718 VYHLÁŠKA Ministerstva práce, sociálnych vecí práce,...

Click here to load reader

 • date post

  16-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 718 VYHLÁŠKA Ministerstva práce, sociálnych vecí práce,...

 • 718

  V Y H L K AMinisterstva prce, socilnych vec a rodiny Slovenskej republiky

  z 20. novembra 2002

  na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prcia bezpenosti technickch zariaden

  Ministerstvo prce, socilnych vec a rodiny Sloven-skej republiky poda 16 ods. 3 psm. a) zkonaNrodnej rady Slovenskej republiky . 330/1996 Z. z.o bezpenosti a ochrane zdravia pri prci v znen z-kona . 158/2001 Z. z. a poda 4 ods. 2 psm. a) a b)zkona . 95/2000 Z. z. o inpekcii prce a o zmenea doplnen niektorch zkonov ustanovuje:

  Zkladn ustanovenia

  1

  Tto vyhlka ustanovujea) technick zariadenia, ktor sa povauj za vyhra-

  den technick zariadenia,b) rozsah a podrobnosti zaistenia bezpenosti tech-

  nickch zariaden,c) bliie podmienky zaistenia bezpenosti a ochrany

  zdravia pri prci, zaistenia bezpenosti technickchzariaden vrtane poiadaviek na odborn spsobi-los zamestnancov v oblasti bezpenosti a ochranyzdravia pri prci a bezpenosti technickch zaria-den.

  2

  (1) Tto vyhlka sa primerane vzahuje aj na samo-statne zrobkovo inn osoby.1)

  (2) Tto vyhlka sa nevzahuje na technick zaria-denia v rozsahu, v akom s upraven osobitnmipredpismi,2) a na technick zariadenia, ktor s ure-nmi vrobkami poda osobitnho predpisu,3) pri ichuveden na trh alebo uveden do prevdzky.

  3

  Rozdelenie technickch zariaden

  (1) Technick zariadenia, ktormi s tlakov, zdv-hacie, elektrick a plynov zariadenia a ich asti (alejlen technick zariadenie), sa zarauj poda ohroze-nia4) do skupiny sa) vysokou mierou ohrozenia (alej len skupina A),b) vyou mierou ohrozenia (alej len skupina B)

  aleboc) niou mierou ohrozenia (alej len skupina C).

  (2) Rozdelenie technickch zariaden zaradenchpoda odseku 1 je uveden v prlohe . 1.

  (3) Technick zariadenia skupiny A a skupiny B sapovauj za vyhraden technick zariadenia.

  4

  Oprvnenie

  (1) Rozsah innosti na vyhradench technickch za-riadeniach, ktorou je vroba, mont, rekontrukcia,opravy, drba, odborn prehliadky a odborn sk-ky, oznaovanie vyhradench technickch zariadena plnenie tlakovch ndob na dopravu plynov vrtanendr motorovch vozidiel plynom, vykonva podni-kate 5) na zklade oprvnenia6) vydanho orgnominpekcie prce.

  (2) Orgn inpekcie prce vyd oprvnenie podaodseku 1, ak podnikate spln poiadavky veobecnezvznch prvnych predpisov na zaistenie bezpe-nosti a ochrany zdravia pri prci a zaistenie bezpe-nosti technickch zariaden, ktor overuje Technickinpekcia vydanm odbornho a zvznho stanovi-ska.7)

  1) 2 ods. 3 zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky . 330/1996 Z. z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri prci v znen zkona. 158/2001 Z. z.

  2) 7a ods. 2 zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky . 330/1996 Z. z. v znen zkona . 95/2000 Z. z.Vyhlka Slovenskho radu bezpenosti prce . 66/1989 Zb. na zaistenie bezpenosti technickch zariaden v jadrovej energetike v znenvyhlky Slovenskho radu bezpenosti prce . 31/1991 Zb.

  3) 9 ods. 3 zkona . 264/1999 Z. z. o technickch poiadavkch na vrobky a o posudzovan zhody a o zmene a doplnen niektorch zkonovv znen zkona . 436/2001 Z. z.

  4) 2a zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky . 330/1996 Z. z. v znen zkona . 158/2001 Z. z.5) 2 ods. 2 zkona . 513/1991 Zb. Obchodn zkonnk.6) 5 ods. 3 psm. p) a 6 ods. 3 psm. d) zkona . 95/2000 Z. z. o inpekcii prce a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona

  . 231/2002 Z. z.7) 7a ods. 4 psm. a) zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky . 330/1996 Z. z. v znen zkona . 95/2000 Z. z.

  Strana 6872 Zbierka zkonov . 718/2002 iastka 274

  www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

  IURA EDITION, spol. s r. o.

  http://www.zbierka.skhttp://www.iura.sk

 • (3) Pred overenm8) poiadaviek poda odseku 2 pod-nikate poskytne tieto daje:a) nzov, adresu a identifikan slo organizcie,b) nzov a adresu prevdzky (organizanej zloky), pre

  ktor sa iada oprvnenie,c) druh a rozsah poadovanho oprvnenia,d) spsob zabezpeenia vkonu innosti, na ktor

  podnikate iada oprvnenie, v slade s predpismina zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prcia zaistenie bezpenosti technickch zariaden,z hadiska1. technickho a technologickho vybavenia,2. organizanho zabezpeenia, 3. odbornej spsobilosti zamestnancov, ktor vyko-

  nvaj innosti uveden v odseku 1.

  5

  Technick dokumentcia

  (1) Pre kad technick zariadenie uruje podmien-ky zaistenia bezpenosti a ochrany zdravia pri prcia rozsah a podrobnosti zaistenia bezpenosti technic-kch zariaden technick dokumentcia (alej lenkontrukn dokumentcia) poda prlohy . 2, ktorsa spracva v sladea) so veobecne zvznmi prvnymi predpismi na

  zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prcia zaistenie bezpenosti technickch zariaden,

  b) s odbornm a zvznm stanoviskom vydanmTechnickou inpekciou, ak poiadavky na technic-k zariadenie nie s upraven poda psmena a)

  (alej len bezpenostnotechnick poiadavka).

  (2) Vyrba, montova a rekontruova vyhradentechnick zariadenie mono iba poda osvedenej kon-truknej dokumentcie. Pri vyhradenom technickomzariaden elektrickom sa tto poiadavka vzahuje ibana technick zariadenie skupiny A.

  (3) Osvedenie o kontruknej dokumentcii vydvaTechnick inpekcia na zklade iadosti9) a predloe-nia dvoch vyhotoven kontruknej dokumentcie pot-rebnej na posdenie zhody s predpismi, najmenejv rozsahu uvedenom v prlohe . 2.

  6

  Vroba a dodvka technickho zariadenia

  (1) Ten, kto vyrba alebo dodva (alej len vrobcaalebo dodvate ) technick zariadenia, spln10) pod-mienky na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia priprci a bezpenosti technickch zariaden, ak zabez-pe:a) pri vrobe a dodvke technickho zariadenia dodr-

  anie bezpenostnotechnickch poiadaviek,

  b) pri innostiach, na ktor sa vyaduje oprvneniepoda 4, organizan truktry, ur zodpoved-nos, postupy a procesy pre vrobu a dodvku11)potrebn na zaistenie bezpenosti technickch za-riaden,

  c) na kadom vyrobenom, zmontovanom, rekontruo-vanom alebo opravenom vyhradenom technickomzariaden vykonanie skok predpsanch bezpe-nostnm predpisom,

  d) vedenie dokumentcie o vrobe, monti a opra-vch a o vsledkoch prehliadok a skok, ktorarchivuje najmenej desa rokov,

  e) vykonvanie prce odborne spsobilmi osobami,f) aby zvrask prce na tlakovch astiach vyhra-

  dench technickch zariaden tlakovch, nosnchastiach vyhradench technickch zariaden zdv-hacch a eriavovch drh, astiach vyhradenchtechnickch zariaden plynovch, ktor prichdza-j do priameho styku s plynom, a na oceovchkontrukcich12) vyhradench technickch zaria-den vykonali zvrai s radnou skkou,13)

  g) pri zvran pouvanie zkladnch a prdavnchmaterilov s osvedenm.

  (2) V priebehu vroby alebo pri dodvke vyhraden-ho technickho zariadenia, na ktor sa vyadujeosveden kontrukn dokumentcia poda 5, v-robca alebo dodvate mus umoni Technickej in-pekcii overi skutonosti dleit z hadiska bezpe-nosti technickho zariadeniaa) poskytnutm poadovanch informci o mieste

  a dtume vroby alebo dodvky, harmonogramevroby a o vsledkoch prehliadok a skok,

  b) odskanm vyrbanho vyhradenho technickhozariadenia.

  (3) Kvalitu a vlastnosti ast technickch zariaden,ktor mu ovplyvni ich bezpenos a pri ktorch jeto uren v osvedenej kontruknej dokumentciialebo bezpenostnotechnickmi poiadavkami, vrob-ca alebo dodvate preukazuje dokladmi o vsledkochskok.

  7

  Sprievodn technick dokumentcia

  (1) Sprievodn technick dokumentcia technick-ho zariadenia mus by spracovan v rozsahu zodpo-vedajcom charakteru technickho zariadenia a bez-penostnotechnickm poiadavkm a mus vdyobsahova najmenej nvod na jeho bezpen pouva-nie, drbu a obsluhu. Obsah sprievodnej technickejdokumentcie vyhradenho technickho zariadenia jeuveden v prlohe . 3.

  8) 7a ods. 4 psm. c) zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky . 330/1996 Z. z. v znen zkona . 95/2000 Z. z. 9) 7a ods. 4 psm. e) zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky . 330/1996 Z. z. v znen zkona . 95/2000 Z. z.10) 7 psm. a) zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky . 330/1996 Z. z. v znen zkona . 158/2001 Z. z.11) Naprklad STN EN ISO 9001 Systmy manarstva kvality. Poiadavky.12) STN 73 2601 Zhotovovanie oceovch kontrukci.13) STN EN 287 1,2 Zvranie. Skky zvraov. Tavn zvranie. as 1: Ocele, as 2: Hlink a hlinkov zliatiny.

  STN 05 0710 Zvranie. Predpisy na radn skky zvraov.STN 05 6816 Zvranie rr a tvaroviek z linerneho polyetylnu.

  iastka 274 Zbierka zkonov . 718/2002 Strana 6873

  www.zbierka.sk Za obsah tchto strnok zodpoved vhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

  IURA EDITION, spol. s r. o.

  http://www.zbierka.skhttp://www.iura.sk

 • (2) Sprievodn technick dokumentcia asti vyhra-denho technickho zariadenia mus obsahova dajepotrebn na vydanie osvedenia o typovej skke vy-hradenho technickho zariadenia.

  (3) Dokumentcia svisiaca s opravou vyhradenhotechnickho zariadenia mus obsahova daje podarozsahu vykonanej opravy uveden v prlohe . 3.

  (4) Rozsah sprievodnej technickej dokumentcie prebezpenostn prsluenstvo vyhradenho technickhozariadenia tlakovho uruj bezpenostnotechnickpoiadavky.

  8

  Prevdzka technickho zariadenia

  Podnikate na zaistenie bezpenej prevdzky tech-nickho zariadenia mus dodriava ustanoveniaosobitnch predpisov,14) podmienky uren bezpe-nostnotechnickmi poiadavkami a sprievodnou tech-nickou dokumentciou a zabezpeia) vykonvanie predpsanch prehliadok a skok

  poda bezpenostnotechnickch poiadavieka sprievodnej technickej dokumentcie; na vykon-vanie tchto prehliadok a skok mus vytvori po-trebn podmienky a odstrni zisten nedostatky,

  b) obsluhu technickho zariadenia len odbornea zdravotne spsobilou osobou,

  c) vedenie prevdzkovch dokladov a sprievodnejtechnickej dokumentcie technickho zariadeniavrtane dokladov o vykonanch prehliadkacha skkach,

  d) vedenie evidencie vyhradenho technickho zaria-denia poda prlohy . 4,

  e) vypracovanie prevdzkovch predpisov na prevdz-ku vyhradenho tec