516 interneterako

Click here to load reader

 • date post

  12-Jan-2015
 • Category

  Documents

 • view

  972
 • download

  9

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 516 interneterako

 • 1. 2013ko urriaren 4a 11. urtea www.anboto.org DURANGALDEKO ASTEKARIA 516. alea Durangoko Baleuko ekoiztetxeak sortuta Amaren eskuak filma, Zugaza zineman, asteburuan 9 Kultura Jaietan ere, euskaraz hobe DurangokoherritarrakkalerairtendirajoanzenzapatuanKo- mentukalen 28 urteko emakume batek jasandako sexu erasoa salatzeko.SaresozialenbidezBilguneFeministaetaTxokoFe- ministakokideekdomekarakomobilizazioaantolatuzuten.Za- patueguerdian,DurangokoUdalekobozeramailebatzordeaba- tzarreanbilduzen.Erasoagaitzesteagazbatera,udalaakusazio partikularraizateaadostuzuten.Astelehenerakoudalakdeitu- takoelkarretaratzeakehunkalagunbilduzituen. 2 Joan zen zapatuko sexu erasoa salatzeko kalera irten dira durangarrak Guka gunea lema berriagaz eta nobedadez beteta dator Gehigarria Durangoko Udalak akusazio partikularra izatea erabaki du indarkeria kasu honetan PSE-EEk eskatuta Durango 4 Herrirarenkontrakooperazioa salatzekomobilizazioak Zaldibar 4 Istripuanhildakolangilearen familiarilaguntzaeskainikodiote Durangaldea 2 Euskarazbizinahidut lemapean,herrilasterketak Elorrio 5 Errebonbilo Eguna ospatuko dute domekan elorriarrek Kepa Aginako
 • 2. 2 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto Herririk herri Anboto Komunikabideak DURANGALDEA AMAIA UGALDE Iazko antzera, urri honetan he- rri lasterketak antolatuko dira Euskal Herriko hainbat herri- tan, Euskaraz bizi nahi dut lelo- pean. Kontseiluak bultzatutako ekimenera hainbat herri batu dira, eta Durangaldean asteburu honetan izango dira lasterketa horietako bi; Zornotzan zapa- tuan,etaBerrizendomekan. Zornotzan, EHE, Esait eta Naon Zorrontzan Euskeraz taldeek antolatu dute zapatuko lasterketa.Zubiondoparkeanha- siko dute 12:00etan, eta ordubete arinago hasiko da izen-ematea. Lasterketa hiru taldetan bana- tuko da. 6 urte arteko umeek 200 metroko ibilbidea egingo dute, 7 eta 17 urte bitartekoek kilometro batekoa, eta 18 urtetik gorakoek bostkilometrokoa. Berrizen zapatu eguerdian egingo dute lasterketa, eta jaial- dia. Futbol zelaitik irtengo dute arineketan, eta herriko kaleak zeharkatuta, Olakueta plazan amaituko dute lasterketa. Goize- ko 10:45ean ipini dute ordua Ola- kuetan izena emateko, eta 11:15 aldera Berrizburura joango dira trikitilariek lagunduta. 11:30 inguruan hasiko dira korrika, eta ondoren, tailerrak eta luntxa edukikodituzteOlakuetaplazan. Euskararen Aholku Batzordea eta udala ibili dira zapatuko jaia prestatzen. Abadionerebadabiltzaanto- laketarako batzarrak egiten, eta laster definituko dute lasterketa- reneguna. Euskaraz bizitzeko gogoa aldarrikatuko dute lasterketetan EuskarazbizinahidutleloagazarineketanegingoduteBerrizenetaZornotzan Berrizen iazko irailean egin zuten lasterketako irudi bat. JONE GUENETXEA Durangoko herritarrak kalera irten dira, joan zen zapatuan, Komentukalen, 28 urteko ema- kume batek jasandako sexu era- soa gaitzesteko. Goizeko 07:30 inguruan gertatu zen erasoa, liburutegiaren ondoko plazan. Udaltzainak ingurutik pasatu zirenean, zerbait susmagarria ikusi, eta liburutegiko kamerak piztu zituzten. Pantailetan sexu erasoa gertatzen ari zela ikusi zuten. Udaltzainak berehala gerturatu ziren bertara. Er- tzaintzak 27 urteko gizonezkoa atxilotutaeramanzuen. Gertatutakoaren aurrean Durangoko herritarrek bereha- la erantzun zuten kalean. Sare sozialen bidez, Bilgune Femi- nistak eta Txoko Feministak kazerolada eta manifestazioa deitu zuten domeka eguerdira- ko, Ezkurdin, eta Alde Zaharra zeharkatu zuten. Durangoko Udaleko bozeramaile batzor- dea, berriz, batzarrean batu zen zapatu eguerdian. Erasoa gai- tzesteagaz batera, erasotutako emakumeari, bikotekideari eta familiari elkartasuna adierazi zioten. Sexu erasoaren kasuan, udala akusazio partikularra izatea ere erabaki zuten. Udalak astelehen iluntzerako deitutako elkarretaratzeak jendez bete zuen udaletxe aurreko plaza. Alderdi guztietako udal ordez- kariek, Bilgune Feminista eta Txoko Feministako kideek eta ehunka herritarrek parte har- tu zuten elkarretaratzean. Bi talde feministek ohar batean adierazi dutenez, ez dezagun ahaztu kasu hau ez dela baka- rra. Zoritxarrez bortxatzaile eta erasotzaile gehiago ditugu Du- rangon, kaletik bizitza arrunta egiten dute gainera. Bi taldeen arabera, arazoa estrukturala da. Posizionatzea ezinbestekoa dela diote: Erasotzaileak babes- ten dituzu ala emakumeon es- kubideak defendatzen dituzu. Gaineratu dutenez, Durangoko jaiak ate joka ditugu, eta badaki- gu zenbaitetan jai giroa aitzakia perfektuaizatendelaerasoakez- kutatzeko.Ezduguonartuko!. Iurretako kasua Iurretako jaietan zeuden neska bik salatu dutenez, kotxe biren artean txiza egiten zebiltzala gizonezko bat lizunkeriak egi- ten hurreratu zitzaien. Neskak zarataka hasi, eta gizonak alde eginzuelaazaldudute. Durangarrak kalera irten dira sexu erasoa salatzeko Udaletxeaurrekoplazajendezbetezen,joanzenzapatuan28urtekoemakume batekjasandakosexuerasoagaitzesteko;27urtekoerasotzaileaatxilotuzuten Zapatuan sare sozialen bidez deituta kazerolada, Ezkurdin. Astelehenean, udaletxe aurreko plaza jendez beteta erasoa gaitzesteko. Sexu erasoaren aurrean, udala akusazio partikularra izatea erabaki dute J.D. Atxondoko Lamiak elkarteak garapen pertsonalaren, eta memoriaren inguruko ikasta- roa abiatuko du astelehenean. Urriaren 7an hasi, eta martxoa- ren 31ra arte astelehenero ba- tuko dira Apatako udalbatzar aretoan,16:00etatik18:00etara. Garapen pertsonalaren ingu- ruanhonakoarlohaueklanduko dituzte: adimen emozionala, norbere buruaren ezagutzan sakontzeko gakoak, autoesti- mua eta distortsio kognitiboa Memoria garatzeko teknikak lantzeko ere erabiliko dituzte astelehenetako klase orduak: zermemoriamotadauden,zelan funtzionatzen duten, epe ertai- nerazeinluzerabegirakomemo- ria zelan garatu, memoria onari eustekotrukuak Zabu Zibu ekimena Amankomunazgoaren eta Ur- txintxa Eskolaren bidez, Zabu Zibu ekimena garatzen dabil- tza hainbat herritan, tartean, Atxondon.Jolasenbidez,3-5urte arteko haurren, eta gurasoen arteko euskarazko harremana sendotu nahi dute. Oporreta- tik bueltan saio bi egin dituzte, eta beste bi geratzen dira: gaur eta urriaren 11n, 17:00etatik 18:00etara,udaletxekoplazan. AtxondokoLamiakelkarteakmemoriagaratzeko teknikaketagarapenpertsonalalandukoditu Garapen pertsonalari buruzko ikastaroa Zabu Zibu ekimenean hitzordu bi geratzen dira: gaur eta urriaren 11n, udaletxeko plazan BERRIZATXONDO
 • 3. 2013ko urriaren 4a, barikua | anboto Herririk herri 3 MARKEL ONAINDIA Martitzenean Adineko Pertso- nen Nazioarteko Eguna ospatu zen. Amankomunazgoak eta udalek hainbat ekintza antolatu zituzten nagusien elkarteekin batera, eta bihar izango da azke- na Zaldibarren, Belaunaldi arte- ko Martxagaz. Zahartze aktiboa sustatzea, eta nagusien integra- zioa indartzea dira helburuak. Durangoko ekintzak antolatzen ibili direnetako bi dira Pablo Romero (71 urte) eta Jose Mari Zamakona (66 urte). APEDUR pentsiodunen elkartekoak dira. Horregatik, euren beharrez gai- nera, pentsioen erreforma ere izanduteberbagaisolasaldian. Azken hogei urteetan nagu- sien bizimodua asko aldatu dela uste dute Romerok eta Zamako- nak. Lehen, jubilatuen etxera joan, eta kartetan jokatzen zu- ten; orain aktiboago bizi ei dira, tailer eta ikastaroak garatzeko ohitura dago. Eurak antzerki talde batean dabiltza. Edozelan ere, kolektibo lez batasun han- diagoa behar dela uste du Rome- rok:Lehenbainoarazogehiago badaukagu, zergatik ez gara afi- liatzenedoelkarteansartzen?. Herria, nagusien begietatik Beharrizanak dauzkate, eta eu- ren bizimoduan eragina dauka herria urbanizatzeko moduak. Horretaz jabe, herria pertsona nagusien ikuspuntutik molda- tzekobatzordebatsortuduteDu- rangon. Izan ere, Adinekoekin Hiri Adeitsuak izeneko sarean sartu da udala. Batzorde ho- rretan dago Zamakona. Oztopo arkitektonikoak topatzen dituz- tela dio, eta kaleko zerbitzuak ere falta direla: Durangon hiru komun publiko bakarrik dauz- kagu, eta lehenago hainbat le- kutan zeuden. Udaltzaingoen oinezkozerbitzuaerefaltanbota du, informazioa emateko beha- rrezkoadelairitzita. Pentsioen erreformaz Espainiako Gobernuaren pen- tsioen erreformagaz, dirua ken- duko dietela uste dute. Kritiko dago Romero alderdiekin: Gu erabiltzen gaituzte, botoak jaso, eta eurak eroso egoteko. Elkarte baten denok batuta egongo bagi- na, gobernua ziztatu eta egoera bestelakoa litzateke. Zamako- nakgaineratudu,PPetaPSOEz: Lehen Espainian baten dikta- durageneukan,orainbikoa. Espainiako sindikatuetan ere ez dute konfiantzarik, Rome- roren ustez ez dutelako gober- nuaren kontra egiten. APEDUR elkarteak eskubideen gutun so- ziala landuko du sindikatu aber- tzaleekin batera. Ez abertza- leak direlako, gobernuari hau aldatzea exijitzeko zerbait atera ahal delako baizik, azaldu du Romerok. Zerbait sortu behar da euren hierarkia hausteko. Ze- lan?Horidatopatubehardena. DURANGO Pertsona nagusien beharrizan eta arazoak, lehen ikuspuntutik Adinekoenegunarenharira,bizidutenegoerazetaerreformazhausnartzen Romero: Lehen baino arazo gehiago badaukagu, zergatik ez gara afiliatzen? Romero eta Zamakona, solasaldiaren osteko une batean. M.O. Frackingaren kontrako taldea sortu da Durangon. Lur azpitik, konbentzionala ez den gasa ate- ratzeko teknika da frackinga, haustura hidraulikoz egiten de- na. Eusko Jaurlaritzak metodo horierabiltzeabaimendudu,eta Durangaldeanereenpresekzun- daketak egiteko baimenak eska- tu dituzte. Teknika berri horrek sortu ahal dituen ingurumen arazoek bultzatuta, hogei bat lagun batzen hasi dira. Joan zen astean egin zuten lehenengo eki- mena,informazioabanatuta,he- rritarraksentsibilizatuguran. Gasa ateratzeko, beherantz 5.000 metroko zuloa egiten da lu- rrean, eta ura eta gai kimikoak presio handiz botata, eztandak sortzendituzte. Frackingaren