· Web viewšah fitness B/ KULTURA: glazbena grupa pjevačka grupa folklor plesna grupa...

Click here to load reader

 • date post

  09-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of · Web viewšah fitness B/ KULTURA: glazbena grupa pjevačka grupa folklor plesna grupa...

OBRAZLOENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA PERIOD OD 2017.-2019. GODINE

1. SAETAK DJELOKRUGA RADA UENIKOG DOMA KARLOVAC

Zgrada Uenikog doma Karlovac stara je 160 godina ( graena je izmeu 1848. i 1852.god. i spomenik je nulte kategorije). Krajem 1945.god. u zgradu se useljavaju, zbog ratnih stradanja, nezbrinuta djeca i omladina. Od 1952. god. postaje aki dom u koji su smjetene uenice Uiteljske kole iz Karlovca. Od 1995.god. dobiva dananji naziv : Ueniki dom Karlovac.

Ueniki dom Karlovac (u daljnjem tekstu : Dom) dio je sustava srednjokolskog odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske. Osniva Doma je Karlovaka upanija.

Dom je samostalna ustanova upisana u evidenciju ustanova koje vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta. Namijenjen je uenicima koji se koluju za raznovrsna zanimanja izvan mjesta svog stalnog prebivalita. Osnovna djelatnost Doma je:

ostvarivanje programa odgojno-obrazovnog rada s uenicima

ostvarivanje programa smjetaja i prehrane uenika

ostvarivanje kulturne i umjetnike aktivnosti uenika

organiziranje tehnike i portske aktivnosti uenika

organiziranje kreativnog koritenja slobodnog vremena uenika

skrb o psihofizikom zdravlju uenika

Domska djelatnost dio je djelatnosti srednjeg kolstva i s njome je programski povezana.

Programiranje odgojno-obrazovnog rada i ukupnog rada Doma usklaeno je sa Pravilnikom o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada i drugih poslova u srednjoj koli .

Dom je namijenjen uenicima polaznicima srednjih kola u Karlovcu, a koji stanuju izvan grada.

Pedagokim standardima se utvruju osnovni uvjeti i mjerila ostvarivanja odgojno-obrazovnih planova i programa u domovima, a isti treba pridonijeti :

- uspjenijem ostvarivanju ciljeva i zadaa odgojno-obrazovnih planova i programa,

- podizanju kvalitete i uinkovitosti odgoja i obrazovanja i kulture ivljenja,

- jaanju odgojne uloge uenikog doma i njegove kulturne i drutvene djelatnosti,

- optimalnom ustroju odgojno-obrazovnih procesa i slobodnog vremena,

- djelotvornijem uvoenju suvremene odgojne tehnike i tehnologije u odgojno-obrazovnom radu te stvaranju povoljnih uvjeta za slobodno stvaralatvo uenika,

Ustrojem odgojno-obrazovnih djelatnosti Dom pridonosi razvoju osobnosti svakog pojedinca i njegovih kvaliteta, a pri tom se njegova primarna uloga: stjecanje strunog srednjeg obrazovanja, proiruje na skrb o tjelesno-zdravstvenom stanju uenika, njihovim portsko-rekreativnim i kulturno-zabavnim potrebama.

Odgojno-obrazovni proces u Domu ukljuivat e stalno praenje uenika, razgovore, analiziranja, stalni angaman svih sudionika odgojno-obrazovnog rada, izmjene, nadopunjavanja, unapreivanje, vrednovanje svih

Primarna zadaa Doma je ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva kako bi uenici uspjeno i pravovremeno zavrili kolovanje i osposobili se za zanimanje koje su odabrali. Da bi se spomenuti ciljevi realizirali nuno je da se djelatnici Doma zaloe da se uenicima osiguraju to povoljniji ivotni, radni i pedagoki uvjeti za ostvarenje te zadae.

Opi cilj odgoja odreuje odgojne zadae koje vrijede za sve uenike domove, a one su sljedee:

a) uvanje i unapreivanje zdravlja (fiziki razvoj, higijena, kultura ivljenja, zdravstveno prosvjeivanje uenika)

b) socijalizacija i emocionalni razvoj (empatija)

c) kognitivni razvoj (vezano za uenje)

d) unapreivanje ivota u Domu (ozraje i druenje, posebni interesi, drutveno okruje, razvijanje i njegovanje nacionalnog i vjerskog identiteta, odgoj za zatitu prirode i ouvanje okolia)

e) suradnja (komunikacija u Domu, sa suradnicima i institucijama van Doma, sa okrujem to ukljuuje informiranost i povezanost)

f) program kulture ivljenja

g) program adaptacije

h) kreativni razvoj i posebne potrebe uenika

Odgojno-obrazovni rad u Domu mora omoguiti pravilno psihofiziko sazrijevanje mladih ljudi, a to obuhvaa psihofiziko zdravlje, razvijanje intelektualnih sposobnosti i usvajanje novih znanja, kulture ponaanja i ophoenja, estetske vrijednosti, moralnih normi, humanosti, pozitivnih odnosa prema prirodi i okolini

Svrha odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske (samim tim i u uenikim domovima) proizlazi iz njezine demokratske orijentacije, gospodarskih prioriteta i kulturnih vrijednosti, a sve to e se postii ostvarivanjem glavnih (stratekih) ciljeva :

odgojem razvijati humane, slobodne osobnosti,

obrazovati mlade za znanstveno-tehnoloki razvoj koji e ubrzati gospodarski napredak,

odgajati za demokratske drutvene procese,

odgajati i obrazovati za njegovanje i uvanje kulturne i povijesne batine, te razvoj nacionalne samosvijesti,

odgajati za razumijevanje razliitih kultura i svjetonazora, te ukljuenje u europske i svjetske integracijske procese,

odgajati za njegovanje duhovnih vrijednosti potujui naelo vjerskih razliitosti,

odgajati i obrazovati za zatitu prirodnog okolia,

razvijati radne navike i spremnost prihvaanja radnih obveza i odgovornosti.

Za ostvarenje spomenutih ciljeva, odgojni sustav mora imati sljedea obiljeja :

svijesti o povezanosti mladih sa svojom zemljom i narodom

razvijanje demokratinosti (jednaka dostupnost obrazovanja svima u jednakim uvjetima uz uvaavanje sposobnosti i motivacije za uenje)

kompatibilnost odgoja i obrazovanja sa obrazovnim sustavima u Europi i razvijenom svijetu glede prijenosa i razvoja tehnologije, kruenja ljudi i ideja (tenja svjetskim standardima u odgoju i obrazovanju)

prohodnost obrazovnih stupnjeva (vodoravna i okomita pokretljivost pojedinca) glede stjecanja naobrazbe sukladne sposobnostima, sklonostima i drutvenim potrebama

doivotnost (stalno osuvremenjivanje znanja zbog mijena prouzroenih novim znanstvenim postignuima)

razvedenost (raznolikost vrsta, stupnjeva i naina obrazovanja glede zadovoljavanja sve raznolikijih drutvenih i pojedinanih obrazovnih potreba)

inventivnost (osposobljenost uenika za stvaralaku primjenu steenog znanja i vjetina u prilikama koje se stalno mijenjaju te spremnost za stjecanje novih stavova i navika, stoga se uenje mora temeljiti na miljenju, a ne samo na zapamivanju)

otvorenost i prilagodljivost

Ueniki dom smjeten je u zgradi koja je graena 1848. godine, te je zbog svoje starosti vie puta obnavljana i privoena svrsi koju danas ima. Ukupna korisna povrina je 2.680,50 m2 na tavanu, dva kata, prizemlju i podrumu.

Kuhinja i blagovaonica su dostatnog kapaciteta za prehranu smjetenih 152 uenika. Blagovaonica ima 44 mjesta tako da su obroci u 4 smjene, to zbog turnusa u koli ne predstavlja problem.

U podrumu Doma smjeteno je vlastito centralno grijanje s postrojenjem za toplu vodu. Topla sanitarna voda dostupna je uenicima neprekidno. Uz centralno grijanje, toplu vodu dobivamo iz vlastitog solarnog sustava za grijanje sanitarne vode.

Dom ima praonicu rublja u kojoj se pere domska posteljina, a i ueniko rublje.

Dom raspolae sa 28 soba u koje e u k.god.2016./2017. biti smjeteno ukupno 152 uenika (65 uenica i 87 uenika) organiziranih u 7 odgojnih skupina. Interijer Doma je u potpunoj funkciji, opremljen funkcionalnim namjetajem i opremom tako da je namjena zgrade Doma prilagoena gotovo u potpunosti potrebama za kvalitetan smjetaj, prehranu te ivot i rad uenika i djelatnika Doma, ime su zadovoljeni osnovni pedagoki i higijensko-zdravstveni uvjeti i potrebe. I tijekom nove kolske godine emo obnavljati i nadopunjavati namjetaj i opremu Doma.

Od zajednikih namjenskih prostorija kojima Dom raspolae treba spomenuti nedostatnost prostora za nesmetano i kvalitetno odvijanje rada portskih sekcija (koarka, nogomet, odbojka) gdje nam dio srednjih kola grada Karlovca (umarska i drvodjeljska te Prirodoslovna kola) izlazi u susret sa ustupanjem prostora to je jedan od vidova kvalitetne suradnje sa drutvenim okruenjem s posebnim naglaskom na zdravom rastu i razvoju mladih. Dom ima teretanu, itaonicu i knjinicu, vienamjensku dvoranu za stolni tenis, predavanja, pedagoke i kreativne radionice, kino-projekcije i sl., informatiku radionicu, malu tiskaru, streljanu, keramiarsku, maketarsku i likovnu radionicu. Svi ti prostori dobro su opremljeni ureajima za normalno odvijanje navedenih izbornih programa. Prostor Doma redovito e se odravati i ureivati prema mogunostima i raspoloivim financijskim sredstvima. Odgajatelji e zajedno s uenicima naroito skrbiti o ouvanju domske imovine ( prostoru i opremi ) kao i svi drugi djelatnici, a poticat e se i inventivnost u ureenju prostora.

Materijalne uvjete Dom osigurava i unapreuje sredstvima koja dodjeljuje osniva - Karlovaka upanija u vidu sufinanciranja smjetaja i prehrane, uplatom uenika koji su smjeteni u Domu, te iz decentraliziranih sredstava za kapitalna ulaganja i investicijsko odravanje Karlovake upanije. Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta, mjeseni iznos po ueniku iznosi 1.260,00 kn s time da 630,00 kn mjeseno plaaju roditelji i 630,00 kn mjeseno Karlovaka upanija.

Sredstva za plae i ostala primanja zaposlenika u uenikom domu osiguravaju se u visini utvrenoj zakonom i kolektivnim ugovorom, a plan prorauna i kriteriji za plae djelatnika trebaju uvaavati specifinosti potrebe danononog programa u spomenutoj ustanovi.

Obzirom na smjetajni kapacitet Doma od 152 mjesta, uenici i uenice, organizirani u 7 odgojnih skupina, smjeteni su na 5 fizikih odjela u 28 spavaoni