520678.9. Odrivi Uspjeh i Upravljanje Rizicima Poslovanja

download 520678.9. Odrivi Uspjeh i Upravljanje Rizicima Poslovanja

of 16

 • date post

  02-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  62
 • download

  0

Embed Size (px)

description

520678.9. Odrivi Uspjeh i Upravljanje Rizicima Poslovanja

Transcript of 520678.9. Odrivi Uspjeh i Upravljanje Rizicima Poslovanja

 • ODRIVI USPJEH I UPRAVLJANJE RIZICIMA POSLOVANJA

  Dr. sc. Miroslav Drljaa

  Zrana luka Zagreb d.o.o., Zagreb, Croatia

  Prof. dr. sc. Marko Beker

  Oskar, Centar za razvoj i kvalitetu, Zagreb, Croatia

  Saetak:

  Uslijed ne postojanja sustava upravljanja rizicima brojne organizacije u svijetu pretrpjele su

  znaajne financijske gubitke. Zato je za svaku organizaciju nuno uspostaviti sustav

  upravljanja rizicima kao strukturnog elementa sustava upravljanja u cjelini. Oko procesnih

  karakteristika rizika postoji visok stupanj suglasja meu autorima, dok u konceptualizaciji

  pojma postoje razlike. Problem upravljanja rizicima egzistira kao globalni problem koji

  zahtjeva globalna rjeenja. Jedno od moguih je ispunjenje zahtjeva meunarodnih normi za

  upravljanje rizicima AS/NZ 4360:2004 i ISO 31000:2009. Sustav upravljanja rizicima

  kompatibilan je sa sustavom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i temelji se na istim

  naelima. Bez upravljanja rizicima poslovanja odrivi uspjeh nije realan.

  Kljune rijei: rizik, kvaliteta, upravljanje rizicima, upravljanje kvalitetom.

  1. Uvod:

  Prihvaanje liberalnog kapitalizma kao ekonomskog modela razvoja podrazumijeva

  preuzimanje sve veeg rizika u poslovanju. Organizacije djeluju na tritu konkurencije koja

  se sve vie zaotrava. O upravljanju rizicima posljednjih se godina sve vie raspravlja u svrhu

  zatite prvenstveno krupnog kapitala. Institucionalni investitori koji dre oko 75% svjetskog

  kapitala, u posljednja tri desetljea doivjeli su znaajne gubitke.1 S druge strane,

  pozajmljivai kapitala oekuju sve bolju kontrolu rizika.2 Stoga to rizik nije mogue izbjei,

  jer je imbenik poslovanja, njime treba upravljati.

  1 Jan Emblemsvlg and Lars Endre Kjolstad, Strategic risk analysis a field version, Management decision, Vol. 40, No. 9, 2002, p. 842-852. 2 Nidara Osmanagi Bedenik, Kriza kao ansa, kolska knjiga, Zagreb, 2003, str. 59.

  Izvor: XIV. savjetovanje SQM 2010, Centar za kvalitet

  Crne Gore i asopis Kvalitet, Br. 7-8, Poslovna politika, Beograd, Tivat, 2010, str. 33-39 i 110.

 • Brojni su primjeri organizacija koje su dole u tekoe u poslovanja, a da nisu svjesne

  da su ih u tu situaciju doveli nekontrolirani rizici u poslovanju. Zbog vanosti za kontinuitet

  poslovanja brojna meunarodna i domaa regulativa (ISO 31000, ISO 20000, ISO 27000,

  AS/NZ 4360, SOX, Basel II, zakonske odredbe Republike Hrvatske da svi korisnici dravnog

  prorauna uvedu sustav FMC3, odluka Hrvatske narodne banke o primjerenom upravljanju

  informacijskim sustavom-rizicima) zahtijeva upravljanje rizicima kao preduvjet stabilnom

  poslovanju u kontinuitetu, odnosno dokazivanje kvalitete sustava upravljanja.

  Temeljem ovih spoznaja proizlazi nunost za svaku organizaciju upravljati: rizicima

  upravljanja (strategijski); operativnim rizicima poslovanja (rizici u procesima i projektima);

  rizicima IT usluga (IT servisi); tehnikim i tehnolokim rizicima; kemijskim i biolokim

  rizicima te rizicima prirodnih sila.

  2. Pojmovno odreenje rizika

  Rizik se u literaturi razliito definira. Najee se definira u uem i u irem smislu.4 U

  poslovnoj ekonomiji rizik u uem smislu, prema tradicionalnom shvaanju, je opasnost

  gubitka ili tete. U irem smislu rizik opisuje mogunost drukijeg ishoda od onog koji se

  oekivao, boljeg ili loijeg. Zakoni u Njemakoj i Austriji rizik definiraju kao opasnost da u

  okviru poslovne aktivnosti mogu nastati gubici. Nadalje, rizik je mjera mogueg

  neugodnog ishoda nekog dogaaja.5 Kod procjene rizine situacije odmjeravaju se prednosti

  i nedostaci mogueg ishoda. Rizik se osobito paljivo procjenjuje u bitnim situacijama za

  organizaciju, koje mogu odrediti tokove njezina poslovanja i u znaajnijoj mjeri kvalitetu

  odvijanja njezinih poslovnih procesa, osobito kad se:6 1) ukae nova rizina situacija, 2)

  promijeni stupanj poznatog rizika i 3) kad nastupi novo shvaanje rizine situacije.

  Njemaki standard za izvjetavanje o rizicima7 rizik definira kao mogunost

  budueg negativnog utjecaja na ekonomski poloaj pri emu ekonomski poloaj ukljuuje

  imbenika koji utjeu na sposobnost da se generira pozitivan novani tok u budunosti.8

  Rizik je rezultat interakcije intenziteta opasnosti, izloenosti, otpornosti, vjerojatnosti

  i nastanka ugroavanja zajedno s posljedicama.9

  Rizik je takoer ansa da se neto dogodi to e imati utjecaj na nae ciljeve

  poslovanja.10

  Norma ISO 31000:2009 definira rizik kao: Utjecaj nesigurnosti na ciljeve u naem

  sluaju ciljeve poslovanja.

  3 FCM Finance Management Control (Kontrola upravljanja financijama). 4 Bernd Kromschrder und Wolfgang Lck, Grundstse risikoorientierter Unternehmensberwachung, Der Betrieb, Nr. 32/1998, p. 1573-1576. 5 Boidar Novak, Krizno komuniciranje i upravljanje opasnostima, Binoza Press, Zagreb, 2001, str. 35. 6 Michael Regester & Judy Larkin, Risk Issues and Crisis Management, Kogan P. Limited, London, 1997, p. 28. 7 Njemaka je prva zemlja koja je donijela standard za izvjetavanje o rizicima. Standard je utemeljen 2001. godine i odreuje sadraj i strukturu podataka o rizicima. Odnosi se na sve ekonomske djelatnosti. Nastao je iz potrebe i zahtjeva ulagaa koji od upravnih odbora kompanija uvrtenih na burzu trae uspostavljanje sustava praenja koji e u poetnom stadiju ustanoviti rizine toke koje mogu ugroziti poslovanje i opstanak kompanije. 8 Steve Frosdick, The techiques of risk analysis are insufficient in themselves, Disaster Prevention and Management, Vol. 6, No. 3, 1997, p. 165-177. 9 Marko Beker, Izvori ugroavanja i procjena stanja sigurnosti-rizika-ugroenosti, Oskar, Zagreb, 2006, str. 4. 10 Standards Associations of Australia, Risk Management, (AS/NZS 4360:2007), Strathfield, 2007, p. 2.

 • Koncept rizika ima tri nuna elementa: percepciju da li se neki tetan dogaaj zaista

  mogao dogoditi, vjerojatnost da e se on zaista dogoditi i posljedice tetnog dogaaja koji bi

  se mogao dogoditi. Rizik je, dakle, rezultat sinergije interakcija ova tri elementa.11

  Pojednostavljeno, najea definicija rizika uzima u obzir mogunost gubitka,

  nastanak tete ili nastupanje nepovoljnog dogaaja. Ali, nema suglasja oko koncepta rizika.12

  S obzirom da mnoge situacije, kao i ekonomska stvarnost, ukljuuju i postojanje

  rizika, potrebna je opa definicija rizika. Za sve te situacije vaan je krajnji ishod. Pri tom se

  smatra da rizik ukljuuje dvije neizostavne komponente: izloenost i neizvjesnost. Zato

  Holton rizik definira kao izloenost pretpostavci koja ukljuuje neizvjesnost.13

  Tablica 1. Razlika izmeu tradicionalnog i suvremenog upravljanja rizicima

  Aspekt Tradicionalni pristup Suvremeni pristup

  Kontinuitet - ad hoc aktivnost, menadment reagira nakon spoznaje o postojanju rizika

  - - procjena rizika je kontinuiran proces

  Smjer

  djelovanja

  - upravljanje rizicima usmjereno prema

  unutra, s teitem na rizike raunovodstva, tradicionalno podruje interne revizije, - nekompetentno osoblje je primarni izvor rizika

  - - svi su ukljueni u upravljanje rizicima, - - neuinkoviti poslovni procesi su primarni - izvor poslovnih rizika

  Teite upravljanja

  - - teite upravljanja su financijsko-ekonomski - rizici (kamatni, valutni i sl.), a njihovo praenje - zadatak posebne organizacijske jedinice

  - - uprava utvruje formalnu politiku rizika i - preuzima odgovornost za procjenu i - upravljanje poslovnim rizicima

  Obuhvat

  - - upravljanje rizicima promatra se fragmentarno; - svaka funkcija i podruje analizira se odvojeno

  - - procjenjuju se stvarni izvori rizika, - unaprijed; preventivno usmjereno - upravljanje, - - neprihvatljive rizike reducirati na - prihvatljivu razinu ili ak izbjegavati

  Izvor: Miroslav Drljaa, Modeli upravljanja potpunom kvalitetom u funkciji poveanja poslovne izvrsnosti, Doktorska disertacija, Fakultet za menadment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, 2010, str. 175.

  Ovoj definiciji nedostaje trea neizostavna komponenta: vrijeme. Izloenost traje

  odreeno vrijeme, a dok traje izloenost i dok ne nastane rizini dogaaj, traje i neizvjesnost.

  Stoga se moe zakljuiti da rizik ukljuuje tri neizostavne komponente: izloenost,

  neizvjesnost i vrijeme.

  3. Tipologija rizika

  Brojne su podjele i vrste rizika. Temeljnom podjelom rizik poslovanja se moe

  podijeliti na unutarnji i vanjski. Unutarnji se dijele na: strategijske, rizike upravljanja,

  operativne i financijske. Vanjski se dalje mogu podijeliti na, trine, politike i drutvene i

  elementarnih nepogoda. Dalje, rizik se moe podijeliti na realni i oportunitetni. Realni rizik

  poslovanja relativno se lako uoava i prepoznaje kao realan ili stvarni gubitak. Rezultat je

  loiji od oekivanog, tj. gubitak bi bio manji da se zadralo postojee stanje. U sluaju

  11 Josip Kereta, Upravljanje rizicima, RRiF, Broj 8, Zagreb, 2004, str. 48-53. 12 Gabi Ebbers, Risk match, Accountency, 2001, p. 156. 13 Gregory A. Holton, Defining Risk, Financial Analyst Journal, Vol. 60, No. 6, 2004, p. 19-25.

 • oportunitetnog gubitka rezultat nije sukladan oekivanjima obzirom na mogunosti i radi se o

  gubitku koji se ne moe jednostavno uoiti i prepoznati. Zapravo se radi o fenomenu

  pretvaranja nerizine situacije u rizinu, a uoava se tek kod nastupi tetni dogaaj.

  Slika 1. Osnovni tipovi rizika

  Izvor: Peter C. Young and