7. ročník - · PDF file -záverečný diktát – opakovanie...

Click here to load reader

 • date post

  26-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 7. ročník - · PDF file -záverečný diktát – opakovanie...

 • 32

  7. ročník Učebné osnovy

  Stupeň vzdelania: ISCED 2 Školský rok: 2010/2011

  Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia Vyučujúci:

  Predmet: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Ročník : siedmy

  Počet hodín: 5 hodín týždenne ( tri jazyk, dve literatúra) Triedy: VII.A,B

  Počet a zameranie kontrolných diktátov : 4 Počet a zameranie slohových prác: 2

  Zameranie : Zameranie :

  cudzie slová - charakteristika osoby

  - číslovky - dynamický opis - príslovky - záverečný diktát – opakovanie učiva 6.-7. roč.

  Nové témy pre VII. ročník : Cudzie slová, výslovnosť cudzích slov, expresívne slová, zastarané, nové slová, skratky, pomnožné podstatné

  mená, násobné číslovky, vid slovies, interpunkcia, vetný základ, jednočlenná – dvojčlenná veta, dynamický opis, charakteristika osoby.

  PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com

 • 33

  tematický celok

  téma obsahový štandard výkonový štandard

  Zvuková stránka jazyka – 1 hodina, náuka o slove -1 hodina, tvaroslovie , skladba – 2 hodiny,

  Systém slovnej zásoby Systém slovnej zásoby : členenie slovnej zásoby podľa častosti používania, významu, spisovnosti, podľa používania v istých jazykových štýloch – fixácia poznatkov.

  Žiak si vie vybrať správnu jazykovú príručku na identifikáciu a overenie významu slov, dokáže v texte rozlíšiť význam jednotlivých slov: slová spisovné, nespisovné, slangové, dialekt, hovorové, knižné, odborné..., vie vysvetliť ich štylistickú funkciu.

  Slová podľa dobového výskytu Členenie podľa časového hľadiska : dynamika slovnej zásoby. Problémy individuálnej slovnej zásoby.

  Historizmy, archaizmy, zastarané slová Rozlíšenie historizmov, archaizmov a pomaly zastarávajúcich slov.

  Žiak pozná rozdiel medzi archaizmom, historizmom a zastaraným slovom, osvojí si slová podľa dobového výskytu, ktoré sa vzťahujú k významným udalostiam v histórii, prípadne súvisia s ľudovou a regionálnou kultúrou.

  Aktivizácia vedomostí

  ( 5 hodín)

  Náuka o slove ( 6 hodín)

  Neologizmy Nové slová v lexike – kritériá, vedné odvetvia s neologizmami.

  Žiak si osvojí termín neologizmus a chápe dynamiku lexiky v súvislosti s rozvojom spoločnosti, ovláda termíny, ktoré súvisia s IKT, sociológiou, vyučovacím procesom. Neologizmy vie správne vysloviť, pozná ich výslovnosť, význam a pravopis.

  PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com

 • 34

  Projekt Včera a dnes alebo Archaizmy, historizmy a neologizmy v našej slovnej zásobe.

  Projekt zameraný na výskum lexiky : archaizmy a ich náhrada, dejepis a historizmy. Neologizmy a novinky vo vede a technike.

  Žiak dokáže spracovať projekt ako výstup pomocou IKT : textový dokument, prezentácia, výskum využitím žánrov publicistického štýlu. Zameranie aktívna/ pasívna slovná zásoba, frekvencia slov v hovorovom štýle...

  Domáce slová, cudzie slová, zdomácnené slová

  Frekventované cudzie slová, cudzie slová z AJ. Prevzaté – zdomácnené slová z LJ, NJ, RJ, MJ.

  Žiak vie v texte rozlíšiť cudzie slová, slovenské slová a zdomácnené slová, rozumie významu frekventovaných cudzích slov.

  Výslovnosť cudzích slov Môj slovník cudzích slov

  Výslovnosť slabík de, te, ne, le, di, ti, ni, li v cudzích slovách. Individuálna aktívna a pasívna slovná zásoba. Sémantické minimum cudzích slov.

  Žiak vie správne v domácich a cudzích slovách artikulovať a spisovne vyslovovať slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li; dodržiava správnu dĺžku slabík a pravidlá spodobovania. Žiak je schopný pripraviť referát / projekt, vie pracovať so slovníkom.

  Expresívne slová diktát č. 1 – cudzie slová

  Slová s citovým a bez citového zafarbenia : zdrobneniny, hanlivé slová.

  Žiak vie vyhľadať citovo zafarbené slová v texte. Žiak vie vysvetliť štylistickú funkciu citovo zafarbených slov v texte. Žiak vie prispôsobiť lexiku textu vzhľadom na cieľ komunikačnej situácie. Pri tvorbe vlastných textov funkčne využíva bohatstvo spisovnej a nespisovnej lexiky národného jazyka s ohľadom na žáner/slohový postup/štýl a cieľ komunikácie.

  ( 5 hodín)

  ( 2 hodiny)

  ( 4 hodiny)

  Komunikácia Efektívna komunikácia

  Pravidlá komunikácie. Verbálne a neverbálne vyjadrenie vôle a citov. Formulovanie názoru, argumenty a protiargumenty. Nácvik modelových situácií.

  Žiak vie samostatne sformulovať súvislý logicky usporiadaný text na danú tému. Žiak vie samostatne použiť vhodné jazykové prostriedky v súlade s komunikačnou situáciou.

  PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com

 • 35

  Asertívna komunikácia Asertívnosť- situačné dialógy. Žiak pozná termín asertivita a asertívne správanie, dokáže komunikovať a vystupovať asertívne pod vedením vyučujúceho.

  Tvorenie slov odvodzovaním Tvorenie PM Tvorenie prídavných mien Tvorenie slovies

  Uvedomenie si dynamiky slovnej zásoby, štruktúra odvodeného slova, obmena významu slova, tvorenie podstatných mien, slovies, frekventované predpony i prípony. Frekventované prípony pri názvoch osôb, vecí, vlastností, miest, dejov. Slovotvorné prípony prídavných mien. Obmieňanie významu prídavných mien predponami pri, pre, pra. Tvorenie slovies predponami – vy, -na, -za, -pri, -pre, -u, -v, -z, -zo, -s, pod, -od, -do. Prípony slovies.

  Žiak vie identifikovať slovotvorný základ, predponu a príponu a určiť ich funkciu pri zmene lexikálneho významu. Žiak vie v texte priradiť základové slovo k odvodenému slovu a naopak. Žiak vie v texte identifikovať slová. Pozná frekventované prípony.

  Skratky Lexikológia – fixačná hodina, test

  Skracovanie slov, skratky v texte, pravopis skratiek.

  Žiak vie identifikovať skratky a vysvetliť ich funkciu v texte.

  Aktivizácia vedomostí - tvaroslovie Pomnožné PM

  Definícia – určenie pomnožného PM, rod a vzor, spisovné skloňovanie, názvy obcí regiónu – pomnožné PM.

  Žiak vie vysvetliť a identifikovať pomnožné podstatné mená, určiť ich rod a vysvetliť ich funkciu v texte.

  Prídavné mená

  Rozdelenie prídavných mien, vzory, stupňovanie, pravopis.

  Žiak vie vysvetliť a identifikovať akostné a vzťahové prídavné mená a vysvetliť ich funkciu v texte. Žiak vie vysvetliť a identifikovať zvieracie a privlastňovacie prídavné mená, určiť vzory páví, matkin, otcov a vie vysvetliť ich funkciu v texte. Žiak ovláda pravopisné zásady.

  Opisný slohový postup – aktivizácia z predchádzajúcich ročníkov

  Charakteristika opisného slohového postupu, prostriedky. Porovnanie statického a dynamického opisu.

  Žiak vie porovnať a odlíšiť: statický opis, dynamický opis, jednoduchý opis. Žiak dokáže rozlíšiť opisný a rozprávací slohový postup.

  ( 2 hodiny)

  Náuka o slove

  ( 5 hodín)

  ( 2 hodiny)

  ( 3 hodiny)

  Tvaroslovie

  ( 4 hodiny)

  ( 4 hodiny)

  Opis osoby Opis osoby – vonkajší vzhľad. Žiak vie sformulovať text – stručný opis

  PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com

 • 36

  vzhľadu osoby.

  ( 7 hodín) Aktivizácia vedomostí Vonkajšia charakteristika osoby Vnútorná charakteristika osoby+ I. písomná slohová práca – charakteristika osoby

  Rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou charakteristikou osoby Priama a nepriama charakteristika osoby,

  Žiak vie po krátkej príprave vytvoriť charakteristiku osoby a prezentovať ju. Pri nepriamej charakteristike dokáže opísať vlastnosti človeka a jeho charakter prostredníctvom jeho konania a správania- pod vedením a usmernením vyučujúceho.

  Zámená- identifikácia v texte Osobné základné a osobné privlastňovacie zámená Číslovky, pravopis čísloviek

  Definícia zámen a ich charakteristika, osobné základné a privlastňovacie, zvratné základné a privlastňovacie zámená, informatívne iné druhy zámen : opytovacie, ukazo