13081 CUD FactSheet(TH) Rev3 · 2018. 6. 25. · T +66 (0) 4234 3555 • F +66 (0) 4234 3550 • E...

6
F A C T S

Transcript of 13081 CUD FactSheet(TH) Rev3 · 2018. 6. 25. · T +66 (0) 4234 3555 • F +66 (0) 4234 3550 • E...

Page 1: 13081 CUD FactSheet(TH) Rev3 · 2018. 6. 25. · T +66 (0) 4234 3555 • F +66 (0) 4234 3550 • E cud@chr.co.th 22/01/2018 CENTARAHOTELSRESORTS.COM/CUD. Title: 13081 CUD FactSheet(TH)

F A C T S

Page 2: 13081 CUD FactSheet(TH) Rev3 · 2018. 6. 25. · T +66 (0) 4234 3555 • F +66 (0) 4234 3550 • E cud@chr.co.th 22/01/2018 CENTARAHOTELSRESORTS.COM/CUD. Title: 13081 CUD FactSheet(TH)
Page 3: 13081 CUD FactSheet(TH) Rev3 · 2018. 6. 25. · T +66 (0) 4234 3555 • F +66 (0) 4234 3550 • E cud@chr.co.th 22/01/2018 CENTARAHOTELSRESORTS.COM/CUD. Title: 13081 CUD FactSheet(TH)

หองพก• มหองพกทงหมด 259 หอง โดยแบงออก

เปนหองสแตนดรด หองซพเรย หองดลกซ หองเพอททสวท หองจเนยรสวทและหอง เอกเซคคทฟสวท โดยทหองพกทงหมดไดรบการออกแบบใหมความโปรงสบายและทนสมย

• หองจเนยรสวทมพนทขนาด 64-74 ตารางเมตร และหอง เอก เซคค ทฟสวท มพ น ทขนาด 128 ตารางเมตร โดยทกๆหองประกอบดวย 1 หองนอนและ 1 หองนงเลน

• ภายในหองพกมระบบควบคมอณหภมภายในหอง แผงควบคมไฟฟาขางหวเตยง หองอาบนำา แยกสดสวน โทรทศนพรอมชองรายการจากตางประเทศ ต นรภยภายในหองพก มนบาร โทรศพท กาตมนำารอนไฟฟา พรอมชดชา กาแฟ

สงอำ�นวยคว�มสะดวกและบรก�ร• สระวายนำาสำาหรบเดกและผใหญ• สปาซนวาร• ศนยฟตเนสประกอบไปดวยหองโยคะรอน

จากซซ ซาวนา หองสตรม• บรการสญญาณอนเทอรเนต• มเจาหนาทอำานวยความสะดวกตลอด 24 ขวโมง• บรการซกผาและซกแหง• บรการแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ • บรการเชารถและบรการรถสงระหวางสนามบน

หองอ�ห�รและบ�รหองอาหารบานเชยงใหบรการอาหารนานาชาตตลอดจนอาหารพนบ านอสาน ท ามกลางธรรมชาตเพอใหทานไดรสกผอนคลาย

หองอาหารจนหลกฟด ซงถกกลาวขานวาดทสดในชวงทศวรรษจากสตรแบบดงเดมมาผสมผสานกบวฒนธรรมสมยใหม

แอททนเปนสถานบนเทงสดฮอตแหงหนงในจงหวดอดรธาน เหมาะสำาหรบผท ชนชอบงานเลยงสงสรรคและเพลดเพลนไปกบการรองเพลงคาราโอเกะ

บรการอาหารไทยและนานาชาต สงตรงถงหองพกตลอด 24 ชวโมง

หองประชมและหองจดเลยงดวยศกยภาพของหองจดเลยงและพนกงาน ทมากประสบการณในการจดเลยงของโรงแรมเซนทาราคอนเวนชนเซนเตอร อดรธาน ทำาใหเราเปนหนงในดานการจดงานประชม งานจดเลยง งานสมนา งานแตงงาน รวมถงงานเลยงฉลองตางๆ ดวยพนททงหมด 2,900 ตารางเมตรของหองคอนเวนชนเซนเตอรดวยความสงของเพดานถง 11 เมตร ทำาใหหองสามารถใชเปนสถานท จดแขงขนกฬาในรมได หองทงศรเมอง แกรนดบอลรม สามารถรองรบแขกไดถง 700 ทาน ดวยพนทใชสอยทงหมด 700 ตารางเมตร สำาหรบการจดงานขนาดยอม เราสามารถแบงหองออกได เปน 2 หองคอ แกรนดบอลรม 1 และ 2 ซงรองรบได ตงแต 100 ทาน ถง 330 ทาน นอกจากนยงมหองประชมเลกอก 6 หอง พรอมสงอำานวยความสะดวก อาทเชน อนเตอรเนต ทว เครองฉายวดโอจอสไลดโปรเจคเตอร กระดานไวทบอรด ฟลพชารทและจอแอลซด เปนตน

สถ�นทตงโรงแรมเซนทาราคอนเวนชนเซนเตอร อดรธาน ตงอย ใจกลางเมองซ ง เปนแหลงการคาและศนยกลางความบนเทง ตดกบศนยการคา เซนทรลพลาซา อดรธาน ศนยการคาทใหญทสดในจงหวดอดรธาน โรงแรมตงอยหางจากทาอากาศยานนานาชาตอดรธานเพยง 20 นาทและจากสถานรถไฟอดรธานเพยง 800 เมตรเทานน

โรงแรมเซนทาราคอนเวนชนเซนเตอร อดรธาน ตงอยใจกลางเมองของจงหวดอดรธาน ซงเปนทรจกในนามของประตสแดนอสาน ประเทศลาวและประเทศเวยดนามตอนบน ไมวาทานจะเดนทางมาเพอพกผอน ประชมสมมนาหรอเพอพบปะสงสรรค โรงแรมเซนทาราอดรธาน สามารถเตมเตมความตองการของทานไดอยางสมบรณแบบ

Page 4: 13081 CUD FactSheet(TH) Rev3 · 2018. 6. 25. · T +66 (0) 4234 3555 • F +66 (0) 4234 3550 • E cud@chr.co.th 22/01/2018 CENTARAHOTELSRESORTS.COM/CUD. Title: 13081 CUD FactSheet(TH)

หองพก

หองพก สงอำ�นวยคว�มสะดวกภ�ยในหองพก

ประเภทหองพก

จำาน

วนห

องพ

พน

ทใชส

อยทง

หม

(ตาร

างเม

ตร)

จำานวน

ผเขา

พก

(ผให

ญ +

เดก

)

บรก

ารเต

ยงเ

สรม

ระบ

บค

วบค

อณห

ภมภ

ายใน

หอง

หองอ

าบน

ำาแยก

สดสว

อางอ

าบน

ำา

มนบ

าร

กาต

มน

ำารอน

ไฟฟ

พรอ

มชด

ชา ก

าแฟ

ตนรภ

ยภ

ายใน

หอง

พก

ไดรเ

ปาผ

โทรท

ศนพ

รอมชอ

รายก

ารจา

กตาป

ระเท

โทรศ

พท

สญ

ญาณ

อนเต

อรเน

ไรสาย

หองอ

าหาร

/ ห

องนง

เลน

หองสแตนด�รด เตยงค 8 32 3ผใหญ หรอ 2ผใหญ + 1เดก • • • • • • • • • •

หองซพเรย เตยงเดยวขนาดใหญ 34 32 3ผใหญ หรอ 2ผใหญ + 1เดก • • • • • • • • • •

เตยงค 124 32 3ผใหญ หรอ 2ผใหญ + 1เดก • • • • • • • • • •

หองดลกซเตยงเดยวขนาดใหญ 29 32 3ผใหญ หรอ 2ผใหญ + 1เดก • • • • • • • • • •

เตยงค 41 32 3ผใหญ หรอ 2ผใหญ + 1เดก • • • • • • • • • •

เพอททสวท เตยงเดยวขนาดใหญ 2 42 3ผใหญ หรอ 2ผใหญ + 1เดก • • • • • • • • • • •

หองจเนยรสวท เตยงเดยวขนาดใหญ 20 72 3ผใหญ + 1เดก หรอ 2ผใหญ + 2เดก • • • • • • • • • • • •

หองเอกเซคคทฟสวท เตยงเดยวขนาดใหญ 1 128 3ผใหญ + 1เดก หรอ 2ผใหญ + 2เดก • • • • • • • • • • • •

บรก�อ�ห�รและเครองดมในโรงแรม

หองประชม

หองประชมและหองจดเลยง ทตง พนท (ต�ร�งเมตร) กว�ง X ย�ว (เมตร) เพด�น (เมตร) เธยเตอร หองเรยน ง�นคอกเทล หองจดเลยง ค�บ�เรต

อดรธ�นคอนเวนชน เซนเตอร ชน 4 2,900 50 x 58 9 2,500 2,000 3,000 2,500 1,000

ทงศรเมองแกรนดบอลรม ชน 3 700 20 x 35 4 700 420 300 500 250

ทงศรเมองแกรนดบอลรม 1 ชน 3 350 20 x 18 4 250 150 100 200 100

ทงศรเมองแกรนดบอลรม 2 ชน 3 350 20 x 18 4 250 150 100 200 100

กมภว�ป ชน 3 100 8 x 12.5 3 80 50 40 50 25

นำ�โสม 1 / 2 / 3 ชน 3 300 24 x 12.5 3 300 150 120 180 75

กดจบ ชน 3 100 8 x 12.5 3 70 50 40 50 25

บ�นผอ ชน 3 135 9 x 15 3 100 70 60 60 30

น�ยง ชน 2 100 7.2 x 14 2.3 100 60 60 70 30

ศลป�คม ชน 2 45 5.8 x 7.8 2.3 20 30 - 20 -

ร�นอ�ห�ร ประเภทอ�ห�ร จำ�นวนทนง เวล�เปด-ปด สถ�นทตง

หองอ�ห�รบ�นเชยง ไทยและนานาชาต 284 06.00 - 24.00 ชน 1

หองอ�ห�รจนหลกฟด อาหารจน 266 11.30 - 14.30 / 17.00 - 22.00 ชน 2

เดล คอนเนอร เบเกอรและเครองดม 8 06.00 - 24.00 ลอบบ

ลอบบ เล�จน อาหารวางและเครองดม 45 08.00 - 01.00 ชน 1

พลบ�ร อาหารวางและเครองดม 40 10.00 - 18.00 รมสระวายนำา

แอททน คาราโอเกะเลาจน 96 19.00 - 01.00 ชนใตดน

รมเซอรวส ไทยและนานาชาต - 24 ชวโมง หองพก

Page 5: 13081 CUD FactSheet(TH) Rev3 · 2018. 6. 25. · T +66 (0) 4234 3555 • F +66 (0) 4234 3550 • E cud@chr.co.th 22/01/2018 CENTARAHOTELSRESORTS.COM/CUD. Title: 13081 CUD FactSheet(TH)

RESERVATION CENTRET : +66 (0) 2101 1234 • F : +66 (0) 2101 1235 • E : [email protected]

CONTACT USGLOBAL SALES OFFICE [email protected] THAILAND [email protected] THAILAND [email protected] / NEW ZEALAND [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] / AUSTRIA / SWITZERLAND [email protected] KONG [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] EAST [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] AFRICA [email protected] KINGDOM [email protected] STATES OF AMERICA [email protected] [email protected]

For more information and contact details, please visit : centarahotelsresorts.com

Page 6: 13081 CUD FactSheet(TH) Rev3 · 2018. 6. 25. · T +66 (0) 4234 3555 • F +66 (0) 4234 3550 • E cud@chr.co.th 22/01/2018 CENTARAHOTELSRESORTS.COM/CUD. Title: 13081 CUD FactSheet(TH)

โรงแรมเซนทาราคอนเวนชนเซนเตอร อดรธาน 277/1 ถนนประจกษศลปาคม ตำาบลหมากแขง อำาเภอเมอง จงหวดอดรธาน 41000

T +66 (0) 4234 3555 • F +66 (0) 4234 3550 • E [email protected]

22/01/2018

CENTARAHOTELSRESORTS.COM/CUD