45. výročie Katedry andragogiky

Click here to load reader

 • date post

  03-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Brožúra k 45. výročiu založenia Katedry andragogiky

Transcript of 45. výročie Katedry andragogiky

 • A45

  KatedraAndragogikyFFPU45.vroie

  !

  !

  Pozdravyodvznamnchspolupracovnkovaabsolventov

  "koda e sVmi nebudumoci bt aoslavovat.AleposlmVmalespotoutocestougratulacek45@ltmprcenanaempoliapnhojnos@spechvbudoucnos@".

  Prof. Jindra Kulich od r. 1990 emeritn profesor na Univerzite Britskej KolumbievKanade, akKvny lenvznamnch svetovch, medzinrodnchakanadskchinNtciprerozvojvzdelvaniadospelch.

  Pol svojho ivota som venoval diplomacii.Nattocestumasamozrejme pripravilo ajtdium na naej fakulte, na ktorej boli udia, ktor nm, prvm tudentom odboruvchova a vzdelvanie dospelch, dali vea...Moja vaka patr mojim univerzitnmuiteombolatovbornpar@aajaichmmvemird.VPreove, lepiepovedannamojej katedre, sommalas@e, e somtamstretol vynikajcichud.Nesmierne mate,e viacer moji bval kolegovia z fakulty s u univerzitn profesori, a e dstojnereprezentujnaualmamater. O tosa snam aj ja poasmjho inkovaniaakovevyslanca v Grcku naa Preovsk univerzita, vtedy najnovia na Slovensku,podpsala v Thesalonikch drubu a spoluprca sa rozvja. Takto zaala fungova ajspoluprcasUniverzitouvAlcaledeHenares...

  PhDr.JnValkoabsolventkatedry,t..vevyslanecSRvpanielsku

  KATEDRAANDRAGOGIKYINTITTEDUKOLGIEASOCILNEJPRCEFILOZOFICKFAKULTAPREOVSKEJUNIVERZITyul.17.novembra1,Preov08001,SlovenskrepublikaWWW.FF.UNIPO.SK/KVDSPtel./fax:0042151/7570817

 • Vendmyapni,

  patrm kprvej skupine absolventovkatedry andragogiky, ktorprveoslavuje 45. vroie. Na zaiatku, od prvhoronka svojho tdia (v r. 1964) som bola svedkom budovania zkladov Katedry vchovya vzdelvaniadospelch (podvedenm PhDr. JnaMisla) ajej reorganizanch premien. Neskr (u ako lenka katedry) som sa stalaspoluincitorkouanapokon garantkou snh o jej intenzvny rozvoj a dobr meno. Som hrd na to, e naaf fakulta, ktor v tomto roku

  oslavuje 50. vroie svojho zaloenia, vytvorila u pred 45. rokmi podmienky pre vznikarozvoj mimoriadneperspekKvnehoodboru, ktorsadnesnazvaandragogika.Ve vtomase sana svetovch amedzinrodnch konferencich o vchovea vzdelvan dospelchete len zaala zdrazova potreba etablovania samostatnho vednho a tudijnhoodboru zameranho na prpravu vysokokolsky vzdelanch odbornkov pre edukciudospelch.Katedra od svojho vzniku usporiadala mnostvo vedeckch konferenci smedzinrodnouasou, vydala mnoho vedeckch zbornkov, monografi a skrpt a alch publikci,spene vyrieila mnoho tm a grantov vedeckho vskumu. Chcem zdrazni, e naakatedra bola pri vzniku a takmer dve desaroia bola hlavnou organiztorkou znmej

  a slvnej celoslovenskej sae Akademick Preov nai tudenN ali spechy nielen naceloslovenskch imedzinrodnch saiach zujmovej umeleckej innosN (podvedenm profesoraKarolaHorka), ale ajvsaiachtudentskejvedeckejaodbornejinnosN.

  Odvznikunaej katedryukonilo odborvchovaavzdelvanie dospelch vye 2000 absolventov,mnoh znich snielen lenmi katedier InNttu edukolgie asocilnej prce, Filozofickej fakultyaalch fakltPreovskej univerzity, aleaj inch univerzt. Medzi absolventmi naej katedry s aj univerzitn profesori, docenN a stovkypikovch odbornkovveobecne znmych a uznvanch v odbornej i irokej verejnosN. Za vetkch, ktor s znmi aj v irokej verejnosNuvediem vsasnosN najznmejch ako s: Jn Valko vevyslanec v rznych krajinch, t.. vpanielsku, PeterNagyskladate a spevk, Karol Farkaovsk novinr a televzny hlsate. Vymedzen priestor mi vak nedovouje o lenspomendesiatky, mono stovky alch veobecne znmych absolventovkatedry. Vskumynaich absolventov, ale ajpoznatkyasksenosN sesterskchkatedier andragogiky(naFFUK vBraNslave, FFUK vPrahe,FFUPvOlomouci,s ktormimnohdesiatkyrokovzko spolupracujeme), ukazuj, espenosavbornuplatnitenosnaich absolventovvpraxiu ns i v zahrani je dan najm irokm profilom absolventa, mulNdisciplinrnym charakterom tudijnho programu,trvalm silm o kvalitu vuby a drazom na najnovie trendy v andragogike a praxi vchovy a vzdelvania (rozvojaudskch zdrojov) v rznych oblasNach: priemyslu, socilnej sfry, kultry, masmdi. Z takto irokej profilcie odboruVzdelvanie dospelch (Andragogika) sa postupne vylenili ako samostatn pracovisk FF PU viacer katedry: socilnejprce, kulturolgie, manamentu. Katedra andragogiky ostala autonmnou akademickou inNtciou, zkospolupracujcousuvedenmiaalmikatedraminaejuniverzityainchvysokchklunsivzahrani.

  Myslmsi,eprve pritakchtoslvnostnchprleitosNach aodbornchpodujaNach,akmjednenkonferencia,by sme si mali viac ako inokedy pripomna a zdrazova to, ak atrakKvny a progresvny vedn a tudijnodborrozvjame (anai tudenN tuduj), ako je dleit, abynai tudenN aabsolvenN boli o najlepie pripraven dokazovav praxi mimoriadny vznam vzdelvania dospelch pre spoloensk a ekonomick prax (pre trvalo udraten rozvojasmerovaniekpoznatkovoorientovanejaobianskejspolonosN).NaakonferenciajeajpretotaktotemaNckyzameran.

  Prof.PhDr.AnnaTokrov,CSc.,riaditekaInNttuedukolgieasocilnejprceFFPreovskejuniverzityvPreove.

  25.1.2009

  Zhistriekatedry

  Rok 2009 je vznamnm jubilejnm rokom pre Katedru andragogiky, ktor v om zavruje 45 rokov svojejexistencie,akoiprejejdomovinu,Filozofickfakultu,napajcuvtomtorokusvojeabrahmoviny.

  Zaiatky katedry s datovan rokom 1964, kedy vznikla Katedra osvety a pedagogikydospelch prv svojhodruhu na Slovensku. Vvoj katedry bol od samho zaiatku a po sasnos poznamenan astmi organizanmizmenami: vnzvekatedry, tudijnho odboru, vtudijnchprogramoch.Zmenyvobsahutdiasviseli s tm, evnikalavyvjalsanov,netradinodborsvraznouvzbounameniacesaspoloenskoekonomickpotrebyapodmienky.

  Pri zrode katedry stl PhDr. Jn Misl a jej koncepciu alej rozvjali vedci katedier PhDr. tefan Mere, CSc.,PhDr. Ing. JozefKubovsk, doc. PhDr. FranNekKaray, CSc.,prof.PhDr.Andrej uma, CSc.,doc. PhDr. MartaBaov, CSc.aprof. PhDr. AnnaTokrov,CSc.Od roku1990savtudijnomodboreVzdelvaniedospelch (terajnzovAndragogika)vytvorilitripecializcie:socilnaprca,personlnymanamentakulturolgia.

  V roku 1996, ke sa z pvodnej UniverzityPavla Jozefa afrika v Koiciach vyleovala samostatn Preovskuniverzita v Preove, sa na bze tchto pecializci vytvorili tri samostatn tudijn odbory. Matersk katedravzdelvania dospelch sapremenovala naKatedru vzdelvaniadospelch a socilnej prce a vkolskom roku 1997/98boli prijaK prv tudenN do 5ronhomagisterskho tdiadvoch samostatnchodborovandragogika asocilnaprca.Pritom postupne a sbene s novmi odbormi ukonoval svoju existenciu odbor vzdelvanie dospelch v uvedenchpecializcich.V sasnosN je Katedraandragogikyorganizane zalenenspolus Katedrou socilnej prcepodInNttedukolgieasocilnejprceFilozofickejfakultyPreovskejuniverzity.

  Kvalitaivotaaudskprvavkontextochsocilnejprceavzdelvaniadospelch.Zbornkprspevkovzvedeckejkonferenciesmedzinrodnouasou,2.a3.4.2001.2002.VkonnredaktorVladimrFrk.Preov: FilozofickfakultaPreovskejuniverzity,606s.ISBN8080680884

  TOKROV, Anna.(Ed.). 2002.Kvalita ivota v kontextoch globalizcie a vkonovejspolonos@. Slovenskoposk zbornk tdi a lnkov. Preov : Filozofick fakultaPreovskejuniverzity,199s.ISBN8080680876

  FRK, Vladimr (Ed.). 2003. Kvalita ivota v spektre andragogickch asocilnopsychologickch discipln. Medzinrodn zbornk vedeckch tdi. Preov,FilozofickfakultaPreovskejuniverzity,133s.ISBN8096836773

  TOKROV,AnnaLUK,MarekBALOGOV,Beta.2005.Pokynynavypracovanieseminrnej,ronkovejadiplomovejprcevtudijnchodborochSocilnaprcaaAndragogika

  !

  !

  !

  !

 • Vedeckvskum

  katedryjezameranna:rozvjanieteoreNckchzkladovviedovchove,andragogikyauplatovaniejehovsledkovvovyuovacomproceseaspoloenskejpraxi

  Orientuje sa najm na Neto otzky: andragogick teria, teria a praxkvalitypracovnho ivota zamestnancov,rozvoj udskch zdrojov, andragogick diagnosNka, poradenstvo v alom vzdelvan, informan technolgie vovzdelvan, ditann vzdelvanie, formy a metdy neformlneho vzdelvania, problemaNka vzdelvania a integrcieRmov, dejiny najstarch uiteskch stavov na Slovensku, osobnosN preovskho kolstva v historickom kontexte.Vskumn innos lenovkatedrysa sstreuje naaplikciu zskanch poznatkovdo vubyso zreteom na vznamncelospoloensk procesy a zmeny v svislosN so smerovanm k spolonosN zaloenej na vedomosNach.Uvedenproblmy sa rieili a rieia v rmci vskumnch grantovMinisterstva kolstva SR VEGA. Katedra je lenom AsocicieinNtci vo vzdelvan dospelch (AIVD v SR) a jej jednotliv lenovia Slovenskej sociologickej spolonosN a SlovenskejpedagogickejspolonosNpriSAV.

  Katedraandragogiky aMzeumkolstva apedagogikyvBraNslave usporiadalida12. septembra 2007 vedeckkonferenciu Dejinynajstarch uiteskch stavovna Slovensku, na ktorej boli prezentovan vsledky grantovej lohyVEGA. 1/2522/05 Dejinynajstarch uiteskch stavovna Slovensku (18191945)(vedciprojektuDoc. PhDr. EduardLuk,PhD.,mim.profesor).

  V roku 2008 katedra zavilarieenie grantovej lohyVEGA. 1/364906lohavzdelvaniadospelch asocilnejprce v spolonosN zaloenej na vedomosNach a vtte verejnho blaha (vedcaprojektu prof. PhDr. Anna Tokrov,Csc.). V rokoch 20062008 bola Katedra andragogiky partnerskou inNtciou projektu Uiaci sa regin Preovskhosamosprvneho kraja, reg. slo projektu: SOP Z 2005/NP1079, Kd ITMS: 11230220497. lenovia katedry takvznamne prispeli ksformovaniu Stratgieuiaceho sa reginuPreovskho kraja,ktorej cieom bolo stanoveniepriort,cieovanslednekonkrtnychopatrenvytvrajcichucelensystmaliehovzdelvania, jeho rozvoja,monitorovaniaahodnotenia. Intenzvnu adlhodobejiuspoluprcumkatedranadviazan najmsosesterskmi katedramivBraNslave,Olomouci aPrahe. Katedra spolupracuje aj s almi vznamnmi inNtciami (rad vldySR, Ministerstvo kolstvaSR,Asocicia inNtci vzdelvania dospelch v SR, Akadmia vzdelvania a i.). S uvedenmi ale i almi inNtciami mkatedranadviazandlhodob spoluprcu najmpri usporiadavan vedeckch konferenci, realizovantudentskchprax,izabezpeovanvybranchdisciplnvtudijnomprogrameandragogikavlastnmizamestnancami.

  PedagogickinnosV sasnosN ponka katedra tudijn program andragogika v dennej a externej forme tdia, v 1. aj 2. stupni

  tdia. Na katedrejemon absolvovarigorzne pokraovanievodbore AndragogikaaPedagogika. Dennformatdiaa prevan as externho tdia je realizovan v priestoroch Filozofickej fakulty P