1.1.Antacid and other drugs for dyspepsia Carminative · PDF file 1.1.Antacid and other drugs...

Click here to load reader

 • date post

  25-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1.1.Antacid and other drugs for dyspepsia Carminative · PDF file 1.1.Antacid and other drugs...

 • คู่มือการใช้ยาส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1

  กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

  1.Gastro-intestinal system

  1.1.Antacid and other drugs for dyspepsia

  Carminative mixture

  กลไกการออกฤทธิ์ มาจากสารส าคัญในสูตรต ารับยาทีม่ีฤทธิ์กระตุ้นขับลม ท าให้มีการหลั่งน้ าลายเพ่ิมข้ึน เพ่ิมการ

  เคลื่อนตัวของกระเพาะอาหาร - ล าไส้ให้ดีขึ้น

  ข้อบ่งใช้ยาขับลมแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยลดแก๊สในกระเพาะอาหาร โดยมีส่วนประกอบของ Capsicum

  tincture, Compound cardamom tincture, Strong ginger tincture และ Camphor สูตรต ารับจะเป็น

  ลักษณะยาน้ าชนิดรับประทาน แต่ไม่นิยมใช้กับเด็กด้วยเหตุผลจากอาการข้างเคียงและรสชาติของยา

  ขนาดและวิธีใช้

  ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 15 - 30 มิลลิลิตรวันละ 3 - 4 ครั้ง

  เด็ก: ไม่ควรใช้ยานี้ แต่อย่างไรก็ตามข้ึนกับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีไป

  ผลข้างเคียงจากการใช้ยา

  ระคายเคืองในทางเดินอาหาร ท าให้มีเหงื่อออกมาก หน้าแดง แสบร้อนกลางอก ระคายเคืองในช่องปาก การ

  รับประทานยานี้มากเกินไปอาจส่งผลกระทบถึงการท างานของตับและของไต มีภาวะหายใจล าบากหรือกระตุ้นให้

  เกิดภาวะชักได้

  ข้อควรระวังในการใช้

  1. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้

  2. ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง

  3. ห้ามใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก โดยไม่มีค าสั่งจากแพทย์ผู้รักษา

  4. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ

  5. หากพบอาการผิดปกติหลังใช้ยานี้เช่น อึดอัดหายใจไม่ออก/หายใจล าบาก หรือมีผื่นคันขึ้นตามร่างกาย ให้

  หยุดการใช้ยานี้แล้วรีบไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

  รูปแบบยา ยาน้ าส าหรับรับประทาน

  ปฎิกิริยาระหว่างยา

  เกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยารักษาโรคเบาหวาน และยารักษาโรคความดันโลหิตสูง

  ด้วยสามารถรบกวนการออกฤทธิ์ของยารักษาโรคต่างๆเหล่านั้นจนท าให้ประสิทธิภาพของยาเหล่านั้นอาจผิดปกติ

  ไปจากเดิม หากไม่มีความจ าเป็นใดๆควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน

  การเก็บรักษายา

 • คู่มือการใช้ยาส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2

  กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

  ภายใต้อุณหภูมิ 15 – 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด ป้องกันแสงแดด ความร้อน

  ความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

  Simethicone

  กลไกการออกฤทธิ์ ตัวยาจะไปลดแรงตึงผิว (Tension) ของแก๊สในระบบทางเดินอาหาร ท าให้ฟองแก๊ส

  เหล่านั้นถูกขับออกจากทางเดินอาหารได้เร็วขึ้น

  ข้อบ่งใช้

  1. รักษาและบรรเทาอาการท้องอืด อันมีสาเหตุจากมีแก๊สในช่องทางเดินอาหารมากเกินไป

  2. บรรเทาอาการจุกเสียดท้องจากภาวะอาหารไม่ย่อย

  3. บรรเทาอาการจุกเสียดท้องเนื่องจากมีแก๊สหลังการผ่าตัดกระเพาะหรือล าไส้

  4. ใช้กับผู้ป่วยก่อนท าการตรวจอัลตราซาวด์ในช่องท้อง

  ขนาดและวิธีใช้

  ผู้ใหญ่: รับประทานโดยเคี้ยวก่อนกลืนครั้งละ 1 – 2 เม็ด วันละ 3 - 4 ครั้งหลังอาหารและก่อนนอน

  เด็ก: อายุมากกว่า 3 – 6 ขวบ รับประทานครั้งละ 40 มิลลิกรัม ทุก 6 - 8 ชั่วโมง พร้อมอาหาร

  เด็กทารก - อายุ 3 ขวบ รับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม ทุก 6 - 8 ชั่วโมง พร้อมอาหาร

  ผลข้างเคียงจากการใช้ยา

  หลังรับประทานแล้ว มีอาการแพ้ เช่น ผื่นคัน การหายใจติดขัด/หายใจล าบาก ให้รีบน าผู้ป่วยส่งแพทย์/ไป

  โรงพยาบาลเพื่อท าการรักษาทันที

  ข้อควรระวังในการใช้

  1. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่แพ้ไซเมทิโคน

  2. ระวังการใช้ยากับหญิงตั้งครรภ์

  รูปแบบยา ยาเม็ดความแรงขนาด 80 mg/เม็ด

  ยาน้ าความแรงขนาด 40 mg/0.6 ml ขนาดบรรจุ 15 ml

  ปฎิกิริยาระหว่างยา

  การใช้ยาไซเมทิโคนร่วมกับยารักษาภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ า (ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน) ยานี้สามารถรบกวน

  การดูดซึมของยาที่รักษาโรคไทรอยด์ได้ เช่น Levothyroxine หากมีความจ าเป็นต้องใช้ร่วมกัน ควรเว้นระยะเวลา

  รับประทานยาให้ห่างกันประมาณ 4 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ า

 • คู่มือการใช้ยาส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 3

  กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

  การเก็บรักษายา

  ภายใต้อุณหภูมิ 15 – 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภ