2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

download 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

of 30

Transcript of 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  1/30

  LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 

  KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

  EKONOMI RUMAH TANGGA  77 

  DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP)

  BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH 

  TINGKATAN 1

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  2/30

    0

  Cetakan 2013

  © Lembaga PeperiksaanKementerian Pelajaran Malaysia 2013

  Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengubah mana-mana bahagian, artikel,ilustrasi, isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun tanpamendapat keizinan bertulis daripada Pengarah Peperiksaan, Lembaga Peperiksaan,Kementerian Pelajaran Malaysia.

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  3/30

    0

  KANDUNGAN

  BIL PERKARA MUKA SURAT

  1 PENDAHULUAN 1

  2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 2

  3 MATLAMAT MATA PELAJARAN 3

  4 OBJEKTIF MATA PELAJARAN 3

  5 OBJEKTIF PENTAKSIRAN 4

  6 TAFSIRAN 5

  7 KERANGKA STANDARD PRESTASI 6

  8 PENYATAAN STANDARD 7

  9

  10

  STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA

  PEMETAAN EVIDENS

  8

  25

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  4/30

    1

  PENDAHULUAN

  Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga merangkumi komponen Reka Bentuk dan Teknologi, Ekonomi RumahTangga serta Perniagaan dan Keusahawanan yang merupakan mata pelajaran wajib Tingkatan 1 hingga 3 di Sekolah Menengah Rendah.Mata pelajaran ini yang digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai usaha pendidikan ke arah mempertingkatkanpengetahuan dan kemahiran teknologi serta keusahawanan dalam usaha membangunkan modal insan melalui program pendidikan yangberkualiti dan holistik.

  Pentaksiran Rujukan Standard bagi mata pelajaran ini merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan bolehbuat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan penyataan standard prestasi yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan mengikuttahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Pentaksiran Sekolah dalam bentuk pentaksiran formatifdijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiran sumatif di akhir proses pembelajaran.

  Dokumen Standard Prestasi (DSP) bagi mata pelajaran ini dibina dengan komponen teras iaitu Reka Bentuk dan Teknologi dan komponenelektif iaitu Ekonomi Rumah Tangga sebagai panduan untuk guru membimbing murid dan seterusnya mendapatkan maklumat tentangperkembangan individu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam pembangunan dan pembentukan modal insan.

   Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang Pentaksiran Rujukan Standard bagimata pelajaran ini dalam memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yangberteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek.

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  5/30

    2

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 

  Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

  untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan

  kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,

  bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran

  keluarga, masyarakat dan negara.

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  6/30

    3

  MATLAMAT MATA PELAJARAN

  Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berdikari, kenal faham teknologi dan ekonomi 

  serta kreatif , berinisiatif  dan yakin diri dalam keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian.

  OBJEKTIF MATA PELAJARANOM1 Mengamalkan kreativiti, inovasi dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk daripada pelbagai bahan seperti

  kayu, papan lapis dan bahan komposit.

  OM2 Mengamalkan sikap peka terhadap masalah sekeliling dan mendapatkan idea daripada pelbagai sumber untuk mereka bentuk dan

  menghasilkan produk.

  OM3 Menjalankan kerja buat sendiri, menyenggara dan membaik pulih mudah kerja elektrik dan paip dalam kehidupan harian.

  OM4 Menghasilkan arktikel mudah dengan menggunakan mesin jahit.

  OM5 Menghasilkan tumbuhan hiasan untuk keceriaan kawasan tertentu.

  OM6 Memilih alatan, perkakas dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul.

  OM7 Mengenal pasti kepentingan perniagaan, perkembangannya pada masa depan yang berciri k-ekonomi dan perniagaan dalam negeri

  dan antarabangsa.

  OM8 Mengenal pasti cabaran dan kejayaan usahawan serta menilai potensi diri dalam bidang keusahawanan.

  OM9 Menerangkan faktor utama dalam pengeluaran, kaitannya dengan permintaan dan proses pengeluaran serta membuat pengiraan kos.

  OM10 Mengumpul, memproses dan mendokumentasikan maklumat secara bersistem dan menggunakannya dengan bijak dalam membuat

  keputusan rekaan dan penghasilan projek.

  OM11 Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat.

  (Dipetik daripada Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1. (2003). Pusat Perkembangan Kurikulum,Kementerian Pelajaran Malaysia.) 

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  7/30

    4

  OBJEKTIF PENTAKSIRAN

  Berdasarkan matlamat dan objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu, berikut ialah Objektif Pentaksiran (OP) mata pelajaran yang

  dikenal pasti untuk mentaksir penguasaan murid dalam mempamerkan;

  OP1 Kebolehan berdikari dalam menjalankan kerja buat sendiri.

  OP2 Kenal faham terhadap teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian.

  OP3 Kenal faham terhadap ekonomi untuk kehidupan harian.

  OP4 Kebolehan mengaplikasikan kemahiran bagi menghasilkan sesuatu projek / produk.

  OP5 Kebolehan bagi mengaplikasikan kreativiti untuk mereka bentuk dan menghasilkan sesuatu produk / projek.

  OP6 Mengamalkan cara bekerja yang sistematik, bijaksana dan dengan teknik yang betul dengan yakin diri.

  OP7 Kebolehan mendokumentasikan maklumat secara bersistem.

  (Dipetik daripada Dokumen Format Pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga.(2005). Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia.) 

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  8/30

    5

  TAFSIRAN

  o  Band  ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan

  pelaporan individu.

  o  Standard  ialah satu penyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi

  gambaran holistik tentang individu.

  o  Standard Prestasi  ialah penyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan

  menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada

  dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Perkembangan murid dijelaskan dengan satu

  atau lebih qualifier  menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.

  o  Deskriptor  ialah penyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir

  dan dicapai.

  o

    Evidens (murid) ialah penyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat bagi sesuatu deskriptor.o  Evidens (bahan) ialah bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam

  bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak dan laporan.

  o  Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian

  secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain.

  o  Pentaksiran Sekolah merupakan pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah berdasarkan tugasan, instrumen pentaksiran,

  peraturan dan penskoran yang dibangunkan oleh sekolah merujuk kepada Dokumen Standard Prestasi yang dikeluarkan oleh

  Lembaga Peperiksaan.

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  9/30

    6

  KERANGKA STANDARD PRESTASI

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Tahu Faham Boleh Buat dengan Beradab

  Tahu

  FahamTahu

  Boleh BuatFahamTahu

  TahuBoleh Buat dengan Beradab

  TerpujiFaham

  TahuBoleh Buat dengan Beradab

  MithaliFaham

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  10/30

    7

  PENYATAAN STANDARD

  BAND PENYATAAN STANDARD

  6

  (Tahu, Faham dan Boleh Buatdengan Beradab Mithali)

  Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman  tentang reka bentuk dan teknologi,

  ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif .

  5(Tahu, Faham dan Boleh Buat

  dengan Beradab Terpuji)

  Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi,ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan secara berinisiatif .

  4(Tahu, Faham dan Boleh Buat

  dengan Beradab)

  Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman  tentang reka bentuk dan teknologi,ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan secara sistematik.

  3(Tahu, Faham dan Bo leh Buat)

  Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman  tentang reka bentuk dan teknologi,ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan.

  2(Tahu dan Faham)

  Mengetahui dan memahami  tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan.

  1(Tahu)

  Mengetahui  tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaandan keusahawanan.

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  11/30

    8

  STANDARD PRESTASIKHB EKONOMI RUMAH

  TANGGATINGKATAN 1

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  12/30

    9

  BAND 1

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  13/30

    10

  BAND

  STANDARDPenerangan generik tentang

  tahap perkembanganpembelajaran

  DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat

  EVIDENSBAGAIMANA murid persembahkan “APA

  murid tahu dan boleh buat”

  1

  Tahu

  Mengetahui tentang rekabentuk dan teknologi,ekonomi rumah tanggaserta perniagaan dankeusahawanan.

  Murid boleh:

  B1D1Mengetahui tentang organisasibengkel dan keselamatan.

  B1D2Mengetahui tentang reka bentukdan penghasilan projek.

  B1D3Mengetahui tentang asas elektrik.

  B1D4Mengetahui tentang kerja paip.

  B1D5Mengetahui tentang asas jahitan.

  B1D6Mengetahui tentang tanamanhiasan.

  Murid boleh:

  B1D1E1Menyatakan empat amalan 4M.

  B1D2E1Menyatakan empat faktor utama reka bentuk.

  B1D2E2Menyatakan tujuh alatan tangan termasukmesin.

  B1D3E1Menyatakan tiga jenis wayar.

  B1D4E1Menyatakan tiga jenis paip.

  B1D5E1Menyatakan enam bahagian mesin jahit.

  B1D6E1Menyatakan dua jenis keratan batang.

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  14/30

    11

  B1D7Mengetahui tentang pemakanandan pengurusan sajian..

  B1D8

  Mengetahui tentang bater.

  B1D9Mengetahui tentang pakaian.

  B1D10Mengetahui tentang jahitan.

  B1D11Mengetahui tentang pengenalankepada perniagaan.

  B1D7E1Menyatakan dua prinsip memasak.

  B1D8E1

  Menyatakan dua jenis bater.

  B1D9E1Menyatakan prinsip pemilihan pakaian.

  B1D10E1Menyatakan dua jenis penghilangangelembung.

  B1D11E1 Menyatakan empat alat pembayaran masakini.

  Menyatakan : Secara lisan atau bertulis.

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  15/30

    12

  BAND 2

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  16/30

    13

  BAND

  STANDARDPenerangan generik tentang

  tahap perkembanganpembelajaran

  DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat

  EVIDENSBAGAIMANA murid persembahkan “APA

  murid tahu dan boleh buat”

  2

  Tahu dan Faham

  Mengetahui dan memahamitentang reka bentuk dan

  teknologi, ekonomi rumahtangga serta perniagaandan keusahawanan.

  Murid boleh:

  B2D1Mengetahui dan memahamitentang organisasi bengkel dankeselamatan.

  B2D2Mengetahui dan memahamitentang reka bentuk danpenghasilan projek.

  B2D3Mengetahui dan memahamitentang asas elektrik.

  B2D4Mengetahui dan memahamitentang kerja paip.

  Murid boleh:

  B2D1E1Menerangkan dua amalan 4M.

  B2D2E1Menerangkan lima alatan tangan termasukmesin dari segi fungsinya.

  B2D3E1Menerangkan tiga alatan dari segi fungsinya.

  B2D4E1Menerangkan tiga paip yang disambung padatangki simpanan air dari segi fungsinya.

  B2D4E2Menerangkan enam jenis penyambung paipdari segi fungsinya.

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  17/30

    14

  Menerangkan : Secara lisan atau bertulis.

  B2D5Mengetahui dan memahamitentang asas jahitan.

  B2D6Mengetahui dan memahamitentang tanaman hiasan.

  B2D7Mengetahui dan memahamitentang pemakanan danpengurusan sajian.

  B2D8Mengetahui dan memahamitentang bater.

  B2D9Mengetahui dan memahamitentang jahitan.

  B2D10

  Mengetahui dan memahamitentang pengenalan kepadaperniagaan.

  B2D5E1Menerangkan enam bahagian mesin jahit darisegi fungsinya.

  B2D6E1Menerangkan nisbah campuran mediumsemaian.

  B2D7E1Menerangkan pengertian memasak denganhaba lembap atau haba kering.

  B2D8E1Menerangkan pengertian bater.

  B2D9E1Menerangkan langkah menjahit lisu pemadan.

  B2D9E2Menerangkan langkah memanjang ataumemendek pola skirt berkasing.

  B2D10E1 

  Menerangkan perniagaan runcit, borong danantarabangsa. 

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  18/30

    15

  BAND 3

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  19/30

    16

  BAND

  STANDARDPenerangan generik tentang

  tahap perkembanganpembelajaran

  DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat

  EVIDENSBAGAIMANA murid persembahkan “APA

  murid tahu dan boleh buat”

  3

  Tahu, Faham dan Boleh

  Buat

  Mengaplikasikanpengetahuan dankefahaman tentang reka

  bentuk dan teknologi,ekonomi rumah tanggaserta perniagaan dankeusahawanan.

  Murid boleh:

  B3D1

  Mengaplikasikan pengetahuandan kefahaman tentang rekabentuk dan penghasilan projek.

  B3D2Mengaplikasikan pengetahuandan kefahaman tentang asaselektrik.

  B3D3Mengaplikasikan pengetahuandan kefahaman tentang kerjapaip.

  B3D4Mengaplikasikan pengetahuandan kefahaman tentang asas

   jahitan.

  B3D5Mengaplikasikan pengetahuandan kefahaman tentang tanamanhiasan.

  Murid boleh:

  B3D1E1

  Membuat lakaran reka bentuk merujukpenyataan masalah.

  B3D2E1Membuat pendawaian plag 3 pin 13A.

  B3D3E1Membuat penyenggaraan perangkap.

  B3D4E1Menjahit kertas tanpa benang pada garisanlurus, berpenjuru dan melengkung.

  B3D5E1Menyemai keratan batang dalam mediumsemaian.

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  20/30

    17

  B3D6Mengaplikasi pengetahuan dankefahaman tentang bater.

  B3D7Mengaplikasi pengetahuan dankefahaman tentang kuihtempatan.

  B3D8Mengaplikasi pengetahuan dankefahaman tentang jahitan.

  B3D6E1Memasak satu jenis makanan daripadabater.

  B3D7E1Memasak sejenis kuih tempatan.

  B3D8E1Menjahit contoh jahitan lisu pemadan.

  B3D8E2Memanjang atau memendek pola skirtberkasing.

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  21/30

    18

  BAND 4

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  22/30

    19

  BAND

  STANDARDPenerangan generik tentang

  tahap perkembanganpembelajaran

  DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat

  EVIDENSBAGAIMANA murid persembahkan “APA

  murid tahu dan boleh buat”

  4

  Tahu, Faham dan

  Boleh Buatdengan Beradab

  Mengaplikasikan pengetahuandan kefahaman tentang rekabentuk dan teknologi,

  ekonomi rum ah tangga sertaperniagaan dankeusahawanan secarasistematik.

  Murid boleh:

  B4D1

  Mengaplikasikan pengetahuan dankefahaman tentang reka bentuk danpenghasilan projek secarasistematik.

  B4D2Mengaplikasikan pengetahuan dankefahaman tentang asas elektriksecara sistematik.

  B4D3Mengaplikasikan pengetahuan dankefahaman tentang kerja paipsecara sistematik.

  B4D4Mengaplikasikan pengetahuan dankefahaman tentang asas jahitansecara sistematik.

  B4D5Mengaplikasikan pengetahuan dankefahaman tentang tanaman hiasansecara sistematik.

  Murid boleh:

  B4D1E1

  Membuat lakaran reka bentuk merujukpenyataan masalah mengikut prosedur 1. 

  B4D2E1Membuat pendawaian plag 3 pin 13Amengikut prosedur 2.

  B4D3E1Membuat penyenggaraan perangkapmengikut prosedur 2.

  B4D4E1Menjahit kertas tanpa benang pada garisanlurus, berpenjuru dan melengkung mengikutprosedur 2.

  B4D5E1Menyemai keratan batang dalam mediumsemaian mengikut prosedur 2.

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  23/30

    20

  B4D6Mengaplikasi pengetahuan dankefahaman tentang bater secarasistematik.

  B4D7Mengaplikasi pengetahuan dankefahaman tentang jahitan secarasistematik 

  B4D6E1Memasak satu jenis makanan daripada batermengikut prosedur 2.

  B4D7E1Menjahit lisu pemadan mengikut prosedur 2.

  B4D7E2Memanjang atau memendek pola skirtberkasing mengikut prosedur 2. 

  prosedur 1  : Lakaran mesti menggunakan pensel tanpa menggunakan pembaris. Lakaran mesti dalam bentuk oblik atau isometrik.prosedur 2  : Mengikut urutan langkah kerja yang betul.

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  24/30

    21

  BAND 5

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  25/30

    22

  BAND

  STANDARDPenerangan generik tentang

  tahap perkembanganpembelajaran

  DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat

  EVIDENSBAGAIMANA murid persembahkan “APA

  murid tahu dan boleh buat”

  5

  Tahu, Faham dan Boleh

  Buat denganBeradab Terpuji

  Mengaplikasikanpengetahuan dankefahaman tentang reka

  bentuk dan teknologi,ekonomi rumah tanggaserta perniagaan dankeusahawanansecara berinisiatif. 

  Murid boleh:

  B5D1

  Mengaplikasikan pengetahuandan kefahaman tentang rekabentuk dan penghasilan projeksecara berinisiatif.

  B5D2Mengaplikasi pengetahuan dankefahaman tentang bater secaraberinisiatif.

  Murid boleh:

  B5D1E1

  Membuat lakaran reka bentuk merujukpenyataan masalah dengan daya usaha1.

  B5D2E1Memasak satu jenis makanan daripadabater dengan daya usaha2.

  daya usaha1  : Lakaran mesti :i. Kemas – boleh menggambarkan idea yang dihasratkanii. Bersih

  daya usaha2  : Rasa, tekstur, warna dan hiasan yang sesuai.

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  26/30

    23

  BAND 6

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  27/30

    24

  BAND

  STANDARDPenerangan generik tentang

  tahap perkembanganpembelajaran

  DESKRIPTOR

   APA murid tahu dan boleh buat

  EVIDENS

  BAGAIMANA murid persembahkan “APAmurid tahu dan boleh buat”

  6

  Tahu, Faham dan Boleh

  Buat denganBeradab Mithali

  Mengaplikasikanpengetahuan dankefahaman tentang reka

  bentuk dan teknologi,ekonomi rumah tanggaserta perniagaan dankeusahawanansecara kreatif dan inovatif.

  Murid boleh:

  B6D1

  Mengaplikasikan pengetahuandan kefahaman tentang rekabentuk dan penghasilan projeksecara kreatif dan inovatif

  Murid boleh:

  B6D1E1

  Membuat lakaran reka bentuk merujukpenyataan masalah dengan nilai tambah1. 

  nilai tambah1  : Perkembangan idea mesti ditunjukkan dalam lakaran.i. Lakaran 1 – idea asalii. Lakaran seterusnya – ada perkembangan idea

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  28/30

    25

  PEMETAAN EVIDENS BERDASARKAN BAND DAN TAJUK TERAS

  BERDASARKAN BAND TERAS BERDASARKAN TAJUK TERAS

  BAND DESKRIPTOR EVIDENSBIL.

  EVIDENSTAJUK BAND DESKRIPTOR EVIDENS

  BIL.EVIDENS

  B1

  D1 E1 1 Organisasi bengkel dankeselamatan

  B1 D1 E1 1

  D2 E1, E2 2 B2 D1 E1 1D3 E1 1

  Reka bentuk dan penghasilanprojek

  B1 D2 E1, E2 2

  D4 E1 1 B2 D2 E1 1

  D5 E1 1 B3 D1 E1 1

  D6 E1 1 B4 D1 E1 1

  B2

  D1 E1 1 B5 D1 E1 1

  D2 E1 1 B6 D1 E1 1

  D3 E1 1

  Elektrik

  B1 D3 E1 1

  D4 E1, E2 2 B2 D3 E1 1

  D5 E1 1 B3 D2 E1 1

  D6 E1 1 B4 D2 E1 1

  B3

  D1 E1 1

  Kerja paip

  B1 D4 E1 1

  D2 E1 1 B2 D4 E1, E2 2

  D3 E1 1 B3 D3 E1 1

  D4 E1 1 B4 D3 E1 1

  D5 E1 1

  Mesin jahit

  B1 D5 E1 1

  B4

  D1 E1 1 B2 D5 E1 1

  D2 E1 1 B3 D4 E1 1

  D3 E1 1 B4 D4 E1 1

  D4 E1 1

  Tanaman hiasan

  B1 D6 E1 1

  D5 E1 1 B2 D6 E1 1

  B5 D1 E1 1 B3 D5 E1 1

  B6 D1 E1 1 B4 D5 E1 1

  JUMLAH 26 JUMLAH 26

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  29/30

    26

   ANALISIS EVIDENS BERDASARKAN BAND DAN TAJUK ELEKTIF (ERT)

  BERDASARKAN BAND ELEKTIF BERDASARKAN TAJUK ELEKTIF

  BAND DESKRIPTOR EVIDENSBIL.

  EVIDENSTAJUK BAND DESKRIPTOR EVIDENS

  BIL.EVIDENS

  B1

  D7 E1 1 PEMAKANAN DANPENGURUSAN SAJIAN

  B1 D7 E1 1

  D8 E1 1 B2 D7 E1 1

  D9 E1 1

  BATER

  B1 D8 E1 1

  D10 E1 1 B2 D8 E1 1

  D11 E1 1 B3 D6 E1 1

  B2

  D7 E1 1 B4 D6 E1 1

  D8 E1 1 B5 D2 E1 1

  D9 E1, E2 2 KUIH TEMPATAN B3 D7 E1 1

  D10 E1 1 PAKAIAN B1 D9 E1 1

  B3

  D6 E1 1

  JAHITAN

  B1 D10 E1 1

  D7 E1 1 B2 D9 E1, E2 2D8 E1, E2 2 B3 D8 E1, E2 2

  B4D6 E1 1 B4 D7 E1, E2 2

  D7 E1, E2 2 PERNIAGAAN DANKEUSAHAWANAN

  B1 D11 E1 1

  B5 D2 E1 1 B2 D10 E1 1

  JUMLAH  18 JUMLAH 18

 • 8/16/2019 2013 DSP KHB77 Tingkatan 1

  30/30

    27

  Lembaga Peperiksaan,Kementerian Pelajaran Malaysia

   Aras 1, 2, 5 – 15, Blo k E11,Kompleks Kerajaan Parcel E,

  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 Put rajaya

  Tel. : 03-88843787

  Faks : 03-88843783

  Web http://www.moe.gov.my/lp