24x7 : 24x7 : www Email-navakal.1923 ... 24x7 : 24x7 : www Email-navakal.1923 ... ... m

download 24x7 :  24x7 : www Email-navakal.1923 ... 

24x7 :  24x7 : www Email-navakal.1923 ... ... m

of 16

 • date post

  24-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 24x7 : 24x7 : www Email-navakal.1923 ... 24x7 : 24x7 : www Email-navakal.1923 ... ... m

 • nmZ 15

  nmbKa bmoH$g^m {ZdS>UwH$sV ^mOnm Am{U {edgoZoZo EH$‘oH$m§da A§Ë¶V ImbÀ¶m nmVirda Q>rH$m Ho$br. ˶mZ§Va g§nyU© ‘VXmZ à{H«$¶oda {edgoZoZo VH«$marda VH«$mar H$ê$Z J§̂ ra Amjon KoVbo. nU gm‘, Ym‘, X§S>, ôX qOH$bm! ^mOnmMo amO|Ð Jm{dV {dO¶ Pmbo! ¶mZ§Va {edgoZm gaH$ma‘YyZ ~mhoa nS>ob qH$dm ‘§Ìr amOrZm‘o XoVrb, Aer MMm© gwê$ Pmbr. nU {edgoZm JßnM am{hbr! {ZdS>UyH$ Am¶moJmda AmJnmIS> H$ê$Z {edgoZm nwÝhm W§S>nUo gÎmoMr ’$io MmIV amhUma Amho. Aem VèhoZo Xa {ZdS>UwH$sV EH$‘oH$m§da Ohar Amamon H$ê$Z Z§Va EH$Ì Zm§XV OZVoMr Kmoa ’$gdUyH$ H$aUo gwê$M Amho. {edgoZoMo amOH$maU gwê$ Agob, nU OZVm XþImdbr OmV Amho.

  {ZdS>UyH$ Am¶moJmda AmJnmIS> H$ê$Z {edgoZm Jßn gÎmm gmoS>m¶bm V¶ma Zmhr! OZVoMr ’$gdUyH$ gwê$M

  ~±H$ H$‘©Mmar g§n gwê$M

  ew^amer 4 7 8

  24x7 : www.enavakal.com g§nmXH$- gm¡. O`lr Im{S>bH$a-nm§S>o Email-navakal.1923@gmail.com

  _w§~B©, ewH«$dma 1 OyZ, 2018 df©-96, A§H$-86, nmZo-16, qH$‘V: Z' nXmdê$Z {Zd¥Îm Pmbobo ZmhrV Ago gVV gm§JyZ ˶m§Zm S>mdbʶmV Ambo. ˶m§Zr nXmoÝZVrMr ‘mJUr Ho$br H$s, ˶m§Zm ³brZMrQ> {‘imbobr OwZr àH$aUo CH$ê$Z H$mTy>Z nwÝhm Mm¡H$er bmdm¶Mr ho àH$ma gm§ñH¥${VH$ ‘§Í¶m§À¶m ‘mݶVoZo

  {ZdS>UwH$m ^mOnm amï´>dmXr EZS>rnrnr AmaEbS>r

  bmoH$g^m 4/4

  nmbKa 1

  Jm|{X¶m 1

  ZmJmb±S 1

  H¡$amZm(Cà) 1

  {dYmZg^m 11

  ^mOnm 1

  H$m±J«og 4

  BVa 6

  Zdr {X„r

  ~±H$ H$‘©Mmè¶m§À¶m doVZmV Ho$di XmoZ Q>³³¶m§§Zr dmT> Ho$ë¶mÀ¶m {ZfoYmW© Xoe^amVrb ~±H$m§Mo H$‘©Mmar XmoZ

  {Xdgr¶ g§nmda AmhoV. AmOhr amÁ¶^amVrb 5,500

  ‘w§~B©

  amÁ¶mMo H¥${f‘§Ìr Am{U ^mOnmMo Á¶oð> ZoVo nm§Sw>a§J ’w§$S>H$a ¶m§Mo AmO öX¶{dH$mamÀ¶m Vrd« PQ>³¶mZo nhmQ>o 4.35 dm.À¶m gw‘mamg {ZYZ Pmbo. ‘w§~B©Vë¶m ~«rM H°$ÝS>r é½Umb¶mV ˶m§Zr AIoaMm œmg KoVbm. Vo 67 dfmªMo hmoVo.

  ’w§$S>H$a ho 3 doim

  AH$moë¶mVyZ bmoH$g^oV ImgXma åhUyZ {ZdSy>Z Ambo. H$moUVmhr J§^ra AmOma ZgVmZm ˶m§À¶m {ZYZmZo gdmªZm Y¸$m ~gbm Amho. eoVH$è¶mMo Xþ…I OmUUmam ZoVm åhUyZ ˶m§Mr amOH$s¶ d gm‘m{OH$ joÌmV AmoiI {Z‘m©U Pmbr hmoVr. ˶m§À¶m níMmV nËZr d XmoZ ‘wbo Agm n[adma Amho.

  ‘w»¶‘§Ìr Xod|Ð ’$S>Udrg ¶m§Zr ’w§$S>H$a

  ¶m§À¶m AH$mbr OmʶmZo emoH$ 춺$ Ho$bo Amho. ’w§$S>H$am§À¶m {ZYZm‘wio ‘r EH$ Á¶oð> ghH$mar Am{U ‘mJ©Xe©H$mbm ‘wH$bmo. eoVr Am{U ghH$mamgh g§~§{YV {d{dY {df¶m§Mr ’w§$S>H$am§Zm gImob ‘m{hVr hmoVr, Ago ‘w»¶‘§Ìr åhUmbo.

  H¥${f‘§Ìr nm§Sw>a§J ’w§$S>H$a ¶m§Mo öX¶{dH$mamÀ¶m PQ>³¶mZo {ZYZ

  S>H$aaaa ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶mM YZ

  ‘w§~B©

  ‘hmamḯ>mV nmbKabm ^mOnmZo {dO¶ {‘idbm Agbm Var Jm|{X¶m ‘VXmag§KmV ^mOnmMr OmXÿ Mmbbr Zmhr Am{U amḯ>dmXrMm {dO¶ Pmbm. Xoe^amVhr ^mOnm Am{U ˶mMo 37 {‘Ìnj ¶m{damoYmV C^maboë¶m {damoYr njm§À¶m JR>~§YZbm OZVoZo H$m¡b {Xbm. 2019 À¶m bmoH$g^m {ZdS>UwH$sMr hr Zm§Xr ‘mZbr Jobr. Va ^mOnmMm qMVoMm H$mi gwê$ Pmbm Amho Ago åhUmdo bmJob.

  bmoH$g^oÀ¶m Mma OmJm§n¡H$s Jm||{X¶m (‘hmamï´>) Am{U H¡$amZm (Cà) ¶m XmoZ OmJm§da ^mOnmbm ’$Q>H$m ~gbm.

  CÎma àXoemV ¶moJr Am{X˶ZmW ¶m§À¶m ZoV¥ËdmImbr ^mOnm gaH$ma gÎmoda Amë¶mZ§Va JmoaInyabm nam^dmMm n{hbm PQ>H$m ~gbm. ˶mZ§Va AmO H¡$amZmMr bmoH$g^oMr OmJm Am{U ZwanyaMr {dYmZg^oMr OmJm ^mOnmÀ¶m hmVyZ Jobr. H¡$amZmV amï´>r¶ bmoH$XbÀ¶m C‘oXdma V~ñgy‘ hgZ ¶m§Zr OmQ> Am{U ‘wpñb‘m§Mr ‘Vo {‘idyZ ^mOnmÀ¶m ‘¥Jm§H$m qgh ¶m§Zm O~aXñV Ymo~rnN>mS> {Xbr. Zwanya ‘VXmag§KmV ̂ mOnmda ‘mV H$arV g‘mOdmXr nmQ>uMo ZB©‘ Cb hgZ {dO¶r Pmbo.

  {dYmZg^m nmoQ>{ZdS>UwH$sV H$Zm©Q>H$À¶m AmaAmaZJa ‘VXmag§KmV

  H$m±J«ogÀ¶m ‘w{ZaËZm ¶m§Zr 41162 ‘Vm§Zr {dO¶ {‘idV ‘VXmag§K amIbm. ‘oKmb¶À¶m A§nmVr ‘VXmag§KmV H$m±J«ogÀ¶mM S>r.{eam {dO¶r Pmë¶m Am{U H$m±J«ogZo OmJm amIbr. n§Om~À¶m emhH$moQ> ‘VXmagKmV {eamo‘Ur AH$mbr Xbmbm nam^yV H$arV H$m±J«ogZo {dO¶ {‘idbm. ‘hmamï´>mVrb niyg ‘VXmag§KmV H$m±J«ogMo {díd{OV H$X‘ ¶m§Mr {~Z{damoY {ZdS> Pmbr. Aem VèhoZo H$m±J«ogZo 4 amÁ¶m§V 4 {dYmZg^m ‘VXmag§K qOH$bo.

  BVa amÁ¶m§Vrb nmoQ>{ZdS>UwH$sV ñWm{ZH$ njm§Zr Amnmnbo ‘VXmag§K amIbo. {~hmaÀ¶m OmoH$shmQ>

  Xoe^amV ^mOnm {damoYmVrb ‘hmJR>~§YZbm OZVoMm H$m¡b ‘w§~B©

  AmO nmbKa bmoH$g^m {ZdS>UwH$sV ^mOnmMo amO|oÐ Jm{dV ho 29 hOma ‘Vm§Zr {dO¶r Pmbo. ˶mZ§Va {edgoZoZo AmXiAmnQ> gwê$ Ho$br. {edgoZm njà‘wI CÕd R>mH$ao ¶m§Zr VH«$matMm nmT>m dmMbm. ‘VXmZmMr amÌrV ~Xbbobr Q>¸o$dmar, n¡em§Mo dmQ>n, H$aUmè¶m ^mOnm H$m¶©H$˶mªMo Zmd KoD$Zhr H$madmB© Zmhr,

  ^mOnmZo B©ìhrE‘ ‘erZ N>oS>N>mS> Ho$ë¶m‘wioM Vo {dO¶r Pmbo Agë¶mMo ~m{be dº$ì¶ {edgoZm ‘§Ìr EH$ZmW qeXo ¶m§Zr Ho$bo Amho. ^mOnmZo bmoH$emhrMm IyZ Ho$bm AgyZ, {ZdS>UyH$ Am¶moJmH$S>o VH«$ma Ho$ë¶mMo Vo ¶mdoir åhUmbo.

  ‘§Ìr EH$ZmW qeX|Mo ~m{be dº$ì¶

  "{MQ>tJ' H$aUmè¶m ^mOnmgh {edgoZm gÎmoVM amhUma H$m? PmaI§S> ‘wº$s ‘moMm©Zo

  XmoÝhr ‘VXmag§K amIbo PmaI§S>À¶m {gbr Am{U Jmo{‘¶m ¶m XmoÝhr {dYmZg^m ‘VXmag§KmV PmaI§S> ‘wº$s ‘moMm©Zo {dO¶ {‘idV XmoÝhr ‘VXmag§K amIbo. {gbr ‘VXmag§KmV gr‘m XodtMm 13500 ‘Vm§Zr Va Jmo{‘¶m ‘VXmag§KmV ~{~Vm Xodr 4400 ‘Vm§Zr {dO¶r Pmë¶m.

  {edgoZoZo ^mOnmda Cƒm§H$s h„m H$arV nmbKa {ZdS>UwH$sMm àMma Ho$bm. ˶mZ§Va ^mOnmda BìhrE‘ ‘erZÀ¶m KmoQ>mù¶mMm Amamon H$arV Amnë¶m ‘wInÌmV {MQ>tJ qOH$Uma H$s ìhmoQ>tJ Agm ‘Wim {Xbm. AmVm ^mOnmZo nmbKa qOH$ë¶mZo "{MQ>tJ' qOH$bo Ago {edgoZobm åhUm¶Mo Agob Va {MQ>tJ H$aUmè¶m njmgh {edgoZm gÎmoVM amhUma H$m? Agm gdmb OZVm {dMmaV Amho.

  Zdr {X„r

  H$m±J«ogMo Á¶oð> ZoVo nr. {MX§~a‘ ¶m§Zm Am¶EZEŠg ‘r{S>¶màH$aUr {X„r Cƒ ݶm¶mb¶mZo AmO {Xbmgm {Xbm Amho. Am¶EZEŠg ‘r{S>¶m

  àH$aUr nr. {MX§~a‘ ¶m§Zr Ho$boë¶m AQ>H$nyd© Om‘rZ AOm©da {X„r Cƒ ݶm¶mb¶mV gwZmdUr Pmbr. ¶m àH$aUr ݶm¶mb¶mZo nr. {MX§~a‘

  ¶m§Zm AQ>H$ H$aʶmg 3 Owb¡n¶ªV ñW{JVr {Xbr Amho. Xaå¶mZ, nr. {MX§~a‘ ¶m§Zr H$mb EAagob ‘°Šgrg àH$aUr AQ>H$ Q>miʶmgmR>r {X„r H$moQ>m©V Ymd KoVbr hmoVr. ˶mdoir ݶm¶mb¶mMo

  ‘w§~B©

  hdm‘mZ {d^mJmZo H$mb Jmoì¶mgh ‘hmamï´>, H$Zm©Q>H$mV ¶o˶m 18 Vmgm§V OmoaXma

  dmè¶mgh ‘wgiYma nmD$g nS>ʶmMm Bemam {Xbm hmoVm. nU AmO ‘hmamï´>mVrb Zm{eH$, aËZm{Jar, gmVmè¶mgh BVa {Oëøm§V Mm§JboM H$S>H$S>rV D$Z nS>bo hmoVo Am{U nmdgmMo Zm‘mo{ZemUXoIrb

  ZìhVo. ˶m‘wio ‘wgiYma nmdgmMm {Xbobm Bemam ImoQ>m R>aë¶mZo hdm‘mZ {d^mJ Vm|S>Ker nS>bo.

  Joë¶m ‘{hݶm^amVrb hdm‘mZ {d^mJmMo A§XmO Iao R>aV hmoVo. nU H$mb {Xbobm hm Bemam AmO Iam R>aob, Aem {dídmg R>oD$Z gd© ZmJ[aH$hr gVH©$ Pmbo hmoVo. nU ‘hmamḯ>mV nmD$g nS>bmM Zmhr. ˶m‘wio ZmJ[aH$ AmíM¶© 춺$ H$aV AmhoV. H$mb hdm‘mZ {d^mJmZo ‘m{hVr {Xbr hmoVr H$s, ¶o˶m 18 Vmgm§V Jmoì¶mgh ‘hmamḯ>, H$Zm©Q>H$‘ܶo ‘wgiYma nmD$g nS>bm Am{U Jmoì¶mVrb n¶©Q>H$m§Zr Amnbr {Q́>n aÔ H$aʶmMo AmdmhZ Ho$bo hmoVo Am{U ‘ÀN>r‘margmR>r ‘ÀN>r‘mam§Zm g‘wÐmV OmUmè¶mg ‘‚mmd H$aʶmV Ambm.

  ‘V‘moOUrdoir nwT>À¶m ’o$arV KQ>bobr AmH$S>odmar hm gd© Kmoi ‘m§S> {ZdS>UyH$ A{YH$mè¶m§Mr Mm¡H$er H$ê$Z ˶m§Zm {Zb§{~V H$aʶmMr ‘mJUr CÕd R>mH$ao ¶m§Zr Ho$br. ‘mÌ, hr ‘mJUr ‘V‘moOUrÀ¶m nydu H$am¶bm hdr hmoVr. ‘V‘moOUr hmoD$Z nam^d Pmë¶mda Ho$boë¶m ¶m VH«$mar åhUOo aS>rMm S>md Amho.

  g§Vá JmS>r ‘mbH$mZo nm{bHo$bm {Xbr ’$m°À¶w©Za qnnar- JmS>rMr gpìh©qgJ ì¶dpñWV Z Ho$ë¶mZo EH$ 춺$sZo 39 bmIm§À¶m Q>mo¶moQ>m ’$m°À¶w©Za JmS>rV M¸$ H$Mam ^ê$Z H§$nZrÀ¶m gpìh©g g|Q>abm naV {Xbr Amho. bmImo én¶m§Mr JmS>r AmVm H$Mam ^aʶmgmR>r qnnar qMMdS> ‘hmZJa

  nm{bHo$bm XoUma Agë¶mMo JmS>r‘mbH$ ho‘amO Mm¡Yar ¶m§Zr gm§{JVbo Amho. ˶m‘wio qnnar qMMdS> ‘hmZJa nm{bHo$‘ܶo AmVm bmImo én¶m§Mr ’$m°À¶w©Za JmS>r H$Mam Jmoim H$aUma Amho.

  "˶m' ’$moQ>modê$Z Am{‘a ImZ Q´>mob ‘w§~B©- ~m°{bdyS> A{^ZoVm Am{‘a ImZ gmoeb ‘r{S>¶mda ’$magm A°pŠQ>ìh ZgVmo, ho Iao Amho. ‘mÌ AbrH$S>o Am{‘aZo ñdV:À¶m ’o$g~wH$da ˶mMr ‘wbJr Bamgmo~VMm EH$ ’$moQ>mo eoAa Ho$bm Amho. hm ’$moQ>mo eoAa Ho$ë¶mZ§Va Vmo ZoQ>H$è¶m§À¶m {Zemʶmda Ambm Amho. Am{‘a Am{U Bam XmoKohr nmH©$‘ܶo IoiV AmhoV. Vo ’$ZÀ¶m ‘yS>‘ܶo {XgV AmhoV. hm ’$moQ>mo nmhÿZ ZoQ>H$è¶m§Zr Am{‘abm "H$mhr Var bmO ~miJ' Ago IS>gmdbo Amho.

  nmZ 4 da

  nmZ 4 da

  nmZ 4 da

  nmZ 4 da

  nmZ 15

  24x7 : www

  nnnmZnmZnmZnmZnmZnmZnmnmZnmnmnmZnmnmZnmZnmZnmZnmZnmZnmZZZZZZZZZnnnmnmZnnmnnmnmZnmZmZZZZZZZnnnnnmmZnmZZZZZZZZnnnnnnnnnmZZZZZZZnnmnnnmmZZZZZZZnnmnnmmmZZZZZZZZZZnmnnmmZnmZZZZZZZZZZZnnn ZZZZZZZn ZZZZZZZZZZnmZZZZZZZZZZZZZZn ZZZZZZZZZZZnmZZZZZnnnmZZZZZZnnnnn Zn ZZ 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777