0910 RRI_INSJB

of 59 /59
 Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Joan Brudieu  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'Urgell Telèfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 A/e: [email protected] – W eb: www.iesjoanbrudieu.n et Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprès (29-set-10) Pàgina 1 de 59

Embed Size (px)

Transcript of 0910 RRI_INSJB

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  1/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] Web: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina1 de 59

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  2/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina2 de 59

  Captol 0NDEX

  Captol 0 ndex ........................................................................................................... 2

  Captol 1 Introducci .................................................................................................4

  Captol 2 Organigrama de centre .............................................................................. 5

  Captol 3 rgans de govern unipersonal ................................................................. 6Secci 1 Lequip directiu ....................................................................................... 6

  Captol 4 rgans de participaci collegiats .......................................................... 11Secci 1 El consell escolar ................................................................................. 11Secci 2 El claustre del professorat ................................................................... 13

  Captol 5 rgans de participaci de lalumnat ....................................................... 16Secci 1 Consell de delegats i delegades de lalumnat ..................................... 16Secci 2 El delegat o delegada de curs ............................................................. 17Secci 3 Assemblees de lalumnat ..................................................................... 17

  Captol 6 rgans de coordinaci didctica i tutoria .............................................. 18Secci 1 Disposicions generals .......................................................................... 18Secci 2 Els departaments didctics .................................................................. 18Secci 3 Els crrecs de coordinaci ................................................................... 20Secci 4 Comissions de coordinaci .................................................................. 23

  Captol 7 rgans datenci i seguiment de lalumnat ........................................... 26Secci 1 Equips docents .................................................................................... 26Secci 2 Junta davaluaci ................................................................................. 26Secci 3 El professorat tutor ............................................................................... 28

  Captol 8 Drets i deures del professorat ................................................................ 32

  Captol 9 Normes relatives al professorat .............................................................. 34

  Captol 10 Drets i deures de lalumnat ..................................................................... 35

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  3/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina3 de 59

  Captol 11 La convivncia ......................................................................................... 37Secci 1 Normes generals de convivncia i funcionament de lalumnat ............ 37Secci 2 Assistncia de lalumnat ...................................................................... 40Secci 3 La mediaci com a procs educatiu de gesti de conflictes ............... 42Secci 4 Rgim disciplinari de lalumnat ............................................................ 42Secci 5 La inassistncia a classe i lalumnat .................................................... 50

  Captol 12 El fumar i el beure ....................................................................................52

  Captol 13 Qualificacions, suggeriments, queixes i reclamacions ......................... 52

  Captol 14 Activitats i sortides ..................................................................................54

  Captol 15 Personal dadministraci i serveis ......................................................... 55

  Captol 16 Drets i deures dels pares i mares de lalumnat ...................................... 57

  Captol 17 Revisi i modificaci del reglament de rgim intern ............................. 59

  Captol 18 Disposicions finals ..................................................................................59

  AnnexosAnnex 1 PRC202-03 Assistncia del professoratAnnex 2 PRC202-02 Gurdies del professorat

  Annex 3 PRC203-03 Reclamacions de resultats acadmicsAnnex 4 PRC205-02 Mediaci escolarAnnex 5 PRE301-01 Millores i suggerimentsAnnex 6 PRS108-01 Activitats extraescolarsAnnex 7 PRC202-06 Accidents i indisposicions

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  4/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina4 de 59

  Captol 1

  INTRODUCCI1. El funcionament de l'institut requereix un clima indispensable de bona convivncia entre tots els membresde la comunitat que lintegren. Cal, per tant, establir uns criteris generals d'organitzaci que afavoreixin elrespecte mutu i el mxim aprofitament de les activitats pedaggiques.

  2. El Reglament de Rgim intern recull tots els aspectes de funcionament intern previstos en l'ordenamentnormatiu general i aquells que sn especfics del nostre institut. Cont tamb la concreci dels drets ideures de tots els estaments existents en el centre i l'organitzaci del funcionament dels recursos humans imaterials. I sempre amb lesperit de no contradir el que contingui la normativa especfica vigent, la prelaci iobligatorietat de la qual s inqestionable

  3. La totalitat del material de linstitut, des dels arbres fins al mobiliari, pertany a la comunitat educativa peral seu aprofitament per a les successives generacions dalumnat i professorat. Daqu sesdev que aquellsque estan utilitzant linstitut en el present en siguin responsables de la conservaci i, fins i tot, de la millora.

  4. L'aplicaci del present Reglament de Rgim Intern afecta tots els integrants de la comunitat escolar.

  5. El seu mbit fsic d'aplicaci ser: L'edifici propi de la comunitat educativa. Qualsevol lloc o edifici on s'hagus desplaat la comunitat escolar en la seva totalitat o un grup disgregat

  amb l'entitat i representativitat que li s prpia, sigui a la mateixa localitat, a la seva comarca, comunitatautnoma, estat o a l'estranger.

  6. El director s l'encarregat de vetllar pel compliment del Reglament de Rgim Intern del centre.

  7. Els casos no previstos en el present Reglament seran resolts pel Consell Escolar i si sescausincorporaran en la segent edici del Reglament.

  8. Aquest Reglament de Regim Intern ha estat aprovat pel Consell Escolar de lInstitut Joan Brudieu ensessi celebrada el dia 3 doctubre de 2006.

  9. Aquest Reglament de Rgim Interior ha estat revisat, reformat i aprovat pel Consell Escolar de lInstitutJoan Brudieu en sessi celebrada el dia 18 de febrer de 2010.

  10. Aquest Reglament de Rgim Interior ha estat revisat i aprovat pel Consell Escolar de lInstitut JoanBrudieu en sessi celebrada el dia 28 de setembre de 2010.

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  5/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina5 de 59

  Captol 2

  ORGANIGRAMA DE CENTRE

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  6/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina6 de 59

  Captol 3

  RGANS DE GOVERN UNIPERSONALSSECCI 1. LEQUIP DIRECTIU

  ARTICLE 1. LEQUIP DIRECTIU 1. Lequip directiu s lrgan de govern executiu de govern de lInstitut.

  2. Formen part de lequip directiu:

  a) El director o directora

  b) El cap o la cap destudisc) El cap o la cap destudis adjuntd) El cap o la cap destudis de CF.e) El secretari o la secretriaf) El coordinador pedaggic o la coordinadora pedaggica

  i tots els altres que es puguin considerar dacord amb les lleis vigents.

  3. Lequip directiu treballa de forma coordinada en el desenvolupament de les seves funcions i assessora eldirector o directora en matria de la seva competncia.

  4. Lequip directiu afavoreix la participaci de la comunitat educativa i estableix els criteris per a lavaluaciinterna de lInstitut i coordina les actuacions dels rgans de coordinaci.

  ARTICLE 2. EL DIRECTOR O DIRECTORA [Extret de larticle 142 de la Llei dEducaci de Catalunya (llei 12/2009, del 10 de juliol de 2009, DOGC nm. 5422, 16/7/2009)]

  1. El director o directora de lInstitut s responsable de lorganitzaci, el funcionament i ladministraci delInstitut, nexerceix la direcci pedaggica i s cap de tot el personal.

  2. El director o directora t funcions de representaci, funcions de lideratge pedaggic i de lideratge de lacomunitat escolar i funcions de gesti. Aquestes funcions sexerceixen en el marc de lordenament jurdicvigent, del projecte educatiu de centre i del projecte de direcci aprovat.

  3. Corresponen al director o directora lesfuncions de representaci segents:

  a) Representar el centre.b) Exercir la representaci de lAdministraci educativa en el centre.c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadmics del centre.d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a lAdministraci educativa i vehicular al centre els

  objectius i les prioritats de lAdministraci.

  4. Corresponen al director o directora lesfuncions de direcci i lideratge pedaggics segents:

  a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions corresponents.b) Vetllar perqu saprovin un desplegament i una concreci del currculum coherents amb el projecte

  educatiu i garantir-ne el compliment.c) Assegurar laplicaci de la carta de comproms educatiu, del projecte lingstic i dels plantejaments

  tutorials, coeducatius i dinclusi, i tamb de tots els altres plantejaments educatius del projecte educatiudel centre recollits en el projecte de direcci.

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  7/59

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  8/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina8 de 59

  b) Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament dEducaci i especialment amb elsEquips dAssessorament Psicopedaggics (EAPs)

  c) Substituir el director o directora en cas dabsncia.d) Coordinar la realitzaci de les reunions davaluaci i presidir les sessions davaluaci de fi de curs.e) Exercir la prefectura immediata del personal docent, de manera coordinada amb el/la cap destudis de

  Cicles Formatius.f) Gestionar la convivncia, la disciplina i les mediacions de lInstitut.g) Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o directora o atribudes per disposicions del

  Departament dEducaci.

  3. En cas dabsncia del cap o la cap destudis es far crrec de les seves funcions el director o directora.

  ARTICLE 4. EL CAP O LA CAP DESTUDIS ADJUNT 1. Les funcions del cap o la cap destudis adjunt seran les que li assigni el Departament dEducaci en elmoment de la seva creaci i les que li delegui el cap o la cap destudis. Concretament, entre daltres:

  a) Coordinar la programaci de lacci tutorial desenvolupada en lInstitut i fer-ne el seguiment.b) Collaborar amb la coordinaci de les relacions amb els Equips dAssessorament Psicopedaggics

  (EAPs).c) Coordinar les relacions amb lentorn de lInstitut (institucions, organismes, persones, etc) i la participaci

  en activitats, programes, concursos, etcd) Collaborar amb el cap o la cap destudis en la gesti de la convivncia, la disciplina i les mediacions de

  lInstitut.

  2. En cas dabsncia del cap o la cap destudis adjunt es far crrec de les seves funcions el cap o la capdestudis.

  ARTICLE 5. EL CAP O LA CAP DESTUDIS DE CF.

  1. Correspon al cap o la cap destudis de CF la planificaci, el seguiment i lavaluaci interna de les activitatsde lInstitut, i la seva organitzaci i coordinaci a lmbit de CF, sota el comandament del director o directorade lInstitut.

  2. Les funcions del cap o la cap destudis de CF seran les que li assigni el Departament dEducaci en elmoment de la seva creaci i les que li delegui el cap o la cap destudis. Concretament, entre daltres:

  a) Impulsar, coordinar i supervisar els programes i les accions de formaci professional desenvolupats alInstitut o dirigits des daquest.

  b) Dirigir lactuaci dels diferents rgans unipersonals de coordinaci i tutoria en matria de formaciprofessional, inclosa la formaci en centres de treball (la FCT).

  c) Impulsar accions i acords amb organitzacions empresarials, empreses, organismes i centres de treballper afavorir la inserci laboral i atendre demandes de qualificaci professional.

  d) Impulsar les accions dinnovaci i recerca educatives i formaci del professorat en lmbit de la formaciprofessional.e) Exercir la prefectura immediata del personal docent que imparteixi ensenyaments professionals, de

  manera coordinada amb el/la cap destudis.f) Tenir cura del manteniment i actualitzaci de les aules i tallers especfics de la formaci professional, aix

  com proposar ladquisici, lloguer o alienaci dequipaments i compres de material fungible.g) Dirigir les accions danlisi de la inserci professional i laboral de lalumnat.h) Collaborar amb el cap o la cap destudis en la gesti de la convivncia, la disciplina i les mediacions de

  lInstitut.i) Assumir les funcions que en matria de formaci professional podrien correspondre al coordinador

  pedaggic o la coordinadora pedaggica i les que li delegui el director o directora.

  3. En cas dabsncia del cap o la cap destudis de CF es far crrec de les seves funcions el cap o la capdestudis.

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  9/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina9 de 59

  ARTICLE 6. EL SECRETARI O LA SECRETRIA 1. Correspon al secretari o a la secretria dur a terme la gesti de lactivitat econmica i administrativa delInstitut, sota el comandament del director o directora, i exercir, per delegaci daquest, la prefectura delpersonal dadministraci i serveis adscrit a lInstitut, quan aix el director o directora ho determini.

  2. Sn funcions especfiques del secretari o la secretria les segents:

  a) Exercir la secretaria del Consell Escolar i del Claustre del professorat i aixecar les actes de les reunionsque se celebrin (reunions del Consell Escolar i de les respectives comissions).

  b) Tenir cura de les tasques administratives de lInstitut, atenent la seva programaci general i el calendariescolar.

  c) Estendre les certificacions i els documents oficials de lInstitut, amb el vistiplau del director o directora.d) Dur a terme la gesti econmica de lInstitut i la comptabilitat que sen deriva i elaborar i custodiar la

  documentaci preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres juntament ambel director o directora. Elaborar el projecte de pressupost de lInstitut.

  e) Exercir per delegaci del director la prefectura del personal dadministraci i serveis adscrit a linstitut.f) Vetllar per ladequat compliment de la gesti administrativa del procs de preinscripci i matriculaci de

  lalumnat, tot garantit la seva adequaci a les disposicions vigents.g) Tenir cura que els expedients acadmics de lalumnat estiguin complets i diligenciats dacord amb lanormativa vigent.

  h) Ordenar el procs darxiu dels documents de lInstitut, assegurar la unitat dels registres i expedientsacadmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los.

  i) Confegir i mantenir linventari general de lInstitut. j) Vetllar pel manteniment i conservaci general de lInstitut, de les seves installacions, mobiliari i

  equipament dacord amb les indicacions del director o de directora i les disposicions vigents. Tenir curade la seva reparaci, quan correspongui. Aplicar criteris de sostenibilitat ambiental en aquestes tasques.Pel manteniment de les aules i tallers especfics dels Cicles Formatius, es coordinar amb el/la CapdEstudis de Cicles Formatius.

  k) Dur a terme la correcta preparaci dels documents relatius a ladquisici, lalienaci i lloguer de bns i alscontractes dobres, serveis i subministraments, dacord amb la normativa vigent.

  l) Coordinar el personal no docentm) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel director o directora de lInstitut o atribudes perdisposicions del Departament dEducaci.

  3. En cas dabsncia del secretari o la secretria es far crrec de les seves funcions el director o directora.

  ARTICLE 7. EL COORDINADOR PEDAGGIC O LACOORDINADORA PEDAGGICA 1. Correspon, amb carcter general, al coordinador pedaggic o la coordinadora pedaggica el seguiment ilavaluaci de les accions educatives que es desenvolupen a lInstitut, sota el comandament del director ode directora.

  2. Sn funcions especfiques del coordinador pedaggic o la coordinadora pedaggica:

  a) Coordinar lelaboraci i lactualitzaci del projecte curricular de lInstitut, tot procurant la collaboraci iparticipaci de tot el professorat del Claustre en els grups de treball. Vetllar per la seva concreci en lesdiferents rees i matries dels cicles, etapes, nivells i graus que simparteixen a lInstitut.

  b) Vetllar per ladequada correlaci entre el procs daprenentatge de lalumnat dels ensenyaments quesimparteixen en el primer curs deducaci secundria obligatria i els corresponents als del cicle superiordeducaci primria en el si de la zona escolar corresponent.

  c) Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents cicles, etapes, nivells i graus dels ensenyamentsimpartit a lInstitut.

  d) Vetllar per lelaboraci de les adequacions curriculars necessries per atendre la diversitat dels ritmesdaprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment de lalumnat nouvingut i daquell quepresenta necessitats educatives especials, tot procurant la collaboraci i la participaci de tot elprofessorat del Claustre en els grups de treball. Proposar les modificacions curriculars que hagin de serautoritzades pel Departament dEducaci.

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  10/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina10 de 59

  e) Vetllar perqu lavaluaci del procs daprenentatge de lalumnat es dugui a terme en relaci amb elsobjectius generals de letapa i amb els generals i terminals de cada rea o matria, juntament amb elscaps i les caps de departament.

  f) Vetllar per ladequada coherncia de lavaluaci al llarg dels diferents cicles, etapes, nivells i graus delsensenyaments impartits a lInstitut.

  g) Vetllar per ladequada selecci dels llibres de text, del material didctic i complementari utilitzat en elsdiferents ensenyaments que simparteixen a lInstitut, juntament amb els caps i les caps de departament.h) Coordinar les accions dinvestigaci i innovaci educatives i de formaci i reciclatge del professorat que

  es desenvolupin a lInstitut, quan escaigui.i) Rebre lalumnat nouvingut que sincorpora a curs comenat i assignar-lo al nivell i grup que li correspon,

  en coordinaci amb el professorat responsable de laula dacollida. j) Executar ,si sescau, els acords que es prenen en el si de la Comissi de Diversitat i dels equips docents.k) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel director o directora o atribudes per disposicions

  del Departament dEducaci.

  3. En cas dabsncia del coordinador pedaggic o la coordinadora pedaggica es far crrec de les sevesfuncions el cap o la cap destudis.

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  11/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina11 de 59

  Captol 4RGANS DE PARTICIPACICOL LEGIATS

  SECCI 1. EL CONSELL ESCOLAR

  ARTICLE 8. EL CONSELL ESCOLAR 1. El Consell Escolar s lrgan de participaci de la comunitat escolar en el govern del centre.

  2. El Consell Escolar de lInstitut, ser compost per:

  a) El director o directora de lInstitut, que nocupar la presidncia.b) El cap o la cap destudis.c) El secretari o la secretria de lInstitut, que ocupar la secretaria del Consell, amb veu i sense vot.d) Un regidor o regidora o representant de lAjuntament.e) Una persona que representa lAssociaci de Pares i Mares de lAlumnat,f) Una persona que representa el personal dadministraci i serveis (PAS).g) Vuit professors o professores elegits pel Claustre.h) Quatre persones elegides entre tots els pares i mares o representants legals.i) Quatre persones elegides entre tot lalumnat a partir de 1r curs dESO: Lalumnat de 1r i 2n dESO no pot

  participar en el nomenament o cessament del director o de directora.

  ARTICLE 9. COMPETNCIES [Extret de larticle 148 de la Llei dEducaci de Catalunya (llei 12/2009, del 10 de juliol de 2009, DOGC nm. 5422, 16/7/2009)]

  1. Corresponen al Consell Escolar les funcions segents:

  a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoriade tres cinquenes partsdels membres.

  b) Aprovar la programaci general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.c) Aprovar les propostes dacords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de collaboraci del centre

  amb entitats o institucions.d) Aprovar les normes dorganitzaci i funcionament i les modificacions corresponents.e) Aprovar la carta de comproms educatiu.f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.g) Intervenir en el procediment dadmissi dalumnes.h) Participar en el procediment de selecci i en la proposta de cessament del director o directora.

  i) Intervenir en la resoluci dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. j) Aprovar les directrius per a la programaci dactivitats escolars complementries i dactivitatsextraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

  k) Participar en les anlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conixer levoluci delrendiment escolar.

  l) Aprovar els criteris de collaboraci amb altres centres i amb lentorn.m) Qualsevol altra que li sigui atribuda per les normes legals o reglamentries.

  ARTICLE 10. CONVOCATRIES 1. El Consell Escolar de lInstitut es reunir preceptivament una vegada al trimestre i sempre que elconvoqui el seu president o la seva presidenta. Tamb es reunir si ho sollicita almenys un ter dels seusmembres, demanant-ho plegats, i per tractar un assumpte concret que aquells hagin fet constar en lescriton ho demanen, i la reuni es realitzar en un termini mxim de quinze dies. A ms, preceptivament, es far

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  12/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina12 de 59

  una reuni a linici del curs, on sha daprovar el Pla Anual del Centre del curs escolar que comena, i una alfinal, on sha daprovar la Memria Anual del curs escolar que sacaba.

  2. La convocatria de les reunions ordinries i extraordinries ser tramesa, mitjanant el correu electrnic,pel director o directora, amb una antelaci mnima de 48 hores, juntament amb la documentaci necessriaque hagi de ser objecte de debat, i, si sescau, daprovaci.3. El consell escolar es podr reunir durgncia, sense termini mnim per a la tramesa de la convocatria, sitots els seus membres hi estan dacord.

  ARTICLE 11. FUNCIONAMENT 1. El Consell Escolar s presidit pel director o directora, i en la seva absncia per qui en faci les funcions, it per secretari o secretria el qui ho s de lInstitut, el qual naixecar acta, que signar amb el vistiplau deldirector o directora.

  2. Lacta de la sessi ha de contenir les segents informacions: carcter de la convocatria (ordinria oextraordinria); les persones que hi han assistit, aix com les que hi excusen labsncia; dia, mes, any, lloc ihorari de la sessi; ordre del dia; els punts principals de la deliberaci, per tant, solament aquells que tenenimportncia en relaci amb els acords que shagin dadoptar, la forma i els resultats de la votaci; elcontingut dels acords.

  3. Amb la finalitat exclusiva de facilitar la tasca del secretari o secretria, i a voluntat prpia, per tal defacilitar la redacci de les actes, es podran enregistrar les intervencions per mitjans tecnolgics.

  4. Una cpia del lacta del darrer Consell Escolar sexposar els dos dies previs a la realitzaci del segentconsell en el tauler destinat a tal efecte, al costat del despatx del secretari o secretria i al mateix tempstamb senviar per correu electrnic, per tal que tots els membres del Consell Escolar la puguin llegir icomprovar-ne lautentificaci del contingut.

  5. Els membres que vulguin que la seva intervenci consti en acta o que considerin que lacta de la sessianterior no recull correctament el sentit general de les seves opinions expressades sobre un tema concret,lliuraran al secretari o secretria el text escrit que es correspongui amb la seva intervenci, en el decurs dela mateixa sessi del Consell o en el termini mxim de quaranta-vuit hores.

  6. Lacta, una vegada aprovada, passar a formar part de la documentaci general de lInstitut.

  7. El Consell Escolar es considerar vlidament constitut quan, almenys, hi siguin presents un ter delsseus membres. En cas de baixa temporal dun membre del Consell Escolar, aquest no es pot substituir percap altra persona. Si la baixa s definitiva, i, per tant, passa a ser vacant, cal cobrir-la amb la segentpersona ms votada a les darreres eleccions celebrades, sentn dins de cada sector al qual pertanyi,sempre que mantingui els requisits que el van fer elegible com a representant. Si no hi ha ms candidats percobrir la vacant, aquesta queda sense cobrir fins a la propera renovaci del Consell Escolar. El nou membre

  ha de ser nomenat pel temps de mandat que li restava a la persona que ha causat la vacant.8. Dins de la reuni del Consell Escolar, tots els seus membres poden parlar i exposar el seu parer sobrecada assumpte, i els acords que es prenen han de ser adoptats, normalment, per consens. En cas de noarribar-hi, la dinmica habitual ser adoptar els acords per majoria simple (la meitat ms un dels membrespresents a la reuni amb dret a vot), excepte en aquells casos en qu la normativa especfica determina unaaltra majoria qualificada. En cas dempat, el vot de qualitat del director o directora ser diriment.

  9. El darrer punt de lordre del dia duna sessi del Consell Escolar ha de ser necessriament el de Tornobert de paraula. Aqu es pot preguntar, sollicitar aclariments i/o presentar propostes, per no es podenprendre acords.

  10. Solament es podran tractar assumptes que no figurin a lordre del dia quan sigui declarada la urgncia

  per acord de la majoria absoluta dels membres del Consell Escolar.

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  13/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina13 de 59

  11. Qualsevol incidncia no prevista en el present Reglament, quant a funcionament del Consell Escolar,ser resolta pel director o directora.

  ARTICLE 12. COMISSIONS 1. El Consell Escolar actua normalment en ple, tot i que es poden constituir comissions especfiques destudii informaci.

  2. Segons el Decret199/1996, de 12 de juny, (Reglament Orgnic dels Centres de secundria) i larticle 148de la Llei dEducaci de Catalunya (llei 12/2009, del 10 de juliol) el Consell Escolar ha de constituir unaComissi Econmica , integrada pel director o directora, que la presideix, el secretari o secretria, unprofessor o professora, un pare o una mare o un representant legal de lalumnat i un alumne o alumna,designats pel Consell Escolar del centre entre els seus membres. Les seves funcions ms caracterstiquessn les delaborar, juntament amb el secretari o secretria, el pressupost, fer-ne el seguiment i proposar alConsell Escolar les despeses extraordinries.

  3. Segons el Decret199/1996, de 12 de juny, (Reglament Orgnic dels Centres de secundria), el ConsellEscolar tamb constituir unaComissi Permanent , integrada pel director o directora, que la presideix, elcap o la cap destudis, i sengles representants del professorat, de les famlies de lalumnat i de lalumnat,designats pel Consell Escolar del centre entre els seus membres. De la Comissi Permanent en forma partel secretari o secretria, si sescau, amb veu i sense vot. Aquesta comissi entendr dassumptes urgentsque posteriorment hauran de ser tractats al Consell Escolar en ple.

  4. Dacord amb el Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de lalumnat, es constituir unaComissi de Convivncia integrada pel director o directora, que la presideix, el o la cap destudis, elsecretari o secretria i sengles representants del professorat, de les famlies de lalumnat i de lalumnat,designats pel Consell Escolar del centre entre els seus membres. La funci de la comissi de convivncias garantir i vetllar per la correcta aplicaci del que disposa el decret de drets i deures de lalumnat delscentres de nivell no universitari de Catalunya.

  5. A ms, tal com descriu la Llei Orgnica dEducaci (Llei 2/2006, de 3 de maig), el Consell Escolar ha dedesignar una persona que impulsi mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes idones.

  SECCI 2. EL CLAUSTRE DEL PROFESSORAT

  ARTICLE 13. EL CLAUSTRE DEL PROFESSORAT 1. El Claustre del Professorat s lrgan de participaci del professorat en el control i la gesti de lordenacide les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. s integrat per tot elprofessorat, el qual t lobligaci dassistir a les seves reunions, i el presideix el director o directora delInstitut. Les faltes dassistncia al Claustre constaran en acta i shauran de justificar.

  ARTICLE 14. COMPETNCIES [Extret de larticle 146 de la Llei dEducaci de Catalunya (llei 12/2009, del 10 de juliol de 2009, DOGC nm. 5422, 16/7/2009)]

  1. El claustre del professorat t les funcions segents:

  a) Intervenir en lelaboraci i la modificaci del projecte educatiu.b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procs de selecci del director o

  directora.c) Establir directrius per a la coordinaci docent i lacci tutorial.d) Decidir els criteris per a lavaluaci dels alumnes.e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar.

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  14/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina14 de 59

  g) Donar suport a lequip directiu i, si escau, al consell de direcci, en el compliment de la programacigeneral del centre.

  h) Les que li atribueixin les normes dorganitzaci i funcionament del centre, en el marc de lordenamentvigent.

  i) Qualsevol altra que li sigui atribuda per les normes legals o reglamentries.

  ARTICLE 15. CONVOCATRIES 1. El Claustre de lInstitut es reunir preceptivament una vegada cada dos mesos amb carcter ordinari isempre que el convoqui el director o directora. Tamb es reunir si ho sollicita almenys un ter dels seusmembres, demanant-ho plegats, i per tractar un assumpte concret que aquells hagin fet constar en lescriton ho demanen, i la reuni es realitzar en un termini mxim de quinze dies. A ms, preceptivament, es faruna reuni a linici del curs i una al final.

  2. La convocatria de les reunions ordinries i extraordinries ser tramesa, mitjanant el correu electrnic,pel director o directora, amb una antelaci mnima de 48 hores, juntament amb la documentaci necessriaque hagi de ser objecte de debat, i, si sescau, daprovaci.

  3. Lassistncia al Claustre s obligatria per a tots els seus membres.

  ARTICLE 16. FUNCIONAMENT 1. El Claustre s presidit pel director o directora, i en la seva absncia per qui en faci les funcions, i t persecretari o secretria el qui ho s de lInstitut, el qual naixecar acta, que signar amb el vistiplau deldirector o directora.

  2. Lacta de la sessi ha de contenir les segents informacions: carcter de la convocatria (ordinria oextraordinria); les persones que hi han assistit, aix com les que hi excusen labsncia; dia, mes, any, lloc ihorari de la sessi; ordre del dia; els punts principals de la deliberaci, per tant, solament aquells que tenenimportncia en relaci amb els acords que shagin dadoptar, la forma i els resultats de la votaci; el

  contingut dels acords.3. Amb la finalitat exclusiva de facilitar la tasca del secretari o secretria, i a voluntat prpia, per tal defacilitar la redacci de les actes, es podran enregistrar les intervencions per mitjans tecnolgics.

  4. Una cpia del lacta del darrer Claustre sexposar els dos dies previs a la realitzaci del segent claustreen el tauler destinat a tal efecte, al costat del despatx del secretari o secretria i al mateix temps tambsenviar per correu electrnic, per tal que tots els membres del Claustre la puguin llegir i comprovar-nelautentificaci del contingut.

  5. Els membres que vulguin que la seva intervenci consti en acta o que considerin que lacta de la sessianterior no recull correctament el sentit general de les seves opinions expressades sobre un tema concret,lliuraran al secretari o secretria el text escrit que es correspongui amb la seva intervenci, en el decurs de

  la mateixa sessi del Claustre o en el termini mxim de quaranta-vuit hores.6. Lacta, una vegada aprovada, passar a formar part de la documentaci general de lInstitut.

  7. El Claustre es considerar vlidament constitut quan, almenys, hi siguin presents un ter dels seusmembres.

  8. Dins de la reuni del Claustre, tots els seus membres poden parlar i exposar el seu parer sobre cadaassumpte, i els acords que es prenen han de ser adoptats, normalment, per consens. En cas de no arribar-hi, la dinmica habitual ser adoptar els acords per majoria simple (la meitat ms un dels membres presentsa la reuni amb dret a vot), excepte en aquells casos en qu la normativa especfica determina una altramajoria qualificada. En cas dempat, el vot de qualitat del director o directora ser diriment.

  9. Tota decisi presa en Claustre del professorat s vinculant i obligatria per a aquest.

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  15/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina15 de 59

  10. El darrer punt de lordre del dia duna sessi del Consell Escolar ha de ser necessriament el de Tornobert de paraula. Aqu es pot preguntar, sollicitar aclariments i/o presentar propostes, per no es podenprendre acords.

  11. Solament es podran tractar assumptes que no figurin a lordre del dia quan sigui declarada la urgnciaper acord de la majoria absoluta dels membres del Claustre.12. Qualsevol incidncia no prevista en el present Reglament, quant a funcionament del Claustre, serresolta pel director o directora.

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  16/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina16 de 59

  Captol 5RGANS DE PARTICIPACI DELALUMNAT

  SECCI 1. CONSELL DE DELEGATS I DELEGADES DELALUMNAT

  ARTICLE 17. CONSELL DE DELEGATS I DELEGADES DE LALUMNAT 1. El Consell de Delegats i Delegades de lAlumnat s lrgan que facilita la incorporaci i la participaci delalumnat al govern de lInstitut. El formen els delegats i delegades de cada curs, i les persones querepresenten lalumnat al Consell Escolar de lInstitut.

  2. La primera reuni de cada curs ser convocada pel cap o la cap destudis, el qual far una explicaci deles funcions i les normes de convocatria del Consell de Delegades i Delegats. Alhora, durant aquestaprimera reuni, es procedir a lelecci de dos membres del Consell amb les segents funcions:

  un coordinador o coordinadora, que ser la persona encarregada de moderar i presidir les sessions delConsell i de difondre la convocatria i lordre del dia de les reunions entre tots els membres del Consell.

  un secretari o secretria, que ser la persona encarregada de controlar lassistncia a les reunions idaixecar-ne acta. El llibre dactes i els fulls de control dassistncia es guardaran en el despatx del cap ola cap destudis.

  ARTICLE 18. CONVOCATRIA 1. Es reunir ordinriament una vegada per trimestre i, extraordinriament, les vegades que calgui.Lassistncia dels delegats (o dels sotsdelegats en cas dabsncia) ser obligatria i es registrar a lacta.La direcci de lInstitut vetllar per facilitar lassistncia a aquells membres del Consell que hagin de ferservir el transport escolar.

  2. Les reunions ordinries del Consell de delegats seran convocades i presidides pel Cap dEstudis.

  3. Poden convocar reuni extraordinria del Consell les persones que representen lalumnat al ConsellEscolar de lInstitut, el 20% dels delegats i delegades o a petici de lequip directiu, dirigint un escrit al Cap ola destudis, on hi consti la data, el motiu de la reuni i el nom i la signatura dels sollicitants. La reunishaur de realitzar en un termini mxim de quinze dies.

  ARTICLE 19. FUNCIONS 1. Les funcions del Consell de Delegats i Delegades sn:

  a) Donar assessorament i suport a les persones que representen lalumnat al Consell Escolar de lInstitut,als quals faran arribar la problemtica especfica de cadascun dels cursos, classes, especialitats obranques que representen.

  b) Elaborar informes per al Consell Escolar de lInstitut, b a iniciativa prpia o b a requeriment daquestrgan collegiat.

  c) Ser informat, mitjanant les persones que representen lalumnat al Consell Escolar, respecte de lordredel dia de les reunions del Consell Escolar de lInstitut amb lantelaci suficient, i dels acords adoptats a fide donar-ne difusi per ser tractats en els diferents cursos.

  d) Informar de les seves activitats a tot lalumnat de lInstitut.e) Participar en lorganitzaci dactivitats de lInstitut a partir de les propostes de la comissi dactivitats.

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  17/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina17 de 59

  SECCI 2. EL DELEGAT O DELEGADA DE CURS

  ARTICLE 20. EL DELEGAT O DELEGADA DE CURS 1. Cada grup elegir durant els primers dies lectius, i no ms tard del 15 doctubre un delegat o delegada iun sotsdelegat o sotsdelegada. Tan sols els delegats i delegades esdevindran representants en el Consellde Delegats i Delegades. Les eleccions seran per a tot el curs acadmic, per podran ser revocades, ambun informe previ i raonat al professorat tutor de grup, per la majoria de lalumnat del grup que els van triar.En aquest cas, es procedir a la convocatria de noves eleccions, en un termini de quinze dies. A ms, elConsell Escolar podr destituir un delegat o delegada o sotsdelegat o sotsdelegada de grup quan siguisancionat per conducta greument perjudicial per a la convivncia de lInstitut o incompleixi sistemticamentels deures de lalumnat contemplats en el decret 279/2006, de 4 de juliol.

  2. Les funcions del delegat o delegada de grup sn:

  a) Assistir a les reunions del Consell de Delegats i Delegades i participar en les seves deliberacions.b) Exposar als rgans de govern i de coordinaci didctica les suggerncies i reclamacions del grup al qual

  representen.c) Fomentar la convivncia entre lalumnat del seu grup.d) Collaborar amb el professorat i els rgans de govern de lInstitut per al bon funcionament de lInstitut.e) Tenir cura de ladequada utilitzaci del material i de les installacions de lInstitut.f) Haur dinformar de les seves absncies a les convocatries de reunions al sotsdelegat o sotsdelegada, i

  aquest lhaur de substituir.

  3. Les reunions de delegats i delegades de curs es celebraran en lhorari lectiu que millor convingui, vigililantque no distorsioni lactivitat acadmica, preferentment en hores desbarjo o els dimecres de 13:05 a 14:00h., assegurant-ne el normal exercici dels seus drets i sempre shauran de sollicitar al cap o la cap destudisamb la suficient antelaci. La direcci de lInstitut vetllar per facilitar lassistncia a aquells delegats idelegades que hagin de fer servir el transport escolar

  SECCI 3. ASSEMBLEES DE LALUMNAT

  ARTICLE 21. ASSEMBLEES DE LALUMNAT 1. Lalumnat t el dret de reunir-se en Assemblea General. La convocatria dAssemblea General la far elConsell de Delegats i Delegades de lAlumnat i es far pblica sempre que sigui possible amb un mnim de24 hores danticipaci.

  2. Abans de la convocatria de lAssemblea caldr que es reuneixi el Consell de Delegats i Delegades delAlumnat i aquest nhaur dinformar al cap o la cap destudis de:

  a) Tema de lassembleab) Lalumnat que es responsabilitza de dur-la a terme.c) Hora i durada previsible.

  3. Si es vol reunir l'Assemblea d'un grup classe o d'un nivell ho ha de fer a l'hora de tutoria. Si el grup nodisposa d'una hora de tutoria s'ha de reunir en hores no lectives.

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  18/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina18 de 59

  Captol 6RGANS DE COORDINACI DIDCTICA ITUTORIA

  SECCI 1. DISPOSICIONS GENERALS

  ARTICLE 22. RGANS UNIPERSONALS DE COORDINACI 1. Els rgans unipersonals de coordinaci de lInstitut els nomena el director o directora de lInstitut. Aquestnomenament per a exercir les funcions corresponents als rgans de coordinaci sestendr, com a mxim,fins a la data de la del mandat del director o directora. El director o directora de lInstitut pot acceptar larenncia motivada o disposar el cessament dels coordinadors i coordinadores i dels caps i les caps dedepartament abans de la finalitzaci del perode per al qual han estat nomenats, una vegada escoltat lrganque en cada cas va intervenir en la seva proposta de nomenament i amb audincia de linteressat. Delnomenament i cessament dels coordinadors i coordinadores i dels caps i les caps de departament, eldirector o directora en dna compte al Consell Escolar de lInstitut.

  2. Els rgans unipersonals de coordinaci dedicaran part del seu horari lectiu a les tasques prpies del seucrrec amb la quantia que la disponibilitat horria de lInstitut ho permeti, amb la limitaci global quelassignaci de plantilla preveu per aquest concepte.

  SECCI 2. ELS DEPARTAMENTS DIDCTICS

  ARTICLE 23. ELS DEPARTAMENTS DIDCTICS

  1. A lInstitut es constitueixen departaments didctics en funci de les matries curriculars de leducacisecundria obligatria, de les matries del batxillerat i de les famlies de CF, en els quals sintegrar elprofessorat dacord amb les seves especialitats, agrupades per llur afinitat.

  2. Correspon als departaments, seminaris i altres equips de professorat elaborar, revisar i actualitzar lesprogramacions i les unitats didctiques de les diferents matries, mbits i projectes i les possiblesadaptacions de la programaci ordinria de laula tenint en compte les caracterstiques de lalumnat.Aquesta tasca sha de fer cada curs, amb les prioritzacions que cada centre estableix, i sha de relacionaramb els processos davaluaci dels aprenentatges de lalumnat, de les programacions mateixes i de la sevaaplicaci prctica a les aules.

  3. Sentn per unitat didctica, o unitat de programaci, cada conjunt dactivitats densenyament idaprenentatge, davaluaci i de recuperaci ordenades, estructurades i articulades per a la consecuciduns objectius educatius, i ms especficament per a lassoliment de les competncies bsiques.4. En el si de cada departament, shi dedica setmanalment una hora regular de reuni de treball amb laparticipaci obligatria de tots els seus membres a fi de:

  a) Estudiar el desenvolupament de les programacions didctiques en els diferents grups i cursos i acordar,si cal, els ajustaments pertinents.

  b) Concretar els criteris davaluaci i de recuperaci i preparar conjuntament el material necessari (exercicisorals i escrits, proves objectives, pautes de correcci, documents dobservaci sistemtica de lalumne oalumna, indicacions de treballs per realitzar, etc.).

  c) Analitzar els resultats que sobtenen, per tal dintroduir en les programacions les modificacions que esconsiderin convenients.

  d) Tractar les dificultats, tant generals com especfiques, que puguin sorgir en relaci amb les matries ombits o en relaci amb les qualificacions.

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  19/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina19 de 59

  5. Els departaments seran:

  a) Departament de cincies socials .En forma part el professorat de les especialitats segents: Geografia, Histria, Religi i Filosofia.

  b) Departament de llengua catalana i literatura .En forma part el professorat de lespecialitat segent: Llengua catalana i literatura.c) Departament de llengua castellana i literatura .En forma part el professorat de les especialitats segents: Llengua castellana i literatura, Cultura clssicai Orientaci i Atenci a la Diversitat

  d) Departament de llenges estrangeres .En forma part el professorat de les especialitats segents: Llengua anglesa i Llengua francesa.

  e) Departament de matemtiques .En forma part el professorat de lespecialitat segent: Matemtiques

  f) Departament de cincies de la naturalesa .En forma part el professorat de les especialitats segents: Fsica i qumica, Biologia i geologia

  g) Departament deducaci visual i plstica .En forma part el professorat de lespecialitat segent: Dibuix

  h) Departament deducaci fsica .En forma part el professorat de lespecialitat segent: Educaci fsicai) Departament de msica .En forma part el professorat de lespecialitat segent: Msica

  j) Departament de tecnologia .En forma part el professorat de lespecialitat segent: Tecnologia

  k) Departament de gesti administrativa. En forma part el professorat de lespecialitat segent: Economia, Famlia Administrativa (PS-501:Administraci dempreses, i PT-621: Processos de gesti administrativa) i Famlia de Formaci iOrientaci Laboral (PS-505: Formaci i orientaci laboral)

  l) Departament de sanitat .En forma part el professorat de lespecialitat segent: Famlia de Sanitat (PS-518: Processos sanitaris; iPT-620: Procediments sanitaris i assistencials).

  m)Departament dinformtica .En forma part el professorat de lespecialitat segent: Famlia dInformtica (PS-507: Informtica; i PT-625: Sistemes i aplicacions informtiques).

  n) Departament de serveis a la comunitat .En forma part el professorat de lespecialitat segent: Famlia de Serveis Socioculturals (PS-508:Intervenci sociocomunitria; i PT-625: Serveis a la comunitat)

  6. En cas que sobri o es tanqui algun cicle, els departaments de CF podrien canviar per adaptar-se a lesnoves necessitats.

  7. Al front de cada departament hi ha un cap o una cap del departament, el qual s nomenat pel director odirectora a proposta del mateix departament, les funcions del qual sn:

  a) Convocar i presidir les reunions del departament, i fer-ne la memria.b) Propiciar la innovaci i recerca educatives i la formaci permanent al si del Departament.c) Vetllar per la confecci i/o actualitzaci de les programacions i la coherncia del currculum de les

  matries / crdits / mduls al llarg dels ensenyaments.d) Vetllar, coordinar i estudiar el desenvolupament de la programaci didctica de les rees/matries del

  seu departament i de les seves adaptacions curriculars en els diferents grups i cursos i acordar, si cal,els ajustaments pertinents.La programaci ha despecificar: Els objectius que cal assolir i la seva temporitzaci, per matries / crdits/ mduls i cursos. Els continguts que shan de desenvolupar i la seva ordenaci i temporitzaci. La metodologia i les situacions de treball que es duran a terme (individuals i en grup). El procediment davaluaci i recuperaci de lalumnat que se seguir, tant pel que fa a rees/matries

  del curs com a possibles rees/matries pendents. Les sortides i activitats fora de laula previstes.

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  20/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina20 de 59

  e) Concretar els criteris davaluaci i preparar conjuntament el material necessari (exercicis orals i escrits,proves objectives, pautes de correcci, documents dobservaci sistemtica de lalumnat, indicacions detreballs per realitzar, etc)

  f) Elaborar i donar a conixer a l'alumnat la informaci relativa a la programaci, amb especial refernciaals objectius, als mnims exigibles i als criteris d'avaluaci.

  g) Analitzar els resultats que sobtenen, per tal dintroduir en la programaci les modificacions que esconsiderin pertinents.h) Tractar les dificultats, tant generals com especfiques, que puguin sorgir en relaci amb les

  rees/matries o en relaci amb les qualificacions.i) Assistir a les reunions de caps de departament en les quals, a ms de rebre informaci per part de

  lequip directiu sobre el desenvolupament quotidi de lInstitut, sunificaran els criteris sobre: Aplicaci de tcniques de treball. Sistemes davaluaci i recuperaci. Calendari de distribuci de treballs de cada grup. Potenciaci de la interdisciplinarietat en les programacions i adequar-les segons els criteris de la llei.

  j) Vetllar pel manteniment de les installacions prpies de les especialitats del departament i assessorarsobre ladquisici didctica corresponent.

  k) Vetllar per la gesti econmica del seu departament.l) Confeccionar les actes de les reunions del departament en les quals constaran la totalitat dels acordspresos.m) Controlar larxiu de: exmens, dossiers de sortides i llistats de llibres de text i de lectura del departament.m) Tenir linventari actualitzat del material general i llibres del seu departament i tenir cura de la seva

  conservaci.o) Vetllar perqu el material del departament prestat al professorat sigui retornat el ms aviat possible,

  sobretot quan aquest causa baixa de lInstitut.p) Collaborar en les avaluacions sobre el funcionament i les activitats de l'institut que promouen els seus

  rgans de govern o l'administraci educativa.q) Aquelles altres que li puguin sser encomanades pel director o directora de lInstitut o atribudes pel

  Departament dEducaci.

  ARTICLE 24. SEMINARIS 1. En el si dels departaments sestabliran seminaris quan la seva complexitat aix ho aconselli. Al capdavantde cada seminari que es pugui establir hi ha un cap o una cap de seminari, les competncies del qual snles que li delega el cap o la cap del departament. Sempre que es reuneixi el seminari, el/la capsencarregar de confeccionar les actes de les reunions del seminari en les quals constaran la totalitat delsacords presos.

  2. Els caps o les caps de seminari els nomenar el director o directora a proposta del mateix seminari.

  3. Els seminaris seran:

  a) Seminari de filosofia .

  b) Seminari de cultura clssica .c) Seminari de llengua estrangera . Aquest seminari pot particularitzar-se en seminari defrancs o dangls ,indistintament, segons sigui lespecialitat de la persona que ostenti el crrec de cap de seminari.

  d) Seminari dorientaci i atenci a la diversitat .e) Seminari de cincies de la naturalesa . Aquest seminari que pot particularitzar-se en seminari defsica i

  qumica o de biologia i geologia , indistintament, segons sigui lespecialitat de la persona que ostenti elcrrec de cap de seminari.

  SECCI 3. ELS CRRECS DE COORDINACI

  ARTICLE 25. COORDINADOR O COORDINADORA DACTIVITATS I SERVEIS ESCOLARS 1. El coordinador o la coordinadora dactivitats i serveis escolars s nomenat escoltat el cap o la capdestudis.

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  21/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina21 de 59

  2. T les segents funcions:

  a) Elaborar la programaci anual de les activitats escolars complementries i extraescolars.b) Donar a conixer a lalumnat la informaci relativa a les activitats escolars complementries i a les

  activitats extraescolars.c) Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives.d) Coordinar lorganitzaci dels viatges destudi, els intercanvis escolars i altre tipus de viatge que es realitzi

  amb lalumnat.e) Cercar diversos pressupostos de cada viatge i escollir-ne el ms adequat als interessos de lInstitut i, per

  extensi, de les famlies de lalumnat.f) Coordinar lorganitzaci de les festes internes de lInstitut i totes aquelles activitats que lalumnat realitza

  per a sufragar les seves sortides i/o viatges de final de curs.g) Distribuir els recursos econmics obtinguts per lalumnat en activitats proviatges, amb el vistiplau del

  secretari o la secretria, entre lalumnat beneficiari.h) Quan es realitza una activitat fora de lInstitut, confeccionar el llistat de gurdies entre el professorat que

  queda alliberat dobligacions docents per labsncia dalumnat a lInstitut.i) Elaborar una memria final de curs amb lavaluaci de les activitats realitzades que sinclour a la

  memria anual dactivitats de lInstitut. j) Coordinar-se amb lassistent social de lEAP per detectar els alumnes amb situacions econmiquesdesfavorables que poden tenir dificultats per participar en les activitats extraescolars.

  ARTICLE 26. COORDINADORS O COORDINADORES DEDUCACI SECUNDRIAOBLIGATRIA I DE BATXILLERAT 1. Els coordinadors i les coordinadores vetllen per la continutat, coherncia i correlaci de les accionseducatives al llarg de leducaci secundria obligatria o del batxillerat, segons sescaigui, sota ladependncia del coordinador pedaggic o la coordinadora pedaggica, que s qui en proposa elsnomenaments.

  2. Tenen les segents funcions:a) Coordinar les reunions amb el professorat tutor de grup.b) Fer el seguiment pertinent del Pla dAcci Tutorial.c) Elaborar la memria anual de la coordinaci.

  ARTICLE 27. COORDINADOR O COORDINADORA DECICLES FORMATIUS 1. El coordinador o la coordinadora de Cicles Formatius s nomenat escoltat el cap o la cap destudis deCicles Formatius.

  2. Les seves funcions sn:

  a) Vetllar per la programaci, el seguiment, el control i lavaluaci de la FCT i de lestada a lempresa delalumnat.b) Mantenir les relacions oportunes amb les institucions municipals, empresarials etc.c) Vetllar el seguiment de la inserci laboral dels alumnes a partir dels 6 mesos de la finalitzaci dels

  estudis que hagin cursat.d) Convocar i presidir les reunions amb els tutors de prctiques.e) Assessorar el centre en la definici de les lnies dactuaci de les relacions escola-empresa.f) Coordinar les visites del professorat i alumnat a les empreses.g) Coordinar les reunions amb el professorat tutor de grup.h) Fer el seguiment pertinent del Pla dAcci Tutorial.i) Elaborar la memria anual de la coordinaci.

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  22/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina22 de 59

  ARTICLE 28. COORDINADOR O COORDINADORA DINFORMTICA I DE LES NOVESTECNOLOGIES 1. El coordinador o la coordinadora dinformtica i de les noves tecnologies s nomenat escoltat el cap o lacap destudis.

  2. T les segents funcions:

  a) Proposar a lequip directiu de lInstitut criteris per a la utilitzaci i loptimitzaci dels recursos informtics iper a ladquisici de nous recursos.

  b) Assessorar lequip directiu, el professorat, el personal dadministraci i serveis de lInstitut en ls de lesaplicacions de gesti acadmica del Departament dEducaci.

  c) Vetllar pel manteniment de les installacions i els equipaments informtics i telemtics de lInstitut.d) Assessorar el professorat en la utilitzaci educativa de programes i equipaments informtics en les

  diverses rees del currculum i orientar-lo sobre la seva formaci permanent en aquest tema.e) Aquelles altres que el director o directora de lInstitut li encomani en relaci amb els recursos informtics i

  telemtics que li pugui atribuir el Departament dEducaci.f) Elaborar la memria anual de la coordinaci.

  ARTICLE 29. COORDINADOR O COORDINADORA DE LLENGUA, INTERCULTURALITAT ICOHESI SOCIAL 1. El coordinador o la coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesi social s nomenat escoltat elcoordinador pedaggic o la coordinadora pedaggica.

  2. T les segents funcions:

  a) Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb la persona assessora LIC del DepartamentdEducaci, actuacions per a la sensibilitzaci, foment i consolidaci de leducaci intercultural i de lallengua catalana com a eix vertebrador dun projecte educatiu basat en el plurilingisme.

  b) Assessorar lequip directiu i collaborar en lactualitzaci dels documents de lInstitut (PEC, PLC, PCC,RRI, PAT, Pla dacollida i integraci, Plans Individuals, Programaci general anual de centre, etc) i en lagesti dactuacions que fan referncia a lacollida i integraci de lalumnat nouvingut, a latenci alalumnat en risc dexclusi i a la promoci de ls de la llengua, leducaci intercultural i la cohesi socialen lInstitut.

  c) Promoure actuacions en lInstitut i en collaboraci amb lentorn per potenciar la cohesi social mitjanantls de la llengua catalana i leducaci intercultural, afavorint la participaci de lalumnat i garantint-ne laigualtat doportunitats.

  d) Participar en la comissi datenci a la diversitat per tal de collaborar en la definici destratgiesdatenci a lalumnat nouvingut i/o en risc dexclusi social, participar en lorganitzaci i optimitzaci delsrecursos i coordinar les actuacions dels professionals externs que hi intervenen.

  e) Assumir funcions que es deriven del Pla per la Llengua i la Cohesi social, per delegaci de lequipdirectiu de lInstitut.

  f) Coordinar-se amb els tutors i tutors personals dels alumnes per proposar el llistat dalumnat susceptiblede ser ats en les actuacions del Pla educatiu dentorn (tallers destudi assistit, esports, i altres).g) Participar, si escau, en les comissions de treball derivades del Pla educatiu dentorn.h) Elaborar la memria anual de la coordinaci.

  ARTICLE 30. COORDINADOR O COORDINADORA DE PREVENCI DE RISCOS LABORALS 1. El coordinador o la coordinadora de prevenci de riscos laborals s nomenat escoltat el cap o la capdestudis i ha de promoure i coordinar les actuacions en matria de salut i seguretat en lInstitut.

  2. T les segents funcions:

  a) Coordinar les actuacions en matria de seguretat i salut, aix com promoure i fomentar linters i lacooperaci dels treballadors i treballadores en lacci preventiva, dacord amb les orientacions del serveide prevenci de riscos laborals.

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  23/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina23 de 59

  b) Collaborar amb lequip directiu de lInstitut en lelaboraci del pla demergncia, i tamb en laimplantaci, la planificaci i la realitzaci dels simulacres devacuaci.

  c) Revisar peridicament la senyalitzaci de lInstitut i els aspectes relacionats amb el pla demergnciaamb la finalitat dassegurar-ne ladequaci i funcionalitat.

  d) Revisar peridicament el pla demergncia per assegurar-ne ladequaci a les persones, els telfons ilestructura.e) Revisar peridicament els equips de lluita contra incendis com a activitat complementria a les revisionsoficials.

  f) Promoure actuacions dordre i neteja i fer-ne el seguiment.g) Emplenar i trametre als Serveis Territorials a Lleida del Departament dEducaci el full de notificaci

  daccidentsh) Collaborar amb el personal tcnic del servei de prevenci de riscos laborals en la investigaci dels

  accidents que es produeixin en lInstitut.i) Collaborar amb el personal tcnic del servei de prevenci de riscos laborals en lavaluaci i el control

  dels riscos generals i especfics de lInstitut. j) Coordinar la formaci dels treballadors i treballadores de lInstitut en matria de prevenci de riscos

  laborals.k) Collaborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins del currculum de lalumnat, dels

  continguts de prevenci de riscos.l) Vetllar pel manteniment del centre tot collaborant amb el Secretari/tria de lEquip Directiu. j) Elaborar la memria anual de la coordinaci.

  ARTICLE 31. COORDINADOR O COORDINADORA DEQUALITAT 1. Aquest crrec s designat pel director o directora del centre.

  2. Ha de realitzar les segents funcions:

  a) Assegurar lestabliment, implementaci i manteniment dels processos del Sistema de Gesti de laQualitat i elaborar, controlar i revisar la documentaci daquest.

  b) Avaluar peridicament el Sistema de Gesti de la Qualitat.c) Informar lequip directiu del desenvolupament del sistema i de qualsevol necessitat de millora.d) Informar i sensibilitzar lequip hum en qestions de qualitat.e) Convocar i coordinar les reunions i activitats de la comissi de qualitat.f) Impulsar i fer el seguiment dels Equips de Millora del centre.g) Avaluar la implantaci de les millores i fer un seguiment dels objectius.h) Assolir i/o mantenir la certificaci ISO 9001:2008.i) Elaborar la memria anual de la coordinaci.

  SECCI 4. COMISSIONS DE COORDINACI

  ARTICLE

  32. C

  OMISSI PEDAGGICA O DE CAPS DE DEPARTAMENT 1. Hi participen el director o directora, el o la cap destudis, el coordinador pedaggic o la coordinadora

  pedaggica i els caps i les caps dels diferents departaments didctics de lInstitut. Tamb hi assisteix el capo la cap de seminari dAtenci a la diversitat. Actuar com a secretari/ria el/la cap de departament demenor edat, que aixecar acta de les reunions. Es reunir peridicament segons el calendari que estableixilequip directiu del centre i que forma part de la PGA (Programaci General Anual).

  2. Les seves funcions principals sn:

  a) Canalitzar la informaci de lequip directiu cap als departaments i/o seminaris, i viceversa.b) Participar en la revisi, actualitzaci i/o aprovaci de la documentaci estratgica del centre, calendaris

  davaluacions, dexmens i proves extraordinries, matries optatives i itineraris (4t ESO i BTX) i altres.c) Facilitar la integraci de les TIC als currculums.d) Participar en les auditories internes i externes del Pla de Qualitat i Millora Contnua.e) Fer propostes dactivitats de formaci del professorat.

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  24/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina24 de 59

  f) Participar en lorganitzaci i coordinaci de les activitats complementries i altres activitats.

  ARTICLE 33. COMISSI DE COORDINADORS I COORDINADORES 1. Hi participen el cap o la cap destudis, el cap o la cap destudis adjunt, el cap o la cap destudis de CF, elcoordinador pedaggic o la coordinadora pedaggica, el coordinador o la coordinadora dESO, elcoordinador o la coordinadora de BTX, el coordinador o la coordinadora de CF i el coordinador o lacoordinadora dactivitats i serveis escolars. No saixecar acta daquestes sessions perqu les reunions quesen deriven ja queden registrades. Cada coordinador/a elaborar a final de curs una memria de la sevaprpia coordinaci.

  2. Les funcions principals daquesta comissi sn:

  a) Canalitzar la informaci de lequip directiu cap als equips de tutors i tutores de grup i als equips docents, iviceversa.

  b) Coordinar les decisions preses en les reunions de tutors i tutores de grup i equips docents.c) Participar en lelaboraci i revisi del pla davaluaci interna.d) Seguiment de lavaluaci del pla dacci tutorial (PAT).e) Coordinar i donar suport als tutors i tutores de grup en laplicaci i desenvolupament del pla dacci

  tutorial (PAT) i de lorientaci acadmica i professional.f) Coordinar propostes de carcter interdisciplinar.g) Coordinar la programaci de sortides, activitats complementries, escolars, extraescolars, intercanvis i

  altres i decidir sobre la realitzaci de sortides quan aquestes no arribin als percentatges requerits.

  ARTICLE 34. COMISSI DE LA DIVERSITAT 1. Hi participen el cap o la cap destudis, el cap o la cap destudis adjunt, el coordinador pedaggic o lacoordinadora pedaggica el cap o la cap de seminari dAtenci a la Diversitat, el coordinador o lacoordinadora LIC, el tutor o tutora de lAula dAcollida, el o la responsable de la USEE i el o la responsablede lEAP a lInstitut.

  2. Les seves funcions principals sn:

  a) Fer el seguiment de les mesures organitzatives i de les estratgies per atendre la diversitat de lalumnat.b) Dictaminar sobre les propostes de derivaci dalumnat cap a: lAula oberta, la USEE, lAula dacollida, la

  UEC i el Taller destudi Assistit.c) Analitzar levoluci de lalumnat incorporat a lAula oberta.d) Detectar els alumnes susceptibles dadaptacions curriculars i notificar-ho a lequip docent corresponent.e) Fer el seguiment de lalumnat de la USEE i de lalumnat amb NEE.f) Participar en lelaboraci del Pla dAcollida i dIntegraci de lalumnat nouvingut.g) Fer el seguiment de lalumnat nouvingut, des de la seva primera incorporaci a lAula dAcollida fins al

  seu definitiu ingrs a les aules normals. Vetllar per les adaptacions curriculars que shi puguin realitzar.h) Fer propostes al claustre per a noves formes del tractament de la diversitat.

  i) Participar en lavaluaci interna de lInstitut. j) Lelaboraci de les actes de les reunions de la comissi de la diversitat seran responsabilitat del o de lacap del seminari datenci a la diversitat.

  k) El o la cap destudis i el o la coordinador/a pedaggic/a sencarregaran de la coordinaci amb elsresponsables de la UEC i seguiment dels seus alumnes.

  ARTICLE 35. COMISSI D INFORMTICA I DE LESTIC 1. Hi participen el director o directora, el coordinador o la coordinadora dinformtica i les corresponentspersones responsables daules informtiques i les daudiovisuals.

  2. La seva funci principal s la de coordinar, ajudar, difondre, formar la comunitat educativa sobre lseducatiu de les noves tecnologies. A ms, tindr totes aquestes altres funcions:

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  25/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina25 de 59

  a) Proposar a lequip directiu els criteris per a la utilitzaci i loptimitzaci dels recursos informtics iaudiovisuals i per a ladequaci de nous recursos.

  b) Distribuir el pressupost per a inversions i manteniment de les infraestructures informtiques, audiovisualsi telemtiques de lInstitut.

  c) Difondre les activitats formatives en tecnologies de la informaci i comunicaci entre tota la comunitateducativa.d) Esforar-se a mantenir les aules informtiques i tots els recursos informtics operatius.

  e) Fer cultura sobre ls educatiu dels ordinadors i els avantatges que proporcionen.f) Extremar lordre en tot el material informtic, controlant tot el material i facilitant ls dels materials que

  sadquireixen.g) Elaborar unes normes estrictes de ls de les aules: un correcte s de les aules facilita el treball de tot el

  professorat que a posteriori hi vol entrar.h) Cercar i difondre nous aplicatius educatius: no tan sols comprar nous programes, sin buscar informaci i

  informar al professorat de tot tipus dactivitats que es poden realitzar mitjanant els recursos tecnolgics:adreces dinternet, concursos educatius, ofertes de collaboraci en projectes educatius que potencienls de les noves tecnologies, tant a nivell nacional com internacional, etc.

  ARTICLE 36. COMISSI DE MANTENIMENT ICONSERVACI 1. Hi participen el secretari o la secretria i el coordinador o la coordinadora de prevenci de riscos laborals.2. Les seves funcions principals sn:

  a) Vetllar pel compliment de totes les normes de manteniment, ordre i neteja de lInstitut.b) Participar en lelaboraci del Pla dEmergncia.c) Difondre les activitats formatives de prevenci de riscos laborals entre tota la comunitat educativa.

  ARTICLE 37. COMISSI DE LA MEDIACI I DE LA CONVIVNCIA 1. Hi participen el o la cap destudis, el cap o la cap destudis de CF i les persones responsables de

  Mediaci Escolar a lInstitut. s una comissi que t una funci prvia a la Comissi de Convivnciaoriginada en el si del Consell Escolar.

  ARTICLE 38. COMISSI DE QUALITAT 1. La comissi de qualitat t com a funci principal validar i proporcionar els mitjans pel desplegament delPrograma de Qualitat i Millora al centre. Est presidida pel coordinador o coordinadora de qualitat i laintegren els responsables de la coordinaci de qualitat i com a mnim dos membres de lequip directiu, unmembre del professorat de CF i un membre del professorat que no pertanyi a lequip directiu.

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  26/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina26 de 59

  Captol 7RGANS DATENCI I SEGUIMENT DELALUMNAT

  SECCI 1. EQUIPS DOCENTS

  ARTICLE 39. EQUIPS DOCENTS 1. Els equips docents de grup sn el conjunt del professorat que imparteix docncia, almenys quant amatries / crdits / mduls comuns i de modalitat, a un mateix grup classe dalumnes.

  2. A lInstitut, a ms, per tal destablir una millor coordinaci, shan creat diferents maneres de reunir aquestequip docent:

  a) Equip Docent de Nivell : format per tots els tutors i tutores de grup i tot el professorat despecialitat queintervingui en aquell nivell, sempre i quan no tingui incompatibilitat horria amb qualsevol altre equipdocent. En cas dincompatibilitat horria, el o la Cap de Departament decidir a quin equip docent cal queassisteixi el professorat afectat.

  b) Equip Docent de Tutors Personals : format per tot el professorat tutor personal del nivell.c) Equip Docent de Diversitat (G3) : format per tot el professorat que imparteix docncia en els G3 del nivell.

  3. A comenament de curs, lequip directiu estableix un calendari de reunions dels diferents equips docents.

  4. Les funcions de lequip docent, de manera genrica, sn:

  a) Actuar coordinadament, amb coherncia i unitat, en lestabliment de criteris per garantir la correctaconvivncia del grup dalumnes.

  b) Abordar els hbits de treball i les tcniques daprenentatge implicats en diferents rees/matries.c) Flexibilitzar i unificar els criteris davaluaci dacord amb la realitat concreta de cada alumne o alumna.

  Tenir presents les possibles modificacions del currculum, la introducci de nous continguts i valorarlaven de lalumnat respecte a si mateix.

  d) Orientar lalumnat en relaci a la part opcional del currculum, als posteriors itineraris escolars, etc..e) Permetre la contextualitzaci i ladequaci al grup dalumnes dels diferents acords que van prenent altres

  organismes de lInstitut en relaci a aspectes curriculars, normativa de convivncia i funcionamentescolar.

  f) Proposar decisions sobre les ubicacions de lalumnat en els diferents grups, els diferents tipusdagrupaments i les activitats excepcionals: agrupament flexible, desdoblament del grup en algunesrees/matries, reforar alguns continguts en un grup, la possible diversificaci curricular, EAP, etc.

  g) Donar unitat davant lalumnat a les actuacions emanades dels departaments.h) Aprendre a trobar solucions positives quan hi hagi situacions de conflicte.i) Intercanviar, negociar i consensuar opinions i experincies a fi de programar actuacions conjuntes. j) Avaluar les experincies, les sortides i les activitats que shan dut a terme en el seu si.

  5. Lequip docent de grup, coordinat pel professor/ra tutor/ra, es constitueix en junta davaluaci per fer elseguiment dels aprenentatges i adoptar les decisions resultants daquest seguiment.

  SECCI 2. JUNTA DAVALUACI

  ARTICLE 40. JUNTA DAVALUACI 1. La junta davaluaci est composta pel professorat tutor de grup i el professorat del grup classe. A lESO la integren el professorat tutor de grup i el professorat de matries comunes, i de les matriesoptatives si sescau.

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  27/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina27 de 59

  Al BTX, el professorat de les matries comunes, el de les de modalitat i el de les matries optatives, apart del professorat tutor de grup.

  Als CF, el professorat tutor de grup i el professorat dels crdits / mduls.

  2. Els Equips Docents es reuniran en sessi davaluaci, almenys, enset ocasions al llarg del curs, semprecoordinats pel professor o professora que exerceix la tutoria, i amb la presncia dun membre de lequipdirectiu, amb veu i sense vot, que garanteix la coherncia dels processos davaluaci entre els diferentsgrups del centre.

  3. Es reuneixen per a valorar de manera contnua, objectiva i contrastada, tant els aprenentatges, com elsresultats acadmics obtinguts per lalumnat, com els processos dE/A i la seva prpia prctica docent enrelaci amb lxit dels objectius educatius.

  4. Lavaluaci del procs daprenentatge de lalumnat ser contnua, amb observaci sistemtica deladquisici dels continguts educatius, assoliment de les competncies bsiques / professionals / clau,integradora de les valoracions de totes les matries / crdits / mduls i amb una visi globalitzadora delprocs daprenentatge de letapa.

  5. Lavaluaci del procs daprenentatge de lalumnat es dur a terme en relaci amb els objectius generalsdetapa i matria / crdit/mdul , amb els objectius terminals i les competncies bsiques / professionals / clau establerts pel Departament dEducaci.

  6. A criteri de la junta davaluaci, tamb podran participar en les sessions davaluaci altre professorat ambresponsabilitats de coordinaci pedaggica i professionals que intervinguin en el procs densenyamentaprenentatge de lalumnat (personal de psicopedagogia, de fisioterpia, de logopdia).

  7. A les sessions davaluaci, la junta davaluaci adoptar les decisions que consideri pertinents respecte ales actuacions necessries per facilitar el procs daprenentatge de lalumnat.

  8. La junta davaluaci, en la valoraci dels aprenentatges dels alumnes, ha dadoptar les decisions perconsens. En cas de no arribar-hi, sha de fer per les majories que en cada cas es determinin: en el cas delIES Joan Brudieu, les decisions seran adoptades per majoria simple. Cada professor o professora potemetre un nic vot, amb independncia del nombre de matries que imparteixi. En cas dempat, decideix lapersona tutora.

  9. Hi ha decisions, per, en qu es requereix el vot favorable de dos teros dels membres de lequip docentpresents en la Junta dAvaluaci: Quan es decideix el pas de curs, de manera excepcional, per a lalumnat amb avaluaci negativa en

  TRES matries. Quan es fa efectiva la decisi sobre el pas de curs de lalumnat, excepcionalment, de manera raonada i

  un cop escoltat el professorat corresponent, tot acordant la superaci dalguna matria amb nota mximade cinc (5) i Suficient, amb un asterisc.

  Quan es decideix la superaci de letapa i ttol de graduat en educaci secundria obligatria per alalumnat amb avaluaci negativa en UNA o DUES i, excepcionalment, TRES matries no superades.

  10. El professorat que forma part de la junta davaluaci garantir la confidencialitat de tota la informacitractada en el si de la junta i, en cap cas, revelar ni divulgar arreu les converses i les deliberacionsmantingudes en la sessi davaluaci sense consentiment de totes les persones implicades.

  11. Durant la sessi davaluaci es procedir de la segent manera:

  Nivell global:a) Revisi dels acords de la reuni davaluaci anterior i valoraci de la seva posada en prctica.b) Valoraci qualitativa de la dinmica del grup (motivaci, presentaci dapunts i de treballs, hbits de

  comportament, dassistncia, atenci a laula).c) Valoraci quantitativa (notes).d) Valoraci de les matries / crdits / mduls per part del professorat.e) Revisar les mesures datenci a la diversitat.

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  28/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina28 de 59

  Nivell individual:a) Per a lalumnat que assoleix amb facilitat els objectius didctics de les matries / crdits / mduls:

  orientar-lo perqu realitzi activitats dampliaci adequades a les seves capacitats i interessos.b) Per a lalumnat amb major nombre de matries / crdits / mduls suspesos/es, anlisi de les causes:

  Coneixements previs. Capacitats o deficincies. Competncies bsiques / professionals / clau. Continguts ms adients donades les seves motivacions, interessos... Problemes personals i/o familiars. Esfor Metodologia de treball. Comportament. Absncies.

  c) Estratgies a adoptar en relaci al grup i/o a alumnes que tenen dificultats: orientar lalumnat que hagimanifestat dificultats en lassoliment dobjectius dalguna matria / crdit / mdul tant al llarg delcurs actual com en cursos anteriors perqu realitzi activitats especfiques de refor.

  12. El professorat tutor de grup coordinar i presidir les sessions davaluaci del seu grup dalumnes,naixecar acta del desenvolupament, hi far constar els acords presos, i vehicular lintercanvi dinformaciamb les famlies o els representants legals, conjuntament amb el professorat tutor personal. La reuni definal de curs ser presidida conjuntament entre el professorat tutor de grup i el/la cap destudis.

  13. El professorat tutor de grup far arribar el butllet de notes a lalumnat i els pares i mares o representantslegals de lalumnat, desprs de cada sessi davaluaci, on quedaran reflectits els resultats del procsdaprenentatge de lalumnat en les diferents matries / crdits / mduls.

  14. Lalumnat, o els seus pares i mares o representants legals, tenen dret a sollicitar aclariments per partdel professorat respecte de les qualificacions dactivitats daprenentatge, dels butlletins derivats de lessessions davaluaci i de les qualificacions finals atorgades per la junta davaluaci, i reclamar contraaquestes qualificacions finals dacord amb el procediment que sestableixi.

  15. Cap qualificaci pot ser canviada ni variada un cop hagi acabat la sessi davaluaci. Si un professor ouna professora volgus rectificar la seva qualificaci, hauria de tornar a convocar la junta davaluaci.Noms es podran rectificar aquelles qualificacions que hagin estat reclamades per lalumnat o els seuspares i mares o representants legals dacord amb el procediment que sestableixi.

  SECCI 3. EL PROFESSORAT TUTOR

  ARTICLE 41. LACCI TUTORIAL 1. Lacci tutorial s el conjunt daccions educatives (activitats dacollida, dorientaci personal, acadmica i

  professional) que contribueixen a desenvolupar i potenciar competncies bsiques / professionals / clau delalumnat, a orientar-lo per tal daconseguir la seva maduraci i autonomia i a ajudar-lo a prendre decisionscoherents i responsables.

  2. La tutoria i lorientaci de lalumnat forma part de la funci docent. Tot el professorat que forma part delClaustre de lInstitut pot exercir les funcions de professor/a tutor/a de grup i/o les funcions de professor/atutor/a personal, quan correspongui.

  ARTICLE 42. EL PROFESSORAT TUTOR DE GRUP 1. Cada unitat o grup dalumnes t una persona professora tutora de grup, amb les funcions segents:

  a) Tenir coneixements del procs daprenentatge i devoluci personal de lalumnat i vetllar pel progressiuassoliment de les competncies bsiques / professionals / clau.

 • 8/14/2019 0910 RRI_INSJB

  29/59

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEducaciInstitut Joan Brudieu

  C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'UrgellTelfons: 973 35 04 03 Faxos: 973 35 56 50 973 35 56 49

  A/e: [email protected] W eb: www.iesjoanbrudieu.net

  Aquest document (0910 RRI_INSJB_v1.doc) pot quedar obsolet una vegada imprs (29-set-10) Pgina29 de 59

  b) Coordinar amb la persona professora tutora de laula dacollida lacci tutorial de lalumnat nouvingut queassisteixi durant una part del seu horari a laula dacollida.

  c) Responsabilitzar-se de lavaluaci del seu grup dalumnes en les sessions davaluaci i redactar-nelacta, que reculli els acords presos i les propostes. Aix mateix elaborar, de forma coordinada amb laresta de tutors del seu nivell, lacta de les reunions dEquip Docent i arxivar-les en el sistema informtic.

  d) Informar i comentar amb el grup classe els resultats i acords de les sessions davaluaci i de les reunionsde lequip docent.e) Tenir cura, juntament amb el secretari o la secretria, quan correspongui, de vetllar per lelaboraci dels

  documents acreditatius dels resultats de lavaluaci i de la comunicaci daquests als pares orepresentants legals de lalumnat.

  f) Coordinar-se amb el professorat tutor personal per portar a terme les tasques dinformaci i dorientaciacadmica, laboral i professional de lalumnat.

  g) Informar a lalumnat sobre el funcionament del centre i vetllar pel bon funcionament del grup dacord ambles normes del reglament de rgim intern del centre (RRI), i per la convivncia del grup dalumnesfomentant la seva participaci en les activitats de lInstitut.

  h) Informar i fer denlla, si sescau, per la realitzaci dactivitats complementries i/o extraescolars.i) Coordinar-se amb les altres persones professores tutores de grup del mateix nivell per tal de garantir la

  coherncia del desenvolupament de la tutoria i fer el seguiment i lavaluaci de les activitats que es duena terme. j) Coordinar-se amb el tutor/a personal per canalitzar les demandes de seguiment psicopedaggic delalumnat que ho necessiti.

  k) Vetllar pel control dassistncia dels alumnes del grup, segons normativa del RRI .l) Mantenir i actualitzar larxiu personal de lalumnat de la tutoria, conjuntament amb el tutor/a personal.m) Aquelles altres que li encomani el director o directora o li atribueixi el Departament dEducaci.

  2. El cap o la cap destudis adjunt coordina lexercici de les funcions del professorat tutor de grup i programalaplicaci del pla dacci tutorial de lalumnat de lInstitut dacord amb el projecte educatiu, conjuntamentamb els coordinadors o coordinadores dESO, BTX i CF. En detall, el cap o la cap destudis adjunt esconcentra en els cursos de S1 i S2; el coordinador o coordinadora dESO, a S3 i S4; el coordinador ocoordinadora de BTX, a B1 i B2; i el coordinador o coordinadora de CF, a tots els cursos de CFM i CFS.

  3. El professorat tutor de grup es nomena de la segent manera:

  a) El professorat tutor de grup s nomenat pel director o directora de lInstitut, escoltat el departament alqual se li ha assignat una determinada crrega horria, entre les hores de les matries / crdits / mduls,