1 Semiologia aparatului osteoarticular

34
APARATUL OSTEOARTICULAR APARATUL OSTEOARTICULAR 1 1 ) Structura radiologica a osului ) Structura radiologica a osului normal normal - celulele osoase-osteoblast = celula - celulele osoase-osteoblast = celula tanara cu functie osteoformatoare tanara cu functie osteoformatoare - osteocit = celula adulta cu multiple - osteocit = celula adulta cu multiple prelungiri,cu rol in menttinerea prelungiri,cu rol in menttinerea troficitatii troficitatii - osteoclast = celula mare polinucleata, - osteoclast = celula mare polinucleata, care lizeaza, demoleaza osul care lizeaza, demoleaza osul - in anumite conditii poate avea loc - in anumite conditii poate avea loc transformarea: transformarea: osteoblast osteoblast

Transcript of 1 Semiologia aparatului osteoarticular

Page 1: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

APARATUL OSTEOARTICULARAPARATUL OSTEOARTICULAR

  

11) Structura radiologica a osului normal) Structura radiologica a osului normal

- celulele osoase-osteoblast = celula tanara cu functie - celulele osoase-osteoblast = celula tanara cu functie osteoformatoareosteoformatoare

- osteocit = celula adulta cu multiple prelungiri,cu rol in - osteocit = celula adulta cu multiple prelungiri,cu rol in menttinerea troficitatiimenttinerea troficitatii

- osteoclast = celula mare polinucleata, care lizeaza, - osteoclast = celula mare polinucleata, care lizeaza, demoleaza osuldemoleaza osul

- in anumite conditii poate avea loc transformarea:- in anumite conditii poate avea loc transformarea:

osteoblastosteoblast

osteoclast osteocitosteoclast osteocit

Page 2: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

Osul adult - format din lamele rezultate din depunerea sarurilor de calciu pe colagenul amorf intins intre fibrilele polipeptidice

- din punct de vedere al orientarii, sistematizarii si macro structurii radiologice, exista 2 tipuri de tesut osos distinct :

- os compact si os spongios

Page 3: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

a) Osul compact - format din osteoanea) Osul compact - format din osteoane

- osteonul = unitate morfofunctionala elementara - osteonul = unitate morfofunctionala elementara constituita din lamele concentrice centrate pe un canal constituita din lamele concentrice centrate pe un canal median cu capilare sanguine (canal Havers) median cu capilare sanguine (canal Havers)

- in lamele exista osteocite legate intre ele prin prelungiri- in lamele exista osteocite legate intre ele prin prelungiri

- osteoanele comunica intre ele prin canalele Volkmann - - osteoanele comunica intre ele prin canalele Volkmann - care unesc canalele Havers - asa se explica rapida care unesc canalele Havers - asa se explica rapida difuzabilitate a proceselor patologice in tes. ososdifuzabilitate a proceselor patologice in tes. osos

- osul compact - propriu diafizei oaselor lungi- osul compact - propriu diafizei oaselor lungi

Page 4: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

b) ) Osul spongios Osul spongios - constituit din lamele orientate in toate - constituit din lamele orientate in toate directiile cu largi spatii intre eledirectiile cu largi spatii intre ele

- la periferie exista lamele mai dense - la periferie exista lamele mai dense paralele cu suprafata osoasa constituind corticalaparalele cu suprafata osoasa constituind corticala

- osul spongios - propriu oaselor late si scurte - osul spongios - propriu oaselor late si scurte

Osul imatur Osul imatur - fara structura, trabeculara - in subst. - fara structura, trabeculara - in subst. amorfa sunt dispuse fibrile de colagen in toate directiile si amorfa sunt dispuse fibrile de colagen in toate directiile si osteociti foarte mari si activeosteociti foarte mari si active

Page 5: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

2) Osul in dezvoltare2) Osul in dezvoltare

- Oasele - plane- Oasele - plane

- scurte - - scurte - se dezvolta pe baza unui tipar se dezvolta pe baza unui tipar determinat geneticdeterminat genetic

- lungi - lungi din tes. mezenchimatosdin tes. mezenchimatos

Oasele planeOasele plane - prin osificare de membrana - prin osificare de membrana

- la nivelul tes. conjunctiv etalat, apar puncte de - la nivelul tes. conjunctiv etalat, apar puncte de osificare in care cel. conjunctive se transforma in celule osificare in care cel. conjunctive se transforma in celule osoase si se impregneaza cu calciu.osoase si se impregneaza cu calciu.

- osteoformarea progreseaza de la centru spre periferie - osteoformarea progreseaza de la centru spre periferie asigurind cresterea osului iar prin rezorbtie modelanta asigurind cresterea osului iar prin rezorbtie modelanta externa si spongiozare interna (datorata osteoclastelor) se externa si spongiozare interna (datorata osteoclastelor) se asigura maturarea osoasa.asigura maturarea osoasa.

Page 6: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

- - Oasele scurte Oasele scurte - se dezvolta din macheta cartilaginoasa- se dezvolta din macheta cartilaginoasa - osificarea si cresterea se fac excentric iar modelarea prin - osificarea si cresterea se fac excentric iar modelarea prin rezorbtie periferica.rezorbtie periferica. - Oasele lungi - Oasele lungi - osteogeneza encondrala pornind de la o matrice - osteogeneza encondrala pornind de la o matrice cartilaginoasa a viitorului os inconjurat de un pericondrucartilaginoasa a viitorului os inconjurat de un pericondru - pericondrul se transforms treptat in manson osos - aparitia - pericondrul se transforms treptat in manson osos - aparitia periostuluiperiostului - osificarea periferica - prin producere de os periostal - osificarea periferica - prin producere de os periostal rezultand un os relativ cilindric format din tes. osos imaturrezultand un os relativ cilindric format din tes. osos imatur - crestera in latime - asigurata de periost- crestera in latime - asigurata de periost - cresterea in lungime - prin cartilagiul de la capetele osoase - cresterea in lungime - prin cartilagiul de la capetele osoase - in cartilagiul de la capete apar puncte de osificare nucleu de - in cartilagiul de la capete apar puncte de osificare nucleu de osificare epifizar - care se va uni cu diafiza numai la varsta adultaosificare epifizar - care se va uni cu diafiza numai la varsta adulta - procesul de crestere e concomitent cu procesul de maturare- procesul de crestere e concomitent cu procesul de maturare

Page 7: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

Maturarea = transformarea tes. osos primitiv nelamelar in Maturarea = transformarea tes. osos primitiv nelamelar in sist haversian prin aparitia unor muguri capilari si a sist haversian prin aparitia unor muguri capilari si a osteoclastelor care sapa cavitati longitudinaleosteoclastelor care sapa cavitati longitudinale

- pe peretii cavitatilor osteoblastii depun lamele - pe peretii cavitatilor osteoblastii depun lamele secundare concentrice-osteoanesecundare concentrice-osteoane

- in axul cilindrului diafizar activitatea osteoclastica - in axul cilindrului diafizar activitatea osteoclastica duce la aparitia unui tub - canalul medularduce la aparitia unui tub - canalul medular

- la capetele diafizelor (in metafiza) subperiostal - la capetele diafizelor (in metafiza) subperiostal activitatea osteoclastica duce la constrictia modelanta a activitatea osteoclastica duce la constrictia modelanta a intregului osintregului os..

Page 8: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

3) Osul adult3) Osul adult

- - Oase late Oase late - os spongios (diploe) - cu travee ce se - os spongios (diploe) - cu travee ce se intretaie in toate directiile marginit de corticala formata din intretaie in toate directiile marginit de corticala formata din os compact (tablii osoase).os compact (tablii osoase).

- - Oase scurte Oase scurte - os spongios cu travee intretaiate in toate - os spongios cu travee intretaiate in toate directiile cu spatii aerate intre ele directiile cu spatii aerate intre ele

- la suprafata - lamele mai dense paralele cu - la suprafata - lamele mai dense paralele cu suprafata osului corticala - opaca si mai groasa spre suprafata osului corticala - opaca si mai groasa spre articulatiiarticulatii

- - Oase lungi Oase lungi – diafiza + 2epifize– diafiza + 2epifize

- diafiza - formata din tes. osos compact - - diafiza - formata din tes. osos compact - sist. haversian care inconjoara canalul medularsist. haversian care inconjoara canalul medular

Page 9: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

Rx - 2 benzi opace laterale paralele date de compacta vazuta Rx - 2 benzi opace laterale paralele date de compacta vazuta ortorontgenograd ce marginesc transparenta centrala a ortorontgenograd ce marginesc transparenta centrala a canalului medularcanalului medular

- epifizele - sunt legate de diafiza printr-o portiune - epifizele - sunt legate de diafiza printr-o portiune evazata numita metafiza (zona de max. activitate evazata numita metafiza (zona de max. activitate osteoformatoare in perioada de crestere - aici terminindu-se osteoformatoare in perioada de crestere - aici terminindu-se si canalul medular) si canalul medular)

- formate din tes. osos spongios marginit de - formate din tes. osos spongios marginit de corticala la exteriorcorticala la exterior

Page 10: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

Rx - os spongios mai putin opac decit diafiza cu strutura Rx - os spongios mai putin opac decit diafiza cu strutura trabeculara la periferie marginit de opacitate fina de trabeculara la periferie marginit de opacitate fina de intensitate mare – corticala - care se ingroase spre art. intensitate mare – corticala - care se ingroase spre art. formind platourile sau supraf. articulare.formind platourile sau supraf. articulare.

- la exteriorul oaselor lungi cu exceptia supraf. art. se afla - la exteriorul oaselor lungi cu exceptia supraf. art. se afla periostul periostul

periostul =membrana conjunctiva bogat vascularizata - periostul =membrana conjunctiva bogat vascularizata - sesizabila radiologic numai in cond. patologisesizabila radiologic numai in cond. patologi

Page 11: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

4) Remanierea continua a osului adult4) Remanierea continua a osului adult

Osul e in continua transformare prin rezorbtie si depunere Osul e in continua transformare prin rezorbtie si depunere osoasa permanenta.osoasa permanenta.

Osteoformarea - osteoblastii secreta tropocolagen, Osteoformarea - osteoblastii secreta tropocolagen, mucopolizaharide si fosfataza alcalina - substanta organicamucopolizaharide si fosfataza alcalina - substanta organica

- pe subst. organica se depun cristale de - pe subst. organica se depun cristale de hidroxi-apatita si saruri fosfocalcice in prezenta fosfatazei hidroxi-apatita si saruri fosfocalcice in prezenta fosfatazei alcaline, a mediului alcalin si a sarurilor din lichidul alcaline, a mediului alcalin si a sarurilor din lichidul interstitial.interstitial.

Page 12: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

Osteorezorbtia - o realizeaza osteoclastele care Osteorezorbtia - o realizeaza osteoclastele care in prezenta fosfatazei acide, depolimerizeaza in prezenta fosfatazei acide, depolimerizeaza mucopolizaharidele, elibereaza sarurile de calciu mucopolizaharidele, elibereaza sarurile de calciu in lichidul interstitial, foreaza cavitati: lacune in lichidul interstitial, foreaza cavitati: lacune HawshipHawship

- si osteocitele produc rezorbtie - - si osteocitele produc rezorbtie - mobilizind Ca matricea proteica fiind putin mobilizind Ca matricea proteica fiind putin interesatainteresata

Page 13: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

5)Factori ce promoveaza demolarea si constructia 5)Factori ce promoveaza demolarea si constructia osoasaosoasa

Remanierea osoasa e guvernata de factori Remanierea osoasa e guvernata de factori genetici, endocrini, biomecanici, neurocirculatori, genetici, endocrini, biomecanici, neurocirculatori, umorali, aport de alimente, vitamine, stare umorali, aport de alimente, vitamine, stare fiziologica a individului (perioada de crestere, virsta fiziologica a individului (perioada de crestere, virsta adulta, sarcina)adulta, sarcina)

Page 14: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

a) Factori ce favorizeaza osteoformarea sau impiedica a) Factori ce favorizeaza osteoformarea sau impiedica rezorbtia:rezorbtia:

- hormonul somatotrop, insulina, h.androgeni, - hormonul somatotrop, insulina, h.androgeni, h. estrogeni, calcitonina, vit.C,etc.h. estrogeni, calcitonina, vit.C,etc.

b) F. care impiedica osteosinteza si favorizeaza b) F. care impiedica osteosinteza si favorizeaza rezorbtia:rezorbtia:

- h. paratiroidian, vit.A, cortizonul, calcitonina - h. paratiroidian, vit.A, cortizonul, calcitonina in anumite conditiiin anumite conditii

Page 15: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

c) F. care influenteaza numai gradul de mineralizare fara a leza c) F. care influenteaza numai gradul de mineralizare fara a leza matricea proteica:matricea proteica: - demineralizarea - aport alimentar scazut in saruri - demineralizarea - aport alimentar scazut in saruri fosfocalcicefosfocalcice - hipovitaminoza D- hipovitaminoza D - tulb. de absorbtie intestinala- tulb. de absorbtie intestinala - pierderea prin rinichi a sarurilor - pierderea prin rinichi a sarurilor fosfocalcicefosfocalcice - hiperemia, pH acid local- hiperemia, pH acid local - imobilizarea- imobilizarea - hipermineralizarea- hipermineralizarea - exces alimentar de saruri PCa- exces alimentar de saruri PCa - aport exagerat de saruri prin apa- aport exagerat de saruri prin apa - hipervitaminoza D- hipervitaminoza D - staza, pH alcalin- staza, pH alcalin

Page 16: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

6) Varsta osoasa6) Varsta osoasa

- aprecierea prin urmarirea prezentei nucleilor de - aprecierea prin urmarirea prezentei nucleilor de osificare primari, aparitia celor secundari si prin persistenta osificare primari, aparitia celor secundari si prin persistenta in timp a liniilor de transpareta date de cartilagiile de in timp a liniilor de transpareta date de cartilagiile de conjugareconjugare

- se urmareste dezvoltarea normala sau patologica a - se urmareste dezvoltarea normala sau patologica a scheletuluischeletului

- se fac Rgr.de pumn, art. tibio-tarsiene, picior, - se fac Rgr.de pumn, art. tibio-tarsiene, picior, genunchi etc. si se compara cu tabelegenunchi etc. si se compara cu tabele

Page 17: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

7) Varietati anatomice7) Varietati anatomice

= mici abateri de la dezvoltarea osoasa = mici abateri de la dezvoltarea osoasa normala care nu determina statica sau functie normala care nu determina statica sau functie vicioasa a segmentului scheletic respective (la vicioasa a segmentului scheletic respective (la varsta adulta) varsta adulta)

- anomalii, malformatii (displazii osoase) = - anomalii, malformatii (displazii osoase) = modificari extinse importante asociate cu modificari extinse importante asociate cu tulburari morfofunctionaletulburari morfofunctionale

Page 18: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

Varietati anatomice obisnuite:Varietati anatomice obisnuite:

- oasele supranumerare la picior, genunchi, art. coxo-- oasele supranumerare la picior, genunchi, art. coxo-femuralafemurala

- oase sesamoide la maini si picioare- oase sesamoide la maini si picioare

- apofize nesudate- apofize nesudate

- suturi supranumerare- suturi supranumerare

- insule osoase compacte in spongioasa- insule osoase compacte in spongioasa

- mici osificari tendinoase- mici osificari tendinoase

Page 19: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

8) Metode conventionale si imagistice de examinare a 8) Metode conventionale si imagistice de examinare a sistemului osossistemului osos   Metode standard - Rgr.standardMetode standard - Rgr.standard = document obiectiv ce ofera informatii detaliate se = document obiectiv ce ofera informatii detaliate se efectueaza usor cu iradiere micaefectueaza usor cu iradiere mica - reguli: - distanta focus-film = 1-1,2 m- reguli: - distanta focus-film = 1-1,2 m - segment de radiografiat aproape de film- segment de radiografiat aproape de film - regim cu raze potrivite - grila Buky- regim cu raze potrivite - grila Buky - se radiografiaza segmente limitate de 20-40cm pt ca - se radiografiaza segmente limitate de 20-40cm pt ca razele periferice sa nu deformeze imaginearazele periferice sa nu deformeze imaginea - se fac 2 incidente perpendiculare- se fac 2 incidente perpendiculare - Rgr comparativa la elementele scheletale perechi- Rgr comparativa la elementele scheletale perechi - pe Rgr. sa fie prezente si zone de tes. sanatos si parti - pe Rgr. sa fie prezente si zone de tes. sanatos si parti moimoi

Page 20: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

Variante ale Rgr standardVariante ale Rgr standard

- Rgr.cu raze dure - pt structuri de detaliu in opacitati- Rgr.cu raze dure - pt structuri de detaliu in opacitati

- Rgr.cu kV crescut si mA scazut pt reducerea iradierii- Rgr.cu kV crescut si mA scazut pt reducerea iradierii

- Rgr. cu raze moi: kV si mA scazut - pt parti moi- Rgr. cu raze moi: kV si mA scazut - pt parti moi

- Rgr. marita - scaderea dist. focus-film - pt structurile - Rgr. marita - scaderea dist. focus-film - pt structurile trabecularetrabeculare

- Rgr. tintite in incidence special - pt detalii anatomice- Rgr. tintite in incidence special - pt detalii anatomice

- Rgr. in pozitii functionale cu incarcare- Rgr. in pozitii functionale cu incarcare

- Rgr. in imersie - pt maini - evidentierea partilor moi in - Rgr. in imersie - pt maini - evidentierea partilor moi in PRPR

Page 21: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

Metode imagisticeMetode imagistice

- Ecografia - mod B si Doppler- Ecografia - mod B si Doppler

- CT nativ si cu substanta de contrast- CT nativ si cu substanta de contrast

- Artrografia cu substanta de contrast iodata - Artrografia cu substanta de contrast iodata hidrosolubila sau aer - pt spatiul sinovialhidrosolubila sau aer - pt spatiul sinovial

- Arteriografia- Arteriografia

- Arterioscintigrafia- Arterioscintigrafia

- Xeroradiografia- Xeroradiografia

- RMN nativ si cu subst. de contrast- RMN nativ si cu subst. de contrast

Page 22: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

- Scintigrafia cu Tc- Scintigrafia cu Tc

- delimitarea extinderii neoplasmelor- delimitarea extinderii neoplasmelor

- detectarea metastazelor- detectarea metastazelor

- dg.precoce in PR si SA- dg.precoce in PR si SA

- urmarirea evolutiei proceselor inflamatorii- urmarirea evolutiei proceselor inflamatorii

Page 23: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

9) Procese patologice ale osului ca tesut9) Procese patologice ale osului ca tesut

= tulburari ale rezorbtiei si reconstructiei = tulburari ale rezorbtiei si reconstructiei osoase osoase

a) Osteoporoza a) Osteoporoza = tulburare a rezorbtiei osoase care consta in = tulburare a rezorbtiei osoase care consta in rarefactia si subtierea trabeculelor osoase, subtierea rarefactia si subtierea trabeculelor osoase, subtierea compactei, reducerea pana la disparitie a corticalei - compactei, reducerea pana la disparitie a corticalei - datorita demineralizarii - matricea conjunctiva ramanand datorita demineralizarii - matricea conjunctiva ramanand intactaintacta

- spongioasa-porozata - spongioasa-porozata

- osul devine transparent- osul devine transparent

Page 24: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

- Osteoporoza acut- Osteoporoza acută - pătată ( apare în pete-posttraumatic sau ă - pătată ( apare în pete-posttraumatic sau inflamator )inflamator )

- subcondrala - localizata- subcondrala - localizata

- difuza - intereseaza un segment osos- difuza - intereseaza un segment osos

- Osteoporoza cronica – difuza - uniform un os sau tot - Osteoporoza cronica – difuza - uniform un os sau tot scheletulscheletul

- hipertrofica - pe fondul unei osteoporoze difuze - hipertrofica - pe fondul unei osteoporoze difuze apar travee hipertrofiate pe liniile apar travee hipertrofiate pe liniile de fortade forta

- Osteoporoza - localizata- Osteoporoza - localizata

- generalizata - senila, postmenopauza, deficit de - generalizata - senila, postmenopauza, deficit de proteine, boli: Cushing, enteropatii proteine, boli: Cushing, enteropatii cu malabsorbtie, gastrectomie, cu malabsorbtie, gastrectomie, acromegalie, sd. Turneracromegalie, sd. Turner

Page 25: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

Osteoporoza pt a putea fi evidentiata radiologic, Osteoporoza pt a putea fi evidentiata radiologic, pierderea de Ca trebuie sa fie mai mare de 30% pierderea de Ca trebuie sa fie mai mare de 30%

- aprecierea osteoporozei - aprecierea osteoporozei

- Rx - masurarea indexului cortical- Rx - masurarea indexului cortical

- densitometrie- densitometrie

- fotodensitometrie- fotodensitometrie

Page 26: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

b) Osteoclazia b) Osteoclazia = proces patologic in care osteoclastul = proces patologic in care osteoclastul distruge osul - matrice proteica si saruridistruge osul - matrice proteica si saruri

Rx - zone de transparenta numite zone de osteolizaRx - zone de transparenta numite zone de osteoliza

Osteoliza - difuzaOsteoliza - difuza

- circumscrisa- circumscrisa

- nr. - unica- nr. - unica

- multipla- multipla

- sediul - os scurt, lat, lung - diafizar- sediul - os scurt, lat, lung - diafizar

- metafizar- metafizar

- epifizar- epifizar

Page 27: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

- forma - rotunda, ovalara, neregulata, polilobata- forma - rotunda, ovalara, neregulata, polilobata

- dimensiuni- dimensiuni

- contur - net, discontinuu, flu, condensat- contur - net, discontinuu, flu, condensat

- structura - omogena- structura - omogena

- neomogena- neomogena

- modificari ale partilor moi- modificari ale partilor moi

Page 28: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

Osteoliza – circumscrisaOsteoliza – circumscrisa

- in interiorul osului = geoda sau defect osos- in interiorul osului = geoda sau defect osos

- la periferie = uzura (dimens. mici)- la periferie = uzura (dimens. mici)

- carie (dimens.mari- carie (dimens.mari

- difuza - portiune mai mare sau mai mica din - difuza - portiune mai mare sau mai mica din os fara a putea fi net delimitate de restul osuluios fara a putea fi net delimitate de restul osului

Page 29: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

c) Osteoscleroza c) Osteoscleroza = tulburare a reconstructiei osoase ce duce = tulburare a reconstructiei osoase ce duce la producerea de tes. osos in exces in os determinind la producerea de tes. osos in exces in os determinind condensarea osuluicondensarea osului

- Osteoscleroza – generalizata - cuprinde osul in - Osteoscleroza – generalizata - cuprinde osul in intregime intregime

- localizata - canalul medular – osteoscleroza - localizata - canalul medular – osteoscleroza

endostalaendostala

- epifize, oase scurte, plate- epifize, oase scurte, plate

-spongioscleroza-spongioscleroza

Rx trabecule ingrosate si trbecule noiRx trabecule ingrosate si trbecule noi

Page 30: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

- - Apozitia periostala Apozitia periostala = producere de tes. osos intr-un tes. = producere de tes. osos intr-un tes. unde in mod normal nu exista os. unde in mod normal nu exista os.

- se formeaza os pe partea interna a periostului- se formeaza os pe partea interna a periostului

- in inflamatii - periostita- in inflamatii - periostita

- alte cauze (tu) - periostoza - alte cauze (tu) - periostoza

Rx - foite lamelare paralele cu axul osuluiRx - foite lamelare paralele cu axul osului

- spiculi perpendiculari pe axul osului- spiculi perpendiculari pe axul osului

- pinteni oblici pe axul osului- pinteni oblici pe axul osului

Page 31: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

- Osteofit = productiune osoasa caracterizata prin osificare - Osteofit = productiune osoasa caracterizata prin osificare ligamentara (pintene calcanean) sau subligamentara ligamentara (pintene calcanean) sau subligamentara (osteofitii coloanei vertebrale)(osteofitii coloanei vertebrale)

- e caracteristic proceselor degenerative- e caracteristic proceselor degenerative

- Sindesmofit = calcifiere ligamentara sau subligamentara - Sindesmofit = calcifiere ligamentara sau subligamentara a ligamentelor coloanei vertebralea ligamentelor coloanei vertebrale

- apare in spondilita anchilozanta- apare in spondilita anchilozanta

- Exostoza = excrescenta condro-osoasa dezvoltata pe - Exostoza = excrescenta condro-osoasa dezvoltata pe suprafatasuprafata unui osunui os

Page 32: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

d) Osteonecroza d) Osteonecroza - produsa din variate cauze de obicei - produsa din variate cauze de obicei obliterarea vaselor sanguine (septica sau aseptica) obliterarea vaselor sanguine (septica sau aseptica)

- Osteonecroza septic - in inflamatii- Osteonecroza septic - in inflamatii

Rx – portiunea necrozata se detaseaza de osul sanatos Rx – portiunea necrozata se detaseaza de osul sanatos formand asanumitul sechestru - zona opaca de diferite formand asanumitul sechestru - zona opaca de diferite dimensiuni separata printr-un spatiu transparent de restul dimensiuni separata printr-un spatiu transparent de restul osuluiosului

- Osteonecroza aseptic - de regula localizata la apofize si - Osteonecroza aseptic - de regula localizata la apofize si epifizeepifize

Rx - zone de osteoporoza si osteoliza (aspect patat) si Rx - zone de osteoporoza si osteoliza (aspect patat) si prabusirea parcelara a epifizei respective cu pastrarea prabusirea parcelara a epifizei respective cu pastrarea cartilagiului articularcartilagiului articular

Page 33: 1 Semiologia aparatului osteoarticular

10)Modificari de forma si dimensiuni ale osului ca organ10)Modificari de forma si dimensiuni ale osului ca organ

- Hipolazie = diminuarea dezvoltarii normale a unui os- Hipolazie = diminuarea dezvoltarii normale a unui os

- Hiperplazie = dezvoltare excesiva- Hiperplazie = dezvoltare excesiva

- Aplazie sau agenezie = absenta unui os- Aplazie sau agenezie = absenta unui os

- Hipostoza = os mai mic decat normal (prin osteoliza)- Hipostoza = os mai mic decat normal (prin osteoliza)

- Hiperostoza = os mai mare decat normal (prin - Hiperostoza = os mai mare decat normal (prin apozitie periostala si/sau osteoscleroza)apozitie periostala si/sau osteoscleroza)

- Anostoza = disparitia unui os prin distructie osoasa - Anostoza = disparitia unui os prin distructie osoasa

- Oedostoza = os umflat (prin distructie centrala si - Oedostoza = os umflat (prin distructie centrala si apozitie periostala)apozitie periostala)

- Scoliostoza = os incurbat- Scoliostoza = os incurbat

Page 34: 1 Semiologia aparatului osteoarticular