24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

50
BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1 1.1 Sinopsis Topik ini membincangkan konsep-konsep penting dalam penilaian dan pentaksiran bahasa Melayu iaitu pentaksiran, pengujian, penilaian. Di akhir topik, para pelajar akan menjalankan beberapa aktiviti serta menjawab beberapa soalan untuk menguji pemahaman anda. Rujukan lanjut melalui sumber internet, perbincangan dalam talian serta aktiviti kolaboratif bersama pensyarah anda boleh juga dilakukan. Tahukah anda, penilaian hendaklah dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P & P), bukannya semata-mata dijalankan melalui ujian dan peperiksaan sahaja. Ia merupakan satu proses pengumpulan maklumat berkenaan dengan kemajuan dan prestasi pelajar. Dengan itu, di peringkat sekolah berbagai-bagai kaedah penilaian digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang kemajuan dan pencapaian pelajar TAJUK 1: PENGERTIAN DAN KONSEP

description

nota PGSR BMM 3013

Transcript of 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

Page 1: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

1

1.1 Sinopsis

Topik ini membincangkan konsep-konsep penting dalam penilaian dan

pentaksiran bahasa Melayu iaitu pentaksiran, pengujian, penilaian. Di akhir topik,

para pelajar akan menjalankan beberapa aktiviti serta menjawab beberapa

soalan untuk menguji pemahaman anda. Rujukan lanjut melalui sumber internet,

perbincangan dalam talian serta aktiviti kolaboratif bersama pensyarah anda

boleh juga dilakukan.

Tahukah anda, penilaian hendaklah dianggap sebagai sebahagian daripada

proses pengajaran dan pembelajaran (P & P), bukannya semata-mata

dijalankan melalui ujian dan peperiksaan sahaja. Ia merupakan satu proses

pengumpulan maklumat berkenaan dengan kemajuan dan prestasi pelajar.

Dengan itu, di peringkat sekolah berbagai-bagai kaedah penilaian digunakan

untuk mendapatkan maklumat tentang kemajuan dan pencapaian pelajar

TAJUK 1: PENGERTIAN DAN KONSEP

Page 2: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

2

1.2 Hasil pembelajaran

1.2.1. Konsep pentaksiran

1.2.2. Konsep pengujian

1.2.3. Konsep penilaian

1.2.4. Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

1.3 Kerangka Konsep

1.4 Pentaksiran

Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat

penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Maklumat meliputi hal-

hal berkaitan topik, bukti dan prestasi. Penghakiman melibatkan hal-hal seperti

pertimbangan dan pencapaian aspek pendidikan, manakala produk pula

melibatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Proses pendidikan pula

Pengertian dan

Konsep

Pentaksiran Pengujian PenilaianPerkaitan antara

Pentaksiran, Pengujian dan

Penilaian

Page 3: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

3

melibatkan operasi, dapatan dan hasil. Aspek-aspek utama dalam pentaksiran

ialah:-

i. Instrumen

ii. Kumpulan yang ditaksir

iii. Respon

iv. Kumpulan yang menaksir

v. Skor

1.5 Pengujian

Merupakan satu kaedah dalam pengukuran dan dijalankan dengan cara

yang sistematik.

Ia juga satu cara bagi mengukur tingkah laku seseorang individu.

Ia dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu, sebelum, semasa dan selepas

sesuatu pengajaran

Ujian boleh diberikan sebelum sesuatu pengajaran berlaku dengan tujuan

untuk mengumpul maklumat. Ujian itu dikenali sebagai ujian pra atau pre-

test.

Semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku ujian diberikan sama ada

secara lisan atau bertulis. Ujian ini bagi mengetahui kemajuan yang

dicapai oleh pelajar-pelajar dan pemahaman mereka terhadap P&P guru.

Ujian ialah satu alat. Dalam P & P bahasa, ujian ialah bahan yang bertulis atau

tercetak atau terakam yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu

kemahiran bahasa. Misalnya, guru membina ujian kloz bagi menguji kefahaman

membaca atau ujian imlak bagi menguji kefahaman mendengar. Namun, perlu

diingat bahawa ujian mungkin menjadi kurang baik jika pentadbir ujian

menggunakannya dan menginterpretasinya secara tidak jujur. Oleh itu, ujian

perlulah digunakan sesuai dengan perkara yang hendak diuji itu. Contohnya,

Page 4: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

4

jika guru menguji tahap kefahaman murid Tahun 4 dengan menggunakan bahan

bacaan yang layak untuk Tingkatan 1, sudah semestinya keputusan pelajar ini

tidak menggalakkan.

1.6 Penilaian

Penilaian telah didefinisikan dengan banyak cara. Stufflebeam et. al. (1971: xxv)

menyatakan “penilaian” sebagai the process of delineating, obtaining, and

providing useful information for judging decision alternatives.

Terry D. TenBrink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu

proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat

pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan.

Penilaian merupakan satu proses untuk memperolehi maklumat kuantitatif. Ia

adalah satu proses bagi guru untuk menentukan perubahan tingkah laku dan

membuat pertimbangan menilai. Proses menilai dapat memberi maklumat

tentang pencapaian objektif pelajaran, kaedah mengajar seorang guru dan

keberkesanan sesebuah kurikulum. Pentafsiran penilaian berdasarkan data

kuantitatif dan penghuraian kualitatif. Ia boleh dijalankan sebelum, semasa atau

selepas satu sesi pengajaran guru. Ia boleh dijalankan berdasarkan sesuatu

pembelajaran spesifik atau kepada keseluruhan kurkulum.

Page 5: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

5

Kepentingan Penilaian Ujian Di Bilik Darjah

Penilaian dan ujian mempunyai beberapa tujuan. Antaranya ialah untuk:

mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yang

sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara yang hendak diajar.

menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pelajar-pelajar

mereka telah dapat menguasai atau mempelajari perkara yang

telah disampaikan.

membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan teman-

teman sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di

sekolah.

menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat

lemah dalam pencapaian mereka.

membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta

kaedah pengajaran mereka. Melalui ujian dan penilaian mereka

sentiasa dapat meningkatkan pengajaran mereka; dan

membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan mereka

dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula

memperbaikinya.

Page 6: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

6

1.7 Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

Rajah 1.

Berdasarkan rajah di atas, kita dapati ketiga-tiga konsep berkenaan mempunyai

perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses

pengajaran dan pembelajaran. Tujuan atau objektif sesuatu penghakiman produk

P&P membabitkan ketiga-tiga aspek bekenaan.

PENILAIAN

PENGUJIANPENTAKSIRAN

Page 7: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

7

Arahan:

Anda dikehendaki mengumpul satu set bahan ujian bulanan, semester dan akhir

tahun. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, sila jawab soalan-soalan dibawah;

a. Sila nyatakan tujuan-tujuan pengujian, pengukuran, dan penilaian dilakukan. b. Sila buat catatan dan rumusan tentang perbezaan antara konsep- konsep pengujian, penilaian, dan pengukuran ini dalam bentuk grafik. c. Sejauh manakah kertas ujian bulanan, semester dan akhir tahun yang dibina menepati ciri-ciri pentaksiran yang berkesan?

1.8 Aktiviti

Page 8: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

8

2.1 Sinopsis

Sebagaimana yang anda tahu,Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang

dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh

Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 dan seterusnya Domain Krathwohl. Dalam

hal ini, tujuan pendidikan dibahagi kepada beberapa domain (ranah, kawasan)

dan setiap domain tersebut diperincikan berdasarkan hierarkinya. Dalam

panduan pembelajaran ini, dua aspek ini akan dibincangkan serta aktiviti yang

berkaitan boleh dijalankan bersama pensyarah anda untuk memudahkan

pemahaman anda. Selamat berjaya !

2.2 Hasil Pembelajaran

2.2.1. Menghuraikan konsep pentaksiran, pengujian, dan penilaian. 2.2.2. Menjelaskan taksonomi Bloom, taksonomi Solo, dan domain Krathwohl. 2.2.3. Membina jadual spesifikasi ujian dan soalan ujian Bahasa Melayu; 2.2.4. Menilai dan memilih jenis dan kaedah penilaian kemahiran bahasa dan

sistem bahasa Melayu dan melaksanakan pemarkahan ujian Bahasa Melayu.

TAJUK 2: TAKSONOMI DAN DOMAIN KRATHWOHL

Page 9: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

9

2.3 Kerangka Konsep

2.4 Taksonomi Bloom

Tujuan pendidikan dibahagikan kepada tiga domain, iaitu:

1. Cognitive Domain (Domain Kognitif), melibatkan perilaku-perilaku yang

menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan

keterampilan berfikir.

2. Affective Domain (Domain Afektif) melibatkan perilaku-perilaku yang

menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan

cara penyesuaian diri.

3. Psychomotor Domain (Domain Psikomotor) mengenai perilaku-perilaku

yang menekankan aspek keterampilan motor seperti tulisan tangan,

berenang, dan mengoperasi mesin.

Taksonomi dan

Domain

Taksonomi Bloom

Domain Krathwohl

Page 10: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

10

Domain Kognitif

Bloom membahagikan domain kognitif kepada enam tahap. Domain ini terdiri

dari dua tahap iaitu:

i. Pengetahuan

ii. Kemampuan dan Keterampilan Intelektual

Pengetahuan (Knowledge)

Berasaskan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi,

fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya.

Pemahaman (Comprehension)

Dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran, laporan,

jadual , diagram, arahan, peraturan, dan sebagainya.

Aplikasi (Application)

Pada tahap ini, seseorang pelajar memiliki kemampuan untuk menerapkan

gagasan, prosedur, metodologi , rumus, teori dan sebagainya di dalam

persekitaran sebenar.

Analisis (Analysis)

Pada tahap analisis, seseorang akan mampu menganalisa maklumat yang

diperoleh dan mencerakinkannya atau menstrukturkan maklumat itu ke dalam

bahagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya dan mampu

mengenali serta membezakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah senario

yang rumit.

Page 11: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

11

Sintesis (Synthesis)

Seseorang pelajar pada tahap sintesis akan mampu menjelaskan struktur atau

pola dari sebuah senario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali

data atau maklumat yang harus didapati untuk menghasilkan bentuk

penyelesaian yang diharapkan..

Penilaian (Evaluation)

Dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap penyelesaian,

gagasan, metodologi dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang

sesuai atau standard yang ada untuk memastikan nilai efektif atau manfaatnya.

Domain Psikomotor

1. Persepsi

2. Persediaan (Set)

3. Respons Terpimpin

4. Mekanisme (Mechanism)

5. Respon Tampak yang Kompleks (Complex Overt Response)

6. Penyesuaian (Adaptation)

7. Penciptaan (Origination)

Page 12: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

12

2.5 Domain David Krathwohl

Domain Afektif

Penerimaan (Receiving/Attending)

Tanggapan (Responding)

Penghargaan (Valuing)

Pengorganisasian (Organization)

Perwatakan Berdasarkan Nilai-nilai (Characterization by a Value or Value

Complex)

Page 13: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

13

Arahan:

Anda dikehendaki membuat rujukan dan memahami Taksonomi Bloom dan

Domain Krathwolh. Setelah itu, anda dikehendaki menyiapkan tugasan yang

diberikan.

1. Analisis soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun

di sekolah anda dari segi:

a. Aras kesukaran/ kognitif Taksonomi Bloom.

b. Sila nyatakan bilangan soalan yang dianalisis mengikut aras Bloom.

c. Sila huraikan sejauh manakah penggunaan Domain Krathwohl dalam

soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun untuk

setiap kelas di sekolah anda.

Lawatilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat lanjut:-

1. http://www.nwlink.com/~Donclark/hrd/bloom.html

2. http://classweb.gmu.edu/ndabbagh/Resources/Resources2/krath

stax.htm

3. http://pkukmweb.ukm.my/~upak/pdffile/2008E/aqilah.pdf

2.6 Aktiviti

Page 14: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

14

3.1 Sinopsis

Jadual Spesifikasi Ujian atau JSU merupakan aspek penting dalam penyediaan

sesuatu ujian. Guru-guru di sekolah seringkali membina soalan-soalan ujian

secara spontan dan tidak terancang. Ujian yang tidak mempunyai perancangan

yang rapi biasanya tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang

tinggi. Cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian adalah dengan

menyediakan JSU yang merupakan rancangan persediaan item/ soalan. JSU

dikenali juga sebagai Test Blue Print dan Test Specification. JSU merupakan

matrik dua paksi iaitu paksi “Kandungan” (menegak) dan paksi “Aras

Kemahiran” (melintang).

3.2 Hasil pembelajaran

3.2.1. Memahami aspek-aspek dalam penyediaan JSU

3.2.2. Penggunaan JSU dalam pembinaan item ujian

TAJUK 3: JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

Page 15: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

15

3.3 Kerangka konsep

3.4 Definisi / Konsep Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU)

Kandungan Ujian tentang topik-topik pelajaran.

Aras Kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan.

Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa

mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar.

Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif, esei, amali, kertas kursus dan

lain-lain.

Bilangan item yang mengikut bentuk, kandungan dan aras kemahiran.

Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 % - 80%.

3.5 Kepentingan JSU

Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan.

Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian.

Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran.

Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran

yang diuji.

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

KEPENTINGAN JSU DEFINISI LANGKAH PEMBINAAN JSU

Page 16: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

16

Memberikan panduan untuk membentuk format ujian.

Bil Bentuk Soalan Objektif

Kemahiran

Aras Kognitif

Bidang/Topik/Topik Kecil Jam

1

2

3

4

5

6 Jumlah

Item

1.1 Sejarah Perkembangan Bahasa

Melayu

5

4

Asal usul BM, BM sebelum

dan selepas merdeka

2

2

1.2 Linguistik BM 15 12

Pengenalan linguistik

Definisi, Sejarah, Linguistik

Diskriptif

1

5

4

1

1

1.3 Fonologi 20 16

Definisi, alat artikulasi, cara

penghasilan

3

2

1

1

Fonem segmental 2 2 1 1 1

Fonem suprasegmental 1 1

Jumlah 40 32

Jadual 1: Contoh JSU

Contoh di atas boleh disesuaikan dengan keperluan dan spesifikasi di

sekolah.

Page 17: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

17

3.6 Langkah-langkah Membina JSU Langkah 1: Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji Langkah II: Tentukan soalan yang akan dibina itu

a. soalan objektif (30 soalan)

b. 1 markah bagi 1 item

c. jumlah soalan bagi setiap topik dikira:

= Jumlah masa X Jumlah soalan

Jumlah Masa keseluruhan

Langkah III: Tentukan model aras kesukaran item

Biasanya JPU menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom

Tiga domain: kognitif, afektif, dan psikomotor

Domain Kognitif

6. Penilaian Sukar 5. Sintesis 4. Analisis 3. Penggunaan 2. Kefahaman

1. Pengetahuan Mudah

Langkah IV: Apakah jenis ujian yang akan diuji?

Ujian objektif

Ujian struktur

Ujian esei, dan lain-lain.

Page 18: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

18

Langkah V:

Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif, struktur, esei

dll)

Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah – soalan sukar)

Pemarkahan

Langkah VI

Nyatakan mata pelajaran

Nyatakan tingkatan

Susunan nombor soalan mengikut tajuk

Rumusan

Dalam penilaian, JPU berperanan penting. Orang-orang yang berkaitan dengan

ujian seperti calon, guru yang mengajar dan ibu bapa berhak dalam erti kata

sebenarnya menolak sesuatu ujian itu jika diragukan kesahannya. Justeru, data

yang tercetus daripada ujian yang sedemikian tidak layak digunakan bagi tujuan

pemilihan, pengkelasan atau bimbingan.

Page 19: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

19

Arahan:

Anda dikehendaki menyediakan kertas 1 Peperiksaan Semester yang telah

ditetapkan. Kertas 1 mengandungi 20 soalan objektif.

Tetapkan bilangan item, peruntukan masa dan peratusan item mengikut aras

kognitif berdasarkan topik dalam sukatan pelajaran.

Sediakan satu JSU berdasarkan format ditetapkan.

Layarilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat tambahan;

1. http://apps.emoe.gov.my/ipba/rdipba/cd1/article123.pdf

2. http://www.geocities.com/kheru2006/iv.htm

3.7 Aktiviti

Page 20: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

20

4.1 Sinopsis

Anda telah membincangkan konsep penilaian dan kepentingannya dalam

pendidikan serta P&P di dalam bilik darjah. Dengan itu, dalam proses menilai

ini, guru sewajarnya dapat menentukan dengan jelas kedudukan ujian sebagai

alat penilaian dalam pendidikan. Ujian bermaksud bahan-bahan yang tertulis

yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. Dalam

topik ini anda, kita akan membincangkan bagaimana untuk membina bahan-

bahan ujian untuk para pelajar kita dan pada akhir topik ini, anda bolehlah

menjawab soalan-soalan dalam aktiviti yang diberi serta berbincang dengan

pensyarah anda. Hasil tugasan anda perlu dimasukkan dalam folio pembelajaran

anda.

4.2 Hasil Pembelajaran

4.2.1. Memahami serta menghuraikan konsep-konsep ujian.

4.2.2. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan objektif.

4.2.3. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan subjektif.

4.2.4. Mengaplikasikan kemahiran pembinaan soalan .

TAJUK 4 : PEMBINAAN UJIAN

Page 21: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

21

4.3 Kerangka Konsep

4.4 Pendahuluan

Selaku guru bahasa kita seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan

ujian dalam penilaian pendidikan bahasa untuk mendapatkan maklumat tentang

pencapaian pembelajaran pelajar-pelajar, kelemahan dan kekuatan pelajar-

pelajar dalam pembelajaran mereka. Ini berguna bagi guru untuk

memperbaiki dan meningkatkan kualiti P&P.

4.5. Jenis-jenis Ujian

Berikut ialah beberapa jenis ujian iaitu ujian objektif dan ujian subjektif.

4.5.1. Ujian Objektif

Item ujian jenis objektif ini memerlukan pelajar menulis atau memilih satu

jawapan yang betul atau yang paling baik. Antara item ujian ini termasuklah item

jawapan pendek, item jenis padanan, item jenis aneka pilihan dan kloz.

Pembinaan Ujian

Objektif Subjektif

Page 22: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

22

Item Respons Bebas

i. Jenis soalan:

contoh:

a) Apakah lawan bagi perkataan rajin? ( malas)

b) Apakah makna simpulan bahasa kaki ayam? (tidak memakai

kasut)

ii. Item Melengkapkan Penyataan

contoh:

a) Kita mesti _______bermain sekarang kerana hujan sudah

turun.

b) Saya terpaksa ________ adik saya kerana emak saya

bekerja.

Item Respons Tetap ( Item Objektif Jenis Pilihan)

Soalan jenis ini memerlukan pelajar memilih jawapan betul atau paling

tepat. Jawapan mungkin dipilih daripada dua atau lebih pilihan. Item-item itu

ialah format salah-betul, padanan, dan aneka pilihan.

Item Salah - Betul

Item ini dikenali sebagai Item Dua Pilihan iaitu item yang mengandungi

penyataan yang perlu ditandakan dengan dua pilihan sahaja iaitu: betul (B) atau

salah (S). Ada ketika guru menggunakan setuju (S) atau tidak setuju (TS)

pada penyataan atau ya (Y) atau tidak (T) pada soalan.

Page 23: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

23

Item Padanan

Item Padanan atau Suaian biasanya mengandungi dua kumpulan

objek/ perkara yang berkaitan. Pelajar dikehendaki memilih jawapannya dengan

memadankan objek/ perkara yang berkaitan di sebelah kiri dengan objek/

perkara di sebelah kanan.

Kata Bilangan Contoh

1. Kata Adjektif Sifatan A. Gadis cantik itu anak Pak Zaini.

2. Kata Adjektif

Pancaindera

B. Budak baik selalu dipuji.

3. Kata Adjektif Bentuk C. Jalan bengkok ke kampung itu telah ditutup.

4. Kata Adjektif Perasaan D. Dia amat rindu akan emaknya.

Item Aneka Pilihan

Item aneka pilihan adalah daripada golongan item jawapan tetap kerana

diberikan tindak balas terbatas. Jenis item aneka pilihan adalah seperti yang

berikut.

a. Item aneka pilihan berbentuk soalan

b. Jenis jawapan terbaik

c. Analogi

Page 24: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

24

Item Jenis Cantuman

Teknik Kloz

Teknik menggunakan ujian kloz, sebagai alat bagi menguji

kefahaman bacaan boleh digunakan untuk pelajar-pelajar sekolah rendah .

Sungguhpun teknik kloz memerlukan prosedur tertentu dari segi pembinaan

ujian, pentadbiran dan pemarkahan, ini semua tidak sukar dilakukan, dan

sepatutnya boleh diuruskan oleh guru-guru Bahasa Melayu. Dalam ujian kloz

pelajar diminta mengisi tempat kosong yang telah sengaja dikosongkan oleh

guru/ penguji dalam sesuatu keratan bacaan. Pada mulanya, pelajar diminta

melihat dan membaca keratan itu secara keseluruhannya. Kemudian,

berasaskan kefahaman mereka ke atas teks itu keseluruhannya, mereka akan

mencuba mengisi tempat yang dikosongkan dengan perkataan yang paling

sesuai menurut makna keseluruhan teks.

4.5.2. Soalan Subjektif

Soalan jenis subjektif terbahagi kepada beberapa pecahan seperti berikut:-

Item Jenis Struktur

Item Jenis Esei

Pembinaan Ujian

Page 25: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

25

Prinsip-prinsip Asas Pengujian dan Penilaian

Antara prinsip dasar yang harus dijadikan garis panduan dalam

pembinaan sesuatu instrumen penilaian dan pengujian ialah:

i. Penilaian dan Pengujian Mestilah Bersifat “Kesahan” (validity)

a. Kesahan Isi

b. Kesahan Ramalan

c. Kesahan Serentak

d. Kesahan Gagasan ii. Kebolehpercayaan Ujian

Kebolehpercayaan merujuk kepada ciri skor berhubung dengan ketepatan

dan ketekalan skor bagi menggambarkan prestasi calon dalam perkara yang

diuji.

Rumusan

Dalam proses pembinaan item ujian beberapa perkara yang berhubungan

dengan pembinaan item ujian tersebut harus dipertimbangkan. Antaranya ialah

objektif ujian, kandungannya, kemahiran-kemahiran yang akan diuji dan

seterusnya aras ujian itu sendiri.

Page 26: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

26

Arahan :

Anda dikehendaki membaca dan memahami aspek-aspek pembinaan ujian dan

sila sediakan carta pengurusan grafik bagi perkara-perkara yang berikut:

a. Senaraikan dan huraikan garis panduan membina item objektif dan

esei.

b. Sila bina 24 item objektif aneka pilihan untuk menguji kemahiran tatabahasa

bagi pelajar anda. Item yang anda bina mestilah merangkumi 4 soalan untuk

setiap aras iaitu pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan

penilaian.Tunjukkan soalan-soalan yang dibina itu kepada guru

panitia Bahasa Melayu dan bincangkan bersamanya tentang kelebihan dan

kelemahan pembinaan item objektif tersebut berdasarkan garis panduan

membina item ujian objektif. Aplikasikan atau ujikan item tersebut kepada

pelajar anda. Kemudian buat laporan menyeluruh tentang pencapaian pelajar

anda dan kaitkan keputusan itu dengan item yang telah dibina dari segi

kelebihan atau kelemahannya.

4.7 Aktiviti

Page 27: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

27

Layari Internet untuk mendapatkan maklumat lanjut;

1. http://apps.emoe.gov.my/ipba/rdipba/cd1/article123.pdf

2. http://www.usm.my/education/publication/JPP23-

9_PEMBINAAN%20DAN%20PENGESAHAN%20UJIAN%20MEMBACA.pdf

Page 28: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

28

Jenis Penilaian bahasa

Ujian Formatif

Ujian Sumatif

Ujian Kefasihan

Ujian Kemajuan

Ujian Bakat

Ujian Pencapaian

5.1 Sinopsis Tajuk ini disusun untuk membolehkan pelajar mengetahui dan mendalami jenis

penilaian bahasa yang boleh digunakan oleh guru dalam menjalankan proses

p&p Bahasa Melayu. Jenis penilaian tersebut merangkumi ujian

Formatif,Sumatif, Ujian Kefasihan, Kemajuan, Ujian Bakat, Pencapaian.

5.2 Hasil Pembelajaran 5.2.1 Menghuraikan dan menjelaskan jenis penilaian bahasa. 5.2.2 Menganalisis dan membanding-beza jenis penilaian. 5.2.3 Menerangkan dan menganalisis ujian kefasihan, kemajuan dan ujian bakat, pencapaian. 5.3 Kerangka Konsep

TAJUK 5 : JENIS PENILAIAN BAHASA

Page 29: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

29

5.4 Ujian Formatif dan Sumatif

5.5 Ujian Formatif

Ujian Formatif adalah bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji

sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasa yang diajar. Biasanya skop

pengajaran dan pembelajaran ujian tersebut agak terhad dan tidak luas.Tujuan

utama guru menjalankan ujian formatif untuk memperbaiki lagi mutu proses

pengajaran dan pembelajaran. Ujian Formatif dapat mengesan kelemahan dan

pembelajaran murid secara serta-merta. Biasanya ujian ini dijalankan dalam

bentuk pemerhatian atau pun dalam satu siri ujian yang pendek.

5.6 Ujian Sumatif

Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada

akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pembelajaran dalam

kalangan murid. Skop pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk Ujian

Sumatif diasaskan dan dibina secara luas dan melibatkan kesemua kemahiran

dan aspek bahasa.

Terdapat beberapa jenis ujian, iaitu ujian formatif, ujian sumatif,ujian

kefasihan,ujian kemajuan, ujian bakat dan ujian pencapaian. Perbezaan antara

ujian formatif dan sumatif pada asasnya berdasarkan skop kemahiran, jangka

masa P&P atau objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak diuji.

Page 30: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

30

5.7 Perbezaan Antara Ujian Formatif dan Ujian Sumatif

Ujian Formatif Perbezaan Ujian Sumatif

1. Maklum balas kepada pelajar dan guru: kemajuan dan kelemahan.

Fungsi

1. Pensijilan atau

penggredan

2. Sepanjang pengajaran

Masa

2. Pada akhir

unit/kursus

3. Kognitif, psikomotor dan afektif

Penekanan

3.Kognitif

4. Terhad kepada tugasan

Sifat

4. Beraneka jenis

5. Berubah-ubah

Kesukaran

5. Senang – sukar

6. Dibentuk khas

Alat

6. Peperiksaan akhir

tahun

7. Rujukan kriteria

Jenis ujian

7.Rujukan norma

5.8 Ujian Bakat, Ujian Pencapaian, Ujian Kefasihan dan Ujian Kemajuan

Manakala ujian bakat bertujuan mengesan bakat seseorang dalam menguasai bahasa asing. Ujian Pencapaian bertujuan untuk menentukan setakat manakah murid-murid telah menguasai kemahiran, bahan atau isi pelajaran yang telah dipelajari. Ujian Kefasihan pula bertujuan untuk menentukan setakat manakah seseorang telah mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan. Ujian Kemajuan merupakan ujian yang menentukan kemajuan murid dari semasa ke semasa di sepanjang pembelajaran mereka. Seterusnya anda dikehendaki membuat bacaan tambahan dan mengakses internet untuk mendapatkan maklumat tambahan.

Page 31: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

31

Ujian Bakat

Ujian bakat biasanya melibatkan data-data bahasa yang mengandungi unsur-unsur bahasa seperti fonetik,tatabahasa dan kosa kata. Melalui ujian ini murid-murid akan melakukan berbagai-bagai aktiviti bahasa seperti meniru penyebutan bunyi-bunyi, mengubah bentuk, atau struktur sesuatu bahasa, menentukan makna berdasarkan konteks dan sebagainya. Setelah hasil ujian dianalisis guru dapat mengenal pasti murid-murid yang berbakat dan berpotensi untuk mempelajari sesuatu bahasa dengan cepat.

Ujian Pencapaian Ujian ini boleh dijalankan pada akhir kursus atau setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran.Sejauh mana sesuatu kemahiran itu dikuasai dalam satu jangkamasa yang ditetapkan boleh ditentukan melalui dua set ujian yang berlainan. Ujian ini dinamakan ujian pra dan ujian pos.

Ujian Kefasihan

Ujian ini menilai kebolehan umum seseorang terhadap bahasa yang dipelajarinya. Biasanya ujian ini digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan dan kebolehan mereka.

NOTA TAMBAHAN

Page 32: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

32

Arahan 1. Anda dikehendaki mendapatkan seberapa banyak maklumat yang berkaitan dengan tajuk di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. 2. Kemudian buat banding beza antara kaedah-kaedah penilaian bahasa yang telah dihuraikan di atas menggunakan borang pengurusan grafik. Sila ambil satu contoh kaedah penilaian bahasa di atas untuk menilai satu kemahiran bahasa. Nyatakan kesesuaian dan keberkesanan kaedah tersebut untuk menguji kemahiran bahasa yang telah anda pilih itu.

AKTIVITI

Page 33: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

33

6.1 Sinopsis

Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan

cara yang fleksibel, bermakna dan tidak menakutkan pelajar. Untuk ini cara

penilaian perlu mengambil kira keperluan individu, kepelbagaian cara ( multiple

ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. Implikasi

penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar

kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.

6.2 Hasil Pembelajaran

6.2.1 Menghuraikan kaedah penilaian melalui portfolio.

6.2.2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui

pemerhatian.

6.2.3. Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui

pemerhatian penilaian melalui portfolio.

TAJUK 6 : KAEDAH PENILAIAN BAHASA

Page 34: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

34

Kaedah Penilaian Bahasa

Penilaian Melalui Portfolio

Penilaian Melalui Pemerhatian

6.3 Kerangka Konsep

6.4 Penilaian Melalui Porfolio

Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan

merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui

bersama. Terdapat beberapa jenis portfolio untuk tujuan dan konteks

pembelajaran yang berbeza. Selain portfolio, rekod anekdot dan lain-lain bukti

pembelajaran yang lain boleh digunakan untuk menghasilkan penilaian yang

menyeluruh.

Portfolio berbentuk dokumentasi yang berstruktur. Ia memerlukan perancangan,

pelaksanaan dan penilaian yang teliti. Proses pembelajaran dijalankan secara

kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran

secara kritis dan kreatif serta pemilihan maklumat dan fakta dari peringkat awal

hingga ke akhir.

Page 35: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

35

6.4.1 Tujuan Portfolio

Tujuan portfolio ialah untuk :

Memberi peluang pelajar mendokumentasi kemahiran dan pengetahuan

yang diperoleh melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan.

Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran mereka

secara sistematik.

Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat

peribadi.

6.4.2 Kegunaan Portfolio

menilai perkembangan dalam satu tempoh (authentic assessment).

menilai perkembangan kemahiran dan kebolehan.

digunakan bagi menggambarkan keperluan spesifik dalam

penyempurnaan gred.

menilai secara sumatif pembelajaran.

menunjukkan kesesuaian kurikulum dan kejayaan pelajar

6.4.3 Ciri-ciri Portfolio

(a) Menggambarkan sejelas-jelasnya aktiviti pelajar iaitu rasional, matlamat,

halatuju, prosedur kerja, pengalaman dan harapan.

(b) Sesuatu yang dilaksanakan oleh pelajar secara auntentik. Ini adalah kaedah

konkrit untuk pelajar menghasilkan kerja melalui pengalaman sendiri ketika

melakukan kerja-kerja amali atau kerja-kerja lapangan.

Page 36: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

36

(c) Menunjukkan perlakuan pelajar yang dibimbing oleh guru seperti ulasan,

komen, dan cadangan harus direkod untuk menghadapi dan mengatasi sesuatu

tugasan pembelajaran.

(d) Membuat catatan pembimbing yang membantu pelajar merenung dan

membuat refleksi tentang kerja yang dibuat untuk menentukan tindakan susulan.

(e) Kriteria penilaian yang dipilih diterangkan dan dipersetujui bersama dengan

pelajar sebagai penggalak kepada pelajar untuk mengambil bahagian secara

aktif.

6.4.4 Jenis-jenis Portfolio Yang Boleh Dibina. Portfolio Kerja Harian Portfolio Hasil Terbaik Portfolio Dokumen

6.4.5 Bagaimana Menilai Portfolio?

Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan

berfokuskan kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahiran-

kemahiran, pengetahuan dan kefahaman.

Menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar yang memberi

gambaran perkembangan yang lebih menyeluruh dari awal hingga akhir.

Sebagai contoh mari kita lihat peta perkembangan pembelajaran pelajar yang

mempunyai lima tahap perkembangan, seperti di bawah ini.

E 5 Berdikari mengeja perkataan-perkataan

J 4 Mencantum suku kata dengan bimbingan guru

A 3 Membentuk suku kata

A 2 Menyebut bunyi huruf

N 1 Permulaan mengenal huruf

Page 37: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

37

Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti seperti hasil

pemerhatian, jurnal dan rekod anekdot sebelum membuat anggaran

seimbang (on-balance) tentang tahap pencapaian pelajar.

Membuat laporan samada secara huraian atau grafik untuk memberi

matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian yang hanya

membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain sahaja. 6.4.6 Aspek-aspek yang perlu dalam sesebuah Portfolio

Sesebuah portfolio mengandungi:

Senarai semak yang disediakan oleh guru

Nota-nota yang disediakan oleh guru

Catatan jurnal

Buku log

Refleksi kendiri murid

Gambar dan foto

6.4.7 Kebaikan Penilaian Portfolio

Penglibatan murid sepenuhnya dalam pengajajaran dan pembelajaran

Guru mendapat banyak maklumat untuk menilai pencapaian muri-murid

Merupakan satu cara untuk menilai tahap perkembangan murid-murid

Dapat memotivasikan murid-murid dan meningkatkan tahap kefahaman

kendiri mengenai tugasan pembelajaran yang diberi oleh guru.

6.5 Penilaian Melalui Pemerhatian.

Penilaian melalui kaedah ini dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu

yang ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang

keberkesanan P&P. Aspek yang diperhatikan menyeluruh meliputi aspek

kognitif,afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan

persekitaran.

Page 38: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

38

6.5.1 Jenis Pemerhatian

Berdasarkan tujuan dan aspek yang hendak dinilai:

Memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran dan tanggapan.

Memerhati apa yang telah dirancang secara ‘open ended’.

Memerhati untuk jangka pendek dan uangk panjang.

6.5.2 Strategi Pemerhatian

Berterusan mengikut keperluan yang dirancang.

Kaedah pemerhatian boleh dilakukan secara global dan analitikal

berdasarkan objektif yang ditentukan oleh guru.

Guru boleh menggunakan instrumen seperti senarai semak, rekod

anekdot, rubrik yang merangkumi aspek kognitif, afektif,psikomotor, bahan

dan persekitaran.

Menjalankan tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian yang

dijalankan.

6.5.3 Pelaksanaan Proses Pemerhatian

Beberapa perkara perlu diambil kira dalam melaksanakan proses pemerhatian.

Antaranya ialah:

Kualiti Pemerhatian

Bentuk Perancangan Jenis-jenis Pemerhatian

6.5.4 Fungsi Pemerhatian

Melihat perkembangan individu atau kumpulan dalam sesuatu proses

pembelajaran.

Dilakukan oleh pelajar untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau rakan

sebaya dalam sesuatu pembelajaran.

Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti

projek.

Page 39: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

39

6.6 Rumusan.

Anda perlu ingat bahawa pemerhatian memang mudah dilaksanakan

tetapi untuk menjamin kesahihan dapatannya agak sukar. Penilaian cara ini

biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya pengamatan penilai,

pengetahuan serta pengalaman sebenar penilai tentang bidang yang berkenaan,

dan sikap bias serta prasangka penilai.

1. Anda dikehendaki mendapatkan maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. 2. Anda juga dikehendaki membuat penilaian murid dalam kelas anda berdasarkan penilaian portfolio. Sediakan laporan ringkas tentang kelebihan dan kelemahan kaedah penilaian tersebut.

AKTIVITI

Page 40: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

40

7.1 Sinopsis

Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan

cara yang fleksibel, bermakna dan tidak menakutkan pelajar. Untuk ini cara

penilaian perlu mengambil kira keperluan individu, kepelbagaian cara ( multiple

ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. Implikasi

penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar

kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.

7.2 Hasil Pembelajaran

7.2.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui kontrak

pembelajaran.

7.2.2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui soal jawab.

TAJUK 7: KAEDAH PENILAIAN BAHASA

Page 41: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

41

Kaedah Penilaian Bahasa

Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran

Penilaian Melalui Soal Jawab

7.3 Kerangka Konsep

7.4 Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran

7.4.1 Cara Pelaksanaan

Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem pengredan untuk

keseluruhan proses pelaksanaan tugasan.

Guru menentukan sistem pengredan untuk kaedah penilaian keseluruhan

proses pelaksanaan tugasan.

Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran dikenali juga sebagai

Perjanjian Pembelajaran merupakan suatu persetujuan atau kontrak

yang dibuat di antara guru dengan pelajarnya (individu/kumpulan)

berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis. Kontrak ini

biasanya ditandatangani apabila kedua-dua pihak bersetuju dengan

kriteria atau syarat-syarat yang telah disenaraikan. Biasanya terdapat

kompromi berkenaan kriteria yang ditentukan. Kriteria ditetapkan oleh

guru agar tahap pencapaian yang diharapkan tidak terjejas.

Page 42: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

42

Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar

berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya. Guru hanya memantau

penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaan.

7.4.2 Fungsi Kontrak Pembelajaran

Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran tugasan yang

berasaskan tahap keupayaan kendiri untuk membolehkan :

a. pelajar mengenal pasti dan merekod,

b. menetapkan objektif dan matlamat pembelajaran kendiri,

c. mengenal pasti kaedah-kaedah yang akan diambil untuk mencapai

matlamat tersebut.

7.4.3 Bagaimanakah kontrak pembelajaran digunakan?

Penilaian objektif tugasan

Hasil Pembelajaran

Penilaian

Format / Bentuk

7.4.4 Format Kontrak Pembelajaran

Keperluan Kontrak Pembelajaran boleh dibuat dalam bentuk tertentu mengikut

keperluan tugasan dan pihak yang terlibat. Sesetengah tugasan memerlukan

kontrak yang amat formal, yang prosedurnya dinyatakan dengan jelas.

Page 43: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

43

Sebaliknya sesetengah kontrak pembelajaran juga boleh dibuat secara tidak

formal tetapi terancang dan jelas.

Contoh Format Kontrak Pembelajaran Individu

KONTRAK PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : ............................................................

Nama : ........................................................................

Tahun/Tingkatan :...........................................................

Tugasan : .....................................................................

Objektif :

1..................................................................

2..................................................................

3..................................................................

Perkembangan Peringkat

Apa yang ingin dicapai pada peringkat ini

Bagaimana akan dilaksanakan pada peringkat ini

Tempoh masa pelaksanaan peringkat ini

Bagaimana penilaian peringkat ini dibuat

Catatan

Tandatangan murid Tandatangan rakan sebaya Tandatangan guru

.............................. .................................... ...............................

Nama: Nama: Nama:

Page 44: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

44

7.5 Penilaian Melalui Soal Jawab

Teknik soal jawab merupakan teknik yang paling lama dan paling popular

digunakan dalam bidang pendidikan. Penggunaan teknik ini dalam P&P, Bahasa

Melayu akan dapat melahirkan interaksi antara guru dan pelajar secara

berkesan. Di samping itu, ia dapat dijadikan teras kepada pembinaan konsep-

konsep, kesanggupan memberi penyataan dan melahirkan perasaan,

penglibatan dan percaya diri dalam kalangan pelajar.

7.5.1 Cara Pelaksanaan

Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang

berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberikan tindak balas

yang sewajarnya. Biasanya, soalan-soalan yang dikemukakan memerlukan

pelajar berfikir, di samping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. Kejayaan

penggunaan teknik ini dalam P&P bergantung kepada kebolehan guru untuk

menguasai teknik menyoal.

Page 45: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

45

1. Pilih satu bahan pengajaran grafik untuk sesi pengajaran Bahasa Melayu

kelas KBSR, anda mahu menguji dan menilai murid melalui kaedah soal

jawab, sediakan soalan-soalan yang sesuai untuk menguji pemahaman

murid tentang grafik. Sediakan rumusan tentang pencapaian murid anda dan

keberkesanan kaedah tersebut.

2. Bagaimana anda menjalankan Penilaian Kontrak Pembelajaran semasa

proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah.

Huraikan dengan contoh-contoh yang tepat dan cara pelaksanaannya.

AKTIVITI

Page 46: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

46

Kaedah Penilaian Bahasa

Penilaian Melalui Projek

Penilaian Melalui Kertas Kerja

8.1 Sinopsis

Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan

cara yang fleksibel, bermakna dan tidak menakutkan pelajar. Untuk ini cara

penilaian perlu mengambil kira keperluan individu, kepelbagaian cara ( multiple

ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. Implikasi

penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar

kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan. Modul ini membincangkan tajuk

penilaian melalui projek sahaja. Tajuk penilaian melalui kertas kerja akan

disampaikan ketika interaksi bersemuka.

8.2 Hasil Pembelajaran 8.2.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui projek 8.2.2 Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui projek 8.3 Kerangka Konsep

TAJUK 8: KAEDAH PENILAIAN BAHASA

Page 47: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

47

8.4 Penilaian Melalui Projek

Apakah tujuan pembelajaran Projek ini?

Sebagai satu aktiviti pembelajaran projek membawa tujuan berikut:

Menggalakkan pelajar bekerjasama dan memikul tanggungjawab.

Memberi kebebasan pelajar untuk menunjukkan kreativiti dan

inovasi.

Memberi peluang pelajar menggunakan bahan sumber yang

terdapat di luar bilik darjah.

Projek ialah satu aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh

masa yang tertentu. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data

persediaan satu laporan yang betul. Dalam konteks kurikulum sekolah,

projek bermaksud secara amali. Tugasan ini boleh dijalankan secara

individu atau secara berkumpulan dan dilaksanakan dalam satu jangka

masa yang munasabah. Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses

sehinggalah kepada tahap hasil disediakan.

Penilaian cara ini berupa aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasi atau

membuat tunjuk cara pengetahuan dan kemahiran dalam situasi sebenar. (Wiggins,

1989).

Page 48: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

48

8.5 Ciri-ciri Penilaian Projek

Projek mempunyai pelbagai reka bentuk ( lisan, visual, kinestetik ).

Jangka masa yang panjang

Menunjukkan peranan sebenar dalam situasi sebenar.

Pelajar boleh membina penyelesaian alternatif. Tidak ada satu jawapan

yang benar.

Pelajar perlu melibatkan diri secara aktif sama ada ketika menyediakan

projek atau dalam kumpulan.

Tugasan boleh dilaksanakan secara kumpulan atau individu.

Merupakan peluang menilai pelajar dalam kreativiti, kemahiran

merancang, integrasi pengetahuan, kebolehan membuat tugasan

bersama orang lain.

Pelajar menunjukkan kebolehan mengkaji/membentukkan sesuatu.

Pelajar melaksana dan menghasilkan sesuatu.

Pelajar mengamalkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah.

8.6 Jenis-jenis penilaian Projek

Latihan dan soalan ‘open-ended’ untuk pelajar meneroka secara lisan

atau bertulis.

Extended tasks assignment seperti menulis puisi, melaksana dan

menerangkan keputusan ujikaji, membina model.

Portfolio-koleksi tugasan berdasarkan prestasi.

Tugasan prestasi – drama, lakonan, persembahan, poster atau model.

8.7 Langkah-langkah untuk menjalankan Projek.

Langkah 1 : Penentuan tajuk dan skop Projek.

Langkah 2 : Penilaian awal projek.

Langkah 3 : Pelaksanaan strategi.

Langkah 4 : Pemprosesan Maklumat.

Langkah 5 : Penilaian hasil projek.

Page 49: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

49

Arahan:

1. Anda dikehendaki membaca dan memahami tajuk di atas, kemudian sila

lengkapkan pengetahuan anda dalam borang pengurusan grafik yang sesuai.

2. Anda memberi tugasan membuat satu projek tentang galakan membaca

dalam kalangan murid-murid di sekolah anda. Murid-murid secara

berkumpulan akan menghasilkan pelbagai bahan dan produk, anda

dikehendaki menyediakan senarai semak yang lengkap untuk menilai

keberkesanan produk atau bahan yang dihasilkan oleh murid.

Tahniah !

Anda telah berjaya menamatkan Modul Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah

Rendah dengan jayanya. Pastikan anda membuat latihan yang diberikan untuk

membolehkan anda menguasai modul ini.

Arahan:-

Soalan 1 hendaklah dibincangkan bersama pensyarah / tutor anda.

Soalan 2 hendaklah dijawab secara bertaip dan diserahkan kepada

pensyarah/tutor anda.

----------------------------------------MODUL TAMAT---------------------------------------------

AKTIVITI

Page 50: 24496040 pgsr-bm-nota-modul-bmm3103-by-cikgu-ruslee

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

50