1924 წლის აჯანყება დასავლეთ...

Click here to load reader

 • date post

  04-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1924 წლის აჯანყება დასავლეთ...

 • 1

  საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის

  ქართული უნივერსიტეტი

  ლევან ჯიქია

  1924 წლის აჯანყება დასავლეთ საქართველოში

  სადოქტორო პროგრამა: საქართველოს ისტორია

  სადოქტორო ნაშრომი შესრულებულია ისტორიის დოქტორის

  აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად

  სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ვახტანგ გურული,

  ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

  თბილისი

  2012

 • 2

  სარჩევი

  ანოტაცია.........................................................................................................................................4-6

  Annotation................................................................................................................7-9

  შესავალი.....................................................................................................................................10-12

  თავი I. პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა. საკითხის ისტორიოგრაფია.................13-35

  $ 1. საბჭოთა ისტორიოგრაფია..............................................................................................13-21

  $ 2. ემიგრანტული ისტორიოგრაფია...................................................................................21-25

  $ 3. დასავლური ისტორიოგრაფია.......................................................................................25-27

  $ 4. თანამედროვე ქართული ისტორიოგრაფია.................................................................27-32

  $ 5. წყაროთმცოდნეობითი ბაზა............................................................................................32-35

  თავი II. საბჭოთა ხელისუფლების განმტკიცება საქართველოში....................................36-41

  თავი III. რუსული სამხედრო-საოკუპაციო რეჟიმის წინააღმდეგ საპროტესტო

  მოძრაობის დასაწყისი (1921- 1922 წწ.)..................................................................................42-48

  თავი IV. სვანეთის აჯანყება (1921-1922 წწ.)........................................................................49-52

  თავი V. ეროვნულ-პოლიტიკურ ძალთა კონსოლიდაცია. „საქართველოს

  დამოუკიდებლობის კომიტეტის“ შექმნა.............................................................................53-79

  თავი VI. საქართველოს საგანგებო კომისიის მოღვაწეობა ეროვნული მოძრაობის

  ჩახშობის მიზნით......................................................................................................................80-92

  თავი VII . აჯანყების მომზადება დასავლეთ საქართველოში........................................93-133

  $ 1. იმერეთი (შორაპნის მაზრა. ქუთაისის მაზრა).............................................................93-99

  $ 2. სამეგრელო (სენაკის მაზრა. ზუგდიდის მაზრა).......................................................99-107

  $ 3. გურია (ოზურგეთის მაზრა)........................................................................................107-113

  $ 4. სვანეთი. რაჭა-ლეჩხუმი...............................................................................................113-121

  $ 5. აფხაზეთი........................................................................................................................121-128

  $ 6. აჭარა.................................................................................................................................128-133

  თავი VIII. 1924 წლის აჯანყების მიმდინარეობა და დამარცხება................................134-201

  $ 1. იმერეთი (შორაპნის მაზრა. ქუთაისის მაზრა).........................................................134-145

  $ 2. სამეგრელო (სენაკის მაზრა. ზუგდიდის მაზრა).....................................................145-178

  $ 3. გურია (ოზურგეთის მაზრა)........................................................................................179-187

  $ 4. სვანეთი. რაჭა-ლეჩხუმი...............................................................................................188-192

 • 3

  $ 5. აფხაზეთი................................................................................................................................192

  $ 6. აჭარა.................................................................................................................................193-201

  თავი IX. რეპრესიები............................................................................................................202-215

  $ 1. იმერეთი (შორაპნის მაზრა. ქუთაისის მაზრა).........................................................203-205

  $ 2. სამეგრელო (სენაკის მაზრა. ზუგდიდის მაზრა).....................................................206-209

  $ 3. გურია (ოზურგეთის მაზრა).......................................................................................209-211

  $ 4. სვანეთი. რაჭა-ლეჩხუმი...............................................................................................211-212

  $ 5. აფხაზეთი........................................................................................................................213-214

  $ 6. აჭარა.................................................................................................................................214-215

  თავი X. სასამართლო პროცესი...........................................................................................216-221

  თავი XI. 1924 წლის აჯანყების შეფასებისათვის............................................................222-234

  დასკვნა....................................................................................................................................235-240

  გამოყენებული წყაროები და ლიტერატურა....................................................................241-255

  დანართი.................................................................................................................................256-321

 • 4

  1924 წლის აჯანყება დასავლეთ საქართველოში

  ანოტაცია

  თანამედროვე ქართული ისტორიოგრაფიის ერთ-ერთ აქტუალურ პრობლემას

  წარმოადგენს ეროვნული მოძრაობის ისტორიის შესწავლა. ამ მხრივ განსაკუთრებულ

  ყურადღებას იმსახურებს 1924 წლის აჯანყება. ამ აჯანყებით დადასტურდა, რომ

  ქართველი ერი ვერ შეეგუებოდა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დაკარგვას

  და საბჭოთა რუსეთის სამხედრო-საოკუპაციო რეჟიმს, რომელსაც კომუნისტური

  პრ