1 กnetra.lpru.ac.th/~sarayutd.m/files/t1.pdf · #˜ < 0 .# 8 ก "($ ˘" +" #กก 1 100 ˘ 3ˇ/...

of 36/36
1 1.1 กกกก ก กกกก กก กก กกกกกก กก ก กกก 1.2 กกก กกกก กก กก กก 1.2.1 ก ก ก กก 1 500
 • date post

  12-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1 กnetra.lpru.ac.th/~sarayutd.m/files/t1.pdf · #˜ < 0 .# 8 ก "($ ˘" +" #กก 1 100 ˘ 3ˇ/...

 • ����� 1

  ก�����������������

  1.1 ������ ก��ก����������������� ������� ��ก��� ������� ������� ���������� ����

  ������� ������ �! ������������" �#�����$���%�&� '�"(��������#������� �)���������� * $����������+"��,ก#-)� $��+.%�/(0���������1�/(0���$��� (� �10�.��'�������ก��.2��ก��(3 ก���������,$ ก���)�����"����ก�ก�ก��4��4� ก���ก!�,�3����0����#��" �#�ก�����.5�ก��"

  ���-�ก���ก��ก�����������"(ก�����6����� �10� .7�ก��ก)�����)��������.����%���������$���1-�/(0 �10������)������$�� ���#�8����ก$��������1���0�.#�ก����� '�

  ก)����$����#�������%��1-�/(0ก�������4��� "10����6����� ��944�/����)���������ก�0�ก#��$�� ���#�8����ก ��"������4�����"��ก����$����������#����������� * $������/(0 ก(0�$���ก�$��ก)����/��ก:�"�

  1.2 ���ก��������ก��ก��������� ���ก������� .7����/(0��กก)����$�-� �10�%�� .7����/��ก��ก������� ก���/)�ก�����6�

  ����������4��������#� �(����� * /(0.��ก;���%����ก�������ก��� �10� $��%4���"��� /��/���#��)������$������ ���ก�������/(0������4����.��ก��ก�����6����� "(���(-

  1.2.1 ������ 6���� �� 1����/(0����#ก!��/(0�-� �)�������"� #$�",��#ก $� $�� $�

  $��/(0��� �10���"�����/�� ��1� �1-�/(0���3���ก�.#� /(0���/,ก����/(0���ก��.#�/(0���/(0$���,&��ก����������� ���������� /(0���� ����-� ���/�������-)��� ���/�������-)� �( ��� ก��� ���

 • - 2 -

  1.2.2 ����� !� �.#��1-� 1����/(0����$�� $�$���1-�����%������� ���������� ��

  6�� ��ก�.���� ��ก��������� ����$��6���1-��ก����

 • - 3 -

  1.2.4 ���&'�'(������#���ก ���$�8����ก 1����/(0����������"#�ก$��8����ก4�ก�����������

  ��#� �(� �#9ก ���" ��"���$��/����� ��"���$����ก�(��������1-� ��"ก������"���#���"���$��8����ก ��3��/(0 1.2

  0.10

  0.60

  0.80

  2.50 m

  0.25

  0.50

  0.10

  RB 12 mm SR 24 ����� 12 DB 20 mm SD 40 12 DB 20 mm SD 40

  3.00x3.00

  1

  $����� 1.2 ���$�8����ก

  1.3 �� ���� �����+�ก�,

  ก�����6��������6����%�� �10��"1��#��,.ก���/(0"(�#กก��/)����/(0+"�<�

 • - 4 -

  $����� 1.3 ��

  ��������

  1.3.2 �/ �ก&0��� �1�ก$����� .7� �10��"1�/(0+��4�กก���� ��������.��ก�����/�(� %�� .7�

  ���% #9ก * "(#ก!��#�� �1�ก+�#�� ���"(,��"��� ��(� "� /�/�����ก��$��(�#�������+���( ��3��/(0 1.4

  $����� 1.4 �1�ก$�����

 • - 5 -

  1.3.3 �1ก.��� #�ก��0� .7� �10��"1�/(0/)����'#�� "(#ก!��#��ก��ก#".#���#" 3�%�

  #�ก��0�.��ก������,�"�-)���ก �������� �1�ก+�#��/(0"(��"�� �(������ก��%���������0�$�� �� 6����1� ����-�P�ก$����� ��3��/(0 1.5

  $����� 1.5 #�ก��0�

  1.3.4 2����2 �#� "�� .7� �10��"1�/(0%������� 3�%��#� "��.��ก���������/(0/)�

  4�ก �#9ก6���ก�� #1��6�� "(��$� �10�%�� .7�4,� ��0"���%�ก������� '�/(0����$���"���$

  �+�� #9ก��� "(� ก#����/-�������-��#�

 • - 6 -

  1.3.5 ����-��� ������� .7� �10��"1�/(0%���)����ก�� �� ��ก �( ��� ������/)����'#��

  ����/�� .7����"���/)����+"� �1-��$9���1�+Q ����ก#�� ����������"���%������.���ก4�ก+"�+�����ก������������� $��+.%�����.��#�����$�-�"� ��3��/(0 1.7

  $����� 1.7 �������

  1.3.6 �� ��'��.� #10�#��� .7� �10 ��"1�/(0 %���) ������+"���"���$���$�� �(- �+"�

  ����.��ก��$�� #10�#���.��ก����� %� #10�"(#ก!��'�%�&� .#��( /(0'����"4�/)����

  +"���1��#����ก .7�� %� #10�"(4)����Q5� #10��(0 ��"�� 1 ��-� "(Q5� #10�.��"�� 8 ��� 12

 • - 7 -

  1.3.7 �������., ���.���� .7� �10��"1�/(0%��%��)����ก���( /,� ��1���ก+"��#ก6�%��4"#�

  ��� ����.��ก��$�����.����.��ก����� �������#��������" '�/(0������/)����'#�� ������� �����"���/)����+"� �1-��$9���1� �#9ก ��3��/(0 1.9

  $����� 1.9 ���.����

  1.3.8 7�ก8�� P�ก+"� .7� �10��"1�/(0%��%�ก��$(� �������#���"," 90 ������1�","P�ก '�

  /(0P�ก+"���"��������$�-�"�+��'�%��/T!:(��" �#(0"","P�ก$��.U/�'ก�� "($-�������(- .U/�'ก���ก������������ก�(ก����/T!:(��" �#(0"","P�ก "(�#กก�����

  ก)�#����$��6#��ก$������.��ก��","P�ก4� /��ก�ก)�#����$���������$��"","P�ก ���-���" �#(0"","P�ก ABC

 • - 8 -

  �)�+"�����.�(0 �#(0"4�,��$�����"ก�����#���"�� 100

 • - 9 -

  1.4 �9�ก����������������� ���(ก�����6��������6���� �10�ก)�����)������$�� �� 8����ก$�������#�

  ก)����������$�����0�.#�ก�����%��1-�/(0ก�������4��� "(���(ก�����6��������6���� 2 ���(ก�����(-

  1.4.1 ก�����������������.�'��ก�� ก�����6��������6��������ก6� .��ก�����+"�6�����#�+"��#ก6�

  �)�"������ .7�ก���#��"��������0�.#�ก�����%��1-�/(0ก�������4��� "(��"�$9�������ก����กก��/�ก�� /1���#�"(ก��$

  ������ �10��4�ก�ก6����-� $�����ก� �"���"ก�ก�����6�����/(0"(�1-�/(0ก��ก�������+"�ก����$��� ��� ������� ������� "($-����ก��.;����������(-

  1.4.1.1 ���.5ก6�����4�ก$��.�ก�#,"8����ก ��"(�������4�ก$�� .�ก�#,"8����ก 0.50 ��� 2.00 "�� �10���"����ก%�ก��.;������� '���4����$��"�# $����1-�/(0 ��"#�ก$���#,"8����ก ��"#�� �(� �������4�ก��0�ก�������$��� (� �����-)�%����� .�� 3/$�����$,� ��"�$9����$�����$,� �����-)�%����� �����������.'3%�����

 • - 10 -

  0.10

  0.60

  0.80

  2.50 m

  0.25

  0.50

  0.10

  RB 12 mm SR 24 ����� 12 DB 20 mm SD 40 12 DB 20 mm SD 40

  3.00x3.00

  1

  2.625 0.50-2.00

  $����� 1.13 ���.5ก6�����4�ก$��.�ก�#,"8����ก

  1.4.1.2 4)����+"��#ก6� "(����/(0��+"�6����/(0�(��%�������

 • - 11 -

  ������/(0 1.2 4�)����4)����+"��#ก6�/(0%��%�ก��.5ก .7���� ������� 2.02 "�� '�%��$��"�#3��/(0 1.14

  C1F1

  C1F1

  C1F1

  3.125

  1 2

  3.125 6.00 6.00

  12.00

  3.125

  6.00

  6.00

  6.00

  3.125

  18.00

  C1F1

  C1F1

  C1F1

  C1F1

  C1F1

  C1F1

  C1F1

  C1F1

  C1F1

  3

  A

  B

  C

  D

  $����� 1.14 ���+"��#ก6�#��"����1-�/(0ก�������

  +"��#ก6� �)������8����ก

 • - 12 -

  2������ 1.1 ก��)����4)����+"��#ก6�

  ����/(0 ��"�����6� ( "��)

  �������$��+"��#ก6� ( "��)

  4)����+"��#ก6� (/���)

  1 2 3 4

  24.25 18.25 24.25 18.25

  2.02 2.02 2.02 2.02

  12 9

  12 9

  ��" 42

  1.4.1.3 ก����ก+"��#ก6� ��0"���/(0��� ��","$����������%��������0�ก��� "10���ก+"��#ก6���"","���� ��94 /)�ก����ก�#ก+"��#ก6��

 • - 13 -

  3) ��� �1�ก$�����4�ก+"��#ก6� A ���+"��#ก6� B �������� ������ 4) ��ก+"��#ก6��� ������� 2.02 "�� %����$��+"��#ก6�$���

  ���+.ก� �1�ก$�����/(0$��+�� ��3��/(0 1.6

  $����� 1.16 ��� ������/(0+��4�กก��$�� �1�ก

  5) ��ก+"��#ก6�����"$-����$������4���/,ก����

 • - 14 -

  1.4.1.4 ก��ก)�����������6���� �10�%��+����������#�+"�6�����)����$����� ��� �1�ก���6��� �"�ก�"( 2 ���(ก�� ���(-

  1) ก��ก)�����������6���������

  �������� "($-�������(- (1.1) �)���

  ��������.#���-)�/(0������3�%���

  ����ก (1.2) 6�"�-)������ก��-)������( $(���1��(���6�"%�� $��ก�

  �#���)�+.%��%����#����ก ก�-������/(0��� (1.3) �)�.#���

  ���������������0�4,�"#�%����-)� �)�.#�

  ��

  ���������(ก�������0����+��%�/(0#,�" (1.4) �)�.#���

  ������������/(0���%�/(0#,�"%��.�ก�"�����ก��

  3�%���

  �� �-)�%����#����ก4�+�# $��"�3�%���

  �������� �10��/�/(0��ก�� ��3��/(0 1.18

  $����� 1.18 ก�����4,�-)� $����

  ��������

  (1.5) �� ก���.��"��Q����ก��3�%���

  �������� %���-)�+�# $��"�3�%���

  �������� �10��/�/(0Q����ก��%���

  ����������ก%���"�

  (1.6) 4�.#���

  ��������/-� 2 $��� ก$�-�����" * ก�

 • - 15 -

  (1.7) �)���

  ��������+.%��������������1����4������� "10���

  ����������กก%�����$�-� �-)�%���

  �����������"4���%�����%�#ก!���"�,#'�/(0�����-)�/-����.#�4����%����� �(�ก� ก ���ก��(�����-)�/-����$���"(�,��3�"� ��ก����ก� �����-)�$���/(0"(�,��3�"����4�"(�����-)�������ก��� �����-)� ก��ก��$���

  (1.8) �) � �# � " ��� � �� � 4 � ก �1- � �� � $�- � �� � 0 . 7 0 " �� /) � �10���"���+"��#ก�#� �#ก/(0 1

  (1.9) 6��.;�������4���

  �������� 2 � * #�$��� �/(0 1 �1�.#�

  ��

  ��������+./��ก�+"��#ก6��#ก/(0 1 /(0+��ก)���������#ก6����+���#�� �����/(0 2 �1�.#���

  ���������(ก����+./��ก�+"��#ก6��10� * %�������$(�+"�/)� �10���"�+�� /(0�)�����������-)�3�%���

  ���1����� 4���/,ก+"��#ก6� ��3��/(0 1.19

  $����� 1.19 ก����������-)������

  ��������

  2) ก��ก)�����������6�������ก#������� "($-�������(- (2.1) �) � �# � " ��� � �� � 4 � ก �1- � �� � $�- � �� � 0 . 7 0 " �� /) �

  �10���"���+"��#ก�#� �#ก/(0 1 (2.2) �-�ก#��������)������ก�0�ก#���1-�/(0���6� �)�+"�����/��/(0

  +"��#ก6� '�/(0$��#���$��+"����� �"�4,�/(0/)� �10���"� �",�ก#��������������� +"����� %�/(0�(-ก)����%�� /��ก� 0.385 "�� /)� �10���"� ��������������+"�����/(0 0.385 ��3��/(0 1.20

  ��

  ��������

 • - 16 -

  $����� 1.20 �10���"���+"�����/(0 0.385 "��

  (2.3) �",�ก#�������+.�������4�ก4,��10� * $��+"��#ก6� '�

  �)�+"�����/��/(0+"��#ก6� ก #10��+"�����$�-�#� 4���%ก#��$��ก#����������ก� �10���"�/(0/)�+���#�������/(0+"�����%��+�� /��ก� 0.385 "�� $(� ����������#���+"����� ��+"��#ก6� ��3��/(0 1.21

  06

  07

  05

  04

  03

  02

  00

  01

  $����� 1.21 #10��+"�����$�-�#�4���%ก#��$��ก#�������/� �10���"�

  ��� ������������ 0.385

  +"��#ก6�

  +"����� +"��#ก6�

  ��%ก#�����ก�������+"� 0.385

 • - 17 -

  1.4.1.5 ก���(+"�6�������ก�+"��#ก6�/(0.5ก#��"������ ��/(04�/)�ก��ก��������#������#�+"�6��������"(���� /��ก� "($-�������(-

  1) 4�ก$��"�#������/(0 1.2 ��0"�����4����+"�6����/(0","ก���'�ก�� #10���#�+"�/(04��( .7�6�����(-%��/�ก� ��������/(0$(�/)�����+�� /)�ก����ก��.���6����ก�+"��#ก6� '���%������ก����$��+"�/(0�(%����������� �"�ก�+"��#ก6� ��3��/(0 1.22

  $����� 1.22 +"�6����������+"��#ก6�

  2) ��ก��.�$��� 3 ��-� �10���+"�6����ก�+"��#ก6���/(0����������+"��#ก6� A �#�+"��#ก6� B '�/(0�����#�+"�6�������� �"�ก�����+"��#ก6�/(0ก)����+�����(

  3) ��ก��.���+"�6����ก�+"��#ก6� ��"$-����$������4���/,ก�#ก

 • - 18 -

  $����� 1.24 ก���(+"�6����.��ก����+"��#ก6�����1-�/(0ก�������

  1.4.1.6 ก��ก)�����)������ ����1�8����ก '����(ก��/�-���0�/(0�)������4,���$����� �1�ก$����� "($-�������(-

  1) 4�ก$��"�#������/(0 1.2 �)��#� "���������"��4�ก4,� ��0"���4�ก","$��+"�6��������

 • - 19 -

  F1C1

  C1F1

  C1F1

  C1F1

  C1F1

  C1F1

  F1C1 C1

  F1C1

  F1

  C1F1

  C1F1

  C1F1

  3.125

  1 2

  3.125 6.00 6.00

  12.00

  3.125

  6.00

  6.00

  6.00

  3.125

  18.00

  3

  A

  B

  C

  D

  $����� 1.25 �ก6�/(0%��ก)�����)������ ��

  2) �)��#� "���������"��4�ก�)�������"� #$ 1 ��"�����$��+"�6��������$��"1����/�� 6 "�� +���)�������"� #$ 2 �)������$(�+"�/)� �10���"�

  ��+"�6����

  +"��#ก6� +"�6����

 • - 20 -

  3) �)��#� "���������"��4�ก�)�������"� #$ 2 ��"�����$��+"�6��������$��"1����/�� 6 "�� +���)�������"� #$ 3 �)������$(�+"�/)� �10���"�

  ��+"�6����

  4) /,ก�)������/(0�����$(�+"�/)� �10���"���+"�6���� �)���.� ��"�� 3 ��-� 4)���� 1 �� ��ก#���+"�6����'6#�����.����.��"�� 1

 • - 21 -

  9) �)��#� "���������"��4�ก�)�������"� #$ B +.��" �����+"�6��������

 • - 22 -

  6.00

  3.125

  3.125

  6.00

  6.00

  6.003.12

  5 1

  2

  3

  6.00

  A

  B

  C

  D

  3.125

  $����� 1.28 ก����","P�ก$��4,��� ��� �1�ก$�����

  �1�ก$����� P�ก+"�

  �1�ก$����� P�ก+"�

 • - 23 -

  15) ��ก��.���+"�6�����5Z����$��" ��� �1�ก$�����%������#�6�ก������.�/(0��ก��+"�6����

  16) �)� /.�����/������ #������/��"," (���� C) ��3��/(0 1.29 ����"(�����"��/��"," /��ก� 21.633 "�� ������/��","+"�+�� /��ก� 21.633 "�� �������6����� ก��ก��#�� #10��

 • - 24 -

  $����� 1.30 ก��/�-���0�

  18) �� ก����)������/(0.#���#"$��#�ก��0�4�ก��� �)��",�+"���ก�5�#�

  %��)������/(0#�ก��0�4�ก��� ��3��/(0 1.21

  $����� 1.31 ��ก�",�+"�#��)������/(0#�ก��0�4�ก���

  �1�ก$�����

  #�ก��0�

  �1�ก+�#��

 • - 25 -

  19) ���4����)������/(0#�ก��0�4�ก����(ก�-� '��)�#�ก��0��$��.��ก����ก�4,���$�� ��� �1�ก$����� ก%��.#���#"$��#�ก��0����4�ก�1-�.��"�� 30

 • - 26 -

  1.4.2 ก�����������������.�'���

 • - 27 -

  ������/(0 1.3 4�)������.��"��+"�$��� 1 1/2 x3 ��-� /(0%�����6��������6���������� #9� ก)����%����� #9�����4�ก$��.�ก�#,"8����ก 0.50 "�� '�%��$��"�#3��/(0 1.14 �#� 1.34 .��ก��ก��)������4)������� #9�

  6.00

  6.00

  6.00

  6.00

  6.00

  3.125

  3.125

  3.125

  3.125

  C

  A

  B

  D

  E

  F

  $����� 1.34 ������ #9�#��"����1-�/(0ก�������

  2������ 1.2 ก��)����4)����+"���� #9�

  ����/(0 4)������� #9� (�,�)

  4)����+"��#ก6� (/���)

  4)����+"�6���� (/���)

  1 2 3 4

  4 3 4 3

  8 6 8 6

  4 3 4 3

  ��" 14 28 14

 • - 28 -

  1.4.2.3 ก��ก)�����)������ �������� #9� '�%��$��"�#������/(0 1.3 "($-����ก��.;����������(-

  1) �)�+"��#ก6�$��� 11/2 x3 ��-� 4)���� 2 �#ก .5ก#����#�ก.��"�� 0.50 "�� ��"�)������","���� A B C D E �#� F ��3��/(0 1.35 ","�������#�",""(������� �������/(0 1.3

  6.00

  6.00

  6.00

  6.00

  6.00

  3.125

  3.125

  3.125

  3.125

  C

  A

  B

  D

  E

  F

  $����� 1.35 �)������+"��#ก6� 2������ 1.3 ��"��$��","����

  ","���� �������$����� #9� ( "��)

  A→C

  B →C

  C→D

  D→E

  D→F

  18.25 3.125 24.25 3.125 18.25

 • - 29 -

  2) ������� �10�ก)�����������6������+"��#ก6� ��"","���� A B C D E �#� F .;������"$�� 1.4.1.4

  3) �)�+"�6����$��� 11/2 x3 ��-� ��"�� 1.00 "�� .��ก����ก� +"��#ก6������.���"�� 3 ��-� /(0�)������ A B C D E �#� F �10�.��ก�� .7���� #9� ��3��/(0 1.36

  6.00

  6.00

  6.00

  6.00

  6.00

  3.125

  3.125

  3.125

  3.125

  C

  A

  B

  D

  E

  F

  $����� 1.36 �)������ก��.5ก��� #9�

  4) �)��#� "���������"��ก�0�ก#��+"�6����$����� #9� /)�ก����ก��.������ #9�/(0�)������ A �#��)������ C '�'6#�����.����.��"�� 1

 • - 30 -

  6.00

  6.00

  6.00

  6.00

  6.00

  3.125

  3.125

  3.125

  3.125

  C

  A

  B

  D

  E

  F

  $����� 1.37 ก��$�� �1�ก #9����/(0����.������ #9�

  5) �)��#� "���������"��ก�0�ก#��+"�6����$����� #9� /)�ก����ก��.������ #9�/(0�)������ B '�'6#�����.����.��"�� 1

 • - 31 -

  6.00

  6.00

  6.00

  6.00

  6.00

  3.125

  3.125

  3.125

  3.125

  C

  A

  B

  D

  E

  F

  $����� 1.38 ก�����4���","P�ก$�� �1�ก$���������� #9�4,�/(0 1

  6) �)��#� "���������"��ก�0�ก#��+"�6����$����� #9� /)�ก����ก��.������ #9�/(0�)������ D '�'6#�����.����.��"�� 1

 • - 32 -

  6.00

  6.00

  6.00

  6.00

  6.00

  3.125

  3.125

  3.125

  3.125

  C

  A

  B

  D

  E

  F

  $����� 1.39 ก�����4���","P�ก$�� �1�ก$���������� #9�4,�/(0 2

  7) �����4�ก����.���� #9��)������ A +.����.���� #9��)������ F /)�ก����ก��� #9� ��0"/(0���/�� 6.00 12.00 18.00 "�� �#���ก��.���+"�6����$����� #9�

  8) �����4�ก����.���� #9��)������ C +.����.���� #9��)������ D /)�ก����ก��� #9� ��0"/(0���/�� 6.00 12.00 18.00 "�� �#���ก��.���+"�6����$����� #9�

  9) �����4�ก����.���� #9��)������ B +.����.���� #9��)������ A /)�ก����ก��� #9� ��0"/(0���/�� 6.00 12.00 "�� �#���ก��.���+"�6����$����� #9�

  10) �����4�ก����.���� #9��)������ E +.����.���� #9��)������ F /)�ก����ก��� #9� ��0"/(0���/�� 6.00 12.00 "�� �#���ก��.���+"�6����$����� #9�

  11) 6�ก �1�ก$�����/(0����.���+"�6����$����� #9�$��+.

  � ������$��� ��� �1�ก$�����%�����4�+��4,���ก�$�� �1�ก$����� 4)���� 12 4,� ��3��/(0 1.40

  12) �)�P�ก+"����4���","/,ก�)������/(0 �1�ก$�������ก� $

  �.#�

  �1�ก$�����%��$���ก����$��P�ก+"�/-� 2 ���� ��3��/(0 1.41

  P�ก+"�

  �1�ก$�����

 • - 33 -

  6.00

  6.00

  6.00

  6.00

  6.00

  3.125

  3.125

  3.125

  3.125

  C

  A

  B

  D

  E

  F

  $����� 1.40 4,���ก�$�� �1�ก$�����/-� 12 4,�

  6.00

  6.00

  6.00

  6.00

  6.00

  3.125

  3.125

  3.125

  3.125

  C

  A

  B

  D

  E

  F

  $����� 1.41 P�ก+"����4���","P�ก/,ก�)������/(0 �1�ก$�������ก�

 • - 34 -

  13) ��ก��.���+"�6����$����� #9����$��" ��� �1�ก$�����%������#�6�ก �1�ก$�����������.���+"�6��������� #9�

  14) �)� /.�����/������ #������/��"," ก��(���/��"," /(0��+������ก����/��","/(0)����+�� �������6����� ก��ก��#�� #10������/)�ก�����4����ก�+$

 • - 35 -

  ���=>ก-.����� 1 1. ���ก�������/(0%��.��ก��ก�����6�"(��+����� �#�"(.��'�������+� 4������"����� $. 2. 4���ก��"�)�&$��P�ก+"�/(0%��%�ก�����6��������6���� 3. 4�������#กก�����6��������6���� 4. 4���ก���(ก��%��P�ก+"�%�������6��������6���� 5. 4���ก��"��ก����$�����(ก��������������

  ���������#����(ก������������ก#������� 6. 4���ก��"��ก����$�����(ก�����6��������6��������ก6��#����(ก�����6����6���������� #9� 7. 4����� ��,6#ก�� #1�ก���(ก�����6����6��������ก6��#����(ก�����6����6�������

  ��� #9� 8. 4���������(ก�����6��������6��������ก6� '�%��$��"�#3��/(0 1.42 �#� 1.43

  9.00

  3.00

  3.00

  2.00

  3.003.00

  C1F1

  5.00

  3.00

  2.00

  C1F1

  C1F1

  C1F1

  C1F1

  C1F1

  C1F1

  C1F1

  C1F1

  C1F1

  1 2 3 4

  A

  B

  C

  $����� 1.42 �.#�8����ก�����-� �(�

 • - 36 -

  DETAIL F1

  1.20x1.20

  0.10

  1.2

  0

  0.10

  5 DB 12 mm SD 30

  5 DB 12 mm SD 30

  1

  1

  0.20.2

  $����� 1.43 ���$�8����ก�����-� �(� 9. 4���������(ก�����6��������6���������� #9� '�%��$��"�#3��/(0 1.42 �#� 1.43 10. ���.5ก6�����4�ก$��.�ก�#,"8����ก ก(0�$���$��"�#%����� 4������"����� $.