20130617 presentatie tp4 site visit 17juni2013

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

site visit committee npo at maastricht university/aczio about tp4 of NPO

Transcript of 20130617 presentatie tp4 site visit 17juni2013

 • 1. Academisch Centrum ZorgInnovatie Ouderen (ACZIO) Voortgang transitie experiment Integrated Senior Services Presentatie site visit NPO 17 juni 2013
 • 2. Integrated Senior Services (ISS) Vormgeven toekomstbestendige ouderenzorg binnen ECCM 3 deeltransities: ZEN: bevorderen zelfmanagement ouderen Teletechnologische ondersteuning voor zorg en welzijn VEiP: toekomstbestendige buurt. Procesevaluatie VEiP (Parkstad) Effectevaluatie VEiP Overall effect- en procesevaluatie Clintenmonitoring
 • 3. Zelfmanagement Empowerment Network Bevorderen zelfmanagement en empowerment na ziekenhuisopname voor 75+ Training Zelfmanagement voor intra- en extramurale zorgverleners Intervisiebijeenkomsten: o.a. verbeteren transitie ziekenhuis herstelkliniek thuis
 • 4. Ervaringen ZEN Nauwe samenwerking met Op Weg naar Herstel (OWnH), implementatieproject In toekomst ZEN-methodiek opnemen in zorgpad OWnH Concept Zelfmanagement lastig, aanpassingen/ veranderingen in de loop der tijd Procesevaluatie: (organisatorische) randvoorwaarden om cultuurverandering gericht op zelfmanagement te realiseren Effectevaluatie: ervaart de oudere meerwaarde? Ca 100 ouderen van 75+ gencludeerd
 • 5. Teletechnologische ondersteuning voor Zorg en Welzijn Bevorderen zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen door inzet teletechnologie Ontwikkelen van een software platform met menustructuur op een standaard computer Specificaties opstellen door het achterhalen van behoeften via bevragen van doelgroep zelf Deelnemers: minimaal 50 Deelnemers 65+ en gfi 5
 • 6. Afgerond: Specificaties, Ontwikkeling, Optimalisatie menustructuur platform all-in-one touch pc standaard laptop Functies: hulpoproep, diensten, contacten, klok, agenda, medicijnenreminder, nieuws, berichten, gemeente, mijn buurt, spelletjes Gestart met: selectie en benaderen deelnemers trainingsperiode eerste deelnemers
 • 7. Voor Elkaar in Parkstad VEiP Levensloop bestendige buurt Stuurgroep: Parkstadgemeenten, 15 organisaties zorg en welzijn, zorgverzekeraar, zorgvragers (vaststelling regionale speerpunten) Convenant ondertekend Ouderenparticipatie: moeilijke positionering, maar gaat steeds beter Informatieuitwisseling via VEiP on tour, viadesk, nieuwsbrief, film en kenniscarrousel Bestuurlijke voorbereiding t.b.v. stuurgroep Wmo en VEiP Sector wonen sterker bij transitie betrokken Diverse activiteiten in 2 buurten: Heerlerheide en Onderbanken
 • 8. Onderzoek TP4 Geen VEiPpilot VEiP-pilot Procesevaluatie Effectevaluatie VEiP Parkstad x ZEN + tele x x Heerlerheide x x Experimenteel regio stad Kerkrade-West platteland/dorp Onderbanken x x x Vergelijking stad HeerlerbaanCentrum x x platteland/dorp Simpelveld x x
 • 9. Doelstelling procesevaluatie Voor Elkaar in Parkstad Doel: Inzicht in het verloop van het proces om de betekenis hiervan te kunnen duiden. Focus: Samenwerking, levensloopbestendige buurten, participatie en ouderen. Methode: Actiegericht onderzoek m.b.v. document- en literatuuranalyse, interviews, participatieve observaties en focusgroepen.
 • 10. Eerste bevindingen VEiP Ondanks veel onduidelijkheid willen en blijven bestuurders participeren: van platform naar stuurgroep. Hypothese: De (schijnbare) traagheid en onduidelijkheid over structuur zijn misschien wel nodig voor een stevige basis voor dit nieuwe samenwerkingsverband. Verband tussen pilots en transitietraject lokaal niet herkend. Heerlerheide: bestuur toont vertrouwen met besluit tot verdere uitrol. Onderbanken: afwachtende houding bestuurders leidt tot afwachtende houding op de werkvloer.
 • 11. Planning 2013 VEiP Eerste half jaar: Analyses strategisch, tactisch en operationeel niveau Controle en verdieping m.b.v.: - Organisatie focusgroepen - Wetenschappelijke literatuur Start schrijven publicaties Tweede half jaar: Verdieping in burgerperspectief Doorlopende monitoring gehele proces Doorlopende analyse verzamelde data Artikel gereed voor publicatie (focus op samenwerking)
 • 12. Effectevaluatie Voor Elkaar in Parkstad Doel: ontwikkeling in uitkomsten vaststellen bij zelfstandig wonende ouderen (75+) Effecten en kosten Methode in 4 onderzoeksgebieden: Twee vragenlijstmetingen in 2012 en 2014 Registratiegegevens zorg- en voorzieningengebruik op individueel niveau vanaf 2010 Methode in 5 onderzoeksgebieden: Registratiegegevens zorg- en voorzieningengebruik op geaggregeerd niveau vanaf 2009
 • 13. Stand van zaken effectevaluatie Voor Elkaar in Parkstad Inclusie deelnemers vragenlijstonderzoek van juli 2012 - maart 2013 Follow-up in 2014 Veranderingen in uitkomsten waarschijnlijk pas op langere termijn meetbaar Wens: opzetten monitor
 • 14. Overkoepelende evaluatie TP4 Doel: verbindingen tussen 3 deeltransities expliciet maken: In het licht van het ECCM Gevolgen van de resultaten van de deeltransities (proces, effecten, randvoorwaarden) Product: samenhangend implementatieplan Methode: documentenstudie en focusgroepen Stand van zaken: projectplan afgestemd met (deel)projectleiders
 • 15. Expanded Chronic care Model
 • 16. Expanded Chronic care Model VEiP + Tele ZEN + Tele
 • 17. Clintenmonitoring ISS Methodiek clintenmonitoring, ontwikkeld i.s.m. PCOB, ANBO KBO Clintenpanels geformeerd Structuur is aangebracht Panels zijn in actie Enige vertraging door personele wisselingen Metingen m.b.v. ontwikkelde thermometer en maatwerk Eind 2013 helder beeld Uitrol NPO-inhoud in Limburg ter hand genomen Ingebouwd in werkplan Huis voor de Zorg