20130569.R02a Plan “fietspad Lunterseweg-Hertespoor” in ... ... 20130569.R02a Plan...

Click here to load reader

 • date post

  20-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 20130569.R02a Plan “fietspad Lunterseweg-Hertespoor” in ... ... 20130569.R02a Plan...

 • 20130569.R02a

  Plan “fietspad Lunterseweg-Hertespoor” in Barneveld Akoestisch onderzoek railverkeerslawaai Wet ruimtelijke ordening

  datum: 22 oktober 2014

 • 20130569.R02a Plan “fietspad Lunterseweg-Hertespoor” in Barneveld Akoestisch onderzoek railverkeerslawaai Wet ruimtelijke ordening datum: 22 oktober 2014

  Opdrachtgever: Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB Barneveld telefoon : 140342 contactpersoon: de heer S. van Nieuwenhuizen Contactpersoon SPAingenieurs: De heer ing. L.F.A. Theuws

  m i l i e u | g e l u i d | b o u w a d v i e s | b r a n d v e i l i g h e i d | r u i m t e l i j k e o r d e n i n g | b e l e i d s a d v i e s

  Klinkenbergerweg 30a I Oostelijk Bolwerk 9 I www.SPAingenieurs.nl

  6711 MK Ede I 4531 GP Terneuzen I info@SPAingenieurs.nl

  0318 614 383 I 0115 649 680 I

 • - 2 - 20130569.R02a

  INHOUD Blz.

  1. Inleiding 3

  2. Wet geluidhinder en Wet ruimtelijke ordening 3 2.1 Wet geluidhinder 3 2.2 Wet ruimtelijke ordening 4

  3. Gegevens en gehanteerde onderzoeksmethode 4

  4. Resultaten en afweging ruimtelijke ordening 5

  Figuren: 1.1 t/m 1.2 Bijlagen: 1.A t/m 3.2

  Niets uit deze rapportage mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopiëren, microverfilming of enige andere methode, of worden vrijgegeven aan derden voor bestudering zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van SPAingenieurs.

  Bestandsnaam: 20130569 R02a fietsroute Barneveld Zuid_Geluidonderzoek RO.docx Opslagdatum: 22-10-2014 11:48:00

 • - 3 - 20130569.R02a

  1. INLEIDING De gemeente Barneveld is bezig met het plan “Fietspad Lunterseweg-Hertespoor”. Door dit plan verandert een klein deel van de Lunterseweg. Ook zal een deel van de omgeving tus- sen de spoorlijn en de woningen aan de Hertespoor wijzigen. In het kader van de Wet geluidhinder zijn de gevolgen en consequenties van de wijziging van het kleine deel van de Lunterseweg al onderzocht (zie rapport 20130569.R01, d.d. 23 janua- ri 2014). In de voorliggende rapportage is in het kader van een goede ruimtelijke ordening, onderzocht wat de akoestische gevolgen zijn van de wijziging ter hoogte van het Hertespoor bij de be- staande woningen in de omgeving. Tussen de spoorlijn en de woningen aan het Hertespoor komt een nieuw fietspad, waardoor de bestaande sloot en groenstrook aangepast worden. Zo is er bij enkele woningen sprake van een grotere waterpartij dan de huidige sloot. In figuur 1.1 is de ligging van de huidige situatie weergegeven. In figuur 1.2 is de situatie na aanleg van het fietspad gegeven. In dit deel van de nieuwe fietsroute vinden akoestisch gezien, de meest relevante wijzigingen plaats. Volledigheidshalve wordt gemeld dat de nieuwe fietsroute nog verder in zuidelijke richting doorloopt, maar de wijziging in de geluidbelasting zal hier vergelijkbaar zijn als ter plaatse van de rekenpunten 011 t/m 013 uit figuren 1.1 en 1.2. Doel van dit onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting bij de maatgevende bestaande woningen, zover deze wordt veroorzaakt door het railverkeer in de huidige situatie en de si- tuatie na realisatie van het nieuwe fietspad. De resultaten worden beoordeeld aan de hand van de Wet ruimtelijke ordening.

  2. WET GELUIDHINDER EN WET RUIMTELIJKE ORDENING

  2.1 Wet geluidhinder Kort samengevat is de Wet geluidhinder van toepassing op de volgende twee situaties: 1. realisatie van nieuwe woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen 2. aanleg en wijzigingen van/aan (spoor)wegen en gezoneerde industrieterreinen Het akoestisch onderzoek naar de wijziging van de Lunterseweg en de toetsing aan de Wet geluidhinder is gerapporteerd in rapport 20130569.R01, d.d. 23 januari 2014. Ondanks dat de wijzigingen tussen de spoorlijn en de woningen aan het Hertespoor niet on- der de toetsing van de Wet geluidhinder vallen, wordt in de volgende paragrafen toch inge- gaan op het toetsingskader uit de deze wet. Dit als een referentie voor de hoogte van de geluidbelastingen die optreden bij de bestaande woningen.

  Bestandsnaam: 20130569 R02a fietsroute Barneveld Zuid_Geluidonderzoek RO.docx Opslagdatum: 22-10-2014 11:48:00

 • - 4 - 20130569.R02a

  2.1.1 Zones langs spoorwegen Volgens de Wet geluidhinder bevindt zich langs ieder spoor een zone. De breedte van de zone, gemeten vanaf de buitenste spoorstaaf, varieert van 100 tot 1200 m, en is afhankelijk van de geluidemissie van de spoorlijn (zie artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder).

  2.1.2 Grenswaarden voor woningen binnen zones langs spoorwegen De grenswaarde binnen zones langs spoorwegen voor de ten hoogste toelaatbare geluid- belasting van woningen, is maximaal 55 dB. In bijzondere gevallen zijn hogere waarden mo- gelijk. De maximale geluidbelasting, na ontheffing, is voor woningen 68 dB. Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Het vaststellen van hogere waarde kan alleen als de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting, vanwege de weg, van de uitwendige scheidingsconstructie van de betrokken woningen tot 55 dB onvoldoende doeltreffend zijn, danwel, overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, ver- voerskundige, landschappelijke of financiële aard.

  2.2 Wet ruimtelijke ordening De aanleg van het fietspad en de wijziging van de sloot en de groenstrook, tussen de spoor- lijn en de woningen, kan gevolgen hebben voor de geluidbelasting op de bestaande wonin- gen langs deze spoorlijn. Zoals gemeld in paragraaf 2.1, geldt geen toetsing in het kader van de Wet geluidhinder. Wel moet de gemeente in het kader van een goede ruimtelijke onder- bouwing de belangen van het realiseren van het fietspad (en de overige wijzigingen) afwe- gen tegen de mogelijke hinder door de geluidbelasting. In het voorliggende onderzoek zijn de geluidbelastingen ten gevolge van de spoorlijn op de bestaande woningen in de situaties “voor” en “na” realisatie van het fietspad aan het Herte- spoor met elkaar te vergelijken.

  3. GEGEVENS EN GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE Voor het voorliggende onderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens en de rekenmodellen zoals deze gebruikt zijn voor het akoestisch onderzoek 20130569.R01, " Plan fietspad Lun- terseweg-Hertespoor in Barneveld, Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder", d.d. 23 janua- ri 2014. Voor de spoorlijn Barneveld-Ede is uitgegaan van de gegevens, zoals door ProRail beschik- baar is gesteld via het Geluidregister (laatste wijziging: 06-10-2014). Met behulp van een simulatiemodel (zie figuren 1.1 en 1.2) opgesteld in overeenstemming met het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, bijlage IV’, zoals bedoeld hoofdstuk VIIIa, afdeling 2 van de Wet geluidhinder, is de geluidbelasting bepaald. Bij deze berekeningen is gebruik gemaakt van de, in dit voorschrift gegeven, rekenmethode 2.

  Bestandsnaam: 20130569 R02a fietsroute Barneveld Zuid_Geluidonderzoek RO.docx Opslagdatum: 22-10-2014 11:48:00

 • - 5 - 20130569.R02a

  Berekend zijn de geluidbelastingen uitgedrukt in Lden. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een zichthoek van 20. In figuren 1.1 en 1.2 en in bijlagen 1 en 2 zijn de relevante invoergegevens weergegeven, die nieuw zijn ten opzichte van de rapportage 20130569.R01, zoals hierboven genoemd. Volledigheidshalve wordt gemeld dat de nieuwe fietsroute nog verder in zuidelijke richting doorloopt, maar de wijziging in de geluidbelasting zal hier vergelijkbaar zijn met de rekenpunten 011 t/m 013 uit figuren 1.1 en 1.2.

  4. RESULTATEN EN AFWEGING RUIMTELIJKE ORDENING In bijlage 3 zijn de berekeningen van de geluidbelastingen weergegeven ten gevolge van het railverkeer. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de huidige situatie zonder fietspad en de toekomstige situatie met het nieuwe fietspad en de overige wijzigingen tussen de spoorlijn en de woningen aan het Hertespoor. Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting (Lden) ten gevolge van het railverkeer op de spoorlijn Barneveld-Ede, op de maatgevende bestaande woningen: • zowel in de huidige situatie als in de toekomstige situatie na planrealisatie, maximaal

  60 dB bedraagt. Ter indicatie: dit is ruim lager dan de ten hoogst toelaatbare geluidbelas- ting van 68 dB conform de Wet geluidhinder, zoals deze geldt voor nieuwe woningen;

  • toeneemt met maximaal 0,8 dB. Dit is een zeer geringe toename, die niet waarneembaar is voor mensen. Onder normale omstandigheden is een verschil van 3 dB net waarneem- baar en is er vanaf 5 dB verschil pas sprake van een duidelijk hoorbaar verschil1.

  Omdat de toename van de geluidbelastingen gering zijn, leiden de wijzigingen tussen de spoorlijn en de woningen aan het Hertespoor niet tot extra hinder bij de bewoners van de bestaande woningen. Dit omdat de toename niet waarneembaar is. SPAingenieurs De heer ing. L.F.A. Theuws

  1 Zie onder andere “Fysische/theoretische Grondslagen van Geluid”, PHTO A, Dr. Ing. A. von Meier, laatste revisie augus- tus 1996 en Geluidwering in de “woningbouw”, hoofdstuk Basisbegrippen en definities, Mw. Ir. P.E. Braat – Eggen, ir. L.C.J. van Luxemburg, uitgavejaar 1993.

  Bestandsnaam: 20130569 R02a fietsroute Barneveld Zuid_Geluidonderzoek RO.docx Opslagdatum: 22-10-2014 11:48:00

  Yolanda LT

 • 002 003

  004

  005

  020

  021

  023 024

  025