1-garispanduanamprofesional pismp 2009

download 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

of 126

Transcript of 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  1/126

  1

  PENGENALAN

  Garis Panduan Amalan Profesional Latihan Perguruan Praperkhidmatan digubal

  sebagai panduan dalam melaksanakan Amalan Profesional bagi pelajar yang mengikutiProgram Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP). Garis Panduan Amalan Profesional

  ini mengandungi maklumat berkaitan dengan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS),

  Praktikum dan Internship. Maklumat tentang struktur program, prosedur pelaksanaan,

  peranan dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat, panduan penggunaan borang

  dan kaedah penilaian dinyatakan secara jelas . Dalam bahagian lampiran dimuatkan

  pelbagai borang bimbingan dan penilaian serta dokumen lain yang berkaitan bagi

  membantu melaksanakan program ini dengan berkesan dan mencapai objektif yang

  telah ditetapkan.

  Garis panduan ini perlu dijadikan sebagai rujukan oleh pelajar, pensyarah pembimbing,

  guru pembimbing dan pengurus sekolah, bagi memahami dan menghayati peranan

  serta tanggungjawab masing-masing dalam menjayakan Amalan Profesional. Di

  samping itu, garis panduan ini juga dapat membantu pembimbing dalam melaksanakan

  tugas bimbingan, penyeliaan dan penilaian pelajar.

  Selain itu, pihak pengurusan Institut Pendidikan Guru (IPGM) khasnya PasukanPengurusan Praktikum, pihak pengurusan sekolah dan Jabatan Pelajaran Negeri boleh

  menggunakan garis panduan ini untuk membantu mereka melaksanakan tugas-tugas

  pengurusan dan pentadbiran yang berkaitan dengan Amalan Profesional. Tugas-tugas

  yang dimaksudkan ini meliputi urusan pelantikan, penempatan (praktikum dan PBS),

  pemantauan dan kerja-kerja penyelarasan Amalan Profesional.

  Garis panduan ini perlu dijadikan sebagai rujukan untuk membantu usaha menjayakan

  Amalan Profesional ke arah memberi sumbangan bermakna dalam menyempurnakan

  sistem latihan perguruan kendalian Bahagian Pendidikan Guru. Usaha ini adalah selaras

  dengan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan

  Guru, Visi dan Misi Pendidikan Guru serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan

  (PIPP).

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  2/126

  2

  DEFINISI ISTILAH

  PensyarahPembimbing

  : Merujuk kepada pensyarah IPGM yang dilantik olehPengarah untuk membimbing, menyelia dan menilaiprestasi pelajar semasa praktikum.

  Guru Pembimbing : Merujuk kepada guru sekolah yang berpengalamandalam mata pelajaran major/elektif dan dilantik olehJabatan Pelajaran Negeri (JPN) sebagai pembimbingkepada pelajar.

  Pengurus Sekolah : Merujuk kepada Guru Besar, Guru Penolong Kanan danPenyelia Petang.

  Pelajar : Merujuk kepada pelajar Program Ijazah Sarjana MudaPerguruan sepenuh masa yang sedang mengikutilatihan praperkhidmatan yang dianjurkan oleh

  Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

  Murid : Merujuk kepada murid sekolah rendah tempat AmalanProfesional dilaksanakan.

  Institut PendidikanGuru Malaysia

  : Merujuk kepada institut perguruan di bawahKementerian Pelajaran Malaysia yang mengendalikanprogram latihan perguruan.

  Bilik Darjah : Merujuk kepada tempat sesi pengajaran danpembelajaran dijalankan, termasuk bilik khas, bengkel,dan makmal.

  Sekolah : Merujuk kepada sekolah-sekolah rendah yang ditadbirdi bawah KPM.

  Pemantauan : Merujuk kepada proses mengesan pelaksanaanAmalan Profesional oleh ahli JKIPIPGM.

  Rentasan : Merujuk kepada proses pengesahan kes gagal/cemerlang dalam Amalan Profesional.

  Cemerlang : Merujuk kepada markah 90 peratus dan ke atas dalampenilaian akhir praktikum.

  Gagal : Merujuk kepada markah kurang 40 peratus atau gagalmematuhi prosedur-prosedur Amalan Profesional ataumelanggar Akta 174 / Akta Universiti Kolej Universiti(AUKU).

  JKIPIPGM : Merujuk kepada Jawatankuasa Induk Praktikum InstitutPendidikan Guru Malaysia.

  JKPPIPGM : Merujuk kepada Jawatankuasa Peperiksaan danPenilaian Institut Pendidikan Guru Malaysia.

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  3/126

  3

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  4/126

  4

  AMALAN PROFESIONAL

  1. PENDAHULUAN

  Amalan Profesional adalah komponen penting dalam kurikulum latihan perguruanpraperkhidmatan yang berlandaskan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan

  Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Guru, Visi dan Misi Bahagian Pendidikan Guru sertaPelan Induk Pembangunan Pendidikan. Program ini sebagai landasan untuk pelajarmengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang diterima semasa pengajian di IPGM dalampengajaran dan pembelajaran sebenar di bilik darjah.

  2. KONSEP

  Amalan Profesional perlu dilihat sebagal satu kontinum dalam program latihanperguruan praperkhidmatan di IPGM. Program ini terbahagi kepada tiga bahagian:

  (i) Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS).

  (ii) Praktikum (Pengajaran makro dan mikro dijalankan sebelum praktikumoleh Jabatan Ilmu Pendidikan/Jabatan Pengkhususan/Jabatan Major)

  (iii) Internship

  Pembahagian ini dapat digambarkan seperti rajah berikut:

  Amalan Profesional

  PBS Praktikum Internship

  Rajah 1.1 :Konsep Amalan Profesional

  3. RASIONAL

  Amalan Profesional menyediakan peluang bagi pelajar mempraktikkan ilmu, kemahiran

  dan teori dalam amalan pengajaran pembelajaran serta menghasilkan teori pengajaranpembelajaran yang tersendiri. Hasil daripada pengalaman, proses refleksi danpenambahbaikan secara berterusan, pelajar akan menggunakan kreativiti bagi

  menghasilkan iImu binaan (situational knowledge) dan inovasi yang menjadi asaskepada pembinaan ilmu profesional perguruan mereka seperti yang ditunjukkan dalamRajah 1.2. Melalui program latihan praktik yang sistematik, berasaskan sekolah danbersifat developmental, pelajar dapat membina, menguasai dan mengukuhkan ilmuprofesional perguruan untuk menjadi guru permulaan yang berkesan.

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  5/126

  5

  Semasa pelaksanaan amalan profesional, bimbingan dan latihan lebih diutamakandaripada penilaian. Proses ini memerlukan jalinan kerjasama dan perkongsian pintar

  antara IPGM dan sekolah. Permuafakatan yang mantap dan berstruktur ini dapatmembantu perkembangan sistem latihan terutamanya dari segi peningkatanprofesionalisme keguruan.

  INSANGURU ILMU PROFESIONAL PERGURUAN

  R R

  ILMU BINAAN(SITUATIONAL KNOWLEDGE)

  R R

  TEORI TERSENDIRI(PERSONAL THEORIES)

  R RR

  PELAJAR TEORI PRAKTIS

  R = Refleksi

  Rajah 1.2 : Proses Pembinaan Insan Guru dalam Amalan Profesional

  4. MATLAMAT

  Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai dan mengamalkan segala konsep,prinsip, teori, kemahiran dan nilai yang diperlukan oleh seseorang insan guru yangprofesional. Amalan Profesional juga membantu meningkatkan perkembangan potensipelajar supaya mempunyai daya ketahanan diri dalam menghadapi pelbagai cabaran disekolah.

  Program ini juga adalah untuk melahirkan insan guru yang profesional, dan memilikisahsiah guru yang unggul dan bukan sebagai guru di bilik darjah semata-mata. Oleh

  yang demikian, Amalan Profesional perlu dilaksanakan secara menyeluruh danbersepadu serta melibatkan usaha sama antara IPGM, JPN dan sekolah.

  5. OBJEKTIF

  5.1 Melalui Amalan Profesional, diharapkan pelajar akan dapat:

  (i) memupuk sikap positif, meningkatkan daya ketahanan diri danmengamal nilai profesional perguruan;

  PENAMBAHBAIKAN

  PENAMBAHBAIKAN

  PENAMBAHBAIKAN

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  6/126

  6

  (ii) membina daya suai, daya tahan, daya saing, daya cipta dan kreativiti;

  (iii) meningkatkan kemahiran memerhati, keprihatinan dan kepekaanterhadap murid;

  (iv) menyesuaikan diri dengan budaya sekolah;

  (v) menyepadukan teori dengan amali dalam pengajaran pembelajaran;

  (vi) menguasai strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaranpembelajaran;

  (vii) mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran,seterusnya memperkembangkan potensi mereka sebagai guru;

  (viii) membuat refleksi, penilaian kendiri dan penambahbaikan dalam semuaaspek tugas guru; dan

  (ix) membina teori tersendiri (peribadi), ilmu binaan, dan seterusnya ilmuprofesional perguruan.

  5.2 Melalui Amalan Profesional ini juga, pihak IPGM dan sekolah dapat:

  (i) memberi bimbingan secara menyeluruh yang merangkumi semua aspekpengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah;

  (ii) mengeratkan hubungan profesional antara IPGM dengan sekolahmelalui perbincangan dan perkongsian maklumat serta kepakaran dalamkonteks pengajaran pembelajaran dan;

  (iii) menilai prestasi pelajar semasa Amalan Profesional.

  6. PELAKSANAAN PROGRAM AMALAN PROFESIONAL

  Program Amalan Profesional bagi latihan perguruan praperkhidmatan dilaksanakanseperti dalam Jadual 1.1.

  Program

  Tempoh Pelaksanaan Program Amalan Profesional

  Pengalaman Berasaskan Sekolah Praktikum Internship

  PBS 1 PBS 2 PBS 3 PBS 4 Prak 1 Prak 2 Prak 3 Internship

  Tempoh 1minggu

  1minggu

  1minggu

  1minggu

  4minggu

  8minggu

  12minggu

  4Minggu

  Semester 1 2 3 4 5 6 7 8

  Kredit - 2 4 6 2

  Jadual 1.1: Pelaksanaan Amalan Profesional

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  7/126

  7

  7. PENILAIAN AMALAN PROFESIONAL

  Wajaran bagi penilaian Amalan Profesional pelajar adalah seperti dalam Jadual 1.2.Perincian bagi setiap aktiviti PBS, praktikum dan internship dihuraikan dalam bahagianyang berkaitan.

  Program

  Wajaran Markah Amalan Profesional

  Pengalaman Berasaskan Sekolah Praktikum Internship

  PBS 1 PBS 2 PBS 3 PBS 4 Prak 1 Prak 2 Prak 3 Internship

  PISMP 1minggu

  1minggu

  1minggu

  1minggu

  4minggu

  8minggu

  12minggu

  4Minggu

  Wajaran Wajaran untuk PBS dimasukkan dalamtugasan mata pelajaran major/elektif

  100 % 100 % 100 % 100 %

  Jadual 1.2 : Wajaran Untuk Penilaian Amalan Profesional

  7.1 Syarat Penentuan Keputusan

  Prestasi pelajar dalam Amalan Profesional diputuskan mengikut gredyang ditetapkan dalam Syarat dan Peraturan Sistem Peperiksaan danPenilaian Pendidikan Guru yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan

  Pendidikan Guru (LPPG).

  (i) Penentuan lulus adalah berdasarkan kepada syarat-syaratberikut:

  - Kehadiran 100% dalam Amalan Profesional- Mencapai tahap minimum dalam penilaian akhir setiap

  praktikum dan internship- Menunjukkan sikap positif terhadap profesion perguruan

  (ii) Penentuan gagal adalah berdasarkan kepada syarat-syaratberikut:

  - Pelajar tidak memenuhi syarat-syarat seperti yangdisenaraikan dalam kategori lulus.

  - Pelajar menunjukkan sikap yang negatif dan tidak mematuhiteguran dan bimbingan yang diberikan.- Pelajar masih tidak menghiraukan amaran secara bertulis

  sebanyak tiga kali.- Pelajar tidak menulis Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

  sebanyak tiga kali sepanjang tempoh praktikum.

  - Melanggar mana-mana peraturan di bawah Akta 174 dandisabitkan kesalahan.

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  8/126

  8

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  9/126

  9

  PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

  1. KONSEP

  Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen daripadaAmalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda PerguruanKementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan PBS dapat memberi kefahamanawal kepada pelajar tentang alam persekolahan daripada perspektif seorang guru.PBS juga memberi peluang kepada pelajar memahami sekolah sebagai sebuahinstitusi pendidikan, peranan guru di dalam bilik darjah melalui pemerhatian,penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan guru serta komuniti sekolah.Melalui PBS pelajar dapat memahami sistem pengurusan sekolah, tingkah lakumurid, pengurusan bilik darjah dan tugas sebenar seorang guru.

  2. OBJEKTIF

  Melalui Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS), pelajar dapat

  (i) memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya sekolah;

  (ii) menghayati kerjaya seorang guru;

  (iii) memperoleh pengetahuan tentang pengurusan sekolah;

  (iv) mendapat pendedahan awal tentang pembelajaran murid;

  (v) memahami pengurusan dan strategi pengajaran pembelajaran;

  (vi) membina kemahiran berinteraksi dengan murid, guru dan kakitangansekolah;

  (vii) mengumpul maklumat tentang pengurusan sekolah, iklim pengajaranpembelajaran dan budaya sekolah;

  (viii) membina kemahiran inkuiri penemuan dan kemahiran berfikir secarakritis dan analitikal;

  (ix) membina sikap positif terhadap profesion keguruan;

  (x) membuat refleksi mengenai tugas dan tanggungjawab guru; dan

  (xi) mendokumentasikan pengalaman yang dilalui untuk perbincangan

  semasa sesi refleksi selepas PBS dilaksanakan.

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  10/126

  10

  3. STRATEGI PELAKSANAAN

  (i) Tempoh

  Tempoh pelajar menjalani PBS adalah seperti dalam Jadual 2.1.

  Jadual 2.1: Pelaksanaan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS)

  Program Semester Tempoh Penempatan

  Program Ijazah Sarjana MudaPerguruan

  1 1 MingguSekolahRendah

  2 1 MingguSekolahRendah

  3 1 MingguSekolahRendah

  4 1 MingguSekolahRendah

  (ii) Penempatan

  Pelajar ditempatkan di sekolah rendah tertentu dan diuruskan oleh UnitPraktikum IPGM dengan kerjasama Penyelaras PISMP dan jabatan matapelajaran major/elektif masing-masing. Penempatan hendaklahmengambil kira lokasi, saiz dan jenis sekolah yang berbeza-bezamengikut semester. Ini bertujuan untuk membolehkan mereka mendapat

  pengalaman dan pendedahan yang pelbagai sebelum merekaditempatkan di sekolah untuk praktikum.

  (iii) Prosedur Pelaksanaan

  a) IPGM akan memaklumkan kepada semua Jabatan PelajaranNegeri (JPN) tentang Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS).

  b) IPGM akan memaklumkan kepada pihak sekolah tentangpenempatan pelajar dan pelaksanaan PBS.

  c) IPGM akan menguruskan taklimat pengurusan dan pelaksanaanPBS untuk pelajar.

  d) IPGM menyediakan borang dan dokumen yang berkaitan untuktindakan pelajar.

  e) Jabatan Ilmu Pendidikan, mata pelajaran major/elektifmemberikan panduan pelaksanaan aktiviti PBS kepada pelajaruntuk disempurnakan sepanjang tempoh pelaksanaan PBS.

  f) Hasil aktiviti PBS akan dibincang bersama pensyarah yangberkenaan semasa sesi interaksi kuliah dan sesi refleksi. (rujukJadual 2.2).

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  11/126

  11

  Jadual 2.2:Pengalaman Berasaskan Sekolah Mengikut Semester

  SemesterMata Pelajaran

  1 Pengajian Profesional

  2 Major

  3 Elektif 1

  4 Elektif 2

  (iv) Aktiviti Semasa Pengalaman Berasaskan Sekolah

  a) Pelajar dikehendaki memperoleh maklumat umum tentang sekolah di mana

  mereka menjalani setiap PBS berdasarkan Lampiran 1-7A.

  b) Pelajar juga dikehendaki melaksanakan aktiviti PBS berdasarkan semua

  aspek yang dtetapkan oleh Jabatan Ilmu Pendidikan dan jabatan mata

  pelajaran major/elektif masing-masing berdasarkan semester yang

  ditetapkan.

  c) Jabatan Ilmu Pendidikan, jabatan mata pelajaran major dan jabatan mata

  pelajaran elektif hendaklah merancang aktiviti PBS berdasarkan format dan

  tema aktiviti yang dicadangkan di dalam Lampiran 1-7B

  d) Tiada tugasan lain diberikan kepada pelajar selain aktiviti yang telahditetapkan.

  4. KEHADIRAN

  a) Kehadiran pelajar dalam PBS adalah wajib.

  b) Pelajar yang tidak hadir kerana sakit atau cedera memerlukan

  pengesahan doktor/pegawai perubatan.

  c) Ketidakhadiran semasa PBS atas sebab-sebab tertentu perlu mendapatkebenaran daripada Pengarah/Timbalan Pengarah IPGM.

  d) Pelajar yang tidak cukup kehadiran perlu melengkapkan tempoh PBSyang ditetapkan.

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  12/126

  12

  5. STATUS PELAKSANAAN PBS

  Pelajar yang telah menjalani PBS perlu memenuhi keperluan berikut:

  a) Kehadiran pelajar dalam PBS (Lampiran 1-8)

  b) Menyempurnakan aktiviti PBS (Lampiran 1-7)

  c) Melengkapkan Portfolio individu (Lampiran 1-2 dan 1-3)

  d) Melengkapkan Borang Kehadiran dan Laporan Perkembangan Pelajar(Lampiran 1-8 dan dan 1-9)

  6. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

  (i) Pelajar:

  a) Menghadiri taklimat PBS;

  b) Memahami objektif PBS;

  c) Melaksanakan aktiviti PBS;

  d) Hadir ke sekolah pada tarikh yang ditetapkan sepanjang tempoh PBS;

  e) Mematuhi dan mengamalkan etika keguruan, peraturan IPGM danperaturan sekolah;

  f) Membuat pemerhatian terhadap iklim pembelajaran di bilik darjah,persekitaran dan kelengkapan sekolah;

  g) Berbincang dengan pihak sekolah tentang aktiviti yang dilaksanakan disekolah;

  h) Memerhati dan mengumpul maklumat tentang pengajaran guru sertapengurusan kelas sebagai bahan refleksi;

  i) Mendokumentasikan segala hasil aktiviti dan hasil refleksi secaraberterusan dalam portfolio individu;

  j) Mengadakan sesi perbincangan dengan rakan sebaya dan pensyarah

  tentang pengalaman yang diperoleh semasa menjalani PBS;

  k) Menyerahkan hasil aktiviti PBS kepada pensyarah mata pelajaran IlmuPendidikan, major/elektif masing-masing pada masa yang ditetapkanuntuk perbincangan bersesuaian dengan objektif PBS;

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  13/126

  13

  (ii) Sekolah

  a) Memberi taklimat kepada pelajar tentang sejarah, struktur organisasi,pengurusan, peraturan, disiplin dan budaya sekolah

  b) Bekerjasama dengan pihak IPGM dalam menjayakan PBS

  c) Memberi peluang kepada pelajar membuat pemerhatian persekitaransekolah/pengajaran/aktiviti guru

  d) Membantu pelajar untuk mengumpul maklumat sekolah yang diperlukanbagi melaksanakan aktiviti PBS

  e) Membantu pelajar menyesuaikan diri dalam komuniti sekolah

  f) Mengawasi disiplin dan kehadiran pelajar sepanjang tempoh PBS danmengesahkan Borang Kehadiran PBS

  g) Melaporkan kemajuan pelajar dengan menggunakan Borang LaporanPerkembangan Pelajar (rujuk Lampiran 1-8 dan 1-9)

  h) Memberi bimbingan dan maklum balas yang berterusan kepada pelajar

  i) Memastikan segala tindakan berkaitan dengan pelaksanaan PBSdilaksanakan dengan sempurna

  j) Membantu pelajar meningkatkan perasaan cinta terhadap alampersekolahan dan profesion keguruan.

  (iii) IPGM (Unit Praktikum, Penyelaras PISMP dan Jabatan IlmuPendidikan/Major/Elektif)

  a) Memahami, menghayati dan melaksanakan PBS mengikut GarisPanduan Pelaksanaan PBS

  b) Merancang dan mengenal pasti sekolah serta mengurus penempatan

  pelajar untuk PBS

  c) Menghantar surat makluman pelaksanaan PBS ke sekolah-sekolah yangterlibat.

  d) Memastikan aktiviti PBS disediakan pada masa yang ditetapkan danmasa yang mencukupi diberikan kepada pelajar

  e) Memberikan taklimat kepada pelajar berhubung dengan konsep, objektifdan aktiviti dalam pelaksanaan PBS

  f) Mengambil tindakan sewajarnya jika terdapat kes-kes yang memerlukan

  tindakan

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  14/126

  14

  g) Memastikan pelajar hadir ke sekolah mengikut tarikh yang ditetapkan

  h) Memastikan pelajar melaksanakan aktiviti PBS dan menyerahkan hasilaktiviti kepada pensyarah mata pelajaran yang berkenaan

  i) Mengadakan sesi refleksi selepas PBS tamat (Jabatan yang terlibat)

  j) Mewujudkan kerjasama dan hubungan profesional antara IPGM dengansekolah

  k) Menyediakan laporan bertulis tentang kes-kes khas pelajar kepada pihak

  IPGM dengan segera

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  15/126

  15

  LAMPIRAN 1

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  16/126

  16

  LAMPIRAN 1-1

  PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAHPANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI

  1. Pengenalan

  Pernyataan profesional/kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/aktiviti yangditetapkan sendiri oleh pelajar untuk dilaksanakan dalam tempoh PBS. Fokustertentu perlu ditetapkan oleh pelajar dalam melaksanakan aktiviti tersebutbagi mencapai objektif yang diharapkan. Setiap fokus aktiviti hendaklah dapatdiukur dan dinilai sendiri oleh pelajar di peringkat akhir.

  2. Tujuan Pernyataan Profesional

  2.1 Menyatakan fokus aktiviti yang hendak dilaksanakan dengan jelas2.2 Membantu pelajar merancang strategi pelaksanaan aktiviti yang

  difokuskan dengan sistematik

  2.3 Membolehkan pelajar mengukur dan menilai keberkesanan pelaksanaanaktiviti yang difokuskan

  2.4 Menjadi asas dan panduan kepada pelajar untuk membuat tindakansusulan/ penambahbaikan

  3. Pernyataan Profesional

  3.1 Sebelum PBS

  Kenal pasti fokus utama aktiviti Tujuan aktiviti Merancang strategi pelaksanaan Instrumen penilaian kendiri

  3.2 Semasa PBS

  Melaksanakan aktiviti/strategi yang dirancang Mengumpul data Merekod

  3.3 Selepas PBS (refleksi)

  Menganalisis data Menilai Melapor

  4. Penilaian Kendiri Terhadap Pernyataan Profesional Pencapaian objektif Cadangan tindakan susulan/penambahbaikan

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  17/126

  17

  LAMPIRAN 1-2PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO

  1. Pengertian Portfolio

  1.1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberigambaran tentang seorang profesional dari segi:

  1.1.1 Pengetahuan1.1.2 Kemahiran1.1.3 Pengalaman1.1.4 Kelayakan1.1.5 Matlamat dan pencapaian

  1.2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkandengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif.

  (Shulman, 1992).

  2. Tujuan Portfolio

  2.1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam PBS

  2.2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar, pensyarah dan mentor untuk menilai

  2.3 Perkembangan profesionalisme pelajar.

  2.4 Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan danpengalaman baru.

  2.5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematikdan profesional.

  3. Ciri-Ciri Portfolio

  3.1 Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksikendiri.

  3.2 Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar menghargai usaha dan diri sendiri.3.3 Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa.3.4 Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan,

  perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan.

  4. Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio

  4.1 Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak.4.2 Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas PBS.

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  18/126

  18

  LAMPIRAN 1-3PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  SENARAI SEMAK PENYEDIAAN PORTFOLIO

  Bil Tajuk ItemTandakan

  1Biodata (ditulis dalamhelaian berasingan)

  1.1) Nama

  1.2) No. Kad Pengenalan

  1.3) Major dan Ambilan

  1.4) Tarikh PBS

  1.5) Gambar

  2Pernyataan Profesional /Kontrak Aktiviti(Lampiran 1-1)

  2.1) Penyataan sebelum PBS

  2.2) Laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus

  3

  Instrumen PengumpulanData BerhubungTugasan (yang manasesuai mengikutkeperluan)

  3.1) Pemerhatian

  3.2) Senarai semak

  3.3) Temu bual

  3.4) Soal selidik

  4Kolaborasi

  (Lampiran 1-4)

  4.1) Perbincangan dengan pengurusan sekolah

  4.2) Perbincangan dengan mentor

  4.3) Perbincangan dengan guru-guru lain

  4.4) Perbincangan dengan kakitangan sekolah

  4.5) Interaksi dengan murid

  5Ilmu/Pengetahuan BaruMelalui

  5.1) Pemerhatian

  5.2) Senarai Semak

  5.3) Temu bual

  6 Refleksi (Lampiran 1-6) 6.1) Aktiviti

  6.2) Perbincangan/Interaksi

  7 Laporan Akhir

  Ulasan Pensyarah:____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  Tandatangan _______________Nama ______________________Tarikh _________

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  19/126

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  20/126

  20

  LAMPIRAN 1-5PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  PENULISAN REFLEKSI

  1. Definisi Refleksi

  Proses merenung, menganalisis, mencari alasan, cadangan dan tindakan untuk

  membaiki diri yang dilakukan secara berterusan. (Hanipah, 1999) Amalan refleksi merupakan perlakuan memikirkan semula pengalaman pelajar. Ia

  memerlukan penerokaan unsur-unsur yang ketara dan tersirat. Proses ini membuatandaian sebab musabab berasaskan fakta pemerhatian, temu bual dan soal selidik.

  Refleksi dalam PBS membolehkan pelajar dibimbing untuk menaakul, memilih strategipelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri. Amalan refleksi inimembolehkan pelajar menghayati dan meningkatkan profesionalisme keguruan secaraefektif.

  2. Tujuan Refleksi

  Pelajar dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang dilaksanakan.

  Pelajar dapat menjadikan refleksi sebagai asas untuk menambahbaik dan meningkatkankualiti setiap tugasan secara berterusan.

  Memperkembangkan keupayaan celik akal pelajar bagi melahirkan kreativiti dan inovasidalam setiap tugas yang dijalankan.

  Meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu profesional keguruan

  3. Ciri-ciri Refleksi

  Bermula dengan mengingat kembali

  Melibatkan perasaan (domain afektif) terhadap sesuatu

  Menentukan usaha secara sedar (conscious effort) Bersedia mengubah sikap, kesedaran diri, amalan dan tingkah laku positif

  4. Amalan Refleksi/Penilaian Kendiri Dalam PBS

  Refleksi ialah proses mengkaji semula keberkesanan pelaksanaan PBS oleh pelajar sendiriuntuk mempertingkatkan kemahiran keguruan. Antara garis panduan yang boleh dilaksanaialah:

  4.1 Hendaklah dibuat selepas setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar sepertimembincangkan:

  Sejauh manakah objektif aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan tercapai?

  Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti ?

  Apakah langkah-langkah yang boleh difikirkan untuk membaiki pelaksanaan aktivititersebut ?

  Apakah faktor-faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan atau menambahbaikkan pelaksanaan aktiviti tersebut ?

  4.2 Melaksanakan proses refleksi berpandukan format refleksi seperti di Lampiran 6

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  21/126

  21

  LAMPIRAN 1-6PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  AMALAN REFLEKSI( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)

  1. Isu/Perkara yang difokuskan:

  2. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan:

  2.1 Kekuatan:

  2.2 Kelemahan:

  3. Cadangan Penambahbaikan:

  (Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda)

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  22/126

  22

  LAMPIRAN 1-7AMAKLUMAT UMUM SEKOLAH

  1. ARAHAN: Lengkapkan maklumat yang disenaraikan dalam borang berikut:

  Bil Perkara Catatan/data

  1 Nama dan Alamat Sekolah

  2 No. Telefon Sekolah

  3 Alamat e-mail/Web Sekolah

  4 Lokasi (Bandar/Luar Bandar)

  5 Nama Guru Besar

  6 Nama GPK 1

  7 Nama GPK HEM8 Nama GPK Kokurikulum

  9 Nama Penyelia Petang

  10 Gred Sekolah

  11 Bilangan Guru Lelaki:

  Perempuan:

  12 Kelayakan Profesional Guru Siswazah:

  Bukan Siswazah:

  13 Bilangan Kelas

  14 Purata Saiz Kelas

  15 Jumlah Murid Melayu Cina IndiaLain-lain

  Lelaki

  Perempuan

  16 Maklumat-maklumat lain yang menarik perhatian anda tentang sekolah ini

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  23/126

  23

  2. Persekitaran dan Iklim Bilik Darjah (Gunakan helaian tambahan jika perlu)

  2.1 Lukiskan pelan bilik darjah yang anda bersama membantu mentor melaksanakanpengajaran pembelajaran.

  2.2 Huraikan bagaimanakah bahan dan sumber pengajaran pembelajaran dipamerkan di

  bilik darjah tersebut digunakan secara berkesan.

  2.3 Catatkan bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang mudah digunakan olehmurid?

  2.4 Adakah murid diberi peluang menggunakan sumber pembelajaran yang berasaskanICT ?

  2.5 Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktivitipembelajaran?

  2.6 Kenal pasti cara murid-murid dibahagikan dalam kumpulan-kumpulan tertentu

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  24/126

  24

  Lampiran 1-7B

  FORMAT AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  1 Tajuk aktiviti berdasarkan topik di dalam kurikulum kursus yang ditawarkan

  pada setiap semester

  2 Menyatakan objektif aktiviti yang hendak dicapai dengan jelas

  3 Kandungan aktiviti yang dicadangkan

  3.1 Aktiviti yang diberikan mestilah melibatkan tugasan harian yang perlu

  dijalankan semasa PBS

  3.2 Fokus aktiviti ialah :

  berkaitan sukatan pelajaran

  ada unsur pemerhatian terhadap P & P

  melibatkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah

  mengenai persekitaran sekolah (termasuk iklim dan budaya

  sekolah)

  meliputi sumber pengajaran dan pembelajaran

  meliputi strategi pengajaran dan pembelajaran/kemahiran

  mengajar

  4. Format Penulisan Laporan Aktiviti PBS

  4.1 Format penulisan aktiviti PBS adalah seperti berikut : (cth)

  - Font Arial

  - Saiz huruf ialah 12

  - Langkau satu setengah baris

  - Rujukan mengikut format A.P.A.

  - Lampiran

  4.2 Panjang penulisan aktiviti antara 500 hingga 1000 patah perkataan

  (3 hingga 5 muka surat)

  4.3 Tarikh penyerahan penulisan aktiviti (2 minggu selepas tamat tempoh PBS)

  5. Refleksi selepas PBS dikendalikan oleh Jabatan yang terlibat

  Nota: Tiada tugasan lain diberikan kepada pelajar selain aktiviti yang telahditetapkan.

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  25/126

  25

  LAMPIRAN1-8INSTITUT PERGURUAN _________________________

  BORANG KEHADIRANPENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  Sekolah : _________________________________________________________

  Alamat Sekolah : _________________________________________________________

  Tarikh PBS : ______________________ hingga ____________________________

  Bil Nama Pelajar No. KP MajorTarikh

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Catatan:

  * Ketua kumpulan diminta menghantar borang kehadiran ini kepada Ketua Unit Praktikum IPGMselepas tamat Pengalaman Berasaskan Sekolah

  * Ketidakhadiran mesti disertakan dengan sijil/kenyataan cuti sakit atau surat kebenaranPengarah/ Timbalan Pengarah IPGM

  Tandatangan Ketua Kumpulan : _____________________

  Nama : _____________________________________________

  Tarikh : __________________________

  Pengesahan Guru Besar:

  Tandatangan _________________________ Tarikh : ____________________

  Cop Sekolah

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  26/126

  26

  LAMPIRAN1-9PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAHLAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR

  (Diisikan oleh Pengurus Sekolah)

  Nama Pelajar : _______________________________ No. K.P. : _________________

  Major : _____________________________________Ambilan : _________________

  Tandakan()

  Aspek

  L

  emah

  Sederhana

  Baik Ulasan

  Sahsiah danPerwatakan

  a) Penampilan diri

  b) Pekerti

  c) Keprihatinan

  d) Sifat/Peribadi sebagaipendidik

  KomunikasiBerkesan:

  a) Berinteraksi secara

  beretikab) Keupayaan memerhati,

  berbincang danmembuat refleksi

  c) Berupayamenyampaikan ideasecara berkesan

  Budaya

  ProfesionalGuru:

  a) Berupaya membinahubungan positifdengan warga sekolah

  b) Sentiasa berusaha untukmendapatkan ilmu,bimbingan dari mentordan guru-guru lain

  c) Komited terhadaptugasan yang diberikanoleh IPGM

  Tandatangan Guru Besar ________________________ Tarikh ____________________

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  27/126

  27

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  28/126

  28

  PRAKTIKUM

  1. KONSEP

  Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam programpendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkanpengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilikdarjah dan sekolah. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada prosespengajaran dan pembelajaran dengan bimbingan pensyarah pembimbing dan gurupembimbing melalui perkongsian pintar dan permuafakatan antara agensi-agensi KPM.

  2. OBJEKTIF

  Melalui program praktikum ini, pelajar dapat:

  a) menyepadukan teori dengan amali pengajaran dan pembelajaran

  b) mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran

  c) mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai

  d) merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secaraberpasangan dan individu

  e) mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran

  f) memupuk sikap positif, meningkatkan jati diri, menghayati dan mengamalkannilai-nilai profesionalisme kerguruan;

  g) memperkembangkan potensi diri sebagai pendidik melalui pembinaan portfoliodengan mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri

  h) mengoptimumkan kegunaan pelbagai sumber dan teknologi dalam prosespengajaran pembelajaran

  i) menguasai kemahiran fasilitator dan

  j) menguasai pelbagai strategi, perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum.

  3. PROSEDUR PELAKSANAAN

  (i) Syarat

  Pelajar dikehendaki menyempurnakan Pengalaman Berasaskan Sekolah(PBS) mengikut struktur kursus yang telah ditetapkan bagi setiap semester.(Rujuk Jadual 2.1)

  (ii) Penempatana) Penempatan pelajar dibuat secara permuafakatan antara IPGM dan

  sekolah dengan persetujuan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN).b) Pelajar ditempatkan di sekolah rendah.

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  29/126

  29

  (iii) Tempoh

  Tempoh pelaksanaan praktikum adalah seperti ditetapkan dalam strukturkursus. (Rujuk Jadual 1.1)

  (iv) Bilangan Waktu Mengajar

  a) Minimum 8 waktu mengajar seminggu

  b) Maksimum 12 waktu mengajar seminggu

  c) Pelajar major prasekolah dikehendaki mengajar 2 hari pengajaransepenuhnya dalam seminggu.

  d) Pelajar wajib mengajar mata pelajaran major dan satu daripada matapelajaran elektif.

  e) Pengajaran berpasangan perlu dijalankan sekurang-kurangnya dua kalisemasa Praktikum 1.

  f) Pelajar major prasekolah perlu mengajar secara berpasangan bagi satuhari pengajaran penuh sekurang-kurangnya sekali seminggu sepanjangtempoh praktikum.

  (v) Bilangan Penyeliaan

  a) Penyeliaan hendaklah berasaskan pencerapan klinikal.

  b) Bimbingan berterusan perlu diamalkan sepanjang praktikum.

  c) Penilaian hanya dibuat selepas bimbingan diberikan.

  d) Penyeliaan bersama antara pensyarah pembimbing dan guru pembimbingperlu dijalankan dua minggu sebelum tamat praktikum.

  e) Jadual 3.1 ialah panduan agihan penyeliaan praktikum untuk pensyarahpembimbing dan guru pembimbing. Penyeliaan perlulah melibatkanpelaksanaan aktiviti kokurikulum.

  PraktikumMata

  PelajaranPra

  penyeliaanIPGM Sekolah

  PenyeliaanBersama

  Jumlah

  Praktikum 1(4 minggu)

  Major 1 1 2 1 5

  Praktikum 2(8 minggu)

  Major 1 3 4 1 9

  Elektif 1 2 2 1 5

  Praktikum 3(12 minggu)

  Major 1 3 4 1 9

  Elektif 2 2 2 1 5

  Jadual 3.1 : Agihan Penyeliaan

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  30/126

  30

  4. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

  (i) Pelajar

  a) Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum

  b) Memahami dan berusaha mencapai matlamat dan objektif praktikum

  c) Berbincang dengan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing untukmencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa praktikum

  d) Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah, guru-guru danstaf sokongan di sekolah

  e) Menyerahkan jadual waktu, senarai tugas, takwim sekolah dan maklumatmaklumat lain kepada pensyarah major dan elektif sebelum prapenyeliaan

  f) Mematuhi dan mengamalkan etika profesion perguruan, peraturan IPGM danperaturan sekolah

  g) Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti anjuran sekolah di sepanjangtempoh praktikum

  h) Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan

  i) Melengkapkan dan menghantarkan borang kehadiran praktikum ke UnitPraktikum pada minggu pertama setiap bulan

  j) Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran

  k) Membuat rancangan semester, mingguan dan harian dalam buku persediaanmengajar

  l) Membuat Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap mengikutformat sebelum melaksanakan pengajaran

  m) Mendapatkan bimbingan daripada guru pembimbing semasa merancangpengajaran

  n) Melaksanakan pengajaran secara berpasangan pada setiap minggu dengan

  mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran (Rujuk Lampiran 2-2)

  o) Mengamalkan penulisan jurnal reflektif berdasarkan isu atau masalah yangkritikal semasa praktikum. Penulisan jurnal dibuat berdasarkan tempohmasa yang diambil bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yangdifokuskan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A)

  p) Melibatkan diri dan membantu pengendalian sekurang-kurangnya satukomponen kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4)

  q) Melengkapkan, mengemaskinikan dan menyerahkan portfolio amalanprofesional kepada guru pembimbing dan pensyarah pembimbing padasetiap kali bimbingan/penyeliaan dijalankan

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  31/126

  31

  r) Mengisi Borang Refleksi Praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali keIPGM selepas tamat praktikum.

  (ii) Pensyarah Pembimbing

  (a) Menerima surat pelantikan sebagai pensyarah pembimbing daripadaPengarah IPGM

  (b) Menghadiri taklimat praktikum yang dikendalikan oleh Unit Praktikum

  (c) Berbincang dengan pelajar tentang urusan bimbingan dan penyeliaanpraktikum

  (d) Merancang jadual bimbingan dan penyeliaan praktikum

  (e) Mengadakan perbincangan dengan pengurus sekolah dan guru pembimbing

  secara berterusan untuk menjalinkan hubungan profesional

  (f) Melaporkan kemajuan dan kes-kes disiplin pelajar dari semasa ke semasakepada Unit Praktikum

  (g) Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran,penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum denganmenggunakan senarai semak yang ditetapkan (Rujuk Lampiran 2-3 dan2-3A)

  (h) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini

  (i) Memantau kehadiran, prestasi dan disiplin pelajar sepanjang tempohpraktikum

  (j) Memaklumkan dengan segera secara bertulis kes-kes khas yangmemerlukan perhatian dan tindakan Unit Praktikum dengan menggunakanborang yang ditetapkan

  (k) Menyemak dan mengesahkan buku persediaan mengajar pelajar

  (l) Memberi bimbingan berasaskan prinsip-prinsip pencerapan klinikal (Rujuk(Lampiran 2-5)

  (m) Menyelia secara tersebar sepanjang tempoh praktikum mengikut jadualpenyeliaan yang telah dicadangkan

  (n) Membimbing pelajar-pelajar dalam perancangan, pelaksanaan dan penilaiankokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4)

  (o) Bekerjasama dengan guru pembimbing dalam semua aspek pelaksanaanpraktikum

  (p) Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yangcemerlang

  (q) Melengkapkan borang bimbingan (PR1) dan menyerahkan salinan asalkepada pelajar

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  32/126

  32

  (r) Pensyarah major dan elektif wajib membuat rumusan prestasi praktikumsetiap pelajar bersama-sama guru pembimbing major atau elektif denganmenggunakan Borang Penilaian Praktikum (PR2)

  (s) Menyerahkan Borang Penilaian Praktikum (PR2) yang lengkap dan kemaskini kepada Ketua Unit Praktikum.

  (iii) Guru Pembimbing

  (a) Menghadiri taklimat praktikum dan kursus yang dijalankan oleh IPGM

  (b) Memahami, menghayati dan melaksanakan peranan sebagai gurupembimbing (Rujuk Lampiran 2-1)

  (c) Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar dalam aspek pengajarandan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah :

  - jadual waktu- sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, panduan guru- rancangan semester dan persediaan mengajar harian- sumber pengajaran dan pembelajaran- proses pengajaran dan pembelajaran- pengajaran berpasangan- amalan pemulihan dan pengayaan di dalam pengajaran dan

  pembelajaran- teknik penyoalan- pentaksiran dan penilaian murid- pengurusan bilik darjah

  - penilaian kendiri (refleksi) dan penulisan jurnal reflektif- pengelolaan (perancangan, pelaksanaan dan penilaian kokurikulum)- hal-hal lain yang berkaitan

  (d) Memberi peluang kepada pelajar memerhati pengajaran

  (e) Menyemak, memberi ulasan bertulis dan menandatangani buku persediaanmengajar pelajar

  (f) Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran,penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum denganmenggunakan senarai semak yang ditetapkan (Rujuk Lampiran 2-3 dan

  2-3A)

  (g) Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yangcemerlang

  (h) Menyelia pengajaran pelajar berdasarkan prinsip pencerapan klinikal denganmenggunakan borang bimbingan (PR1)

  (i) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini

  (j) Memaklumkan kepada pengurus sekolah mengenai kemajuan pelajar darisemasa ke semasa sepanjang tempoh praktikum

  (k) Memantau kehadiran pelajar sepanjang tempoh praktikum

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  33/126

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  34/126

  34

  (m) Memastikan pelajar dilibatkan sebagai pembantu guru dalam salah satukomponen kokurikulum sama ada kelab/persatuan, unit beruniform atausukan/permainan

  (v) Pasukan Pengurusan Praktikum

  (a) Melaksanakan dasar praktikum yang diputuskan oleh BPG KPM

  (b) Merancang dan menyediakan Jadual Kerja Pelaksanaan Praktikum

  (c) Menguruskan surat pelantikan guru pembimbing dengan pihak JPN

  (d) Merancang dan menguruskan penempatan pelajar dan pensyarahpembimbing

  (e) Merancang dan menguruskan taklimat pengurusan praktikum kepada pelajar,pensyarah pembimbing dan pihak sekolah

  (f) Merancang dan menguruskan kursus pementoran untuk pensyarahpembimbing dan guru pembimbing

  (g) Memastikan kelancaran pelaksanaan program praktikum

  (h) Menguruskan pengumpulan dan penyimpanan dokumen dan rekod praktikum

  (i) Melaksanakan sesi refleksi praktikum dalam minggu pertama pelajar kembalike IPGM

  (j) Membuat analisis dan rumusan refleksi praktikum

  (k) Menguruskan dan membentangkan keputusan praktikum untuk disahkan olehJKIAPIPGM sebelum diserahkan kepada Unit Peperiksaan

  (l) Menyediakan dokumen dan laporan kes-kes amalan profesional untukdibawa ke JKIAPIPGM

  (m) Menyediakan laporan tahunan praktikum untuk kegunaan IPGM

  (n) Membantu Unit Kewangan IPGM menguruskan borang tuntutan elaun gurupembimbing dan pelajar

  (o) Menyediakan Laporan Pelaksanaan Praktikum Pelajar danmenghantarkannya kepada BPG

  (vi) Jawatankuasa Induk Amalan Profesional Institut Pendidikan Guru Malaysia(JKIAPIPGM)

  (a) Menentukan dasar Amalan Profesional dilaksanakan

  (b) Menjalankan pemantauan pelaksanaan Amalan Profesional

  (c) Mengendalikan kes-kes khas seperti penangguhan, melengkapkan tempohamalan profesional, gagal dan disiplin serta mengambil tindakan sewajarnya

  (d) Mengesahkan kehadiran dan keputusan Amalan Profesional

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  35/126

  35

  5. KEHADIRAN PRAKTIKUM

  (a) Pelajar diwajibkan hadir 100% semasa praktikum.

  (b) Perkara-perkara yang membolehkan pelajar tidak hadir praktikum hanyadengan kebenaran Pengarah IPGM tetapi tidak melebihi 30% daripadajumlah hari praktikum ialah :

  Pelajar sakit atau cedera dan disahkan oleh pegawai perubatan

  Menjadi saksi atau terlibat dalam perbicaraan kes mahkamah

  Keluarga terdekat meninggal dunia dengan disertakan sijil kematian

  Peristiwa di luar jangkaan atau hal-hal kecemasan

  Sebab-sebab lain yang diberi kebenaran oleh Pengarah IPGM

  (c) Tindakan bagi kehadiran yang kurang daripada 100% dengan kebenaranadalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 3.2.

  Kehadiran Praktikum Tindakan

  90% ke atasJKIAPIPGM akan menentukan sama ada pelajar perlumelengkapkan kehadiran praktikum atau tidak.

  70% - 89.9% Pelajar wajib melengkapkan kehadiran praktikum.

  Kurang daripada 70% Pelajar wajib mengulang keseluruhan praktikum.

  Jadual 3.2:Tindakan Bagi Kes Kehadiran Praktikum Kurang Daripada 100%

  (d) Kehadiran praktikum yang kurang daripada 100% tanpa sebab atau tanpakebenaran, kesnya akan dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib IPGM untukdiambil tindakan.

  6. PENANGGUHAN PRAKTIKUM

  (a) Penangguhan praktikum tertakluk kepada keputusan yang dibuat oleh

  Pengarah Pendidikan Guru. Permohonan penangguhan hendaklah dibuatkepada Pengarah IPGM.

  (b) Penangguhan praktikum tidak boleh melebihi satu tahun selepas tamattempoh pengajian atau tertakluk kepada keputusan Senat IPGM Induk.

  (c) Penangguhan praktikum tidak menghalang seseorang pelajar untukmeneruskan pengajian dan praktikum pada semester yang berikutnya.

  (d) Praktikum yang tertangguh perlu disempurnakan sebelum pelajar menjalaniinternship.

  (e) Pelajar mesti melaporkan diri ke institut asal mereka selepas tamat tempohpenangguhan yang dipohon untuk meneruskan praktikum.

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  36/126

  36

  (f) Pelajar tidak dibenarkan bertukar pusat latihan dan diletakkan di bawahbimbingan dan penyeliaan IPGM asal masing-masing kecuali mendapat

  kelulusan Pengarah Pendidikan Guru.

  7. KES GAGAL PRAKTIKUM

  (a) Pelajar yang gagal praktikum perlu disahkan oleh Jawatankuasa IndukAmalan Profesional Institut Pendidikan Guru Malaysia (JKIAPIPGM).

  (b) Pelajar yang gagal praktikum diberi peluang mengulang sekali sahaja bagisetiap peringkat praktikum.

  8. SYARAT TAKSIRAN PRESTASI PELAJAR DALAM PRAKTIKUM

  (a) Asas taksiran untuk menetapkan prestasi pelajar adalah berdasarkan kepadabimbingan dan penilaian formatif dan sumatif.

  (b) Penilaian formatif dibuat secara berterusan oleh guru pembimbing dan

  pensyarah pembimbing dengan menggunakan borang bimbingan (PR1).

  (c) Pensyarah pembimbing dan guru pembimbing akan membuat rumusanprestasi pelajar dengan menggunakan Borang Penilaian Praktikum (PR2).

  (d) Penilaian Praktikum pelajar dalam praktikum dibuat berasaskan kepada

  komponen-komponen yang dinyatakan dalam Jadual 3.3.

  Komponen Penilaian Rujukan Wajaran

  1. Kemahiran Interpersonal

  dan Intrapersonal

  Portfolio dan perbincangan

  dengan pihak sekolah10%

  2. Pengetahuan tentang

  Mata PelajaranPortfolio 10%

  3. Pengajaran dan

  PembelajaranPortfolio 30%

  4. Komunikasi Porfolio 10%

  5. Pengurusan Bilik Darjah Portfolio 10%

  6. Penilaian Porfolio dan buku kerja murid 10%

  7. Kokurikulum Portfolio 10%

  8. Peranan-peranan Lain Portfolio dan hasil kerja pelajar 10%

  Jumlah 100%

  Jadual 3.3: Komponen Penilaian Praktikum

  9. WAJARAN PENILAIAN PRAKTIKUM

  9.1 Penilaian bagi setiap peringkat praktikum dibuat berdasarkan mata pelajaranmajor, elektif 1 dan elektif 2. Setiap mata pelajaran mempunyai wajaran yang

  berbeza.

  9.2 Wajaran markah bagi setiap peringkat praktikum adalah 100%. (Rujuk Jadual3.4)

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  37/126

  37

  Praktikum

  Tempoh

  (minggu) Bidang Wajaran

  Wajaran Dalam

  Amalan

  Profesional

  Praktikum 1 4 Major 100% 100%

  Praktikum 2 8Major 70% 100%Elektif 1 30%

  Praktikum 3 12

  Major 70%100%

  Elektif 2 30%

  Jadual 3.4: Wajaran Penilaian Praktikum

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  38/126

  38

  LAMPIRAN 2

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  39/126

  39

  LAMPIRAN 2-1

  GURU PEMBIMBING SEBAGAI MENTOR

  1. Pendahuluan

  Pementoran ialah satu program sokongan untuk peningkatan profesional guru-guru.Pendedahan melalui program ini membolehkan guru mengukur kemampuan refleksisecara praktik. Ini akan menjadikan mereka lebih prihatin terhadap keperluanpenilaian kendiri ke atas kemahiran dan sikap yang ada pada diri masing-masing.Pendekatan ini akan dapat membantu peningkatan dalam proses pencerapan klinikaldan penilaian kendiri di kalangan guru pembimbing dan pelajar. Oleh itu, gurupembimbing merupakan kumpulan sokongan yang perlu membimbing pelajarmenimba ilmu, kemahiran dan pengalaman masing-masing secara bersama.

  2. Objektif

  2.1 Membentuk asas pementoran untuk memberi sokongan semasa amalanprofesional.2.2 Membentuk permuafakatan dan perkongsian pintar antara sekolah dan

  institut perguruan.

  3. Tanggungjawab Mentor

  3.1 Rancangan Pembinaan Individu (Individual Development Plan)

  Kaunseling dan bimbingan yang spesifik diperlukan daripada gurupembimbing bagi tujuan pembinaan pengalaman dan mengukuhkankecekapan pelajar.

  3.2 Mentoring dan Maklum Balas

  Guru pembimbing mesti berperanan secara aktif dalam memantau kemajuandan prestasi pelajar (mentee). Sesi maklum balas dan refleksi yang lebihkonsiten perlu diadakan bagi merenung dan mengkaji semula RancanganPembinaan Individu. Pemerhatian klinikal hendaklah sentiasa dijalankan danpenilaian formatif diambil kira dalam setiap perbincangan.

  3.3 Penasihat Strategi Kerjaya

  Guru pembimbing memberi bimbingan secara umum yang berkaitan dengan

  peluang-peluang yang ada dalam organisasi dan latar belakang kerjaya sertasyarat yang diperlukan untuk meningkatkan potensi dan prestasi seseorangpelajar. Guru pembimbing dengan pengalaman yang luas tentang sejarahdan budaya persekitaran sekolah merupakan individu yang paling layak untukmembantu pelajar belajar mengenai kehidupan di sekolah dan dalam blilikdarjah.

  3.4 Pembimbing dalam Bilik Darjah

  Mentor ini akan dilihat sebagai seorang pembimbing, model, pemberipenjelasan dan memberi resipi untuk membantu para pelajar. Denganbimbingan melalui latihan-latihan yang lebih praktikal dan sistematik pelajarakan belajar mengambil alih tugas dan tanggungjawab guru bilik darjah.Mentoring akhirnya menggerakkan pelajar ke arah suatu kefahaman yang

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  40/126

  40

  lebih mendalam mengenai cara mengajar supaya dapat dipastikan yangpembelajaran telah berlaku dalam bilik darjah. Cara ini mereka akan dipanduke arah perubahan, pertumbuhaan dan perkembangan sebagai seorangguru.

  3.5 Sponsoring dan Pengantaraan

  Guru pembimbing merupakan penyedia hala tuju dan membantu menyusuntugasan membina secara berterusan dan mempromosikan tanggungjawab.Sebarang perhubungan yang saling menyokong memerlukan perhatian yangaktif oleh kedua pihak. Pelajar perlu mendapatkan bimbingan, nasihat,bersikap terbuka kepada sebarang pandangan dan cadangan gurupembimbing di samping sentiasa bersedia berkongsi masalah dan maklumatsecara profesional.

  4. Prinsip Bimbingan

  4.1 Mendengar lebih daripada bercakap.

  4.2 Mencelah hanya apabila perlu.

  4.3 Kolaboratif (membangkitkan isu dan mengembangkan daya penyelesaianmasalah)

  4.4 Komitmen kepada perkembangan berterusan.

  4.5 Belajar mengajar menerusi inkuiri penemuan dan refleksi.

  4.6 Menggunakan pengalaman mengajar pelajar.

  4.7 Bersifat menyokong dan bukan menyerah.

  4.8 Kesedaran dan amalan nilai-nilai asas (amanah, kasih sayang, kerajinan dll).

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  41/126

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  42/126

  42

  3.1.3. Jenis-jenis interaksi:

  a) Tandem: proses dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitudua orang pelajar bersama-sama merancang dan mengajarsesuatu pelajaran.

  b) Berpasukan : proses interaksi dalam aktiviti pengajaranberpasangan iaitu dua orang pelajar bersama-samamerancang pengajaran tetapi mengajar berasingan.

  c) Individu : proses interaksi dalam aktiviti pengajaranberpasangan iaitu dua orang pelajar berbincang bersamatetapi menyediakan pelajaran dan mengajar berasingan.

  3.2. Pengajaran berpasangan hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya 2 kalipada setiap peringkat praktikum.

  3.3. Pelaksanaan pengajaran berpasangan adalah tertakluk kepada pertimbanganpihak Unit Praktikum.

  3.4. Penyeliaan pengajaran berpasangan tidak diberikan gred.

  4. Perkara-perkara Yang Diberi Perhatian Dalam Pengajaran Berpasangan

  4.1. Pensyarah perlu menyedarkan pelajar bahawa percanggahan idea perludiatasi secara profesional.

  4.2. Pelajar dikehendaki menetapkan masa dan kelas di mana pengajaran

  berpasangan akan dijalankan.

  4.3. Guru pembimbing/pensyarah pembimbing memastikan pengajaranberpasangan dijalankan.

  4.4. Pelajar diberi latihan semasa pengajaran mikro/makro.

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  43/126

  43

  CONTOHLAMPIRAN 2-2A

  REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN

  Nama Pelajar

  Kursus dan Ambilan

  Nama Pelajar

  Nama Pasangan Praktikum

  Nama Guru Pembimbing

  :...

  :...

  :...

  :.....

  :.....

  MguTarikh

  dan Hari MasaMata Pelajaran& Kelas (Tahun)

  TandatanganPasangan

  Catatan(Guru Pembimbing)

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  Disemak oleh Guru Pembimbing

  Tandatangan :

  Nama :

  Tarikh :

  Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing

  Tandatangan :

  Nama :

  Tarikh :

  Salinan : 1. Portfolio Praktikum (Kedua-dua pasangan guru pelatih)2. Ketua Unit Praktikum

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  44/126

  44

  LAMPIRAN 2-3PENULISAN JURNAL

  1. Konsep

  Satu bentuk penulisan ilmiah yang berterusan mengenai sesuatu peristiwa, masalah,pencapaian atau bidang yang perlu diberi penekanan oleh pelajar sendiri berkaitandengan pengalaman semasa menjalani praktikum di sekolah atau semasamelaksanakan sesuatu tugas. Jurnal bertujuan membantu pelajar merenung, menilaidan menjadikannya sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan bagimenyelesaikan sesuatu masalah/meningkatkan lagi keberkesanan mengikut jangkamasa yang ditetapkan sendiri.

  2. Objektif

  Pelajar dapat:

  2.1 menyimpan catatan reflektif penglibatannya di sekolah semasa praktikumuntuk dijadikan renungan

  2.2 menilai semula keberkesanan tugas dan tanggungjawab yang telahdijalankannya

  2.3 menjadikannya sebagai asas/panduan untuk tindakan susulan bagimenyelesaikan masalah yang difokuskan dan seterusnya meningkatkan lagikeberkesanannya melalui penambahbaikan, kreativiti dan inovasi secaraberterusan

  .

  2.4 meningkatkan kepekaannya terhadap tugas sebenar guru profesional yangsentiasa berusaha meningkatkan keberkesanan pengajaran danpembelajaran serta perkembangan murid.

  2.5 menjadikan hasil penulisan/dapatan jurnal sebagai bahan perbincangandengan pensyarah penyelia/guru pembimbing bagi meningkatkan tahapprofesionalisme keguruannya

  2.6 meningkatkan tahap dan amalan refleksi yang bersifat reflektif bagi menjanapemikiran kritis dan analitikal

  2.7 meningkatkan kemahiran profesionalismenya

  3. Garis Panduan

  3.1 Peserta kursus dikehendaki menulis dan menyimpan jurnal sepanjangpraktikum.

  3.2 Penulisan hendaklah difokuskan kepada satu sahaja peristiwa, masalah,pencapaian atau aspek-aspek penting/kritikal yang dialami semasapraktikum.

  3.3 Aspek yang difokus hendaklah dianalisis secara terperinci, mengandungipandangan, cadangan.dan tindakan susulan.

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  45/126

  45

  3.4 Fakta-fakta perlu disokong dengan penulisan lampau (literature review)supaya setiap masalah, cadangan dan langkah-langkah yang dijalankanlebih objektif dan berkesan.

  3.5 Satu jangka masa ditetapkan untuk melaksanakan cadangan-cadanganmengatasi masalah yang telah difokuskan.

  3.6 Pelajar dikehendaki mengumpul data dengan membuat catatan bagimengesan kemajuan tindakan susulan yang telah dicatatkan.

  3.7 Gunakan jurnal sebagai saluran merenung kembali tugas pelajar sebagaiguru profesional.

  3.8 Pelajar diminta membawa jurnal yang lengkap dan kemas kini sepanjangmasa praktikum untuk disemak oleh pembimbing.

  4. Perkara-perkara Yang Perlu Diberi Perhatian Dalam Penulisan Jurnal

  4.1. Bimbingan perlu diberi oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing untukmemastikan perkara-perkara yang relevan dan kritikal sahaja dicatatkan.

  4.2. Kandungan jurnal mesti dibincang bersama antara pelajar, pensyarahpenyelia dan guru pembimbing.

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  46/126

  46

  LAMPIRAN 2-3A

  SENARAI SEMAK PENULISAN JURNAL

  TAJUK/FOKUS/ISU : _________________________________________

  BIL. PERKARASTATUS

  CATATANAda Tiada

  1. Ada Isu/Peristiwa/Masalah YangDifokuskan.

  2. Perkembangan/Isu /Peristiwa/Masalah/Yang DifokuskanRelaven/Sesuai.

  3. Isu/ Masalah/Peristiwa YangDifokuskan Dianalisis SecaraTerperinci.

  I. Mengenal Pasti Punca/ SebabIsu/ Masalah /PeristiwayangDifokuskan.

  II. Mengenal Pasti KemungkinanPenyebab KepadaIsu/Masalah.

  III. Mengenal Pasti KelemahanIsu/ Masalah /PeristiwayangDifokuskan.

  IV. Mengenal Pasti KekuatanIsu/Masalah /PeristiwayangDifokuskan.

  V. Meramal Kesan Dan AkibatIsu/Masalah/PeristiwayangDifokuskan.

  4. Kajian Lampau Yang BerkaitanIsu/Masalah (Literature Review)

  I. Sesuai/Releven Dengan Isu

  II. Mencukupi

  III. Ada Sumber Rujukan

  5 Cadangan Dan Idea DiberikanUntuk Menyelesaikan SetiapPunca/Kelemahan

  IV. Sesuai Dan Releven

  V. Kritis/Kreatif

  CONTOH

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  47/126

  47

  SENARAI SEMAK PENULISAN JURNAL

  LAMPIRAN 2-3B

  BIL. PERKARASTATUS

  CATATANAda Tiada6 Tempoh masa ditetapkan untuk

  menyelesaikan isu/masalah yangdikenal pasti.

  7. Tindakan Susulan Dirancang UntukDilaksanakan Bagi MenyelesaikanIsu/Masalah. Yang Dikenal pasti.I. Pelan Tindakan/Jadual Kerja

  /Senarai Semak Disediakan.

  Sila rujuk bukti di dalamfortfolio pelajar

  II. Rujukanpembacaan/internet/perbincangan dll.

  Sila rujuk bukti di dalamfortfolio pelajar

  8. Pelaksanaan Terhadap Langkah-langkah PenambahbaikanDijalankan.I. Tempoh masa yang ditetapkan

  sesuai.

  Sila rujuk bukti di dalamfortfolio pelajar

  II. Keberkesanan Langkah YangDicadangkan.

  Sila rujuk bukti di dalamfortfolio pelajar

  9. Kesimpulan/RefleksiI. Menilai semula kesan dari

  tindakan/langkah yang telahdijalankan.

  II. Halangan-halangan yang timbul(jika ada)

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  48/126

  48

  SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM

  (Diisikan oleh pensyarah pembimbing setiap kali penyeliaan)NAMA PELAJAR : ___________________________________________

  KURSUS & MAJOR : ____________________________________________________

  BIL ITEM-ITEMSila Masukkan Tarikh dan

  Tandakan ( ) atau ( X ) CATATAN

  1. Biodata Guru Pelatih

  2. Pernyataan Profesional

  a) Apa Yang Akan DilaksanakanSemasa Praktikum.

  Ditulis sebelum bermula sesipraktikum.Fokuskan satuprojek/aktiviti sahaja.

  b) Apa Yang Telah Dilalui dandilaksanakan SepanjangPraktikum

  c) Apa Yang Telah DicapaiSepanjang Praktikum

  Ditulis seminggu sebelum tamatpraktikum. Menilai hasil dariprojek/aktiviti itu.

  3. Pengetahuan Baru: Sumber pengetahuan berkaitandengan masalah yang dihadapi.

  a) Hasil Pembacaan Sediakan sinopsis,peta mindabahan bacaan yang dibaca

  b) Hasil Perbincangan

  c) Hasil Kajian Kes Rumusan/Dapatan

  d) Hasil Pemerhatian Rumusan/Dapatan

  4. Refleksi Bagi Setiap Aktiviti/Tugas

  Yang Telah Dijalankan

  Pelajar dimestikan mengamalkan

  pemikiran reflektif setiap masa.a) Pengajaran dan

  PembelajaranSemak RPH setiap harigunakan format refleksi P&P.

  b) Tugas-tugas khas

  c) Peristiwa Yang Terlibat

  d) Pengalaman Tertentu

  5. Tindakantindakan Hasil RefleksiPengajaran dan PembelajaranHarian/Tugas/Aktiviti/Jurnal

  Pelajar melaksanakan tindakanreflektif selepas setiap refleksi.

  a) Pelan/langkah tindakan untukpenambahbaikan

  Semak pelan/langkah/ strategiyang diambil.

  b) Pelaksanaan penambahbaikan

  Semak bukti-bukti

  pelan/langkah/strategi telahdilaksanakan.

  c) Penilaian/Refleksi Rumusan/Kesimpulan/Hasil

  6. Hasil Kerja Harian Guru Pelatih

  a) Catatan, lakaran, draf awal

  Semak sebagai bahan bukti hasilyang telah dibuat dan digunakandalam pengajaran

  b) Koleksi Hasil Kerja Akhir

  i. Bahan Bantu Mengajar

  ii. Modul

  iii. Perisian Digital, Video danAudio

  iv. Pengurusan Grafik

  c) Koleksi Hasil Terbaik GuruPelatih

  Dibuktikan kekuatan dankeberkesanan hasil tersebut.

  LAMPIRAN 2-3C

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  49/126

  49

  SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM

  BIL ITEM-ITEMSila Masukkan Tarikh danTandakan ( ) atau ( X ) CATATAN

  7. Inovasi Pedagogi: Menggalak kreativiti,

  ciptaan dan penemuanbaru oleh pelatih.

  I. Kaedah/Teknik/StrategiIi. Bahan Bantu Mengajar

  8. Teori Sendiri Yang Dibina HasilPengalaman Yang Dilalui SepanjangPraktikum

  Bukti-bukti melalui catatan& data, yang dianalisis.

  9. Ilmu Binaan Sendiri Yang TerbentukHasil Teori Yang Diuji Dan DibuktikanSecara Saintifik.

  Bukti-bukti melalui catatan& data, yang dianalisis.

  10. Bukti-Bukti/Dokumen YangMenunjukkan Proses MelaksanakanSesuatu Tugas:

  A) Surat Lantikan/ArahanB) Proses Kolaborasi/Bimbingan

  C) Senarai Semak/ Soal Selidik

  D) Laporan Pencapaian/Prestasi

  E) Surat/Sijil Penghargaan

  F) Artikel / Esei

  G) Jadual Kerja

  H) Gambar /Foto Aktiviti/ TugasYang Telah Dijalankan.

  11 Pengajaran BerpasanganSemak bukti-bukti spt RPH,sukatan pelajaran, refleksi

  dll.

  A) Perancangan

  B) Pelaksanaan

  C) Refleksi/Laporan12. Penilaian Pengajaran &

  Pembelajaran

  A) Formatif Bersifat Diagnostik Setiap kemahiran/topikyang diajar.

  B) Sumatif Ujian bulanan

  C) Jadual Penentu Ujian (JPU) Setiap ujian ditadbirkan.

  D) Panduan Memberi Markah (PMM)

  13. Salinan Borang Penyeliaan DanBimbingan Pensyarah & GuruPembimbing (Borang PR1)

  14. Penglibatan KokurikulumA) Surat Lantikan

  B) Jadual Kerja/Rancangan AktivitiSepanjang Praktikum

  Semak jadual/rancanganaktiviti yang disediakan.

  C) Refleksi Setiap Kali Tugas Gunakan format yangdisediakan

  D) Penilaian Setiap kemahiran yangdiajar

  Tandatangan Pensyarah Pembimbing

  __________________________________

  ( )

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  50/126

  50

  LAMPIRAN 2-4

  GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH

  1. Sukan dan Permainan

  (i) Melibatkan diri dalam pengajaran dan persiapan pasukan

  (ii) Membantu Guru Penasihat melatih kumpulan/pasukan dalam pertandingan

  (iii) Membantu Guru Penasihat dalam satu pertandingan yang dirancang seperti

  pertandingan antara kelas, sekolah atau karnival

  (iv) Pelajar dikehendaki membuat laporan aktiviti kokurikulum yang dikendalikan

  dalam portfolio sepanjang amalan profesional.

  2. Unit Beruniform(i) Melibatkan diri dalam satu unit beruniform yang diikuti oleh pelajar semasa di

  IPGM

  (ii) Membantu guru penasihat dalam latihan atau perjumpaan kokurikulum unit

  beruniform di sekolah

  (iii) Membantu guru penasihat merancang dalam menjayakan

  perkhemahan/kursus/latihan/lawatan/projek

  (iv) Membantu penubuhan atau kegiatan yang akan dibuat oleh pihak sekolah

  (jika perlu)

  (v) Menyelesaikan kerja atau tugasan mengikut kurikulum unit beruniform yang

  diikuti di IPGM (jika belum selesai)

  (vi) Pelajar dikehendaki membuat laporan kokurikulum yang dikendalikan dalam

  portfolio sepanjang amalan profesional.

  3. Aktiviti-aktiviti Tambahan

  Sekiranya pelajar disahkan melibatkan diri dengan cemerlang dalam aktiviti-aktiviti

  tambahan kokurikulum di peringkat sekolah/daerah/negeri dalam bidang

  persatuan/sukan/permainan/unit beruniform seperti di bawah, pelajar berkenaan

  boleh diberi penilaian pada Tahap 5.

  (i) Merentasi desa

  (ii) Jogathon

  (iii) Hari Terbuka/Hari Ibu Bapa

  (iv) Pasar Ria

  (v) Sukaneka dan sebagainya

  (vi) Lain-lain aktiviti

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  51/126

  51

  LAMPIRAN 2-4A

  LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUMMINGGU KE- .........

  Nama Pelajar: _____________________________________________________________________

  Jenis Persatuan/Sukan/Unit Beruniform: ________________________________________________

  Tarikh: ________________________ Masa: __________________________________________

  Tempat: _________________________________________________________________________

  Nama Guru Penasihat GERKO: ______________________________________________________

  Bilangan Pelajar: __________________________________________________________________

  Aktiviti/aspek kemahiran yang dijalankan yang merangkumi kepimpinan, kepengurusan, kejurulatihandan kepegawaian:

  ________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________

  Aspek yang dibimbing oleh Guru Penasihat/Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing:

  ________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________

  Refleksi: _________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________

  ___________________________ ____________________________________

  T. Tangan Pelajar T.Tangan Guru /Pensyarah Pembimbing

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  52/126

  52

  LAMPIRAN 2-5

  PENCERAPAN KLINIKAL

  1. Konsep

  Pencerapan klinikal merupakan proses penyeliaan yang merangkumiprapemerhatian, pemerhatian pengajaran secara langsung, pengumpulan data daripemerhatian, penganalisisan tingkah laku mengajar dan aktiviti untuk meningkatkanmutu pengajaran.

  2. Objektif

  Pensyarah pembimbing, guru pembimbing dan pelajar bersama-sama berusaha:

  (i) memperbaiki kelemahan pengajaran/pembelajaran,

  (ii) memperkembangkan potensi dan kemahiran

  3. Lingkaran Pencerapan Klinikal

  A. SIDANG PRAPEMERHATIAN

  menjalinkan perhubunganmenentukan strategi pengajaran danpembelajaranmeramalkan hasil pembelajaranmenentukan fokus pemerhatian

  B. PEMERHATIAN

  memerhati pengajaran gurumembuat catatanmembuat huraian

  E. ANALISIS SIDANGPASCA PEMERHATIAN

  membuat refleksi dan menganalisissidang pasca pemerhatian

  C. ANALISIS

  mengkategorikan data

  menentukan strategi sidangpasca pemerhatianmemikirkan soalan yangakan dikemukakan kepadapelajar

  D. SIDANG PASCA PEMERHATIAN

  berbincang berdasarkan datamembuat kesimpulanmengenal pasti strategi seterusnya

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  53/126

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  54/126

  54

  LAMPIRAN 2-6

  Borang PR1BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM

  Nama Pelajar : _________________________________ No. K.P.: __________________

  Kursus : __________________________ Ambilan: _________________________(bulan tahun)

  Pengkhususan/Major: _______________________________________________________

  Praktikum (Tandakan):

  Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3

  Sekolah : ________________________________________________________________

  Mata Pelajaran : _______________________ Tajuk : ____________________________

  Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______

  Petunjuk Tahap

  (Sila bulatkan angka yang berkenaan)

  Tahap 1: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.

  Tahap 2: Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian

  Tahap 3: Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan

  Tahap 4: Baik dalam banyak aspek

  Tahap 5: Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  55/126

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  56/126

  56

  LAMPIRAN 2-7

  Borang PR1/PBORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1

  PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN(Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing)

  Nama Pelajar : _________________________________ No. K.P.: __________________

  Kursus : __________________________ Ambilan: _________________________(bulan tahun)

  Pengkhususan/Major: _____________________________________________________

  Sekolah : ________________________________________________________________

  Mata Pelajaran : ____________________________ Tajuk : ______________________

  Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Masa : ___________________________

  ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum I sahaja)

  Petunjuk Tahap

  (Sila bulatkan angka yang berkenaan)

  Tahap 1: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.

  Tahap 2: Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian

  Tahap 3: Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan

  Tahap 4: Baik dalam banyak aspek

  Tahap 5: Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

  Tahap Peratus 10% Peratus 20% Peratus 30% Peratus 40%

  1234

  5

  0 2.02.1 4.04.1 6.06.1 8.0

  8.1 10.0

  0 4.04.1 8.0

  8.1 12.012.1 16.0

  16.1 20.0

  0 6.06.1 12.012.1 18.018.1 24.0

  24.1 30.0

  0 8.08.1 16.0

  16.1 24.024.1 32.0

  32.1 40.0

  SULIT

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  57/126

  57

  Komponen Aspek Tahap Catatan

  (A)PERANCANGAN

  (30 markah)

  a. Hasil pembelajaran 1 2 3 4 5

  b. Isi pelajaran

  c. Strategi pengajaran pembelajaran

  d. Sumber pengajaran pembelajaran

  e. Penerapan nilai Markah =

  f. Unsur KBKK

  a. Permulaan 1 2 3 4 5

  b. Perkembangan pengajaran

  c. Pengurusan bilik darjah

  (B)

  PELAKSANAAN d. Komunikasi

  (40 markah)

  e. Kualiti pembelajaran

  f. Penutup

  g. Pencapaian hasil pembelajaran Markah =

  h. Aplikasi nilai

  (C) a. Pemikiran reflektif 1 2 3 4 5AMALANREFLEKSI b. Catatan reflektif

  (10 markah) Markah =c. Pembinaan portfolio

  (D)SIKAPDAN

  SAHSIAH(20 markah)

  a. Penampilan diri 1 2 3 4 5

  b. Keperihatinan

  c. Pekerti

  Markah =d. Sifat profesional

  JUMLAH MARKAH = (A + B + C + D) X 100 =

  ULASAN KESELURUHAN:

  Tandatangan Pensyarah Pembimbing Tandatangan Guru Pembimbing

  .......................................................... ........................................................(Nama: ) (Nama: )

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  58/126

  58

  LAMPIRAN 2-7A

  PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 dan PR1/P

  1. Borang PR1 digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasamenjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum 1, Praktikum 2 danPraktikum 3.

  2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokusbimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkatprestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikandalam lampiran ini.

  3. Borang PR1 akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian danrumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiappraktikum.

  4. Satu salinan Borang PR1 yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajarselepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalamportfolio.

  5. Borang PR1/P digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing danguru pembimbing pada akhir Praktikum 1 sahaja

  6. Borang PR2 digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah pembimbingdan guru pembimbing pada akhir Praktikum 2 dan Praktikum 3.

  7. Borang PR1/P dan Borang PR2 adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar.

  Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam BorangPR1

  A PERANCANGAN

  Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

  a. HasilPembelajaran

  Hasil pembelajarantidak eksplisit, tidaksesuai dengan

  peringkat kebolehanmurid dan tidakmemenuhi kehendaksukatan pelajaran

  Hasil pembelajarankurang eksplisit,kurang tepat dankurang sesuai dengankebolehan murid sertakehendak sukatanpelajaran

  Hasil pembelajaraneksplisit, tepat, jelas,tetapi kurang spesifikmengikut kebolehanmurid serta kehendaksukatan pelajaran

  Hasil pembelajaraneksplisit, tepat, jelasdan spesifik mengikutkehendak sukatanpelajaran tetapikurang mengikutkebolehan murid

  Hasil pembelajaraneksplisit, tepat, jelasdan spesifik mengikutkebolehan murid sertakehendak sukatanpelajaran

  b. Isi Pelajaran

  Isi kandungan tidaksesuai dengan hasilpembelajaran dansukatan pelajaran.

  Pemeringkatan isipelajaran tidakmengikut urutan bagi

  mencapai hasilpembelajaran

  Isi kandungan kurangsesuai dengan hasilpembelajaran dansukatan pelajaran.

  Pemeringkatan isipelajaran kurangmengikut urutan untuk

  mencapai hasilpembelajaran

  Isi kandungan sesuaidengan hasilpembelajaran dansukatan pelajaran.

  Pemeringkatan isipelajaran kurangmengikut urutan bagi

  mencapai hasilpembelajaran

  Isi kandungan sesuaidengan hasilpembelajaran dansukatan pelajaran.

  Pemeringkatan isipelajaran mengikuturutan bagi mencapai

  hasil pembelajaran

  Isi kandungan amatsesuai dengan hasilpembelajaran dansukatan pelajaran.

  Pemeringkatan isipelajaran amat jelasmengikut urutan bagi

  mencapai hasilpembelajaran

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  59/126

  59

  Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

  c. StrategiPengajaranPembelajaran

  Strategi dan aktivititidak sesuai dan tidakmengambil kira hasilpembelajaran yanghendak dicapai, isipelajaran, keunikanindividu murid (cth:kecerdasan pelbagai),sumber pengajaranpembelajaran, masadan situasi.

  Strategi dan aktivitikurang sesuai dankurang mengambilkira hasilpembelajaran yanghendak dicapai, isipelajaran, keunikanindividu murid,sumber pengajaranpembelajaran, masadan situasi.

  Strategi dan aktivitisesuai tetapi hanyamengambil kirasebahagian daripadafaktor berikut: hasilpembelajaran yanghendak dicapai, isipelajaran, keunikanindividu murid,sumber pengajaranpembelajaran, masadan situasi.

  Strategi dan aktivitisesuai, bertepatandan mengambil kirasemua aspekpengajaranpembelajarantermasuk unsur-unsurICT dan KMD.

  Strategi dan aktivitiamat sesuai,bertepatan danmengambil kirasemua aspekpengajaranpembelajarantermasuk unsur-unsurICT dan KMD.

  d. SumberPengajaranPembelajaran

  Pemilihan sumber yangtidak sesuai, tidakmencukupi, tidakmenarik, tidakmencabar dan tidakberfungsi

  Pemilihan sumberkurang sesuai, kurangmencukupi, kurangmenarik, kurangmencabar dan kurangberfungsi

  Pemilihan sumbersesuai, mencukupi,tetapi kurang menarik,kurang mencabar dankurang berfungsi

  Pemilihan sumberbaik, sesuai sertamembantu prosespengajaranpembelajarantermasukpenggunaan ICT

  Pemilihan sumberamat baik dan amatsesuai serta amatmembantu prosespengajaranpembelajarantermasukpenggunaan ICT

  e. Nilai

  Tidak mencatatkan nilaiyang perlu diterapkandalam pengajaran

  Pemilihan nilai yangtidak sesuai untukditerapkan melaluipelajaran yang akandisampaikan.

  Pemilihan nilai kurangsesuai untukditerapkan melaluipelajaran yang akandisampaikan.

  Pemilihan nilai sesuaiuntuk diterapkanmelalui pelajaranyang akandisampaikan.

  Pemilihan nilai amatsesuai untukditerapkan melaluipelajaran yang akandisampaikan.

  f. Unsur KB

  Tiada pernyataanmengenai kemahiranberfikir. Tiada buktipenggunaan alatberfikir. Tiada contohsoalan berdaya fikir.Pemilihan kemahiran

  berfikir tiada perkaitandengan isi kandunganpelajaran. Tiada bahanrangsangan yangsesuai dengankemahiran.

  Terdapat pernyataankemahiran berfikirtetapi kurang sesuaidengan isi kandunganpelajaran. Kurangjelas penggunaan alatberfikir dan kurang

  bahan rangsanganyang sesuai dengankemahiran. Kurangaktiviti yang bolehmencabar keupayaanminda.

  Terdapat pernyataankemahiran berfikiryang sesuai denganisi kandungan.Terdapatpenggunaan alatberfikir dan bahan

  rangsangan tetapikurang sesuai denganaktiviti dan langkahpengajaran danpembelajaran yangdipilih.

  Pernyataankemahiran berfikirjelas dan sesuai.Terdapat langkah-langkah pengajarandan pembelajaranuntuk penguasaan

  kemahiran berfikir.Terdapat aktiviti yangmelibatkan pelajaruntuk mencapaiobjektif pembelajaranuntuk kemahiranberfikir.

  Pernyataankemahiran berfikiramat jelas dansesuai. Terdapatlangkah-langkahpengajaran danpembelajaran untuk

  penguasaankemahiran berfikir.Terdapat aktiviti yangmelibatkan pelajaruntuk mencapaiobjektif pembelajaranuntuk kemahiranberfikir. Rancanganpenggunaan alatberfikir jelas.Terdapatperancanganpenggunaan teknikpenyoalan.

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  60/126

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  61/126

  61

  Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5Gelabah dalammenghadapi muridyang menimbulkangangguan.

  Arahan yang diberi

  mengelirukan.

  Kurang yakin dalammenghadapi muridyang menimbulkangangguan.

  Arahan yang diberikurang jelas.

  tindakannya.

  Arahan jelas dandipatuhi olehsebahagian murid.

  Arahan jelas dandipatuhi olehsebahagian besarmurid.

  Arahan amat jelasdan amat dipatuhioleh sebahagianbesar murid.

  d. Komunikasi

  Menghadapi masalahsebutan danpenggunaan bahasauntuk berkomunikasidengan kelas atauindividu

  Suara tidak lantang;nada intonasi dan carabertutur tidakdipelbagaikan.

  Tidak peka tentangtahap penggunaanbahasa murid.

  Penggunaan bahasadan sebutan yangkurang jelas untukberkomunikasidengan kelas atauindividu

  Suara kurang lantang;nada, intonasi dancara bertutur kurangdipelbagaikan.

  Kurang peka tentangtahap penggunaanbahasa murid.

  Menyampaikan ilmudengan cara yangsesuai tetapi kurangberjayamemotivasikan murid.

  Suara lantang; nada,intonasi dan carabertutur dapatdipelbagaikan tetapikurang peka tentangtahap penggunaanbahasa murid.

  Berjayamenggerakkan muridmelalui penggunaanbahasa yangekspresif danberkesan.

  Kualiti suara adalahbaik, dapatmempelbagaikannada dan intonasiserta kelantangansuara sesuai.

  Sebutan adalah jelas,tepat, menarik dandapat mengekalkanperhatian murid.

  Amat berjayamenggerakkan muridmelalui penggunaanbahasa yangekspresif danberkesan.

  Kualiti suara adalahamat baik, dapatmempelbagaikannada dan intonasiserta kelantangansuara amat sesuai.

  Sebutan adalah amatjelas, tepat, menarikdan dapatmengekalkanperhatian semuamurid.

  e. KualitiPembelajaran

  Murid keliru terhadapisi pelajaran.

  Murid tertanya-tanyakerana masih tidakmemahami maklumat.

  Banyak kesilapandalam jawapan yangdiberi.

  Murid tidakmenghiraukan aktivitipengajaranpembelajaran.

  Sebahagian besarmurid masih keliruterhadap isi pelajaran.

  Sebahagian besarmurid masihtertanya-tanya keranamasih tidakmemahami maklumat.

  Terdapat beberapakesilapan dalamjawapan yang diberi.

  Murid kurangmenghiraukan aktivitipengajaranpembelajaran.

  Pelajaran nyata dapatdifahami namunadakalanya muridmemberi jawapanyang kurang tepat.

  Boleh melaksanakanaktiviti dan arahankerja tetapi adaketikanya kurangtepat.

  Murid responsif danterlibat dalam aktiviti.

  Pelajaran dapatdifahami dan muridmemberi jawapanyang tepat.

  Terdapat bukti muridmemahami konsepdan isi pelajaran.

  Ada perubahantingkah laku.

  Penglibatan muridyang aktif danresponsif.

  Pelajaran amatdifahami dan muridmemberi jawapanyang tepat.

  Terdapat banyak buktimurid memahamikonsep dan isipelajaran.

  Ada perubahantingkah laku yangamat nyata.

  Murid amat responsifdan terlibatsepenuhnya dalamaktiviti.

  f. Penutup

  Gagal menamatkanpelajaran

  Tidak dapat mengenalpasti isi-isi utama.

  Murid keluar/bersuraidari kelas tanpa arahanyang jelas.

  Bersurai secara yangtidak berdisiplin.

  Cuba membuatpenutup tetapi kurangberkaitan dengantajuk pelajaran.

  Hanya sebahagiansahaja daripadamaklumat utamadapat dikenal pasti.

  Memberi arahanuntuk bersurai secarateratur tetapi

  pelaksanaannya tidakterkawal.

  Penutup pelajaranyang sesuai tetapikurang menarik.

  Isi-isi utama berjayadicungkil.

  Memberi arahanuntuk bersurai secarateratur tetapi

  pelaksanaannyakurang terkawal.

  Menamatkanpelajaran denganaktiviti pengukuhan/penilaian yangberkesan.

  Isi-isi utama berjayadicungkil tetapirumusan kurangtepat.

  Berjaya menguruskanmurid dengan teratur

  Memberi arahanuntuk bersurai secarateratur dan

  Menamatkanpelajaran denganaktiviti pengukuhan/penilaian yang amatberkesan.

  Berjaya membuatrumusan/kesimpulan

  Berjaya menguruskanmurid dengan amat

  teratur

  Memberi arahan

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  62/126

  62

  Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

  Tiada aktiviti susulandiberi Tiada aktiviti susulandiberi Ada aktiviti susulandiberi

  pelaksanaannyaterkawal.

  Ada aktiviti susulan

  untuk bersurai secarateratur danpelaksanaannyasangat terkawal danberdisiplin.

  Ada aktiviti susulan

  g. Pencapaian HasilPembelajaran

  Semua hasilpembelajaran yangditetapkan tidak dapatdicapai.

  Sebahagian kecilsahaja daripada hasilpembelajaran yangditetapkan dapatdicapai.

  Sebahagian daripadahasil pembelajaranyang ditetapkan dapatdicapai.

  Sebahagian besardaripada hasilpembelajaran yangditetapkan dapatdicapai.

  Semua hasilpembelajaran yangdisenaraikan berjayadicapai melalui aktivitipengajaranpembelajaran yangdisediakan.

  h. Aplikasi Nilai

  Tidak menerapkannilai-nilai murni sepertiyang dicatatkan.

  Terdapat sedikit nilai-nilai murni yangditerapkan melaluiaktiviti pengajaranpembelajaran yangdijalankan.

  Sebahagian nilaimurni dapatditerapkan melaluiaktiviti pengajaranpembelajaran yangdijalankan.

  Berjaya menerapkannilai-nilai murnidengan baik dan padamasa yang sesuai.

  Amat berjayamenerapkan nilai-nilaimurni dengan baikdan berkesan padamasa yang sesuai

  C. AMALAN REFLEKSI

  Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

  a. CatatanRefleksi

  Menyediakancatatan tetapi tidakmemperlihatkanusaha untukmembuat refleksi.

  Catatan refleksi tidakberkualiti.

  Menyediakan catatantetapi kurangmemperlihatkan usahauntuk membuat refleksi.

  Catatan refleksi kurangberkualiti.

  Membuat catatanrefleksi tetapi kurangmengambil tindakansusulan danmenunjukkan usahameningkatkan kualitidiri

  Dapat mengenal pastikekuatan dankelemahanpengajaranpembelajaran sertamengambil tindakansusulan.

  Menunjukkankematangan dalammembuat refleksikritikal dan ulasankendiri.

  Kebolehan membuattindakan susulan.

  Memperlihatkanperkembangan danpeningkatan kualiti diri

  b. Pemikiran

  Reflektif

  Tidak berusahauntuk menilai diri

  Tidak dapatmenghubung kaitkansebab dan akibattentang tindakanyang telah diambil.

  Tidak menunjukkanusaha untukmerancang danmembuat tindakansusulan.

  Kurang berusaha untukmenilai diri

  Kurang dapatmenghubung kaitkansebab dan akibattentang tindakan yangtelah diambil.

  Kurang menunjukkanusaha untuk merancangdan membuat tindakansusulan.

  Ada usaha untukmenilai kekuatan dankelemahan diri, tetapitidak dapatmenghubug kaitkansebab dan akibattentang tindakan yangtelah diambil.

  Kurang mengaitkansituasi danpengalaman untukmembuat inferens.

  Sentiasa berusahamenilai kelemahandan kekuatan diri.

  Dapatmenghubungkaitkansebab dan akibatyang telah diambil.

  Dapat mengaitkansituasi danpengalaman untukmembuat inferens.

  Dapat mengenal pasti

  serta menilaikekuatan dankelemahan diridengan amat jelas.

  Dapatmenghubungkaitkansebab dan akibatterhadap tindakanyang diambil

  Dapat mengaitkansebab dan akibatuntuk membuatinferens.

  Dapat meramal kesansesuatu tindakan danbertindak

 • 7/29/2019 1-garispanduanamprofesional pismp 2009

  63/126

  63

  Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5berlandaskan bukti,seterusnyamerancang langkahsusulan denganmengambilkira unsurKMD

  c. PembinaanPortfolio

  Tidak melengkapkanPortfolio seperti yangditetapkan

  Tidak berusahauntuk menambahmaklumat dandokumen yangrelevan.

  Tidak meneruskanpenulisan jurnal.

  Kurang berusaha untukmengemaskinikanportfolio denganmaklumat dan dokumenbaru

  Maklumat yangdiberikan kurangberkaitan denganobjektif praktikum

  Penulisan jurnal kurangmengenalpasti isu danlangkah-langkahpenyelesaiannya.

  Terdapatpenambahanmaklumat dandokumen yangrelevan denganobjektif praktikum,tetapi pengolahannyakurang kemas, kreatifdan teratur.

  Dapat mengenalpastiisu dalam penulisanjurnal tetapi kurangberupaya mengupasisu serta mencaripenyelesaiannya.

  Menunjukkankesungguhan dankerajinan dalamproses pembinaanportfolio dokumendan maklumat yangditambah itu relevan.

  Penulisan jurnalditeruskan danmenunjukkan amalanrefleksi yang jelas.

  Penyediaan portfoliokemas, kreatif danteratur serta menepatiobjektif penyediaanportfolio praktikum

  Menunjukkankesungguhan dankerajinan dalamproses pembinaanportfolio dokumendan maklumat yangditambah itu amatrelevan.

  Penulisan jurnalmenunjukkan amalanrefleksi yang amatjelas.

  Penyediaan portfolioamat kemas, kreatifdan teratur serta amatmenepati objektifpenyediaan portfoliopraktikum

  D. SIKAP DAN SAHSIAH

  Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

  a. Penampilan Diri

  Pakaian tidak sesuaidengan profesiondan tempat.

  Tidak berupayamenyesuaikan diridengan keadaan dansituasi.

  Pakaian kurang sesuaidengan profesion dantempat.

  Kurang berupayamenyesuaikan diridengan keadaan dansituasi.

  Berpakaian kemas,bersopan santun,berbudi bahasa.

  Cuba berusaha untukmenimbulkansuasana mesra danmenyenangkan dikalangan murid.

  Berpakaian kemas,berbudi bahasa,sopan santun,memiliki sifat mesradan mempunyaiperawakan dankewibawaan sebagaiseorang guru.

  Menunjukkankeyakinan diri dalamsegala perlakuan.Mesra dan memilikisifat kecindan sertadapat menimbulkankesan yangmenyenangkan.Bersopan santun,berbudi bahasa danberwibawa sebagaiseorang guru.

  Amat berjaya didalam menyesuaikandiri dengan keadaandan situasi

  b. Keprihatinan

  Tidak prihatinterhadap keperluanmurid yang berbezadan bermasalah

  Kurang peka terhadapkeperluan murid dankurang berusaha untukmenangani masalah

  Peka terhadapkeperluan murid danberusaha menanganimasalah

  Menu