1. In temeiul Legii 9812016 privind atribuirea ... · 1. In temeiul Legii 9812016 privind...

of 7 /7
1. In temeiul Legii 9812016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice ~i a contractelor de concesiune de servicii Intre Acbizitorul Spitalul Clinic Dr Ion Cantacuzino adresalsediu in Bucuresti, str Ion Movila nr. 5-7, sector 2 telefon/fax: 0211210.71.00, codul fiscal 4203490,cont (trezorerie,banca), ROI0TREZ70221F33100XXXX, reprezentat prin Conf.dr Brezean Julian, functia de Manager, ec.Buzasu Valentina, functia de Director finanaciar contabil in calitate de ACBIZITOR Furnizorul SC FRESENIVS KABI ROMANIA, cu sediul in BRASOV , societate inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 08/487/93 cod fiscal nr. R 3391027, codul IBAN nr. R017TREZ1315069XXX002351 deschis la TREZORERIA - BV, reprezentata prin director general Vlad Georgescu in calitate de Furnizor In baza Acordului Cadru de furnizare produse nr. 14835/20.10.2016 incheiat ca urmare a aplicarii a procedurii de licitatie deschisa din data de 30.09.2016, au convenit incheierea prezentului contract subsecvent denumit in continuare si " contract" in urmatoarele conditii 2.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele din anexa, in cantitatile mentionate, Ia termenele ~i In conformitate cu obli a iile asumate rin rezentul contract. 2.2. - Pretul unitar al produselor este eel din anexa prezentului contract. Valoarea contractu lui subsecvent este de 7,248.00 lei fara tva 7,900.32 lei cu tva Trim II 1,975.08 Trim IIi 2,962.62 Trim IV 2,962.62 2.3. - Pretul unitar in lei al produselor specificate in anexa este ferm pe intreaga perioada de valabilitate a contractului subsecvent, utand fi modificat numai in conditiile ca .4, din acordul cadru 2.4 - La emiterea faeturilor pentru livrarea produselor ce fae obiectul contractului subsecvent, furnizorul are obli atia sa res eete denumirea roduselor din anexa Ia aeordul cadru. 3. DURATA CONTRACTULUI SUBSECVENT 4.1. - n prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: a. achizitie sau achizitie publica - achizitia de lucrari, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achizitie publica de catre una sau mai multe autoritati contractante de la operatori economici desemnati de catre acestea,indiferent daca lucrarile, produsele sau serviciile sunt destinate sau nu realizarii unui interes public ; b. acord-cadru - acordul lncheiat in forma scrisa intre una sau mai multe autoritati contractante §i unu! ori mai multi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor ~j conditiilor care guverneaza contracteJe de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite lntr-o anumita perioada, 'in special In ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere; c. activitati de achizitie auxiliare - activitati care eonstau In furnizarea de asistenta ~i suport pentru activitatile de achizitie, In special infrastructura tehnica care sa permita autoritatilor contractante atribuirea de contracte de achizitie publica sau incheierea de acorduri-cadru pentru lucrari, prod use ori servicii, sau asistenta ~i consiliere cu privire la desfasurarea ori structurarea procedurilor de achizitie publica, sau pregatirea ~i administrarea procedurilor de atribuire 'in numele si In beneficiul autoritatii contractante In cauza d) candidat - orice operator economic care a depus 0 solicitare de participare in cadrul unei proceduri de licitatie restransa, negociere competitiva, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare ori care a fost invitat sa artici e la 0 rocedura de ne ociere tara ublicare realabila; 1

Transcript of 1. In temeiul Legii 9812016 privind atribuirea ... · 1. In temeiul Legii 9812016 privind...

Page 1: 1. In temeiul Legii 9812016 privind atribuirea ... · 1. In temeiul Legii 9812016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice

1. In temeiul Legii 9812016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelorde concesiune de lucrari publice ~ia contractelor de concesiune de servicii

IntreAcbizitorulSpitalul Clinic Dr Ion Cantacuzino adresalsediu inBucuresti, str Ion Movila nr. 5-7, sector 2telefon/fax: 0211210.71.00, codul fiscal4203490,cont (trezorerie,banca),ROI0TREZ70221F33100XXXX, reprezentat prinConf.dr Brezean Julian, functia de Manager,ec.Buzasu Valentina, functia de Director finanaciarcontabil in calitate de ACBIZITOR

FurnizorulSC FRESENIVS KABI ROMANIA, cu sediul inBRASOV , societate inmatriculata la RegistrulComertului sub nr. J 08/487/93 cod fiscal nr. R3391027, codul IBAN nr.R017TREZ1315069XXX002351 deschis laTREZORERIA - BV, reprezentata prin directorgeneral Vlad Georgescu in calitate de Furnizor

In baza Acordului Cadru de furnizare produse nr. 14835/20.10.2016 incheiat ca urmare a aplicarii aprocedurii de licitatie deschisa din data de 30.09.2016, au convenit incheierea prezentului contractsubsecvent denumit in continuare si " contract" in urmatoarele conditii

2.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele din anexa, in cantitatile mentionate, Ia termenele ~i Inconformitate cu obli a iile asumate rin rezentul contract.2.2. - Pretul unitar al produselor este eel din anexa prezentului contract.Valoarea contractu lui subsecvent este de 7,248.00 lei fara tva 7,900.32 lei cu tva

Trim II 1,975.08

Trim IIi 2,962.62

Trim IV 2,962.622.3. - Pretul unitar in lei al produselor specificate in anexa este ferm pe intreaga perioada de valabilitate acontractului subsecvent, utand fi modificat numai in conditiile ca .4, din acordul cadru2.4 - La emiterea faeturilor pentru livrarea produselor ce fae obiectul contractului subsecvent, furnizorulare obli atia sa res eete denumirea roduselor din anexa Ia aeordul cadru.3. DURATA CONTRACTULUI SUBSECVENT

4.1. - n prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:a. achizitie sau achizitie publica - achizitia de lucrari, de produse sau de servicii prin intermediul unuicontract de achizitie publica de catre una sau mai multe autoritati contractante de la operatori economicidesemnati de catre acestea,indiferent daca lucrarile, produsele sau serviciile sunt destinate sau nu realizariiunui interes public ;b. acord-cadru - acordul lncheiat in forma scrisa intre una sau mai multe autoritati contractante §i unu! orimai multi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor ~j conditiilor care guverneazacontracteJe de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite lntr-o anumita perioada, 'in special In ceea cepriveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere;c. activitati de achizitie auxiliare - activitati care eonstau In furnizarea de asistenta ~i suport pentruactivitatile de achizitie, In special infrastructura tehnica care sa permita autoritatilor contractante atribuireade contracte de achizitie publica sau incheierea de acorduri-cadru pentru lucrari, prod use ori servicii, sauasistenta ~i consiliere cu privire la desfasurarea ori structurarea procedurilor de achizitie publica, saupregatirea ~i administrarea procedurilor de atribuire 'in numele si In beneficiul autoritatii contractante Incauzad) candidat - orice operator economic care a depus 0 solicitare de participare in cadrul unei proceduri delicitatie restransa, negociere competitiva, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare ori care a fostinvitat sa artici e la 0 rocedura de ne ociere tara ublicare realabila;

1

Page 2: 1. In temeiul Legii 9812016 privind atribuirea ... · 1. In temeiul Legii 9812016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice

e) cerinte de eticbetare - cerintele care trebuie sa fie indeplinite de lucrari, produse, servicii, procese sauproceduri pentru a obtine 0 anurnita eticheta;t) ciclu de viati - ansamblul etapelor succesive si/sau interdependente, care includ cercetarea ~i

dezvoltarea care urmeaza a fi efectuate, productia, comercializarea ~i conditiile acesteia, transportul,utilizarea si intretinerea, pe toata durata existentei unui prod us ori a unei lucrari sau a prestarii unuiserviciu, de la achizitia materiilor prime ori generarea resurselor pana la eliminare, curatareaamplasamentului si incheierea serviciului sau a utilizarii;b) contract de achlzitie publica de prod use - contractul de achizitie publica care are ca obiect achizitiade produse prin cumparare, inclusiv cu plata in rate, inchiriere, leasing cu sau tara optiune de cumparareori prin oriee alte modalitati contractuale in temeiul carora autoritatea contractanta beneficiaza de acesteprod use, indiferent daca dobandeste sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achizitie publica deproduse poate include, cu titlu accesoriu, lucrari ori operatiuni de amplasare ~i de instal are;i) contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achizitie publica;j) CPV - nomenclatorul de referinta in domeniul achizitiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr.2.l95/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comunprivind achizitiile publice (CPV);k) DUAE - documentul unic de achizitii european furnizat in format electronic prin utilizarea formatului

standard stabilit de Comisia Europeana, con stand in declaratia pe propria raspundere a operatoruluieconomic eu privire la indeplinirea criteriilor de calificare ~i selectie;I) eticheta - orice document, certificat sau atestare care confirma ca lucrari, produse, servicii, procese sauproceduri indeplinesc anumite cerintem) furnizor - entitatea care pune la dispozitia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau

amplasare a acestora, daca este cazul, ori care presteaza servicii catre acesta, care nu are calitatea desubcontractantn) document al achizitiei - anuntul de participare, documentatia de atribuire, precum ~i orice documentsuplimentar emis de autoritatea contractanta sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie ori stabilielemente ale achizitiei sau ale procedurii de atribuire;0) documentatia de atribuire - documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alteinformatii necesare pentru a asigura operatorilor economici 0 informare cornpleta, corecta ~i explicita cuprivire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractu lui ~i modul de desfasurare a procedurii deatribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv, conditiile contractu ale propuse,formatele de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiilegenerale aplicabilep) liste oficiale - listele administrate de organismele competente, cuprinzand informatii cu privire la

operatorii economici inscrisi pe liste si care reprezinta un mijloc de dovada a indeplinirii cerintelor decalificare si selectie prevazute to listeq) ofcrt ant - orice operator economic care a depus 0 oferta in cadrul unei proceduri de atribuire;r) oferta - actul juridic prin care operatorul economic i~i manifesta vointa de a se angaja din punct de

vedere juridic intr-un contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea financiara, propunereatehnica, precum ~ialte documente stabilite prin documentatia de atribuire;s) operator economic - orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau grup oriasociere de astfel de persoane, care ofera In mod licit pe piata executarea de lucrari si/sau a uneiconstructii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporara formata intredoua ori mai multe dintre aceste entitati;t) persoane cu functii de decizie - conducatorul autoritatii contractante, membrii organelor decizionaleale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire, precum ~i orice alte persoane dincadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentelor achizitiei si/sau desfasurareaprocedurii de atribuire;u) referinta tehnica - orice specificatie elaborata de organismele europene de standardizare, alta decat

standardele europene sau alte organizatii care au activitati de standardizare la care Romania este parte, inconfonnitate cu proceduri adaptate in functie de evolutia cerintelor pietei;v) Sistemul electronic de achizitii publice, denumit in continuare SEAP - desernneaza sistemulinformatic de utilitate publica, accesibil prin internet la 0 adresa dedicata, utilizat ln scopul aplicarii prinmijloace electronice a procedurilor de atribuire ~i In scopul publicarii anunturilor la nivel national;

2

Page 3: 1. In temeiul Legii 9812016 privind atribuirea ... · 1. In temeiul Legii 9812016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice

w) scris(a) sau in scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus ~i comunicatulterior, inclusiv informatii transmise ~istocate prin mijloace electronicex) speciflcatii tehnice - cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui prod us,

serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o rnaniera corespunzatoare indeplinirii necesitatiiautoritatii contractantey) standard - 0 specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard european sau standardnational de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sau continua, care nueste obligatorie;z) zile - zile calendaristice, eu exceptia cazurilor In care se prevede expres ca sunt zile lucratoare,4.2 Termenele prevazute In cuprinsul prezentei legi se calculeaza conform urrnatoarelor reguli:

a) la eaIculul unui termen exprimat In zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau actiune,data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare;

b) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in zile incepe sacurga la inceputul primei ore a primei zile a termenului ~i se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zilea termenului;

c) cu aplicarea In mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) ~i d), termenul exprimat In luni sau ani incepesa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului ~i se incheie la expirarea ultimei ore a zilei carereprezinta ziua din ultima luna sau an corespunzatoare zilei In care a inceput sa curga termenul; daca, incazul termenului exprimat 'in luni sau ani, in luna 'in care se lncheie termenul nu exista 0 zicorespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul, terrnenul se incheie la expirarea ultimei ore aultimei zile a lunii respective;

d) daca ultima zi a unui termen exprimat 'in zile, luni sau ani este 0 zi de sarbatoare legala, duminica sausambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;

e) la ealculul unui termen exprimat in zile lucratoare se aplica in mod corespunzator dispozitiile lit. a),b) si d), cu deosebirea ea zilele nelucratoare din eadrul termenului nu se iau in considerare5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI SUBSECVENT5.1. DocumenteJe contractu lui sunt :

d) acordul-cadrue) propunerea tehnica si propunerea financiara;t) anexa la contract;d) garantia de buna executie a contractului subsecvent, conf.HG 395/2016

6. ST ANDARDE6.1. - Produsele furnizate 'in baza contractu lui subsecvent vor respecta standardele prezentate de catrefurnizor 'ill propunerea sa tehnica,6.2. - Cand nu este rnentionat nici un standard sau reglementare aplicabila se vor respecta standardele saualte reglementari autorizate In tara de origine a produselor.7. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE7.1. - Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului de 5% inainte deintrarea in vigoare a contractului. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi eel putin egalaeu perioada de valabilitate a contractului subsecvent7.2. - Achizitorul are obligatia de a emite ordinul de incepere a contractului subsecvent numai dupa cefurnizorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie7.3 - Cuantumul garantiei de buna executie a fiecarui contract subsecvent este de 5 % din valoarea faraTVA a anexei aferenta contractului ~i se va constitui printr-un instrument de garantare emis de 0 societatede asigurari sau sub forma de scrisoare de garantie bancara in favoarea promitentului-achizitor .7.3 .1.In cazul 'in care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare, autoritatea contractantaare dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casieria spitalului a unor sume in numerar,7.3.2. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui ~i prin retineri succesive dinsumele datorate pentru facturi partiale. in acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont ladispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului, potrivit HG 1045/20 II. Suma initiala care sedepune de catre contraetant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul anexei facontract. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest contprin retineri succesive din sumele datorate ~i cuvenite contractantului panii Ia concurenta sumei stabilitadrept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va dispune ca banca

3

Page 4: 1. In temeiul Legii 9812016 privind atribuirea ... · 1. In temeiul Legii 9812016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice

sa instiinteze contractantul de varsamantul efectuat, precum ~i de destinatia lui. Contul astfel deschis estepurtator de dobanda in favoarea contractantului.7.4.- Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciuluicreat, daca furnizorul nu I~i indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii uneipretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifiea acest lueru furnizorului,precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.7.5.- Garantia de buna executie va fi restituita in eel mult 14 zile de la data intocmirii proeesului- verbalde receptie a produselor care fac obieetul eontractui subsecvent de furnizare si/sau de la plata faeturiifinale, daea autoritatea contraetanta nu a ridicat pana la aceea data pretentii asupra ei.7.6.- Garantia oroduselor este distincta de garantia de buna executie a eontraetului.8. RECEPTIE, INSPECTll SI TESTE8.1.- Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspeeta si/sau de a testa produsele pentru averi fica conformitatea lor cu speeificatiile tehnice din eaietul de sareini.8.2. - Receptia cantitativa ~i calitativa a produselor se face la sediul aehizitorului In term en de 24 de orede la livrarea produselor. La livrare produsele vor fi insotite 111 mod obligatoriu de certificat de calitate siconform itate.8.3.- Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu eorespunde specificatiilor, achizitorul aredreptul sa II respinga, iar furnizorul are obligatia, rara a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui produsele refuzate; saub) de a face toate modificarile necesare pentru ca nrodusele sa corespunda specificatiilor lor tehniee.

8.4. - Dreptul achizitorului de a inspeeta, a testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sauarnanat datorita faptului ea produsele au fost inspectate ~i testate de furnizor, cu sau tara partieiparea unuireprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala,8.5.- Prevederile elauzelor 8.1-8.4 nu 11vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau de alteobligatii prevazute In contract.9. AMBALARE SI MARCARE9.1.- Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, tara limitare, lamanipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare ~i laprecipitatiile care ar putea sa apara In timpul transportului ~i depozitarii in aer liber, In asa fel lncat saaiunga in buna stare la destinatia finala9.2.- Arnbalarea, marearea si docurnentatia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta intocmaistandardele in vigoare.9.3. -Toate materialele de ambalare a produselor, preeum ~i toate materialele neeesare In vedereaprotectiei coletelor ( paleti de lemn, foi de protectie etc. ) raman zratuit in proprietatea achizitorului.10. LIVRAREA PRODUSELOR SIDOCUMENTELE CARE LE INSOTESC10.1. - Furnizorul are obligatia de a livra produsele la sediul achizitorului in termen de maximum 24 orede la prirnirea comenzii10.2.- Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:

a) factura fiscala .10.3.- Expedierea, transportul ~i livrarea produselor se fac prin grija si eu mijloaeele de transport alefurnizorului ..10.4. - Certificarea de catre achizitor a faptului ea produsele au fost livrate total sau partial se face dupareceptie, prin semnarea de prim ire de catre reprezentantul autorizat al aeestuia, pe documentele emise defurnizor pentru livrare10.5. - Receptia cantitativa ~i calitativa se face la sediul achizitorului in term en de 24 de ore de la Iivrareaproduselor10.6.- Livrarea se considers incheiata in momentul 'in care sunt indeplinite prevederile clauzelor 10.1.-10.5.11 PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA PRODUSELOR11.1. - Perioada de garantie acordata produselor este de eel putin 12 luni de la livrarea si facturareaproduselor.11.2. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, In scris, orice plangere sau reclamatie ceapare in conformitate cu aceasta garantie.

4

Page 5: 1. In temeiul Legii 9812016 privind atribuirea ... · 1. In temeiul Legii 9812016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice

11.3.- La primirea unei astfel de notificari furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de ainlocui produsul in termen de 48 de ore, tara costuri suplimentare pentru achizitor.11.4 -Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul 'in perioada convenita,achizitorul are dreptul de a lua rnasuri de remediere pe riscul ~i spezele furnizorului ~i tara a aduce nici unprejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorulle poate avea f'!la de furnizor prin contract.12 MODALITATIDE PLATA12.1.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre furnizor 'in termen de 60 de zile de la inregistrareafacturii

12.2.- Daca achizitorul nu onoreaza facturile in terrnen de 30 zile de la expirarea perioadei prevazute lac1auza 12.1.~i tara a prejudicia dreptul furnizorului de a apela la prevederile clauzei 16.1., acesta din urrnaare dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, fumizorul va relualivrarea produselor In eel mai scurt timp posibil

13. AMENDAMENTE

13.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificareaclauzelor contractu lui, prin act aditional, numai cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, 'in cazulaparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fiprevazute la data Incheierii contractului

14. INTARZIERl IN INDEPLINIREA CONTRACTULUI14.1. - Fumizorul are obligatia de a indeplini toate obligatiile sale contractuale in conditiile convenite prinprezentul contract si potrivit documentatiei14.2. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respecta termenele de livrare, acesta areobligatia de a notifica, 'in timp util, achizitorul; modificarea dateil perioadelor de furnizare se face numaicu acordul partilor prin act aditonal si numai in cazuri temeinic justificate .14.3. - Cu exceptia prevederilor clauzei 13 si in afara cazului in care achizitorul este de acord cu 0prelungire conform clauzei 14.2,0 intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de asolicita penalitati furnizorului, potrivit prevederilor clauzei 15.115. PENALITATI, DAUNE-INTERESE15.1. - Dobanda legalapenalizatoare datorata de parti pentru nerespectarea obligatiilor asumate, secalculeaza conform prevederilor art.3 din 00 13/2011 cu modificarile aduse prin Legea 72/201316. REZILlEREA CONTRACTULUI16.1. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partiilezate de a cere rezilierea contractului de fumizare si de a pretinde plata de daune-interese.16.2. - Achizitorul lsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractu 1de fumizare, in eel mult 30 de zilede la aparitia unor circurnstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conducla modificarea clauzelor contractuale In asa masura incat indeplinirea contractu lui respectiv ar fi contrarainteresului public.16.3 -Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bun a executie, in limitaprejudiciului creat si de a pretinde plata de daune-interese.16.4.- Achizitorul isi rezerva dreptu1 de a denunta unilateral prezentul contract /acord- cadru/contractsubsecvent, printr-o notificare scrisa, fara nicio compensatie, de 1a data contractelor subsecvente,acordurilor-cadru incheiate de Ministerul Sanatatii, in calitate de unitate centralizata de achizitii. In acestcaz prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract/acord-cadru/contract-subsecvent indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a_prezentul contract.17.CESIUNEA17.1.- Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract, cu acordul spitalului,obligatiile nascute din prezentul contract, ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au foststipulate si asumate initial.18. FORTA MAJORA18.1.- Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.18.2.- Forta majora exonereaza parti1e contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentulcontract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

5

Page 6: 1. In temeiul Legii 9812016 privind atribuirea ... · 1. In temeiul Legii 9812016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice

18.3.- Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara aprejudicia drepturile ee Ii se euveneau partilor pana la aparitia acesteia. Greva nu constituie caz de fortamajora18.4.- Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si inmod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care Ii stau la dispozitie in vederea limitariiconsecintelor18.5.- Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 30 zile, fiecareparte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara eavreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.19.1.- SOLUTIONAREA LITIGIILOR19.1.- Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratativedirecte, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura eu indeplinireacontractu lui19.2.- Daca dupa lOde zile de la inceperea acestor tratative aehizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve'in mod amiabil 0 divergenta contractual a, solutionarea se va face de catre instantele cornnetente20. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL20.1.- Limba care guverneaza contractu! este limba romana21. COMUNICARI21.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fietransmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat amt in momentu! transmiterii, cat si in momentul primirii.21.2. - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau email, cu conditiaconfinnarii In scris a primirii eomunicarii.22. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI22.1. - Contractu I va fi interpretat conform legilor in vigoare din Romania.

1<,.J A

2018 in doua exemplare, p us anexa, cate-------

FURNIZOR,Fresenius KabiDIRECTOR GENERALVIad Georgescu

~:r.~~~alent~;ONTAB~N;CONS~LIER JgRmIC,Pana Mariana ~~.

CONTROL ~INANCIAR PREVENTIV

":'~~"i:I

\~ ~{ .·.·,'c0;vll- .... ;~,~~-, ; , ,:~ ...:....... )..;:,.. ......~~

6

Page 7: 1. In temeiul Legii 9812016 privind atribuirea ... · 1. In temeiul Legii 9812016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice

r/

SPIT ALUL CLINIC DR I CANTACUZINOFARMACIA

ANEXANr.l-!a contractu! subsecvent _

nr 101 DCI denumire rodus UM cant ret val fara tva val cu tvafluconazolum fluconazo! 2mglml 50 fl

ml FRESENlUS KABI

38 800 9.06 7,248.00 7,900.32 ROMANIA S.IlL

fluconazolum fluconazol 2mglml fl200 ml fRESENlUS KABI

39 36.25 ROMANIA S.R.L

7,248.00 7,900.32

,,_ .. ..'..; ....>'::;......... . .. ,,"":"" , ".

. -_ ~.'-,----.. ' .. ",'-~!

'.~.d-0 ,..0 j ... ".t.or¢f.. ' ...... ,....... i'7-~~;

FURNIZOR,FRESENIUS KA.BI ROMANIA S.R.L

DIRECTOR GENERALVlad Georgescu

, )......