ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ...

of 67 /67

Embed Size (px)

Transcript of ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ...

Page 1: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო
Page 2: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

ხორციელდება 2011 წლის სექტემბრიდან

მიზანი :

არაქართულენოვანი მოსწავლეებისათვის სახელმწიფო ენის სწავლების

ხელმისაწვდომობა;

არაქართულენოვანი სკოლების პედაგოგების პროფესიული განვითარება;

არაქართულენოვან თემში სახელმწიფო ენის პოპულარიზაცია და ამ გზით

მათი ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის

Page 3: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

განხორციელებული აქტივობები:

ქართულის, როგორც მეორე ენის დამხმარე პედაგოგების გაგზავნა სამცხე-

ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და კახეთის არაქართულენოვან სკოლებში;

სასწავლო რესურსების შექმნა.

ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის

Page 4: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონების არაქართულენოვან სკოლებში პროგრამის ფარგლებში 2011 წლიდან დღემდე გაიგზავნა ქართულის, როგორც მეორე ენის 600-მდე დამხმარე პედაგოგი (ეტაპობრივად):

2011 წელს - 140 მონაწილე; 2012 წელს - 239; 2013 წელს- 209.

სასკოლო აქტივობების გარდა პროგრამის მონაწილეები აყალიბებენ ქართული ენის წრეებს და დამატებით მუშაობენ

მოსწავლეებთან;

ადგილობრივი ოჯახის წევრებს უტარებენ ქართული ენის გაკვეთილს (კვირაში ორჯერ);

ახორციელებენ სასკოლო პარტნიორობის პროექტებს.

ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის

Page 5: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

91 %

9 %

პროგრამაში ჩართული

არაქართულენოვანი სკოლები (%)

პროგრამაში

ჩართული სკოლების

რაოდენობა;

დასაფარი სკოლების

რაოდენობა;

სამცხე -

ჯავახეთი,

97 ქვემო

ქართლი,

126

კახეთი, 11

პროგრამაში ჩართული სკოლები

რეგიონების მიხედვით (რაოდ.)

სამცხე - ჯავახეთი 105 მოხალისე პედაგოგი;

ქვემო ქართლი - 149 მოხალისე პედაგოგი;

კახეთი - 20 მოხალისე პედაგოგი.

ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის

Page 6: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა ქართულის, როგორც მეორე ენის

სახელმძღვანელო კომპლექტის I-XII დონეები:

მოსწავლის წიგნი;

მოსწავლის რვეული;

მასწავლებლის წიგნი აუდიო დისკთან ერთად;

შესაბამისი კომპიუტერული თამაშები.

I-IX დონეები დაიბეჭდა და უსასყიდლოდ დაურიგდა

არაქართულენოვან სკოლებს მათ მიერ მოთხოვნილი რაოდენობების

შესაბამისად;

X-XII დონეები ბეჭდვის პროცესშია (დაბეჭდვის შემდეგ აღნიშნული

დონეებიც უსასყიდლოდ გადაეცემათ არაქართულენოვან სკოლებს);

სახელმძღვანელოს ყველა დონე დაიბეჭდა 20 000 ტირაჟით.

ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის

Page 7: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა

მიზნები:

• არაქართულენოვან მოსახლეობაში

სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის

ამაღლება;

• ეთნიკური უმცირესობებით

დასახლებული რეგიონების ქართული

ენის მასწავლებლების პროფესიული

განვითარება;

• ქართულის, როგორც მეორე ენის

სწავლების გაუმჯობესება;

• ეროვნული უმცირესობების

ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა.

პროგრამაში ჩართულია 78 ტრენერ-მასწავლებელი.

Page 8: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა

2009-2013 წლებში:

კონკურსში გამარჯვებულმა ყველა მასწავლებელმა გაიარა ტრენინგები შემდეგ საგნებში:

ქართული, როგორც მეორე ენა სწავლების მეთოდიკა;

ეთნიკური და რელიგიური ტოლერანტობა;

სომხური ან აზერბაიჯანული ენის შემსწავლელი სწრაფი კურსი.

Page 9: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა

ჩაუტაროს მოსწავლეებს გაკვეთილები (მინიმუმ 18 სთ. კვირაში);

გადაამზადოს მისი ან/და მიმდებარე სკოლების ქართული ენის და ლიტერატურის მასწავლებლები (12 სთ კვირაში);

შექმნას სოფლებში ენის შემსწავლელთა ჯგუფი - „ქართული ენის კლუბი“, სადაც იკრიბებიან მოსწავლეები, აბიტურიენტები, მასწავლებლები, მშობლები და თემის სხვა წარმომადგენლები.

ტრენერ მასწავლებლების

ფუნქციები:

Page 10: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა

საზაფხულო სკოლა

ზაფხულობით ხორციელდება „საზაფხულო სკოლის“ პროექტი (აწყური 2010, კეჩხობი

2011, ბაკურიანი 2013), სადაც ტრენერ-მასწავლებლები სხვადასხვა ინტერაქტიული

მეთოდით (სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ვარჯიშებით, თამაშებით, მხიარული

სტარტებით) ასწავლიან ეთნიკურად სომეხ და აზერბაიჯანელ ბავშვებს ქართულს.

2013 წლის მონაცემებით საზაფხულო სკოლის პროექტში მონაწილეობა მიიღო 500-

მდე მოსწავლემ.

გაცვლითი და დამეგობრების

პროექტები

პროგრამაში ჩართული სკოლების 54%-მა

მიიღო მონაწილეობა გაცვლით-

დამეგობრების პროექტებში (სომხური და

აზერბაიჯანული სკოლები დამეგობრდნენ

სხვადასხვა რეგიონის ქართულ სკოლებთან).

Page 11: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

USA UK Canada Other

2011

2012

2013

0

10

20

30

40

50

60

2012

2013

ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად

მიმართულებები:

• ინგლისურენოვანი მოხალისე-

მასწავლებლები;

• ჩინურენოვანი მოხალისე-მასწალებლები -

2012 წ.;

• ადგილობრივი მოხალისე-მასწავლებლები.

განხორციელების ეტაპები:

• ინიციატივის წარდგენა - იანვარი, 2010 წ.

• დაგეგმვა/ განხორციელება - გაზაფხული,

2010 წ.

• მოხალისეთა 1-ლი ჯგუფი - ივლისი, 2010 წ.

• მოხალისეთა 47-ე ჯგუფი - აგვისტო. 2013 წ.

Page 12: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მიზანი:

განათლების ხელმისაწვდომობა სრულიად საქართველოს საჯარო სკოლების ყველა მოსწავლისთვის;

მასწავლებლების სმენითი და სამეტყველო უნარების გაუმჯობესება;

ადგილობრივ თემში ენის პოპულარიზაცია და ტურიზმის ხელშეწყობა;

სწავლების ახალი მეთოდების დანერგვა;

კულტურული ღირებულებების ურთიერთგაცვლა.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

მოხალისე-მასწავლებელთა განლაგება საქართველოს რეგიონებ ში -

160 მოხალისე-მასწავლებელი

ინგლისურენოვანი

ადგილობრივი

ჩინურენოვანი

ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად

Page 13: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

პროგრამის განხორციელების ეტაპები:

მოხალისეთა

მოძიება /შერჩევა;

გასაუბრება;

საქართველოში ჩამოყვანა;

ტრენინგი;

განაწილება რეგიონებში;

გაცნობა სკოლასთან და თანამასწავლებელთან;

სემესტრულ, კლასგარეშე აქტივობებში ჩართვა (კონკურსები);

მონიტორინგი/შეფასება;

განხორციელებუილი სემესტრული სამუშაოს შეფასება.

ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად

Page 14: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

განხორციელებული აქტივობები:

• ინგლისური ენის სწავლება საჯარო სკოლებში;

• ინგლისური ენის სწავლება მასპინძელ ოჯახში;

• სკოლის მოსწავლეებისთვის, მასწავლებლებისთვის კლასგარეშე აქტივობების (კონკურსები, თემატური კლუბები) განხორციელება/ორგანიზებაში დახმარება;

• ადგილობრივი თემის მაცხოვრებლებისთვის სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობის ორგანიზება;

• მცირე საოჯახო ტიპის დაწესებულებების აღსაზრდელებისთვის ინგლისური ენის გაკვეთილების ჩატარება (მხოლოდ ინგლისურენოვანი მოხალისეების შემთხვევაში);

• ჩინური ენის სწავლება თბილისის საჯარო სკოლებში.

ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად

Page 15: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

ასწავლე საქართველოსთვის

მიზანი: საქართველოს შორეული და მაღალმთიანი რაიონების

სკოლებში კვალიფიციური კადრების მოზიდვის გზით სწავლა -

სწავლების პროცესის ხელშეწყობა და განათლების მიღების თანაბარი

შესაძლებლობების უზრუნველყოფა.

ამოცანები:

• კვალიფიციური კადრების მასწავლებლის პროფესიით

დაინტერესება, მოზიდვა და ვაკანტური ადგილების შევსება;

• განათლების სფეროში მიმდინარე სიახლეების გაცნობისა და

სწავლა - სწავლების თანამედროვე მეთოდების სასწავლო

პროცესში დანერგვა - გამოყენების პროცესის ხელშეწყობა;

• მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების გაზრდა;

• ადგილობრივი თემის სასკოლო ცხოვრებაში ჩართულობის

ხელშეწყობა.

Page 16: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

ასწავლე საქართველოსთვის

2009 – 2013 წლების მიღწევები:

გაიზარდა საგნის მიმართ ინტერესი და სწავლის მოტივაცია, გაიზარდა მოსწავლეთა

აკადემიური მოსწრების დონე;

გააქტიურდა სასკოლო და კლასგარეშე ღონისძიებების, საგანმანათლებლო

პროექტების განხორციელება, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი ღონისძიებების

მოწყობა, გაიზარდა ოლიმპიადებსა და კონფერენციებში მოსწავლეების ჩართულობა;

სკოლებში დაინერგა სწავლების თანამედროვე მეთოდები, აქტიურად გამოიყენება

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები სასწავლო პროცესში;

ხდება ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება კონსულტანტ-მასწავლებლებსა და

ადგილობრივ პედაგოგებს შორის, ერთობლივად იგეგმება და ხორციელდება, როგორც

სასკოლო ღონისძიებები, ასევე ტრენინგები და სემინარები საკუთარი პროფესიული

ზრდის ხელშეწყობის მიზნით; გაძლიერდა საგნობრივი კათედრების საქმიანობა;

გაიზარდა მშობელთა ჩართულობის ხარისხი სასკოლო ცხოვრებაში.

Page 17: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

ასწავლე საქართველოსთვის

პროგრამის მონაწილეთა სტატისტიკა:

65%

20%

15%

სერტიფიცირებული

ჩაბარებული აქვს ერთი

ნაწილი

არასერტიფიცირებული

პროგრამის კურსდამთავრებულები

53%

17%

30% სერტიფიცირებული

ჩაბარებული აქვს ერთი

ნაწილი

არასერტიფიცირებული

პროგრამის მონაწილე პედაგოგები

პროგრამის კურსდამთავრებულთა 73 % აგრძელებს პედაგოგიურ

საქმიანობას პროგრამის ფარგლებს გარეთ.

Page 18: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

ასწავლე საქართველოსთვის

განხორციელებული აქტივობები:

• 2013-2014 სასწავლო წლისთვის შეირჩნენ და სკოლებში განაწილდნენ კონსულტანტ-მასწავლებლები;

• პროგრამამ მოიცვა 47 სკოლა და დაახ. 2500 მოსწავლე; დასაქმებულია სულ 81 კონსულტანტ-მასწავლებელი;

• საგრანტო კონკურსის ფარგლებში შეირჩა და დაფინანსდა სამი პროექტი, რომელთა მიზანია თემის ჩართულობის ხელშეწყობა სასკოლო ცხოვრებაში.

• კონსულტანტ-მასწავლებლები უზრუნველყოფილი არიან სასკოლო რესურსით (სახელმძღვანელო კომპლექტებითა და თვალსაჩინოებებით);

• ჩატარდა შუალედური კონფერენცია, რომლის მიზანი იყო მიმდინარე აქტივობების განხილვა, სამოვავლო გეგმების დასახვა;

• სხვადასხვა თემატური ტრენინგების გარდა, კონსულტანტ-მასწავლებლებს ასევე ჩაუტარდათ ტრენინგი კლასკომპლექტების თავისებურებების შესახებ.

11

6

11

5

15

17

16

აჭარა

გურია

მცხეთა-მთიანეთი

რაჭა-ლეჩხუმი/ქვ. სამეგრელო

სამეგრელო/ზემო სვანეთი

სამცხე-ჯავახეთი

ქვ. ქართლი

პედაგოგთა განაწილება რეგიონების

მიხედვით 2013 წ.

Page 19: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მასწავლებლობის მაძიებლობის მხარდაჭერის

პროგრამა

მიზანი:

მაძიებლების (დამწყები მასწავლებელი) და მენტორების (გამოცდილი,

კვალიფიციური მასწავლებლის) თანამშრომლობის მხარდაჭერა

მაძიებლების

საგნობრივი ცოდნისა გაღრმავების

პროფესიული უნარების შეძენა-განვითარების

სასკოლო გარემოსთან ადაპტაციის შეწყობის მიზნით;

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში კვალიფიციური მასწავლებლების

შესვლის ხელშეწყობა;

მასწავლებლის სტატუსის ამაღლება.

Page 20: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მასწავლებლობის მაძიებლობის მხარდაჭერის

პროგრამა

2012-2013 სასწავლო წლებში მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამა

განხორციელდა თბილისის, გორის, თელავის, ახალციხის, რუსთავის,

ქუთაისის, ფოთის, ზუგდიდისა და ბათუმის 39 საჯარო და კერძო

სკოლაში

პროგრამაში მონაწილეობდა:

83 მაძიებელი

49 მენტორი

Page 21: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მასწავლებლობის მაძიებლობის მხარდაჭერის

პროგრამა

მაძიებლებს ჩაუტარდათ გრძელვადიანი ტრენინგები როგორც

საგნობრივ, ისე პროფესიულ უნარებში;

ჩატარდა მენტორების ტრენინგი;

2013 ივნისში მოეწყო მენტორებისა და მაძიებლების წლიური

შემაჯამებელი კონფერენცია;

19

25

39

სერტიფიცირება გაიარა

ერთი გამოცდა ჩააბარა

არასერტიფიცირებული

მაძიებლობის პერიოდის დასრულების შემდეგ

Page 22: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მასწავლებლობის მაძიებლობის მხარდაჭერის

პროგრამა

2013 – 2014 სასწავლო წელს პროგრამაში ასევე ჩაერთო მცხეთა და

ოზურგეთი.

დარეგისტრირდა 422 მაძიებლობის კანდიდატი, რომლიდანაც

სკოლების მიერ შეირჩევა სავარაუდოდ 250 მაძიებელი;

დარეგისტრირდა 285 მენტორობის კანდიდატი, რომლიდანაც შეირჩა

128 მენტორი.

Page 23: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

გადამუშავდა დირექტორის პროფესიული სტანდარტი;

დაგეგმილია სტანდარტის პროექტის საჯარო განხილვები: მოქმედ დირექტორებთან

პედაგოგებთან

განათლების ექსპერტებთან

სამინისტროს სსიპ- ებთან

დაგეგმილია დირექტორის პროფესიული განვითარების

სქემაზე მუშაობა

პროფესიული სტანდარტები განათლებაში

Page 24: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მასწავლებლის სტანდარტის პროფესიული ნაწილი გაიწერა ოთხ განსხვავებულ დონედ;

სტანდარტში ცვლილებების განხილვის მიზნით პირველადი განხილვები მოეწყო: უნივერსიტეტებთან;

განათლების სამინისტროს სსიპ-ებთან;

მასწავლებლებთან და სკოლის დირექტორებთან;

არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.

დაგეგმილია სამუშაო შეხვედრები სტანდარტის განახლებული ვერსიის განხილვის მიზნით

მიმდინარეობს მუშაობა სტანდარტზე დაფუძნებული პროფესიული განვითარების სქემის აქტივობების განსაზღვრასა და კრედიტების გაანგარიშების წესზე

პროფესიული სტანდარტები განათლებაში

Page 25: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

ინკლუზიურ განათლებაში (სპეციალური საგანამანათლებლო საჭიროებების მქონე სტუდენტთა

პროფესიული განათლების სისტემაში ინკლუზიის) ჩატარებული ტრენინგების დეტალები:

• ტრენინგები ჩატარდა 17 პროფესიულ სასწავლებელში.

• ტრენინგები გაიარა 424 პედაგოგმა

ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სწავლების ტრენინგების დეტალები:

• ტრენინგი ჩატარდა 16 პროფესიულ სასწავლებელში.

• ტრენინგი გაიარა 368 პედაგოგმა.

• ტრენინგის ბოლოს პედაგოგებს ჩაუტარდათ ტესტირება, რომელიც ჩააბარა მასწავლებელთა 88%-მა.

ტესტირების შედეგების საფუძველზე მასწავლებლები მიიღებენ სერტიფიკატებს.

შეფასება პროფესიული განათლების სისტემაში

• ტრენინგი ჩატარდა 17 პროფესიულ სასწავლებელში.

• ტრენინგი გაიარა 477 პედაგოგმა.

პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების ტრენინგები

Page 26: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების ტრენინგები

368

(74%)

424

(84%)

477

(96%)

0

100

200

300

400

500

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიები

ინკლუზიური განათლება შეფასება პროფესიული განათლების

სისტემაში

საჯარო პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთა ტრენინგები - 2013 წ.

Page 27: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს ჩატარებული პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთა

ეროვნული კონფერენციები:

23-24 მაისი, ქ. ქუთაისი,

26-27 სექტემბერი, ბაკურიანი

კონფერენციებში მონაწილეობდნენ საჯარო და კერძო პროფესიული სასწავლებლების

მასწავლებლები, დირექტორები და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები; ასევე, საქართველოს

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, გამოცდების ეროვნული ცენტრის, მასწავლებელთა

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები

კონფერენციებზე განიხილეს პროფესიულ კოლეჯებში მიმდინარე ტრენინგების პროცესი,

პროფესიულ სასწავლებლებში არსებული პრობლემები და მასწავლებლის პროფესიაში შესვლისა და

პროფესიულ განვითარების საკითხები. წარმოდგენილ იქნა ხედვები და რეკომენდაციები ამ

პრობლემების დაძლევის კუთხით.

5 ივლისს 2013 წ. მასწავლებლის სახლში გაიმართა კერძო და საჯარო პროფესიული კოლეჯების

წარმომადგენლების სამუშაო შეხვედრა (სემინარი) თემაზე: „სილაბუსის შედგენის წესი და ფორმები

პროფესიულ განათლებაში“.

პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების ტრენინგები

Page 28: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

2013 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის

პროექტის - „პროფესიული სტანდარტები განათლებაში“ ფარგლებში ჩატარდა პროფესიული

სასწავლებლების პედაგოგთა საჭიროებების კვლევა.

პროფესიული სასწავლებლების პედაგოგთა საჭიროებების გამოვლენის მიზნით სულ გამოიკითხა

ყველა სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯის 495 მასწავლებელი.

შედეგად დადგენილ იქნა მოქმედ მასწავლებელთა რაოდენობა, ასაკობრივი კატეგორიები,

კვალიფიკაცია და საგნებთან შესაბამისობა; მასწავლებელთა აკადემიური საჭიროებები;

მასწავლებლების მიერ გავლილი ტრენინგების და პროფესიული განვითარების სხვა აქტივობების

შინაარსი.

პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების ტრენინგები

Page 29: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მასწავლებელთა მომზადებისა და გადამზადების

(ტრენინგების) პროგრამა

მიზნები:

მასწავლებელთა პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება და მათი გამოყენება სასწავლო პროცესში;

საგნის სწავლის და სწავლების თანამედროვე მეთოდებისა და უნარ-ჩვევების განვითარება და მათი გამოყენება სასწავლო პროცესში;

ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით სკოლებში ახალი და არჩევითი საგნების დამკვიდრების მიზნით მასწავლებელთა გადამზადება;

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების უკეთ შესწავლისა და წარმატებული გაკვეთილის ჩატარების მიზნით მასწავლებლებისთვის პრაქტიკული უნარების განვითარება.

Page 30: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მასწავლებელთა მომზადებისა და გადამზადების

(ტრენინგების) პროგრამა

მომზადდა და გადამუშავდა 139 ტრენინგ-

მოდული ყველა საგნობრივი და ზოგადი

პროფესიული უნარების მიმართულებით;

მათ შორის - გრძელვადიანი მომზადების

პროგრამები (80-90 საკონტაქტო საათი), რომლებიც

დაყოფილია მოდულებად.

Page 31: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მასწავლებელთა მომზადებისა და გადამზადების

(ტრენინგების) პროგრამა

ყველა საგნობრივი მიმართულებით და ზოგად პროფესიულ

უნარებში:

ჩატარდა 1325 ტრენინგი;

ტრენინგი გაიარა 26 532 მასწავლებელმა;

სემინარი და სხვა აქტივობა გაიარა 2 145 მასწავლებელმა.

პროგრამის პირდაპირი ბენეფიციარების ჯამური

რაოდენობა - 28677 მასწავლებელი.

Page 32: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მასწავლებელთა მომზადებისა და გადამზადების

(ტრენინგების) პროგრამა

Page 33: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მასწავლებელთა მომზადებისა და გადამზადების

(ტრენინგების) პროგრამა

პედაგოგების უცხოეთში სტაჟირება:

10 ინგლისური ენის მასწავლებლის

სტაჟირება უიმბლდონის ინგლისური ენის

სკოლაში, ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი;

10 ფრანგული ენის მასწავლებლის

სტაჟირება ანტიბის საერთაშორისო

ცენტრში, საფრანგეთი;

10 გერმანული ენის მასწავლებლის

სტაჟირება საერთაშორისო კომუნიკაციის

ინსტიტუტში დუსელდორფი, გერმანია;

19 ფიზიკის მასწავლებლის სტაჟირება

ცერნში, ჟენევა, შვეიცარია.

Page 34: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

0

100

200

300

400

500

600

სკოლა მასწავლებელი პროექტი

61 84

14

290

563

62

2013 წელი გაზაფხული 2013 წელი შემოდგომა

eTwinning (E-twinning Plus) - ი

გვთავაზობს ელექტრონულ

პლატფორმას (მასწავლებლებისთვის,

სასწავლო ნაწილებისა და

ბიბლიოთეკარებისთვის), რომლის

დახმარებითაც შესაძლებელია

ჩართულ მხარეებთან კომუნიკაცია,

კოლაბორაცია, იდეების გაზიარება და

სასწავლო პროექტების

განხორციელება.

პროგრამის განხორციელება დაიწყო მიმდინარე წლის მარტის თვიდან.

პროგრამა ხორციელდება ევროკომისიის თანადაფინანსებით.

eTwinningPlus-ის ფარგლებში განხორციელებული

აქტივობები

Page 35: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ტიპის აქტივობები:

რეგისტრაციის პროცესი:

განხორციელდა ორჯერ. პირველადი რეგისტრაცია გაიარა 84-მა მასწავლებელმა, ხოლო მეორადი რეგისტრაცია 563-მა მასწავლებელმა;

ტრენინგები:

ტრენინგი დაიგეგმა ტექნიკურ ნაწილში და პროექტების მართვაში. ტრენინგი განხორციელდება ორ ნაკადად.

21-22 დეკემბერს იგეგმება კონფერენცია .

უცხოეთში სტაჟირება:

სტაჟირება განხორციელდა ქ. ვილნიუსში და ქ. კრაკოვში. სტაჟირების განმავლობაში ჯამში მივლენილ იქნა 3 მასწავლებელი.

eTwinningPlus-ის ფარგლებში განხორციელებული

აქტივობები

Page 36: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

სკოლის ბაზაზე პროფესიული განვითარება

პროფესიული

საჭიროებების

დადგენა და

საკუთარი

პროფესიული

განვითარების

დაგეგმვაში

ხელშეწყობა

სკოლის დონეზე

მასწავლებელთა

უწყვეტი

პროფესიული

განვითარების

ხელშეწყობა

სკოლებში

თანამშრომლობის

კულტურის

დამკვიდრება

სწავლებისა და

სწავლის ხარისხის

ზრდა

პილოტირება მიმდინარეობს 210 სკოლაში,

პროგრამაში თითოეული სკოლიდან 7 მასწავლებელია ჩართული.

Page 37: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

სკოლის ბაზაზე პროფესიული განვითარება

2013 წელს განხორციელდა:

პრეზენტაციები თბილისის, რუსთავის და მცხეთის სკოლების დირექტორებისათვის; რესურსცენტრების ამჟამინდელი ხელმძღვანელებისა და მთავარი სპეციალისტებისათვის; პილოტირებაში ჩართული სკოლებისათვის.

ტრენინგები:

• სამდღიანი ტრენინგი ტრენერებისათვის;

• 64 8-დღიანი ტრენინგი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 1401-მა მასწავლებელმა, და

• 61 2-დღიანი საგნობრივი ტრენინგი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 1415-მა მასწავლებელმა.

Page 38: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

სკოლის ბაზაზე პროფესიული განვითარება

ჩატარდა ორი კვლევა პროგრამის მიმართ მასწავლებელთა დამოკიდებულებების შესასწავლად და სკოლის განვითარებაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ჯგუფების გავლენის დასადგენად;

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ტრენერ-კონსულტანტების მიერ ადგილებზე ჯგუფების პერიოდული კონსულტირება და მათი მუშაობის მონიტორინგი (თითო სკოლაში 5 კონსულტაცია და ერთი მონიტორინგი);

მოეწყო სასწავლო რესურსების გამოფენა და 5-დღიანი კონფერენცია, რომელზეც გაანალიზდა მიღებული შედეგები, მოხდა ქვეპროგრამის შუალედური შეფასება და შედეგებზე დაყრდნობით დაიგეგმა შემდგომი ნაბიჯები.

Page 39: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მასწავლებელთა ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიების (ისტ) ტრენინგების პროგრამა

მიზანი:

მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) ტრენინგების შეთავაზების გზით;

სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება ქართული საგანმანათლებლო ელ-რესურსების შექმნისა და გამოყენების გზით.

Page 40: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მასწავლებელთა ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიების (ისტ) ტრენინგების პროგრამა

ისტ-ის საბაზო კურსი მასწავლებლებისთვის - მომზადდა 2359 მასწავლებელი;

ამ ეტაპზე საჯარო სკოლების მასწავლებლების 35%

მომზადებულია.

მეორე დონე: ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში - 4457 მასწავლებელი მომზადებულია;

ამ ეტაპზე საჯარო სკოლების მასწავლებლების 32%

მომზადებულია

ინტელის ძირითადი კურსი: პროექტებით სწავლება და

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების

ინტეგრირება - სერტიფიცირებული მასწავლებლებისთვის, რომლებიც

ისტ კომპეტენციებს ფლობენ;

მესამე კლასის დამრიგებლებისთვის, რომლებიც ბუკებს

იყენებენ სასწავლო პროცესში;

502 მასწავლებელია მომზადებული ნოემბრის ჩათვლით.

ქართულენოვანი ელექტრონული

საგანამანთლებლო რესურსები

მეორე დონის ტრენინგში

მონაწილე მასწავლებლების 94%-

მა წარმატებით დაასრულა

ელექტრონული

საგანმანათლებლო რესურსების

მომზადება და ინტერნეტში

განათავსა 4189 ისტ-ით

გამდიდრებული გაკვეთილი და

4190 სასწავლო პროექტი.

478 მასწავლებელმა პროექტის

ელექტრონული პორტფოლიო

მოამზადა და განათავსა პირად

ელექტრონულ ბლოგზე, რაც

ინტელის ტრენინგში მონაწილე

მასწავლებლების 95%-ს

შეადგენს.

გრძელვადიანი ტრენინგები

Page 41: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მასწავლებელთა ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიების (ისტ) ტრენინგების პროგრამა

2,324 პირველი კლასის დამრიგებელი მომზადდა და აღჭურვილია

ნეთბუქებთან მუშაობის ტექნიკური უნარ-ჩვევებითა და 1:1 ელექტრონული

სწავლებისათვის საჭირო მეთოდოლოგიით;

ამ ეტაპზე საჯარო სკოლების ყველა პირველი, მეორე და მესამე კლასის

დამრიგებლებმა გაიარა ტრენინგი;

ბუკები - 1:1 ელექტრონული სწავლება დაწყებით კლასებში

1,885 კონსულტაცია განხორციელდა პირველ

კლასებში. პირველი კლასის დამრიგებლები

ჩართული არიან მასწავლებელთა მხარდაჭერის -

„ქოუჩინგის“ სისტემაში და კონსულტაციებს

ღებულობენ სასწავლო პროცესში

ტექნოლოგიების ეფექტური ინტეგრირების

უზრუნველსაყოფად.

Page 42: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მასწავლებელთა ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიების (ისტ) ტრენინგების პროგრამა

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მოკლე ტრენინგ-კურსები

Edmodo - ვირტუალური საკლასო ოთახი;

ელექტრონული სასწავლო რესურსების მომზადება

ანიმოტოს გამოყენებით;

ვიდეო, როგორც სასწავლო რესურსი;

საერთაშორისო, თანამშრომლობითი ინტერნეტ-

პროექტები სასწავლო პროცესში;

HTML ენის სწავლების მეთოდიკა მეექვსე კლასში;

ტექნოლოგიების (მომავლის კაბინეტი, სმარტბორდი)

გამოყენება სასწავლო პროცესში;

ელექტრონული სასწავლო თამაშების გამოყენება

გაკვეთილზე;

ელექტრონული ინსტრუმენტი “გუგლ დედამიწა”.

ნოემბრის ჩათვლით 1437

მასწავლებელმა გაიარა ისტ-ის მოკლე

კურსები და ელექტრონული რესურსი

მოამზადა საგაკვეთილო პროცესის

გასამრავალფეროვნებლად

Page 43: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემა

ცვლილებები სქემის დოკუმენტში:

მომზადდა მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და

კარიერული ზრდის ახალი მოდელი;

ჩატარდა გასვლითი 2 ოთხდღიანი სამუშაო შეხვედრა დაბა

ბაკურიანში (ივნისში) და თელავში (დეკემბერში)თემაზე:

„პროფესიული განვითარების სქემის აქტივობების შეფასების

კრიტერიუმების და ახალი ინსტრუმენტების შემუშავება”.

შეხვედრაში მონაწილეობდა ხარისხის მართვის ეროვნილი ცენტრის და

ეროვნული სასწავლო გეგემების დეპარტამენტის წარმომადგენლები,

მასწავლებლების პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის

კონსულტანტები და დირექციის წარმომადგენლები, მოქმედი მასწავლებლების

და ცენტრის ტრენერები.

Page 44: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემა

სქემაში ჩართული მასწავლებლების პროფესიული განვითარება:

წლის განმავლობაში ორჯერ გამოცხადდა სქემაში ჩართვის

ეტაპები: აპრილში და ოქტომბერში.

აპრილში ჩაერთო - 2447 მასწავლებელი;

ოქტომბერში - 1361 მასწავლებელი.

2011 წლიდან დღემდე სქემაში

ჩართულია 5778 მასწავლებელი.

1113

857

3808

2011 წ.

2012 წ.

2013 წ.

Page 45: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემა

განხორციელდა სქემაში ჩართული 2100 მასწავლებლის (2011,

2012 და 2013 წ-ს აპრილში ჩართული), პროფესიული საქმიანობის

პორტფოლიოების მონიტორინგი და ინდივიდუალური

კონსულტირება მთელი საქართველოს მასშტაბით;

შეიქმნა და ეტაპობრივად ვითარდება სქემაში ჩართული

მასწავლებლების ელექტრონული პორტფოლიოების

საინფორმაციო სისტემა. სისტემა ივსება მასწავლებლების

გადმოგზავნილი აქტივობების ამსახველი მასალებით, რაც

ამზადებს საინფორმაციო ბაზას მომავალი შეფასების

პროცესისათვის;

წლის განმავლობაში, უწყვეტად მიმდინარეობდა სქემაში

ჩართული მასწავლებლების ინდივიდუალური კონსულტირება

საინფორმაციო ტექნოლოგიების საშუალებით - ელექტრონული

მიმოწერა და ონლაინ კონსულტირება.

Page 46: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემა

სქემაში ჩართული მასწავლებლებისათვის მოეწყო 2 კონფერენცია

რომლებშიც მონაწილეობა მიიღო 250 მასწავლებელმა.

მიმდინარეობდა ინდივიდუალური კონსულტირება

კონფერენციებში მონაწილეობის მსურველი მასწავლებლების,

პროექტზე და კვლევებზე მუშაობის პროცესში.

აპრილში თბილისში -"პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა "

ივნისში თბილისი -"პროექტზე დაფუძნებული სწავლება“

Page 47: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემა

შეიქმნა 2 დღიანი ახალი ტრენინგმოდული - „პროფესიული

საქმიანობის შეფასება სკოლაში - მასწავლებლის თვითშეფასება,

კოლეგების ურთიერთშეფასება კათედრაზე“, რომელიც 1440

მასწავლებელმა გაიარა;

თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში შეიქმნა

მასწავლებლების 20 „თანამშროლობითი ჯგუფი“, რომელთა

მოთხოვნითაც მივლენილი იქნა ტრენერები და ჩაუტარდათ

ტრენინგი სკოლაში, მათ მიერ შერჩეული თემატიკის მიხედვით;

2013 წლის სექტემბრიდან მასწავლებლის სახლში მოეწყო

პროგრამის კოორდინატორის 5 სამუშაო შეხვედრა (სულ 140

მასწავლებელთან ) თემაზე: “პროფესიული განვითარების სქემის

პრობლემური საკითხების განხილვა”.

Page 48: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

ინკლუზიური და სპეციალური განათლების

განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

სპეციალური

საგანმანათლებლო საჭიროების

მქონე მოსწავლე

სპეციალური

მასწავლებლის

პროფესიული

განვითარება

სპეციალიზირებული

სკოლა (ადამიანური

რესურსი და

მეთოდოლოგია)

ზოგადსაგანამანათლებლო სკოლის

მასწავლებელი

პროგრამის სტრუქტურა

Page 49: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

ინკლუზიური და სპეციალური განათლების

განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული განვითარება

პილოტირების შედეგებზე დაყრდნობით შემუშავდა

გრძელვადიანი პრაქტიკული კურსი სპეციალურ

პედაგოგიკაში (75 საკონტაქტო საათი).

კურსი შედგება სამი ბლოკისგან:

- განვითარების დარღვევები და სწავლების სტრატეგიები (25 საათი)

- ქცევის დარღვევის მქონე მოსავლეთა სწავლება (25 საათი)

- ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა (25 საათი)

ჩატარდა 7 გრძელვადიანი კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში,

რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 100 ზე მეტმა პედაგოგმა.

Page 50: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

ინკლუზიური და სპეციალური განათლების

განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

ტრენინგი ინკლუზიური განათლების საკითხებზე

ტრენინგის თემები და ფორმატი შემუშავდა პილოტირების შედეგებზე დაყრდნობით და პედაგოგოთა მოთხოვნების გათვალისწინებით:

- განვითარების დარღვევები და მათი გავლენა სწავლაზე;

- სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა სწავლება ზოგადსაგანმანათლებლო კლასში;

- მხედველობის დარღვევის მქონე მოსწავლეთა სწავლება;

- სმენის დარღვევის მქონე მოსწავლეთა სწავლება;

- ტრენინგების ბოლო დღე მთლიანად ეთმობა პრაქტიკულ მუშაობას (ტრენინგის მონაწილე პედაგოგებს შეუძლიათ ტრენერთა დახმარებით იმუშაონ სპეციალური საჭიროების მქონე კონკრეტული მოსწავლის ინდივიდუალურ სასწავლო სტრატეგიებზე, კლასში ინტეგრირების გეგმაზე და ნებისმიერ სხვა თემაზე, რომელიც მათთვის აქტუალურია)

ტრენინგები ჩატარდა თბილისსა და რეგიონებში (78 სკოლა და 1500 მდე პედაგოგი, ფსიქოლოგი, ინკლუზიური განათლების კოორდინატორი).

Page 51: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

ინკლუზიური და სპეციალური განათლების

განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

ინდივიდუალური კონსულტირების (პილოტური) პროგრამა

1. სპეციალური პროფილის მქონე სკოლების ადამიანური რესურსის გაძლიერება (პროგრამაში პედაგოგთა კონსულტირებას ეწევიან სპეცალური პროფილის მქონე სკოლების პედაგოგები, რაც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს მათ პროფესიულ ზრდასა და განვითარებას)

2. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგთა, სპეციალურ პედაგოგთა და ფსიქოლოგთა კომპეტენციების ზრდა სპეცალურ პედაგოგიკაში (ინდივიდუალური კონსულტირების შედეგად პედაგოგები ეცნობიან და პრაქტიკაში იყენებენ სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეთა სწავლების და ქცევის მართვის ეფექტურ სტრატეგიებს)

3. სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლის აკადემიური შედეგების გაუმჯობესება (კონსულტირება ხდება კონკრეტული მოსწავლის კონკრეტულ საჭიროებასთან დაკავშირებით, ეს პედაგოგს საშუალებას აძლევს შეარჩიოს მოსწავლისთვის ადექვატური და ეფექტური სწავლის სტრატეგიები, რაც ბუნებრივია, ზრდის მოსწავლის აკადემიურ მიღწევას)

პროგრამის პილოტირება განხორციელდა 34 სპეციალური საჭიროების მქონემოსწავლეთა შემთხვევასთან დაკავშირებით; ინდივიდუალური

კონსულტირება გაეწია 100 ზე მეტ პედაგოგს.

Page 52: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

ინკლუზიური და სპეციალური განათლების

განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

წერა-კითხვის და არითმეტიკული უნარების განმავითარებელი პროგრამები

სსსმ მოსწავლეებისთვის (პილოტური პროგრამა)

შემუშავდა და პილოტირება გაიარა წერა-კითხვის და არითმეტიკული უნარების განმავითარებელმა პროგრამამ მოსწავლეებისთვის, რომელთაც აღენიშნებათ:

- ინტელექტუალური განვითარების დარღვევა

- სმენის დარღვევა

- მხედველობის დარღვევა

პროგრამის შემუშავებასა და პილოტირებაში ჩართულია 5 სპეციალური და 1 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის 24 პედაგოგი და 40 -მდე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე

მოსალოდნელი შედეგები:

1. პროგრამის შემუშავება, რომელიც დაეხმარებათ სპეციალისტებს და მშობლებს ინტელექტუალური, სმენის და მხედველობის დარღვევის მქონე მოსწავლეთათვის (წერა) კითხვის და არითმეტიკული უნარების განვითარებაში;

2. პილოტირებაში მონაწილე პედაგოგთა პროფესიული უნარების გაუმჯობესება;

3. პილოტირებაში მონაწილე მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევების ზრდა.

Page 53: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა

დამხმარე მასალებით უზრუნველყოფა

1. გაგრძელდა მუშაობა „განვითარებისა და სწავლის თეორიების“ მიმართულებით და 2012 წელს გამოცემულ სერიას დაემატა, მომზადდა და სკოლებში დარიგდა 4 ტომი:

ბავშვის განვითარების თავისებურებები;

მოტივაცია;

დ. უზნაძის პედაგოგიური კონცეფცია;

ჯ. დიუის და მ. მონტესორის პედაგოგიური კონცეფცია;

2. გაგრძელდა მუშაობა მასწავლებელთა დამხმარე ვიდეომასალის მომზადებაზე. მომზადდა ვიდეოფილმები სახვადასხვა მიმართულებით:

კითხვის ეფექტური მეთოდები (სერია - დამხმარე ვიდეომასალა და მისი გზამკვლევი);

ინკლუზიური განათლება;

ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა.

Page 54: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა

დამხმარე მასალებით უზრუნველყოფა

3. გაგრძელდა მუშაობა ევროპის საბჭოს

საგანმანათლებლო პუბლიკაციებზე,

დაიბეჭდა და სკოლებში დარიგდა:

• სკოლების დემოკრატიული მმართველობა;

• განათლება დემოკრატიისთვის;

• ვიზრდებით დემოკრატიულ საზოგადოებაში;

• ბავშვთა უფლებების კვლევა;

• ევროპის საბჭოს ქარტია დემოკრატიული

მოქალაქეობისათვის განათლებისა და

ადამიანის უფლებათა სწავლების შესახებ.

4. ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა -კონფერენცია პედაგოგებთან

„მოსწავლეებში კითხვისა და წერის უნარების

განვითარებასთან“ დაკავშირებულ პრობლემებზე.

Page 55: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა

დამხმარე მასალებით უზრუნველყოფა

5. ასევე, დაიბეჭდა და სკოლებისათვის გადასაცემად

მომზადდა საერთაშორისო საგანმანათლებლო

სივრცეში გამოცდილი

სხვა საგანმანათლებლო პუბლიკაციები: ჯ. დიუი - სკოლა და საზოგადოება;

ჯ. დიუი - როგორ ვაზროვნებთ;

რ. მარზანო - სწავლების ხელოვნება და მეცნიერება.

6. საზოგადოებრივ მაუწყებელთან თანამშრომლობით,

გაკეთდა ტირაჟირება ფილმისა „გააგრძელე

საქართველოს ისტორია“ და მომზადდა

სკოლებისათვის გადასაცემად.

7. ითარგმნა და 2014 წელს გამოსაცემად მომზადდა 4

ახალი სახელმძღვანელო სკოლის დირექტორებისა

და პედაგოგებისათვის.

Page 56: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

გამოიცა ჟურნალი „მასწავლებლის“ 6 ნომერი.

გამოიცა ჟურნალი „მასწავლებლის“ მასწავლებლის დღისადმი მიძღვნილი სპეციალური ნომერი.

ჟურნალი საქართველოს ყველა სკოლას და რესურსცენტრს გადაეცემა საჩუქრად.

მზადდება ჟურნალის ახალი დიზაინი.

ჟურნალი მასწავლებელი,

ინტერნეტგაზეთი mastsavlebeli.ge

Page 57: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

ყოველდღიურად ახლდება საქართველოში პირველი პროფესიული ინტერნეტგაზეთი მასწავლებლებისთვის - ,„Mastsavlebeli.ge”,.

,„Mastsavlebeli.ge”-ის ინფორმაცია facebook-ის მომხმარებლებისთვისაც ხელმისაწვდომია. სოციალურ ქსელში მას 11000 ათასზე მეტი მომხმარებელი ჰყავს.

Google Content Analytic -ის მონაცემებით 2013 წლის იანვრიდან დღემდე , ინტერნეტგაზეთს ჰყავს - 426,350 მომხმარებელი, აქედან უნიკალური - 202,735.

სამომავლო გეგმებისა და სტრატეგიის განსაზღვრისათვის ინტერნეტგაზეთისა და ჟურნალის ექსპერტებისა და ბლოგერების მონაწილეობით გასვლითი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. მზადდება ვებ გვერდის ახალი დიზაინი.

Page 58: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

“მასწავლებლის წიგნის” სერიით წიგნების გამოცემა ყოველწლიური გახდება.

კრებულის ერთი ეგზემპლარი ყველა სკოლას გადაეცემა საჩუქრად.

ავტორები: მარინე ჯაფარიძე, მანანა ბოჭორიშვილი, მაია ფირჩხაძე.

გამოიცა ინტერნეტგაზეთის საუკეთესო სტატიების კრებული მასწავლებლებისათვის

ჟურნალი მასწავლებელი,

ინტერნეტგაზეთი mastsavlebeli.ge

Page 59: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

საჯარო სკოლის ადმინისტრაციის პროფესიული

განვითარების პროგრამა

მიზანი:

საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის ადმინისტრაციისა და დამხმარე პერსონალის პროფესიული განვითარება

ბენეფიციარები:

სკოლების დირექტორთა/მოადგილეები;

სკოლების საქმისმწარმოებლები;

სკოლების ბუღალტერიის/სამნეო ნაწილის წარმომადგენლები.

Page 60: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

საჯარო სკოლის ადმინისტრაციის პროფესიული

განვითარების პროგრამა

2013 წლის საქმიანობა:

ჩატარდა 87 ტრენინგი. ტრენინგი გაიარა 1066 დირექტორის მოადგილემ და 249 ბუღალტერმა.

შეიქმნა ტრენინგ მოდულები შემდეგი მიმართულებებით : სკოლის საჭიროების კვლევა და სტრატეგიული მართვა

სკოლის კულტურული და ღირებულებათა სისტემა

შეფასებისა და მონიტორინგის სისტემის შექმნა

მშობელთა ჩართულობის გაზრდა

სტრატეგიული გეგმის ეფექტური პრეზენტაცია

გამოცხადებულია რეგისტრაცია განახლებულ მოდულებზე, ტრენინგები დაიწყება დეკემბრის ბოლოს და გაგრძელდება არდადეგების პერიოდში.

Page 61: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

ინიციატივა - პროგრამა ასწავლე საქართველოსთვის რებრენდინგი

გეოგრაფიული არეალის

გაფართოება

პროგრამაში მონაწილეთა

ანაზღაურების პაკეტის

გაუმჯობესება, ახალგაზრდა

მოტივირებული კადრების

მოზიდვის მიზნით

კონსულტანტ-

მასწავლებლების

ფუნქციების გაზრდა

Page 62: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

პილოტური პროექტის შეფასების

საფუძველზე, სკოლის ბაზაზე

პროფესიული განვითარების

პროგრამის შემუშავება

პროგრამის მასშტაბების გაზრდა

სკოლის ბაზაზე შექმნილი

პროფესიული განვითარების

ჯგუფების წახალისება და

ფუნქციების განვითარება

ინიციატივა - სკოლის ბაზაზე პროფესიული

განვითარების პროგრამა

სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა

Page 63: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

ტრენერთა

საკვალიფიკაციო

მოთხოვნები

კანდიდატთა

შერჩევა

შერჩეულ

კანდიდატთა

მომზადება

ტრენერთა

შეფასება და

პროფესიული

განვითარება

ინიციატივა - ტრენერთა სკოლა

ტრენერთა შერჩევა და კურსზე ჩარიცხვა მოხდება გასაუბრებისა და სამოტივაციო

წერილის ან/და მცირე წერილობითი დავალების საფუძველზე.

Page 64: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

მომზადება განხორციელდება შემდეგი ეტაპების დახმარებით:

მომზადების კურსი - თეორიული და პრაქტიკული სწავლება;

ჩართული პრაქტიკა - ტრენინგზე დასწრება, ტრენინგპროგრამების

განხილვაში მონაწილეობის მიღება;

დამოუკიდებელი პრაქტიკა - ტრენინგების დამოუკიდებლად

განხორციელება)

კურსის შემდგომ მონაწილეები ყოველ ექვს თვეში გაივლიან დისტანციურ ან/და

პირისპირ სწავლებას.

ინიციატივა - ტრენერთა სკოლა

Page 65: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

ახალი პროექტის შემუშავება, რომლის მიზანი იქნება:

პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების

პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა;

პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების

პროფესიაში შესვლის, სამუშაოზე აყვანის წესისა და

კარიერული ზრდის მარეგულირებელი

საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება.

ინიციატივა - პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების

პროფესიული განვითარება

Page 66: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

ინიციატივა - სასკოლო ქსელების პროგრამა

პროგრამის მიზანი: პროგრამის ფარგლებში წარმატებული სკოლები გამოცდილებას უზიარებენ სკოლებს, რომლებსაც ესაჭიროებათ ხელშეწყობა.

აღნიშნული ხორციელდება: ერთობლივი პროექტებით

ვიზიტებით

გამოცდილების გაზიარებით კონკრეტულ თემებზე

დაკვირვებით და სხვ

პროექტის ბენეფიტები წახალისება

საჭიროებაზე მორგებული ხელშეწყობა

ურთიერთგანვითარების პროცესის მოტივირება

სკოლებს შორის თანამშრომლობის განვითარება

წარმატებული სტრატეგიების ფართოდ დანერგვა

Page 67: ქართული - tpdc.ge angarishi 2013 weli.pdf · ვასწავლოთ ქართული, როგორცმეორეენა საზაფხულო

გზავნილები: „ვზრუნავთ უწყვეტ პროფესიულ განვითარებაზე“ და „მე ვასწავლი და ვსწავლობ“ - გამჭოლად გასდევს პროგრამას.

მე უნდა ვიყო

თვითკრიტიკული

მე უნდა ვიყო

შემოქმედებითი და

ღია სიახლისადმი

ვაშენებ

სამოქალაქო

საზოგადოებას

მე უნდა ვიყო

ტოლერანტი

მე უნდა ვიყო

სამართლიანი

მე უნდა ვიყო

სამართლიანი

სკოლა ჩემი

სახლია

ინიციატივა - სასკოლო ქსელების პროგრამა