087 zakaat

download 087 zakaat

If you can't read please download the document

 • date post

  21-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 087 zakaat

 • http://www.tangali.netPublicatie 087

  Alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri

 • Copyright M.J. TangaliAmsterdam, 7 september 20081e drukUitgever: Stichting Noorani Islamic Research InstituteE-mail: info@tangali.netWebsite: www.tangali.net

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijzedan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uit-gever.No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permissionfrom the publisher.

 • 1. Inleiding

  Zakt is de verplichte jaarlijkse te betalen belas-ting door de moesliems ten behoeve van de armeen behoeftige. Van de vijf fundamenten van deislam bezet zakt de derde plaats, de eerste plaatswordt bezet door het gebed (namaaz/salt) en detweede door Ramadaan. Dit woord is afgeleidvan Zakd, wat betekent (een plant) dat groeide.De tweede afgeleide van het woord voert de zinvan zuivering, bijvoorbeeld Qad aflah manzakkaha (hij is inderdaad succesvol die zichzelfzuivert). Het andere woord gebruikt voor dezakt in zowel de Heilige Quraan als de Hadithis sadaq die afgeleid is van sidq (de waarheid).Beide woorden zijn zeer zinvol zijn. De uitgavenvan de rijkdom in het belang van Allah Ta'alazuivert het hart van de mens van de liefde voormaterile rijkdom. Degene die zijn bezittingenbesteedt als een bescheiden geschenk voor AllahTa'ala, bevestigt daarmee de waarheid dat nietsvoor hem liever is in het leven dan de liefde vanAllah Ta'ala en dat hij volledig bereid is alles opte offeren voor Zijn Genade.

 • 2. Vanuit economisch standpunt bezien

  Ten tweede, zakt is de meest effectieve maatre-gel ter verbetering van de economische toestandvan de behoeftige. Het is echter niet louter eenbelasting, maar een vorm van aanbidding, waar-bij een moesliem in de buurt van zijn Heer komt.De moesliems hebben daarom zakt te betalenmet hetzelfde gevoel van oprechtheid en devotiezoals de zoeker van de Heer het merkt in gebed.Het primaire motief van zakt is religieuze enspirituele, terwijl de sociale en economische as-pecten ondergeschikt aan zijn. De maatschappe-lijke betekenis is dat het in de mens ontwaakt, hetgevoel van broederschap met minder fortuinlijkeleden van de samenleving en verroert om zijnmorele geweten te offeren voor hun belang. Van-uit economisch oogpunt ontmoedigt het hamste-ren en concentratie van rijkdom en helpt haargestage en constante geldstroom van de rijkenaar de arme. Het is in feite een goed middelvoor de koopkracht van de armen en behoeftige,voor de verbetering van hun harde partij en henin staat te stellen op eigen benen te staan.

  Ook moet bedacht worden, dat zakt of sadaq inde islam niet een vrijwillige daad van liefdadig-heid is, die een rijke man geeft aan de armen uit

 • zijn eigen beste wil, maar het is een verplichtehandeling die iedere moesliem is bevolen op tevoeren als hij oprecht is in zijn geloof, in AllahTa'ala en in het Hiernamaals. Zo is er geen lastvan de verplichting voor degene die zakt ont-vangt, maar een gevoel van dankbaarheid enerkentelijkheid van de zijde van de gever, omdathij is geactiveerd door de afnemer aan zijn ver-plichting dat hij schuldig is aan Allah Ta'ala en desamenleving.

  Allah Ta'ala openbaart in de Heilige Qur'aan:

  Neem aalmoezen van hun rijkdommen aan opdat gijhen daardoor moogt reinigen en louteren; en bid voorhen; uw gebed is voor hen inderdaad een bron vangeruststelling; en Allah is Alhorend, Alwetend.Surah al-Tauba (9) vers 103

  Tot zover is het belang van de zakt in de islam,dat vermeld is op 70 plaatsen in de HeiligeQuraan in nauwe samenhang met gebed. Demetgezellen van de Heilige Profeet sallallaaho alai-hi wa sallam wisten hun fundamentele belang inde islam. Het is een bekend feit dat na de dood

 • van de apostel van Allah sallallaaho alaihi wa sal-lam, een aantal van de stammen die geloven in deeenheid van Allah Ta'ala en het waargenomengebed, weigerden zakt te betalen. De eerste ka-lief Hazrat Abu Bakr Siddiq radi Allaho anho gafin een antwoord op de adviezen van Hazrat'Umar radi Allaho anho om tolerantie ten opzichtevan deze mensen aan te tonen en zei in explicietebewoordingen, Bij Allah, ik zou zeker geen oor-log voeren tegen hen die zich distantiren gebedvan Zakt.

  Zakt wordt betaald op het overschot van derijkdom die overblijft na de passage van een jaar.Het is dus een betaling op de geaccumuleerderijkdom. Afgezien van dieren en landbouwpro-ducten opbrengst, wordt zakt betaald op bijnaeen uniform tarief van twee en een half %. Deminimale norm van de overtollige rijkdom waar-over zakt wordt berekend is bekend als Nisb.Het verschilt met verschillende soorten eigen-dom, het belangrijkste is 200 dirhams of 521 tolas(bijna 21 ons). In geval van zilver, en 20 mithqalsof 71 tolas (bijna 3 ons) in het geval van goud. DeNisb van contant geld is dezelfde als die vangoud en zilver.

 • Ten aanzien van de personen aan wie zakt moetworden betaald.

  Allah Ta'ala openbaart in de Heilige Qur'aan:

  De Sadaq (hier wordt bedoeld zakt) zijn alleen voorde Foqaraa (armen) en de al-Masaakien (behoeftige) envoor degenen (werknemers) die de middelen verzame-len en voor degenen wier hart verzoend is en voor deslaven en voor degenen die schuld hebben en voor dezaak van Allah en voor de reiziger; dit is een gebod vanAllah; en Allah is Alwetend, Alwijs. Surah al-Tauba(9) vers 60

  3. Uit de Ahadith

  Verhaald door Hazrat Ali ibn Abu Talib radiAllaho anho

  Hazrat al-Abbas vroeg aan de Heilige Profeetsallallaaho alaihi wa sallam over de betaling van desadaq (zijn zakt) voordat het verplicht werd en

 • hij gaf hem toestemming om dat te doen (beta-len). Abu Dawoed

  Hazrat Anas ibn Malik radi Allaho anho verhaalddat de Heilige Profeet sallallaaho alaihi wa sallamheeft gezegd: "Hij die meer sadaq verzamelt danverplicht is, is gelijk aan degene die weigert tebetalen. Abu Dawoed

  Hazrat Umar Faroek radi Allaho anho verteld datonze geliefde profeet sallallaaho alaihi wa sallamzei dat het verlies van de rijkdom die lijdt aan eenland of over zee te wijten is aan het niet uitbetalenvan Zakt. Tabarnie

  Hazrat Abu Hurairah radi Allaho anho verteld datonze geliefde Profeet sallallaaho alaihi wa sallamheeft gezegd dat drie personen als eerste in de helterecht komen. Een van hen, is de persoon dieniet Allah's evenredig aandeel (zakt en sadaq)van zijn rijkdom geeft. Ibn-e-Khazema en Ha-baan

  Hazrat Abu Hurairah radi Allaho anho verteld datonze geliefde Profeet sallallaaho alaihi wa sallamheeft gezegd dat de welvaart niet afneemt wan-neer je Sadaq geeft en Allah verhoogt de waar-

 • dering van degene die andermans foutenvergeeft en Allah verhoogt de status van degenedie nederigheid betracht voor Zijn Welbehagen.Bukhari en Moesliem

  Hazrat Abu Ayyub radi Allaho anho vertelt dateen man de Heilige Profeet sallallaaho alaihi wasallam vroeg over een daad die hem naar hetParadijs brengt. Onze geliefde profeet sallallaahoalaihi wa sallam antwoordde: Bid tot Allah Ta'ala,gij zult geen partners toekennen aan Allah, blijfSalh verrichten, geef zakt en wees vriendelijktegenover een ieder. Riyad-oes-Salihien

  4. Zakt al-Fitr en de jaarlijkse 2,5%

  Er zijn twee verschillende zakt.1. Zakt al-Fitr (tarwe / graan) en is verschul-

  digd voor elk gezinslid en wordt gegeven aande Masjid voor Ied ul-Fitr elk jaar.

  2. De jaarlijkse 2,5% zakt is elk moment van hetjaar verplicht en wordt jaarlijks gegeven aaneen islamitische zaak, en het hoeft niet aan deMasjid te worden gegeven.

 • 5. Om te weten

  1. Vestig geen aandacht op jezelf als je zaktbetaald, zoals werd aangekondigd dat u gafaan liefdadigheidsinstellingen of het open-baar maken van het bedrag van uw jaarlijkse2,5% zakt die u hebt opgegeven.

  2. De jaarlijkse 2,5% zakt wordt meestal gege-ven tijdens de Ramadaan, want conform deHadith ontvangen wij extra zegeningen vooreen sadaq gedaan tijdens de Ramadaan,maar het kan jaarlijks op elk moment ( eenjaar te baseren op de islamitische kalender).

  Het is vermeld in de Hadith, dat door het gevenvan zakt de volgende voordelen worden afge-leid:

  1. Verkrijg het plezier van Allah.2. Toename van de welvaart en de beschermingvan de verliezen.3. Allah's vergeving en zegeningen.4. Bescherming tegen de toorn van Allah en vaneen slechte dood.5. Een schuilplaats op de Dag des Oordeels.6. Beveiliging tegen zeventig ellende.

 • 6. De Nisb vastgesteld door de HeiligeProfeet sallallaaho alaihi wa sallam

  Het bedrag van de welvaart die een aansprake-lijk voor zakt, heet Nisb. De Nisb vastgestelddoor de Heilige Profeet sallallaaho alaihi wa sallamis als volgt:

  1. Goud: 87,48 (gram) of 7,5 Tolas2. Zilver: 612,36 (gram) of 52,5 Tolas3. Nisb van contanten, aandelen of obligaties,

  andere financile activa is een equivalentehoeveelheid goud of zilver.

  4. Nisb worden berekend door optelling vande contante waarde van alle activa, zoalsgoud, zilver, valuta, enzovoort, en als dit ge-lijk is aan of hoger dan het minimum Nisbzoals aangegeven in de bovenstaande tabel,de zakt te wijten is aan de koers van 2,5%.

  5. De betaling van zakt is verplicht op de meerdan rijkdom of effecten die gelijk is aan ofhoger is dan de waarde van Nisb, en die inbezit is gedurende een volledige islamitischejaar. Indien een dergelijke rijkdom afneemt inde loop van het jaar en opnieuw toeneemtnaar de waarde van Nisb vr het einde vanhet jaar heeft de zakt, dan moet zakt wor-

 • den berekend op het volledige bedrag dat inbezit is aan het eind van het jaar.

  6. Soorten rijkdom waarop Zakata dient teworden opgelegd

  1. Goud en zilver, in welke vorm dan ook.2. Cash, bankbiljetten, aandelen, obligaties, enz.3. Merchandiser voor het bedrijfsleven, gelijk

  aan de waarde van Nisb.4