120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä...

24
2013 Satelliitti‐ ja antenniliitto SANT ry:n ohje Tekninen valiokunta, 2013, 12.9.2013 TYÖTURVALLISUUS ANTENNIASENNUSTÖISSÄ Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon antenni‐ ja verk‐ koasennuksen riskeihin ja niiden minimointiin. Työturvallisuus koskee kaiken kokoisia yrityksiä vaikka työtur‐ vallisuuslakia (738/2002) sovelletaan pääasiassa työsopimuksen perusteella tehtävään työhön. Yksityisyrittäjää koskee lähinnä yhteisellä rakennustyömaalla työskentelyyn liittyvät velvoitteet. Töiden suunnittelu ja valmistelu sekä turvallisuusohjeet ja ‐varusteet ovat tarpeellisia myös yksityisyrittäjälle.

Transcript of 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä...

Page 1: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

2013

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry:nohjeTekninenvaliokunta,2013,12.9.2013

TYÖTURVALLISUUS ANTENNIASENNUSTÖISSÄTässäohjeessapaneudutaanensisijaisestipientalonantenniasennuksenjayhteisantennitalonantenni‐ javerk‐koasennuksenriskeihinjaniidenminimointiin.Työturvallisuuskoskeekaikenkokoisiayrityksiävaikkatyötur‐vallisuuslakia(738/2002)sovelletaanpääasiassatyösopimuksenperusteellatehtävääntyöhön.Yksityisyrittäjääkoskeelähinnäyhteisellärakennustyömaallatyöskentelyynliittyvätvelvoitteet.Töidensuunnittelujavalmistelusekäturvallisuusohjeetja‐varusteetovattarpeellisiamyösyksityisyrittäjälle.

Page 2: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry OHJE 12.9.2013 1(24)

TYÖTURVALLISUUSANTENNIASENNUSTÖISSÄ

Sisällys1Työsuojelutyöpaikalla........................................................................................................................................................3 

1.1Työsuojeluntavoitteet................................................................................................................................................3 

1.2Työturvallisuusriskitantenniasennustöissä......................................................................................................3 

1.3Vastuuantenniurakointitöidenturvallisuudesta.............................................................................................3 

1.4Kiinteistönomistajanjahaltijanvastuukattotöissä......................................................................................4 

2Riskitekijätkorkeillapaikoillatyöskenneltäessä.....................................................................................................5 

2.1Katollajaseinällätyöskentelevälleasetettavatvaatimukset.....................................................................5 

Nuoriatyöntekijöitäkoskevatvaatimukset..............................................................................................................6 

2.2Työskentelyyhteisellätyöpaikallakutenrakennustyömaalla...................................................................6 

2.3Korkeanpaikantöidensuunnittelu.......................................................................................................................6 

2.4Yksintyöskentely...........................................................................................................................................................6 

2.5Työskentely‐ympäristö...............................................................................................................................................7 

3Työsuojeluntoimintaohjelma,vaaratekijöidentunnistaminenjariskienarviointi..................................7 

4Antenniasennustöidentyöturvallisuusriskitjaniidenminimointi...................................................................8 

4.1Pientalonantenniasennukseenliittyvättyöturvallisuusriskitjaniidenhallinta...............................8 

4.2Yhteisantennitalonantennivastaanotonkunnostukseentaiuudistukseenliittyvättyöturvallisuusriskitjaniidenhallinta........................................................................................................................9 

5Henkilökohtaisetsuojavälineet,tikkaat,telineetjahenkilönostimet...........................................................10 

5.1Henkilökohtaisetsuojavälineet............................................................................................................................10 

5.2Tikastyöskentely........................................................................................................................................................12 

5.3Työpukitjatelineet...................................................................................................................................................13 

5.4Henkilönostimet.........................................................................................................................................................13 

5.5Putoamissuojaus.........................................................................................................................................................14 

6Antenni‐jateletöihinopastusjaperehdytyssekäammattitaidonylläpito................................................15 

6.1Uusityöntekijä.............................................................................................................................................................15 

6.2Vanhatyöntekijä.........................................................................................................................................................15 

6.3Ammattitaidonylläpito...........................................................................................................................................15 

6.4Kuvallinenhenkilökortti.........................................................................................................................................15 

6.5Työturvallisuuskorttikoulutus.............................................................................................................................16 

6.6Ensiapukoulutus.........................................................................................................................................................17 

Page 3: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry OHJE 12.9.2013 2(24)

6.7TeIepätevyysjaOL‐liityntäverkkopätevyys...................................................................................................17 

6.8Sähköturvallisuuttakoskevatvaatimukset.....................................................................................................20 

6.9Tulityökorttikoulutus...............................................................................................................................................20 

6.10Henkilönostimenkäyttökoulutus.....................................................................................................................21 

Liitteet:............................................................................................................................................................................................22 

Lähteet.............................................................................................................................................................................................23 

Page 4: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry OHJE 12.9.2013 3(24)

TYÖTURVALLISUUSANTENNIASENNUSTÖISSÄ

1Työsuojelutyöpaikalla

1.1TyösuojeluntavoitteetTyösuojeluntavoitteenaontaataturvallisetjaterveellisettyöolotjatukeatyöntekijöidentyökykyä.Tehokastyösuojeluonjärjestelmällistäjaperustuutyöpaikanvaarojenarviointiinjayhteistyössäteh‐tyihinsuunnitelmiin.Kuntyösuojeluonosajokapäiväistätyöntekoa,ontyöpaikallahelppoluodayh‐teisiätyösuojelukäytäntöjäjatoimintatapoja.Työsuojeluonyhteistyötäjakoskeekaikkiatyöpaikallatyöskenteleviä.Jokaisenontunnettavaomantyönsäjatyöympäristönsävaaratjatiedettävä,mitenniiltäsuojaudutaan.Jokainenonvelvollinennoudattamaantyöpaikallalaadittujaturvallisuusohjeita,ottamaanhuomioonvaaratekijätjailmoitta‐maantyöympäristössäänhavaitsemistaanpuutteistaesimiehelleentaityösuojeluvaltuutetulle.

Työsuojelukoskeekaikenkokoisiayrityksiäniin’muutamanhenkilön’kuinkymmenienjasatojentyöntekijöidenyritystä.Työturvallisuuslakia(738/2002)sovelletaanpääasiassatyösopimuksenpe‐rusteellatehtävääntyöhön.Yksityisyrittäjääkoskeelähinnäyhteisellätyömaallatyöskentelyynliitty‐vätvelvoitteet(kts.kappale2.2).Töidensuunnittelujavalmistelusekäturvallisuusohjeetja‐varusteetovattarpeellisiamyösyksityisyrittäjälle.

1.2TyöturvallisuusriskitantenniasennustöissäAntenniasennukseenliittyyerilaisiatyöturvallisuusriskejä,joistaerityishuomiotavaatiiainakin‐korkeallatyöskentelysekä‐sähkötyöturvallisuus.

Tässäohjeessapaneudutaanensisijaisestipientalonantenniasennuksenjayhteisantennitalonantenni‐javerkkoasennuksenriskeihinjaniidenminimointiin.Katto‐jaseinätyönerityispiirteetedellyttävättyöturvallisuudenhuomioimistatyönkaikissavaiheissa.Yhteisantennitalossaantenniurakoitsijaasen‐taajaylläpitääantennijärjestelmänpäävahvistinta,jolloinonhuomioitavasähkötyöturvallisuusmm.liitettäessäpäävahvistinsähköverkkoon,suoritettaessaantennijärjestelmänpotentiaalintasaussekämaadoitettaessaantennimastoa.Työnantajanjayksityisyrittäjänonsyytätapauskohtaisestihuomioi‐damyösmuuttyöturvallisuusriskit.Etenkin,kunosallistutaanuudisrakentamiseenyhteisellätyömaal‐la,onsiellätoimivientahojentunnettavalainsäädännönasettamatvastuutjavelvoitteet.

1.3VastuuantenniurakointitöidenturvallisuudestaVastuuantenniurakoinnintyöturvallisuudestaonensisijaisestitöidenteettäjälläelityönantajalla.Työnantajavastaa,ettäseuraavatasiatovatasianmukaiset:

- töidensuunnittelujavalmistelu- turvallisuusohjeet- menettelytavat- viranomaisohjeistuksenedellyttämätturvallisuusvälineetjaniidenkäyttö‐jahoito‐

ohjeet.

Page 5: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry OHJE 12.9.2013 4(24) Työnantajavastaasiitä,ettäantenniasennustyöntekijöilläontyönedellyttämäammattitaito,tarvitta‐vattyökohteentiedotjaohjeet.Työtekijöitäonkuultavajaheiltäonvarmistettava,ettätyöhönliittyvätvaaratymmärretäänjaettätyöturvallisuuteenliittyvätratkaisuttoteutetaan.Työntekijänkuuleminenauttaavarmistamaan,ettätyöntekijätovatsitoutuneettyöterveys‐jatyöturvallisuustoimiinjaparannuksiin.TyöntekijänvelvollisuudetTyöntekijäonvelvollinennoudattamaanturvallisuus‐jamenettelyohjeitasekäkäyttämäänjahoita‐maanturvallisuusvälineitä.Työntekijäonmyöskokemuksensa,työnantajaltasaamansaopetuksenjaohjauksensekäammattitaidonmukaisestihuolehdittavakäytettävissäänolevinkeinoinomastajamuidentyöntekijöidenturvallisuudestajaterveydestä.TapaturmavakuutusTyönantajanvelvollisuutenaonottaatapaturmavakuutustyösuhteessaolevilletyöntekijöilleentyöta‐paturmienjaammattitautienvaralta.Jostyönantajaonteettänytvuodenaikanayhteensävainalle12työpäivää,hänontapaturmavakuutusvelvollisuudestavapautettu.Tapaturmavakuutusmaksunsuu‐ruusvaihteleetyönvaarallisuudenjatoimialanmukaan.Vakuuttamisvelvollisuuskoskeekaikkiatyö‐suhteessaoleviatyöntekijöitätyöntekijänpalkastataiiästäriippumatta.Myöskääntyösuhteenkestollaeiolemerkitystä.Pääasiallisentoimeentulonsayrittäjätyöstäsaavatyrittäjäteivätolevelvollisiaottamaanitselleenlaki‐sääteistätapaturmavakuutusta,muttavoivatottaaitselleenvapaaehtoisenasamansisältöisenvakuu‐tuksen.Yhtiömuotoisissayrityksissävakuutusonotettavamyössellaisilleyrityksenomistajille,yh‐tiömiehillejaosakkaille,jotkatyöskentelevätyrityksessäjaomistavatyrityksestäenintään50%.[1]

1.4KiinteistönomistajanjahaltijanvastuukattotöissäKiinteistönomistajanjahaltijanvastuullaonluodakatollatyöskentelevillemääräystenmukaiset,tur‐vallisettyöolosuhteetelihuolehtiariittävistäkattoturvavarusteistasekäniidenkunnossapitämisestä.Katollasijaitsevallesavupiipulle,ilmanvaihtolaitteellesekämuillesäännöllistäkäyntiäedellyttävillerakennusosillejalaitteilleonjärjestettävätarkoituksenmukainenkatkeamatonkulkutie.[2]

Kuva1.Vuonna1983jasenjälkeenval‐mistuneissakiinteistöissäon8metriäjasitäpidemmissätalotikkaissaoltavamääräystenmukainenturvakiskotaiselkäsuojus.Kuvassavanhemmankiin‐teistöntikkaat.(kuvaP.A.Mäkinen)

Kuva2.Katollasijaitsevalleilmanvaihtolaitteel‐leonrakennettukatkeamatonkulkutie.Anten‐nimastojoudutaanuseinasentamaaneripaik‐kaan,jolloinonhuomioitavaerityisestityötur‐vallisuusohjeistus.(kuvaP.A.Mäkinen)

Page 6: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry OHJE 12.9.2013 5(24) Katonkaikkienturvavarusteidentuleeasennettunakestääniilletarkoitettukuorma,niidentuleeollailmastonrasituksiavastaanriittävänkestävätjaneontarkastettavasäännöllisesti.Kattoturvavarus‐teillatarkoitetaanmm.

- talotikasta,jokaonkiinteästiasennettusekäturvallisestijatarkoituksenmukaisestisijoitettu(palveleeyleensänuohousta,ilmastointilaitteidenhuoltoayms.)

- lapetikastasekä- kattosiltaa.

Antennimastojaantennitvoidaanjoutuaasentamaankatolletaiseinällepaikkaan,jossaeiolekiinteitäkattoturvavarusteita.Näissätapauksissaantenniasennustöitätekevänonerityisestihuomioitavajanoudatettavaantenniasennuksenjakattotyöskentelynturvallisuusohjeita.

2RiskitekijätkorkeillapaikoillatyöskenneltäessäKatolla,seinälläjamuillakorkeillapaikoillatyöskentelyynliittyytyölleominaisiariskitekijöitä,joitaovatesimerkiksihenkilöidentaityövälineidenjamateriaalienputoamisvaara.Erityistävaaraaaihe‐uttaviatekijöitäovatmm.:

- kiinteidentikkaidenjakattosiltojenkuntotairakenteellisetpuutteellisuudet- katonjyrkkyys- liukkaus,lumijajää- sääolosuhteet,kutentuuli,sadejaukkonen- putoamissuojaintenkiinnitysmahdollisuuksienpuutteet- siirrettävientikkaidenepävakaisuusjapystytysalustanliukkaus- työvälineiden,materiaalientms.putoaminen- radiotaajuisetsäteilylähteet- kohteessaolevaväestöhälytin- mahdollisetpyörivättuuligeneraattoritjatutkalaitteet.

Korkeillapaikoillatyöskentelyynliittyvätriskitpitäätunnistaa,arvioidajaennakoidaennentyönaloittamista.Vaarojenennakointiedellyttää,ettätyönsuunnitteluun,johtamiseenjatoteuttamiseenosallistuvathenkilötovatammattitaitoisiajakyseiseentyöhönsoveltuvia.[3]

2.1KatollajaseinällätyöskentelevälleasetettavatvaatimuksetTyöturvallisuuskeskusyhdessätietoliikenneoperaattorienkanssaonasettanutvaatimuksiakatollajaseinällätyöskentelevälle.Henkilöntuleeolla18vuottatäyttänyt,henkilökohtaisiltaominaisuuksil‐taanjaammattitaidoltaantehtäväänsoveltuvahenkilö.Henkilönterveydentilastahankitaantarvitta‐essatyöterveyshuollonlausunto.Käytettäessätilapäistätyövoimaa,onvarmistettavahenkilönsovel‐tuvuuskyseessäolevaantyöhön.Ohjeidentarkoittamakatollajaseinällätyöskentelyperustuuvapaaehtoisuuteen.Tietoliikenneoperaattoritedellyttävät,ettäkatollajaseinällätyöskentelevälläon

- ensiapukoulutus(vähintäänSPR:nHätäensiapukurssiavastaavattaidot)- työsuojelukoulutus- sähkötyöturvallisuuskoulutus- tarvittaessatulityökoulutus(taikattotulityökortti)- tarvittaessatieturvakoulutus(tie‐jakatualueellatyöskentelevä).

Esimiesvastaasiitä,ettätyöntekijäperehdytetääntehtäviinsä,katto‐jaseinätyötäkoskeviintyösuoje‐luohjeisiinsekäsuoja‐japelastautumislaitteidenkäyttöönkäytännöntyönopastuksella.Esimiehentuleevarmistua,ettäohjeetonymmärretty.[3]

Page 7: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry OHJE 12.9.2013 6(24)

NuoriatyöntekijöitäkoskevatvaatimuksetNuorelletyöntekijälleerityisenhaitallisiatyötehtäviäovatmm.työt,joissaesiintyynuorentyöntekijänikäänjakokemukseennähdenliiallistarasitusta,huomattavaavastuutataierityisiävaaroja,joitanuo‐reteivätkykenetunnistamaantaivälttämään.Erityisenvaarallistaonyksintyöskentely,kunsiihenliittyyilmeinentapaturmavaara.Valtioneuvostonasetuksestanuorilletyöntekijöilleerityisenhaitalli‐sistajavaarallisistatöistä(15.6.2006/475)voidaanpoiketavain,josnuorityöntekijäosallistuuem.töihinammatillisessakoulutuksessaopettajanjohdollajavalvonnassa.Tämäedellyttäälisäksiasian‐osaisentyösuojeluviranomaisenpoikkeuslupaa.

2.2TyöskentelyyhteisellätyöpaikallakutenrakennustyömaallaYhteisellätyöpaikallatoimivientahojenvastuutjavelvollisuudetmääritellääntyöturvallisuuslaissajaValtioneuvostonasetuksessarakennustyönturvallisuudesta(205/2009).Kunurakoitsijajatämäntyöntekijättyöskentelevätkatoilla,seinilläjavastaavissaolosuhteissa,heidänonnoudatettavamyöstyömaanjayrityksenomiatyösuojeluohjeitajakiinteistönomistajankanssatehtyäsopimusta.Nämäohjeetliitetääntyöntilaajanjaurakoitsijanväliseensopimukseenjavarmistetaan,ettänesaatetaantiedoksimyösurakoitsijantyöntekijöille.[3]Lisäksisopimuksessatodetaanyleensämyösurakoitsijankoneillejalaitteilleasetettavatvaatimukset.Urakoitsijahankkiihenkilöstölleentarvittavatsuojavälineetjavastaaniidenkäytöstäjamääräaikais‐tarkastuksista. 

2.3KorkeanpaikantöidensuunnitteluEnnakkosuunnittelullajatyöntoteutuksensuunnittelullaonhuolehdittavasiitä,ettäkattojaseinätyötvoidaansuorittaaturvallisestiaiheuttamattavaaraatyömaallatyöskentelevilletaimuilletyönvaiku‐tuspiirissäoleville.Suunnittelussaonotettavahuomioontarvittavathenkilöresurssitjamm.liikenne,kulkutiet,työmenetelmät,tarvikkeidenjalaitteidennostotjasiirrot,putoamissuojaussekäpelastamis‐japelastautumismahdollisuudet.Ennakkosuunnitteluonturvallisuustekijöidenosaltatehtäväasennuspaikallariittävänyksityiskohtai‐sestiennentöidenaloittamista.Erityistävarovaisuuttaonnoudatettavasuunniteltaessauuttataisa‐neerattavaatyökohdetta,kunrakenteidenkestävyyttäeivielätunneta.Asennuksetjaniissäkäytettä‐vättyömenetelmäteivätsaaaiheuttaavahinkoakiinteistönrakenteilletaihaitatakiinteistönturvajär‐jestelmienkäyttöä.[3]

2.4YksintyöskentelyYksintyöskentelyätuleevälttääkatto‐jaseinätöissä.Josuunnitteluvaiheessatuleemiettiätyöryhmäntarvittavavahvuus.Mikälityöarvioidaansellaiseksi,ettäyksintyöskentelylleeioleesteitä,turvalli‐suusnäkökohtiintuleekuitenkinkiinnittääerikoisestihuomiota.Josyksintyöskenteleväammattihen‐kilökokemuksensajasaamansaopastuksenperusteellahuomaa,etteityötävoisiihenliittyvänvaarantaimuunsyynvuoksisuorittaayksin,hänenonpyydettäväapuaeikähäntäsaavelvoittaatekemääntyötäyksin.Yksintyöskentelytilanteissaontyöntekijänmääräajoin,sovitunjärjestelmänmukaisesti,ilmoittaudut‐tavataityöntekijäänotetaanyhteyssäännöllisestimukanakuljetettavienyhteydenpitovälineidenavulla.[3]

Page 8: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry OHJE 12.9.2013 7(24) 2.5Työskentely‐ympäristöAntenneja,mastoa,laitteitajakaapelointiasuunniteltaessatuleeniidensijoituspaikatmahdollisuuksi‐enmukaanvalitasiten,etteiasennus‐jahuoltotyönaikanajoudutaputoamisvaarallisellealueelle.En‐sisijaisestituleepyrkiäkaapeleidensisäasennuksiintaisellaisiinasennuksiin,joissatyövoidaantehdähenkilönostokoriakäyttäen.Tikasasennuksiatuleevälttää,muttajostikkailtajoudutaantyöskentele‐mään,huomioidaantikastyöskentelyohjeistus[Valtioneuvostonasetusrakennustyönturvallisuudes‐ta,205/2009,32§Tikkaat,katsomyöskappale5).Mastonjamastontukiputkensuunnittelussahuomioidaanantennienjamastontuulikuormalaskelmat.TuulikuormienlaskemistaonkäsiteltytarkemminST‐käsikirjassa12,Antennijärjestelmät.[4]Asennettaessaantennejakatolletaiseinälle,jossaonesimerkiksimatkapuhelinverkontukiasemiataimuitalähettimiä,onvarmistuttava,etteiniidensäteilykeiloistaaiheuduvaaraatyönsuorittajille.Mat‐kaviestintukiasemienturvallisuusetäisyyksiäonkäsiteltyliitteessä3.Väestöhälyttimenätoimivasuurtehohälytinvoikäynnistyessäänaiheuttaaturvallisuusriskin.Mikälihälyttimentehoaeisaadatyönajaksikatkaistua,tuleeantennilaitteidensuunnitteluaniidenläheisyy‐teenvälttää.

3Työsuojeluntoimintaohjelma,vaaratekijöidentunnistaminenjariskienarvi‐ointiTyönantajallatuleeollatyöpaikanturvallisuudenjaterveellisyydenedistämistäjatyökyvynylläpitä‐mistävartenohjelma,jokakattaatyöpaikantyöolojenkehittämistarpeetjatyöympäristöönliittyvientekijöidenvaikutukset.Toimintaohjelmanlaadintaonlakisääteinenvelvollisuus,jokakoskeekaiken‐kokoisiayrityksiä.[5]Toimintaohjelmastajohdettavattavoitteetonotettavahuomioontyöpaikankehittämistoiminnassajasuunnittelussa.Niitäonkäsiteltävätyöntekijöidentaiheidänedustajiensakanssa.Yksittäisinätavoit‐teinavoiollaesimerkiksifyysisentyöympäristönparantaminenhankkimallatyötäkeventäviäapuvä‐lineitätaiuusiatyövälineitä.Tavoitteenavoiollamyöstyönpsyykkisenkuormittavuudenvähentämi‐nentyötehtäviävaihtelemallajauudelleenmuotoilemallatarkoituksenalisätäsitentyöviihtyvyyttäjatyömotivaatiota.Työsuojeluntoimintaohjelmansisältövaihteleeyrityskohtaisesti.Isossayrityksessäonnimettynätyö‐suojelupäällikköjalisäksityösuojeluvaltuutettu,jostyöpaikassasäännöllisestivähintään10työnteki‐jää.Pienessämuutamanhengenyrityksessätyösuojeluhoidetaanyhteisestikeskustellen.Liitteessä1onesitettyyrityksentyösuojeluntoimintaohjelmamalli,jonkaohessaontyöolosuhteidenjakuormi‐tustekijöidenarviointikaavakesekäkehittämisohjelmakaavake.LisätietojatyösuojeluntoimintaohjelmanlaatimisestalöytyyTyöturvallisuuskeskusTTK:nwww‐sivuiltaosoitteestahttp://www.ttk.fi/tyosuojelu/tyosuojelun_toimintaohjelma.VaaratekijöidentunnistamisestajariskienarvioinninmenetelmiäonkäsiteltyTyöturvallisuuskeskusTTK:nwww‐sivuillaosoitteessahttp://www.ttk.fi/tyosuojelu/vaaratekijoiden_tunnistaminen_ja_riskien_arviointi.

Page 9: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry OHJE 12.9.2013 8(24)

4AntenniasennustöidentyöturvallisuusriskitjaniidenminimointiTyönantajanvelvollisuutenaonennakkosuunnittelullajatyöntoteutuksensuunnittelullahuolehtiasiitä,ettäkatto‐jaseinätyötsekämuutasennustyötvoidaansuorittaaturvallisesti.Työturvallisuudentoteuttamiseksityöntekijänonnoudatettavaniitämääräyksiäjaohjeita,joitatyönantajaantaa.Ohjeetvoivatollaesimerkiksisuullisiayleisohjeitatyöntekemiseksitaiyksityiskohtaisiakirjallisiaohjeitaesimerkiksiosanayrityksentoiminnanohjaus‐tailaatujärjestelmää.

SANTry:nteknisenvaliokunnantyöryhmälistasiselvityksessään11.7.2013seuraaviapientalonan‐tenniasennukseensekäyhteisantennitalonasennustöihinliittyviätyöturvallisuusriskejä.Selvityksenyhteydessätyöryhmälaatimyössuosituksenriskienminimointitoimenpiteistä.Selvityksenyhteenve‐tokalvotovatliitteessä2.

4.1PientalonantenniasennukseenliittyvättyöturvallisuusriskitjaniidenhallintaTyöturvallisuusriskit:Asennustöidenriskitonarvioitavaainatapauskohtaisesti.Työturvallisuusriskejäonainakinseuraa‐vissaantenniasennukseenliittyvissätyötehtävissä:

- katollenouseminen- katollaliikkuminen- mastonasennuskatollataiseinällä- antennienasennusmastoon- sähkötyöturvallisuus- kaapelointi

Katollatyöskentelyynliittyyainavähintäänkinmerkittävätyöturvallisuusriski,jotaonpyrittävämi‐nimoimaan.

Työturvallisuudenhallintapientalonantenniasennuksissa:

Kuva3.Kunriskikasvaakohtalaiseksitaisitäsuuremmaksi,onryhdyttävätoimenpiteisiinriskinalentamiseksi.Jovähäinenriskionhuomioitavajariskinalentamistaonharkittava(lähde:STM:nRiskienarviointi,työsuojeluoppaitaja–ohjeita14,2003)

 

Page 10: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry OHJE 12.9.2013 9(24) Työturvallisuusriskejävoidaanminimoidatyöturvallisuusohjeistuksella,jossaonhuomioitumm.työskentelyolosuhteet,turvavarusteetjatyöohjeet.Oikeillatoimenpiteillätyöturvallisuusriskionmahdollistasaadavähäiseksi.

Korkeanpaikantyöskentelyntyöturvallisuusriskejäonmahdollistaminimoidamm.seuraavillatoi‐menpiteillä:

- huomioidaantikastyöskentelynohjeistusjatarvittaessakäytetäänhenkilönostinta- kiinteistönomienkiinteidentikkaiden,kattotikkaidenjakulkureittienhyödyntäminen- huomioidaankatonrakenne(jyrkkyys,pinnoitus)työskentelyäsuunniteltaessajakatollanous‐

tessajasiellätyöskenneltäessä- asennustöitävältetääntekemästähuonoissasääoloissa(sateella,tuulella,talvellayms.),asen‐

nustöitäeitehdäukonilmalla- antennitasennetaantyökorkeudessamastoon,esimerkiksikatollavakaallaalustallakäyttäen

asianmukaisestikiinnitettyjäturvavaljaita- maadoitustöissäkäytetäänhenkilöä,jokatunteemaadoitustöidenoikeaoppisetmenetelmät.

4.2Yhteisantennitalonantennivastaanotonkunnostukseentaiuudistukseenliittyvättyöturval‐lisuusriskitjaniidenhallintaTyöturvallisuusriskit:Asennustöidenriskitonarvioitavaainatapauskohtaisesti.Työturvallisuusriskejäonainakinseuraa‐vissayhteisantennitalonantenni‐javerkkoasennustehtävissä:

- katollenouseminen- katollaliikkuminen- mastonasennuskatollataiseinällä- antennienasennusmastoon- sähkötyöturvallisuus- kaapelointi- ympäristöturvallisuus

Katollatyöskentelyynjasähkölaitteidenasennukseenliittyyainavähintäänkinmerkittävätyöturval‐lisuusriski,jotaonpyrittäväminimoimaan.

Työturvallisuudenhallintayhteisantennitalonantennivastaanotonkunnostuksessajauudistuksessa:Työturvallisuusriskejävoidaanminimoidatyöturvallisuusohjeistuksella,jossaonhuomioitumm.työskentelyolosuhteet,turvavarusteetjatyöohjeet.Oikeillatoimenpiteillätyöturvallisuusriskionmahdollistasaadavähäiseksi.

Korkeanpaikantyöskentelyntyöturvallisuusriskejäonmahdollistaminimoidamm.seuraavillatoi‐menpiteillä:

- huomioidaantikastyöskentelynohjeistusjatarvittaessakäytetäänhenkilönostinta- kiinteistönomienkiinteidentikkaiden,kattotikkaidenjakulkureittienhyödyntäminen- huomioidaankatonrakenne(jyrkkyys,pinnoitus)työskentelyäsuunniteltaessajakatollanous‐

tessajasiellätyöskenneltäessä

Page 11: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry OHJE 12.9.2013 10(24)

- asennustöitävältetääntekemästähuonoissasääoloissa(sateella,tuulella,talvellayms.),anten‐niasennustöitäeitehdäukonilmalla

- antennitasennetaantyökorkeudessamastoon,esimerkiksikatollavakaallaalustallakäyttäenasianmukaisestikiinnitettyjäturvavaljaita

Päävahvistimenryhmäjohdonasentajallatuleeollasähköalankoulutusja/tairiittävätyökokemus.AsentajantyönantajallatuleeollavähintäänS3‐pätevyys(yritysmerkittyTukesinsähköurakoitsijare‐kisteriin).Yhteisantennijärjestelmänpotentiaalintasaus‐jaantenninmaadoitustyöttekeehenkilö,jollasähköalankoulutusja/tairiittävätyökokemus.

Kaapelointitöissähuomioidaantikastyöskentelynohjeistussekämuutyömaantyöturvallisuus.Asen‐nustöistätiedotetaanasukkaitajakiinteistössäliikkujia.Mahdollinenvaara‐aluemerkitään.

5Henkilökohtaisetsuojavälineet,tikkaat,telineetjahenkilönostimet

5.1HenkilökohtaisetsuojavälineetMikälimuuttoimenpiteeteivätoleriittäviätapaturmantaisairastumisenvaaranestämiseksi,tuleetyöntekijänkäyttäähenkilökohtaisiasuojavälineitä.Henkilökohtaisetsuojavälineetovatvarusteita,joitatyöntekijäpitäätyötätehdessäänsuojanaterveydenhaitantaitapaturmanestämiseksi.Suojaväli‐neethankkiityönantajajatyöntekijäonvelvollinenkäyttämäänhänellemäärättyjäsuojavälineitä.Valtioneuvostonpäätöshenkilönsuojaimista(1406/1993)edellyttää,ettäkäytettäväthenkilönsuojai‐met,mukaanluettunasuojavaatetus,janiidenlisävarusteetovattyyppitarkastettuja.SuojaimetonvarustettavaCE‐merkilläjamuillatarvittavillamerkinnöillä.TurvavaljaatTurvavaljaattuleeollakyseiseentyöhönhyväksyttyjä.Turvavaljaattuleetarkistaasilmämääräisestiainaennenkäyttöä.Josedellämainituissasuojavälineissähavaitaanvikojataipuutteita,ontästäilmoi‐tettavavälittömästiesimiehelle,jokapäättääjatkotoimenpiteistä.Mikäliedellämainitutsuojavälineetovatjoutuneetpoikkeuksellisenkovanrasituksenkohteeksi,tuleenetarkastaaperusteellisestiennenkuinneotetaanuudelleenkäyttöön.Turvavaljaattuleetarkastaakerranvuodessa.Tarkastuksensaasuorittaavainsiihenpätevyydenhankkinuthenkilö.Tarkastustuloksistaonpidettäväkirjaa.Kyseistensuojavälineidensuurinsallittukäyttöaikaon10vuotta.Tarkastuksessavialliseksihavaituttaiyli‐ikäisetturvavälineettehdäänkäyt‐tökelvottomiksijahävitetään.

Page 12: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry OHJE 12.9.2013 11(24) SuojajalkineetSuojajalkineidenonsuojattavatarvittavissamäärintyöntekijänjalkojamekaanisilta,kemiallisiltajalämpötilanaiheuttamiltavammoilta.Jalkineidentuleeollamyöskärkivahvistetut,vettäjakemiallisiaaineitakestävät.Rakennustyömaillasuojajalkineidentuleeollavarustettuteräsvälipohjalla.Antenniasentajanonkäytettäväsuojajalkineitakunon:

- jalkatapaturmanvaara- työskenneltäessävarastossajakorjaamoissa- työskenneltäessärakennuksilla- työssämissäonjalkojenpaleltumisvaara

SuojakypäräSuojakypärääonkäytettäväainarakennustyömaalla.Myöstyöskenneltäessäkunnostus‐jauudistus‐kohteissasuojakypäränkäyttöonsuositeltavaaaina,kuntilannesitävaatii.Myöstyömaallavieraile‐vanhenkilönonkäytettäväsuojakypärää.KuulosuojaimetAinakuntyömaanmelutasoylittää85dBrajantuleetyöntekijöidenkäyttääkuulosuojaimia.Kuulosuojaimiaonkäytettävämyöstyöskenneltäessämoottorisahan,poran,kiviporan,pulttipistoolintms.kanssa.Jolyhyempiaikainenkinaltistuminenmelullesaattaaaiheuttaakuulonheikkenemistätämänvuoksiontärkeääkäyttääkuulosuojaimiaainasiellämissäniitätarvitaan.

Kuva4.Turvavaljaattuleeollakyseiseentyö‐hönhyväksyttyjä.

   

Kuva5.Mikäliputoamisvaaraaeiolemuutoinpoistettu,katollatyöskenneltäessätuleekytkeytyäkiinnityspistee‐seenjakäyttääkokovaljasta.

Page 13: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry OHJE 12.9.2013 12(24) SilmiensuojaimetSilmiensuojaintentuleeollariittäväntehokkaatsuojaamaansilmätmekaanisentaikemiallisenvaiku‐tuksenaiheuttamaltavahingoltataikkavahingolliseltasäteilyltä.Tavallisetsilmälasiteivätolesilmiensuojaimet,vaansaattavatpäinvastoinrikkimennessäänvahin‐goittaasilmiä.HengityssuojaimetTyöskenneltäessäpaikassamissäesiintyyhaitallisessamäärinpölyä,savua,kaasujataihöyryjäonkäytettävätarkoitukseensopivaahengityssuojainta.SuojakäsineetAsentajanonkäytettäväsuojakäsineitä,jottakädeteivätvahingoittuisimekaanisentaikemiallisenvaikutuksenjohdosta.Käsineitäsuositellaankäytettävänainaesimerkiksipylvästyöskentelyssäsekämaakaapelinvedossa.VaroitusvaatteetRakennustyömaallatuleekäyttääheijastavaavaroitusvaatetusta(esim.turvaliivit),jottatyöntekijänäkyyhyvin.

5.2TikastyöskentelyTikkaidenkäyttöonsuunniteltavaasianmukaisesti.Nojatikkaitaeisaakäyttäätyöalustana.Nojatikkai‐tasaadaankäyttäävaintilapäisinäkulkuteinä,nostoapuvälineidenkiinnittämiseenjairrottamiseensekämuihinvastaaviinlyhytaikaisiin,kertaluonteisiintöihin.Nojatikkaidenpituussaaollaenintäänkuusimetriä.Työnantajantuleearvioidatikkaidenkäytönvaaratjaarvioidavaarojenmerkitys.Tikkaitakäyttävilletyöntekijöilleonannettavaopetusjaohjeettikkaidenturvallisestakäytöstäjaniidenkäyttöönliittyvis‐tävaaroista.A‐tikkaitasaakäyttäätyötelineidensijaantyöalustanavain,kuntyötelineitäeivoidakohtuudellaedel‐lyttäätyönlyhytkestoisuudestataimuustavastaavastaseikastajohtuen.TällöinA‐tikkaitasaadaanpääsääntöisestikäyttäätyöalustanavainsiten,ettätyöntekijäseisooniilläallemetrinkorkeudessa.KuitenkinA‐tikkaitasaadaankäyttäätyöalustanasiten,ettätyöalustaon1‐2metrinkorkeudessa,kunA‐tikkaidenseisontavakavuustäyttääsoveltuvinosintyöpukilleasetettavatvakavuusvaatimukset.A‐tikkaitaeisaakäyttäätöissä,joissajoudutaankäyttämäänhuomattavansuurtavoimaavaativiatyöka‐lujaeikätöissä,joissaaiheutuuA‐tikkaidenkaatumisvaarataipalonvaara.A‐tikkaitasaakäyttäävainpainumattomallajatasaisellaalustalla.Tikkaidenonoltavamitoitukseltaan,lujuudeltaan,jäykkyydeltään,seisontavakavuudeltaan,materiaa‐liltaanjatyypiltäänrakennustyömaantyötehtäviinjakäyttöolosuhteisiinsoveltuvat.Tikkaidenaskel‐mien,rajoittajanjanivelensekälukitushakojenlujuudenjajäykkyydenonoltavariittävät.Tikkaatonasetettavatukevallealustallesiten,ettäneeivätkaadueivätkäluista.Neonasetettavaoi‐keaannojakulmaantikkaidenliukumisenestämiseksisekäkäytettäväliukuesteitäjatikkaidenylä‐päässäkaatumisenestäviälaitteita.Tikkaatontarvittaessaerotettavaympäristöstään,esimerkiksiriittävänhavaittavallakulkuesteellätaikulunestävällälippusiimalla.(Valtioneuvostonasetusraken‐nustyönturvallisuudesta,205/2009,32§Tikkaat)

Page 14: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry OHJE 12.9.2013 13(24) 5.3TyöpukitjatelineetTyöpukinkorkeussaaollaenintään2metriäjaleveystuleeollavähintään400mm(vähintään300mmalle1metrinkorkeatyöpukki).Työtelineettuleepystyttääkäyttöohjeidenmukaisesti.Pystyttäjäntuleeollariittävänpätevähenkilötaitelineettilataanvalmiiksipystytettyinäasiantuntijaliikkeestä.Ennenkäyttöönottoatelineilleonsuoritettavaasianmukainentarkastus.Tarkastusonuusittavaviikoittainkäytönaikana.Tarkastukses‐tatuleepitääpöytäkirjaa. Tarkastuksessaonhuomioitava:

- kukatelineetonpystyttänyt- kukatelineetontilannut- mihintarkoitukseentelineitäkäytetään- telineidenkunto- telineidenankkurointijatuenta- työtasojenkiinnitys,leveysjalaatu- kaiteidenoikeellisuusjakunto- telineidennousutiet- siirrettävientelineidenpyörienlukitusjatuenta.

Telineidenkokoamisohjeetjatarkastuspöytäkirjattuleeollaainatyömaallasaatavilla. Siirrettävientelineidenpyörättuleeollakäytönaikanalukittuina.Jostyötasoonyli2metrinkorkeu‐della,telineessätuleeollametrinkorkuinenkaide,välijohdejajalkalista.Tarkastuspäivämääräsekätyötelineensallittukuormatuleenäkyätelinekortista.

5.4HenkilönostimetSeinätöissä,joissaonputoamisenvaara,työttuleepääsääntöisestitehdänostokoristakäsin.Käyttäjäntuleesaadakoulutushenkilönostimenkäyttöönsekäperehdytystyössäkäytettävänlaitteenteknisiinjaturvallisuusominaisuuksiin,jonkaantaaesim.nosturinvuokraajanedustaja.Nostimenkäyttäjänjanostettavantuleeolla18vuottatäyttänyt,terveydeltääntehtäväänsopivahen‐kilö,jollaontyöhönsoveltuvanäköjakuulo.Henkilönostimenkäyttäjälläonoltavasenkäyttööntyön‐antajankirjallinenlupa.Työnantajanonennenluvanantamistavarmistettava,ettäkäyttäjälläonriit‐tävätkyvyttyövälinenkäyttämiseen.Käyttöpaikkaonsuunniteltavaetukäteen.Maapohjankantavuusonvarmistettava.Ympäristössäole‐vatvaarat,kutensähköjohtojenläheisyys,rakenteisiintörmääminenjaliikennejärjestelytonhuomioitava.Vaara‐alueonmerkittävälippusiimallajapimeällämerkkivaloin.Kadunsulkemiseentarvitaanlupa.Nostimessaonainakäytettävätukijalkojajalisätukilevyjä.Vältettäväkaltevaaalustaa,josmahdollista.Renkaidentuleeollairtimaastajanostimenonoltavavaakasuorassa.[3]Nostotyönyleisetedellytyksethenkilönostoissa

1. henkilönostoonsallittuvainnäkyvyydenollessahyväjanostotilanteensellainen,etteisää‐olosuhteistaaiheuduvaaraatyönturvallisellesuorittamiselle;

2. josnostolaitteenkuljettajanjahenkilönostokorissatyöskentelevienhenkilöidenvälinenetäi‐syyshaittaamerkkienymmärrettävyyttätaijosheidänvälillääneiolenäköyhteyttä,yhteyden‐pitoonvarmistettavakäyttämälläradiopuhelintataivastaavaamenetelmää;

3. henkilönostokoriaeisaakäyttäätavarannostoon,eikänostolaitteellahenkilönostonaikanasaanostaamuutakuormaa;Henkilönostokorissasaakuitenkinkuljettaahenkilöntyössääntarvitsemattyökalutjatarvikkeetkuitenkinniin,etteihenkilönostokorinsuurintasallittuakuormaaylitetä;

Page 15: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry OHJE 12.9.2013 14(24)

4. henkilönostokorinsiirtelyätyöntekijöidenyläpuolellatuleevälttäämahdollistenputoavienesineidenvaaranvuoksi;

5. nostolaitteenkuljettajanonjatkuvastiseurattavahenkilönostokorinliikkeitäeikähänsaapois‐tuanostolaitteenhallintalaitteidenvälittömästäläheisyydestähenkilönostotyönaikana;

6. nostolaitteentukijalkojenonoltavatukiasennossatukevallaalustalla;7. nostotyönvalvojanontarvittaessaoltavatyöpaikallahenkilönostotyötätehtäessä[6]

Ennentyöskentelynaloittamistakokeillaankäyttöohjeenmukaanturvalaitteidentoiminta:

- Varalaskuntoiminnanselvittelyjakokeilu- Hätäpysäytyksenkokeilu- Äänimerkinkokeilu- Työtasonportintoimivuus- Työliikkeidenkokeiluääriasentoihinasti.

Henkilönostokorissataityötasollatyöskenneltäessäonkäytettäväsuojakypärääjakokovaljaita.Työnaikanaonpysyttäväkorintaityötasonsisäpuolella.Kurkotteluakorintaityötasonulkopuolelleonvältettävä.Nostimelleeisaaaiheuttaasivuttaiskuormia.Laitettaeisaakäyttäämyrskyntaiukonil‐manaikana.Henkilönostokorissasähkökäyttöistentyövälineidenonoltavapienoisjännitteellä(enintään50VACtai120VDC)taisuojaerotusmuuntajanvälitykselläsyötettyjätaisähkönsyötöntuleeollasuojattuenintään30mA:nvikavirtasuojalla.Käytettäessävikavirtasuojaustaonvarmistettavahenkilönostoko‐rinmaadoitus(henkilönostokorissaolevanpistorasiansuojamaadoituksenlisäksioleva)elleioleeri‐tyistäsyytäkäyttäämaapotentiaalistaeristettyäkoria.Pienoisjännitemuuntajan,suojaerotusmuunta‐janjavikavirtasuojantuleesijaitakorinulkopuolella.Henkilönostintaeisaakäyttäätavaroidensiirtooneikähissinä.LisäohjeitalöytyySTM:njulkaisusta”Siirrettäväthenkilönostimet‐turvallisenkäytönohjeet”(Työsuojeluoppaitaja‐ohjeita31.2002).[3]

5.5PutoamissuojausMikäliputoamisvaaraamuutoineiolepoistettu,kaltevallakattopinnallajatarvittaessamyöstasaka‐tollaliikuttaessataityöskenneltäessätuleekytkeytyäkiinnityspisteeseenjakäyttääkokovaljasta.Kattotyössäkäytetäänensisijaisestiitsestäänkelautuvia,vaimentimellavarustettujaköydensäätölait‐teitaliikkumisturvallisuudenlisäämiseksi.Turvaköydenkiinnityspisteenäkäytetäänkattopollaria,harjapuomia,turvakiskoa,turvavaijeriataimuutaluotettavaa,lähintäyläpuolellaolevaakiinnityspistettä,jokakestäämahdollisenputoamisenaiheuttamankuormituksen.Kiinnityspisteenkestävyystuleevarmistaaennentyönaloittamista.Kiin‐nityspisteentuleekestää10kN:nkuormitus.Ankkuripisteidenmitoituksestaonohjeitamm.standar‐dissaEN795:2012.Uusiltaankkuripisteiltäedellytetään12kNkuormituksenkestävyys.[3]Henkilönostokorissatuleekäyttääputoamissuojanakokovaljasta.Työnaikaisetturvaköydetonpoistettavatyönpäätyttyä.

Page 16: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry OHJE 12.9.2013 15(24) 6Antenni‐jateletöihinopastusjaperehdytyssekäammattitaidonylläpito

6.1UusityöntekijäAntenniasennustöistävastaavienhenkilöiden(työnjohtaja,teletöidenvastuuhenkilö,sähkötöidenjoh‐tajatms.)tuleehuolehtia,ettäuusityöntekijä,vaikkahänolisisähkö‐,tele‐,taiICT‐alanammattilainen,perehdytetääntulevaantyöhönsäkunnolla.Uudelletyöntekijälletuleekertoaurakoitsijanvastuuor‐ganisaatiojamenettelytavateritilanteissa.Parasvaihtoehtoon,josurakoitsijallaolisikäytössäänkirjallisetohjeetuudelletyöntekijälle.Tällöintyöntekijävoirauhassatutustuaniihin,eikäsynnytilannetta,ettäepähuomiossajäisijokintärkeäasiahuomioimatta.

6.2VanhatyöntekijäAntenniasennustöistävastaavanhenkilöntuleeainaantaessaanasentajalleuuttatyötäopastaatämäkyseiseentyöhön.Työsuojelunkannaltatärkeätasiatkutenkatollataiseinällätapahtuvananten‐niasennuksentyöturvallisuusohjeistusjamastonmaadoituksentyöohjetuleekäydäläpityötäannet‐taessa.Mikälityösisältääuusiatyömenetelmiä,tuleenämäopastaatyöntekijöilleennentyönaloitta‐mista. 6.3AmmattitaidonylläpitoSähkö‐,tele‐jaICT‐alallaonjatkuvallatyönohessatapahtuvallakoulutuksellasuurimerkitysammatti‐taidonylläpitämisenjasenkehittämisenkannalta.Näinonmyösantenniurakoinnissa.Tiedoissajataidoissakehittyminenvaatiijokaiseltaalanammattilaiseltaoma‐aloitteisuuttajaaktiivisuuttaottaaasioistaselvääjahakeutuatarjollaolevaankoulutukseen.Antenni‐jateleurakoitsijallaonvelvollisuushuolehtiahenkilöstönsäriittävästäammattitaidostajasenylläpitämisestäesimerkiksierilaisillakurs‐seilla,täydennyskoulutusohjelmillataiyrityksensisäisilläkehitys‐jakoulutustilaisuuksilla.Jatkuvankouluttautumisenjaosaamisenylläpitämiselleontarvetta,silläesimerkiksitele‐jasähköalal‐lanoudatettavatstandardit,erilaisetasennustavatja‐menetelmätmuuttuvatjakehittyvätkokoajan.AlanlainsäädäntöjaviranomaismääräyksetkutenViestintävirastonmääräys65/2013M,kiinteistönsisäverkotjateleurakointi,vaikuttaatyöskentelykäytäntöihin,asennusmenetelmiinjaarkirutiiniensuorittamiseen.Satelliitti‐jaantenniliittoSANTryjärjestääyhdessäSähköinfoOy:nkanssaantennialankoulutusta.AntenniverkkojaIPTV‐koulutusohjelma(1+1päivää)ontäydennyskoulutusohjelma,jokaantaaperus‐tiedotkiinteistönantenni‐jaIPTV‐jakelusta(tekniikka,suunnittelu,asennus,ylläpito).Jokasyksyjär‐jestettäväAntennialantekniikkapäiväkäsitteleeantennialanajankohtaisialiiketoimintaanjakäytän‐nönasennustoimintaanliittyviäkysymyksiä.AntennialantekniikkapäiväjaSähköinfonTelepätevyys‐päiväovatmyöshyväksyttySetintelepätevyydenylläpitokoulutukseksi.Lisäksierilaitetoimittajatja‐valmistajatsekäverkko‐operaattorit(Digita,DNA,..)järjestävätomaajärjestelmäkohtaistakoulutusta.6.4KuvallinenhenkilökorttiVelvoitepitääyhteisellärakennustyömaallahenkilötunnistetta,johononmerkittymyösveronumero,tulivoimaan1.9.2012.Velvoitekoskeekaikkiatyömaa‐alueellatyöskenteleviähenkilöitä.Kuvallisessatunnistekortissatuleeollanykyisinhenkilönnimi‐jayritystiedotjalisäksiVerohallinnonantamave‐ronumero.Henkilökorttiaonsuositeltavaapitääesillämyösmuissaasennuskohteissaliikuttaessaasi‐akkaidentiloissa(kts.kuvax).

LisätietojaSANTry:nhenkilökortistalöytyySANT:nwww‐sivuilta(>Liityjäseneksi>Jäsenedut).

Page 17: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry OHJE 12.9.2013 16(24)

Kuva6:Yhteisellätyömaallatyöskentelevälläpitääollakuvallinentunnistekortti,jostailmeneemm.henkilönveronumero.SANTry:nlogollavarustettujahenkilökorttejavoivattilatajäsenyritystenedus‐tajatFeedbackOy:ltä.

6.5TyöturvallisuuskorttikoulutusTehokastyöturvallisuusjatyösuojeluovatmäärätietoistajajärjestelmällistätoimintaajaperustuvattyöpaikallayhteistyössätehtyihinsuunnitelmiin.Työsuojelukoskeekaikkiatyöpaikallatyöskentele‐viä.Kuntyösuojelukuuluuosanapäivittäiseentyöntekoon,onhelppoluodatoimiviatyöturvallisuus‐käytäntöjä.Turvallinentyöskentelyperustuuennakointiinjatyöntekemiseenharkitenjasuunnitelmallisesti.Eriammatteihinjatyötehtäviinliittyyerilaisiavaaratekijöitä.Ammattitaitoinentyöntekijätunteejatietäätyönsävaaratekijätjaosaavarautuaniihin.Työturvallisuudestaonsäädettytyöturvallisuuslaissa(738/2002).Laintarkoituksenaonparantaatyöympäristöäjatyöolosuhteitatyöntekijöidentyökyvynturvaamiseksijaylläpitämiseksisekäennaltaehkäistäjatorjuatyötapaturmia,ammattitautejajamui‐tatyöstäjatyöympäristöstäjohtuviatyöntekijöidenfyysisenjahenkisenterveydenhaittoja.Suomessaonkäytössävaltakunnallinentyöturvallisuuskorttijärjestelmä.Kortinavullaontarkoitusparantaatyöturvallisuuttajatiedonkulkuaerityisestins.yhteisillätyöpaikoilla,joillatoimiiuseidenyritystentyöntekijöitäsamaanaikaan.Tämäkoskeeerityisestialihankintatyötätekeviätyöntekijöitä,esimerkiksiteleurakointiyrityksenhenkilökuntaa.TyöturvallisuuskortinhaltijoistavaltakunnallistarekisteriäylläpitääTyöturvallisuuskeskus.Kortinsaadakseenonkäytäväpäivänmittainenkurssi,jokaonjaettuviiteenosioon1)tapaturmientorjunta2)yleisetliikkumista,järjestystäjahenkilökohtaisestasuojautumistakoskevatohjeet3)suurimmatriskitekijät,kutenkoneet,tulipalovaara,sähköjakaatumiset4)yhteistyö5)toimintaonnettomuustapauksissa.Kurssiinsisältyykirjallinenkoe.Kurssillevoiosallistuakukatahansa,eikäkurssiedellytäpohja‐tietoja.Kurssinhyväksyttävästiläpäisseetsaavattyöturvallisuuskortin,jokaonvoimassaviisi(5)vuotta.Jokaisenantenni‐jateleurakoitsijantuleelisäksiantaaturvalliseentyöntekoontyö‐paikka‐jatehtäväkohtainenopastus,jotatyöturvallisuuskorttieikorvaa.

Page 18: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry OHJE 12.9.2013 17(24)

Kuva7.Työturvallisuuskorttionvoimassaviisivuottajavoimassaoloaikaonmerkittykorttiin.Työturvallisuuskorttijärjestelmäperustuuvapaaehtoisuuteen.Useatyrityksetovatkuitenkinjoilmoit‐taneet,ettänevaativattyöturvallisuuskorttiakaikiltatyöntekijöiltä,jotkatulevattekemäänniilleali‐hankintatöitä.Tämäkoskeeerityisestikunnossapito‐,huolto‐,kuljetus‐jarakennustehtävissätoimivia.Koulutus‐jakorttikustannuksetmaksaatyönantaja.[6]6.6EnsiapukoulutusEnsiapuvalmiuttakoskevayleissäännösonannettuTyöturvallisuuslaissa.Lisäksimm.Työturvalli‐suuskeskuksenyhdessätietoliikenneoperaattorienkanssalaatimassaKatto‐jaseinätyöntyösuoje‐luohjeessa(2005)edellytetään,ettäkatollajaseinällätyöskentelevällähenkilölläonvähintäänSPR:nHätäensiapukurssiavastaavattaidot.MyössähkötyöturvallisuusstandardiSFS6002edellyttää,ettätöissä,jotkasuoritetaansähkölaitteistoissatainiidenläheisyydessä,tuleeollariittävämääräensiapu‐koulutettujahenkilöitä,jotkaosaavatantaaensiapuasähköiskuissajapalovammojenhoidossa.Koulutusvoidaanjärjestääesimerkiksiseuraavasti:SuomenPunaisenRistinhätäensiapukurssi,jokasovelletaanerityisestisähkötapaturmienensiapuunSuomenPunaisenRistinjärjestämälaajempiensiapukurssi,esim.EA1muuensiapukoulutus,jokakäsittääainakinpalovammoihinannettavanensiavunsekäpuhallus‐japainantaelvytyksenopettamisenjaniidenkäytännönharjoittelemisen.Kolmenvuodenväleinsuositellaanpidettäväksiuusintakurssi,jossaharjoitellaanelvytystoimenpitei‐tä.[6]

6.7TeIepätevyysjaOL‐liityntäverkkopätevyysTeleurakointioliaiemminviranomaisenvaltuutustaedellyttäväjasittemminilmoituksenvaraistatoi‐mintaa,kunnesilmoitusvelvollisuusViestintävirastollepäättyi1.1.2008.AlanluotettavuudenvuoksiHenkilö‐jaYritysarviointiSetiOykäynnistivapaaehtoisenteleurakoitsi‐joidenhyväksyntäjärjestelmänvuonna2003,jokaonvakiinnuttanutasemansateleurakoitsijoidenpätevyydenosoituksessa.Telepätevyyskriteeritonmäärittänyttelepätevyyslautakunta,johonkuulu‐vatkiinteistö‐,urakointi‐jatietoliikennealankeskeisetjärjestöt.SetiOymyöntäähakemuksestakri‐teerittäyttävälleurakoitsijalleAT‐,A‐taiT‐pätevyystodistuksen.Viestintävirastonmääräyksessä65/2013Mkiinteistönsisäverkotjateleurakointitodetaan,ettäte‐leurakointitöidensuorittaminenammattimaisestiedellyttääerityistäosaamista.Teleurakoinnillatar‐koitetaanyhteisantennijärjestelmänja–verkonsekäyleiskaapelointijärjestelmänasennustajaylläpi‐toa.Viestintävirastonmääräyksessäsuositellaankäyttämäänsisäverkkotöissäasiansaosaavaatele‐taiantenniurakoitsijaa.MääräyksenperustelumuistiossaMPS65kuvataanSetiOy:ntelepätevyysjärjes‐telmä.

Page 19: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry OHJE 12.9.2013 18(24) SETI‐telepätevyys(henkilöpätevyys)onensisijaisestitarkoitettuantenni‐jateleurakointiyrityksenteletöidenvastuuhenkilöille.SETI‐telepätevyyttävoivathakeajahyödyntäämyöstelealanmuissatyö‐tehtävissätoimivathenkilötosoituksenaammattitaidostaan.Telepätevyystodistusannetaanhenkilölle,jollaonriittäväsähkö‐taitelealankoulutusjariittävätele‐töihinperehdyttävätyökokemus.Henkilökohtainentelepätevyystodistusonvoimassaviisivuotta.Pä‐tevyystodistusuusitaan,kunhenkilöontodistuksenvoimassaoloaikanatoiminutalantehtävissäjaosallistunutvähintäänkerransoveltuvaantäydennyskoulutukseen(telepätevyydenylläpito).Yksityiskohtaisettiedottelepätevyystodistustenkoulutus‐jatyökokemusvaatimuksistalöytyySetiOy:nverkkosivuiltawww.seti.fi>Telepätevyydet.Kuva8.Telepätevyysluokkiaonkolme:AT:antenniverkko‐jatietoverkkotyöt,A:antenniverkko‐työt,T:tietoverkkotyöt

OL‐liityntäverkonkuitutöidenpätevyysSetiOyantaahakemuksestaOL‐asiantuntijasertifikaatinhenkilölle,jollaonliityntäverkkotöihin(tieto‐liikenne)soveltuvasähkö‐taitelealankoulutusjavaadittavatyökokemusoptisenliityntäverkkokaa‐peloinnintyönjohto‐,asennus‐,ylläpito‐taiasiantuntijatehtävistä.OL‐yrityssertifikaattimyönnetäänhakemuksestayritykselle,jollaasentaaja/taiylläpitääoptisialiityn‐täverkkoja(tietoliikenne)sekätäyttäävaadittavatyrityskriteerit.OL‐urakoitsijahallitseemm.optisenliityntäverkonrakenteenjamitoituksen,kaapelienkäsittelyn,kuitujenasennuksenjatkoksissajapäät‐teissäsekätestauksetjamittaukset.Urakoitsijatunteemyösoptistenkaapelienasennukseenjaylläpi‐toonliittyvättyöturvallisuusriskit.YksityiskohtaisettiedotOL‐sertifioinninpätevyysvaatimuksistalöytyvätSetiOy:nverkkosivuiltawww.seti.fi>Liityntäverkkopätevyydet.Kuva9.OL‐yrityssertifikaattimyönnetäänhakemuksestaoptisialiityntäverkkojaasentavalletaiyllä‐pitävälleyritykselle.

Page 20: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry OHJE 12.9.2013 19(24) 6.8SähkötyöturvallisuuskoulutusTurvallisuus‐jakemikaalivirasto(Tukes)onmääritellytohjeessaan”TUKES‐ohjeS10”sähkö‐työturvallisuuttakoskevaksistandardiksiSFS6002:n.Standardinmukaankaikillesähköalantöitätekevillehenkilöille,mukaanluettunatyöjohto‐,käyttötoiminta‐,suunnittelu‐jaasiantuntijatehtävissätoimivathenkilöt,onannettavayleinensähkötyöturvallisuuttakoskevakoulutus.Sähkötyöturvallisuuskoulutuksenantamisenjatyöhönopastamisenvelvoitekuuluutyönantajalle.StandardinSFS6002mukaantyönantajanonhuolehdittavatyötäkoskevanopastamisenlisäksisähkötyöturvallisuuteenliittyvästäkoulutuksesta.Koulutuksenvoiantaaurakointiyrityksensisäi‐senäkoulutuksenaesimerkiksiyrityksensähkötöidenjohtajataikoulutuksenvoiostaaulkopuoli‐senyrityksentaiyksityisenhenkilönmyymänäpalveluna.Sähkötyöturvallisuuteenliittyväänylei‐seenkoulutukseentuleesisältyävähintäänseuraavatasiat:

‐sähkönvaaratjatapaturmat‐keskeisetsähkötyöturvallisuuteenkuuluvatviranomaismääräykset‐sähkötyöturvallisuuttakoskevienkeskeistensäännöstenjastandardinSFS6002asiat.

Kokeellataivastaavallatavallavarmistetaan,ettäkoulutukseenosallistuneethenkilöttuntevatjaymmärtävätkoulutuksensisällön.Koulutuksestaonannettavatodistustaisitävastaavadoku‐mentti.Tällainendokumenttivoiollaesimerkiksihenkilölleannettavasähkötyöturvallisuuskortti,jostailmeneesuoritetunkoulutuksenajankohtajakoulutuksenviimeinenvoimassaoloaika(kts.kuvax).

Kuva10.SetiOy:nmyöntämäsähkötyöturvallisuuskortti.

Työnantajanonlisäksihuolehdittavasiitä,ettäkoulutuksessaannetuttiedotpysyvätajantasalla.Tä‐mäntakiayleinensähkötyöturvallisuuskoulutusonuusittavaenintäänviiden(5)vuodenvälein.Jostyöntekijäntehtävissätaisähkötyöturvallisuuteenliittyvissävaatimuksissatapahtuuolennaisiamuu‐toksia,suositellaankoulutusuusittavaksilyhyemmälläväliajalla.Kuntehdäänmuitatöitäsähkölaitteistossatainiidenläheisyydessäkutenesimerkiksiantenniverkonkaapelointia,tuleemyösnäidentöidentekijöilleantaasoveltuvasähkötyöturvallisuuttakoskevaopas‐tus.TietoasähkötyöturvallisuuskoulutuksenjärjestämisestäsaaesimerkiksiSähköinfoOy:nverkkosivuiltawww.sahkoinfo.fi>koulutus.[6]

Page 21: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry OHJE 12.9.2013 20(24) 6.8SähköturvallisuuttakoskevatvaatimuksetVoimassaolevatmääräyksetsähköasennustenturvallisuudestaonannettukauppa‐jateollisuusminis‐teriön(KTM)päätöksessäsähkölaitteistojenturvallisuudesta(1193/1999).Sähköasennusten(sähkö‐laitteistojen)katsotaantäyttävänpäätöksenliitteessäannetutolennaisetturvallisuusvaatimukset,jossähköasennuksetsuunnitellaan,rakennetaanjakorjataansoveltaenstandardejajajulkaisuja,joidenvastaavuusolennaisiinturvallisuusvaatimuksiinonvahvistettu.SähköturvallisuusviranomainenTurvallisuus‐jakemikaalivirasto(Tukes)vahvistaajajulkaiseeluette‐lonstandardeistajapitääluetteloayleisestisaatavilla.Tukes‐ohjeessaS10onlueteltunestandarditjajulkaisut,joitanoudattamallaministeriönpäätöksenolennaisetturvallisuusvaatimuksettäyttyvät.Tukes‐ohjeetlöytyvätosoitteestawww.tukes.fi.Sähköturvallisuusasioidentunteminenvoidaanosoittaaesimerkiksisuorittamallasähköturvallisuus‐tutkinto.Tutkintojaonkolmentasoisia(l,2ja3)jatutkinnonläpäisseetsaavatsiitäosoitukseksitodis‐tuksen,jokaonvoimassa5vuottasenmyöntämispäivästä.Lisätietojasähköturvallisuustutkintojensi‐sällöstä,vaatimuksistajatutkintojenjärjestämisestäonTukes‐ohjeessaS04.Sähköturvallisuustutkintotodistustavaaditaanesimerkiksi,kunhenkilöhakeesähköpätevyystodistus‐ta,jotaedellytetäänsähköurakointiaharjoittavanyrityksensähkötöidenjohtajalta.Henkilökohtaisensähköpätevyyden(1,2tai3)saamisenedellytyksenäonlisäksi,ettähenkilölläonriittäväkoulutus‐jatyökokemus.SähköpätevyystodistuksiamyöntääHenkilö‐jaYritysarviointiSetiOy.YksityiskohtaisethakuohjeetjapätevyysvaatimuksetovatSetiOy:nverkkosivuillawww.seti.fi.[6]

6.9TulityökorttikoulutusErilaisistatulitöistäaiheutuuSuomessavuosittainsuurimäärätulipaloja,omaisuusvahinkojajahenki‐lövahinkoja.Pitkältinäistäsyistäjohtuenontulitöistäaiheutuvienhenkilö‐jaomaisuusvahinkojentorjumisestatilapäisillätulityöpaikoillavahvistettustandardiSFS5900Tulitöidenpaloturvallisuusasennus‐,huolto‐jakorjaustöissä.Tulityötovattöitä,joissasyntyykipinöitätaijoissakäytetäänliekkiätaimuutalämpöäjajotkaaiheut‐tavatpalovaara.Katto‐javedeneristystöidentulitöitäovatmm.eristettävänalustankuivaaminenlie‐killätaikuumallailmalla,bituminkuumentaminenbitumipadassajakernieristyksenkuumentamallatapahtuvakiinnitys.(SuomenVakuutusyhtiöidenKeskusliitonTulitöidensuojeluohje2004).Tyypillisiäsähköalantöissätehtäviätulitöitäovatmm.hitsaus,polttoleikkaus,laikkaleikkausjakuu‐mailmapuhaltimenkäyttö.Pelastustoimi‐jatyöturvallisuuslakiedellyttävät,ettäpalovaarallisiatöitätekevähenkilöonsaanutriittävästiopastustajaohjaustatyöntekemistävarten.Ammatillinenpätevyysvoidaanosoittaaesi‐merkiksiammattitutkinnoinjavastaavastitulityökorttiontodistustulitöidenturvallisuuspuolenpäte‐vyydestä.Vakuutusyhtiötedellyttävättulitöidentekijöitätilapäisellätulityöpaikallaainavoimassaolevaatulityökorttiaelitodistustahyväksytystisuoritetustatulityöturvallisuuskoulutuksesta.TilapäisellätulityöpaikallatulitöitätekevällähenkilölläonsiisoltavaSuomenPelastusalanKeskusjär‐jestön(SPEK)myöntämävoimassaolevatulityökortti,joistaSPEKylläpitäävaltakunnallistarekisteriä.SuomessamyönnettytulityökorttionvoimassaPohjoismaissajavastaavastimuissaPohjoismaissamyönnettytulityökorttihyväksytäänSuomessa.Tulitöissäonnoudatettavakyseisenmaanmääräyksiäjaohjeita.

Page 22: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry OHJE 12.9.2013 21(24)

Kuva11.Tulityökorttionvoimassaviisivuottajavoimassaoloaikaonmerkittykorttiin.

Tulitöidenturvallisuuskoulutusjärjestelynoleellisimmatasiatovat:Kaikkikoulutukseenosallistuvatsuorittavatpäivänmittaisenkurssin,olivatpasittenensikertalaisiataikorttiaanuusivia.KurssinsisältöperustuustandardiinSFS5900Tulitöidenpaloturvallisuusasen‐nus‐,huolto‐jakorjaustöissä.Kaikkiuudettulityökortitovatvoimassaviisi(5)vuotta.Tulityökoulutuksessapainottuuharjoittelu,silläteoriaopetuksenlisäksikurssillaharjoitellaanoikeitaturvatoimenpiteitäjaalkusammutusta.Tulityökorttikoulutukseensisältyytarvittavatviittauksetyleisiinpaloturvallisuusasioihin.Erityöpaik‐kojenpalosuojeluohjeistukseenliittyväkoulutusannetaanulkopuolisilleurakoitsijoillejaasentajilleyleensätyöpaikanperehdytyksenosanaainaennentöidenaloittamista.Varsinkinteollisuudessasaat‐taaollaomialaitoskohtaisiamenettelyohjeitajasäännöksiä,jotkakaikkienalueellatyöskentelevientuleetunteajanoudattaa.Jokaisellatyöpaikallaonomakokoontumisalueensa,johonkaikkienhen‐kilöidentuleepalohälytyksensattuessamennä.Jokaisenulkopuolisenhenkilönonsyytäselvittäänä‐mäkäytännötjamyösnoudattaaniitä.Työpaikkojenautomaattistenpaloilmoitinlaitteistojenolemas‐saolojatoimintaonmyössyytätuntea.Joillakintyöpaikoillasaattaapaloilmoituksenantamiseenliittyäerityistoimenpiteitä.Esimerkiksiylei‐seenhätänumeroon112soittamisenlisäksisaatetaanvaatiailmoitustehdasalueenvartiointiinhäly‐tysajoneuvojenperilleopastustajaajoreitinvapaanaolonvarmistamistavarten.TietoatulityökorttikoulutuksenjärjestämisestäjayleisistäpaloturvallisuusasioistasaaesimerkiksiSuomenPelastusalanKeskusjärjestön(SPEK)verkkosivuiltawww.spek.fi.[6]

6.10HenkilönostimenkäyttökoulutusErilaistenhenkilönostimienturvallinenkäyttöedellyttää,ettätyöntekijäosaaoikeatjaturvallisettyö‐menetelmätjatyöntekijöilleannettuopastusjaohjausonsuunnitelmallista.Tämäopastus‐jakoulu‐tusvastuuontyöturvallisuuslainmukaantyönantajalla.Työnantajanonhuolehdittavasiitä,ettätyöntekijäonselvillähäntäkoskevistavaaroistajahänentyö‐ympäristössäänolevistatyövälineistäsekähänenvälittömässätyöympäristössäänoleviatyövälineitäkoskevistamuutoksistariippumattasiitä,käyttääkötyöntekijäitsenäitätyövälineitä.Erityisestityönantajantuleeantaatyöntekijälleopastustajaohjaustahenkilönostimen

- turvallisestakäytöstä

Page 23: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry OHJE 12.9.2013 22(24)

- asentamisesta- käyttöönotosta- tarkastamisestajatoimintokokeilusta- tarvittaessasäädöstä,vianetsinnästäja- korjaamisestajakunnossapidosta- purkamisestajatyömaankäytöstäpoistamisesta.

Opastuksenyhteydessäselvitetäänkäyttäjillemyöshenkilönostotyönyleisetedellytykset.Henkilönos‐timenkäyttäjätopastetaanhenkilönostimenhallintalaitteidenkäyttöön.Samoinselvitetäänhenki‐lönostimenkäyttörajoitukset(lämpötila,tuulennopeus),turvalaitteidenjavaralaskuntoiminta.Ohjeidentuleeyleensäollakirjalliset.Kirjallisenohjeentarveriippuuohjeidenlaajuudestajayksityis‐kohtaisuudesta.Kirjallistenohjeidentuleeollahelpostiymmärrettävässämuodossa.Lisäksihenki‐lönostimenmukanaonoltavatyömaallakäyttöohjeet,joidenavullaannetaankäytönopastuskyseisel‐lähenkilönostimella.Henkilönostintakäytetäänsenkäyttöohjeiden,annetunopastuksenjaperehdytyksenmukaisestihar‐kitenjarauhallisestiottaenhuomioonmuulähistölläolevahenkilöstöjavallitsevatympäristöolosuh‐teet.Näinmahdollistetaanturvallinentyöskentelyhenkilönostimella.Henkilönostintakäytettäessäonainavarmistettavanostimenpystyssäpysyminen.Nostintaeisaakuormittaaylisensuurimmansallitunnostokapasiteetin.[6]

Liitteet: 1.Työsuojeluntoimintaohjelma–malli(lähde:Sähköistysalantyösuhdekansio,

SähköinfoOy)2.Työturvallisuusantenniasennustöissä,SANT:ntyöryhmänlaatimariskianalyysijaris‐kienhallintaohje(tekninenvaliokunta11.7.2013)3.Matkaviestintukiasemienturvallisuusetäisyydet(m)antenniensäteilysuuntiinmas‐toissajaniidenläheisyydessätyöskenneltäessä(lähde:Mastotyöntyöturvallisuusohje2013,Työturvallisuuskeskus)

Page 24: 120913 Työturvallisuus antenniasennustöissä SANT-ohje f2 · ‐ sähkötyöturvallisuus. Tässä ohjeessa paneudutaan ensisijaisesti pientalon antenniasennuksen ja yhteisantennitalon

Satelliitti‐jaantenniliittoSANTry OHJE 12.9.2013 23(24)

Lähteet

1. http://www.yrittajat.fi/fi‐FI/tyonantajanabc/tapaturmavakuutus/2. KH‐13‐00507,Vesikatontalviturvallisuudenparantaminen,Rakennustieto20123. ICT‐alantyöturvallisuusohjekatto‐jaseinätöissä,Työturvallisuuskeskus,20134. Antennijärjestelmät.ST‐käsikirja,Sähkötietory20085. Työsuojeluntoimintaohjelmamalli,TyöturvallisuuskeskusTTK:nwww‐sivut:

http://www.ttk.fi/tyosuojelu/tyosuojelun_toimintaohjelma.6. Verkostoasentajantyösuojeluopas,Sähkö‐jateleurakoitsijaliitoSTULry20117. Sähköistysalantyösuhdekansio,SähköinfoOy