~ TY CO ~ PHAN 1 DICH . VU . .TIN HOC. 1. Thong tin chung Cong ty C6 phAn Dich V\l Cong ngh~ Tin hQc

download ~ TY CO ~ PHAN 1 DICH . VU . .TIN HOC. 1. Thong tin chung Cong ty C6 phAn Dich V\l Cong ngh~ Tin hQc

of 10

 • date post

  18-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ~ TY CO ~ PHAN 1 DICH . VU . .TIN HOC. 1. Thong tin chung Cong ty C6 phAn Dich V\l Cong ngh~ Tin hQc

 • ~ ~ 1

  CONG TY CO PHAN DICH VU. . ~ -

  CONG NGHE TIN HOC HPT. . Bao cao Utichinh cho nam tai chinh k~t thuc

  vao ngay 31 thang 12 nam 2009

  r- - --

 • "'

  CONG TY CO pRAN DICH V{JCONG NGHI;:TIN HQCHPT

  MUC LUC. .

  r

  Trang

  1. Bao cao ciia HQidbng Qmin tri 1-2

  2. Bao cao kim toan 3

  3. Bang din d6i k toan ngay 31/12/2009 4-7

  4. Bao cao kt qua hot dQngkinh doanh

  cho nam tai chinh kt thUcvao ngay 31/12/2009 8

  5. Bao cao hru chuyn tin t

  cho nam tai chinh kt thuc vao ngay 31/12/2009 9

  6. Thuyt minh bao cao tai chinh 10 -23

 • .'

  CONG TY CO pHAN DICH V{) CONG NGm TIN HQC HPT

  BAo cAo CUA HQI DONG QUANTRJ

  HQid6ng Qm\n tri Cong ty C6 phAnDich V\lCong ngh~ Tin hQcHPT han h~h d~ trinh b{lOcao nay cimg v6'i cac bao cao tai chinh da duQ'cki~m toan cua Cong ty cho nam tai chinh k~t th6c vao ngay 31 thang 12 nam 2009.

  1. Thong tin chung

  Cong ty C6 phAnDich V\lCong ngh~ Tin hQcHPT ("Cong ty") la cong ty c6 phAnduQ'cthanh l~p theo Gi~y chUng nh~ dang kYkinh doanh s6 4103002304 dang ky IAndAungay 11 thang 5 nam 2004. Trong qua trinh ho~t dQng, cac thay d6i, b6 sung v8 nganh ngh8, v6n di8u l~ cua Cong ty da duQ'c S6' K~ ho~ch va DAu tU'thanh ph6 H6 Chi Minh IAn luQ'tchuAn y t~i cac Gi~y chUng nh~n dang ky thay d6i IAn 2 ngay 18 thang 10 nam 2005, IAn 3 ngay 09 thang 8 nam 2006, IAn4 ngay 29 thang 3 nam 2007, IAn5 ngay 01 thang 6 nam 2007, IAn6 ngay 18 thang 11 nam 2009, va IAn7 ngay 02 thang 3 nam 2010.

  2. Cae thanh vien cua HQi dAng Quan tri va Ban TAng Giam d8c

  Cac thanh vien cua HQidAngquan tri va Ban T6ng Giam d6c Cong ty da di8u hanh ho~t dQng cua Cong ty trong su6t nam tai chinh va d~nngay l~pbao cao nay bao g6m cac vi nhu sau:

  Ong Ba Ong Ong Ba Ong Ong Ba

  Ngo Vi D6ng Dinh Ha Duy Trinh Dinh Ha Duy Linh Nguy8n Duc Ti~n Han Nguy~t Thu Huong- ), Nguyen Quyen TrAn Anh Hoang Nguy8n Thi HAng Hai

  Chit tich HDQT / T6ng Giam d6c Ph6 Chit tich HDQT / Ph6 T6ng Giam d6c Thanh vien HDQT / Ph6 T6ng Giam d6c Thanh vien HDQT Thanh vien HDQT Thanh vien HDQT Thanh vien HDQT K~ toan trn6'ng

  3. Try SO'

  Cong ty c6 tr\l s6' chinh d~t t~i 60 dUCmgNguy8n Van Tr6i, qu~n PhU Nhu~n, thanh ph6 H6 Chi Minh, chi nhanh trvc thuQc d~t t~i qu~ D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi.

  0044 4.

  Mua ban, dich V\l sua chita cac thi~t bi may dnh, may vi dnh, thi~t bi van phOng ; Mua ban phAn m8m may dnh, cac thi~t bi va linh ki~n trong nganh cong ngh~ thong tin ; may ve, thi~t bi ph\lc V\lthi~t k~, v~t tU'nganh in ; Tu v~n, thi~t k~ h~ th6ng may dnh ; Thi cong l~p d~t va chuy~n giao cong ngh~ M th6ng m~ng may dnh ; Cung c~p cac phAn m~m Ung d\lng va san xudt phAn m~m ; Dao t~o va chuy~n giao cong ngh~ ;

  ONG NHI~M

  BD(

  :TN

  -

  5. Danh gia tlnh hlnh kinh doanh

  Chi ti~t tinh hinh tai chinh vao ngay31 thang 12nam 2009va k~tqua ho~tdQngkinh doanh cho namtai chinhk~tthUccimgngaycua Congty duQ'ctrinhbay trongBao cao tai chinhdinh kern.

  1

  r

 • .'

  CONG TY CO pHAN DYCHV{) CONG NGm;; TIN HQC HPT

  BAo cAo CUA HOI DONG QUAN TRJ (ti€ptheo)

  6. Cae khoan bit thllOng va S,! ki~n phat sinh sau nien dq

  D€n ngay l~p bao cao nay, HQidAngQuan tri Cong ty cho r~g khong co S\l ki~n nao co th8 lam cho cac s6 li~u va thOngtin da:duQ'ctrinh bay trong Bao cao tai chinh da:ki8rn toan cua Cong ty bi philn anh sai l~ch.

  7. Ki~m toan vien

  Cong ty TNHH BDO Vi~t Narn duQ'cchi dinh ki8rn toan bao cao tai chinh cho narn k€t thUc vao ngay 31 thang 12 narn 2009.

  8. Cong bAtrach nhi~rn cua Ban TAng Giam dAc dAivOicae bao cao tai chinh

  Ban Tfmg Giarn d6c Cong ty chiu trach nhi~rn l~p Bao cao tai chinh va dam bao Bao cao tai chinh da:philn anh trung th\lc va hQ'Ply v~ tinh hinh !Aichinh vao ngay 31 thang 12 nam 2009 cling nhu k€t qua hO{ltdQng kinh doanh va luu chuy8n ti~n t~ trong narn tai chinh k€t thUc c~ng ngay cua Cong ty. D81~p Bao cao tai chinh nay, Ban T6ng Giarn d6c Cong ty duQ'cyeu diu:

  L\la chQnphil hQ'Pva ap d\lng nhdt quan cac chinh sach k€ toan ; Th\lc hi~n cac xet doan va uac dnh rnQtcach hQ'Ply va tMn trQng; Trinh bay cac nguyen t~c k€ toan dang duQ'cap d\lng, tuy thuQcvao S\lkhac bi~t trQng y€u cong b6 va giai trinh trong bao cao tai chinh ; L~p bao cao tai chinh tren ca sa hO{ltdQnglien Wctrir khi gia thuy€t Cong ty se ti€p Wc hO{ltdQngkhong con phil hQ'P; va Thi€t l~p, th\lChi~n va duy tri h~ th6ng ki8rn soat nQibQ nhfun ngan ch~ va phat hi~n gian l~nva sai sot.

  Ban T6ng Giam d6c carn k€t r~g Cong ty da:tuan thu cac yeu cdu neu tren trong vi~c l~pbao cao tai chinh.

  Ban T6ng Giarn d6c Cong ty chiu trach nhi~rn dam bao s6 k€ toan duQ'c ghi chep ddy du, phan anh trung th\lc va hQ'Ply tinh hinh tai chinh cua Cong ty va dam bao Bao cao tai chinh cua Cong ty duQ'cl~p phil hQ'Pcac chudn rn\lc k~ toan Vi~t Narn, Ch€ dQ k~ toan doanh nghi~p Vi~t Narn hi~n hanh va cac quy djnh phap ly co lien quan.

  r --- ------

  2

 • 18DO Tel.: +84 8 22200237 Fax: +84 8 22200265

  Ho Chi Minh City Head Office Indochina Park Tower, 2/F 4 Nguyen Dinh Chieu Street District 1, Ho Chi Minh City Vietnam

  Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 19 thang 3 nam 2010 s6: 00047HCM/124.2009

  BAo cAo KIEM TOAN cac bao cao tili chinh cho nam tili chinh k€t thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2009 cua

  CONG TY CO pRAN DICH V1) CONG NG~ TIN HQC HPT

  Kinb 2m: Cae tbanb vien HQidAng Quan tri va cae tbanb vien Ban TAng Giam dAc

  Cong ty TNHH BDO Vi~t Nam da ki~m toan Bao cao tai chinh rieng cua Cong ty cA phAn Dich V\lCong ngh~ Tin hQc HPT ("Cong ty") bao g6m : bimg can d6i k€ toan vao ngay 31 thang 12 nam 2009, bao cao k€t qua ho~t dQng kinh doanh, bao cao hru chuy~n ti~n t~ va thuy€t Minh bao cao tili chinh cho nam tili chinh k8t thuc cung ngay, duQ'c dinh kern tir trang 4 d8n trang 23.

  I -

  Vi~c I~pva trinh bay bao cao tili chinh nay thuQctrach nhi~m cua Ban TAngGiam d6c Cong ty. Trach nhi~mcua chung toi la dua ra 9 ki8n v~ cac bao cao nay can cll'tren k8t qua ki~m toan cua chung toi.

  C

 • Cong ty C6 phfin Djch VI}Cong ngh~ Tin hQcHPT ? A oK .c. ,

  BANG CAN DOl KE TOAN M~us6 B 01-DN Ngay 31 thang 12 nam 2009 Dan vi tinh : D6ng Vi?tNam

  , . Mil ThuyJt S I. I.. S I.d"TAl SAN . . h 0 cum nam 0 au namso mm

  A.TAl SANNGANH~N 100 291.891.462.473 200.957.570.897

  L Tiin va eae kllOantlfO'1lgdlfO'1lgtfin 110 5.1 28.347.178.728 15.870.175.069 1. Ti~n III 8.347.178.728 15.870.175.069

  2. Cac khoan tu011gdU011gti~n 112 20.000.000.000

  IL Cae kltoan dOutlf taf cI,(nlt ngdn It(ln 120 5.2 2.000.000 40.500.000

  1. f)fiutu ng~nh~n 121 2.000.000 123.793.600 2. D1,lphOnggiam gia chimg khoan dfiutu ng~nh~n 129 - (83.293.600) IlL Cae kltoan pltaf tlm 130 5.3 229.066.274.330 119.629.675.049

  I.Phaithukhachhang 131 204.423.176.119 115.637.538.155 2. Tra truac eho nguoi ban 132 24.674.732.361 3.992.136.894 3. Phai thu nQibQng~nh~n 133 4. Phai thu theo ti@ndQk@ho~ch hgp d6ng xiiy d\lllg 134 5. Cac khoan phai thu khae 135 6. D1,lphOngcae khoan phai thu kh6 doi 139 (31.634.150)

  IV. Hang tan kilO 140 5.4 27.645.787.341 63.752.153.494

  1. Hang t6n kho 141 27.645.787.341 63.752.153.494 2. D1,lphOnggiam gia hang t6n kho 149

  V. Ta;san ngdn It(ln klttie 150 5.5 6.830.222.074 1.665.067.285

  1. Chi phi tra truac ng~n h~n 151 253.669.135 333.616.650

  2. Thu~GTGT duQ'ckhfiutrir 152 1.108.405.689 147.232.114

  ~

  .

  3. Thueva cackhoanphaithuNhanuac 154 - - ~ 4.Taisanng~h~khae 158 5.468.147.250 1.184.218.521 *

  cc

  4

  r

 • Cong ty C6 ph§n Djch v\l Cong ngh~ Tin hQcHPT ? A ~ ~ ,

  BANG CAN DOl KE TOAN Mau s6 B 01-DN Ngay31 thang 12nam 2009 Dan vi tinh : D6ng Vi~t Nam

  , . Mii Thuy€t " ". " ).TAl SAN I . h SOCUOInAm So tlau nAmso mm

  B. TAl SANDAIH~N 200 12.948.997.580 13.157.685.881

  L Ole kllOanpMi tllUdiUIIfl-n 210

  1. Phai thu dai h~ cua khach hang 211 2. V6n kinh doanh 0 don vi tn,rcthuQc 212 3. Phai thu nQibQdai h~n 213 4. Phai thu dai h~ khac 218 5. D\l phOngphai thu dai h~ kh6 doi 219

  IL Tilisan cDdinll 220 3.949.266.485 5.269.888.908

  1. TSCf>hilu hinh 221 5.6 3.558.640.928 4.812.619.192

  -Nguyengia 222 13.712.134.817 16.320.629.960 - Gia tri hao mon ltiy k€ 223 (10.153.493.889) (11.508.010.768)

  2. TSCf>thuetai chfnh 224

  -Nguyengia 225 -Gia tri hao mon ltiyk€ 226

  3.TSCf>vohinh 227 5.7 390.625.557 457.269.716 - Nguyengia 228 1.476.546.658 1.284.839.775 - Gia tri hao mon lilyk€ 229 (1.085.921.101) (827.570.059)

  4. Chiphixftyd\lilgco bando dang 230

  IlL Bdt dpng san dOutll' 240

  -Nguyen gia 241 - - ~ -Gia tri hao mon lilyk€ 242 - - f

  ~

  .

  IV. C:dekllOan dOu tll'tili ehlnll dili hfl-n 250 5.8 6.765.350.000 4.245.000.000 . TAl

  I. f>ftutu vao cong ty con 251 1.650.000.000 1.650.000.000 ~ \ 2. f>dutu vao cong ty lien k€t, lien doanh 252 3.360.000.000 1.440.000.000 "'1- 3.f>dutudaih~nkhac 258 2.167.850.000 1.155.000.000 ~ 4. D\l phOnggifungia ddu tu dai h~n 259 (412.500.000)

  V. Tilisan dili hem khde 260 2.234.381.095 3.642.796.973

  I. Chi phi tra tru6c dai h~n 261 5.9 1.667.213.166 2.744.810.950 2. Hi san thu€ thu nh~p hoan I~i 262 3. Hi san dai h~nkhac 268 5.10 567.167.929 897.986.023

  TONG CQNG TAl SAN 270 304.840.460.053 214.115.256.778

  5

 • 6

  r - -- -

 • Cong ty C6 phdn Djch v\I Cong ngh~ Tin hQcHPT ? A .c. J:. ,

  BANG CAN DOl KE TOAN Ngay 31 thaDg 12 Dam 2009

  CHi TIEU NGOAI B