08 O Little Town of Bethlehem LW - Amazon S3 · œ œ ‹œ œ lit tle town of œœ œ œ œ œ œ...

14
& ? & ? # # # # # # # # # # # # # # # # 4 4 4 4 4 4 4 4 . œ j œ . œ j œ Woah woah . œ J œ . œ J œ . œ j œ . œ j œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ E f F œ ô Œ Ó woah œ ô Œ Ó . œ j œœ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ 2 œ œ œ œ œ œ œ . œ j œ . œ j œ Woah woah . œ J œ . œ J œ . œ j œ . œ j œ ˙ ˙ ˙ ˙ 3 œ œ œ œ œ œ E A œ ô Œ Ó woah œ ô Œ Ó . œ j œœ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ 4 œ œ œ œ œ œ œ & & ? & ? # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # . œ j œ . œ j œ Woah woah . œ J œ . œ J œ . œ j œ . œ j œ ˙ ˙ ˙ ˙ 5 œ œ œ œ œ œ E œ ô Œ Ó woah œ ô Œ Ó . œ j œœ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ 6 œ œ œ œ œ œ œ . œ j œ . œ j œ Woah woah . œ J œ . œ J œ . œ j œ . œ j œ ˙ ˙ ˙ ˙ 7 œ œ œ œ œ œ E A 0:14 Ó Œ œ O œ ô Œ Ó woah œ ô Œ Ó . œ j œœ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ SOLO F Vocal-Piano Upbeat, fun {q = 112} PRISM MUSIC TOMMY WALKER CAROLS O Little Town of Bethlehem Public Domain Music by TOMMY WALKER Arranged and Orchestrated by Daniel Semsen © 2016 McKinney Music, Inc. (BMI) (admin. by LifeWay Worship c/o Music Services,www.musicservices.org). All rights reserved. Used by permission.

Transcript of 08 O Little Town of Bethlehem LW - Amazon S3 · œ œ ‹œ œ lit tle town of œœ œ œ œ œ œ...

Page 1: 08 O Little Town of Bethlehem LW - Amazon S3 · œ œ ‹œ œ lit tle town of œœ œ œ œ œ œ n b œ œ # n 9 œ. j œ ˙ Edim E VERSE F œ œ œ ‰ j œ Beth le hem, how œœ

&

?

&?

####

## # ## # # #

# # # #

44

44

44

44

.œ jœ .œ jœWoah woah

.œ Jœ .œ Jœ

.œ jœ .œ jœ˙̇ ˙̇

œ œ œ œ œ œ

E

f

Fœô Œ Ó

woah

œô Œ Ó

.œ jœ œ œ œ œ˙̇ œœ œ

2œ œ œ œ œ œ œ

.œ jœ .œ jœWoah woah

.œ Jœ .œ Jœ

.œ jœ .œ jœ˙̇ ˙̇

3 œ œ œ œ œ œ

EA

œô Œ Ówoah

œô Œ Ó

.œ jœ œ œ œ œ˙̇ œœ œ

4 œ œ œ œ œ œ œ

&

&

?

&?

####

## # #

# # # ## # # #

# # # #

.œ jœ .œ jœWoah woah

.œ Jœ .œ Jœ

.œ jœ .œ jœ˙̇ ˙̇

5œ œ œ œ œ œ

E

œô Œ Ówoah

œô Œ Ó

.œ jœ œ œ œ œ˙̇ œœ œ

6œ œ œ œ œ œ œ

.œ jœ .œ jœWoah woah

.œ Jœ .œ Jœ

.œ jœ .œ jœ˙̇ ˙̇

7 œ œ œ œ œ œ

EA

0:14

Ó Œ œO

œô Œ Ówoah

œô Œ Ó

.œ jœ œ œ œ œ˙̇ œœ œ

8 œ œ œ œ œ œ œ

SOLOF

Vocal-Piano

Upbeat, fun {q = 112}

PRISM MUSIC

TOMMY WALKER CAROLS

O Little Town of Bethlehem Public DomainMusic by TOMMY WALKERArranged and Orchestrated by

Daniel Semsen

© 2016 McKinney Music, Inc. (BMI) (admin. by LifeWay Worship c/o Music Services,www.musicservices.org).

All rights reserved. Used by permission.

Page 2: 08 O Little Town of Bethlehem LW - Amazon S3 · œ œ ‹œ œ lit tle town of œœ œ œ œ œ œ n b œ œ # n 9 œ. j œ ˙ Edim E VERSE F œ œ œ ‰ j œ Beth le hem, how œœ

&

&?

####

## # #

# # # #

œ œ œ‹ œlit tle town of

œœœ œ œ œœnb œœ#n

9.œ jœ ˙

E Edim E

VERSE

F

œ œ œ ‰ jœBeth le hem, how

œœœ œ œœœ œ œ œ

10.œ jœ ˙

A F#m7

œ œ œ œ ‰ jœstill we see thee

œœœ œ œ œœœ œ œ œ

11

.œ jœ .œ jœ

EB B

- - -

&

&?

####

## # #

# # # #

˙ Œ œlie. A

˙̇̇ œ œ œ œ

12.œ jœ ˙

E Esus

œ œ œ œbove thy deep and

œœœ œ œ ˙̇̇#

13.œ jœ .œ jœ

E C#7

œ œ œ ‰ jœdream less sleep the

œœœ œœœ œœœ œ œ œ

14.œ jœ ˙

F#m7 A

- -

&

&?

####

## # #

# # # #

œ œ œ .œ jœsi lent stars go

˙̇̇ œœœ œ œ œ

15

.œ jœ ˙

EB B 7

wby.

œœœ œ œ œœœ œ œ

16.œ jœ ˙

E Esus

0:33

Ó Œ œYet

œœœ œ œ œœœ œ œ

17.œ jœ ˙

E Esus

-

O Little Town of Bethlehem - Page 2 of 14Vocal-Piano

Page 3: 08 O Little Town of Bethlehem LW - Amazon S3 · œ œ ‹œ œ lit tle town of œœ œ œ œ œ œ n b œ œ # n 9 œ. j œ ˙ Edim E VERSE F œ œ œ ‰ j œ Beth le hem, how œœ

&

&?

####

## # #

# # # #

œ œ œ œin thy dark streets

œœœ. œœœ. œœ. œœœ.

18

œ. œ. œ. œ.

E BD# C#m7

˙ jœ ‰ œshin eth the

œœ. œœ. œœœ. œœœ.19

œ# . œ. œ. œ.

G#7B#

œ œ œ œe ver las ting

œœœ. œœœ. œœœ. œœœ.

20

œ. œ. œ. œ.

C#m7 B A F#m7

˙ Œ œLight. The

Œ œœœ> œ œ œœœ#> œ

21

Œ œ>˙̇>

G#sus G#7- - - -

&

&?

####

## # #

# # # #

œ œ œ‹ œhopes and fears of

œœœ œ œ œœnb œœ#n

22.œ jœ ˙

E Edim E

œ œ œ ‰ Jœall the years are

˙̇̇ œœœ œ œ

23.œ jœ ˙#

A F#A#

0:48

œ ‰ jœ .œ jœmet in thee to

˙̇̇ œœœ œœœ

24 ˙ œ œ œ œ

EB B 7

-

&

&

?

&?

####

## # #

# # # ## # # #

# # # #

wnight.

.œ jœ .œ jœWoah woah

.œ Jœ .œ Jœ

.œ jœ .œ jœ˙̇ ˙̇

25œ œ œ œ œ œ

E

F

f

Ó œ œ œ œWhoa.

œô Œ Ówoah

œô Œ Ó

.œ jœ œ œ œ œ˙̇ œœ œ

26œ œ œ œ œ œ œ

.œ jœ ˙

.œ jœ .œ jœWoah woah

.œ Jœ .œ Jœ

.œ jœ .œ jœ˙̇ ˙̇

27 œ œ œ œ œ œ

EA

0:57

Ó Œ œFor

œô Œ Œ œwoah For

œô Œ Œ œ

.œ jœ œ œ œ œ˙̇ œœ œ

28 œ œ œ œ œ œ œ

O Little Town of Bethlehem - Page 3 of 14Vocal-Piano

Page 4: 08 O Little Town of Bethlehem LW - Amazon S3 · œ œ ‹œ œ lit tle town of œœ œ œ œ œ œ n b œ œ # n 9 œ. j œ ˙ Edim E VERSE F œ œ œ ‰ j œ Beth le hem, how œœ

&

&

?

&?

####

## # #

# # # ## # # #

# # # #

œ œ œ‹ œChrist is born of

œ œ œ‹ œChrist is born of

œ œ œ‹ œ

œœœ œ œ œœnb œœ#n

29.œ jœ ˙

E Edim E

VERSE

F

œ œ œ ‰ jœMa ry, and

œ œ œ ‰ jœMa ry, andœ œ œ ‰ Jœ

œœœ œœœ œœœ œ œ œ

30.œ jœ ˙

A F#m7

.œ jœ œ œ œ œgath ered all

.œ jœ œ œ œ œgath ered all

.œ Jœ œ œ œ œ

œœœ œ œ œœœ œ œ œ

31

.œ jœ .œ jœ

EB B

- -

- -

&

&

?

&?

####

## # #

# # # ## # # #

# # # #

‰ jœ ˙ œa bove, while

‰ jœ ˙ œa bove, while

‰ Jœ ˙ œ

œœœ œœœ œ œ œ œ

32.œ jœ ˙

E Esus

‰ jœ œ .œ .œ Jœmor tals sleep, the

‰ jœ œ .œ .œ Jœmor tals sleep, the

‰ Jœ œ .œ .œ Jœ

œœœ œ œ ...œœœ# Jœ

33.œ jœ .œ jœ

E C#7

œ œ œ ‰ jœan gels keep their

œ œ œ ‰ jœan gels keep theirœ œ œ ‰ Jœ

œœœ œœœ œœœ œ œ œ

34.œ jœ ˙

F#m7 A

- --

- - -

O Little Town of Bethlehem - Page 4 of 14Vocal-Piano

Page 5: 08 O Little Town of Bethlehem LW - Amazon S3 · œ œ ‹œ œ lit tle town of œœ œ œ œ œ œ n b œ œ # n 9 œ. j œ ˙ Edim E VERSE F œ œ œ ‰ j œ Beth le hem, how œœ

&

&

?

&?

####

## # #

# # # ## # # #

# # # #

œ ‰ œ œ .œ jœwatch of won dering

œ ‰ œ œ .œ jœwatch of won dering

œ ‰ œ œ .œ Jœ

˙̇̇ œœœ œ œ œ

35

.œ jœ ˙

EB B 7

wlove.

wlove.

w

œœœ œ œ œœœ œ œ

36.œ jœ ˙

E Esus

1:16

˙ Œ œO

˙ Œ œœO

˙ Œ œœ

œœœ œ œ œœœ œ œ

37.œ jœ ˙

E Esus

-

-

&

&

?

&?

####

## # #

# # # ## # # #

# # # #

œ œ œ œmorn ing stars, to

œœ œœ œœ œœmorn ing stars, toœœ œœ œœ œœ

œœœ. œœœ. œœœ. œœœ.

38

œœ. œœ. œœ. œœ.

C#m BC# A

C#

˙ jœ ‰ œgeth er pro

˙̇# jœœ ‰ œœgeth er pro

˙̇# Jœœ ‰ œœ

œœ. œœ. œœœ. œœœ.39

œœ## . œœ. œœ. œœ.

G#7B#

œ œ œ œclaim the ho ly

œœ œœN œœ œœclaim the ho ly

œœ œœ œœ œ

œœœ. œœœ. œœœ. œœœ.

40

œœ. œœ. œœ. œœ.

C#m7 B A F#m7

- - - - -

- - - - -

O Little Town of Bethlehem - Page 5 of 14Vocal-Piano

Page 6: 08 O Little Town of Bethlehem LW - Amazon S3 · œ œ ‹œ œ lit tle town of œœ œ œ œ œ œ n b œ œ # n 9 œ. j œ ˙ Edim E VERSE F œ œ œ ‰ j œ Beth le hem, how œœ

&

&

?

&?

####

## # #

# # # ## # # #

# # # #

˙ jœ ‰ œbirth, and

˙̇ jœœ ‰ œbirth, and˙̇ Jœœ# ‰ œ

Œ œœœ> œ œ œœœ#> œ

41

Œ œœ>˙̇>

G#sus G#7

œ œ œ‹ œprais es sing to

œ œ œ‹ œprais es sing to

œ œ œ‹ œ

œœœ œ œ œœnb œœ#n

42.œ jœ ˙

E Edim E

œ œ œ ‰ JœGod our King, and

œ œ œ ŒGod our King,

œ œ œ ‰ Jœand

˙̇̇ œœœ œ œ

43.œ jœ ˙

A F#m7

1:31

œ ‰ jœ .œ jœpeace to men on

œ ‰ Jœ .œ Jœpeace to men on

˙̇̇ œœœ œœœ

44 ˙ œ œ œ œ

EB B 7

-

-

&

&

?

&?

####

## # #

# # # ## # # #

# # # #

wearth.

.œ jœ .œ jœWoah woah

wearth.

.œ jœ .œ jœ˙̇ ˙̇

45œ œ œ œ œ œ

E

f

œ Œ œ œ œ œWhoa.

œô Œ Ówoah

œ Œ Ó

.œ jœ œ œ œ œ˙̇ œœ œ

46œ œ œ œ œ œ œ

.œ jœ ˙

.œ jœ .œ jœWoah woah

.œ Jœ .œ Jœ

.œ jœ .œ jœ˙̇ ˙̇

47 œ œ œ œ œ œ

EA

1:40

Ó ‰ œ JœOur hopes

œô Œ ‰ œ jœwoah Our hopes

œô Œ ‰ œ Jœ

˙ ‰ œœœjœœœœœ œœ

48 œ œ œ œ œ œ

f

O Little Town of Bethlehem - Page 6 of 14Vocal-Piano

Page 7: 08 O Little Town of Bethlehem LW - Amazon S3 · œ œ ‹œ œ lit tle town of œœ œ œ œ œ œ n b œ œ # n 9 œ. j œ ˙ Edim E VERSE F œ œ œ ‰ j œ Beth le hem, how œœ

&

&

?

&?

####

## # #

# # # ## # # #

# # # #

Jœ œ Jœ Jœ œ Jœand fears are met

jœ œ jœ jœ œ jœand fears are met

Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ

jœœœ œœœjœœœ

jœœœ œœœjœœœ

49 .œ jœ ˙

A 2

CHORUS

Jœ œ Jœ Jœ ‰ œ œin Thee to night.

jœ œ jœ jœ ‰ œœ œœin Thee to night.

Jœ œ Jœ Jœ ‰ œœ œœ

jœœœ œœœjœœœ œœœ œœœ œœœ

50 .œ jœ ˙

.œ jœ .œ jœ

..œœ jœœ ..œœ jœœ

..œœ Jœœ ..œœ Jœœ

œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ

51 .œjœ ˙

E

.œ jœ ‰ œ JœOur hopes

..œœ jœœ ‰ œ jœOur hopes..œœ Jœœ ‰ œ Jœ

œœ œ œ œœjœœ œœœ

jœœœ

52 .œjœ ˙

-

-

&

&

?

&?

####

## # #

# # # ## # # #

# # # #

Jœ œ Jœ Jœ œ Jœand fears are met

jœ œ jœ jœ œ jœand fears are met

Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ

jœœœ œœœjœœœ

jœœœ œœœjœœœ

53 .œ jœ ˙

A 2

Jœ œ Jœ Jœ ‰ œ œin Thee to night.

jœ œ jœ jœ ‰ œœ œœin Thee to night.

Jœ œ Jœ Jœ ‰ œœ œœjœœœ œœœ

jœœœ œœœ œœœ œœœ

54 .œ jœ ˙

w

wwww

‰ œœ Jœœ J

œœ œœ Jœœ

55 .œjœ ˙

E

1:57

˙ ‰ œ JœAll prais

˙̇ ‰ œ jœAll prais˙̇ ‰ œ Jœ

Jœœ œœ J

œœ Jœœ ..œœ

56 .œjœ œ œ œ œ

- -

- -

O Little Town of Bethlehem - Page 7 of 14Vocal-Piano

Page 8: 08 O Little Town of Bethlehem LW - Amazon S3 · œ œ ‹œ œ lit tle town of œœ œ œ œ œ œ n b œ œ # n 9 œ. j œ ˙ Edim E VERSE F œ œ œ ‰ j œ Beth le hem, how œœ

&

&

?

&?

####

## # #

# # # ## # # #

# # # #

Jœ œ Jœ Jœ œ Jœes be to God

jœ œ jœ jœ œ jœes be to God

Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ

jœœœ œœœjœœœ

jœœœ œœœjœœœ

57 .œ jœ ˙

A 2

Jœ œ Jœ Jœ ‰ œ œour King to night.

jœ œ jœ jœ ‰ œœ œœour King to night.

Jœ œ Jœ Jœ ‰ œœ œœ

jœœœ œœœjœœœ œœœ œœœ œœœ

58 .œ jœ ˙

.œ jœ .œ jœ

..œœ jœœ ..œœ jœœ

..œœ Jœœ ..œœ Jœœ

œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ

59 .œjœ ˙

E

- -

--

&

&

?

&?

####

## # #

# # # ## # # #

# # # #

.œ jœ ‰ œ JœAll prais

..œœ jœœ ‰ œ jœAll prais..œœ Jœœ ‰ œ Jœ

œœ œ œ œœjœœ œœœ

jœœœ

60 .œjœ ˙

Jœ œ Jœ Jœ œ Jœes be to God

jœ œ jœ jœ œ jœes be to God

Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ

jœœœ œœœjœœœ

jœœœ œœœjœœœ

61 .œ jœ ˙

A 2

Jœ œ Jœ Jœ ‰ œ œour King to night.

jœ œ jœ jœ ‰ œœ œœour King to night.

Jœ œ Jœ Jœ ‰ œœ œœjœœœ œœœ

jœœœ œœœ œœœ œœœ

62 .œ jœ ˙

- -

- -

O Little Town of Bethlehem - Page 8 of 14Vocal-Piano

Page 9: 08 O Little Town of Bethlehem LW - Amazon S3 · œ œ ‹œ œ lit tle town of œœ œ œ œ œ œ n b œ œ # n 9 œ. j œ ˙ Edim E VERSE F œ œ œ ‰ j œ Beth le hem, how œœ

&

&

?

&?

####

## # #

# # # ## # # #

# # # #

w

wwww

‰ œœ Jœœ J

œœ œœ Jœœ

63 .œjœ ˙

E

dim.

w

w.œ Jœ ˙ww

Jœœ œœ J

œœ Jœœ œœ jœœ

64.œ jœ ˙

∑jœœ œœ jœœ

jœœ œœ jœœœ

65

w

A

2:18

Ó ŒU œO

...œœœ jœ ˙̇̇U

66˙ ˙U

E B 7

molto rit.MALE SOLO

molto rit.

&

&

?

####

## # #

# # # #

œ œ œ‹ œho ly Child of

˙̇̇̇ggg œœbn œœn#

67

˙̇̇gggg ˙

E Edim E

Freely, molto rubatoVERSE

Accompany vocal, very freelywith pedal

P

Freely œ œ œ ‰ jœBeth le hem, des

œœœ œœ œ œ œœœœœœ

68

˙̇ ˙̇

A F#m7

œ œ œ œ ‰ jœcend on us we

œœœ œ œ œœœœœœ

69

jœ .œ œ œ œ

EB B 7

- - - -

O Little Town of Bethlehem - Page 9 of 14Vocal-Piano

Page 10: 08 O Little Town of Bethlehem LW - Amazon S3 · œ œ ‹œ œ lit tle town of œœ œ œ œ œ œ n b œ œ # n 9 œ. j œ ˙ Edim E VERSE F œ œ œ ‰ j œ Beth le hem, how œœ

&

&?

####

## # #

# # # #

˙ Œ ‰ jœpray. Cast

œœœ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œœœ

70œ œ œ œ œœœ œ

E B 7sus

œ œ œ œout our sin, and

œœœœ .œ œ œ# œœ œ

71œ œ œ œ œ œ# œ

E C#7

œ œ œ ‰ jœen ter in; be

œœœ œ œ œ œœ œœœ ..œœ œ œ

72œ œ œ œ œ œ œ

AF#m-

&

&?

####

## # #

# # # #

œ œ œ .œ jœborn in us to

œ œ œœ œ œœœ œœ œœ œœœ

73

œœœœ œœ œ œ

EB

B 7

2:47

˙ Œ œ œ œday. We

‰ . œ œ œ œ œ œ ˙

74

Œ œ œ œœ œ œ

Esus E

FEMALE SOLO

œ œ œ œhear the Christ mas

œ .œ œ œ œœœ œœœœœ œœœ

75œ œ œ œœ œ œ œ

BD# C#m7

- -

&

&?

####

## # #

# # # #

˙ œ ‰ jœan gels the

œœœ# œ œ œœ# œ œœ

76

jœ# œ Jœ œ# œ œ#

G#B#

œ œ œ œgreat glad tid ings

œœœœ œœœœ œœœœœœœ œ

77 œ œ œ œ œ œ œœ

B A F#m7C#m

˙ Œ œtell. O

Œœ œ œ œ œ œ# rœ# .œ œ

œœœggg

78 .œ Jœ ˙

G#7sus G#7- -

O Little Town of Bethlehem - Page 10 of 14Vocal-Piano

Page 11: 08 O Little Town of Bethlehem LW - Amazon S3 · œ œ ‹œ œ lit tle town of œœ œ œ œ œ œ n b œ œ # n 9 œ. j œ ˙ Edim E VERSE F œ œ œ ‰ j œ Beth le hem, how œœ

&

&?

####

## # #

# # # #

√œœ œœ œœbn ‰ jœœn#

come to us, a

...œœœjœ œœbn jœœn#

79œ œ œ œ œ œ œ

E Edim E

BOTH (male: higher notes 8va basso) œœ œœ œœU ‰ Jœœ

bide with us, our

œœœ œ œ œ œ œœ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ Jœœ

U‰œœ

80

œœ œœ œ# œ œœ#ggggjœœ

U ‰

AF#A#

-

&

&?

####

## # #

# # # #

œœ ‰ jœœ ..œœ jœœU

Lord Em man u

œœœœœ œœ œœ œœ œœœœggg

œ œ œ œœ œ œ œ

œ œ œ œ œ œUœœ

81jœœœ

œœœœœ ˙̇U

EB

B 7sus

3:15

wwel.

82

Ó ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿(Drums)

Tempo I

- - -

&

&

?

&?

####

## # #

# # # ## # # #

# # # #

.œ jœ .œ jœWoah woah

.œ Jœ .œ Jœ

.œ jœ .œ jœ˙̇ ˙̇

83œ œ œ œ œ œ

E

f

Ó œ œ œ œWhoa.

œô Œ Ówoah

œô Œ Ó

.œ jœ œ œ œ œ˙̇ œœ œ

84œ œ œ œ œ œ œ

.œ jœ ˙

.œ jœ .œ jœWoah woah

.œ Jœ .œ Jœ

.œ jœ .œ jœ˙̇ ˙̇

85 œ œ œ œ œ œ

EA

3:27

Ó ‰ œ JœOur hopes

œô Œ ‰ œ jœwoah Our hopes

œô Œ ‰ œ Jœ

˙ ‰ œœœjœœœœœ œœ

86 œ œ œ œ œ œ œ œ

f

O Little Town of Bethlehem - Page 11 of 14Vocal-Piano

Page 12: 08 O Little Town of Bethlehem LW - Amazon S3 · œ œ ‹œ œ lit tle town of œœ œ œ œ œ œ n b œ œ # n 9 œ. j œ ˙ Edim E VERSE F œ œ œ ‰ j œ Beth le hem, how œœ

&

&

?

&?

####

## # #

# # # ## # # #

# # # #

Jœ œ Jœ Jœ œ Jœand fears are met

jœ œ jœ jœ œ jœand fears are met

Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ

jœœœ œœœjœœœ

jœœœ œœœjœœœ

87 .œ jœ ˙

A 2

CHORUS

Jœ œ Jœ Jœ ‰ œ œin Thee to night.

jœ œ jœ jœ ‰ œœ œœin Thee to night.

Jœ œ Jœ Jœ ‰ œœ œœ

jœœœ œœœjœœœ œœœ œœœ œœœ

88 .œ jœ ˙

.œ jœ .œ jœ

..œœ jœœ ..œœ jœœ

..œœ Jœœ ..œœ Jœœ

œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ

89 .œjœ ˙

E

-

-

&

&

?

&?

####

## # #

# # # ## # # #

# # # #

.œ jœ ‰ œ JœOur hopes

..œœ jœœ ‰ œ jœOur hopes..œœ Jœœ ‰ œ Jœ

œœ œ œ œœjœœ œœœ

jœœœ

90 .œjœ œ œ

Jœ œ Jœ Jœ œ Jœand fears are met

jœ œ jœ jœ œ jœand fears are met

Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ

jœœœ œœœjœœœ

jœœœ œœœjœœœ

91 .œ jœ ˙

A 2

Jœ œ Jœ Jœ ‰ œ œin Thee to night.

jœ œ jœ jœ ‰ œœ œœin Thee to night.

Jœ œ Jœ Jœ ‰ œœ œœjœœœ œœœ

jœœœ œœœ œœœ œœœ

92 .œ jœ ˙

-

-

O Little Town of Bethlehem - Page 12 of 14Vocal-Piano

Page 13: 08 O Little Town of Bethlehem LW - Amazon S3 · œ œ ‹œ œ lit tle town of œœ œ œ œ œ œ n b œ œ # n 9 œ. j œ ˙ Edim E VERSE F œ œ œ ‰ j œ Beth le hem, how œœ

&

&

?

&?

####

## # #

# # # ## # # #

# # # #

w

wwww

‰ œœ Jœœ J

œœ œœ Jœœ

93 .œjœ ˙

E

3:44

˙ ‰ œ JœAll prais

˙̇ ‰ œ jœAll prais˙̇ ‰ œ Jœ

Jœœ œœ J

œœ Jœœ ..œœ

94 .œjœ œ œ œ œ

Jœ œ Jœ Jœ œ Jœes be to God

jœ œ jœ jœ œ jœes be to God

Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ

jœœœ œœœjœœœ

jœœœ œœœjœœœ

95 .œ jœ ˙

A 2

-

-

&

&

?

&?

####

## # #

# # # ## # # #

# # # #

Jœ œ Jœ Jœ ‰ œ œour King to night.

jœ œ jœ jœ ‰ œœ œœour King to night.

Jœ œ Jœ Jœ ‰ œœ œœ

jœœœ œœœjœœœ œœœ œœœ œœœ

96 .œ jœ ˙

.œ jœ .œ jœ

..œœ jœœ ..œœ jœœ

..œœ Jœœ ..œœ Jœœ

œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ

97 .œjœ ˙

E

.œ jœ ‰ œ JœAll prais

..œœ jœœ ‰ œ jœAll prais..œœ Jœœ ‰ œ Jœ

œœ œ œ œœjœœ œœœ

jœœœ

98 .œjœ œ œ

- -

- -

O Little Town of Bethlehem - Page 13 of 14Vocal-Piano

Page 14: 08 O Little Town of Bethlehem LW - Amazon S3 · œ œ ‹œ œ lit tle town of œœ œ œ œ œ œ n b œ œ # n 9 œ. j œ ˙ Edim E VERSE F œ œ œ ‰ j œ Beth le hem, how œœ

&

&

?

&?

####

## # #

# # # ## # # #

# # # #

Jœ œ Jœ Jœ œ Jœes be to God

jœ œ jœ jœ œ jœes be to God

Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ

jœœœ œœœjœœœ

jœœœ œœœjœœœ

99 .œ jœ ˙

A 2

Jœ œ Jœ Jœ ‰ œ œour King to night.

jœ œ jœ jœ ‰ œœ œœour King to night.

Jœ œ Jœ Jœ ‰ œœ œœjœœœ œœœ

jœœœ œœœ œœœ œœœ

100 .œ jœ ˙

w

wwww

‰ œœ Jœœ J

œœ œœ Jœœ

101 .œjœ ˙

E

w

w.œ Jœ ˙ww

Jœœ œœ J

œœ Jœœ ..œœ

102 .œjœ œ œ œ œ

- -

- -

&?

####

## # #

jœœœ œœœjœœœ

jœœœ œœœjœœœ

103 .œ jœ ˙

A 2 jœœœ œœœjœœœ œœœ œœœ œœœ

104 .œ jœ ˙

œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ

105 .œjœ ˙

E

&?

####

## # #

œœ œ œ œœjœœ œœœ

jœœœ

106 .œjœ œ œ

jœœœ œœœjœœœ

jœœœ œœœjœœœ

107 .œ jœ ˙

A 2 jœœœ œœœjœœœ œœœ œœœ œœœ>

108 .œ jœ .œ jœœ>

E

&?

####

## # #

jœœœ œœ jœœjœœ œœ jœœ

109ww

jœœ œœ jœœœjœœœ ...œœœ

110ww

rit.

wwwU

111

wwwU

E

P

O Little Town of Bethlehem - Page 14 of 14Vocal-Piano