ΠΕ19 178311 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60 3

60 ΠΕ19 210921 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 50 2

61 ΠΕ19 200295 ΒΛΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 1

62 ΠΕ19 191157 ΣΩΤΗΡΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 35 3

63 ΠΕ60 592151 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 3

64 ΠΕ60 608387 ΜΑΓΕΙΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 75 2

65 ΠΕ60 619347 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΟΣ 30 1

66 ΠΕ60 619441 ΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΟΣΜΑΣ 0 2

67 ΠΕ70 551046 ΠΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 95 1

68 ΠΕ70 604059 ΤΣΟΛΑΚΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60 3

69 ΠΕ70 582689 ΛΕΟΚΑΤΑ ΜΕΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΛΦΙΟ 50 1

70 ΠΕ70 582554 ΒΑΒΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 2

71 ΠΕ70 562342 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 40 1

72 ΠΕ70 613949 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 30 1

73 ΠΕ70 582722 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΣ 30 2

74 ΠΕ70 613977 ΓΚΑΜΠΡΑΝΗ* ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 20 1

75 ΠΕ70 601639 ΛΩΛΗ* ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΩΜΑΣ 20 1

76 ΠΕ70 604682 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 1

77 ΠΕ70 575042 ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 2

78 ΠΕ70 601521 ΜΠΑΓΡΟΠΟΥΛΟΥ* ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 3

79 ΠΕ70 617498 ΚΑΤΣΙΚΑΣ* ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0 3

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 15

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 19: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

1 ΠΕ01 196868 ΦΑΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100 3

2 ΠΕ01 211410 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 15 3

3 ΠΕ02 702416 ΔΡΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55 2

4 ΠΕ02 185783 ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 30 3

5 ΠΕ02 222109 ΚΑΠΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 30 4

6 ΠΕ02 185824 ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10 3

7 ΠΕ02 197508 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 4

8 ΠΕ02 173362 ΚΩΣΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 1

9 ΠΕ02 165766 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0 2

10 ΠΕ03 222892 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 75 1

11 ΠΕ03 202241 ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 2

12 ΠΕ03 197914 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 2

13 ΠΕ03 218158 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 25 2

14 ΠΕ03 227177 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 3

15 ΠΕ03 222813 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 2

16 ΠΕ04.01 223579 ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 75 2

17 ΠΕ04.01 227283 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75 3

18 ΠΕ04.01 220186 ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 1

19 ΠΕ04.01 197998 ΔΕΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20 1

20 ΠΕ04.01 227264 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1

21 ΠΕ04.04 700719 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΣ 35 3

22 ΠΕ04.04 198241 ΜΑΚΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 25 3

23 ΠΕ05 227654 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 105 2

24 ΠΕ05 198413 ΤΕΧΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 55 2

25 ΠΕ05 213506 ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 55 3

26 ΠΕ05 219058 ΚΟΥΒΕΛΑΣ* ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 55 4

27 ΠΕ05 219131 ΠΕΡΔΙΚΗΣ* ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 55 4

28 ΠΕ05 219082 ΜΑΡΙΑΣ* ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55 4

29 ΠΕ05 167253 ΛΙΑΠΗ ΡΟΖΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 4

30 ΠΕ05 170749 ΓΑΝΩΤΗ ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 4

31 ΠΕ06 181004 ΑΛΜΠΑΝΤΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 105 1

32 ΠΕ06 195784 ΖΑΦΡΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 105 2

33 ΠΕ06 226002 ΠΛΑΤΣΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75 1

34 ΠΕ06 609839 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75 4

35 ΠΕ06 224097 ΕΡΩΤΑΣ ΦΩΚΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 70 4

36 ΠΕ06 574591 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55 2

37 ΠΕ06 587364 KAKKOY ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 55 3

38 ΠΕ06 572178 ΚΟΛΟΝΕΛΛΟΥ* ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 55 3

39 ΠΕ06 198739 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ* ΞΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55 3

40 ΠΕ06 622952 ΒΙΤΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΔΑΝΑΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55 4

41 ΠΕ06 572159 ΜΑΓΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45 3

42 ΠΕ06 612103 ΚΩΣΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45 4

43 ΠΕ06 171145 ΝΤΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 40 2

44 ΠΕ06 165242 ΜΠΑΙΛΟΥ* ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25 1

45 ΠΕ06 195806 ΠΑΠΠΑ* ΑΡΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 1

46 ΠΕ06 224190 ΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 1

47 ΠΕ06 229023 ΒΛΥΣΣΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 3

48 ΠΕ06 207689 ΤΟΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 1

49 ΠΕ06 153616 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1

50 ΠΕ06 165259 ΠΕΡΣΙΔΟΥ* ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 0 1

51 ΠΕ06 570000 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ* ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 1

52 ΠΕ06 157283 ΤΡΥΦΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 3

53 ΠΕ06 213764 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 3

54 ΠΕ06 612844 ΦΙΛΙΠΠΟΥ* ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑΣ 0 3

55 ΠΕ06 612127 ΣΑΡΓΙΩΤΗ* ΑΜΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 3

56 ΠΕ06 213641 ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑ* ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ 0 3

57 ΠΕ06 198436 ΑΛΕΥΡΑ* ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΩΜΑΣ 0 3

58 ΠΕ06 182255 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ* ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 3

59 ΠΕ06 609005 ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΒΙΚΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 0 4

60 ΠΕ08 220869 ΠΑΤΤΑ ΛΗΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40 3

61 ΠΕ08 198887 ΞΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 30 3

62 ΠΕ08 198877 ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 1

63 ΠΕ08 176885 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 10 1

64 ΠΕ09 219616 ΑΥΔΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55 1

65 ΠΕ09 219679 ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 1

66 ΠΕ09 214250 ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 3

67 ΠΕ10 151737 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΡΕΓΓΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 80 2

68 ΠΕ10 199013 ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 16

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 20: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

69 ΠΕ11 572474 ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 2

70 ΠΕ11 199030 ΒΕΡΡΟΙΩΤΗ ΠΑΓΩΝΑ-ΡΟΖΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 1

71 ΠΕ11 577617 ΚΟΝΤΑΞΗ* ΒΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 3

72 ΠΕ11 592526 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ* ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 3

73 ΠΕ16 172972 ΜΑΤΖΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 1

74 ΠΕ16 204613 ΤΣΕΛΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 2

75 ΠΕ19 200484 ΣΙΣΙΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 3

76 ΠΕ19 199951 ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 35 4

77 ΠΕ19 187890 ΓΟΥΣΙΟΥ ΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 1

78 ΠΕ19 229476 ΑΡΑΒΟΓΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 25 2

79 ΠΕ19 205158 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ* ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 3

80 ΠΕ19 205463 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ* ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 25 3

81 ΠΕ19 169155 ΓΚΑΛΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 3

82 ΠΕ19 172554 ΜΠΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 25 4

83 ΠΕ19 178217 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15 1

84 ΠΕ19 168970 ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15 2

85 ΠΕ19 190822 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 2

86 ΠΕ60 603091 ΜΠΟΥΛΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 75 3

87 ΠΕ60 606367 ΣΙΔΕΡΑ ΣΙΔΕΡΗ ΙΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40 3

88 ΠΕ60 616283 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0 1

89 ΠΕ60 596815 ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 3

90 ΠΕ70 611013 ΚΟΥΚΛΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 3

91 ΠΕ70 607729 ΤΣΟΥΜΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 55 2

92 ΠΕ70 555448 ΣΑΜΑΛΤΑΝΗ ΕΛΠΙΣ-ΙΒΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 55 4

93 ΠΕ70 560285 ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 1

94 ΠΕ70 560899 ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 40 3

95 ΠΕ70 701990 ΓΑΡΕΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 3

96 ΠΕ70 607456 ΜΑΥΡΕΛΛΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΣ 25 1

97 ΠΕ70 602108 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 1

98 ΠΕ70 560743 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 3

99 ΠΕ70 621126 ΤΖΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 3

100 ΠΕ70 610082 ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 0 1

101 ΠΕ70 593344 ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 2

102 ΠΕ70 618641 ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 2

1 ΠΕ02 195401 ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 95 1

2 ΠΕ04.01 156808 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 80 1

3 ΠΕ04.01 701342 ΛΥΚΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 3

4 ΠΕ04.02 213402 ΤΟΠΤΣΗ ΟΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 90 1

5 ΠΕ04.02 190065 ΘΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55 1

6 ΠΕ07 211182 ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 105 1

7 ΠΕ07 220807 ΤΖΗΚΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 85 1

8 ΠΕ07 227669 ΑΠΛΑΔΑ* ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50 1

9 ΠΕ07 176853 ΣΑΡΟΓΛΟΥ* ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 1

10 ΠΕ60 595832 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 80 1

11 ΠΕ60 595585 ΓΑΙΤΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 2

12 ΠΕ70 563694 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 95 1

13 ΠΕ70 585374 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1

14 ΠΕ70 590734 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 1

1 ΠΕ02 209741 ΣΥΜΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΙΖΟΣ 30 1

2 ΠΕ06 181018 ΒΛΑΧΑΒΑ ΛΩΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 3

3 ΠΕ06 219365 ΣΦΑΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1

4 ΠΕ06 219363 ΣΤΗΛ ΠΑΜΕΛΑ ΛΑΝΣΕΛΟΤ 0 4

5 ΠΕ19 215751 ΤΑΓΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 25 1

6 ΠΕ70 621900 ΜΥΛΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10 1

7 ΠΕ70 702552 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΣ 10 2

8 ΠΕ70 571022 ΣΧΟΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1

9 ΠΕ70 620729 ΠΟΝΤΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 1

10 ΠΕ70 615008 ΓΑΒΡΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 0 3

1 ΠΕ01 201064 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 4

2 ΠΕ02 173302 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 145 1

3 ΠΕ02 220399 ΔΑΦΝΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 80 1

4 ΠΕ02 182523 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10 4

5 ΠΕ04.01 904148 ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 155 1

6 ΠΕ04.01 218548 ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 10 2

7 ΠΕ04.02 701208 ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 105 2

8 ΠΕ04.02 227418 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50 2

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 17

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 21: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

9 ΠΕ04.02 700984 ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 30 1

10 ΠΕ04.04 223741 ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 1

11 ΠΕ04.05 170713 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 1

12 ΠΕ06 213667 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 105 2

13 ΠΕ06 203243 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΡΩΞΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 70 2

14 ΠΕ06 198463 ΓΑΜΒΡΕΛΛΗ ΘΩΜΑΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55 2

15 ΠΕ06 186088 ΜΙΝΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ 55 3

16 ΠΕ06 186064 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 45 3

17 ΠΕ06 219212 ΓΙΑΜΠΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 30 2

18 ΠΕ06 219224 ΓΚΡΙΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 30 2

19 ΠΕ07 227667 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 105 2

20 ΠΕ07 211189 ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 105 3

21 ΠΕ07 227689 ΔΗΜΑΚΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 85 1

22 ΠΕ07 224449 ΜΑΛΙΑΜΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 85 3

23 ΠΕ07 224443 ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 80 1

24 ΠΕ07 220681 ΖΟΥΖΑΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 80 2

25 ΠΕ07 220711 ΚΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 80 3

26 ΠΕ07 211268 ΞΑΝΘΑΚΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 75 1

27 ΠΕ07 181315 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 65 3

28 ΠΕ07 227758 ΣΑΡΠΟΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 60 1

29 ΠΕ07 228648 ΣΤΑΙΝΕΡ ΟΥΛΛΑ ΜΠΡΙΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΝΙΜ 60 3

30 ΠΕ07 214091 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 50 1

31 ΠΕ07 227701 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ* ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 1

32 ΠΕ07 176828 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ* ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 1

33 ΠΕ07 211190 ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 50 1

34 ΠΕ07 227764 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 1

35 ΠΕ07 220722 ΚΡΕΣΣΕ* ΑΝΕΤΤΕ ΧΟΡΣΤ 50 2

36 ΠΕ07 176834 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ* ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50 2

37 ΠΕ07 207781 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 50 2

38 ΠΕ07 225811 ΚΑΡΑΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 50 2

39 ΠΕ07 224433 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 2

40 ΠΕ07 227774 ΤΣΙΡΝΕΡ* ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΜΑΡΤΙΝ-ΓΚΥΝΤΕΡ 50 3

41 ΠΕ07 184550 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ* ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 50 3

42 ΠΕ07 219417 ΓΑΚΗ* ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 50 3

43 ΠΕ07 227781 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ* ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 3

44 ΠΕ07 219415 ΒΡΑΚΑΣ* ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 50 3

45 ΠΕ11 619965 ΚΑΒΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 110 1

46 ΠΕ11 207986 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 1

47 ΠΕ11 227960 ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 75 1

48 ΠΕ11 206331 ΝΑΚΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 50 1

49 ΠΕ11 612533 ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50 1

50 ΠΕ11 228097 ΠΕΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 50 1

51 ΠΕ11 214522 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 35 1

52 ΠΕ11 597410 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 10 2

53 ΠΕ11 225024 ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 1

54 ΠΕ11 612608 ΚΑΡΤΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 2

55 ΠΕ16 174543 ΕΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 1

56 ΠΕ19 178311 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60 1

57 ΠΕ19 206182 ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ 60 3

58 ΠΕ19 191108 ΚΡΟΜΥΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 1

59 ΠΕ19 191157 ΣΩΤΗΡΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 35 2

60 ΠΕ19 200295 ΒΛΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 3

61 ΠΕ19 199908 ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30 1

62 ΠΕ60 608387 ΜΑΓΕΙΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 75 1

63 ΠΕ60 611740 ΜΠΟΥΡΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 1

64 ΠΕ60 619441 ΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΟΣΜΑΣ 0 1

65 ΠΕ70 551046 ΠΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 95 3

66 ΠΕ70 604059 ΤΣΟΛΑΚΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60 2

67 ΠΕ70 582554 ΒΑΒΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 3

68 ΠΕ70 588254 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 30 1

69 ΠΕ70 594759 ΠΑΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 30 1

70 ΠΕ70 582722 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΣ 30 3

71 ΠΕ70 601639 ΛΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΩΜΑΣ 20 2

72 ΠΕ70 567251 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 1

73 ΠΕ70 617498 ΚΑΤΣΙΚΑΣ* ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0 1

74 ΠΕ70 601521 ΜΠΑΓΡΟΠΟΥΛΟΥ* ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 1

75 ΠΕ70 618365 ΧΑΤΖΗΣ* ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 1

1 ΠΕ01 196868 ΦΑΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 18

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 22: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

2 ΠΕ02 222020 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ* ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 45 2

3 ΠΕ02 201867 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ* ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45 2

4 ΠΕ02 222109 ΚΑΠΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 30 3

5 ΠΕ02 197508 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 2

6 ΠΕ02 220239 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ* ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 1

7 ΠΕ02 222538 ΠΟΥΛΗΣ* ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 1

8 ΠΕ02 173362 ΚΩΣΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 2

9 ΠΕ02 222607 ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΗΤΑΣ 0 4

10 ΠΕ03 222892 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 75 3

11 ΠΕ03 197914 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 1

12 ΠΕ03 227177 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 4

13 ΠΕ03 222813 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 3

14 ΠΕ04.01 223579 ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 75 3

15 ΠΕ04.01 227283 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75 4

16 ΠΕ04.01 220186 ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 2

17 ΠΕ04.01 227264 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 3

18 ΠΕ04.02 218803 ΦΕΛΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 75 1

19 ΠΕ04.02 210125 ΝΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 55 2

20 ΠΕ04.04 700627 ΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 55 3

21 ΠΕ04.04 700719 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΣ 35 1

22 ΠΕ04.04 198241 ΜΑΚΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 25 1

23 ΠΕ04.04 196169 ΝΟΣΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 4

24 ΠΕ05 219082 ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55 2

25 ΠΕ05 213488 ΔΙΤΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 55 4

26 ΠΕ05 190304 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 30 3

27 ΠΕ05 170719 ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 3

28 ΠΕ05 167253 ΛΙΑΠΗ ΡΟΖΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 3

29 ΠΕ06 195784 ΖΑΦΡΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 105 3

30 ΠΕ06 213912 ΡΑΠΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 75 1

31 ΠΕ06 226002 ΠΛΑΤΣΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75 3

32 ΠΕ06 609839 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75 3

33 ΠΕ06 224097 ΕΡΩΤΑΣ ΦΩΚΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 70 3

34 ΠΕ06 572159 ΜΑΓΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45 4

35 ΠΕ06 210620 ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 25 1

36 ΠΕ06 203402 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 1

37 ΠΕ06 165242 ΜΠΑΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25 2

38 ΠΕ06 213961 ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ* ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 2

39 ΠΕ06 224190 ΝΑΣΙΟΥ* ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 2

40 ΠΕ06 195806 ΠΑΠΠΑ ΑΡΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 3

41 ΠΕ06 229023 ΒΛΥΣΣΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 1

42 ΠΕ06 213697 ΚΑΝΕΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 1

43 ΠΕ06 166322 ΒΛΑΧΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 0 1

44 ΠΕ06 224292 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 0 1

45 ΠΕ06 190387 ΜΠΟΚΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 0 1

46 ΠΕ06 166321 ΒΕΛΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 2

47 ΠΕ06 213764 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 2

48 ΠΕ06 612127 ΣΑΡΓΙΩΤΗ* ΑΜΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 2

49 ΠΕ06 612844 ΦΙΛΙΠΠΟΥ* ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑΣ 0 2

50 ΠΕ06 153616 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 2

51 ΠΕ06 184291 ΚΑΛΕΡΓΗ* ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 2

52 ΠΕ06 165259 ΠΕΡΣΙΔΟΥ* ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 0 2

53 ΠΕ06 570000 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 3

54 ΠΕ06 157283 ΤΡΥΦΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 4

55 ΠΕ08 220869 ΠΑΤΤΑ ΛΗΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40 1

56 ΠΕ08 198887 ΞΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 30 2

57 ΠΕ08 198877 ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 3

58 ΠΕ08 176885 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 10 2

59 ΠΕ09 219616 ΑΥΔΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55 3

60 ΠΕ09 214250 ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 1

61 ΠΕ09 219679 ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 2

62 ΠΕ10 151737 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΡΕΓΓΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 80 3

63 ΠΕ10 199013 ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 1

64 ΠΕ11 199030 ΒΕΡΡΟΙΩΤΗ ΠΑΓΩΝΑ-ΡΟΖΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 2

65 ΠΕ11 577617 ΚΟΝΤΑΞΗ ΒΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 2

66 ΠΕ11 592526 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 4

67 ΠΕ16 172972 ΜΑΤΖΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 3

68 ΠΕ16 204613 ΤΣΕΛΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 3

69 ΠΕ19 200484 ΣΙΣΙΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 4

70 ΠΕ19 205463 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 25 1

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 19

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 23: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

71 ΠΕ19 169155 ΓΚΑΛΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 1

72 ΠΕ19 205158 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 2

73 ΠΕ19 200182 ΣΤΡΙΒΑ* ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 2

74 ΠΕ19 205679 ΓΚΑΤΖΗ* ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 25 2

75 ΠΕ19 187890 ΓΟΥΣΙΟΥ ΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 3

76 ΠΕ19 215780 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 3

77 ΠΕ19 178217 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15 2

78 ΠΕ19 168970 ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15 4

79 ΠΕ19 190822 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 3

80 ΠΕ60 603091 ΜΠΟΥΛΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 75 2

81 ΠΕ60 606367 ΣΙΔΕΡΑ ΣΙΔΕΡΗ ΙΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40 4

82 ΠΕ60 595627 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1

83 ΠΕ60 611647 ΚΟΚΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 2

84 ΠΕ60 552429 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 4

85 ΠΕ70 607729 ΤΣΟΥΜΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 55 1

86 ΠΕ70 610871 ΣΗΦΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 55 3

87 ΠΕ70 701990 ΓΑΡΕΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 2

88 ΠΕ70 570465 ΒΟΥΔΡΙΣΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 1

89 ΠΕ70 620902 ΜΗΤΤΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 1

90 ΠΕ70 563433 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 15 2

91 ΠΕ70 621126 ΤΖΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 2

92 ΠΕ70 561029 ΚΟΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 2

93 ΠΕ70 594927 ΚΑΡΑΣΙΜΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 4

94 ΠΕ70 617580 ΜΑΚΡΙΔΗΣ* ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 4

95 ΠΕ70 617467 ΤΣΙΚΡΙΚΑ* ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 4

1 ΠΕ02 222649 ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 2

1 ΠΕ70 700671 ΣΑΚΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1

1 ΠΕ60 606489 ΛΑΡΣΕΝ ΓΑΛΙΤΟΣ ΡΙΚΚΕ ΒΙΜΠΕΚΕ ΓΙΟΡΓΚΕΝ 80 1

1 ΠΕ02 212082 ΚΟΘΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 2

2 ΠΕ02 189648 ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 2

3 ΠΕ11 702130 ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 10 2

4 ΠΕ11 199032 ΓΑΜΒΡΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 4

5 ΠΕ11 194562 ΤΖΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 3

6 ΠΕ60 606457 ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 10 3

7 ΠΕ70 583754 ΛΥΜΠΕΡΗ ΜΑΛΑΜΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 45 2

8 ΠΕ70 600983 ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΟΛΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40 2

9 ΠΕ70 582722 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΣ 30 1

10 ΠΕ70 621772 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30 4

11 ΠΕ70 621130 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ 25 1

12 ΠΕ70 601823 ΠΑΤΑΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 2

13 ΠΕ70 581661 ΖΕΡΒΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 1

14 ΠΕ70 554609 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0 4

1 ΠΕ60 595832 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 80 2

2 ΠΕ70 587717 ΣΑΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 90 4

3 ΠΕ70 581462 ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 65 2

4 ΠΕ70 602478 ΤΣΑΙΡΙΔΟΥ ΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 1

1 ΠΕ70 571051 ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 0 2

1 ΠΕ02 226764 ΠΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 85 2

2 ΠΕ02 163906 ΓΚΕΝΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 65 3

3 ΠΕ02 185783 ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 60 2

4 ΠΕ02 185824 ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30 2

5 ΠΕ11 619965 ΚΑΒΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 110 3

6 ΠΕ11 214711 ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 105 2

7 ΠΕ11 207986 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 4

8 ΠΕ60 608387 ΜΑΓΕΙΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 75 4

9 ΠΕ60 595597 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 60 2

10 ΠΕ60 608062 ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 60 4

11 ΠΕ60 611615 ΧΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55 1

12 ΠΕ60 702428 ΛΕΚΚΑΙ ΙΝΑ ΦΩΤΑΚΗΣ 55 4

13 ΠΕ60 596951 ΔΕΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 2

14 ΠΕ70 613174 ΒΕΡΓΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 170 3

15 ΠΕ70 591012 ΚΩΤΣΙΟΣ* ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 105 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΔΑΝΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 20

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 24: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

16 ΠΕ70 558611 ΚΟΥΡΑΝΤΖΗ* ΕΥΔΟΚΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 105 1

17 ΠΕ70 579567 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 105 3

18 ΠΕ70 602707 ΜΠΛΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 105 3

19 ΠΕ70 701864 ΑΝΕΣΤΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 1

20 ΠΕ70 621446 ΖΑΜΠΡΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 2

21 ΠΕ70 554860 ΔΡΑΓΑΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 75 1

22 ΠΕ70 556905 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΜΑΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 65 2

23 ΠΕ70 586135 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΣΕΒΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 50 1

24 ΠΕ70 613390 ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 1

25 ΠΕ70 560285 ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 3

26 ΠΕ70 578850 ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 3

27 ΠΕ70 562342 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 40 2

28 ΠΕ70 588254 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 30 2

29 ΠΕ70 558911 ΜΠΕΡΓΕΛΕ ΑΡΓΥΡΩ ΦΩΤΙΟΣ 25 3

30 ΠΕ70 614351 ΤΡΙΒΟΥΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 10 2

31 ΠΕ70 554055 ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ* ΕΥΘΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 2

32 ΠΕ70 553820 ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ* ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 2

1 ΠΕ02 193019 ΚΟΝΤΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 0 1

2 ΠΕ11 572474 ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 3

3 ΠΕ11 199126 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 2

4 ΠΕ70 589089 ΜΠΑΣΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 2

5 ΠΕ70 620902 ΜΗΤΤΑ* ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 2

6 ΠΕ70 601407 ΤΡΑΝΤΑ * ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 25 2

7 ΠΕ70 621931 ΠΑΣΧΑΛΗ * ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΣΧΟΣ 25 3

8 ΠΕ70 601823 ΠΑΤΑΠΗ* ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 3

9 ΠΕ70 613193 ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 1

10 ΠΕ70 601064 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΗΛ 0 2

11 ΠΕ70 568588 ΤΣΙΑΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 3

12 ΠΕ70 561029 ΚΟΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 3

1 ΠΕ02 189252 ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 2

2 ΠΕ06 606537 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 105 4

1 ΠΕ06 574591 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 85 3

1 ΠΕ02 197366 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 55 1

2 ΠΕ70 571051 ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 0 3

1 ΠΕ11 609432 ΣΚΑΡΙΜΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΛΙΑΣ 0 2

2 ΠΕ11 225003 ΛΙΑΝΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 4

3 ΠΕ70 594056 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25 1

4 ΠΕ70 613892 ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 2

5 ΠΕ70 617707 ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΣ 0 1

6 ΠΕ70 575659 ΜΠΕΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 2

7 ΠΕ70 568588 ΤΣΙΑΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 4

1 ΠΕ11 204215 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΗΘΛΕΕΜ ΑΝΔΡΕΑΣ 70 1

2 ΠΕ11 597312 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ 50 1

3 ΠΕ60 619397 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 50 1

4 ΠΕ60 606308 ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1

5 ΠΕ70 560560 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 120 4

6 ΠΕ70 614117 ΑΡΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 105 1

7 ΠΕ70 581969 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 100 1

8 ΠΕ70 575567 ΣΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 95 2

9 ΠΕ70 581002 ΧΑΡΤΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 3

1 ΠΕ70 581462 ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15 4

1 ΠΕ02 226844 ΣΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 155 1

2 ΠΕ02 153440 ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 120 1

3 ΠΕ02 167738 ΜΠΡΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 100 3

4 ΠΕ02 700646 ΠΙΣΤΟΛΑ* ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 50 1

5 ΠΕ02 222375 ΜΠΙΛΑΛΗΣ* ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 1

6 ΠΕ02 222607 ΣΠΥΡΟΥ* ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΗΤΑΣ 50 1

7 ΠΕ02 702232 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ* ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 1

8 ΠΕ02 189636 ΤΣΙΟΥΠΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 4

9 ΠΕ02 197247 ΜΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 15 2

10 ΠΕ02 217185 ΞΑΝΘΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 0 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

Η.Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

Η.Π.Α. - ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 21

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 25: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

11 ΠΕ11 214711 ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 105 4

12 ΠΕ11 219830 ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 85 2

13 ΠΕ11 219725 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 75 1

14 ΠΕ11 577250 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 75 2

15 ΠΕ11 603386 ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 1

16 ΠΕ11 587767 ΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 25 1

17 ΠΕ11 199167 ΤΕΡΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 3

18 ΠΕ11 219867 ΡΕΝΤΖΗ* ΕΥΤΕΡΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 1

19 ΠΕ11 225003 ΛΙΑΝΑ* ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 1

20 ΠΕ11 587541 ΤΣΑΡΤΣΑΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 2

21 ΠΕ11 216480 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 3

22 ΠΕ11 597344 ΓΑΒΡΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 3

23 ΠΕ11 214489 ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 4

24 ΠΕ60 611698 ΓΑΛΑΝΗ ΖΩΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 95 1

25 ΠΕ60 618995 ΦΡΑΓΚΑΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 3

26 ΠΕ60 611811 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 75 4

27 ΠΕ60 598910 ΛΙΖΑ ΜΕΤΑΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 1

28 ΠΕ60 603092 ΣΥΡΙΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 50 1

29 ΠΕ60 618911 ΓΑΛΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 2

30 ΠΕ70 621742 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ 105 3

31 ΠΕ70 600927 ΑΜΕΝΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 95 1

32 ΠΕ70 577976 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 90 2

33 ΠΕ70 617506 ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 85 1

34 ΠΕ70 613519 ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 75 3

35 ΠΕ70 620902 ΜΗΤΤΑ* ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 75 4

36 ΠΕ70 613892 ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΣ* ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 75 4

37 ΠΕ70 614529 ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 70 3

38 ΠΕ70 610352 ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65 1

39 ΠΕ70 562451 ΦΑΣΟΥΛΗ ΘΕΑΝΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65 2

40 ΠΕ70 617719 ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 60 1

41 ΠΕ70 621642 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΥΗ ΦΡΑΓΚΙΤΣΑ ΜΗΝΑΣ 50 1

42 ΠΕ70 614421 ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 1

43 ΠΕ70 700108 ΣΙΑΧΟΥ* ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 50 1

44 ΠΕ70 604145 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ* ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50 1

45 ΠΕ70 593344 ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 50 1

46 ΠΕ70 604108 ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ* ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 50 2

47 ΠΕ70 618014 ΤΣΑΤΣΟΜΗΡΟΥ* ΕΡΜΙΟΝΗ ΗΛΙΑΣ 50 2

48 ΠΕ70 593004 ΛΙΑΝΑ ΤΟΛΙΚΑ ΛΟΥΚΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 40 1

49 ΠΕ70 604498 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40 2

50 ΠΕ70 560899 ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 40 4

51 ΠΕ70 560852 ΚΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 25 1

52 ΠΕ70 597869 ΒΙΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΕΑ- ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 1

53 ΠΕ70 621130 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ 25 3

54 ΠΕ70 560743 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 4

55 ΠΕ70 621931 ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΣΧΟΣ 25 4

56 ΠΕ70 557256 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 2

57 ΠΕ70 614881 ΚΛΙΝΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 2

58 ΠΕ70 617318 ΚΟΥΔΟΥΜΑΛΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10 2

59 ΠΕ70 594927 ΚΑΡΑΣΙΜΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1

60 ΠΕ70 602435 ΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1

61 ΠΕ70 610193 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1

62 ΠΕ70 602510 ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ* ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 0 1

63 ΠΕ70 614234 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ* ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 1

64 ΠΕ70 607178 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ* ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 1

65 ΠΕ70 614988 ΣΟΥΡΡΗ* ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1

66 ΠΕ70 601484 ΑΜΕΝΤΑ * ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0 1

67 ΠΕ70 700307 ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 3

1 ΠΕ02 189509 ΠΑΡΑΡΑ ΠΟΛΥΒΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 155 1

2 ΠΕ11 203947 ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 75 1

3 ΠΕ11 597312 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ 50 2

4 ΠΕ70 581002 ΧΑΡΤΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 4

5 ΠΕ70 621073 ΣΟΥΡΛΟΥ* ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 15 1

6 ΠΕ70 578790 ΣΕΡΠΙΩΤΟΥ* ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 15 1

1 ΠΕ02 700646 ΠΙΣΤΟΛΑ* ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 50 2

2 ΠΕ02 702232 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ* ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 2

3 ΠΕ02 222375 ΜΠΙΛΑΛΗΣ* ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 2

4 ΠΕ02 197247 ΜΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 15 3

Η.Π.Α. - ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 22

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 26: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

5 ΠΕ02 182523 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10 2

6 ΠΕ02 217185 ΞΑΝΘΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 0 2

7 ΠΕ03 205901 ΓΡΑΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 105 1

8 ΠΕ03 218158 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 75 3

9 ΠΕ03 227197 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 75 4

10 ΠΕ03 223256 ΧΑΙΡΙΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0 4

11 ΠΕ11 401217 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75 1

12 ΠΕ11 577250 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 75 3

13 ΠΕ11 587767 ΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 25 2

14 ΠΕ11 597344 ΓΑΒΡΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 2

15 ΠΕ11 587541 ΤΣΑΡΤΣΑΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 3

16 ΠΕ11 216480 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 4

17 ΠΕ60 611698 ΓΑΛΑΝΗ ΖΩΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 95 2

18 ΠΕ60 618995 ΦΡΑΓΚΑΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 4

19 ΠΕ60 606209 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΚΑΛΥΨΩ ΙΩΑΝΝΗΣ 70 4

20 ΠΕ60 618911 ΓΑΛΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 1

21 ΠΕ60 579858 ΜΑΣΤΑΥΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 4

22 ΠΕ70 617621 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 125 1

23 ΠΕ70 577976 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 90 1

24 ΠΕ70 617506 ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 85 3

25 ΠΕ70 614529 ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 70 2

26 ΠΕ70 610352 ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65 2

27 ΠΕ70 562451 ΦΑΣΟΥΛΗ ΘΕΑΝΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65 3

28 ΠΕ70 614316 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 60 3

29 ΠΕ70 617719 ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 60 3

30 ΠΕ70 620846 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 50 1

31 ΠΕ70 621642 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΥΗ ΦΡΑΓΚΙΤΣΑ ΜΗΝΑΣ 50 2

32 ΠΕ70 614421 ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 2

33 ΠΕ70 700108 ΣΙΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 50 2

34 ΠΕ70 604108 ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 50 3

35 ΠΕ70 604498 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40 1

36 ΠΕ70 597869 ΒΙΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΕΑ- ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 2

37 ΠΕ70 588607 ΚΙΡΓΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 25 4

38 ΠΕ70 579577 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15 3

39 ΠΕ70 614881 ΚΛΙΝΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 3

40 ΠΕ70 617318 ΚΟΥΔΟΥΜΑΛΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10 3

41 ΠΕ70 592858 ΙΝΤΖΕ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΟΣΧΟΣ 0 1

42 ΠΕ70 584075 ΔΡΟΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 0 1

43 ΠΕ70 605464 ΚΟΥΤΣΟΝΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1

44 ΠΕ70 594927 ΚΑΡΑΣΙΜΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 2

45 ΠΕ70 610193 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 2

46 ΠΕ70 618641 ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 3

47 ΠΕ70 614234 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ* ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 4

48 ΠΕ70 700307 ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ* ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 4

1 ΠΕ11 597312 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ 50 3

2 ΠΕ70 575567 ΣΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 95 3

3 ΠΕ70 581002 ΧΑΡΤΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 2

1 ΠΕ02 226844 ΣΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 155 2

2 ΠΕ02 153440 ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 120 2

3 ΠΕ02 206523 ΑΡΕΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 95 1

4 ΠΕ02 222375 ΜΠΙΛΑΛΗΣ* ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 3

5 ΠΕ02 702232 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ* ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 3

6 ΠΕ02 197247 ΜΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 15 4

7 ΠΕ02 217185 ΞΑΝΘΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 0 3

8 ΠΕ11 219725 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 75 2

9 ΠΕ11 587541 ΤΣΑΡΤΣΑΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 1

10 ΠΕ11 597344 ΓΑΒΡΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 1

11 ΠΕ11 216480 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 2

12 ΠΕ11 609432 ΣΚΑΡΙΜΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΛΙΑΣ 0 4

13 ΠΕ60 612720 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΣ 0 1

14 ΠΕ60 611647 ΚΟΚΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 1

15 ΠΕ60 618911 ΓΑΛΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 3

16 ΠΕ70 577976 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 90 3

17 ΠΕ70 617506 ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 85 2

18 ΠΕ70 614529 ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 70 1

19 ΠΕ70 610352 ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65 3

20 ΠΕ70 620846 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 50 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

Η.Π.Α. - ΣΙΚΑΓΟ

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 23

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 27: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

21 ΠΕ70 614421 ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 3

22 ΠΕ70 700108 ΣΙΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 50 3

23 ΠΕ70 556940 ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50 4

24 ΠΕ70 604498 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40 3

25 ΠΕ70 560852 ΚΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 25 2

26 ΠΕ70 614351 ΤΡΙΒΟΥΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20 4

27 ΠΕ70 614881 ΚΛΙΝΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 1

28 ΠΕ70 617318 ΚΟΥΔΟΥΜΑΛΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10 1

29 ΠΕ70 602435 ΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 2

30 ΠΕ70 621997 ΒΑΓΓΕΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 2

31 ΠΕ70 610193 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 3

32 ΠΕ70 618641 ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 4

1 ΠΕ60 620081 ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1

1 ΠΕ02 167738 ΜΠΡΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 100 2

2 ΠΕ02 197600 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 80 4

3 ΠΕ02 189636 ΤΣΙΟΥΠΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 2

4 ΠΕ02 212082 ΚΟΘΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 50 4

5 ΠΕ02 201867 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45 4

6 ΠΕ11 190583 ΣΑΜΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 145 4

7 ΠΕ11 227896 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 25 4

8 ΠΕ11 208226 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 2

9 ΠΕ60 611811 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 75 3

10 ΠΕ60 619077 ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 35 4

11 ΠΕ60 619497 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΥΡΤΩ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΑΝΕΣΤΗΣ 10 2

12 ΠΕ60 552429 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 3

13 ΠΕ60 596815 ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 4

14 ΠΕ70 593924 ΨΑΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 95 2

15 ΠΕ70 604553 ΖΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 85 3

16 ΠΕ70 620810 ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΟΣ 50 2

17 ΠΕ70 618002 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50 3

18 ΠΕ70 607346 ΖΑΡΚΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 25 3

19 ΠΕ70 579577 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15 1

20 ΠΕ70 617871 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΙΧΑΗΛ 10 3

21 ΠΕ70 607178 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 2

22 ΠΕ70 575659 ΜΠΕΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 4

1 ΠΕ70 575769 ΧΕΠΠΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 80 2

2 ΠΕ70 618886 ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35 1

1 ΠΕ02 185701 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30 1

2 ΠΕ02 139472 ΚΟΥΛΗ-ΓΑΙΤΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΟΣ 25 2

3 ΠΕ02 153484 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 4

4 ΠΕ70 621041 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 3

1 ΠΕ02 701752 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ 30 1

2 ΠΕ70 593924 ΨΑΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 95 1

3 ΠΕ70 621325 ΚΑΡΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 80 1

4 ΠΕ70 613276 ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55 1

5 ΠΕ70 621742 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ 55 2

6 ΠΕ70 607752 ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55 3

7 ΠΕ70 607055 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 35 2

1 ΠΕ02 222216 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 40 1

2 ΠΕ02 159640 ΤΣΙΟΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 2

3 ΠΕ02 193063 ΛΙΟΝΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 3

4 ΠΕ11 199126 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 3

5 ΠΕ60 566747 ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0 3

6 ΠΕ70 601947 ΓΚΟΥΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10 3

7 ΠΕ70 610770 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΜΗΝΑΣ 0 1

8 ΠΕ70 618002 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 4

1 ΠΕ01 201150 ΠΑΡΑΣΧΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0 1

1 ΠΕ01 155511 ΒΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ 25 1

2 ΠΕ04.04 227479 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35 4

3 ΠΕ11 224858 ΓΙΑΒΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 1

4 ΠΕ70 617519 ΖΗΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΙΣΡΑΗΛ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΙΣΠΑΝΙΑ

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 24

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 28: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

1 ΠΕ70 700352 ΤΖΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 60 2

1 ΠΕ02 153484 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 2

2 ΠΕ02 139472 ΚΟΥΛΗ-ΓΑΙΤΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΟΣ 25 3

1 ΠΕ02 226844 ΣΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 155 3

2 ΠΕ02 185783 ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 60 1

3 ΠΕ02 222020 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 55 1

4 ΠΕ02 212210 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 50 1

5 ΠΕ02 185824 ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30 1

6 ΠΕ02 162420 ΠΡΑΝΔΕΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 1

7 ΠΕ60 595597 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 60 1

8 ΠΕ60 596951 ΔΕΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 1

9 ΠΕ70 602707 ΜΠΛΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 105 1

10 ΠΕ70 601947 ΓΚΟΥΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 2

11 ΠΕ70 605105 ΤΣΙΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 30 3

12 ΠΕ70 554055 ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ* ΕΥΘΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 1

13 ΠΕ70 553820 ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ* ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1

14 ΠΕ70 609567 ΠΕΤΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 1

1 ΠΕ02 201867 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45 3

2 ΠΕ02 159640 ΤΣΙΟΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 3

3 ΠΕ02 193063 ΛΙΟΝΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 4

4 ΠΕ11 221588 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 25 1

5 ΠΕ11 609514 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΩΡΑΙΟΖΙΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 2

6 ΠΕ11 225196 ΤΖΙΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 0 4

7 ΠΕ60 566747 ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0 2

8 ΠΕ70 558611 ΚΟΥΡΑΝΤΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 105 4

9 ΠΕ70 560899 ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 40 2

10 ΠΕ70 604498 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40 4

11 ΠΕ70 601823 ΠΑΤΑΠΗ* ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 1

12 ΠΕ70 613892 ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΣ* ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 1

13 ΠΕ70 560743 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 2

14 ΠΕ70 602108 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 2

15 ΠΕ70 594835 ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 1

16 ΠΕ70 563433 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 15 4

17 ΠΕ70 617519 ΖΗΝΕΛΗΣ* ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 2

18 ΠΕ70 610447 ΛΕΡΙΚΟΥ* ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 2

19 ΠΕ70 579465 ΜΩΡΑΙΤΗ* ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 2

20 ΠΕ70 620903 ΜΙΧΟΥ* ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 0 2

21 ΠΕ70 616857 ΦΙΟΛΙΤΑΚΗ* ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 3

22 ΠΕ70 613193 ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ* ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 3

23 ΠΕ70 610770 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΜΗΝΑΣ 0 4

1 ΠΕ70 589384 ΚΑΡΑΜΠΑ ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 95 1

2 ΠΕ70 593530 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 75 1

3 ΠΕ70 581002 ΧΑΡΤΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 60 1

4 ΠΕ70 604837 ΧΡΙΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΔΥΣΣΕΥΣ 50 1

5 ΠΕ70 621041 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 1

1 ΠΕ02 167738 ΜΠΡΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 100 4

2 ΠΕ11 219830 ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 85 4

3 ΠΕ11 194562 ΤΖΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 4

4 ΠΕ11 227896 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 25 2

5 ΠΕ11 216480 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1

6 ΠΕ11 609432 ΣΚΑΡΙΜΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΛΙΑΣ 0 1

7 ΠΕ11 214489 ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 3

8 ΠΕ11 208226 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 4

9 ΠΕ60 606209 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΚΑΛΥΨΩ ΙΩΑΝΝΗΣ 110 3

10 ΠΕ60 619077 ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 45 2

11 ΠΕ60 619497 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΥΡΤΩ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΑΝΕΣΤΗΣ 20 1

12 ΠΕ60 587237 ΜΑΝΤΖΑΝΙΔΟΥ* ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 1

13 ΠΕ60 579858 ΜΑΣΤΑΥΡΑΛΗ* ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1

14 ΠΕ70 593924 ΨΑΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 95 4

15 ΠΕ70 617506 ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 85 4

16 ΠΕ70 620810 ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΟΣ 80 1

17 ΠΕ70 621446 ΖΑΜΠΡΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 4

18 ΠΕ70 613519 ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 75 2

ΚΑΝΑΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΙΤΑΛΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 25

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 29: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

19 ΠΕ70 613892 ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 75 3

20 ΠΕ70 614529 ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 70 4

21 ΠΕ70 562451 ΦΑΣΟΥΛΗ ΘΕΑΝΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65 4

22 ΠΕ70 610352 ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65 4

23 ΠΕ70 614316 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 60 4

24 ΠΕ70 604108 ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 50 1

25 ΠΕ70 560285 ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 4

26 ΠΕ70 620846 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 50 4

27 ΠΕ70 588607 ΚΙΡΓΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 25 1

28 ΠΕ70 558911 ΜΠΕΡΓΕΛΕ ΑΡΓΥΡΩ ΦΩΤΙΟΣ 25 4

29 ΠΕ70 560852 ΚΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 25 4

30 ΠΕ70 589089 ΜΠΑΣΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 4

31 ΠΕ70 579577 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15 4

32 ΠΕ70 621997 ΒΑΓΓΕΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 1

33 ΠΕ70 607944 ΠΟΖΑΤΣΙΔΟΥ* ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 1

34 ΠΕ70 610447 ΛΕΡΙΚΟΥ* ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 1

35 ΠΕ70 614988 ΣΟΥΡΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 2

36 ΠΕ70 594927 ΚΑΡΑΣΙΜΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 3

37 ΠΕ70 610193 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 4

38 ΠΕ70 607178 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 4

1 ΠΕ11 576876 ΔΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 1

2 ΠΕ11 214489 ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 1

3 ΠΕ11 225024 ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 3

4 ΠΕ11 609432 ΣΚΑΡΙΜΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΛΙΑΣ 0 3

1 ΠΕ70 599124 ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 10 3

1 ΠΕ02 185701 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30 3

2 ΠΕ70 607778 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 4

1 ΠΕ70 593924 ΨΑΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 95 3

1 ΠΕ70 575769 ΧΕΠΠΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 80 3

1 ΠΕ02 195449 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 55 2

1 ΠΕ70 599124 ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 10 2

1 ΠΕ11 225071 ΝΤΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 45 2

2 ΠΕ70 621832 ΒΛΑΧΑΚΗ ΓΑΛΑΤΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 0 2

1 ΠΕ11 228116 ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 80 1

2 ΠΕ11 612549 ΠΡΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 80 2

3 ΠΕ11 214586 ΜΠΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 80 2

4 ΠΕ60 608379 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 80 2

5 ΠΕ70 585197 ΚΡΕΜΕΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 2

6 ΠΕ70 604919 ΓΚΟΥΤΖΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 2

7 ΠΕ70 599247 ΜΠΙΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 3

8 ΠΕ70 599100 ΜΗΤΣΙΟΥΛΑ* ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80 3

9 ΠΕ70 598222 ΔΡΟΥΓΚΑΣ* ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 3

10 ΠΕ70 600167 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ* ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 80 3

11 ΠΕ70 599451 ΠΑΙΔΑΡΑΚΗ* ΔΑΦΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 80 3

12 ΠΕ70 598667 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ* ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80 3

13 ΠΕ70 600028 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ* ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 80 3

14 ΠΕ70 599964 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 80 3

15 ΠΕ70 604716 ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60 3

16 ΠΕ70 586060 ΞΑΦΗΣ ΘΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30 3

1 ΠΕ02 222209 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 25 3

2 ΠΕ02 220224 ΑΓΝΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΦΩΤΙΟΣ 0 3

3 ΠΕ02 702391 ΜΕΞΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0 4

4 ΠΕ60 619174 ΓΚΑΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 3

5 ΠΕ60 589762 ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 3

6 ΠΕ70 701691 ΟΥΓΓΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑΗΛ 0 2

7 ΠΕ70 602838 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΥ* ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 0 4

8 ΠΕ70 579465 ΜΩΡΑΙΤΗ* ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 4

9 ΠΕ70 607602 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ* ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 0 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΚΡΟΑΤΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΚΟΥΒΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΚΑΤΑΡ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 26

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 30: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

1 ΠΕ01 152751 ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 1

2 ΠΕ05 138770 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 65 1

3 ΠΕ05 210722 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΤΙΟΣ 60 1

1 ΠΕ02 189252 ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 1

1 ΠΕ01 217301 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 55 4

2 ΠΕ03 209952 ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 3

3 ΠΕ05 223862 ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 105 4

4 ΠΕ05 213507 ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 95 4

5 ΠΕ05 207490 ΚΑΡΑΝΙΣΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 75 1

6 ΠΕ05 170762 ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 50 2

1 ΠΕ01 155511 ΒΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ 25 4

2 ΠΕ04.04 196169 ΝΟΣΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 3

3 ΠΕ70 614234 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 2

1 ΠΕ11 619840 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 80 3

2 ΠΕ70 587717 ΣΑΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 90 2

1 ΠΕ11 597580 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 1

2 ΠΕ60 606209 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΚΑΛΥΨΩ ΙΩΑΝΝΗΣ 110 2

3 ΠΕ60 608062 ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 60 1

4 ΠΕ60 619077 ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 45 3

5 ΠΕ60 619497 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΥΡΤΩ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΑΝΕΣΤΗΣ 20 4

6 ΠΕ70 613174 ΒΕΡΓΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 170 2

7 ΠΕ70 579567 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 105 2

8 ΠΕ70 591012 ΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 105 2

9 ΠΕ70 558611 ΚΟΥΡΑΝΤΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 105 3

10 ΠΕ70 556905 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΜΑΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 65 4

11 ΠΕ70 617878 ΓΙΑΝΖΙΝΑ-ΚΑΣΣΩΤΚΗ ΟΛΓΑ ΑΛΕΞΙΟΣ 55 2

12 ΠΕ70 613390 ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 3

13 ΠΕ70 578850 ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 4

14 ΠΕ70 593237 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 1

15 ΠΕ70 588254 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 30 4

1 ΠΕ02 189648 ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 1

2 ΠΕ11 577250 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 25 4

3 ΠΕ11 224858 ΓΙΑΒΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 2

4 ΠΕ60 552429 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 2

5 ΠΕ70 600983 ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΟΛΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40 4

6 ΠΕ70 614211 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 25 1

7 ΠΕ70 601407 ΤΡΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 25 4

8 ΠΕ70 584044 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1

9 ΠΕ70 614988 ΣΟΥΡΡΗ* ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 4

10 ΠΕ70 601064 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ* ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΗΛ 0 4

1 ΠΕ11 225024 ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 4

1 ΠΕ70 563622 ΜΠΟΥΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 4

1 ΠΕ11 612549 ΠΡΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 80 3

2 ΠΕ11 228116 ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 80 3

3 ΠΕ60 608379 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 80 3

4 ΠΕ70 599964 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 80 1

5 ΠΕ70 599247 ΜΠΙΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 2

6 ΠΕ70 599100 ΜΗΤΣΙΟΥΛΑ* ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80 2

7 ΠΕ70 599451 ΠΑΙΔΑΡΑΚΗ* ΔΑΦΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 80 2

8 ΠΕ70 598667 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ* ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80 2

9 ΠΕ70 600167 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ* ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 80 2

10 ΠΕ70 598222 ΔΡΟΥΓΚΑΣ* ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 2

11 ΠΕ70 600028 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ* ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 80 2

12 ΠΕ70 604919 ΓΚΟΥΤΖΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 3

13 ΠΕ70 586060 ΞΑΦΗΣ* ΘΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 60 2

14 ΠΕ70 591390 ΜΕΡΙΚΑΚΗΣ* ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 2

15 ΠΕ70 604716 ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60 4

16 ΠΕ70 598835 ΚΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50 1

17 ΠΕ70 610376 ΣΦΥΡΑΚΗΣ* ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 50 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΜΑΡΟΚΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Λ.Δ.ΚΟΓΚΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 27

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 31: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

18 ΠΕ70 600256 ΤΣΙΟΥΚΑ* ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 50 2

1 ΠΕ02 220224 ΑΓΝΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΦΩΤΙΟΣ 0 1

2 ΠΕ60 619174 ΓΚΑΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 2

1 ΠΕ70 550108 ΒΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 10 1

1 ΠΕ70 607778 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 3

1 ΠΕ02 222649 ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 3

1 ΠΕ11 214702 ΦΙΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100 2

2 ΠΕ11 592389 ΦΡΑΣΤΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΣΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 2

3 ΠΕ11 208261 ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 1

1 ΠΕ11 225071 ΝΤΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 45 3

1 ΠΕ11 219830 ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 85 1

2 ΠΕ11 194492 ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 65 4

3 ΠΕ11 199035 ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55 4

4 ΠΕ11 194562 ΤΖΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 1

5 ΠΕ11 199167 ΤΕΡΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 4

6 ΠΕ70 617871 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΙΧΑΗΛ 10 1

7 ΠΕ70 617396 ΓΙΩΤΣΑ ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 2

1 ΠΕ60 619654 ΜΠΙΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 4

1 ΠΕ02 702416 ΔΡΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55 4

2 ΠΕ11 225196 ΤΖΙΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 0 3

3 ΠΕ11 224858 ΓΙΑΒΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 4

4 ΠΕ60 606489 ΛΑΡΣΕΝ ΓΑΛΙΤΟΣ ΡΙΚΚΕ ΒΙΜΠΕΚΕ ΓΙΟΡΓΚΕΝ 30 2

5 ΠΕ70 604553 ΖΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 85 1

6 ΠΕ70 583754 ΛΥΜΠΕΡΗ ΜΑΛΑΜΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 45 1

7 ΠΕ70 607538 ΚΟΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45 1

8 ΠΕ70 621984 ΤΣΙΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 1

9 ΠΕ70 618867 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 3

10 ΠΕ70 621931 ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΣΧΟΣ 25 2

11 ΠΕ70 610868 ΠΩΠΟΤΑ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΟΘΩΝ 0 3

12 ΠΕ70 595089 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 3

1 ΠΕ02 189252 ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 3

2 ΠΕ06 606537 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 105 1

3 ΠΕ06 213839 ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 95 3

4 ΠΕ06 168366 ΕΞΑΡΧΟΥ* ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 1

5 ΠΕ06 570109 ΗΛΙΑΔΗΣ * ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 50 1

6 ΠΕ06 171181 ΣΚΟΥΠΡΑ* ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 1

7 ΠΕ19 185321 ΜΑΓΛΑΡΑΣ ΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 1

8 ΠΕ70 571051 ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 0 1

1 ΠΕ06 198558 ΚΟΤΖΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 85 1

2 ΠΕ06 219257 ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 60 2

3 ΠΕ06 214005 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 60 4

4 ΠΕ06 216788 ΜΕΛΙΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 2

5 ΠΕ06 198778 ΦΩΤΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 50 4

6 ΠΕ11 603386 ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 3

7 ΠΕ19 216091 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 105 4

8 ΠΕ19 215567 ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 70 4

9 ΠΕ19 216725 ΨΑΛΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 1

10 ΠΕ19 210762 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 50 1

11 ΠΕ19 216111 ΚΩΤΗ ΕΛΕΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0 1

12 ΠΕ19 211462 ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 2

13 ΠΕ70 618014 ΤΣΑΤΣΟΜΗΡΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΗΛΙΑΣ 50 3

14 ΠΕ70 593344 ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 50 4

1 ΠΕ70 601822 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55 1

2 ΠΕ70 586436 ΜΑΚΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 1

1 ΠΕ11 619840 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30 4

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΜΟΛΔΑΒΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΜΕΞΙΚΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 28

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 32: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

2 ΠΕ60 589754 ΧΑΤΟΓΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 15 2

3 ΠΕ60 619654 ΜΠΙΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 3

4 ΠΕ70 605561 ΓΚΙΟΡΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 1

5 ΠΕ70 585374 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 4

1 ΠΕ02 186523 ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 105 1

2 ΠΕ02 197580 ΦΡΑΓΚΑΛΕΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 55 4

3 ΠΕ02 197600 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 30 2

4 ΠΕ02 212064 ΚΑΤΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 1

5 ΠΕ02 189648 ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 3

6 ΠΕ02 202064 ΤΣΙΓΓΙΑΟΥΡΟΓΛΟΥ* ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 4

7 ΠΕ02 159640 ΤΣΙΟΔΡΑ* ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 4

8 ΠΕ11 190583 ΣΑΜΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 105 2

9 ΠΕ11 609514 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΩΡΑΙΟΖΙΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 3

10 ΠΕ60 619457 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 55 4

11 ΠΕ60 702428 ΛΕΚΚΑΙ ΙΝΑ ΦΩΤΑΚΗΣ 35 1

12 ΠΕ60 611811 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25 2

13 ΠΕ60 618995 ΦΡΑΓΚΑΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 2

14 ΠΕ60 595627 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 4

15 ΠΕ70 604553 ΖΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 85 2

16 ΠΕ70 610871 ΣΗΦΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 55 1

17 ΠΕ70 607055 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 35 1

18 ΠΕ70 701990 ΓΑΡΕΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 1

19 ΠΕ70 701864 ΑΝΕΣΤΗ* ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 2

20 ΠΕ70 621712 ΣΑΙΤΑΚΗΣ* ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 2

21 ΠΕ70 621325 ΚΑΡΙΩΤΑΚΗ* ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30 3

22 ΠΕ70 621984 ΤΣΙΑΡΑ* ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 3

23 ΠΕ70 621130 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ 25 2

24 ΠΕ70 620902 ΜΗΤΤΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 3

25 ΠΕ70 621126 ΤΖΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 1

26 ΠΕ70 616857 ΦΙΟΛΙΤΑΚΗ* ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 1

27 ΠΕ70 700701 ΜΠΕΛΛΟΥ* ΑΘΗΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0 1

28 ΠΕ70 617519 ΖΗΝΕΛΗΣ* ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 1

29 ΠΕ70 554609 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0 2

30 ΠΕ70 575659 ΜΠΕΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 3

31 ΠΕ70 610770 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ * ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΜΗΝΑΣ 0 3

32 ΠΕ70 617467 ΤΣΙΚΡΙΚΑ* ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 3

33 ΠΕ70 617580 ΜΑΚΡΙΔΗΣ* ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 3

34 ΠΕ70 610868 ΠΩΠΟΤΑ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΟΘΩΝ 0 4

35 ΠΕ70 561029 ΚΟΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 4

36 ΠΕ70 617396 ΓΙΩΤΣΑ* ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 4

37 ΠΕ70 594762 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ* ΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 4

38 ΠΕ70 595089 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ* ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 4

1 ΠΕ11 590241 ΧΑΛΜΟΣ ΙΛΝΤΙΚΟ ΤΙΜΠΟΡ 50 1

1 ΠΕ02 197600 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 30 3

2 ΠΕ60 606457 ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 10 2

3 ΠΕ60 620056 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΒΒΑΣ 0 3

4 ΠΕ70 600167 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 30 4

5 ΠΕ70 607346 ΖΑΡΚΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 25 2

6 ΠΕ70 614316 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 1

7 ΠΕ70 605105 ΤΣΙΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 2

8 ΠΕ70 602838 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 0 1

9 ΠΕ70 594633 ΜΠΡΟΥΝΟΥ ΑΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 2

10 ΠΕ70 607602 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 0 2

11 ΠΕ70 700109 ΤΣΙΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 3

1 ΠΕ11 199032 ΓΑΜΒΡΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 1

2 ΠΕ11 225251 ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1

1 ΠΕ11 225071 ΝΤΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 45 1

2 ΠΕ60 611893 ΝΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 2

3 ΠΕ70 594161 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ ΖΗΣΗΣ 0 1

1 ΠΕ60 579935 ΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25 1

1 ΠΕ60 608841 ΚΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 0 1

ΠΑΝΑΜΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 29

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 33: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

1 ΠΕ70 599124 ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 10 1

1 ΠΕ02 185701 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30 4

1 ΠΕ70 599124 ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 10 4

1 ΠΕ70 601947 ΓΚΟΥΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10 4

2 ΠΕ70 621832 ΒΛΑΧΑΚΗ ΓΑΛΑΤΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 0 4

1 ΠΕ11 225035 ΜΙΚΑ ΓΙΑΝΤΒΙΓΚΑ ΛΟΝΓΚΙΝ 60 1

2 ΠΕ11 597385 ΖΑΓΚΟΥΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 1

3 ΠΕ11 576944 ΔΟΜΠΑΖΑ ΕΝΕΝΗ ΠΕΤΡΟΣ 50 1

1 ΠΕ02 201434 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 55 1

2 ΠΕ60 620056 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΒΒΑΣ 0 2

3 ΠΕ70 614988 ΣΟΥΡΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 3

1 ΠΕ02 139472 ΚΟΥΛΗ-ΓΑΙΤΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΟΣ 25 1

1 ΠΕ11 609514 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΩΡΑΙΟΖΙΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 4

2 ΠΕ60 566747 ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0 4

3 ΠΕ70 621742 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ 55 1

4 ΠΕ70 607055 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 35 3

5 ΠΕ70 701990 ΓΑΡΕΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 4

6 ΠΕ70 621126 ΤΖΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 4

7 ΠΕ70 605105 ΤΣΙΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 4

8 ΠΕ70 616857 ΦΙΟΛΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 4

1 ΠΕ70 563622 ΜΠΟΥΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 2

1 ΠΕ11 214702 ΦΙΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100 1

2 ΠΕ11 592389 ΦΡΑΣΤΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΣΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 1

3 ΠΕ11 228187 ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 75 1

4 ΠΕ11 612442 ΤΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 50 1

5 ΠΕ11 203910 ΔΕΜΑΤΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 50 1

6 ΠΕ11 147898 ΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50 1

7 ΠΕ11 208261 ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 2

1 ΠΕ02 222209 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 25 1

2 ΠΕ02 702391 ΜΕΞΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0 3

3 ΠΕ04.01 218617 ΦΕΙΔΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1

4 ΠΕ04.04 202918 ΠΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 30 1

5 ΠΕ11 225196 ΤΖΙΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 0 2

6 ΠΕ11 577617 ΚΟΝΤΑΞΗ ΒΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 4

7 ΠΕ60 608840 ΚΑΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 30 4

8 ΠΕ60 615164 ΣΤΑΥΡΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0 1

9 ΠΕ60 579858 ΜΑΣΤΑΥΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 3

10 ΠΕ70 589089 ΜΠΑΣΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 3

11 ΠΕ70 588607 ΚΙΡΓΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 25 3

12 ΠΕ70 594633 ΜΠΡΟΥΝΟΥ ΑΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 1

13 ΠΕ70 602838 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 0 2

14 ΠΕ70 556940 ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 3

1 ΠΕ11 199032 ΓΑΜΒΡΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 2

2 ΠΕ11 225251 ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 2

1 ΠΕ02 222109 ΚΑΠΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 30 1

2 ΠΕ11 214489 ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 2

3 ΠΕ60 592107 ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 1

4 ΠΕ70 610707 ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0 1

1 ΠΕ02 211195 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 75 1

1 ΠΕ70 563622 ΜΠΟΥΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 3

2 ΠΕ70 571051 ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 0 4

3 ΠΕ70 621041 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 4ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΣΑΟΥΔ. ΑΡΑΒΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΣΕΡΒΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Α1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΡΩΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΕΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 30

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 34: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

1 ΠΕ11 612549 ΠΡΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 80 1

2 ΠΕ11 214586 ΜΠΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 80 1

3 ΠΕ11 228116 ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 80 2

4 ΠΕ11 616051 ΚΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 75 1

5 ΠΕ60 608379 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 80 1

6 ΠΕ60 592687 ΡΑΤΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 60 1

7 ΠΕ60 622287 ΜΕΝΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 1

8 ΠΕ70 599247 ΜΠΙΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 1

9 ΠΕ70 600028 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ* ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 80 1

10 ΠΕ70 585197 ΚΡΕΜΕΤΗ * ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 1

11 ΠΕ70 599451 ΠΑΙΔΑΡΑΚΗ* ΔΑΦΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 80 1

12 ΠΕ70 600167 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ* ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 80 1

13 ΠΕ70 599100 ΜΗΤΣΙΟΥΛΑ* ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80 1

14 ΠΕ70 598667 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ* ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80 1

15 ΠΕ70 598222 ΔΡΟΥΓΚΑΣ* ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 1

16 ΠΕ70 604919 ΓΚΟΥΤΖΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 1

17 ΠΕ70 599964 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 80 2

18 ΠΕ70 585217 ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗ ΒΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65 1

19 ΠΕ70 604716 ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60 1

20 ΠΕ70 586060 ΞΑΦΗΣ* ΘΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 60 1

21 ΠΕ70 591390 ΜΕΡΙΚΑΚΗΣ* ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 1

22 ΠΕ70 610376 ΣΦΥΡΑΚΗΣ* ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 50 1

23 ΠΕ70 600256 ΤΣΙΟΥΚΑ* ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 50 1

24 ΠΕ70 598835 ΚΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50 2

1 ΠΕ02 702391 ΜΕΞΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0 1

2 ΠΕ02 220224 ΑΓΝΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΦΩΤΙΟΣ 0 2

3 ΠΕ02 222649 ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 4

4 ΠΕ11 571755 ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 0 2

5 ΠΕ60 619174 ΓΚΑΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 1

6 ΠΕ60 589762 ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 2

7 ΠΕ70 618002 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 1

8 ΠΕ70 594633 ΜΠΡΟΥΝΟΥ ΑΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 4

9 ΠΕ70 700109 ΤΣΙΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 4

1 ΠΕ60 589762 ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 4

2 ΠΕ70 554194 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 1

3 ΠΕ70 701691 ΟΥΓΓΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑΗΛ 0 4

1 ΠΕ02 222209 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 25 4

2 ΠΕ02 220224 ΑΓΝΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΦΩΤΙΟΣ 0 4

3 ΠΕ60 619174 ΓΚΑΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 4

4 ΠΕ70 607602 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 0 1

5 ΠΕ70 618002 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 2

1 ΠΕ01 155511 ΒΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ 25 3

2 ΠΕ19 215567 ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 70 2

3 ΠΕ19 210762 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 50 3

4 ΠΕ19 216111 ΚΩΤΗ ΕΛΕΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0 3

1 ΠΕ70 601543 ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 25 1

2 ΠΕ70 568265 ΦΑΡΜΑΚΗ* ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 1

3 ΠΕ70 616998 ΣΑΡΙΔΟΥ* ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0 1

4 ΠΕ70 585180 ΜΑΚΡΗ* ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 1

5 ΠΕ70 604666 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ* ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 1

6 ΠΕ70 605850 ΛΕΝΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 1

7 ΠΕ70 600806 ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 0 1

8 ΠΕ70 700671 ΣΑΚΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 2

1 ΠΕ11 702130 ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 10 1

2 ΠΕ60 580028 ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ ΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 1

1 ΠΕ02 202064 ΤΣΙΓΓΙΑΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 2

2 ΠΕ02 189648 ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 4

3 ΠΕ11 609715 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 25 4

4 ΠΕ11 221516 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 4

5 ΠΕ60 606489 ΛΑΡΣΕΝ ΓΑΛΙΤΟΣ ΡΙΚΚΕ ΒΙΜΠΕΚΕ ΓΙΟΡΓΚΕΝ 30 3

6 ΠΕ60 596815 ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1

ΣΟΥΔΑΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 31

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 35: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

7 ΠΕ60 595627 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 3

8 ΠΕ60 611893 ΝΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 4

9 ΠΕ70 583754 ΛΥΜΠΕΡΗ ΜΑΛΑΜΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 45 3

10 ΠΕ70 607538 ΚΟΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45 3

11 ΠΕ70 600983 ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΟΛΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40 3

12 ΠΕ70 574110 ΜΟΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 30 2

13 ΠΕ70 618867 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 2

14 ΠΕ70 621772 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30 3

15 ΠΕ70 621325 ΚΑΡΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30 4

16 ΠΕ70 601528 ΚΟΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 2

17 ΠΕ70 607456 ΜΑΥΡΕΛΛΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΣ 25 2

18 ΠΕ70 607627 ΚΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 15 2

19 ΠΕ70 579577 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15 2

20 ΠΕ70 557836 ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 1

21 ΠΕ70 610868 ΠΩΠΟΤΑ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΟΘΩΝ 0 1

22 ΠΕ70 595089 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 2

23 ΠΕ70 554609 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0 3

24 ΠΕ70 614234 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 3

1 ΠΕ02 185701 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30 2

2 ΠΕ70 700352 ΤΖΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 30 1

3 ΠΕ70 607778 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 1

1 ΠΕ02 186423 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 70 1

2 ΠΕ02 226764 ΠΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 55 1

3 ΠΕ02 173566 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 25 1

4 ΠΕ02 182523 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10 1

5 ΠΕ02 222649 ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 1

6 ΠΕ02 212082 ΚΟΘΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 1

7 ΠΕ02 202064 ΤΣΙΓΓΙΑΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 1

8 ΠΕ02 212178 ΜΑΛΕΒΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 2

9 ΠΕ02 222607 ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΗΤΑΣ 0 3

10 ΠΕ03 180236 ΠΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 25 2

11 ΠΕ03 202241 ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 3

12 ΠΕ03 222813 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 4

13 ΠΕ04.01 223345 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 25 1

14 ΠΕ04.02 227418 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 1

15 ΠΕ04.04 186717 ΚΕΛΕΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50 1

16 ΠΕ04.04 227479 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35 3

17 ΠΕ04.04 202918 ΠΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 30 2

18 ΠΕ04.04 198241 ΜΑΚΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 25 2

19 ΠΕ11 224886 ΔΕΛΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 0 1

20 ΠΕ11 571755 ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 0 3

21 ΠΕ11 221516 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 3

22 ΠΕ11 225003 ΛΙΑΝΑ* ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 3

23 ΠΕ11 224858 ΓΙΑΒΡΟΥΔΗΣ* ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 3

24 ΠΕ16 580474 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 1

25 ΠΕ16 603449 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΟΣ 0 1

26 ΠΕ16 226112 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 0 2

27 ΠΕ60 608840 ΚΑΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 30 2

28 ΠΕ60 595597 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 4

29 ΠΕ60 606457 ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 10 1

30 ΠΕ60 611981 ΠΡΟΥΣΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 1

31 ΠΕ60 552429 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 1

32 ΠΕ60 589802 ΑΤΖΑΡΕΡ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 0 1

33 ΠΕ60 620122 ΚΟΥΒΑΛΑΚΗ* ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 1

34 ΠΕ60 611893 ΝΙΝΟΣ* ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 1

35 ΠΕ60 608406 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ* ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0 1

36 ΠΕ60 587237 ΜΑΝΤΖΑΝΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 3

37 ΠΕ70 613174 ΒΕΡΓΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 120 1

38 ΠΕ70 602707 ΜΠΛΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 55 4

39 ΠΕ70 565208 ΣΚΟΥΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 1

40 ΠΕ70 607346 ΖΑΡΚΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 25 1

41 ΠΕ70 601528 ΚΟΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 3

42 ΠΕ70 557256 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 1

43 ΠΕ70 607627 ΚΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 15 3

44 ΠΕ70 601947 ΓΚΟΥΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10 1

45 ΠΕ70 571347 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 0 1

46 ΠΕ70 594675 ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 1

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 32

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5

Page 36: (βλωε9 6κ5) κυρωση τελικων πινακων επιλογησ υποψηφιων εκπαιδευτικων για αποσπαση στισ εκπαιδευτικεσ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

α/α ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Σ.Μ.

ΣΕΙΡΑ

ΠΡ/ΣΗΣ

ΧΩΡΑΣ

47 ΠΕ70 575659 ΜΠΕΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 1

48 ΠΕ70 556940 ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 1

49 ΠΕ70 701691 ΟΥΓΓΡΙΝΗ* ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑΗΛ 0 1

50 ΠΕ70 579465 ΜΩΡΑΙΤΗ* ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 1

51 ΠΕ70 617580 ΜΑΚΡΙΔΗΣ* ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 1

52 ΠΕ70 617467 ΤΣΙΚΡΙΚΑ* ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 1

53 ΠΕ70 594762 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 2

1 ΠΕ60 589754 ΧΑΤΟΓΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 15 3

1 ΠΕ60 611893 ΝΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 3

2 ΠΕ60 620056 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΒΒΑΣ 0 4

3 ΠΕ70 607456 ΜΑΥΡΕΛΛΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΣ 25 3

4 ΠΕ70 605105 ΤΣΙΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 1

5 ΠΕ70 614316 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 2

6 ΠΕ70 594161 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ* ΙΑΣΩΝ ΖΗΣΗΣ 0 2

7 ΠΕ70 617580 ΜΑΚΡΙΔΗΣ* ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 2

8 ΠΕ70 617467 ΤΣΙΚΡΙΚΑ* ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 2

9 ΠΕ70 602838 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΥ* ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 0 3

10 ΠΕ70 701691 ΟΥΓΓΡΙΝΗ* ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑΗΛ 0 3

11 ΠΕ70 607602 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ* ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 0 3

1 ΠΕ60 619654 ΜΠΙΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 1

2 ΠΕ60 620081 ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 2

1 ΠΕ60 602990 ΠΕΡΤΤΟΥΛΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΕΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΡΚΚΙ 80 1

1 ΠΕ11 199032 ΓΑΜΒΡΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 3

2 ΠΕ11 208226 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 3

3 ΠΕ60 606489 ΛΑΡΣΕΝ ΓΑΛΙΤΟΣ ΡΙΚΚΕ ΒΙΜΠΕΚΕ ΓΙΟΡΓΚΕΝ 30 4

4 ΠΕ70 618867 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 1

5 ΠΕ70 607346 ΖΑΡΚΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 25 4

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ (Β1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

ΤΣΕΧΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Α2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ (Β2)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κυρώνουμε τους ανωτέρω τελικούς πίνακες, όπως αυτοί καταρτίσθηκαν με την αρ. 6 / 26 -7 - 2013 Πράξη της Επιτροπής Επιλογής των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχ. έτος 2013-14. Κυρώνεται από τον Υπουργό Αθήνα, 08-08-2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Υποσημείωση:

*Κλήρωση λόγω ισοβαθμίας 33

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-6Κ5