1 Model Pengajaran Pgsr

80
MODEL-MODEL PENGAJARAN PN. NORLIZA JAAFAR JABATAN ILMU PENDIDIKAN IPG KAMPUS ILMU KHAS KUALA LUMPUR

description

1 Model Pengajaran Pgsr

Transcript of 1 Model Pengajaran Pgsr

Page 1: 1 Model Pengajaran Pgsr

MODEL-MODEL PENGAJARAN

PN. NORLIZA JAAFAR JABATAN ILMU PENDIDIKAN

IPG KAMPUS ILMU KHAS

KUALA LUMPUR

Page 2: 1 Model Pengajaran Pgsr
Page 3: 1 Model Pengajaran Pgsr
Page 4: 1 Model Pengajaran Pgsr

MODEL PENGAJARAN

Didefinasikan sebagai perihalan persekitaran

pembelajaran yang dijadikan panduan untuk

merancang kurikulum, kursus dan unit

pembelajaran.

Digunakan untuk melakukan persediaan bahan-

bahan pengajaran dan pembelajaran.

Page 5: 1 Model Pengajaran Pgsr

JENIS-JENIS MODEL PENGAJARAN

• Pembelajaran Masteri (Bloom,1968)

•Pengajaran Langsung Glaser/ Good et al.,1994)

•Sosial (Bandura,1961)

• Koperatif

• Kolaboratif

• Model Inkuiri

• Pengajaran Konsep

• Ekspositori

• Synectics

• Inkuri Suchman

• Advance Organizers

• Pembelajaran Tidak Berarah (Rogers)

• ProjekPenyempurnaan Kendiri

• Latihan Kesedaran

MODEL PERSONAL

MODEL PPROSESAN MAKLUMAT

MODEL BEHAVIORISME

MODEL SOSIAL

Page 6: 1 Model Pengajaran Pgsr

Fungsi Model Pengajaran

Beri peluang kepada

guru tentang langkah-

langkah mengajar.

Membentuk rangka

pengajaran yang

lengkap untuk penyelia

dalam proses pengajaran

sebagai rujukan

Sebagai panduan asas

kepada guru dalam sesi

maklum balas serta

pengubahsuaian

untuk proses pengajaran

Page 7: 1 Model Pengajaran Pgsr

MODEL PEMPROSESAN

MAKLUMAT

Page 8: 1 Model Pengajaran Pgsr

Model Pemprosesan Maklumat

• Berfokuskan kepada naluri semulajadi kita untuk memahami dunia dengan lebih mendalam.

• Melalui langkah-langkah bersistematik dan berurutan;

i. Kepekaan terhadap masalah yang timbul

ii. Pemerolehan dan penyusunan maklumat

iii. Penjanaan cara-cara penyelesaian yang sesuai

iv. Pengembangan konsep yang berkenaan

Page 9: 1 Model Pengajaran Pgsr

CONTOH MODEL

PEROLEHAN KONSEP

• BRUNER

• GOODNOW

• AUSTIN

PEMIKIRAN INDUKTIF

• TABA

LATIHAN INKUIRI

• SUCHMAN

• SAINS

• SOSIAL

ADVANCE ORGANIZERS

• AUSUBEL

Page 10: 1 Model Pengajaran Pgsr

Pengajaran Konsep

• Berpaksi kajian Bruner, Goodnow dan Austin

untuk meningkatkan kecekapan murid-murid

terhadap pemahaman konsep-konsep.

• Menunjukkan cara persembahan maklumat

secara berkesan.

• Menunjukan cara penyampaian dan penjelasan

konsep dengan berkesan.

• Cthnya: kaedah inkuiri dan ekspositori

Page 11: 1 Model Pengajaran Pgsr

A. Model Ekspositori

• Model Resepsi Ausubel merupakan contoh bagi

model ekspositori. Di mana penyampaian

pengajaran berdasarkan isi pelajaran yang

dirancang secara logik dan sistematik kepada

pelajar. Pelajar pula mengintegrasikan ilmu

pengetahuan sedia ada dengan menggunakan

bahan pelajaran baru dengan inisiatif sendiri untuk

memperolehi ilmu pengetahuan baru.

• Ia juga sesuai dengan Model Pengajaran Robert

Glaser yang membahagikan proses pengajaran

kepada 4 komponen iaitu Objektif Pengajaran,

Pengetahuan Sedia Ada, Kaedah Mengajar dan

Penilaian.

Page 12: 1 Model Pengajaran Pgsr

a. MODEL EKSPOSITORI

MENGENAI PENERANGAN

YANG JELAS DAN TERPERINCI

MERUPAKAN PENYAMPAIAN

MAKLUMAT ATAU ISI KANDUNGAN PENGAJARAN

SECARA LANGSUNG KEPADA MURID

GURU MEMBERI PENERANGAN

DAN MURID MENDENGAR

Page 13: 1 Model Pengajaran Pgsr

1. PENGENALAN DAN

PENERANGAN ISI OLEH GURU

2. MURID MENDENGAR PENERANGAN OLEH GURU

3. MURID MENDENGAR PENERANGAN DAN

MENCATAT ISI PENTING

4. GURU MENERANGKAN TENTANG FAKTA, KONSEP, PRINSIP

DAN TEORI

Page 14: 1 Model Pengajaran Pgsr

Model Ekspositori

• Memberi penerangan yang jelas dan terperinci

• Penyampaian isi kandungan pelajaran secara langsung kepada

murid.

• Contoh kaedah yang digunakan ialah seperti penerangan, bercerita,

tunjuk cara.

• Dalam proses ini, guru akan memberi penerangan terlebih dahulu,

murid mendengar dengan teliti sehingga mereka faham dan

seterusnya mengingatinya/merekodkan isi penting dalam buku nota /

latihan.

Contoh:

Guru menerang, menginterpretasi dan menghuraikan idea dan konsep daripada buku teks.

Menerang sambil membuat tunjuk cara seperti melukis, membina bentuk geometri.

Menerangkan langkah-langkah penyelesaian masalah. Menerangkan sesuatu konsep dengan alat bantu mengajar.

Page 15: 1 Model Pengajaran Pgsr

Implikasi Model Pengajaran Ekspositori

• Sesuai digunakan untuk mengajar konsep dan

kemahiran pada peringkat perkembangan.

• Menjimatkan masa kerana guru terus

menyampaikan isi pelajaran

• Digunakan dalam peringkat perkembangan

sahaja dan tidak secara keseluruhan pengajaran

dan pembelajaran.

• Kalau digunakan secara keseluruhannya ia akan

menjadi kaedah syarahan yang mana tidak

sesuai dan tidak berkesan dengan murid sekolah

rendah.

Page 16: 1 Model Pengajaran Pgsr

A(i)MODEL PEMBELAJARAN RESEPSI AUSUBEL

• Maklumat terancang yang lengkap diberi

kepada pelajar.

• Pelajar menyimpan maklumat ke dalam struktur

kognitif.

PEMBELAJARAN

melalui

Bermakna

PENEMUAN RESEPSI

Hafalan

Bermakna

Hafalan

Page 17: 1 Model Pengajaran Pgsr

Pembelajaran Bermakna

2 proses pembelajaran bermakna.

• Derivative Subsumption: Membuat andaian tentang

sesuatu situasi/ konsep. Maklumat baru yg dipelajari

adalah sesuatu konsep yg pernah dipelajari.

Cth: Murid tahu konsep rumah: Dinding, tingkap,

bumbung, bilik, dapur. Kemudian, murid pelajari

mengenai pangsapuri yg belum pernah dilihat. Murid

akan buat pengubahsuaian terhadap konsep sedia ada.

• Correlative Subsumption: Membuat perkaitan tentang

sesuatu konsep.

Cth: Guru memperkenalkan konsep igloo. Bagi

memahami maklumat baru ini, M perlu ubahsuai konsep

rumah bahawa rumah bukan sahaja diperbuat drp batu

dan kayu tetapi juga boleh dibuat drp ais.

Page 18: 1 Model Pengajaran Pgsr

STRATEGI PEMBELAJARAN RESEPSI

1 • Pengelolaan Awal

2 • Perhubungan Konsep

3 • Pembezaan Progresif

4 • Penyesuaian Secara Integrasi

Page 19: 1 Model Pengajaran Pgsr

A(ii) MODEL PENGAJARAN ROBERT GLASER

MAKLUMBALAS

OBJEKTIF PENGAJARAN

PENGETAHUAN SEDIA ADA

KAEDAH MENGAJAR

PENILAIAN

Page 20: 1 Model Pengajaran Pgsr

A(iii) MODEL KOMUNIKASI WILBUR SCHRAMM

SUMBER

RANGSANGAN DESTINASI

(orang) MESEJ

ISYARAT

ENKOD DEKOD

Page 21: 1 Model Pengajaran Pgsr

A(iv) MODEL PENGAJARAN SIM

OBJEKTIF

ISI

GURU MURID

PERSEKITARAN

(ALAM BELAJAR)

Page 22: 1 Model Pengajaran Pgsr

A(v) MODEL TABA: Pembentukan Konsep

• Peringkat penyusunan data 1

2

• Peringkat membentuk hukum 3

• Peringkat aplikasi 4

Peringkat membentuk konsep

Page 23: 1 Model Pengajaran Pgsr

A(vi) MODEL INKUIRI

MERANGKUMI SEGALA PROSES

SOAL SELIDIK UNTUK

MENDAPAT JAWAPAN

DAN KESIMPULAN

PERLUKAN MURID MENGENAL PASTI

SOALAN ATAU MASALAH,

MEMBENTUK HIPOTESIS

MARANCANG AKTIVITI KAJIAN, MENJALANKAN

KAJIAN DAN SIASATAN DAN

MEMBUAT RUMUSAN.

Page 24: 1 Model Pengajaran Pgsr

Model Inkuiri

• Proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau

kesimpulan daripada sesuatu masalah yang dikemukakan.

• Proses mendapatkan jawapan atau pengetahuan atau

kebenaran melalui proses penyoalan.

• Langkah-langkah model ini:

- Menyenaraikan masalah / mengenal pasti masalah

- Membentuk hipotesis,

- Merancang aktiviti kajian

- Menjalankan kajian melalui mengumpul data dari pelbagai

sumber

- Menilai data yang dikumpul

- Membuat rumusan atau kesimpulan

Page 25: 1 Model Pengajaran Pgsr

Jenis-Jenis Model Inkuiri

• Model Inkuiri Sains – topik berunsur sains

• Model Inkuiri Sosial – topik berunsur kemasyarakatan dan kemanusiaan.

• Model Inkuiri Jurisprudential – Mencari kebenaran terhadap sesuatu isu

• Model Inkuiri Suchman - Menjalankan kajian dalam pendidikan dengan kaedah ahli sains.

Page 26: 1 Model Pengajaran Pgsr

Mengenal

pasti Masalah

Mencari Maklumat

Membuat Hipotesis

Menguji Hipotesis

Membuat Kesimpulan

Model inkuiri sains

Page 27: 1 Model Pengajaran Pgsr

Pembentukan masalah oleh

Guru

Pembentukan hipotesis oleh

murid

Perbincangan pengesahan

hipotesis

Mencari sokongan hipotesis

Membuat rumusan

Inkuiri Sosial

Page 28: 1 Model Pengajaran Pgsr

3.Model Inkuiri Jurisprudential • Digunakan untuk mencari kebenaran & ketepatan isu-isu

berlandaskan kepada aktiviti perdebatan.

• Contohnya seperti Belajar Sains adalah lebih berguna daripada belajar sastera.

4.Model Inkuiri Suchman • Diperkenalkan oleh Richard Suchman berlandaskan

andaian bahawa strategi-strategi yang digunakan oleh ahli sains untuk menjalankan kaji selidik boleh juga digunakan sebagai model pengajaran dalam mata pelajaran sekolah, khasnya mata pelajaran Sains.

Page 29: 1 Model Pengajaran Pgsr

Langkah-langkah Model Inkuiri Suchman

1. Guru menentukan & mengemukakan masalah untuk diselesaikan.

2. Guru menerangkan proses inkuiri untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan.

3. Pelajar dibimbing membuat hipotesis dengan mengumpulkan data yang berkaitan.

4. Pelajar menggunakan data untuk menguji hipotesis dengan tujuan membentuk teori yang berkaitan.

5. Pelajar berbincang dan membuat rumusan tentang peraturan/ syarat yang berkaitan dengan teori yang telah dibentuk.

6. Guru & pelajar berbincang menganalisis proses inkuiri yang dijalankan dengan tujuan membaiki kelemahan penyelesaian yang telah didapati dahulu.

Page 30: 1 Model Pengajaran Pgsr

Implikasi Model Inkuiri Suchman dalam P&P

• Menentukan objektif pelajaran mengikut tahap kebolehan pelajaran & menyediakan bahan pelajaran yang sesuai.

• Merancang langkah-langkah untuk membentuk sesuatu konsep, prinsip atau teori dengan jelas & terpeinci.

• Membimbing & membetulkan aktiviti-aktiviti pelajar yang terpesong daripada objektif pelajaran.

• Menggalakkan pelajar melibatkan diri secara aktif dalam proses inkuiri.

• Selepas peringkat akhir inkuiri, guru harus memberi ulasan atau penilaian terhadap hasil inkuiri pelajar.

Page 31: 1 Model Pengajaran Pgsr

Kelebihan Model Inkuiri

1. Berasaskan strategi pemusatan murid. Murid dapat peluang melibatkan diri sepenuhnya dalam aktiviti pembelajaran.

2. Mengahasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap rumusan.

3. Membangkitkan naluri ingin tahu murid serta menimbulkan minat mereka.

4. Ilmu pengetahuan yang diperoleh akan kekal dalam ingatan dengan lebih lama.

5. Melatih murid berfikir secara saintifik & rasional.

Page 32: 1 Model Pengajaran Pgsr

Model Pemerosesan Maklumat: Gagne

• Model ini diperkenalkan oleh Robert M. Gagne yang

menjelaskan bagaimana manusia memperolehi maklumat

dalam sesuatu proses pembelajaran.

• Mengikut teori ini, rangsangan-rangsangan dari persekitaran

luar akan diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria

manusia. Maklumat ini diproses / ditafsir dalam stor ingatan

jangka pendek dan kemudian dihantar ke stor ingatan

jangka panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak

balas.

• Pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka

panjang untuk mengaitkannya dengan pengalaman baru

bagi memudahkan proses pembelajaran baru berlaku.

Page 33: 1 Model Pengajaran Pgsr

Model Pemerosesan Maklumat R.M Gagne

Persekitaran

Ransangan-Ransangan

Stor Ingatan

Jangka

Panjang

Penggerak

Tindak Balas Rakaman Deria

Stor Ingatan Jangka

Pendek

Pelaksanaan

Fasa

Maklumbalas

Fasa

Prestasi

Fasa Generalisasi

Fasa Meningkatkan

Kembali

Fasa Penahan

Fasa Penyimpanan

Fasa Kefahaman

Fasa Motivas i

8 Fasa

Page 34: 1 Model Pengajaran Pgsr

FASA MOTIVASI

• Jangkaan

FASA KEFAHAMAN

Perhatian, pemilihan persepsi

FASA PEMEROLEHAN/PENYIMPANAN

Koding, enkod maklumat disimpan

FASA PENAHANAN

Menyimpan ingatan

FASA INGATAN SEMULA

Ingat kembali yg dipelajari

FASA GENERALISASI

Pemindahan pemelajaran

FASA PERLAKUAN

Gerak balas

FASA MAKLUM BALAS

Pengukuhan drp guru

Mengaktif motivasi, beritahu Murid objektif pelajaran

Menarik perhatian

Merangsang ingatan semula

Menyediakan panduan pelajaran/ Salin nota (cth: peta Minda)

Membantu penyimpanan/ Latih tubi/ self talk

Menggalakkan pemindahan pembelajaran/ buat nota

Elisitasi perlakuan

Memberi maklum balas

FASA PEMBELAJARAN MASA FASA PENGAJARAN

8 PERINGKAT PEMBELAJARAN GAGNE

1

2

3

4

5

6

7

8

Page 35: 1 Model Pengajaran Pgsr

9 langkah pengajaran-Gagne: 2005

1. Menarik perhatiam

2. Maklum objektif pembelajaran

3. Merangsang ingatan pembelajaran lepas

4. Mengemukakan bahan rangsangan

5. Memberi bimbingan pembelajaran

6. Menggalakkan perlakuan

7. Beri maklum balas prestasi

8. Menilai prestasi

9. Merangsang penyimpanan dan pemindahan

Penerimaan corak-corak implus neutral.

Cetuskan satu proses kawalan eksekutif

Retrieval pengetahuan sedia ada dalam ingatan jangka pendek

Menekankan ciri-ciri untuk persepsi pilihan

Pengekodan semantik, tips untuk retrieval

Meletuskan organisasi respons

Meletiskan retrieval: Beri ruang peneguhan

Memberi klu/ tips dan strategi untuk retrieval.

PERISTIWA PENGAJARAN KAITAN DENGAN PROSES PEMBELAJARAN

Page 36: 1 Model Pengajaran Pgsr

Implikasi Model Pembelajaran Gagne

• Proses pembelajaran bermula daripada

rangsangan luar.

• Bergantung kepada motivasi luaran dan

dalaman.

• Fasa maklum balas adalah terpenting kerana

fasa ini dapat mengukuhkan konsep ilmu yang

diperolehi.

• Proses ini berkait rapat dengan konsep

kesediaan, motivasi,pengamatan, penanggapan,

ingatan dan lupaan dan pemindahan

pembelajaran.

Page 37: 1 Model Pengajaran Pgsr

Model Synectics

• Direka bentuk untuk

mengajar kemahiran

menyelesaikan masalah

dan aktiviti penulisan

• Dalam konteks bilik darjah,

murid-murid akan mengikuti

satu siri bengkel sehingga

mereka berupaya

mengaplikasi prosedur-

prosedur secara individu

dan kumpulan koperatif

Synectics bermaksud membawa kesemua perkara dalam satu perkaitan yang bersepadu

Page 38: 1 Model Pengajaran Pgsr

MODEL PENGAJARAN BEHAVIORIS

Page 39: 1 Model Pengajaran Pgsr

Model behavioris

• Berasaskan eksperimen pelaziman klasik Pavlov.

• Pembelajaran berasaskan ganjaran Thorndike dan kajian Watson

• Dikenali sebagai teori pembelajaran sosial atau modifikasi tingkah laku

• Mempunyai mekanisme pembetulan kendiri berupaya mengubahsuai tingkah laku berdasarkan maklumbalas sejauh mana berjaya melakukan tugasan

Page 40: 1 Model Pengajaran Pgsr

CONTOH MODEL

PENGAJARAN LANGSUNG

• GLASER

PEMBELAJARAN MASTERI

• BLOOM

LATIHAN ASERTIF

• ALBERTI

• EMMONS

Page 41: 1 Model Pengajaran Pgsr

Pengajaran Langsung

• Strategi berarahkan guru di

mana guru menyampaikan isi

pengajaran secara langsung

kepada murid-murid

• Agak sesuai bagi mengajar

bacaan dan matematik

Page 42: 1 Model Pengajaran Pgsr

• Langkah-langkah yang perlu;

i. Kenalpasti hasil-hasil pembelajaran yang ingin

dicapai

ii. Rangsang minat murid terhadap yang akan

disampaikan

iii. Tinjau semula pengetahuan dan kemahiran lalu

yang perlu dikuasai bagi memudahkan

kefahaman mereka

iv. Tinjau semula praktis tersebut melalui kuiz yang

akan dijawab mereka. Beri maklumbalas ke

atas jawaban yang betul dan ajar semula

kemahiran-kemahiran tertentu jika perlu

v. Beri kerja rumah bertujuan untuk mengukuhkan

kefahaman mereka. Bagi pengajaran yang

selanjutnya, tinjau semula bahan pengajaran

dan pastikan mereka berupaya mengaplikasi

apa yang telah dipelajari

Page 43: 1 Model Pengajaran Pgsr

DEFINISI

Page 44: 1 Model Pengajaran Pgsr

Seorang pelajar boleh & dapat belajar apa sahaja mengikut keadaan yang sesuai.

Pembelajaran

Masteri

Page 45: 1 Model Pengajaran Pgsr

Unit Pembelajaran 1

Pengajaran & Pembelajaran

Penilaian

Sudahkah murid menguasai?

Unit Pembelajaran 2

Teruskan

Tindakan Susulan Aktiviti

Pengayaan

Ya

Tidak Ya

Penentuan Hasil Pembelajaran

Tindakan Susulan Aktiviti

Pemulihan

MODEL PM

Page 46: 1 Model Pengajaran Pgsr

LANGKAH

PEMBELAJARAN MASTERI

Page 47: 1 Model Pengajaran Pgsr

1. MENENTUKAN HP

Mengenal pasti apa yang perlu dikuasai

Memberi tumpuan dalam penguasaan HP

Merancang pelbagai kaedah dan bahan bantu mengajar

Membantu membina ujian formatif dan sumatif

Page 48: 1 Model Pengajaran Pgsr

2. MENENTUKAN P&P DENGAN MENGGUNAKAN PELBAGAI STRATEGI, PENDEKATAN DAN KAEDAH

Inkuiri

Konstruktivisme

Pembelajaran konstektual

Pembelajaran interaktif

Pembelajaran koperatif

Eksperimen

Perbincangan

Simulasi

Projek

Kajian lapangan

Page 49: 1 Model Pengajaran Pgsr

3. PENILAIAN MENGAPA PERLU PENILAIAN DALAM PM ?

Mengesan pencapaian murid

Mengenal pasti jenis murid

Mengesan sama ada HP telah dikuasai atau belum

Mengenal pasti sebab kelemahan murid dalam sesuatu unit pembelajaran

Menentukan aktiviti pengayaan atau pemulihan

Menentukan keberkesanan kaedah p&p

Page 50: 1 Model Pengajaran Pgsr

PENILAIAN Pembinaan

ujian

Tentukan HPM

Bina/pilih item atau alat ujian

Sediakan analisis

Pentadbiran

ujian

Tadbir ujian

Pmprosesan

ujian

Periksa respons

Buat analisis terhadap

respons

Rekod pencapaian murid

Pelaporan Sedia laporan

Sampai laporan

Page 51: 1 Model Pengajaran Pgsr

4. TINDAKAN SUSULAN

Pemulihan Pengayaan

Pengukuhan Pengembangan

Page 52: 1 Model Pengajaran Pgsr

MODEL PENGAJARAN

SOSIAL

Page 53: 1 Model Pengajaran Pgsr

Model sosial

• Menurut ahli teori sosial, tingkahlaku koperatif

bukan sahaja merangsangkan murid-murid kita

secara sosial, bahkan secara inteletek

• Mereka mengesyorkan agar guru memberi

tugas pengajaran dan pembelajaran yang

memerlukan interaksi sosial bagi mencapai

matlamat tersebut

• Model-model yang terkandung dalam kumpulan

model sosial ialah pembelajaran koperatif, main

peranan dan simulasi.

Page 54: 1 Model Pengajaran Pgsr

CONTOH MODEL SOSIAL

• Slavin

• Johnson

• Kagan

KOPERATIF & KOLABORASI

• Fannie

• Shaftel

MAIN PERANAN/ SIMULASI

Page 55: 1 Model Pengajaran Pgsr

a. Pembelajaran Koperatif

• Berfokuskan perkembangan konsep dan kemahiran melalui kerja berkumpulan yang diutarakan oleh Slavin, Johnson dan Kagan.

• Mempunyai impak ke atas pencapaian akademik dan harga diri murid-murid

• Melalui kerja kumpulan bersifat koperatif, murid-murid belajar bersama-sama untuk menguasai maklumat, idea dan kemahiran

• Mereka bersaing antara satu sama lain dalam suasana yang konduksif.

Page 56: 1 Model Pengajaran Pgsr

MEMENUHI KURIKULUM

PENGUKUHAN

INTEGRASI MENYELESAI MASALAH

KEMAHIRAN SOSIAL

Page 57: 1 Model Pengajaran Pgsr

6 KONSEP UTAMA

KEMAHIRAN

KEINGINAN STRATEGI KOOPERATIF

PENGURUSAN

PASUKAN

PRINSIP ASAS

Page 58: 1 Model Pengajaran Pgsr

Kenapa koperatif – apa lebihnya ? Kenapa struktur KAGAN ?

Page 59: 1 Model Pengajaran Pgsr

KELEBIHAN

Keistimewaan

k/sama

Menyeronokkan Dinamik

Akauntibiliti

individu

Melibatkan pelbagai

TKP/Pembelajaran

Masteri

Pengurusan lebih efisen

Penglibatan aktif

dan

saksama

Penggunaan

masa berQ

Page 60: 1 Model Pengajaran Pgsr

Ciri

Struktur untuk kejayaan

…ada visi - bukan setakat kerja kumpulan atau p+p koperatif, …berstrukttur utk menggerak aktiviti …perkembangan positive minda

Page 61: 1 Model Pengajaran Pgsr

P I E S

INDIVIDUAL ACCOUNTABILITY: Akauntabiliti Individu

EQUAL PARTICIPATION: Penglibatan Seimbang

SIMULTANEOUS INTERACTION: Interaksi Bersemuka

BASIC PRINCIPLES

POSITIVE INTERDEPENDENCE: Kebergantungan Positif

Page 62: 1 Model Pengajaran Pgsr

Dinamika Kerja Kumpulan

Kolaborasi Berkongsi Menyumbang Bertukar idea Belajar dari pengalaman Merangsang untuk meningkat Mengiktiraf

Page 63: 1 Model Pengajaran Pgsr

Brain-based Learning ~ Kalau mengguna cara tradisi, kita

menghad potensi pembelajaran dan

penggunaan minda utk berkembang

~ Wujudkan pembelajaran yg ada unsur

ganjaran sbg pengiktirafan – token,

hadiah, kupon

~ Lanjutkan dgn tugasan mencabar

~ Memberi input sepanjang masa tidak

semestinya boleh diterima oleh otak –

beri masa untuk

berehat/berhenti/sibarkan tumpuan.

Kagan

Page 64: 1 Model Pengajaran Pgsr

Brain-based Learning

• Maklum balas yg segera mengurangkan

tekanan dan ketidakapstian

• Pastikan bahagian yg perlu diperbaiki secara

spesifik – apa yg kurang, yg perlu

dipertingkatkan secara segera. Kembarkan

bersama penilaian rakan sebaya – gred,

pembetulan, pengukuhan, komen secara

bertulis atau lisan

Page 65: 1 Model Pengajaran Pgsr

PERANAN GURU

berinteraksi dengan

pasukan

Menyediakan

bahan pengajaran

Menilai

prestasi pelajar

Memberi ganjaran

kepada individu

dan pasukan

Mengaitkan

idea-idea

Membentuk

norma-norma

pasukan

Memberi panduan

operasi pasukan

kecil

Membentuk

pasukan

Page 66: 1 Model Pengajaran Pgsr

PERANAN PELAJAR

Bekerjasama

dalam pasukan

Penyelesaian masalah

secara bersama

Membantu ahli

mengemukakan

idea

Semua ahli

mengambil

bahagian

Semua ahli faham

sebelum membincangkan

tugasan/masalah

Bergerak pada

kadaryang sesuai

bagisemua orang

dalam pasukan

Kepimpinan pasukan

dikongsi bersama

Bergilir-gilir

membentangkan

hasil kerja

Page 67: 1 Model Pengajaran Pgsr

b. Main Peranan

Murid-murid dikehendaki

berlakon watak-watak

berdasarkan satu situasi

hipotetikal yang dikenalpasti

Page 68: 1 Model Pengajaran Pgsr

c. Simulasi

• Menggabungkan maklumat mengenai

satu-satu kemahiran melalui

demonstrasi, praktis dan latihan khusus

sehingga kemahiran tersebut berjaya

dikuasai murid-murid

• Dibentuk berasaskan perihalan

mengenai situasi sebenar di mana kita

cuba mewujudkan satu situasi yang

mirip kepada situasi hidup dalam sesi

pengajaran

Page 69: 1 Model Pengajaran Pgsr

MODEL PENGAJARAN

PERSONAL

Page 70: 1 Model Pengajaran Pgsr

CONTOH MODEL PERSONAL

• Dewey: 1859-1952 (Penyelesaian Masalah)

• William Kilpatrick: 1871-1965

PROJEK (AMALI)

• Aplikasi kreativiti dengan melalui analogi dan metafora

SYNECTICS

Page 71: 1 Model Pengajaran Pgsr

Model Personal

• Berpegang kepada unsur keperibadian individu

• Menekankan perspektif bersifat individu serta

menggalakkan sifat berdikari demi peningkatan

kesedaran kendiri

• Berfokuskan kepada konsep-konsep seperti

Pengajian fasilitatif; berasaskan kaedah yang dipelopori oleh Rogers dan berpusatkan murid

Peningkatan kesedaran kendiri; bertumpu kepada mengembangkan kesedaran dan penunaian potensi masing-masing

Synectics; memberi perhatian kepada perkembangan dan aplikasi kreativiti

Page 72: 1 Model Pengajaran Pgsr

a. Model Projek

• Murid belajar sesuatu ilmu atau kemahiran melalui kaedah projek.

• Kaedah ini memerlukan guru membuat persediaan yang rapi dari

segi aktiviti yang perlu dilalui oleh muridnya.

• Ia akan melibatkan penyertaan murid yang penuh.

• Boleh dilaksanakan oleh murid secara individu atau berkumpulan.

• Guru perlu menyediakan arahan yang jelas dan garis panduan

untuk muridnya.

• Membantu murid menyediakan laporan

• Kelebihan model ini ialah membolehkan murid membuat aplikasi

terhadap apa yang telah dipelajarinya sebelum ini.

Page 73: 1 Model Pengajaran Pgsr

Ada 3 fasa kerja projek.

FASA 1

FASA 2

FASA 3

• M2 ingat kembali pengalaman lampau.

• Perolehi pengalaman baru

• Menyiasat/ buat inferen/ bina model/ meneroka/ catat dapatan dsb.

• Pembentangan hasil kerja

Page 74: 1 Model Pengajaran Pgsr

Pelaksanaan Model Projek memerlukan:

• Objektif dan aktiviti kerja harus ditentukan

mengikut minat dan kecenderungan murid

• Guru perlu menyediakan bahan atau alat-alat

yang diperlukan.

• Guru perlu menyediakan perancangan yang rapi

dan lengkap seperti pembahagian tugas untuk

setiap kumpulan.

• Menentukan kerja yang memerlukan bimbingan

guru dan kerja yang melibakan murid

sepenuhnya.

• Menentukan cara mempamerkan hasil projek

murid, membuat laporan, penyimpanan dan

penggunaannya.

Page 75: 1 Model Pengajaran Pgsr

JENIS PROJEK

KAJI SELIDIK

HASIL TANGAN

LAWATAN

Page 76: 1 Model Pengajaran Pgsr

IMPLIKASI MODEL PROJEK

• Arahan kendiri. Mendidik M2 laksanakan tugasan

dengan sistematik.

• Berpusatkan murid.

• Ada elemen kesepaduan : M2 aplikasi kemahiran

melukisan, nyanyian, bahasa, matematik dsb.

• Melatih M2 membuat laporan projek secara kreatif

dan kritis.

• Meningkatkan keyakinan diri M2 membuat

pembentangan hasil projek.

Page 77: 1 Model Pengajaran Pgsr

IMPLIKASI MODEL-MODEL PENGAJARAN

TERHADAP P&P

Page 78: 1 Model Pengajaran Pgsr

Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran

• Guru-guru permulaan seelok-eloknya

memperoleh koleksi atau himpunan

model

• Disyorkan gabungkan model-model

daripada kumpulan model berlain dalam

sesi pengajaran

• Guru-guru yang berkesan perlu

menguasai beberapa model serta

berusaha mengasah yang sedia ada dan

menambahkan yang baru kepada

senarai lama sepanjang tempoh

profesion keguruan

Page 79: 1 Model Pengajaran Pgsr

Rujukan

Cooper, J.M. (1994). Classroom Teaching Skills.

Lexington, MA: Heath & Co.

Joyce, B., Weil, M., & Showers, B. (1992).

Models of Teaching. Allyn and Bacon.

Henderson, J. (1993), Reflective Teaching:

Becoming an inquiring educator, New York:

Macmillan

Page 80: 1 Model Pengajaran Pgsr