1.Plexus brachialis’eait dallar aağıdaki boyun ... fileA) V. colica dextra –Colon...

Click here to load reader

 • date post

  04-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1.Plexus brachialis’eait dallar aağıdaki boyun ... fileA) V. colica dextra –Colon...

1.Plexus brachialise ait dallar aadaki boyun

genlerinin hangisinde bulunur?

A) Trigonum caroticum

B) Trigonum submandibulare

C) Trigonum occipitale

D) Trigonum musculare

E) Trigonum suboccipitale

3. Aadakilerden hangisi angina pectoris ve miyokart enfarktsnde arnn hissedildii alanlardan biri deildir?

A) Substernal blge

B) Sol pektoral blge

C) Sol omuz

D) Sol kolun medial yz

E) Sol n kolun lateral yzu

4. Aadaki arterlerden hangisi Arteria subclavia nn dal deildir?

A) Arteria vertebralis

B) Arteria pharyngea ascendens

C) Truncus thyrocervicalis

D) Arteria thoracica interna

E) Truncus costocervicalis

5. Aadakilerin hangisinde bir ven, drene ettii yap ile birlikte verilmemitir?

A) V. colica dextra Colon ascendens

B) V. colica sinistra Colon descendens

C) V. lienalis Dalak

D) V. rectalis superior Rektumun st ksm

E) V. mesenterica inferior Colon transversum

6. Aadakilerden hangisi alt ekstremiteden

gelen proprioseptif duyular serebelluma tar?

A) Tractus spinocerebellaris posterior

B) Tractus cuneocerebellaris

C) Tractus vestibulocerebellaris

D) Tractus reticulocerebellaris

E) Tractus olivocerebellaris

7. Aadaki kranial sinirlerden hangisinin orta

kulak boluunun i duvar zerinde dallar

bulunur?

A) N. glossopharyngeus

B) N. trigeminus

C) N. vestibulocochlearis

D) N. accessorius

E) N. vagus

8. Aadaki kranial sinirlerden hangisi Nucleus salivatorius inferior ile ilgilidir?

A) N. facialis

B) N. abducens

C) N. trigeminus

D) N. glossopharyngeus

E) N. accessorius

9. Bacan medial tarafnda, Vena saphena parva ile beraber seyreden sinir aadakilerden hangisidir?

A) N. femoralis

B) N. obturatorius

C) N. suralis

D) N. peroneus superficialis

E) N. saphenus

10. skemik kkenli miyokart ars aadaki spinal sinirlerden hangileriyle tanr?

A) C3-C4

B) C5-C7

C) T1-T5

D) T6-T9

E) T10-L3

11. Erkek genital kanallarnn geliiminde, Ductus epididimisin oluumunu uyaran aadakilerden hangisidir?

A) Sertoli hcreleri

B) Leydig hcreleri

C) Spermatogonyum

D) Yzey epiteli

E) Spermatosit

12. Aadaki hcre balantlarndan hangisinin yapsnda hcre adezyon molekl olan integrin youn olarak bulunur?

A) Zonula occludens

B) Zonula adherens

C) Macula adherens

D) Konnekson

E) Hemidesmozom

13. Bilaminer germ diski oluturan oluumlar aadakilerin hangisinde birlikte verilmitir?

A) Sinsityotrofoblast ve sitotrofoblast

B) Hipoblast ve epiblast

C) Trofoblast ve ekstraembriyonik mezoderm

D) Trofoblast ve primer villus

E) Sinsityotrofoblast ve tersiyer villus

14. Metakromatik lkodistrofide temel molekler defekt aadaki hcre blgelerinin hangisindedir?

A) Mitokondri

B) Mikrotbl

C) Mikrofilaman

D) Lizozom

E) Golgi cisimcii

15. Aadaki arterlerden hangisi 1. aortik arkus yapsndan geliir?

A) Hiyoid arter

B) Stapedial arter

C) Maksiller arter

D) Primitif pulmoner arter

E) nternal karotid arter

16. Aadaki duyularn hangisinde uyar, reseptrn hiperpolarizasyonu ile olur?

A) Grme

B) Koku

C) Dokunma

D) itme

E) Tat alma

17. Aadakilerden hangisinin vazokonstriktr etkisi vardr?

A) Substans P

B) Vazoaktif intestinal peptid

C) Endotelin-1

D) Atrial natriretik peptid

E) Nitrik oksit

18. Aadakilerden hangisi maksimal inspirasyonu takiben yaplan zorlu ekspirasyonla karlan hava volmn tanmlar?

A) nspirasyon kapasitesi + Soluk volm

B) nspirasyon yedek volm + Fonksiyonel rezidel kapasite

C) Total akcier kapasitesi

D) Ekspirasyon yedek volm + Soluk volm

E) nspirasyon kapasitesi + Ekspirasyon yedek volmu

19. Hipertiroidizmde aadakilerden hangisi grlmez?

A) Oksijen kullanmnda artma

B) skelet kasnda protein katabolizmasnda artma

C) Lipid ykmnda azalma

D) Plazma kolesterolnde azalma

E) Vitamin gereksiniminde artma

20. REM uykusunda aadakilerden hangisi gzlenmez?

A) EEGde dk voltajl, hzl aktivite

B) Hzl gz hareketleri

C) Kas tonusunda azalma

D) Beyin oksijen kullanmnda azalma

E) Aktif rya grme

21. Aadakilerin hangisinde bir metabolik yol, gerekletii hcre organeliyle birlikte verilmemitir?

A) Kompleks makromolekllerin ykm Lizozom

B) DNA ve RNA sentezi ekirdek

C) Heksoz monofosfat yolu Peroksizom

D) Ya asitlerinin oksidasyonu Mitokondri

E) Glikoliz ve ya asitleri sentezi Sitoplazma

22.Karbonhidrat metabolizmasnn aadaki ara rnlerinden hangisinin plazmada art, dokularda oksijen ann olduunu gsterir?

A) Sitrat

B) Laktat

C) Pirvat

D) Fumarat

E) Malat

23.Prolil hidroksilaz ve lizil hidroksilaz enzimleri, aadaki proteinlerden hangisinin fonksiyonel yaplarnn olumasnda rol oynar?

A) Aktin

B) Miyozin

C) Albmin

D) Phtlama proteinleri

E) Kollajen

24. yonoforlar varlnda, mitokondride aadakilerden hangisi grlmez?

A) Mitokondri i zarndan iyon geii artar.

B) Fonksiyonel H+ gradienti olumaz.

C) Tketilen oksijen bana ATP sentezi artar.

D) Oksidasyon ile fosforilasyon birbirinden ayrlr.

E) Membran potansiyeli azalr.

25.Yan zinciri zerinden protein fosforilasyonu gerekletirilen amino asitler aadakilerin hangisinde birlikte verilmitir?

A) Serin, tirozin, sistein

B) Serin, treonin, triptofan

C) Sistein, tirozin, treonin

D) Sistein, tirozin, arjinin

E) Tirozin, serin, treonin

26.Karacierde bilirbin metabolizmasnda aadakilerden hangisinin dorudan rol yoktur?

A) Sitokrom P450

B) Ligandin

C) UTP

D) Glukuronik asit

E) Glukuronil transferaz

27. Aadaki parametrelerden hangisi karacierin atlm fonksiyonunu belirler?

A) Albmin

B) ALT

C) Amonyak

D) re

E) Bilirbin

28. Fenilketonri hastalarnda oluan fenilasetat, aadaki bileiklerden hangisiyle konjuge edilerek idrarla atlr?

A) Glutamin

B) Glukuronik asit

C) Slfat

D) Glutatyon

E) Asparajin

29. Serum apolipoprotein A-1 lm ncelikle aadaki lipoproteinlerden hangisinin konsantras- yonu hakknda bilgi verir?

A) HDL

B) IDL

C) LDL

D) ilomikron

E) VLDL

30. Aadaki plazma proteinlerinden hangisinin tayini akut intravaskler hemoliz tans iin en deerlidir?

A) Transferrin

B) Albmin

C) Haptoglobin

D) Seruloplazmin

E) Prealbmin

31. re dngsnn ilk basaman katalizleyen karbamoil fosfat sentetaz-1 enzim aktivatrnn sentezlendii bileikler aadakilerin hangisinde birlikte verilmitir?

A) Asetil-KoA ve glisin

B) Asetil-KoA ve glutamat

C) Asetil-KoA ve sistein

D) Asetoasetil-KoA ve valin

E) Asetoasetil-KoA ve arjinin

32.On iki saatlik alkta balca glukoz kayna

aadakilerden hangisidir?

A) Diyetle alnan glukoz

B) Kas glikojeni

C) Laktattan glukoneogenez

D) Ya dokusundan ya asitleri

E) Amino asitlerden glukoneogenez

33. Aadaki kollajen tiplerinden hangisi fibril

yapda deildir?

A) Tip I

B) Tip II

C) Tip III

D) Tip IV

E) Tip V

34.Karbonmonoksit, ila ya da dier yabanc

bileiklerin metabolizmasn hangi basamakta

inhibe eder?

A) Barsaklardan emilim

B) Konjugasyon

C) Safraya atlm

D) Karaciere tanm

E) Hidroksilasyon

35. Aadaki dokularn hangisinde

androjenlerden strojen sentezi olmaz?

A) Hipotalamus

B) skelet kas

C) Ya dokusu

D) Gonadlar

E) Plasenta

36.Bir hormonal sinyal iletimi srasnda, G

proteinleri baml olarak aktive edilen adenilat

siklaz nasl deaktive edilir?

A) GTP balanmasyla

B) GDPnin GTP ile yer deitirmesiyle

C) ve . alt birimlerinin disosiyasyonuyla

D) G. tarafndan GTP hidroliziyle

E) G proteinlerinin reseptre balanmasyla

37.Aadaki hastalklardan hangisi pirimidin

metabolizmasndaki bozukluk nedeniyle ortaya

kar?

A) Orotik asidri

B) Gut

C) Lesch-Nyhan sendromu

D) Hiporisemi

E) von Gierke hastal

38. DNAda aadaki blgelerden hangisi

bulunmaz?

A) Ekzon

B) Antikodon

C) ntron

D) Promotor blge

E) Transkripsiyon balama blgesi

39.Aadakilerden hangisi protein sentezinde

dorudan grev almaz?

A) mRNA

B) tRNA

C) rRNA

D) Ribozim

E) Kk nkleer RNA

40. DNA baz-kesim tamirinde aadaki

enzimlerden hangisi rol oynamaz?

A) DNA glikozilaz

B) Endonkleaz

C) DNA metilaz

D) DNA polimeraz I

E) DNA ligaz

41.Aadaki mikroorganizmalardan hangisi

prokaryotik hcre yapsnda olup, reyebilmesi

iin hcre ii ortama gereksinim duyar?

A) Treponema

B) Klamidya

C) Mikoplazma

D) Virus

E) Mantar

42. Aadaki bakterilerden hangisinin sahip

olduu yap, fagositoza kar koruma salamaz?

A) Streptococcus pyogenes M p