2cv CITROEN 2CV Majstor u kolima

download 2cv CITROEN 2CV Majstor u kolima

of 85

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  305
 • download

  24

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 2cv CITROEN 2CV Majstor u kolima

 • a{ . \

  r t \I ' \

  i

  ii

  Gitroen2CV

  Diter Korp

 • GW%

  ffi#:;ffiffi

  w

 • pll:tiL" zaokrulavaniaMOTOR NECE DA KRENE

  Dr ll *umulrtor drhrtruru?o Da li svctli crycn.

  3v.tilik. z. kontrclupunicni!?

  o Dr li sc st.rtar okr}d.? Str. 12, ispitivs-nlc El .

  Xontrollrrtl doprrmubrnrlnr.Tck rko lzglcda da ie.l.ktrlka u rcdu, lspitatlpllnlki d.l i . od bcnzina2do8.

  Banzln u raz.norru?o Pokazival stania gorl-

  va? Str. 39, ispitiva.nic Bl .

  o Da li karburator do-bi ia benzin? Str .4 i i .

  Dr l l lc lrprevno it.rto-vrno (st.rtovanj. pri ia-koi hfadnoCi, str. 67')?o Grclka u startovaniu?

  Str . , t l .o Da li sc motor guli?

  Str. 42.o Da li ie rctor su-

  vilc vrud?

  lrplt lvrtl drl lr nr Inrtr.l lc l l l : r pr l l rn i r .Grelke u c lcktr ic i su nai-!GICe. Portuoii i od clck-tr lk.2 do clcktr ikc l8(srr . 13 do 3l) .

 • :.{dis'

  F

  la

  TaEno proveravinie ni- I pr i kvarovima- u prekida-voa motorskog ul ia mo. I Iv rvet la i _t i rene, moreguce ie tek kada ic mo. l ce o"aj lako_

  -r .a3lavl t llor prc toga 3tai .o izve: i , Na poluzi p-rekldac._ ne-3no vreme. 3ipka zr ler i !e mal i dobo5 ,34merenie nivoa ul ia jc ! l iznim prr tenom za. oa'u- predniem delu mctor. l ie vodcnjc l t ruie, korurkog. bloka gorc levo pr ima doni i deo pr.kt '(g ledtno u pravcu voi . da; . (ggre) pr.ko pro'nlc) . Ni je potrebno uvek vodnika ca crnem navl . -dopuhiavat i motorrko u. kom na mlalnom j .u ia-l ie do gornie oznake na ku rBr. Dal ic ie l iaciSipki za merenje nivoa. oznaiavaju: A - oborenoTo poveiava potroiniu svet lo, zelena navlaka pro'ul ia. Um3to toqa raie. vodnika, F - dal j in3kokat i dok se ul je no rpu. rvet lo, re lena navlaka pro'r t i do oznake minimu- vodnika, 5 - pozi

 • KORISTICE NA PUTUAko pumpa za benzin iznenada otkaie svoiu

  funkciju i l i ako ie cevovod benzina zapuien i akose uzput ne moie oiistit i i ako usled toga do karbu-ratora ne dolazi benzin, proniclj ivi vozai 2 CVio: ne treba da se preda. Rezervoar vode ze pranjestakla mole se pretyorit i u mali rezervoar goriva,poito se on nalazi iznad karburatora u zadniemgornjem delu motorgkog prostora ( ne kod svihm?dela ) .

  ' Br i i l i ivo odstrani t i teEnost za pranje stakla izrezervoara i dugaikog plasti inog creva do siska zaprskanje. U predniem delu karburatora (donja:belastrel ica ) odvol i t i benzinsko

 • Pogled pod motorski plait vaieg 2 CV5TA JE ZAPRAVO U MOTORSKOMPROSTORU?

  Da l i zaista znate 5ta ste sve kupi l i sa Vai imCitroenom 2 CV? Pogled u motorski prostor poka-zule l ta Vam sve pr ipada - i l ta u datom sludalumorate da pr ihvat i te, ako dode do kvara. Stogaodmah dobar savet: upoznaj te se sa oni 'm 5to ieispod motorskog plai ta VaSeg 2 CV, dok to io5moZete na miru. Na naSoj s l ic i motors 'kog pro-stora broievi ozna-avaiu:

  I -

  Bobina (str . l2) . 2 - Gr l i ( za s ipanie ul ia.J - Q56vi66 nosada farova (str . 35). 4 - Preaistaavazduha, ispod niega karburator (str . 43). 5 - Zamaiacmotora sa ozubl ienim vencem za zupianik startera (str .32). 6 - Preklopka grejanja. 7 - Starter (str . 32).I

  - Povladno uie startera.9 - Prekidat startera. l0 -

  Povlaino uie za pokretanie preklopke grejania. I I - De-bel i provodnik akumulatora izmedu plus pola akumulatorai prekidada startera (str . 261. 12 - Povlakai preklopkestartovania na karburatoru. l3

  - Crevo toplog vazduha za

  grejanje. l4 - Poluga menjaia. l5 - Menjai . |6 -Regler dinama (str . 30). l7

  - Rezervoar za pranje pred-

  njeg stakla. l8 - Bater i ja (str . 26).19 - Obrtna Sipkaza podeiavanie farova.20 - Povlakai za akt iv i ranie gre-lania, levi . l l - Qe2spvqar teanost i za kodenie. 22 - 'Preklopka grejania, leva. 23 - Sirena (str . 38). 24 -Usisna grana za levi c i l indar. 25 - Provodnik pal ienjaza svecicu levog ci l indra (str . 22). !$ - lT iuvn6 91663desnog ci l indra.2T - Sabirna izduvna cev- 28 -Oduika nrotorske kui ice. 29 - Pumpa za benzin (str . 47).

 • PODSETNIK. VozadAdresa.. . . - . . , , . . . . . .Broi telefcna .Krvna grupaBrol vozadke d"*"1"' .- . .- .----,- .- . . . . . , .--

  - .----.- .---. . . .

  Broi saobraCalne dozvolePol isa osigurania

  - . - . . . . - . - . . . -

  Reg. broj vozi la -. . . . . . . . .

  Broi motora.Broi Sasi ie

  -- .

  Sluiba pomodi { .informacija AMSJ (SPl ), tel. 987Auto-moto savez .lugoslaviie, Beograd Ruzveltova

  18, tel. 442-203Auto-moto savez Bosne i Hercegovine, Saraievo,

  BoriSe KovaderriCa 18, tel. 23-535Auto-moto savez Crne Gore, Titograd, Novaka Mi-

  loSeva 12, te l .22-313Auto-moto savez Hrvatske, Zagreb, DralkoviCeva 25,

  tel .4 l5-023Avto-moto soiuz na Makedoniia, gkopie, Duro Stru-

  gar I la, te l . 3 l -876Auto.moto zvezd Slovenir le, Liubl iana, Titova 138,

  tel .312-708'. Auto-moto savez Srbiie, Beograd, Ma'kedonska 19,

  tel. 24-469Auto-moto savez Kosova, Pri l t ina, Borisa KidriEa 10,

  tel .23-376Auto-moto savez Voivodine, Novi Sad, Niego5eva 16,

  tel . 43-137

 • Diter KorP

  CITROEN -

  MAJSTOR U KOLIMA

  Citroen 2 CV

  Uz saradniu Albrehta G. Terai Hans-Petera Langa

  TehniEka kniiga, Beograd, l97l'

 • '"rl t" , liritl

  Naslov origlnrla :Dlclrr XorpDER CITROEN

  -

  SOFORTHELFR

  Motorbuch Vcrhg Sruttglrt

  Copyrig*rt by Motorbuch Vcrhg, Stuttgrrt, Postfach 137O,Eine Abteilung des Buch. r.rnd Vcrhgrhruscr Paul PictschGmbH & Co. KG.Fotografije: Albrccht G. ThacrPrcltamprvrniG ili rcprodukonnic u cclini .l dclorima kroi korildcnic na rpdiiu i talwiziii nijc odobraro bcz odebrenia izdavaEa. IPrema l. izdaniu 1969.Preveo sa ncme6kog: Milorad Koncid, dpl. Inl.fzdrvai za SFRJ: rTchnidka kniigar, Bcognd, 7. iuli 261|Sompc: Ecogrrdski grrfiEki zavod, Bcogrrd, Eulwar vdvodeMil idr 17

 • SADRZAJ

  Sta ie ita u motorckom prostoru? . . . na unutralnioistrani predniegpreklopa knitge

  GreSka ie zaokrulena... na spoljnioi strani pred-nieg preklopa kniige.

  Gde su uzroci?Naivne greSke lOSmctnjcfnstalaci ia pal icnia nAkumulator 26Dinamo 29

  :t",H."etcttrira' . . : : . . . . . . i;Rezervoar benzina

  Postupak strrtov!nirKarburatorPumpa za gorivo

  ..

  Motor, ostaloHladenieKotnice 57iGume 59Tekoilc velnoGuranie i tl ienie 6l-{sPornod zimi 66Udes! Sta da se radi 72Korist i t i nulni izlaz 74Registar 79

  4t i4243i51

  47525658

 • DA

  Ne plai i t i se motorapoveren1a u ono 5to ovasludaj kvara. lsprobaj te

  6

  VAM NAJPRE KAZEMO OVO

  >Ne postoj i automobi l koi i le potpuno si_guran od grelaka i smetnl i . Ako bi doi lodo neverovatnog sluiaja da fabr ika ipak po-ie l i da napravi takav automobi l onda bi onmorao da sta je na jmanie hi l jadu maraka vi-ie. Al i n i to jo5 ne bi znadi lo punu garanci juza apsolutnu bezbr i inu vo:niu(.

  Ovo je - nezvani ino - iz java jedne vodeie

  l i inost i iz automobi lske industr i je. Svako jednomdode u nepr i l iku. Bez obzira kako se zove njegovautomobi l i kol iko je platen. Automobi l bez kvarane moZe se uklopi t i n i u jednu pravu trZi !nu xar-kulaci ju. Osim toga: moderni automobi l i postaiuoi ig ledno sve kompl ikovani j i . Kupci auromobi la biv i5e volei i obrnuto.

  Pr ipremimo se stoga za neizbeinu greSku (kojuste u vei in i s ludajeva vei pretrpel i ) . Za taj s lutais lu i i ovaj saiet i pr i rutnik. Speci ja lno za VaiCi t roen 2 CV.

  Ko bi vam inade pomogao za tako malo nova-ca? Moie l i se zahtevat i od jednog srrudniaka koj iZiv i od opravke i servisa da vam uvek sve otkr i ie.Pretpostavl ia se da on za to uopste nema vremena.

  Niko Vam neie rei i da je za vel ik i broi smet_nj i smelno jednostavan uzrok. Na pr imer, o labav_l jen provcdnik. na bobini , v laga (konclenzovanavoda., ispareniel u l ja ) u motorskom prostoru, pre-klopka. za. startovanje se ne otvara potpuno. Stogaevo odmah dobroq saveta:

  (svaki la ik rrroZe cla imaknj iga saclrZi) . VeZbajte

  nekol iko zalrvata sa s le-

 • deiih strana ( dok ioi niste nervozni ). Otvori tepr i l ikom jednog vikenda motorski p la i t . Pogledai te.npr. gde i kako su postavl ieni provodnic i pal leniai umetnite jednom odvrtai u prorez na zavrtniu zapodeSavanje praznog hoda. To ni ie teie nego 5toje uvete navi t i budi ln ik. l l i bar prot i to i te ovukni igu (ne samo preletet i pogledom). Svakako tre-ba nei to pr i tome i misl i t i . Od ozbi l jnog razmi-Sl iania jo i n iko ni je umro!

  Diter Korp, d ip l . in i .

  Ovi znakovi vam olak5avaju pregled:O uzrok greike i njeno utvrdivanie

  (rmraina taikac crni kruZi i )Q pomoi u otklaniaiu greike( r tama se rasvet l java< bel i krui i i )f predohrana.

  ( nzvezdani das, ako do ovoga dri imoispraZnjen< prethodnog dana pr i spo-roj gradskoj voinj i , naroi i to na hladnoi i ) . Da-l je, neispravni kontakt i prekidaEa u razvodniku

 • pal ienia. Zat im neispravni , mokr i i l i zaul ieniprovoCnici, razvodnik i bobina. Olabavl ieni spo-jevi provodnika. DanaSnj i ukl iuEni spoievi suieft ini i i , al i se olabave zbog vibraci ja motorai vozi la. Gumene kape sakrivaiu neispravnekontakte, postaiu loml j ive ipropu5taiu vodu.Starter se ne ukopdava.

  r l Kvarovi motora: pri drumskoi voini i oni susvrstani na drugo mesto. Vei inom pregorelazaptivka ci l indarske glave i l i blokirani f l ipovikao posledica pregrevania (prekinut kl inasti kaiSza venti lator i l i pumpu za vodu), gubitak vodeza hlai lenie obitno usled neispravne gumenespo jn ice za vodu ( koia ie postala kr ta i l i