2η Πρ. 1.3 1.4.ppt

11
εφάλαιο 1 εφάλαιο 1 ο : : .3 Δομή προβλήματος .3 Δομή προβλήματος .4 Καθορισμός απαιτήσεων .4 Καθορισμός απαιτήσεων Τι είναι Δομή Προβλήματος; Ποια είναι τα δεδομένα; Ποια είναι τα ζητούμενα; Μισαηλίδης Άνθιμος ΠΕ 20

Transcript of 2η Πρ. 1.3 1.4.ppt

Page 1: 2η Πρ. 1.3  1.4.ppt

Κεφάλαιο 1Κεφάλαιο 1οο : :1.3 Δομή προβλήματος1.3 Δομή προβλήματος1.4 Καθορισμός απαιτήσεων1.4 Καθορισμός απαιτήσεων

Τι είναι Δομή Προβλήματος;Ποια είναι τα δεδομένα;Ποια είναι τα ζητούμενα;

Μισαηλίδης Άνθιμος ΠΕ 20

Page 2: 2η Πρ. 1.3  1.4.ppt

Δομή προβλήματοςΔομή προβλήματος

Με τον όρο δομή ενός προβλήματος αναφερόμαστε στα συστατικά του μέρη, στα επιμέρους τμήματα που το αποτελούν καθώς επίσης και στον τρόπο που αυτά τα μέρη συνδέονται μεταξύ τους.

Page 3: 2η Πρ. 1.3  1.4.ppt

Ανάλυση προβλήματοςΑνάλυση προβλήματος

Πρόβλημα

Απλούστερα προβλήματα

Ακόμα πιοαπλά

προβλήματα Ανάλυση προβλήματος: Το αρχικό πρόβλημα αναλύεται σε άλλα απλούστερα (υπό)προβλήματα. Με την σειρά τους τα

νέα προβλήματα αναλύονται σε άλλα ακόμη πιο απλά. Η διαδικασία αυτή σταματά όταν τα προβλήματα που

προέκυψαν είναι αρκετά απλά και η αντιμετώπιση τους μπορεί να χαρακτηριστεί δυνατή.

Page 4: 2η Πρ. 1.3  1.4.ppt

Διαγραμματική αναπαράστασηΔιαγραμματική αναπαράστασηΤο αρχικό πρόβλημα αναπαρίσταται

από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο

Κάθε ένα από τα απλούστερα προβλήματα στα οποία αναλύεται ένα οποιοδήποτε πρόβλημα, αναπαρίσταται επίσης από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο

Τα παραλληλόγραμμα που αντιστοιχούν στα απλούστερα προβλήματα στα οποία αναλύεται ένα οποιοδήποτε πρόβλημα, σχηματίζονται ένα επίπεδο χαμηλότερα. Έτσι, σε κάθε κατώτερο επίπεδο δημιουργείται η γραφική αναπαράσταση των προβλημάτων στα οποία αναλύονται τα προβλήματα του αμέσως υψηλότερου επιπέδου

Αντιμετώπιση ναρκωτικών

Πρόληψη Θεραπεία Επανένταξη

Page 5: 2η Πρ. 1.3  1.4.ppt

Καθορισμός απαιτήσεωνΚαθορισμός απαιτήσεων

Η σωστή επίλυση ενός προβλήματος Η σωστή επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει προϋποθέτει

◦Τον επακριβή προσδιορισμό των δεδομένων που Τον επακριβή προσδιορισμό των δεδομένων που παρέχει το πρόβλημαπαρέχει το πρόβλημα

◦Την λεπτομερειακή καταγραφή των ζητούμενων Την λεπτομερειακή καταγραφή των ζητούμενων που αναμένονται ως αποτελέσματα της επίλυσης που αναμένονται ως αποτελέσματα της επίλυσης του προβλήματοςτου προβλήματος

Page 6: 2η Πρ. 1.3  1.4.ppt

Στάδια επίλυσης ενός προβλήματοςΣτάδια επίλυσης ενός προβλήματος

ΚατανόησηΚατανόηση: Γίνεται καθορισμός απαιτήσεων : Γίνεται καθορισμός απαιτήσεων του προβλήματοςτου προβλήματος

ΑνάλυσηΑνάλυση: Το αρχικό πρόβλημα διασπάται σε : Το αρχικό πρόβλημα διασπάται σε επιμέρους υποπροβλήματαεπιμέρους υποπροβλήματα

ΕπίλυσηΕπίλυση: Επιλύεται το συνολικό πρόβλημα : Επιλύεται το συνολικό πρόβλημα λύνοντας τα επιμέρουςλύνοντας τα επιμέρους

Page 7: 2η Πρ. 1.3  1.4.ppt

ΘΕΜΑΤΑΘΕΜΑΤΑΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Page 8: 2η Πρ. 1.3  1.4.ppt

ΕΣΠ

. ΕΠ

ΑΛ 2

010

ΕΣΠ

. ΕΠ

ΑΛ 2

010

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΚΕΦ

ΑΛΑΙΟ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1 ΟΟ :Ανάλυση προβλήματος :Ανάλυση προβλήματος

Page 9: 2η Πρ. 1.3  1.4.ppt

ΕΝ. Λ

ΥΚΕΙ

ΟΥ

2008

ΕΝ. Λ

ΥΚΕΙ

ΟΥ

2008

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΚΕΦ

ΑΛΑΙΟ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1 ΟΟ :Ανάλυση προβλήματος :Ανάλυση προβλήματος

Page 10: 2η Πρ. 1.3  1.4.ppt

ΕΝ. Λ

ΥΚΕΙ

ΟΥ

2008

ΕΝ. Λ

ΥΚΕΙ

ΟΥ

2008

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΚΕΦ

ΑΛΑΙΟ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1 ΟΟ :Ανάλυση προβλήματος :Ανάλυση προβλήματος

Page 11: 2η Πρ. 1.3  1.4.ppt