1 O ovom dokumentu

Click here to load reader

 • date post

  01-Nov-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1 O ovom dokumentu

Operation manualsUputstvo za rad
FDXM25F3V1B FDXM35F3V1B FDXM50F3V1B FDXM60F3V1B
FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Sadraj
2 O sistemu 2 2.1 Komponente .............................................................................. 2
3 Operacije 3 3.1 Radni opseg .............................................................................. 3
4 Ušteda energije i optimalan rad 4
5 Odravanje i servis 4 5.1 Pregled: Odravanje i servis ..................................................... 4 5.2 Da biste oistili kadicu za kondenzat......................................... 5 5.3 išenje filtera za vazduh, usisne rešetke, izlaza vazduha i
spoljašnjih ploa ....................................................................... 5 5.3.1 Da biste oistili izlaz vazduha i spoljašnje ploe......... 5 5.3.2 Da biste oistili filter za vazduh................................... 5
5.4 Odravanje pre dugakog perioda mirovanja............................ 6 5.5 Odravanje nakon dugakog perioda mirovanja ....................... 6
6 Rešavanje problema 6 6.1 Simptomi koji NE predstavljaju kvar sistema............................. 7
6.1.1 Simptom: Sistem ne radi............................................. 7 6.1.2 Simptom: Bela izmaglica izlazi iz jedinice (unutrašnja
jedinica)....................................................................... 7 6.1.3 Simptom: Prašina izlazi iz jedinice.............................. 7 6.1.4 Simptom: Oseaju se mirisi iz jedinice........................ 7 6.1.5 Simptom: Rad je iznenada prekinut (radna lampica
je ukljuena)................................................................ 7 6.1.6 Simptom: Spoljašnji ventilator se okree dok klima
ureaj ne radi .............................................................. 7 6.1.7 Simptom: Operacija grejanja je iznenada prekinuta i
uje se zvuk teenja.................................................... 7
7 Odlaganje 7
1 O ovom dokumentu Hvala Vam što ste nabavili ovaj ureaj. Molimo Vas:
Paljivo proitajte ovo uputstvo pre rukovanja korisnikim interfejsom, da biste ostvarili najbolje mogue korišenje.
uvajte dokumentaciju radi kasnijeg poreenja.
Kome je namenjen Krajnji korisnici
INFORMACIJA
Ovaj ureaj je namenjen da ga koriste strunjaci ili obueni korisnici u prodavnicama, lakoj industriji i na farmama, ili laici za komercijalnu i kunu upotrebu.
Dokumentacija Ovaj dokument je deo dokumentacije. Kompletna dokumentacija sadri:
Opšte mere sigurnosti:
Sigurnosna uputstva koja morate proitati pre rada sa Vašim sistemom.
Format: Papir (u kutiji unutrašnje jedinice)
Uputstvo za upotrebu:
Format: Papir (u kutiji unutrašnje jedinice)
Uputstvo za korisnika:
Detaljno korak-po-korak uputstvo i informacije za osnovno i napredno korišenje.
Format: Podaci u digitalnoj formi na http:// www.daikineurope.com/support-and-manuals/product- information/
Poslednje izmene dostavljene dokumentacije moete nai na regionalnoj veb strani Daikin ili preko vašeg instalatera.
Originalna dokumentacija je na engleskom jeziku. Na svim drugim jezicima su prevodi.
2 O sistemu INFORMACIJA
UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL
Sredstvo za hlaenje R32 (ako je primenljivo) u ovoj jedinici je slabo zapaljivo. Pogledajte specifikacije za spoljašnju jedinicu da biste našli vrstu rashladnog sredstva koje treba koristiti.
UPOZORENJE
Nemojte sami da prepravljate, rasklapate, uklanjate, ponovo instalirate ili popravljate jedinicu, jer neispravno rasklapanje ili instaliranje moe da izazove strujni udar ili poar. Obratite se dobavljau.
Ako rashladno sredstvo sluajno procuri, proverite da nema otvorenog plamena. Samo rashladno sredstvo je potpuno bezbedno i neotrovno. R410A je nezapaljivo rashladno sredstvo, a R32 je slabo zapaljivo rashladno sredstvo, ali e proizvesti toksini gas ako sluajno procuri u prostoriju gde je zapaljivi vazduh iz ventilatorskih grejalica, šporeta na gas, itd. Uvek neka vam pre nastavka rada obueno osoblje iz servisa potvrdi da je mesto curenja popravljeno ili je curenje otklonjeno.
OBAVEŠTENJE
Nepravilna ugradnja ili prikljuivanje opreme ili dodatne opreme moe da dovede do strujnog udara, kratkog spoja, poara i drugih ošteenja opreme. Koristite iskljuivo dodatni pribor, opcionu opremu i rezervne delove koje je proizvela ili odobrila kompanija Daikin.
2.1 Komponente INFORMACIJA
Sledea ilustracija je samo primer, i moda NE odgovara izgledu vašeg sistema.
3 FDXM25~60F3V1B(9) Klima ureaji sa split sistemom 4P456959-1B – 2018.07
b
c
a
e
d
f
g
h
a Unutrašnja jedinica b Spoljašnja jedinica c Korisniki interfejs d Ulaz vazduha e Izlaz vazduha f Cevovod za rashladno sredstvo i elektrino oienje g Odvodna cev h Uzemljite icu da biste uzemljili spoljašnju jedinicu, radi
spreavanja strujnog udara.
OPREZ
NE ubacujte prste, štapove niti druge predmete u ulaz ili izlaz vazduha. NE uklanjajte štitnik ventilatora. Kada se ventilator okree velikom brzinom, izazvae povrede.
OPREZ
NIKADA ne dodirujte unutrašnje delove daljinskog upravljaa.
NEMOJTE uklanjati prednju plou. Neki unutrašnji delovi su opasni ako se dodirnu, i mogu se desiti problemi sa ureajem. Za proveru i podešavanje unutrašnjih delova se obratite dobavljau.
OBAVEŠTENJE
Ne brišite radnu plou upravljaa benzinom, razreivaem, krpom za prašinu koja sadri hemikalije, itd. Ploa moe da se obezboji, ili da se premaz oljušti. Ako je površina veoma zaprljana, nakvasite krpu neutralnim deterdentom razblaenim vodom, dobro je iscedite i prebrišite plou. Obrišite drugom suvom krpom.
OBAVEŠTENJE
OBAVEŠTENJE
Nikada ne vucite i ne uvrite elektrino oienje korisnikog interfejsa. To moe da izazove kvar jedinice.
3 Operacije
3.1 Radni opseg U sluaju kombinacije sa spoljašnjom jedinicom R410A, pogledajte sledeu tabelu:
Spoljašnje jedinice
Hlaenje Grejanje
18~37°C DB
12~28°C WB
RQ71~125 –5~46°C DB –9~21°C DB
–10~15°C WB 18~37°C DB
12~28°C WB
10~27°C DB
RXS25~60 –10~46°C DB –15~24°C DB
–16~18°C WB 18~32°C DB 10~30°C DB
2MXS50 10~46°C DB –15~24°C DB
–16~18°C WB 18~32°C DB 10~30°C DB
3MXS40~68
4MXS68~80
–10~46°C DB –15~24°C DB
–16~18°C WB 18~32°C DB 10~30°C DB
RZQG71~140 –15~50°C DB –19~21°C DB
–20~15,5°C WB 18~37°C DB
12~28°C WB
10~27°C DB
RZQSG71~140 –15~46°C DB –14~21°C DB
–15~15,5°C WB 20~37°C DB
14~28°C WB
10~27°C DB
RZQ200~250 –5~46°C DB –14~21°C DB
–15~15°C WB 20~37°C DB
14~28°C WB
10~27°C DB
U sluaju kombinacije sa spoljašnjom jedinicom R32, pogledajte sledeu tabelu:
Spoljašnje jedinice
Hlaenje Grejanje
–10~46°C DB –15~24°C DB
–16~18°C WB 18~32°C DB 10~30°C DB
RXM25~60 –10~46°C DB –15~24°C DB
–16~18°C WB 18~32°C DB 10~30°C DB
4 Ušteda energije i optimalan rad
Uputstvo za rad
4 FDXM25~60F3V1B(9)
Spoljašnje jedinice
Hlaenje Grejanje
RZAG35~60 –20~52°C DB –20~24°C DB
–21~18°C WB 18~32°C DB 10~30°C DB
RZAG71~140 –20~52°C DB –19,5~21°C DB
–20~15,5°C WB 18~37°C DB
12~28°C WB
10~27°C DB
RZASG71~140 –15~46°C DB –14~21°C DB
–15~15,5°C WB 20~37°C DB
14~28°C WB
10~27°C DB
Unutrašnja temperatura
(a) Da bi se izbegla kondenzacija i kapanje vode iz jedinice. Ako su temperatura ili vlanost vazduha izvan ovih uslova, mogu se ukljuiti sigurnosni ureaji, i klima ureaji moda nee raditi.
4 Ušteda energije i optimalan rad
OPREZ
NIKADA nemojte izlagati decu, biljke ili ivotinje direktnom toku vazduha.
UPOZORENJE
NEMOJTE postavljati predmete ispod unutrašnje i/ili spoljašnje jedinice gde mogu da se pokvase. U suprotnom, kondenzacija na jedinici ili cevima za rashladno sredstvo, prljavština na filteru za vazduh ili blokiran odvod mogu da izazovu curenje, pa predmeti koji se nalaze ispod jedinice mogu da se zaprljaju ili oštete.
OBAVEŠTENJE
NEMOJTE koristiti sistem u druge svrhe. Da bi se izbeglo pogoršanje kvaliteta, NE koristite jedinicu za hlaenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, ivotinja ili umetnikih predmeta.
OPREZ
NE puštajte sistem u rad kada koristite sobni insekticid za zamagljivanje. Hemikalije mogu da se nakupe u jedinici, i da ugroze zdravlje ljudi preosetljivih na hemikalije.
UPOZORENJE
NEMOJTE stavljati bocu sa zapaljivim sprejem pored klima ureaja i NEMOJTE koristiti sprejeve. Na taj nain moe doi do poara.
Pridravajte se sledeih mera predostronosti da biste obezbedili pravilan rad sistema.
Spreite da u sobu ulazi direktna suneva svetlost tokom operacije hlaenja, koristei zavese ili roletne.
esto provetravajte. Dugotrajna primena zahteva da obratite posebnu panju na provetravanje.
Drite zatvorena vrata i prozore. Ako vrata i prozori ostanu otvoreni, vazduh e izlaziti iz sobe, i izazvati opadanje efekta hlaenja ili grejanja.
Pazite da NE hladite i ne grejete previše. Da biste uštedeli energiju, drite zadatu temperaturu na umerenu vrednosti.
NIKADA ne stavljajte predmete pored ulaznog ili izlaznog otvora za vazduh jedinice. To moe izazvati efekat smanjenog grejanja/ hlaenja ili prekida rada.
Kada se jedinica NE koristi u duem periodu, iskljuite glavni prekida za napajanje jedinice. Ako je glavni prekida za napajanje ukljuen, jedinica troši struju. Pre ponovnog pokretanja jedinice, ukljuite glavni prekida za napajanje 6 sati pre poetka rada, da biste obezbedili neometan rad.
Mogua je pojava kondenzacije ako je vlanost vazduha iznad 80%, ili ako je izlaz za pranjenje blokiran.
Pravilno podesite sobnu temperaturu, da bi okruenje bilo prijatno. Izbegavajte preterano grejanje ili hlaenje. Zapazite da moe proi neko vreme dok sobna temperatura ne dostigne zadatu. Razmotrite upotrebu opcije podešavanja tajmera.
Podesite smer toka vazduha, kako biste izbegli da se hladan vazduh skuplja na podu ili topao vazduh ispod plafona. (Gore do plafona tokom operacije hlaenja ili sušenja, a dole tokom operacije grejanja)
Izbegavajte da vazduh ide pravo na osobe u prostoriji.
5 Odravanje i servis
5.1 Pregled: Odravanje i servis Instalater treba da obavi godišnje odravanje.
O rashladnom sredstvu Ovaj proizvod sadri fluorisane gasove staklene bašte. NE ISPUŠTAJTE gasove u atmosferu.
Vrsta rashladnog sredstva: R32
Tip rashladnog sredstva: R410A
OBAVEŠTENJE
U Evropi se emisija gasova sa efektom staklene bašte ukupne koliine rashladnog sredstva u sistemu (izraena kao ekvivalent tona CO2) koristi za odreivanje intervala odravanja. Pridravajte se primenljivih zakona.
Formula za izraunavanje emisije gasova sa efektom staklene bašte: GWP vrednost rashladnog sredstva x ukupno punjenje rashladnog sredstva [u kg] / 1000
Za više informacija se obratite svom dobavljau.
UPOZORENJE
R410A je nezapaljivo rashladno sredstvo, a R32 je slabo zapaljivo rashladno sredstvo; oni obino ne cure. Ako rashladno sredstvo curi u prostoriju i doe u kontakt sa plamenom iz plamenika, grejalice ili šporeta, to moe dovesti do poara (u sluaju R32) ili nastanka štetnog gasa.
Iskljuite sve zapaljive ureaje za grejanje, provetrite prostoriju i obratite se dobavljau od koga ste kupili ureaj.
Nemojte koristiti ureaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen deo iz koga je curelo rashladno sredstvo.
5 Odravanje i servis
5 FDXM25~60F3V1B(9) Klima ureaji sa split sistemom 4P456959-1B – 2018.07
UPOZORENJE
NEMOJTE bušiti niti spaljivati delove kroz koje protie rashladno sredstvo.
NEMOJTE koristiti materije za išenje ili sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koja je preporuio proizvoa.
Imajte u vidu da je rashladno sredstvo u sistemu bez mirisa.
OBAVEŠTENJE
OPREZ
OPASNOST: RIZIK OD ELEKTROKUCIJE
Da biste oistili klima ureaj ili filter za vazduh, obavezno prekinite rad i iskljuite svako napajanje elektrinom energijom. Inae moe doi do povrede i strujnog udara.
UPOZORENJE
NEMOJTE ispirati ureaj.
NEMOJTE stavljati predmete koji sadre vodu na ureaj.
OPREZ
Posle duge upotrebe, proverite postolje i prikljuke ureaja zbog moguih ošteenja. Ako su ošteeni, ureaj moe da padne i izazove povredu.
OPREZ
NE dodirujte rebra izmenjivaa toplote. Ta rebra su oštra i mogu da izazovu posekotine.
OBAVEŠTENJE
Kada istite izmenjiva toplote, obavezno uklonite kutiju za prekidae i motor ventilatora. Voda ili deterdent mogu da oštete izolaciju elektronskih komponenata, dovodei do pregorevanja tih komponenata.
UPOZORENJE
5.2 Da biste oistili kadicu za kondenzat
Oistite kadicu za kondenzat tako da NE bude zaepljena i prašnjava.
5.3 išenje filtera za vazduh, usisne rešetke, izlaza vazduha i spoljašnjih ploa
5.3.1 Da biste oistili izlaz vazduha i spoljašnje ploe
UPOZORENJE
NEMOJTE dozvoliti da se spoljašnja jedinica pokvasi. Mogue posledice: Strujni udar ili poar.
OBAVEŠTENJE
NEMOJTE koristiti benzin, benzen, razreiva, prašak za poliranje ili teni insekticid. Mogue posledice: Obezbojenje i deformacija.
NEMOJTE koristiti vodu ili vazduh temperature 50°C ili više. Mogue posledice: Obezbojenje i deformacija.
NEMOJTE snano da ribate kada perete lopaticu vodom. Mogue posledice: Površinski zaptivni sloj se skida.
Brišite mekanom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdent.
5.3.2 Da biste oistili filter za vazduh Kada se isti filter za vazduh:
Okvirno pravilo: istite svakih 6  meseci. Ako je vazduh u sobi izuzetno zagaen, poveajte uestalost išenja.
U zavisnosti od postavki, korisniki interfejs moe da izbaci poruku VREME ZA IŠENJE FILTERA ZA VAZDUH. Oistite filter za vazduh kada se poruka pojavi.
Ako je nemogue oistiti prljavštinu, zamenite filter za vazduh (= opciona oprema).
Kako se isti filter za vazduh:
1 Uklonite filter za vazduh. Gurnite kuke i izvucite filter kao što je prikazano na donjoj ilustraciji. (2 kuke za tip 25 i 35, ili 3 kuke za tip 50 i 60)
usisavanje sa zadnje strane usisavanje sa donje strane
2 1
2 1
2 Oistite filter za vazduh. Koristite usisiva ili operite vodom. Ako je filter za vazduh veoma prljav, koristite meku etku i neutralni deterdent.
3 Osušite filter za vazduh u senci.
4 Ponovo namestite filter za vazduh. Zakaite filter iza pokretnog poklopca, i poveite filter za glavnu jedinicu, istovremeno gurajui kuke nadole.
usisavanje sa zadnje strane usisavanje sa donje strane
6 Rešavanje problema
Uputstvo za rad
6 FDXM25~60F3V1B(9)
2 1
2 1
6 Pritisnite dugme RESETOVANJE ZNAKA ZA FILTER.
Rezultat: Poruka VREME ZA IŠENJE FILTERA ZA VAZDUH nestaje sa korisnikog interfejsa.
5.4 Odravanje pre dugakog perioda mirovanja
Npr. na kraju sezone.
Neka unutrašnje jedinice rade u operaciji samo sa ventilatorom oko pola dana, da bi se osušila unutrašnjost jedinica.
Iskljuite napajanje. Ekran korisnikog interfejsa nestaje. Kada se glavno napajanje ukljui, klima ureaj e trošiti neku koliinu energije, ak i ako ne radi.
Oistite filtere za vazduh i kuišta unutrašnjih jedinica. Obratite se instalateru ili osobi zaduenoj za odravanje radi išenja filtera za vazduh i kuišta unutrašnjih jedinica. Saveti za odravanje i postupci išenja dati su u prirunicima za instalaciju/rad unutrašnjih jedinica. Uverite se da su oišeni filteri za vazduh ponovo instalirani na istom mestu.
Uklonite baterije iz korisnikog interfejsa.
5.5 Odravanje nakon dugakog perioda mirovanja
Npr. na poetku sezone.
Proverite i uklonite sve što moe da blokira izlazne i ulazne ventile unutrašnjih i spoljašnjih jedinica.
Proverite da li je uzemljenje dobro prikljueno.
Proverite da li je neka ica ošteena. Obratite se dobavljau ako ima nekih problema.
Oistite filtere za vazduh i kuišta unutrašnjih jedinica. Obratite se instalateru ili osobi zaduenoj za odravanje radi išenja filtera za vazduh i kuišta unutrašnjih jedinica. Saveti za odravanje i postupci išenja dati su u prirunicima za instalaciju/rad unutrašnjih jedinica. Uverite se da su oišeni filteri za vazduh ponovo instalirani na istom mestu.
Ukljuite elektrino napajanje najmanje 6 sati pre rada sa jedinicom, da biste obezbedili nesmetan rad. im se ukljui elektrino napajanje, pojavljuje se ekran korisnikog interfejsa.
6 Rešavanje problema Ako se desi jedan od sledeih kvarova, preduzmite dole navedene mere i obratite se svom dobavljau.
UPOZORENJE
Prekinite rad i dovod struje ako se desi nešto neuobiajeno (miris nagorelog, itd.).
Ako ostavite ureaj da radi pod tim uslovima, to moe da dovede do kvara, strujnog udara ili poara. Obratite se dobavljau.
Sistem MORA da popravi kvalifikovani serviser.
Ako sistem NE radi pravilno, osim gore pomenutih sluajeva, i nijedan od gornjih kvarova nije vidljiv, ispitajte sistem prema sledeim postupcima.
Kvar Mera Ako sistem uopšte ne radi.
Proverite da li je u pitanju prekid elektrinog napajanja. Saekajte da se napajanje ponovo uspostavi. Ako se nestanak napajanja desi tokom rada, sistem se automatski ponovo pokree po povratku napajanja.
Proverite da li je pregoreo osigura ili se aktivirao automatski prekida. Po potrebi zamenite osigura ili resetujte automatski prekida.
Da li su baterije stavljene u daljinski upravlja?
Da li je podešavanje tajmera tano? Sistem radi, ali je hlaenje ili grejanje nedovoljno.
Proverite da li je ulaz ili izlaz vazduha spoljašnje ili unutrašnje jedinice blokiran nekom preprekom. Uklonite sve prepreke, i proverite da li vazduh moe slobodno da protie.
Proverite da li je zapušen filter za vazduh. Obratite se dobavljau da oisti filter za vazduh.
Proverite podešenu temperaturu. Pogledajte prirunik za korisniki interfejs.
Proverite da li je ugao protoka vazduha odgovarajui. Pogledajte prirunik za korisniki interfejs.
Proverite da li je brzina ventilatora podešena na malu brzinu. Pogledajte prirunik za korisniki interfejs.
Proverite da li su otvorena vrata ili prozori. Zatvorite vrata i prozore da biste spreili ulazak vazduha.
Proverite da li direktna suneva svetlost ulazi u prostoriju. Koristite zavese ili roletne.
Ako je izvor toplote u prostoriji prejak (kod hlaenja). Efekat hlaenja se smanjuje ako je dovod toplote u sobu preveliki.
Proverite da li ima previše osoba u prostoriji tokom operacije hlaenja. Proverite da li je izvor toplote u prostoriji prejak.
Rad se iznenada zaustavlja. (radna lampica trepe.)
Proverite da li je zapušen filter za vazduh. Obratite se dobavljau da oisti filter za vazduh (pogledajte "Odravanje" u priruniku za unutrašnju jedinicu).
Proverite da li je ulaz ili izlaz vazduha spoljašnje ili unutrašnje jedinice blokiran nekom preprekom. Uklonite prepreke, iskljuite automatski prekida OFF i ponovo ga ukljuite ON. Ako lampica i dalje trepe, obratite se svom dobavljau.
Proverite da li sve unutrašnje jedinice povezane sa spoljašnjom jedinicom u multi sistemu rade po istom reimu.
7 Odlaganje
7 FDXM25~60F3V1B(9) Klima ureaji sa split sistemom 4P456959-1B – 2018.07
Kvar Mera Tokom rada se javlja nenormalno funkcionisanje.
Klima ureaj moe loše da radi zbog groma ili radio talasa. Iskljuite automatski prekida OFF i ponovo ga ukljuite ON.
Ako posle provere svih gornjih stavki ne moete sami da rešite problem, obratite se instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela jedinice (po mogunosti, sa proizvoakim brojem) i datum instaliranja (verovatno naveden na garantnom listu).
6.1 Simptomi koji NE predstavljaju kvar sistema
Sledei simptomi NE predstavljaju kvar sistema:
6.1.1 Simptom: Sistem ne radi Klima ureaj ne poinje da radi odmah nakon pritiska na dugme
UKLJUENO/ISKLJUENO na korisnikom interfejsu. Ako radna lampica svetli, klima ureaj je u normalnom stanju. On ne poinje odmah da radi jer se aktivira jedan od sigurnosnih ureaja kako bi se izbeglo preoptereenje klima ureaja. Klima ureaj e se ponovo automatski ukljuiti nakon 3 minuta.
Klima ureaj ne poinje da radi odmah nakon ukljuivanja napajanja. Saekajte 1 minut, dok se mikro kompjuter ne pripremi za rad.
Klima ureaj ne poinje da radi odmah pošto se dugme za postavku temperature vrati u prethodni poloaj nakon pritiskanja. On ne poinje odmah da radi jer se aktivira jedan od sigurnosnih ureaja kako bi se izbeglo preoptereenje klima ureaja. Klima ureaj e se ponovo automatski ukljuiti nakon 3 minuta.
Spoljašnja jedinica se zaustavila. To je stoga što je sobna temperatura dostigla zadatu temperaturu. Ureaj se prebacuje na operaciju ventilatora. " " (ikonica za spoljašnju kontrolu) se prikazuje na korisnikom interfejsu, a stvarni rad se razlikuje od postavki korisnikog interfejsa. Kod multi-split modela, mikro kompjuter izvršava sledeu kontrolu u zavisnosti od reima rada druge unutrašnje jedinice.
Brzina ventilatora je razliita od zadate. Pritiskom na dugme za kontrolu brzine ventilatora, brzina ventilatora se ne menja. Kada sobna temperatura dostigne zadatu temperaturu u reimu grejanja, ili kada se postigne maksimalni kapacitet jedinice, spoljašnja jedinica e se zaustaviti, i unutrašnja jedinica e raditi u reimu samo ventilator (mala brzina ventilatora). U sluaju multi- split sistema, unutrašnja jedinica naizmenino radi u reimu sa zaustavljenim ventilatorom i samo ventilator (LL= mala brzina ventilatora). Tako se spreava da hladan vazduh duva pravo u nekoga ko se nalazi u prostoriji.
6.1.2 Simptom: Bela izmaglica izlazi iz jedinice (unutrašnja jedinica)
Kada je tokom operacije hlaenja velika vlanost vazduha (na mestima gde ima masnoe i prašine). Ako je unutrašnjost unutrašnje jedinice veoma zagaena, temperaturna raspodela u prostoriji postaje neravnomerna. Neophodno je oistiti unutrašnjost unutrašnje jedinice. Pitajte dobavljaa za podatke o išenju jedinice. Za tu operaciju neophodan je obueni serviser.
Kada se klima ureaj prebaci na operaciju grejanja nakon operacije odmrzavanja. Vlaga nastala otapanjem prelazi u paru, i izlazi.
6.1.3 Simptom: Prašina izlazi iz jedinice Kada se jedinica koristi prvi put nakon dueg vremena. To je stoga što je prašina dospela u jedinicu.
6.1.4 Simptom: Oseaju se mirisi iz jedinice Jedinica moe da apsorbuje miris prostorije, nameštaja, cigareta, itd. a zatim ih ponovo ispušta.
6.1.5 Simptom: Rad je iznenada prekinut (radna lampica je ukljuena)
Klima ureaj moe da se zaustavi radi zaštite sistema usled velikih kolebanja napona. On e automatski nastaviti rad nakon oko 3 minuta.
6.1.6 Simptom: Spoljašnji ventilator se okree dok klima ureaj ne radi
Pošto je rad prekinut. Spoljašnji ventilator nastavlja da se okree još 30 sekundi, radi zaštite sistema.
Dok klima ureaj ne radi. Spoljašnja temperatura je veoma visoka, spoljašnji ventilator poinje da se okree radi zaštite sistema.
6.1.7 Simptom: Operacija grejanja je iznenada prekinuta i uje se zvuk teenja
Sistem uklanja kristale leda sa spoljašnje jedinice. Saekajte oko 3 do 8 minuta.
7 Odlaganje OBAVEŠTENJE
NE pokušavajte sami da demontirate sistem: demontaa sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova MORA da bude izvedena u skladu sa primenljivim zakonom. Jedinice MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe, reciklae i obnavljanja.
4P456959-1B 2018.07
C op
yr ig
ht 2
01 7
D ai
ki n
5 Odravanje i servis
5.2 Da biste oistili kadicu za kondenzat
5.3 išenje filtera za vazduh, usisne rešetke, izlaza vazduha i spoljašnjih ploa
5.3.1 Da biste oistili izlaz vazduha i spoljašnje ploe
5.3.2 Da biste oistili filter za vazduh
5.4 Odravanje pre dugakog perioda mirovanja
5.5 Odravanje nakon dugakog perioda mirovanja
6 Rešavanje problema
6.1.1 Simptom: Sistem ne radi
6.1.2 Simptom: Bela izmaglica izlazi iz jedinice (unutrašnja jedinica)
6.1.3 Simptom: Prašina izlazi iz jedinice
6.1.4 Simptom: Oseaju se mirisi iz jedinice
6.1.5 Simptom: Rad je iznenada prekinut (radna lampica je ukljuena)
6.1.6 Simptom: Spoljašnji ventilator se okree dok klima ureaj ne radi
6.1.7 Simptom: Operacija grejanja je iznenada prekinuta i uje se zvuk teenja
7 Odlaganje