2 هحفص 2 هحفص vatan-e-emrooz v oL .11 n o .2614 m on.Dec ... file2 هحفص 2...

Click here to load reader

 • date post

  12-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 2 هحفص 2 هحفص vatan-e-emrooz v oL .11 n o .2614 m on.Dec ... file2 هحفص 2...

 • صفحه 2 صفحه 2

  محمدجواد ظریف: فرمانده کل قوا در دیدار مسؤوان نیروی انتظامی:

  آنها که به آمریکا دل بسته اند به جهان اسام بازگردند

  در چشم مردم مقتدر عادل و هوشیار باشید

  روزنه صفحه 15

  »فرانسه« ناآرام است! بازماندگان ناپلئون بناپارت و مارشال دوگل امروز به جای آنکه به رهبری اروپا بیندیش��ند، به فکر بقای حداقلی خود در کاخ الیزه هستند. پلیس در مهد دموکراسی به س��رکوب مخالفان ریاضت اقتصادی و نظام سرمایه داری ادامه می دهد و سران اروپای واح��د نیز در قبال تحوات خونین دومین اقتصاد منطقه یورو س��کوت کرده اند! براستی چه اتفاقی در فرانس��ه رخ داده است؟ آیا »بی نظمی« موجود در معادات داخلی فرانس��ه و اروپا در حال تبدیل ش��دن به یک »آنارش��ی مزمن« است؟ آیا در ص��ورت تحقق این آنارش��ی، »پوس��ت اندازی اروپ��ا« دیگر معنا و مفهومی دارد یا باید در انتظار

  »دگردیسی اروپا« باشیم؟! »خش��م فرانس��وی« علی��ه »ع��وارض نظ��ام س��رمایه داری« پدیده س��اده ای نیس��ت که بتوان آن را ب��ه اعتراض بر س��ر افزایش مالیات بر قیمت س��وخت تقلی��ل داد. در اینجا ازم اس��ت میان 2 مفهوم »اعتراض« و »خش��م« تمایز قائل شد. آنچه امروز در فرانس��ه شاهد آن هس��تیم، نوعی خشم »مدنی- اقتصادی« است که متوجه بنیان های نظام س��رمایه داری و قواعد و ثوابت ج��اری در این نظام است. نظامی که س��ال 2018 میادی در بحبوحه بحران اقتص��ادی اروپا، مالیات بر درآمد ثروتمندان را کاهش، در مقابل مالیات بر درآمد بازنشس��تگان و اقشار کم درآمد را افزایش می دهد و نام این فعل و

  انفعال را »اصاحات اقتصادی« می گذارد!

  سال 2014 میادی در زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اروپا، افرادی مانند آنگا مرکل صدراعظم آلمان ، فرانسوا اواند رئیس جمهور سابق فرانسه و دیوید کامرون نخس��ت وزیر سابق انگلیس تمایلی نسبت به درک پیام انتخابات از خود نشان ندادند! مشارکت اندک و 43 درصدی شهروندان اروپایی در انتخابات س��ال 2014 و راهیابی بیش از یکصد نماینده ملی گرا و ضد اتحادیه اروپایی، مقدمه ورود اروپ��ای واحد از فاز »اتحاد« ب��ه »بی نظمی« بود. این بی نظمی در س��ال های آتی خود را در اشکال و قالب های متنوعی ب��روز داد: از بحران مهاجرت تا بحران امنیت در سراس��ر اروپا! ساختار پیوسته اروپای واحد، این زمینه را فراهم کرد تا بحران های اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و سیاس��ی با یکدیگر ترکیب ش��ده و ب��ه »ابربح��ران« خطرناکی برای موجودیت اتحادیه اروپایی تبدیل ش��وند. مکرون س��ال 2017 با توه��م »رهبری اروپ��ای واحد« و »مرمت س��اختار تضعیف ش��ده اتحادیه اروپایی« بر سر کار آمد. در این مسیر سیاستمدارانی مانند آنگا مرکل نیز با رئیس جمهور جوان فرانسه همراه ش��دند. آنها معتقد بودند مکرون نه تنها به عنوان رئیس جمهور فرانسه، بلکه به عنوان وزنه ای که نماد اصاح )Reform( در عین پایبندی به فنداسیون

  و س��اختار اروپای واحد اس��ت، خواهد توانست بار س��نگینی را که پیشینیان وی بر روی زمین نهاده

  بودند بر دوش کشد. امروز خب��ری از اصاح در اروپا نیس��ت و آنچه موضوعیت دارد، دفرمه کردن اروپا و جایگزینی یک س��اختار تازه )Deform-New Form( اس��ت. صدای اعتراضات شهروندان فرانس��وی به اندازه ای رس��ا اس��ت که کمتر رهبری در اروپا می تواند این بار گوش خود را در برابر آن به نش��نیدن بزند! این اعتراضات ماهیتی کاما زیربنایی و بنیادین داشته و با اعتراضات روبنایی و غیرس��اختاری در اروپا )که پس از انعقاد پیمان ماس��تریخت مسبوق به سابقه اس��ت( کاما متفاوت اس��ت. امروز ما با »اروپای در حال اصاح« مواجه نیستیم، بلکه با »اروپای در حال گذار« دست و پنجه نرم می کنیم؛ اروپایی که اگر چه هنوز »وضعیت مطلوب« خود را تعریف نکرده و در این باره به یک جمع بندی نهایی نرسیده اما »گذار از وضعیت موجود« را به مثابه یک نیاز اساس��ی درک کرده است. سوسیال- دموکرات ها و محافظه کارانی ک��ه پس از تش��کیل اتحادیه اروپای��ی رهبری این مجموعه را بر عهده داش��ته اند ام��روز دیگر نگران حضور یا عدم حضور خود در قدرت نیس��تند، بلکه نگران پایان تاریخ مصرف سیاس��ی خود در قاموس

  اروپای نوین هستند. تمرکزی دوب��اره بر اوضاع داخلی فرانس��ه این حقیق��ت را بخوبی نمایان می کن��د. حاصل ضرب دموکراسی خون آلود فرانسوی در آنارشی اروپایی، چیزی جز »گذار از اروپای امروز« نیس��ت. »ادغام« امروز دیگر واژه ای محبوب و ارزش��ی مش��ترک در بین شهروندان اروپایی محسوب نمی شود، چنانکه نمادهای عموم��ی اروپای واحد )واح��د پول یورو، پیمان شنگن و...( نیز دیگر »خط قرمز« شهروندان قاره س��بز به شمار نمی آید! محصول این تحوات ، دگردیس��ی اروپای واحد خواهد بود. پروس��ه این دگردیسی رسما و علنا از سال 2014 میادی کلید خورد اما مقامات اروپایی تمایلی نسبت به »اعام« و حتی »درک اولیه« آن نداشتند. در آینده نزدیک، بی نظمی موجود در قاره س��بز به آنارش��ی اروپایی تبدیل خواهد ش��د و آنارش��ی اروپایی نیز ساختار فعلی اتحادیه اروپای��ی را خواهد بلعید. این بلع به اندازه ای س��ریع انجام خواهد شد که سران فعلی اروپا قدرت تجزیه و تحلیل و ارائه راهکار در مقابل آن را نخواهند داشت: دقیقا مانند شرایطی که امروز در فرانسه جریان دارد! امروز مکرون و همراهانش از یک سو با دموکراسی بر باد رفته فرانسوی و از سوی دیگر، با آنارشی اروپایی دست و پنجه نرم می کنند و در پاره خطی میان این دو نقطه در حال رفت و آمد هستند؛ پاره خطی که دیگر رهبران اروپایی نیز در آینده ای نه چن��دان دور ناچار به حرکت در میان

  آن خواهند بود.

  خشم فرانسوی و دگردیسی اروپا محمدحسین مهدوی زادگان

  دیدگاه

  صفحه 15

  آمریکا در مسیر خلیج خوک ها!

  بانک ها دیگر حق ندارند به مانده حساب های زیر یک ماه، سود پرداخت کنند

  »وطن امروز« به بهانه تصمیم دولت آمریکا درباره خروج نظامیان این کشور از سوریه

  بیانات 2 سال پیش رهبر انقاب درباره لزوم خروج آمریکا از منطقه را بازخوانی می کند

  خداحافظی با سود روزشمار

  شبه کودتا در انگلیس؟

  تحقیر مک گورک و متیس توسط ترامپ

  صفحه 15

  صفحه 3

  صفحه 5

  بازهم سونامی مرگبار در اندونزی

  بیش از 222 کشته، صدها زخمی و مفقود در سواحل تنگه سوندا

  وزیر دفاع و دادستان کل شاه نشین بریتانیا به دنبال کله پا کردن نخست وزیر هستند

  رئیس جمهور آمریکا خود را به خاطر بازگ