(1994) PDF: TULISAN BG 1994

download (1994) PDF: TULISAN BG 1994

of 21

 • date post

  20-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Kumpulan tulisan Bambang Gunawan yang dibuat pada tahun 1994.

Transcript of (1994) PDF: TULISAN BG 1994

 • PRESENTASI KURIKULUM 1994

  ?ada tgl. 16 Oktober l99l Bidang Media pen-

  didikan BPK PENAAUR K?S Jalda tebn dem-bantu Fengurus Tnta Mana BPK Penabu Agus ITdgyong, MA, MA ketika nemberikan cda-mah dntuk ordg tua nurid SMAK Tirft ManaBt( Penabur tentdg Sistem Pendidike Menyonesons Era Globalisasi Rupdya presentasi dengan dibartu oleh kompuler ldalah peigalanmyang nenye.angkan naka dua hri mdjelang liburan Nalal l99r Bidang Media Pddidikm di-minh lag' banhra.nya untuk prdenlasl lenlangKurikrhm 1994 pada tgl, 3 Juu$i 199,1 diAul. GKI Pondok Indrh.

  Kalau prosenrdi tgl I6.10.1993 wal

 • TRANSPARANSI PRODUKSI BPK PENABURKPS JAKARTA DISAHKAN DEPDIKBUD

  I 2 Mabhad (bidans) dai P a^el

  2.r Ke ijarkerefjar Endohn daam

  22 Kerafjar ts porss menearur

  4, Gerhana Bulan dan tilatahari:

  L Pernapsan dan Alai

  10. Sislem Pengeluaran:

  ro.e PdisriwakanspiraE (peiqmpsi)r0 i0. Pend a Gfts (penerasan).

  ll,slstem Pencernaan:

  rr2 susunai srqijeit jen s hMn

  11 12 snempeicemaanFmurenpe.

  iusa relah disahka' kadall ,3

  1. ciri-cni Makhlok Hidup.2. CaE Hewan Berpindah

  3. Perbandingan HsMn dan

  7, Cuaca Baik.lan cuara Buruk.

  10. udara Segar dan Tidak Segar,

  12. P.nantulan dan Penyerapan

  l3-Tinggi Rsndah Bunyi,14. Pesawat Sederhana.t5, lMantaat Ene4i lvlatahari-t6, Pengaruh Pana5 rerh.dap

  17. lMetamorfca Kupu.Xupu,

  4 r reiadinF GdMm BUtr rda

  4 3 reiadinya Ge'haia Mabhai.

  5 4 Penyainsan darch di qinja

 • DENGAN NOTEBOOK KE CIPANASnenyenangkan i t e tap l nenpero reh

  pensa laman ba iupera!a!an baru adalah lebih meryenangkanlaqi pengalanar bafu apa dan leralaran

  L e h a r s ? F n F a r j ! r a

  sudah diaja[ jaran jalaD ke

  - ; r , v , i , e ! & e , . ,

  sFiurrah b".kar kebaika! ha!

  P " k h . , t 4 , r " . , , " ! rd i i b e r r a c j i E L E i

  sdr. !1be!i rekadda. baru sajs.harqa dua puluh jula .uFrah uriuk dijual

  wDraeRoi suaru LcD s:ole.!io, earer deneaD

  16,? ldra laria selain dar! bdpure. lusa biEa

  xula hula drja,ab:

  .aj a. RqPanya hhan berkehed

  juga r,an3!ort disediaLan bah

  di crpaGs tldak jauh da4 ri l la 45.

  haka deaeeuGka! relevlsl saj

  5 j u r : r l k u p b " 4 a k

  .l rr deDsd arar

 • BAWA NOTEBOOK KE SURABAYA,lnlai I'ebnari 1994 telah dilaporkan

  pe a!unJ. lLnnute, led l (N! r (buul l ldC,Nnis l (n i NU,eb!u l r {sc t , r t r ( l .J r b !L iA, llaiike SuMb.ya Pxda aca.a apa?

  Sdna rpc,li di Ciptu s ldrg diundangs! )chr n lJ Jdr lJ l ' \Er f Tr l lonr ' l \T \ \T \

  "drk menrbahrs lturiktrlum l'udnliAan

  Dasarl99.l D.dd lgl 22 dar 2l \larct 199.1 diPPPK Pclm Surabaya lQrcna Prtr Tdrgyoncdqrg:u kompltcr rddr tidrdr dapar diphal'kanmakd penulrs drnnntd lkut sert.

  5.trdi r|c,1i Ji Cip.'n.\ itr1r,, re,.iJdi rdililmisa lJh IJr penrn l r i le r J1 ! d isedi l l ,slorso, (Grmedia Widiasamn. hdonesia)b;nra iikel bns malanr. RlrvN NotebookI ' in j rmrn scharg. cmn!r iurz ru l ' iah i lensxnr i ik bu\ m.hm, leb i l ' br i l i "ner l " . YJrr ! f ,edna ialdr n.sil ida hlgis kelua.ga pada hadMrncc! r rJ l im t l l 21 l l lq l ddr hr i Sdr ino. , ! i i r l l l - l . l9e4 \ r rc le t ic .L JJa l 'h h l lori,'ii,o i,r,rs rrne t,d"k n.,iu ,l''"tiurku"

  SaDa seDefti di Cipams. liba-tib! 1,,,,tlLrLt pen),eldridl" Kala! k. Cipdns adrldh l./rl)thltt ttkdt|ltt t1i!l.^ knri .dalalr A !!rdal':Tiker DeMsrt te,b.ig tul.rg rcrgi disediakan

  SraLkurlalr bcrk0t ltbaikan hrti DrsAndldno Suryana, Kepala Kantor PH BfKItnabur. kid buka. saja komputer kecil yareba,! dibeli daD naslli tiulus dipcrkeruu*drdibawatct.pi t.s \otcbooknyr y&ebaru dalanejusr dlseftlkdr Ketika ke Cip.ras t.s Notbook

  KrnrpJ uus mengsunal'tur I'o nf"re,'K i r .nJ h.n\ .1 . r . 0r a j i rnrJr r , Dnntd( FrnDJr ,nngjJ l . p , !ss . ln l ke\ ' rh inssJ i i h lebrhmerin[. rebtr DcrsrrpAnnyi mcmnurutrtr,nNrkl! Ibih b.nr.k drn mcmilil{i kahlit inr k lusus. Ks ik . ' mdnbdrr t re .er r is i ' t r t r rklurF l r r l idd NLni BPK Pcn: l , 'u . ib ' t r NJt r lAikor6rok.fl sr/td, hui .li tl.pd, k.,r,tl.lMh|ai nuloi hdti. Ke Sunbata libnr LebudruI. dil.urb.n,kad. l,rh[an rnrnr JodcLol pid.LPi r ' M. l . rn Nnse, , r ! I i t 'o+. ra 'n l l i i rld i l . sRl i i e n i ! ik nrembr i r rn ,e l ic i r rng hJ ieGkIif libaribr lisril( rnrn l']ereria.r \af{sdah sclcsai 90% seqem |ilanq Kal, ataks.y.l{csaltid.l bis. no;ton lV;akd s.ya kcsdll3, crx behn di s!re'

  [sok hdri kerikr lislik tclah mcDy.l. kqnbrlir . s $ \ r , '1 r , , ' r ( r I inenlu l .dr . { pe l ,e i rnr inr l .dr

  Der ' l runakr D.o!L.m fenr \ 'a ' l - l \ . rq Jd. 'd ,L l ; i rn lCr iphar . , \ i inL lL \ . 1) i . . r i LkiNra dtrk puN, prndah \u ptrrgrant'd'^v:rm Kelebihd ddi HGw ialdr tert bis.dibuat mninc tolasi) Sayng keletihxn it'

  hila.e ketika listrik nati Nlendadak timbul iduntLrk nen-qgunakan prog.am LotLs ver. 4 0 forwindo$s tscnd sal4 jauh lebih mudall. lebihceDat dan lcbih baqls. Adanrantuatnva iuaa nrati

  Bagdnani keadun di Sumb{a? SuDai diKartor Petra Sufubayr Senin. 21.3.1994 jm13 00. pcsirvat Scnrpati Air tcrlanrbat sanr idn.Scsen Notebook dihrbungkd dengu Videolrojecto nelald Alerley. Ir. Suwandi. Ketua IPIPK Pe[a Srnbay. tri.ol rneny.ksjkan dan, , ' ! r , r ihuhi5 i ln ! r SJ\ i tuar inbr r idckke u i rW-rh b,nc,,u | !., f,oieniair PJl. SutrJndi \ih'Slukudrlr Pak Suwedi fians ,nemperbaiki ACnobilnta rhi.sga tidak bisa menunsatrlama'lana Sege,a ditelusu.i satL, pei satupcrelatd dan kabel kabehrya, munekir ada'ero. Tidak ada mav nh. Notebook hdts

  Seltuaa dra lrui beft!'lt-turlrt Notebook nerkCo p.q milit BPK Penablr, nrterfdce PC keTV ,jie,l Arc.kc! nilik Tirir NI.ia BPKPenabur drn Video Projedor Sony 'nilik PPPKPena Sunbrvr bkerjasxma meDbantr lhkTJ ! jon! ) : iu o !Jh nr la i o l lP Sanrbutnnqi l r r , .s i t i f drn b Drr . J ,mj bc lud rJh") . l r \ . , L in i .dJ pmlJr in y r i ruh leh ihrurlsitl d.1i Dad. OllP sebacar aht beturnd;ia. Dd Kusbandiani,- N4 fd yansnrcmbdw*an nakrhh CalaLan Krilis tenrduKurikulLD ltndidik.n Dasar lrt.l da! iue;KeDnla Pusat Sunrber Belaia. IKIP PGRISuiiba]a Lrerta.ya: "Apo ndhg petuldtar ittl"Peftnyrlu liitl "BrK tewhur rdna nknihudl\ . l t i d t c t i n t l t o r / ' d t / d ,o " ; r? t Ru lM\anddk pei ! i ln b1 i$c BPK Pdi ihu, \ ; rg i ,pmenbu.i soltNare Yans mcnbuat seDrua orangteftrik illestirva ddak Dercrva bah\r. Vidcol,.olecLo. Sonv i.nq rohh lim; tahun dinilikiI'PPK lcrra Striabata sehdga limr belas iutrruDirh baru srknliini dipilainrt kprcsentasi

  Suatu rarg onjk ixl.h Ketu, I Petra dd.lahseorara iNinvur sipil rerapi .hij b.IasaL oncsia Sesera kesaldhrn c.iadr. kcsalahankxta. l(csahhd krhnal dinerbaiki lrcsentasihri ke dun bukan ri; peLalatan rrn.sd,bd,{!.rlu tLtrDi iula Lndrccutuktn bJhrsih , lo i iv r r g ler t r

  _ - -

  Kennilxn l.iil j.lxh l.pomn nri langsung.librar di Pondok ASI{1" Surab.ya bcd.atadmya komrurer keoil (NotcLrook) 'nilik k.nto.BPK PddbuL T- im kJs ih Lepid. r pe i rurusI nJrL BPK Pf l {hu i J .nr menqi i in t ln untu l

  Drs llanrbang Gumlv.!Tgl 24 3 199'l

 • MENCARIVGA TO TV ENCODER

  nerjual arar seperri Ar.rk.y

  Harsarya .npar raius rljuh

  n:nurjukkan ,tca ro fr

  1 6 , 7 j u L a , a f t a F - d a

  jusa neiyediakai scer rlv c

  !e!$u! juse 3da dl PPPt !eb . l a j a i d a ! i

  pio rhdjara, nanian

  dirujukan kepdda P4 rus Jak

  relpaksa diFerFanjane sa.u

  s d b e l ! f l m e n j a d i

  Eenar strja rrika ne.rtrjru sn?

  njan buiu n a! da.i

  , lduar buah

  I (sar!) bh srid! Pr.je.ror,

  denons.ras! nercrja! de.qa.

  h i n g q a r i d a k c e n i a d i

  r L ] q a a t a . k : J a k a | L a f , a k a b

  Averkey vanq diiLal dr

  Nar, binsrlr jusa, dima.a ]a!id i j l a l a l a r s . p e r r i i r u . ( i

 • MENGENANG SUSETIJO KRISTIADJIt ! - 1 ! d d L d l i

  PtP* t6ik rtlea i c ; j d r d i sHPr ' : e r rF i

  ' ! j i r t ! ! !ubuisa. hci j idi

  &r!.elanya. reDdekar!@ya

  .eiurrs juqa rerinq benai! dEn ne.blor dt

  r.ahi6 yiDE iuei k"FaLE sma( lada saar rru

  qdi! seqela Pak h:k heaja,

  sar! rrr i rerinjd:dfa heLrhat ea.a hrdu! !ak

  eerj a re!aer cenqad

  sebci i lnya oqih n iadi kepara

  jEq :krr *uu' hinta diaja!

  henqajukatr :ae $ea1h,ra r i l iu ralrqulaka!ko6Put.f ul iuk nel j iNrb Fe.ta

  Jlga k'earif karena se'1ns

  saja retrpi bila ada

  tidak 'arah kal iuqa rclqer

  di!eriairelnr j i , i !kr,,

  j3'ar sildala ec!3e31

  *3'3'arar dai reij id;

  j a L a d i a l a n E e k i ! a ! P s

  selaffit lalan e3k Rarl klr

 • UNTUK PAK KWIK DARI EXMURID SMPK TAHUN 1968

  I i /efrrraca 'MENGENAr,IG BApilK sustTrJo ada suatu perasaan haru yargmendalam tini.ul di hati penulis. Beliau adalah salah satu rigur yang patu!dicontoh, di mna tidak perrah mengguakan kekuasaannya 6e.ara berlebihan. Ha1ini buka! befarti beliau "ridak leman mDegur Bagi beliau ikEsrnalNtr adalahdi acas 6e9a1anya. Tequran dengan kekerasan akan frembekaskan tuka yang dalandan befum tntu akaD mengrubah sikap sesorang, tetali lendekatan nanusiawi akanmenglbah oiang dan menyadaxkan oxang rersebu!.

  Euatu tegula yds kelaE seakd-akd dapat traglrbab seseolang,teEapi apakah itu airan beltahan lda?

  Apa yang dilakukan oleh Bapak Suserijo Kxistiadji adalan menyadarkan orangitu dari kesalahannya dan :!j.lah rebralrya yang te4)etias. Sebab orang 1tuakan menqrbah seqala sifat kurang baiknya beldasarkan kesadaran, bukarkah kaienaketakuran terhadap atasan-

  Di Bi'i klEa nelihat bahwa beliau daia sebi1a set4&ya, tidaE hanyaneashendaki lang tanpak di luar Eaja, netainkan Ee.ata kes