3d INP Sociologija - vjerske slobode, Psihijatrija i dru¥Œtvo, Sociologija politike,...

download 3d INP Sociologija - vjerske slobode, Psihijatrija i dru¥Œtvo, Sociologija politike, Sociologija prehrane,

of 28

 • date post

  01-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  9
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 3d INP Sociologija - vjerske slobode, Psihijatrija i dru¥Œtvo, Sociologija politike,...

 • Struno povjerenstvo

  prof. dr. sc. Stipan Tadi

  doc. dr. sc. Marina Peri Kaselj

  Ivan Perkov, mag. soc.

  Privremenomu Znanstveno-nastavnomu vijeu

  Hrvatskih studija Sveuilita u Zagrebu

  Predmet: Izvjee strunoga povjerenstva radi izradbe prijedloga Izvedbenoga nastavnoga plana sveuilinih studija sociologije u ak. god. 2019./2020. s prijedlogom INP-a sociologije

  Zakljukom privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijea Hrvatskih studija Sveuilita u Zagrebu od 31. svibnja 2019. (klasa 640-01/19-2/0005, ur. broj 380-1/1-19-025) imenovani smo strunim povjerenstvom radi izradbe prijedloga Izvedbenoga nastavnoga plana (INP) sveuilinih studija sociologije na Hrvatskim studijima u akademskoj godini 2019./2020.

  Zakljuak je dostavljen svim lanovima Vijea Odsjeka za sociologiju i Povjerenici za nastavu i studente. Do zakljuenja ovoga izvjea s prijedlogom INP-a Struno povjerenstvo primilo je prijedloge nekih lanova Vijea Odsjeka, dosadanjih i novih vanjskih suradnika te je ostvarilo komunikaciju s vie nastavnika.

  Struno povjerenstvo odralo je niz konzultacija i sastanka na kojima je utvrdilo metodologiju i dinamiku rada, osnovu i naela dorade INP-a, konkretne inovacije i osvjeenja nastavnoga plana, kontrolne mehanizme praenja optereenja studenata tjednom satnicom nastave i optereenja nastavnika izradom projekcije norma-sati.

  Zakljuci

  Preddiplomski studij sociologije

  Izvedbeni nastavni plan preddiplomskoga studija sociologije obogaen je s devet novih izbornih predmeta (Izbori i drutvene zakonitosti, Drutveni menadment, Hrvatsko drutvo i vjerske slobode, Psihijatrija i drutvo, Sociologija politike, Sociologija prehrane, Suvremeni duhovni izazovi, Suvremeni izazovi drutvene obnove, Ujedinjeni narodi i suvremeno drutvo). Tako su sada u ponudi 24 izborna kolegija, od kojih e jednopredmetni student sociologije tijekom studija odabrati njih osam ili devet.

  Za studente dvopredmetnoga studija prvi je put osigurana prava izbornost pa po ovom prijedlogu u svakom semestru studija imaju mogunost biranja jednoga izbornoga kolegija.

 • Ispravljena je viegodinja loa praksa prema kojoj kolegij Osnove hrvatske jezine kulture, koji je na razini Hrvatskih studija utvrenim jednim od etiriju obvezatnih temeljnih zajednikih predmeta (uz Tjelesnu kulturu i port, akademski strani jezik i Akademsku pismenost), nije bio obvezatan za studente jednopredmetnoga preddiplomskoga studija sociologije.

  Smanjene su razlike izmeu obvezatnih predmeta na jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju sociologije te je program, u tom smislu, sadrajno i formalno uravnoteen.

  Budui da je prologodinja praksa pokazala da izborni kolegiji Ekonomska sociologija i Izazovi drutvene stratifikacije u Hrvatskoj zahtijevaju zaokrueno teorijsko-metodoloko znanje i prezahtjevni su za studente preddiplomskoga studija, prebaeni su na diplomsku razinu.

  Proirena je ponuda izbornih temeljnih zajednikih predmeta. U ponudi studentima jednopredmetne sociologije uvrteno je vie kolegija s drugih studija: s demografije i hrvatskoga iseljenitva (Teorija migracija, Tipologija iseljavanja, Javni sustavi i stanovnitvo), filozofije (Filozofija demokracije), komunikologije (Teorije i sustavi televizijskoga komuniciranja), kroatologije (Hrvati i slavenski svijet, Hrvatska gastronomija i enologija, Institucije hrvatskoga naroda, drutva i drave, Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini, Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka), povijesti (Alojzije Stepinac ovjek i reimi) i psihologije (Psihologija spolnosti), koji mogu biti zanimljivi studentima sociologije. Tako se sada u grupi izbornih temeljnih zajednikih predmeta na studiju sociologije nudi 70 kolegija. Uz suglasnost predstojnika Odsjeka student moe upisati i vie od propisanoga broja bodova, tj. dodatne izborne kolegije iz te skupine. Dapae, upisivanje veega broja izbornih kolegija trebalo bi kod studenata poticati i honorirati.

  Diplomski studij sociologije

  Uzevi u obzir iskazane studentske afinitete, Povjerenstvo je diplomski studijski program pojednostavilo pa je sada svim studentima omogueno da biraju bilo koji od izbornih predmeta koji su do sada bili grupirani u pojedine tematske izborne grupe (tzv. module) te je njihovo upisivanje bilo prisilno kao posljedica izbora pojedine tematske grupe izbornih predmeta. Naime, pregledom dokumentacije studijskih programa, ISVU-sustava i izvedbenih nastavnih planova sociologije od uvoenja Bolonjskoga sustava (za ak. god. 2005./2006. sve do 2018./2019.) utvreno je da na studiju sociologije nisu uspostavljeni moduli. Godine 2008. bile su uvedene etiri tematske grupe izbornih predmeta neujednaenoga opsega (3545 ECTS) na jednom smjeru, koje se nisu odrale niti do dovretka studija toga narataja. Nije pronaeno zakonsko uporite da se studentima dalje onemoguuje izbor izbornih predmeta grupiranjem predmeta u tematske grupe, koje ne mogu upisati drugi studenti, ni izvan koje studenti koji bi odabrali pojedinu tematsku grupu nisu mogli birati. Uostalom, takvo suavanje izbornosti nije povezano s dopusnicom, akademskim postignuima studija, diplomom o zavrenom studiju niti s dopunskom ispravom pa predlaemo ZNV-u da se odustane od takve prakse.

  Ujednaena je jezgra obvezatnih sociologijskih predmeta na znanstvenom i nastavnikom smjeru.

  Golemoj veini izbornih predmeta iz sociologije usklaeno je bodovanje na 4 ECTS-a.

 • Ponuda izbornih predmeta na diplomskom studiju sociologije obogaena je kolegijima (3): Izazovi drutvene stratifikacije u Hrvatskoj, Ekonomska sociologija i Povijest hrvatske sociologije. Tako se od izbornih predmeta na znanstvenom smjeru diplomskoga studija sociologije sada nudi 36 predmeta, od kojih student tijekom etiri semestra mora odabrati 12. Na nastavnikom smjeru nude se 32 socioloka i 16 nastavnikih predmeta, ukupno 48, od kojih student tijekom prva tri semestra mora odabrati 7 sociolokih i 5 nastavnikih, ukupno 12 izbornih predmeta.

  U izvedbeni nastavni plan vraeno je 15 kolegija studija sociologije, koji se protekle ili proteklih godina nisu odravali. Svi su oni vraeni u skupinu Izborni predmeti II. Na preddiplomskom prof. Cajner Mraovi (4): Socijalna patologija (iz 2017.), Drutvo i maloljetnika delinkvencija (iz 2017.), Sociologija sigurnosti (iz 2017.) i Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom drutvu. Na preddiplomskom prof. Perakovi (1): Sociologija interneta. Na diplomskom doc. Brajdi Vukovi (1): Sociologija znanosti i tehnologije. Na diplomskom prof. Mati (2): Civilizacija nasilja i Predrasude i prevencija diskriminacije. Na diplomskom prof. Cajner Mraovi (5): Criminology of Bullying, Sociologija razvoja, Nasilje djece i maloljetnika, Sociology of Domestic Violence i Nasilje u obitelji. Na diplomskom doc. Pavi (2): Demografski razvoj Hrvatske (iz INP-a 2012./13., 2013./14. i 2014./15.) i Primjena statistikih programa (iz INP-a 2010./11., 2011./12., 2012./13., 2013./14.).

  U privitku ovoga izvjea podnosimo Prijedlog INP-a predddiplomskoga studija sociologije, jednopredmetni i dvopredmetni studij, i Prijedlog INP-a diplomskoga studija sociologije, jednopredmetni studij, znanstveni i nastavniki smjer.

  U Zagrebu, 14. lipnja 2019.

  prof. dr. sc. Stipan Tadi

  doc. dr. sc. Marina Peri Kaselj

  Ivan Perkov, mag. soc.

 • Sociologija 2019./2020., 1

  ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

  STUDIJ SOCIOLOGIJE

  Predstojnica Odsjeka: izv. prof. dr. sc. Vanja imievi

 • Sociologija 2019./2020., 2

  PREDDIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJ SOCIOLOGIJE jednopredmetni studij

  Akademski naziv: sveuilini prvostupnik / sveuilina prvostupnica sociologije (univ. bacc. soc.) universitarius baccalaureus sociologiae / universitaria baccalaurea sociologiae

  University Bachelor in Sociology

  I. GODINA

  ifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

  172495 Renato Mati / Ivan Perkov Uvod u sociologiju 2/1/0 45 1. 5

  37766 Andreja Sren Sociologija hrvatskoga drutva 1 Sociologija hrvatskih regija seminar

  0/2/0 30 1. 4

  37762 159876 Dario Pavi Uvod u znanstveni rad 2/2/0 60 1. 5

  165536 Lucijan upljika Gabelica Tjelesna kultura i port 1 0/0/2 30 1. 0

  Temeljni zajedniki predmeti 1. 23

  3557 Akademski strani jezik 0/4/0 60 1.6. 4 3839 Izborni predmeti I 1. 6 1770 Izborni predmeti II 1. 4 UKUPNO 1. 30

  45752 Renato Mati / Ivan Perkov Sustavna sociologija 1* 2/2/0 60 2. 7

  37737 Luka Brki Politika ekonomija 2/0/0 30 2. 4

  37769 Stipan Tadi / Petar Bilobrk

  Sociologija hrvatskoga drutva 2 Religijske promjene u Hrvatskoj seminar

  0/2/0 30 2. 4

  165537 Lucijan upljika Gabelica Tjelesna kultura i port 2 0/0/2 30 2. 0

  Temeljni zajedniki predmeti 2. 23

 • Sociologija 2019./2020., 3

  3840 Izborni predmeti I 2. 5 1770 Izborni predmeti II 2. 4

  2960 Izborni temeljni zajedniki predmeti 1.2. 49

  UKUPNO 1.2. 6066 (*) PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA IZ VIE GODINE STUDIJA Uvjet za upis predmeta (45752) Sustavna sociologija 1 jest poloen ispit iz predmeta (172495) Uvod u sociologiju. Uvjet za upis predmeta (45753) Sustavna sociologija 2 jest poloen ispit iz predmeta (45752) Sustavna sociologija 1.

  AKADEMSKI STRANI JEZIK (3557) ifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS

  45642 Lucia Mikulin Saletovi / Klara Bili Metri Akademski engleski 0/4/0 60 1.6. 4

  45829 Lucia Mikulin Saletovi Akademski njemaki 0/4/0 60 1.6. 4

  TEMELJNI ZAJEDNIKI PREDMETI () ifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS 85296 188068 Ivana Kresnik

  Osnove hrvatske jezine kulture 1/2/0 45 Z/LJ 3

  129992 Sandro Skansi / Marko Kardum (Andreja Sren) Akademska pismenost 1/0/2 45 Z/LJ 2

  IZBORNI PREDMETI I (3839 i 3440)

  ifra Nastavnik Predmet P/s/v Sati Z/LJ ECTS37771 Jelena Puak Socijalna ekologija 1/1/0 30