2010 Yılı Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi

Click here to load reader

 • date post

  04-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  260
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of 2010 Yılı Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi

 • Say : B.12.0.KKG.0.18.107.03/02-4-242 ././2010

  Konu : 2010 Yl Hayvan Hareketleri Kontrol 05.02.2010-004025

  VALLNE

  ( l Mdrl )

  GENELGE

  2010/04

  lkemiz; hayvan hastalklarnn youn olarak grld lkelerle dk oranda grld

  lkeler arasnda, hayvan hastalklar asndan riskli bir konumda yer almaktadr. Bulac ve salgn

  hayvan hastalklarnn lkeler arasnda hzla yaylabilmesi sebebiyle salgn hayvan hastalklarnn

  nlenmesinde hayvan hareketlerinin kontrol edilmesi byk nem arz etmektedir.

  lkemizdeki hayvancln genellikle kk lekli aile iletmelerinden olumas, yayla ve

  gebe hayatnn varl ve kurban dnemlerinde yurtii hayvan hareketlerinde grlen younluk

  hayvan hastalklarnn yaylma riskini arttrmaktadr.

  Hayvan hareketlerinin kontrol altna alnmasnda, hayvanlarn ve iletmelerin kayt altna

  alnmas, hayvan pazarlarnn ve mezbahalarn ruhsatlandrlmas nem arz etmektedir. Hayvan

  pazarlar, her blgeden hayvann bir araya geldii ve hastalk bulama riskinin en st dzeyde

  olduu yerlerdir. Bu nedenle hayvan pazarlarnda, Veteriner Salk Raporu olmayan ve

  pasaportlar bulunmayan hayvanlarn alnp satlmalarnn; mezbaha ve kombinalarda ise bu

  hayvanlarn kesimlerinin engellenmesi amacyla buralardaki denetim ve kontrollerin arttrlmas

  gerekmektedir.

  iftlikten sofraya gda gvenliinin salanmasna ynelik hayvanlarn doumundan

  lmne kadar izlenebilmesi amacyla, yetitiriciler tarafndan hayvanlarn doum, nakil, kesim ve

  lmlerine ilikin bilgilerin zamannda ve doru olarak l/le Mdrlklerine bildirilmesi, l/le

  Mdrlklerince de bu bilgilerin ilgili veri tabanlarnda gncellenmesi gerekmektedir. Bu nedenle

  yetitiricilerimizin hayvanlarna ait bildirimleri zamannda yapmalar konusunda bilgilendirilmesi

  iin eitim ve yaym almalarna nem verilmelidir.

  Trkvet veri tabannda yer alan Bakanlmzdan ruhsatl hayvan pazar ve borsalar ile

  kombina ve mezbahalara ait bilgiler gncellenmelidir. Bykba hayvanlar alm, satm veya kesim

  amacyla sz konusu iletmelere veri tabanndan nakil ilemi gerekletirildikten sonra sevk

  T.C.

  TARIM VE KYLER BAKANLII

  Koruma ve Kontrol Genel Mdrl

 • edilmelidir.

  Uygun artlarda yaplmayan nakiller hayvanlarda yaralanmalara, lmlere ve et kalitesinin

  dmesine sebep olarak ekonomik kayplara yol amaktadr. Hayvan sevkleri srasnda hayvan

  refah gz nnde bulundurulmal, hayvanlarn sevk edilecekleri yerlere salkl, gvenli ve eziyet

  edilmeden varabilmelerini temin etmek amacyla gerekli artlar salanmaldr.

  Yetitiricilerimizin bykba hayvanlarn naklederken, pazara gtrrken, mezbahada

  kestirirken veya Bakanlmz desteklemeleri ile hizmetlerinden yararlanrken madur olmamalar

  iin hayvanlarn zamannda kpeletmeleri ve hayvanlarna gerekli alar zamannda yaptrmalar

  konusunda mutlaka duyurular yaplmaldr.

  Bu erevede, yurtii canl hayvan ve hayvan maddesi nakillerinin kontrol, kaak ve

  belgesiz sevklerin nlenmesi ynnden 3285 sayl Hayvan Sal ve Zabtas Kanunu ve

  Ynetmeliinin ilgili hkmlerinin uygulanmasna ek olarak aadaki ilave tedbirlerin alnmas

  uygun grlmtr.

  A. HASTALIK IKIINDA CANLI HAYVAN VE HAYVAN MADDELERNN

  SEVKLERNE LKN ALINACAK KARANTNA TEDBRLER

  1. Hayvan Salk Zabtas Komisyonunun kurulmas

  Hayvan salnn korunmas amacyla hastalkla mcadele, hayvan hareketlerinin kontrol

  ile hayvan maddelerinin sevkine dair tedbirleri tespit etmek ve uygulamaya koymak zere il/ile ve

  kylerde Hayvan Salk Zabtas Komisyonlar kurulacaktr. Hastalkla ilgili alnan kararlar ilgili

  l/le Mdrlne duyurulacaktr. Hastaln cinsi ve boyutuna gre alnan kararlar mcadele

  talimatna ilave olarak canl hayvan ve hayvansal rnlerin blgeye girilerini kstlayc trde

  geni kapsaml ise tm illere bildirilecektir.

  2. Kordon altnda hareket

  2.1. Hayvan sahipleri nezdinde mahedeye alnan kordon ve tecrit yerlerinden hastalkl,

  hastalktan veya bulamadan pheli hayvanlar ile bunlarn maddelerinin ve bulamaya vasta

  olabilecek eya ve yemlerinin karlmasna ilgili mevzuata uygun olarak izin verilmeyecektir.

  2.2. Ancak kordon altndan veya tecrit yerlerinden kesilmek zere hayvanlarn karlmas

  gerektii hallerde ilgili hayvan salk zabtas komisyonunun uygun grmesiyle nakil karar

  verilebilir. Nakline karar verilen hayvanlar kordon altndan veya tecrit edildikleri yerlerden kapal

  ve dar ile temas olmayan vastalara yklenerek nakledilecek, hayvanlar kesim yerine varncaya

  kadar bulunduklar vastalardan indirilmeyecek, indirildikten sonra da bu hayvanlar tayan aralar

  mutlaka temizlenip dezenfekte edilecektir. Kesim yerine getirilen hayvanlarn en ksa srede

  kesimleri salanacaktr. Kesilen hayvanlarn derileri dezenfekte edilecek, imha edilmesi gereken

  organlar imha edilecektir. Kesim yaplan yerlerde ancak temizlik ve dezenfeksiyon yapldktan

 • sonra baka hayvanlarn kesimine msaade edilecektir.

  2.3. Nakline karar verilen hayvanlarn ktklar yerlerdeki yem artklar ile gbreler bir

  yerde toplanarak imha edilecek, kullanlabilecek eyalar dezenfekte edilerek sahiplerine verilecek,

  ahrlar ve evreleri mutlaka temizlenip dezenfekte edilecektir.

  2.4. Kordon altndaki yerler veya tecrit mahallerine, kan hastala hassas hayvanlarn

  giriine izin verilmeyecektir.

  2.5. Kordon altnda bulunan yerlerdeki mezbaha ve kombinalara kesilmek zere

  kontroll olarak getirilen hayvanlarn kesimlerine izin verilecek, kesilmeyen hayvanlarn ise

  kordon dna kna msaade edilmeyecektir.

  B. MENE AHADETNAMESNN DZENLENMES LE LGL HUSUSLAR

  1. Mene ahadetnamesinin basm ve teslimi

  Mene ahadetnamesi, 16.12.1987 tarih ve 19666 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Ky

  ve Mahalle Muhtarlarnn deneklerinin denme Usul, Ky ve Mahalle Muhtarlar ve htiyar

  Heyetleri Tarafndan Verilecek Resmi Evrak ile Mahalle Muhtarlarnn Har Tahsilatnn ve

  Paylarnn denme Biimi Hakknda Ynetmelikte belirtilen rnee gre, l Mdrl Dner

  Sermayeleri tarafndan dip koanl, cilt ve seri numaral, kendinden karbonlu olarak asl beyaz ve

  trtll, koan renkli ve trtlsz olarak bastrlacaktr. Buralardan temin edilen mene

  ahadetnameleri, l/le Mdrlklerince Belediyelere ve Ky Muhtarlklarna zimmetle teslim

  edilecek, mene ahadetnamelerinin koanlar yine zimmetle teslim alnarak denetime hazr

  bekletilecektir. l Mdrl Dner Sermayeleri tarafndan bastrlan mene ahadetnamesi

  koannn sat bedeli, Bakanlmz dari ve Mali ler Dairesi Bakanl tarafndan her yln

  Ocak aynda belirlenmektedir.

  2. Mene ahadetnamesinin dzenlenmesi

  2.1. Mene ahadetnameleri ilgili Ky Muhtarl veya Belediye Bakanlnca tanzim

  edilip asl ilgiliye verilecek, sureti ise mene ahadetnamesi kayt defterine ilendikten sonra

  dzenleyenlerce muhafaza edilecek, biten koanlar l/le Mdrlklerince kontrol edilip zimmetle

  teslim alnacak ve sonra yenileri yine zimmetle verilecektir. Alnan dip koanlar ise l/le

  Mdrlklerince muhafaza edilecektir.

  2.2. Mene ahadetnamelerinde izinti, silinti, kaznt, karalama ve deiiklik olmayacak,

  ancak sehven yaplan yanllklar her iki nsha zerinde de dzenleyen tarafndan zeri tek bir

  izgi ile izilip gerekli dzeltmeler yapldktan sonra mhrlenerek imzalanacaktr.

  2.3. Ayn ahsa veya firmaya ait birden fazla arala ayn gn ayn iletmeden kan, ayn

  yere gidecek hayvan ve hayvan maddeleri iin bir mene ahadetnamesinin alnmas yeterli

 • olacaktr. Nakil aralarnn plaka numaralar ile hayvan sahibi ile gtrenin T.C. kimlik numaralar

  mene ahadetnamesine yazlacaktr.

  2.4. Ayn ile snrlar ierisinde farkl yerlere gidecek hayvanlar iin ayr ayr mene

  ahadetnamesi dzenlenecektir.

  2.5. 5216 sayl Bykehir Belediyesi Kanunu kapsamnda; Bykehir Belediyelerinin

  snrlar genilediinden bu snrlar iinde kalan kylerin mahalle stats kazanmas nedeniyle sz

  konusu mahallelerden sevk edilecek hayvan ve hayvan maddeleri iin bal bulunduklar Belediye

  Bakanlklar tarafndan mene ahadetnamesi dzenlenecektir. Bykehirlerde mcavir alan

  iindeki ileler aras hayvan ve hayvan maddesi sevklerinde mene ahadetnamesi bulundurulmas

  yeterli olacaktr.

  2.6. Kpelenmemi ve kayt altna alnmam sr cinsi hayvanlar iin mene

  ahadetnamesi dzenlenmeyecektir. Kayt altna alnm sr cinsi hayvanlarn pasaportlar kontrol

  edilerek kulak kpe numaralar mene ahadetnamesine yazlacak, gerekirse ek bir liste halinde

  baka bir kda yazlacak, imzalanp mhrlenerek mene ahadetnamesine eklenecektir.

  2.7. Belediye Bakanlklar ve Ky Muhtarlklar kendi yerleim yerlerindeki hayvan

  varlna dhil olmayan hayvanlar iin mene ahadetnamesi dzenlemeyecektir.

  C. TEMZLK VE DEZENFEKSYON UYGULAMASI LE LGL HUSUSLAR

  1. Dezenfeksiyon uygulanacak yerler

  1.1. Bulac hayvan hastal ktnda hastal sndrmek veya bulac hastalklardan

  korunmak iin; hayvan ve hayvan maddelerini, kadavralar ve gbreleri nakleden her trl nakil

  aralar ile mezbaha, kombina ve kesim yerleri, hayvan pazar ve borsalar, panayrlar ve gmrk

  muayene yerlerinin veteriner hekim kontrolnde temizlenip uygun dezenfektanlarla dezenfekte

  edilmesi mecburidir. Ayrca hasta hayvanlarla temasta bulunanlar ile hayvan bakclarnn temizlik

  ve dezenfeksiyonu da salanacaktr.

  1.2. Salgn ve bulac hastalk riski bulunan lkelerden, yurda giri yapan canl hayvan ve

  hayvansal rn tayan kara tatlar ile yurtiinde hayvan ve hayvan maddesi tayan tm nakil

  aralar dezenfeksiyona tabi tutulacaktr.

  2. Temizlik ve dezenfeksiyon uygulanmas

  2.1. Yurtiinde hayvan ve hayvan maddesi tayan tm nakil