Μελέτη διαφόρων εννοιών της Φυσικής με χρήση του...

19
1 Χρήςη των Υπολογιςτών ςτην Εκπαίδευςη (ΜΑΘ-301) Ομάδα 11 Πανεπιςτήμιο Κρήτησ – Τμήμα Φυςικήσ Μελζτη διαφόρων εννοιών τησ Φυςικήσ με χρήςη του PowerPoint

description

Μελέτη διαφόρων εννοιών της Φυσικής με χρήση του PowerPoint

Transcript of Μελέτη διαφόρων εννοιών της Φυσικής με χρήση του...

Page 1: Μελέτη διαφόρων εννοιών της Φυσικής με χρήση του PowerPoint

1 Χρήςη των Υπολογιςτών ςτην Εκπαίδευςη (ΜΑΘ-301) – Ομάδα 11

Πανεπιςτήμιο Κρήτησ – Τμήμα Φυςικήσ

Μελζτη διαφόρων εννοιών τησ Φυςικήσ με χρήςη του PowerPoint

Page 2: Μελέτη διαφόρων εννοιών της Φυσικής με χρήση του PowerPoint

2 Χρήςη των Υπολογιςτών ςτην Εκπαίδευςη (ΜΑΘ-301) – Ομάδα 11

Πανεπιςτήμιο Κρήτησ – Τμήμα Φυςικήσ

Περιεχόμενα

ΠΠρρόόλλοογγοοσσ……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……..33

ΘΘζζμμαατταα πποουυ κκαα ππρρζζππεειι νναα λλθθφφκκοοφφνν υυππ’’ όόψψιινν ςςεε ππρρϊϊττθθ φφάάςςθθ ααππόό ττοονν εειιςςθθγγθθττιι………………44

ΗΗ ππρροοεεττοοιιμμααςςίίαασσ μμιιαασσ ππααρροουυςςίίααςςθθσσ………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……44

ΗΗ οορργγάάννωωςςθθ ττοουυ υυλλιικκοοφφ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……..…………..44

ΗΗ δδόόμμθθςςθθ ττωωνν δδιιααφφααννεειιϊϊνν………………………………………………..………………………………..…………………………………………....………………....………………..55

ΗΗ ππρραακκττιικκιι άάςςκκθθςςθθ ππρριινν ααππόό ττθθνν ππααρροουυςςίίααςςθθ……………………………………………………………………………………………………..…………..……..99

ΠΠϊϊσσ κκαα γγίίννεειι θθ ««ππρρόόββαα»» ττθθσσ ππααρροουυςςίίααςςθθσσ………………………………..…………………………………………....………………....………………..99

ΗΗ ππααρροουυςςίίααςςθθ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………....…………..1100

ΒΒοοθθκκιιμμαατταα γγιιαα ττθθνν ππααρροουυςςίίααςςθθ PPoowweerrPPooiinntt………………………………..…………………………………………....………………....……..1100

ΠΠρραακκττιικκάά ππααρρααδδεείίγγμμαατταα χχρριιςςθθσσ ττοουυ PPoowweerrPPooiinntt ςςττθθνν δδιιδδαακκττιικκιι ττθθσσ ΦΦυυςςιικκιισσ..……………………..1100

ΗΗ χχρριιςςθθ δδιιααφφααννεειιϊϊνν ςςττθθ δδιιδδααςςκκααλλίίαα ΦΦυυςςιικκιισσ……………………………………………………………………………………………………..1100

ΧΧρριιςςθθ ττοουυ PPoowweerrPPooiinntt μμεε εειιςςααγγωωγγιι vviiddeeoo…………………………………………………………………………………………………………....……....1111

ΧΧρριιςςθθ ττοουυ PPoowweerrPPooiinntt μμεε εειιςςααγγωωγγιι μμιικκρροοεεφφααρρμμοογγϊϊνν………………………………..……..…………………………......……1122

ΧΧρριιςςθθ ττοουυ PPoowweerrPPooiinntt μμεε εειιςςααγγωωγγιι εειικκόόννωωνν……………………....……………………………………………………....……....……....……..1133

ΗΗ εεφφααρρμμοογγιι ττωωνν ππααρρααππάάννωω ςςττοο PPoowweerrPPooiinntt…………………………………………………………………………………………..……………………....……..1144

ΧΧρριιςςθθ ττωωνν tteemmppllaatteess γγιιαα ττθθνν δδθθμμιιοουυρργγίίαα ππααρροουυςςίίααςςθθσσ……………………………………………………....……………………1144

ΕΕιιςςάάγγοονντταασσ εειικκόόνναα ςςεε δδιιααφφάάννεειιαα PPoowweerrPPooiinntt………………………………………………………………………………..……..………………....1155

ΕΕιιςςάάγγοονντταασσ ιιχχοο ςςεε δδιιααφφάάννεειιαα PPoowweerrPPooiinntt………………………………………………………………………………………………..………………....1166

ΕΕιιςςάάγγοονντταασσ vviiddeeoo ςςεε δδιιααφφάάννεειιαα PPoowweerrPPooiinntt…………………………………………………………………………………………..………………....1177

ΔΔθθμμιιοουυρργγίίαα ςςθθμμεειιϊϊςςεεωωνν αακκρροοααττθθρρίίοουυ ςςττοο PPoowweerrPPooiinntt…………………………………………………………..………………1188

ΔΔθθμμιιοουυρργγίίαα ςςθθμμεειιϊϊςςεεωωνν ππρροοςςααρρμμοοςςμμζζννθθσσ ππααρροουυςςίίααςςθθσσ γγιιαα ττοονν εειιςςθθγγθθττιι……..……..1199

ΒΒιιββλλιιοογγρρααφφίίαα…………………………………………....…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………......……..1199

Page 3: Μελέτη διαφόρων εννοιών της Φυσικής με χρήση του PowerPoint

3 Χρήςη των Υπολογιςτών ςτην Εκπαίδευςη (ΜΑΘ-301) – Ομάδα 11

Πανεπιςτήμιο Κρήτησ – Τμήμα Φυςικήσ

Πρόλογοσ Ο ρόλοσ ενόσ επαγγελματία κακθγθτι είναι να μεταδϊςει ςτον διδαςκόμενο το γνωςτικό του αντικείμενο με τζτοιο τρόπο ϊςτε αυτόσ να κατανοιςει όςο το δυνατόν ςωςτότερα τθν φλθ του μακιματοσ καταβάλλοντασ τθ μικρότερθ δυνατι προςπάκεια. Αυτό είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό διότι οι μακθτζσ είναι ο λόγοσ που γίνεται το μάκθμα, ςυνεπϊσ αν κατά τθν διάρκεια του δεν παρακολουκοφν είτε επειδι πλιττουν είτε, επειδι δεν καταλαβαίνουν, αυτό ζχει αποτφχει. κοπόσ είναι να προκαλζςει το ενδιαφζρον τουσ αποτελεςματικά με μεκόδουσ και εποπτικά μζςα κακϊσ θ χριςθ τουσ και μόνο δεν αρκεί για να επιτευχκεί αυτόσ ο ςτόχοσ. Η παρουςίαςθ ενόσ αντικειμζνου ςτον μακθτι μπορεί να γίνει με ποικίλουσ τρόπουσ όπωσ θ χριςθ του πίνακα, διαφανοςκοπίων ι πειραματικϊν διατάξεων (που ιδιαίτερα ςε επιςτιμεσ όπωσ θ φυςικι ι θ χθμεία είναι ςθμαντικζσ). Παρόλα ταφτα θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ τα τελευταία χρόνια μασ ζδωςε τθ δυνατότθτα να ειςάγουμε διάφορα άλλα εποπτικά μζςα όπωσ θ παρουςίαςθ θλεκτρονικϊν διαφανειϊν μζςα από βιντεοπροβολζα. Προκειμζνου να δθμιουργθκοφν αυτζσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ το Power Point τθσ ςουίτασ Microsoft Office αλλά και μερικζσ άλλεσ εφαρμογζσ ανοιχτοφ κϊδικα όπωσ Impress τθσ OpenOffice.org και Presentation τθσ Google Documents. Οι παρουςιάςεισ αυτζσ παρζχουν αςφγκριτεσ δυνατότθτεσ κακϊσ μποροφν να περιζχουν όλων των ειδϊν τα πολυμζςα ( Βίντεο , Ήχο, Εικόνα ). Σαυτόχρονα θ χριςθ διάφορων τεχνολογιϊν που διακζτουν τουσ επιτρζπει να ενςωματϊνουν δυναμικά ςτοιχεία όπωσ Java Applets και αρχεία flash τα οποία εν γζνει μπορεί να περιζχουν διαδραςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ εικονικά πειράματα. τισ παρακάτω ςελίδεσ κα ςασ παρουςιάςουμε μεκόδουσ και τρόπουσ αποτελεςματικισ χριςθσ του Power Point ςτθν εκπαίδευςθ, με ζμφαςθ ςτθ διδαςκαλία τθσ φυςικισ.

Οι προςδοκίεσ του 1965 για το πώσ κα ιταν το κρανίο του 2000.

Page 4: Μελέτη διαφόρων εννοιών της Φυσικής με χρήση του PowerPoint

4 Χρήςη των Υπολογιςτών ςτην Εκπαίδευςη (ΜΑΘ-301) – Ομάδα 11

Πανεπιςτήμιο Κρήτησ – Τμήμα Φυςικήσ

Θζματα που κα πρζπει να λθφκοφν υπ’ όψιν ςε πρϊτθ φάςθ από τον ειςθγθτι ε όλεσ τισ παρουςιάςεισ πρζπει να λθφκοφν υπ’ όψιν οριςμζνοι παράγοντεσ, οι οποίοι είναι ςθμαντικοί και ςε μια παρουςίαςθ Power Point. υγκεκριμζνα, οριςμζνοι από αυτοφσ είναι:

Σι φφοσ κα χρθςιμοποιιςει (Επίςθμο , Φιλικό, Επιςτθμονικό) Ποιά κα είναι θ ςφςταςθ του ακροατθρίου ( Μακθτζσ ςε τάξθ με προχπάρχουςα γνϊςθ,

Μακθτζσ ςε κατεφκυνςθ με πιο εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, εμινάριο όπου οι μακθτζσ δεν ζχουν γνϊςεισ πχ ςε ζνα κζντρο περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ)

Πόςο χρόνο κζλει να αφιερϊςει ςε κάκε ςθμείο και ποιζσ μεκόδουσ μάκθςθσ κα ακολουκιςει προκειμζνου να δομιςει ανάλογα τισ διαφάνειεσ κάτι που εξαρτάται ςθμαντικά από το πϊσ πιςτεφει ότι μπορεί να ενεργοποιιςει τουσ μακθτζσ (2). Ο κακθγθτισ ανάλογα με τισ μεκόδουσ μάκθςθσ που ακολουκεί μπορεί να χαρακτθριςτεί και ωσ : Ακτιβιςτήσ με προςανατολιςμό ςτισ δραςτθριότθτεσ που οργανϊνει τισ διαλζξεισ του με τθν

εξισ ςειρά : Δραςτθριότθτα, Παράδειγμα, Θεωρία, Άςκθςθ. Ανακλαςτικόσ με προςανατολιςμό ςτα παραδείγματα που οργανϊνει τισ διαλζξεισ του με τθν

εξισ ςειρά : Παράδειγμα, Θεωρία, Άςκθςθ, Δραςτθριότθτα. Θεωρητικόσ με προςανατολιςμό ςτθ κεωρία που οργανϊνει τισ διαλζξεισ του με τθν εξισ

ςειρά : Θεωρία, Παράδειγμα, Άςκθςθ, Δραςτθριότθτα Πραγματιςτήσ με προςανατολιςμό ςτθν άςκθςθ που οργανϊνει τισ διαλζξεισ του με τθν εξισ

ςειρά : Άςκθςθ, Παράδειγμα, Θεωρία, Δραςτθριότθτα. Ποιζσ είναι οι προςδοκίεσ του από το ακροατιριο ( πχ Να κατανοιςουν τα βαςικά ςθμεία τθσ

διάλεξθσ; Να αποκτιςουν τθν ικανότθτα να λφνουν αςκιςεισ; ).

Η προετοιμαςία μιασ παρουςίαςθσ Όταν ςχθματίςει μια γενικι ιδζα ο διδάςκων μπορεί να περάςει ςτθ δόμθςθ του υλικοφ που κα χρθςιμοποιιςει. ε αντίκεςθ με τισ ςθμειϊςεισ (τισ οποίεσ ο μακθτισ κα ζχει τθν δυνατότθτα να μελετιςει διεξοδικά και εκ των υςτζρων) ι με τθν διεξαγωγι διαλόγου (όπου ο μακθτισ ζχει τθν δυνατότθτα να αντιλθφκεί άμεςα τι ςυμβαίνει ςτο μάκθμα) , θ προβολι διαφανειϊν απαιτεί (όπωσ προβλζπουν και οι ςφγχρονεσ τακτικζσ μάκθςθσ (2) ) ο διδαςκόμενοσ να κατανοεί άμεςα τα δεδομζνα που του παρουςιάηονται, αφοφ οι διαφάνειεσ που τα εμπεριζχουν εμφανίηονται με μια κακοριςμζνθ λογικι ςειρά. Αυτό ςθμαίνει ότι ο κακθγθτισ οφείλει να τισ προετοιμάςει πάρα πολφ καλά, οφτωσ ϊςτε να μθν γίνουν λάκθ που κα φζρουν τθν τάξθ ςε ςφγχυςθ. θμαντικό λοιπόν είναι αυτι να είναι προςεκτικά δομθμζνθ και τακτοποιθμζνθ γιατί ςτθν ουςία αυτι κα είναι που κα μείνει ςτο μυαλό των παιδιϊν. υνεχίηοντασ κα αναλφςουμε τα ςτάδια προετοιμαςίασ μιασ παρουςίαςθσ:

ΗΗ οορργγάάννωωςςθθ ττοουυ υυλλιικκοοφφ

ε πρϊτθ φάςθ κα πρζπει να μελετθκεί διεξοδικά και να κατανοθκεί το αντικείμενο που πρόκειται να διδαχτεί. κόπιμο είναι να αναηθτθκοφν πλθροφορίεσ και ςε περαιτζρω πθγζσ πάνω ςτο κζμα όπωσ άρκρα από επιςτθμονικά περιοδικά διδακτικισ (π.χ. διδακτικισ τθσ φυςικισ: Physics Education, Physics Teacher κ.α.) ι από άλλεσ πθγζσ που μπορεί να μθν ζχουν άμεςα ςχζςθ αλλά να λειτουργοφν επικουρικά ςτο διδακτικό ζργο. υνεχίηοντασ χρειάηεται να γίνει θ οργάνωςθ του

Page 5: Μελέτη διαφόρων εννοιών της Φυσικής με χρήση του PowerPoint

5 Χρήςη των Υπολογιςτών ςτην Εκπαίδευςη (ΜΑΘ-301) – Ομάδα 11

Πανεπιςτήμιο Κρήτησ – Τμήμα Φυςικήσ

υλικοφ και να κρατθκοφν ςθμειϊςεισ ςε ςχζςθ τα ςτοιχεία που κζλουμε να παρουςιάςουμε ςτισ διαφάνειεσ. Είναι ΛΑΘΟ να ςχεδιάηει κανείσ κατευκείαν ςτισ διαφάνειεσ γιατί το πιο πικανό είναι να μθν τα διατυπϊςει ςωςτά και κατανοθτά για τουσ μακθτζσ. (Π.χ. κάνοντασ αντιγραφι και επικόλλθςθ από ζνα κείμενο ςτθ διαφάνεια)

θμαντικό είναι όπωσ προαναφζρκθκε να διεγερκεί θ προςοχι του ακροατθρίου. Κάτι τζτοιο μπορεί να επιτευχκεί αναηθτϊντασ παρζχοντασ του πλθροφορίεσ που παρουςιάηουν ενδιαφζρον και μπορεί να δοκοφν λεκτικά ι με τθν μορφι πολυμζςων (πχ βίντεο). Αυτζσ καλό κα είναι να αναλυκοφν ςε κοινωνικοπολιτικοφσ όρουσ ϊςτε να μπορζςουν να γίνουν αντιλθπτοί από το ακροατιριο. Άλλωςτε είναι λογικό οι μακθτζσ ωσ μζλθ τθσ κοινωνίασ να ενδιαφζρονται για απτά γεγονότα τθσ ηωισ τουσ και όχι κεωρίεσ που ανικουν ςτθ ςφαίρα τθσ φανταςίασ (citizen science) (1). ε κάκε περίπτωςθ οι παραπάνω ενζργειεσ κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται με ςφνεςθ και πάντα φςτερα από προςεκτικι μελζτθ γιατί μποροφν πολφ εφκολα να γίνουν περίπλοκα και άρα μθ κατανοθτά από τουσ μακθτζσ αν αναλυκοφν με μεγάλθ λεπτομζρεια. Επιπροςκζτωσ αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο κακϊσ θ ςυηιτθςθ μπορεί να βγάλει τθν διάλεξθ εκτόσ χρόνου.

ΗΗ δδόόμμθθςςθθ ττωωνν δδιιααφφααννεειιϊϊνν

Ακολοφκωσ κα πρζπει να δομθκοφν οι διαφάνειεσ και να μπουν με λογικι ςειρά. Κατά τθ διαδικαςία αυτι είναι ωφζλιμα τα παρακάτω:

Ομοιομορφία του περιεχομζνου

Η ομοιομορφία κεωρείται κφριο χαρακτθριςτικό μιασ καλισ παρουςίαςθσ. Η χριςθ γραμματοςειρϊν διαφορετικοφ τφπου και μεγζκουσ, οι υπογραμμίςεισ, θ κατάχρθςθ των ςθμείων ςτίξθσ και θ υπερβολικι ποςότθτα κειμζνου ςε κάκε διαφάνεια, υπάρχει πικανότατα να οδθγιςουν ςε ςφγχυςθ και αμθχανία το ακροατιριο, να κουράςουν και να προκαλζςουν βαρεμάρα. Προκειμζνου να αποφφγετε τα λάκθ, είναι ςυνετό να ακολουκιςετε τα παρακάτω:

Δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιείται μακροςκελζσ

κείμενο που λίγοι κα διαβάςουν και κα κατανοιςουν

αλλά ςυνοπτικζσ, περιεκτικζσ και ξεκάκαρεσ προτάςεισ

που διεγείρουν τθν προςοχι του ακροατι και τον

βοθκάνε να ακολουκεί τθν παρουςίαςθ του ομιλθτι.

Page 6: Μελέτη διαφόρων εννοιών της Φυσικής με χρήση του PowerPoint

6 Χρήςη των Υπολογιςτών ςτην Εκπαίδευςη (ΜΑΘ-301) – Ομάδα 11

Πανεπιςτήμιο Κρήτησ – Τμήμα Φυςικήσ

Η χριςθ πινάκων και κουκίδων είναι αρκετά καλι μζκοδοσ για να αναλυκοφν τα δεδομζνα, αλλά ςυνικωσ γίνεται κατάχρθςθ αυτϊν με αποτζλεςμα να βγαίνει μια πολφ περίπλοκθ δομι με περιπτϊςεισ και υποπεριπτϊςεισ που δθμιουργοφν ςτον ακροατι αδυναμία κατανόθςθσ. Για αυτό το λόγο είναι καλό να αποφεφγονται και να χρθςιμοποιοφνται μόνο όταν είναι απαραίτθτα για να απαρικμιςουν ςθμεία.

Σο μζγεκοσ τθσ γραμματοςειράσ πρζπει να είναι το

ίδιο ςε όλο το κείμενο (εκτόσ των τίτλων, και όπου

αλλοφ χρειάηεται). Σο ελάχιςτο κακιερωμζνο

αποδεκτό μζγεκοσ για παρουςιάςεισ είναι το 16. Μια

παρουςίαςθ γραμμζνθ ςε 10 ι 12, κα αναγκάςει το

κοινό ςασ ςε... αςκιςεισ οράςεωσ, οπότε είναι

αυτονόθτο ότι πρζπει να τθν αποφφγετε.

Χρθςιμοποιιςετε με ςφνεςθ τισ υπογραμμίςεισ

λζξεων ι φράςεων ςτο ελάχιςτο δυνατό. Αν και θ

υπογράμμιςθ δίνει ζμφαςθ, ςτο PowerPoint δεν τθ

χρειάηεςτε. Οι λζξεισ και οι φράςεισ που ζχετε

ςυμπεριλάβει ςτθν παρουςίαςθ είναι θ ουςία τθσ

ομιλίασ ςασ. Αν κζλετε να δϊςετε ζμφαςθ ςε κάποια

λζξθ, χρωματίςτε τθ διαφορετικά από το υπόλοιπο

κείμενο. Είναι προτιμότερο για τθν καλαιςκθςία τθσ

παρουςίαςθσ.

Page 7: Μελέτη διαφόρων εννοιών της Φυσικής με χρήση του PowerPoint

7 Χρήςη των Υπολογιςτών ςτην Εκπαίδευςη (ΜΑΘ-301) – Ομάδα 11

Πανεπιςτήμιο Κρήτησ – Τμήμα Φυςικήσ

Η χριςθ επικεφαλίδων και υποκεφαλίδων δεν είναι “επιτακτικι” κακϊσ θ χριςθ τουσ μπορεί να λειτουργιςει περιοριςτικά ςε αυτά που προορίηονται για να ειπωκοφν. Ζτςι ςωςτό είναι να χρθςιμοποιοφ- νται μόνο όταν υπάρχει πραγματικό νόθμα ςε αυτζσ. Επίςθσ καλό είναι να μθν γράφονται πολφ μεγάλεσ επικεφαλίδεσ ςτισ διαφάνειεσ γιατί είναι κουραςτικζσ και ςυνικωσ δεν κα διαβαςτοφν από πολλοφσ.

Οι μακθματικοί τφποι καλό είναι να εμφανίηονται ςε λίγα ςθμεία με μια μικρι περιγραφι δίπλα τουσ. Αν είναι απαραίτθτο να γραφοφν πολλζσ μακθματικζσ παραςτάςεισ (πχ για να αποδειχκεί κάποιοσ τφποσ) , αυτό είναι καλό να γίνεται ςταδιακά ςτον πίνακα ι να δίνεται ςτθν ευχζρεια του μακθτι.

Χρθςιμοποιιςτε τα ςθμεία ςτίξθσ όπου χρειάηεται

ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ νεοελλθνικισ

γραμματικισ. Είναι λάκοσ να χρθςιμοποιείτε

ταυτόχρονα τρία καυμαςτικά (!!!) ι τρία ερωτθματικά

(;;;) για να δϊςετε ζμφαςθ.

Χρθςιμοποιείτε πάντοτε τθν ίδια γραμματοςειρά και χρθςιμοποιιςτε τθ ςτο ςφνολο τθσ παρουςία-

ςθσ. Για τθν δθμιουργία ζμφαςθσ μπορείτε με τθν ίδια γραμματοςειρά να εναλλάςςεται τα γράμματα

(Bolts,italics,…).

Page 8: Μελέτη διαφόρων εννοιών της Φυσικής με χρήση του PowerPoint

8 Χρήςη των Υπολογιςτών ςτην Εκπαίδευςη (ΜΑΘ-301) – Ομάδα 11

Πανεπιςτήμιο Κρήτησ – Τμήμα Φυςικήσ

Η χριςθ των πολυμζςων μπορεί να είναι πολφ ευεργετικι. Μια όμορφθ διαφάνεια οφείλει να περιζχει πολλά τζτοια ςυςτατικά χωρίσ βζβαια να φτάνει ςτθν υπερβολι . Μια φωτογραφεία, ζνα βίντεο ι ζνα διάγραμμα μπορεί να είναι ιδιαίτερα περιγραφικά και να βοθκιςουν τον μακθτι να κατανοιςει περιςςότερα με πιο ευχάριςτο και εφκολο τρόπο. Επιπροςκζτωσ ο τονιςμόσ ςυγκεκριμζνων ςθμείων με τθν προςκικθ εντυπωςιακϊν ιχων είναι μια αρκετά καλι πρακτικι για να διεγερκεί θ προςοχι των μακθτϊν. Είναι πολφ ςθμαντικό να χρθςιμοποι- οφνται εφςτοχα παραδείγματα για να επιτευχκεί αυτόσ ο ςτόχοσ διότι αυτά κα είναι που κα μείνουν ςτον ακροατι μετά από τθ διάλεξθ και να μθν υπάρχουν εικόνεσ απλά για να υπάρχουν.

Σο να χρθςιμοποιοφνται εφζ κίνθςθσ ςτισ διαλζξεισ ζχει μόνο νόθμα όταν πρζπει να τονιςτεί κάτι που δεν περιμζνει να δει ο μακθτισ (Μια φράςθ , μια εικόνα, ζνα βελάκι που υποδεικνφει κάτι). Δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται ςε κάκε διαφάνεια για κάκε περίπτωςθ γιατί δεν είναι διακοςμθτικό που υποδθλϊνει ότι κάποιοσ γνωρίηει να χειρίηεται καλά τον Η/Τ.

Ο μακθτισ κα πρζπει να ειςάγεται ςταδιακά από τθ μια διαφάνεια ςτθν άλλθ και ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να είναι ςίγουροσ ότι δεν υπάρχει γνωςτικό κενό. Για να γίνει αυτό κα μποροφςε να χρθςιμοποιιςει πικανόν κάποιεσ ερωτιςεισ.

Ομοιομορφία τθσ εικόνασ

Χρθςιμοποιιςτε το ίδιο φόντο ςε όλεσ τισ διαφάνειεσ.

Σο να χρθςιμοποιιςετε ςτθν παρουςίαςθ και άλλα

διαφορετικά φόντα είναι επικίνδυνο, που αν δεν

ςχεδιαςκεί καλά μπορεί να φζρει άςχθμο αποτζλεςμα.

Ενδεχομζνωσ, μια εναλλαγι φόντων να είναι κεμιτι

όταν κζλετε π.χ. να δείξετε μια κατάςταςθ του

παρελκόντοσ ςε ςφγκριςθ με το μζλλον. Οριςμζνοι

ςυνδυαςμοί φόντου και χρωμάτων κεωροφνται μθ

αποδεκτοί και καλό είναι να τουσ αποφεφγετε . Για

παράδειγμα, ςκοφρα γραφι ςε ςκοφρο φόντο κουράηει

και δυςκολεφει. Αντίςτοιχα, ζνα ανοιχτόχρωμο γράμμα

ι μια ςκιά χάνεται ςε ζνα επίςθσ ανοιχτόχρωμο φόντο.

Η χριςθ τθσ φράςθσ “ Μπορεί αυτοί που κάκεςτε πίςω

να μθν το βλζπετε αλλά εδϊ αναπαριςτάται..” ςθμαίνει

ότι θ διαφάνεια είναι αποτυχθμζνθ.

Page 9: Μελέτη διαφόρων εννοιών της Φυσικής με χρήση του PowerPoint

9 Χρήςη των Υπολογιςτών ςτην Εκπαίδευςη (ΜΑΘ-301) – Ομάδα 11

Πανεπιςτήμιο Κρήτησ – Τμήμα Φυςικήσ

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των χρωμάτων που κα περιλαμβά-

νεται ςε κάκε διαφάνεια δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τα

τρία. Η χριςθ λίγων χρωμάτων κα ςασ βοθκιςει να

αποφφγετε ζνα κακόγουςτο κζαμα ι μια κουραςτικι

διαφάνεια.

Η ικανότθτα να ςυνδυάηετε αρμονικά τα χρϊματα μεταξφ τουσ, με το φόντο και τθ ςκίαςθ, και γενικά θ διαχείριςθ

του εικαςτικοφ υλικοφ με ςτιλ και φανταςία δίνει μεγάλθ ζμφαςθ ςτθν παρουςίαςθ ςασ. τθν αρχι μπορείτε να

ακολουκείτε τισ προτάςεισ του προγράμματοσ μζςω τθσ χριςθσ κάποιου προτφπου του PowerPoint. Μπορείτε

να κάνετε όμωσ τουσ δικοφσ ςασ επιτυχθμζνουσ ςυνδυαςμοφσ.

Η πρακτικι άςκθςθ πριν από τθν παρουςίαςθ

ΠΠωωσσ κκαα γγίίννεειι θθ ««ππρρόόββαα»» ττθθσσ ππααρροουυςςίίααςςθθσσ

Κάποιοσ μπορεί να κάνει αρχικά τθν παρουςίαςθ μπροςτά ςε ζνα ενδεικτικό ακροατιριο που κα αποτελείται κατά προτίμθςθ από ποικίλεσ προςωπικότθτεσ (Π.χ. μερικοφσ ςυναδζλφουσ ςχετικοφσ με το κζμα και κάποιουσ φίλουσ που δεν ζχουν ςχζςθ με το κζμα) ϊςτε να πάρει διάφορεσ απόψεισ. Εναλλακτικά κα μποροφςε να τθν γράψει ςε βίντεο να τθν παρακολουκιςει και να βγάλει ςυμπζραςμα.

Κατά προτίμθςθ μία πρόβα (ειδικά όταν ο χϊροσ είναι άγνωςτοσ) κα πρζπει να γίνεται μζςα ςτον χϊρο τθσ παρουςίαςθσ κακϊσ πολλά πράγματα μποροφν να μθν γίνουν όπωσ αναμζνεται που ενδζχεται να ζχουν να κάνουν με τα εξισ:

Ο υπολογιςτισ που κα χρθςιμοποιιςετε να μθν περιζχει όλα τα προγράμματα που απαιτοφνται (Π.χ. το JRE για να τρζξει ζνα ζνα εικονικό πείραμα ςε Java ι να μθν υπάρχει το codec ενόσ βίντεο).

Να μθν παρζχεται το απαιτοφμενο hardware (πχ θχεία για να αναπαραχκεί κάποιοσ ιχοσ που χρειάηεται να μπορεί ακουςτεί ςε όλθ θ τάξθ)

Να μθν είναι ςωςτόσ ο φωτιςμόσ οπότε να μθν φαίνεται ςωςτά θ οκόνθ . Σζλοσ όταν μεταφζρεται ςε άλλο υπολογιςτι θ παρουςίαςθ πρζπει να διαςφαλίηεται ότι

όλεσ οι διαφάνειεσ λειτουργοφν ςωςτά και το ότι δεν ζχουν γίνει κάποια λάκθ κατά τθ μεταφορά. (Π.χ. όταν μεταφζρονται παρουςιάςεισ που περιζχουν βίντεο, εκείνο δεν μεταφζρεται αυτόματα με το υπόλοιπο αρχείο PowerPoint. Για αυτό το λόγο εκείνο πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται ςε ςχετικι διαδρομι με τα άλλα αρχεία)

Page 10: Μελέτη διαφόρων εννοιών της Φυσικής με χρήση του PowerPoint

10 Χρήςη των Υπολογιςτών ςτην Εκπαίδευςη (ΜΑΘ-301) – Ομάδα 11

Πανεπιςτήμιο Κρήτησ – Τμήμα Φυςικήσ

Η παρουςίαςθ

ε αυτι τθ φάςθ κα αναφερκοφν κάποια υποκειμενικά κζματα που το αν κα εφαρμοςτοφν ι όχι εξαρτάται από τον χαρακτιρα και το ςτυλ διδαςκαλίασ που κζλει να εφαρμόςει ο εκπαιδευτικόσ:

Όταν χρθςιμοποιείται βιντεοπροβολζασ το κοινό ζχει μια τάςθ να ςυγκεντρϊνεται ςτθν οκόνθ του και όχι ςτθν εικόνα του ειςθγθτι, ςυνεπϊσ αυτόσ κα πρζπει να είναι ιδιαίτερα εκφραςτικόσ ςτισ κινιςεισ του ςϊματοσ και του προςϊπου του και να μιλάει δυνατά και κακαρά ϊςτε να τραβάει τθν προςοχι του ακροατι και να τον κάνει να ενδιαφζρεται για τθ δουλειά του. Αυτζσ γίνονται πρζπει να είναι ελεγχόμενεσ.

Πρζπει να μθν τον κρφβουν άλλα αντικείμενα που βρίςκονται μζςα ςτον χϊρο τθσ παρουςίαςθσ και πρζπει να γυρνάει τθν πλάτθ όςο το δυνατόν λιγότερο ςτουσ μακθτζσ διότι αυτοί χάνουν τθν προςοχι τουσ από το πρόςωπο του.

Δεδομζνου ότι ο χρόνοσ μιασ παρουςίαςθσ είναι κακοριςμζνοσ, κα πρζπει να φροντίςει να γίνονται όςο το δυνατόν λιγότερεσ διακοπζσ.

Δεν κα πρζπει να επιδεικνφει τον εαυτό του και τισ ικανότθτεσ του ςτουσ μακθτζσ.

ΒΒοοθθκκιιμμαατταα γγιιαα ττθθνν ππααρροουυςςίίααςςθθ PPoowweerrPPooiinntt

Η χριςθ laser pointer μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευεργετικι όταν απαιτείται να επιςθμανκεί

κάτι ςυγκεκριμζνο ςτθν οκόνθ. Μερικζσ ειδικζσ ςυςκευζσ και κινθτά τθλζφωνα δίνουν τθν δυνατότθτα να γίνεται εναλλαγι

διαφανειϊν χωρίσ ο ομιλθτισ να χρειάηεται να είναι κοντά ςτον υπολογιςτι. Μια καλι πρακτικι είναι θ διανομι ςτο ακροατιριο φφλλων με εικονίδια των διαφανειϊν που

πρόκειται να προβλθκοφν προκειμζνου αυτό να κρατάει ςθμειϊςεισ κάτω από κάκε κάδρο. Σο Microsoft Power Point δίνει τθν δυνατότθτα ςτον ομιλθτι να κρατάει ςθμειϊςεισ για κάκε

διαφάνεια που δεν είναι ορατζσ ςτο κοινό και αλλάηουν κάκε φορά που προχωράει θ ροι τθσ παρουςίαςθσ.

Μετά τθν παρουςίαςθ ο κακθγθτισ μπορεί να ανεβάςει τισ ςθμειϊςεισ ςτο internet για να είναι προςβάςιμεσ από όλουσ. Μια υπθρεςία που παρζχεται ςτο internet για αυτό το ςκοπό είναι θ www.slideshare.com όπου οι επιςκζπτεσ μποροφν να δουν τισ διαφάνειεσ αυτζσ online ι να τισ κατεβάςει.

Πρακτικά παραδείγματα χριςθσ του PowerPoint ςτθν διδακτικι τθσ Φυςικισ

ΗΗ χχρριιςςθθ δδιιααφφααννεειιϊϊνν ςςττθθ δδιιδδααςςκκααλλεείίαα ττθθσσ ΦΦυυςςιικκιισσ

Οι διαφάνειεσ είναι ζνασ άλλοσ απλόσ τρόποσ να παρουςιάηεται ζνα φαινόμενο ςταδιακά. Σο πλεονζκτθμα είναι ότι ο δθμιουργόσ μπορεί εφκολα να ρυκμίςει απευκείασ από το power point το πόςο γριγορα κα εναλλάςςονται οι διαφάνειεσ και το ποια κα είναι θ δομι τουσ κάκε ςτιγμι. Παρακάτω βλζπουμε το παράδειγμα διαφανειϊν που αναπαριςτοφν μιασ πυρθνικι ςχάςθ.

Page 11: Μελέτη διαφόρων εννοιών της Φυσικής με χρήση του PowerPoint

11 Χρήςη των Υπολογιςτών ςτην Εκπαίδευςη (ΜΑΘ-301) – Ομάδα 11

Πανεπιςτήμιο Κρήτησ – Τμήμα Φυςικήσ

ΧΧρριιςςθθ ττοουυ PPoowweerrPPooiinntt μμεε εειιςςααγγωωγγιι vviiddeeoo

Σο βίντεο ςτθν παρουςίαςθ μπορεί να βοθκιςει τθν καλφτερθ παρουςίαςθ κεμάτων φυςικισ. θμεία όπου μπορεί να γίνει θ χριςθ βίντεο, είναι:

Με χριςθ cartoon γίνεται μια πιο ευχάριςτθ παρουςίαςθ, θ οποία κουράηει λιγότερο το ακροατιριο. τα cartoon βλζπεισ το φαινόμενο από μια διαφορετικι οπτικι γωνία και με χριςθ χιοφμορ.

Eureka! Episode 1: http://www.youtube.com/watch?v=by-7kkAu2Pg&feature=PlayList&p=16AC54ADCC4C8DA6&index=15

Μποροφν να παρουςιαςτοφν διαγράμματα που είναι δφςκολο να ςχεδιαςτοφν και ζχει ςθμαςία θ οποιαδιποτε λεπτομζρεια. Με τθ βοικεια του υπολογιςτι μπορείσ να είςαι ςίγουροσ ότι ζχει γίνει ςωςτά το ςχιμα και δεν χάνεισ χρόνο από τθ διάλεξθ.

Παρουςίαςθ 10θσ διάςταςθσ: http://www.youtube.com/watch?v=qU1fixMAObI

Δίνει τθ δυνατότθτα ςτο ακροατιριο να παρακολουκιςει πειράματα τα οποία δεν κα μποροφςαν να γίνουν από τον κακθγθτι είτε επειδι είναι αρκετά πολφπλοκα, είτε επειδι χρειάηονται εξειδικευμζνα μθχανιματα ι γενικά αντικείμενα τα οποία είναι δφςκολο να βρεκοφν, είτε επειδι το πείραμα είναι ιδεατό.

Κβαντομθχανικι- δυιςμόσ τθσ φλθσ- ιδεατό πείραμα: http://www.youtube.com/watch?v=H3_T6XCpRvA&feature=related Υγρό άηωτο-υπεραγωγόσ: http://www.youtube.com/watch?v=c3asSdngzLs

Page 12: Μελέτη διαφόρων εννοιών της Φυσικής με χρήση του PowerPoint

12 Χρήςη των Υπολογιςτών ςτην Εκπαίδευςη (ΜΑΘ-301) – Ομάδα 11

Πανεπιςτήμιο Κρήτησ – Τμήμα Φυςικήσ

Ακόμα θ κάμερα μπορεί να ειςαχκεί ςτο εςωτερικό ενόσ μθχανιματοσ. Με αυτό τον τρόπο οι ακροατζσ μποροφν να δουν τθ λειτουργία ενόσ μθχανιςμοφ, τον οποίο κα ιταν αδφνατο να δοφνε λόγω του ότι είναι κλειςμζνο μζςα ςτθ μθχανι, ι να δοφνε φαινόμενα τα οποία κα ιταν αδφνατο να δοφνε αφοφ κα τουσ ζκετε ςε κίνδυνο.

Εςωτερικό αντιδραςτιρα ςφντθξθσ: http://www.youtube.com/watch?v=kJByF-yTfvE&feature=related

Μποροφν να παρουςιαςτοφν πειράματα που διεξάγονται με πολφ αργό ρυκμό ςε μικρό χρόνο ϊςτε να μποροφν να φανοφν τα αποτελζςματα του ςτο ςφντομο χρόνο.

Εκκρεμζσ Foucault http://www.youtube.com/watch?v=wlhHWYKswik

Από το βίντεο μποροφν να ακουςτοφν και οι απόψεισ διαφόρων επιςτθμόνων, οι οποίοι δεν κα μποροφςαν να είναι ςτθν παρουςίαςθ, πάνω ςτο κζμα που ςυηθτιζται.

ΧΧρριιςςθθ ττοουυ PPoowweerrPPooiinntt μμεε εειιςςααγγωωγγιι μμιικκρροοεεφφααρρμμοογγϊϊνν

To Power Point δίνει τθν δυνατότθτα να ειςαχκοφν διάφορεσ μικροεφαρμογζσ όπωσ java applets ι μικροεφαρμογζσ flash.

Με τισ μικροεφαρμογζσ ζχουμε τθ δυνατότθτα να ρυκμίηουμε τισ παραμζτρουσ, οποιαδιποτε ςτιγμι, με ακρίβεια, ϊςτε να παρατθριςουμε τι κα ςυμβεί.

Κεκλιμζνο επίπεδο: http://www.flashkit.com/movies/Scripting/Physics/Inclined-Achyut_V-11684/index.php

Page 13: Μελέτη διαφόρων εννοιών της Φυσικής με χρήση του PowerPoint

13 Χρήςη των Υπολογιςτών ςτην Εκπαίδευςη (ΜΑΘ-301) – Ομάδα 11

Πανεπιςτήμιο Κρήτησ – Τμήμα Φυςικήσ

Όπωσ και το βίντεο, μασ δίνουν τθ δυνατότθτα να πραγματοποιιςουμε πειράματα που κα ιταν αδφνατο να γίνουν ςτθν τάξθ. Η διαφορά από τα βίντεο είναι ότι μποροφμε να επιδράςουμε ςτο πείραμα όπωσ κζλουμε, αλλά κα χρειαςτοφμε περιςςότερθ προςπάκεια για να πειςκεί ο ακροατισ ότι αυτό που του παρουςιάηεται ςτθν οκόνθ είναι αυτό που γίνεται ςτθν πραγματικό- τθτα.

Πείραμα Michelson – Morley: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/flashlets/mmexpt6.htm

ΧΧρριιςςθθ ττοουυ PPoowweerrPPooiinntt μμεε εειιςςααγγωωγγιι εειικκόόννωωνν

Όπωσ προαναφζρκθκε, θ χριςθ των εικόνων κα πρζπει να εφςτοχθ και κα πρζπει να χρθςιμοποιοφ- νται τζτοιεσ που να ικανοποιοφν τουσ παιδαγωγικοφσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί ωσ προσ τθν κατανόθςθ τθσ φυςικισ ζννοιασ. Για αυτό το λόγο ςτο Internet προςφζρονται ανάλογεσ υπθρεςίεσ που παρζχουν τζτοιεσ εικόνεσ. Αναηιτθςθ του λιμματοσ gravity:

ε περίπτωςθ που χρειαηόμαςτε εικόνεσ που δείχνουν τθν εφαρμογι τθσ Φυςικισ ςτθ κακθμερινότθτα και όχι «αυςτθρά» ςχιματα, επιλζ- γουμε εικόνεσ από τθν κακθμερινι ηωι και ίςωσ με κάποια δόςθ χιοφμορ. Παραδείγματοσ χάρθ, θ παραπάνω φωτογραφία απότελεί μζροσ μιασ κοινόχρθςτθσ ςυλλογισ

ε περίπτωςθ που χρειαηόμαςτε εικόνεσ που να δείχνουν περις- ςότερο τθν φυςικι ςθμαςία των πραγμάτων και να είναι πιο αυςτθρζσ, επιλζγουμε υλικό που δεν είναι εντυπωςιακό (εφζ ι ζντονθ γραφικι απεικόνιςθ), αλλά εικόνεσ που δίνουν με ακρίβεια τι ςυμβαίνει. Παραδεί-

Page 14: Μελέτη διαφόρων εννοιών της Φυσικής με χρήση του PowerPoint

14 Χρήςη των Υπολογιςτών ςτην Εκπαίδευςη (ΜΑΘ-301) – Ομάδα 11

Πανεπιςτήμιο Κρήτησ – Τμήμα Φυςικήσ

Η εφαρμογι των παραπάνω ςτο PowerPoint

ΧΧρριιςςθθ ττωωνν tteemmppllaatteess γγιιαα ττθθνν δδθθμμιιοουυρργγίίαα ππααρροουυςςίίααςςθθσσ

Προκειμζνου να γίνει εφικτι μια παρουςίαςθ ςε powerpoint, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ χριςθ των templates (προτφπων). Με τθν βοικεια των templates, κακίςταται δυνατι θ ςωςτι οργάνωςθ και παράκεςθ του υλικοφ που πρόκειται να παρουςιαςτεί. Σα «πρότυπα», όπωσ μεταφράηονται ςτθν ελλθνικι, είναι κοινζσ διαφάνειεσ με το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ότι περιζχουν

εξ αρχισ πεδία ειςαγωγισ κειμζνου, εικόνασ και γενικά multimedia. Προσ κατανόθςθ των παραπάνω, παρατίκενται πιο κάτω οι τζςςερισ πρϊτεσ διαφάνειεσ μιασ παρουςίαςθσ με κζμα «Η Κβαντομθχανικι – Βαςικζσ Αρχζσ». τθν πρϊτθ διαφάνεια, δθλ. το «εξϊφυλλο» τθσ παρουςίαςθσ, το πεδίο που περιζχει τον μεγάλο τίτλο, κακϊσ και αυτό που περιζχει τον αντίςτοιχο μικρό, είναι εξ αρχισ τοποκετθμζνα κατά τθν επιλογι του ςυγκεκριμζνου template. Ζτςι, δεν μζνει παρά να

ςυμπλθρωκοφν ο βαςικόσ και ο δευτερεφον τίτλοσ τθσ διαφάνειασ, με απλι πλθκτρολόγθςθ κειμζνου, χωρίσ επιπλζον τεχνικζσ παρεμβάςεισ.

Ομοίωσ και ςτθν δεφτερθ διαφάνεια, επιλζγεται το κατάλλθλο template, ϊςτε να είναι δυνατι θ χριςθ ενόσ κεντρικοφ τίτλου και δφο δευτερευόντων μαηί με τα αντίςτοιχα πλαίςια ειςαγωγισ plain text (απλοφ κειμζνου). τισ επζμενεσ διαφάνειεσ που ακολουκοφν (3θ, 4θ), το ενδιαφζρον ςχετικά με τθν χριςθ templates, κορυφϊνεται. Ενϊ προθγουμζνωσ ειςάγονταν απλό κείμενο ι κφριοι τίτλοι, τϊρα είναι εφικτι θ άμεςθ ειςαγωγι εικόνασ ι ακόμθ και video, αφοφ το κατάλλθλο πλαίςιο ιδθ υπάρχει χάρισ ςτο template.

εικόνων που ζχουν διακζςει χρι- ςτεσ του Internet ςτθν ιςτοςελίδα www.flickr.com.

γματοσ χάρθ, θ παραπάνω εικόνα αποτελεί τμιμα τθσ ςυλλογισ που διατίκεται ςτθν ιςτοςελίδα http://wikipremed.com/. Η τε- λευταία, περιζχει ςχιματα φυςι- κισ πολλϊν ειδϊν τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν δωρεάν με άδεια GNU.

Page 15: Μελέτη διαφόρων εννοιών της Φυσικής με χρήση του PowerPoint

15 Χρήςη των Υπολογιςτών ςτην Εκπαίδευςη (ΜΑΘ-301) – Ομάδα 11

Πανεπιςτήμιο Κρήτησ – Τμήμα Φυςικήσ

Η Φυςικι, ωσ επιςτιμθ απαιτεί ςχθματικι περιγραφι των φαινομζνων τθσ, ϊςτε να εμπεδωκεί θ ςυναρτθςιακι ςχζςθ μεταξφ των μεγεκϊν που μελετϊνται. Ζτςι, διαγράμματα ςυναρτιςεων ι ςθμείων από πειραματικι διαδικαςία, φωτογραφίεσ πειραματικϊν διατάξεων και κινοφμενθ εικόνα που αφορά είτε αναπαράςταςθ πειραματικισ διαδικαςίασ είτε real video, κρίνονται αναγκαία ωσ προσ τθν ςυμμετοχι τουσ ςε μία παρουςίαςθ PowerPoint. Παρακάτω, ακολουκοφν βαςικζσ οδθγίεσ ςχετικά με τον τρόπο ειςαγωγισ multimedia ςε παρουςιάςεισ που καταςκευάηονται με το λογιςμικό PowerPoint 2007, τθσ ςουίτασ γραφείου Microsoft Office 2007 Enterprise:

ΕΕιιςςάάγγοονντταασσ εειικκόόνναα ςςεε δδιιααφφάάννεειιαα PPoowweerrPPooiinntt

Πολφ απλά, ςε περιβάλλον PowerPoint 2007, από τθν καρτζλα «Insert», κάντε κλικ ςτθν επιλογι «Pictures». Αναηθτιςτε το κατάλλθλο αρχείο εικόνασ ςτο παράκυρο του Windows Explorer που εμφανίηεται και τζλοσ κλικ ςτο «Open». Αφοφ εμφανιςτεί θ εικόνα ςτθν επικυμθτι διαφάνεια, φροντίςτε να τθν τροποποιιςετε κατάλλθλα ωσ προσ το ςχιμα (Με τθν βοικεια του ποντικιοφ, πιάνοντασ τισ άκρεσ τθσ εικόνασ), τθν φωτεινότθτα ι τθν αντίκεςθ (Δεξί κλικ ςτθν εικόνα -> Properties), τθν ευρφτερθ κζςθ τθσ ςτθν διαφάνεια (Κάνοντασ παρατεταμζνο κλικ πάνω ςτθν εικόνα και μεταφζροντασ τον δείκτθ του ποντικιοφ) κλπ.

Page 16: Μελέτη διαφόρων εννοιών της Φυσικής με χρήση του PowerPoint

16 Χρήςη των Υπολογιςτών ςτην Εκπαίδευςη (ΜΑΘ-301) – Ομάδα 11

Πανεπιςτήμιο Κρήτησ – Τμήμα Φυςικήσ

ΕΕιιςςάάγγοονντταασσ ιιχχοο ςςεε δδιιααφφάάννεειιαα PPoowweerrPPooiinntt

Ομοίωσ με τθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, από τθν καρτζλα «Insert», κάντε κλικ ςτθν επιλογι «Sound». Αναλόγωσ τθν πθγι του ιχου που κζλετε να ειςάγετε, κάντε τθν αντίςτοιχθ επιλογι από το μενοφ που εμφανίηεται. υνικωσ, θ πθγι ιχου είναι ζνα ιδθ υπάρχον αρχείο, οπότε απλά το αναηθτοφμε από το παράκυρο Windows Explorer που εμφανίηεται και κάνουμε κλικ «Open». Για να εκτελζςετε το αρχείο ιχου, απλά κάντε 2πλό κλικ ςτο εικονίδιο του μεγαφϊνου που εμφανίηεται ςτθν διαφάνεια ( ).

Παρόλα αυτά, παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον θ δυνατότθτα προςωπικισ θχογράφθςθσ με ςκοπό τθν οπτικοακουςτικι μορφι του εμφανιηόμενου ςτθν διαφάνεια κειμζνου. Ζτςι, επιλζγοντασ τθν δυνατότθτα «Record Sound», μπορείτε να θχογραφιςετε τθν ανάγνωςθ του περιεχόμενου κειμζνου με τθν βοικεια τθσ εφαρμογισ που εμφανίηεται (βλ. παρακάτω εικόνα). Για να εκτελζςετε το αρχείο ιχου, απλά κάντε κλικ ςτο εικονίδιο του μεγαφϊνου που εμφανίηεται ςτθν διαφάνεια, κατά τθν διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ. ( ).

Page 17: Μελέτη διαφόρων εννοιών της Φυσικής με χρήση του PowerPoint

17 Χρήςη των Υπολογιςτών ςτην Εκπαίδευςη (ΜΑΘ-301) – Ομάδα 11

Πανεπιςτήμιο Κρήτησ – Τμήμα Φυςικήσ

ΕΕιιςςάάγγοονντταασσ vviiddeeoo ςςεε δδιιααφφάάννεειιαα PPoowweerrPPooiinntt

Ομοίωσ με τθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, από τθν καρτζλα «Insert», κάντε κλικ ςτθν επιλογι «Video». Αναηθτιςτε το κατάλλθλο αρχείο εικόνασ ςτο παράκυρο του Windows Explorer που εμφανίηεται και τζλοσ κλικ ςτο «Open». Η διαχείριςθ ενόσ τζτοιου αρχείου ςε διαφάνεια PowerPoint είναι απλι, κακϊσ, κατά πρϊτθ φάςθ εμφανίηεται μια εικόνα, που ςτθν ουςία αποτελεί το πρϊτο καρζ του video που ειςάγατε. Σθν εικόνα αυτι μπορείτε να τθν μεταφζρετε ςτο επίπεδο τθσ διαφάνειασ κακϊσ όμωσ και να αυξομειϊςετε το μζγεκοσ τθσ, με τρόπο αντίςτοιχο αυτόν των κανονικϊν αρχείων εικόνασ. Ζτςι, επιλζγετε ςε ποιο ςθμείο τθσ διαφάνειασ κα αναπαραχκεί το αρχείο video κακϊσ και τισ διαςτάςεισ του. Η αναπαραγωγι video, είτε κα γίνεται αυτόματα, κακϊσ «τρζχει» θ παρουςίαςθ, είτε με κλικ πάνω ςτθν παγωμζνθ εικόνα.

Page 18: Μελέτη διαφόρων εννοιών της Φυσικής με χρήση του PowerPoint

18 Χρήςη των Υπολογιςτών ςτην Εκπαίδευςη (ΜΑΘ-301) – Ομάδα 11

Πανεπιςτήμιο Κρήτησ – Τμήμα Φυςικήσ

ΔΔθθμμιιοουυρργγίίαα ςςθθμμεειιϊϊςςεεωωνν αακκρροοααττθθρρίίοουυ ςςττοο PPoowweerrPPooiinntt

κόπιμο είναι πριν από κάκε παρουςίαςθ να μοιράηονται ςτουσ μακθτζσ αντίγραφα των διαφανειϊν για να μποροφν να κρατάν ότι τυχϊν ςθμειϊςεισ πάνω ςε αυτζσ ςχετικά με το μάκθμα. Για να γίνει αυτό κα πρζπει αφοφ δθμιουργθκοφν οι διαφάνειεσ ο χριςτθσ να κάνει κλικ ςτθν εκτφπωςθ και να επιλζξει από το μενοφ Print What το handouts. Για να εκτυπωκεί θ ςελίδα ςτθ μορφι (2) Θα πρζπει να δθλωκεί ότι κζλουμε να εκτυπϊνουμε 3 διαφάνειεσ ανά ςελίδα ενϊ για να εκτυπωκεί θ μορφι (3) απαιτείται να δθλωκεί ότι κζλουμε να τυπϊνουμε 6 διαφάνειεσ ανα ςελίδα.

Page 19: Μελέτη διαφόρων εννοιών της Φυσικής με χρήση του PowerPoint

19 Χρήςη των Υπολογιςτών ςτην Εκπαίδευςη (ΜΑΘ-301) – Ομάδα 11

Πανεπιςτήμιο Κρήτησ – Τμήμα Φυςικήσ

ΔΔθθμμιιοουυρργγίίαα ςςθθμμεειιϊϊςςεεωωνν ππρροοςςααρρμμοοςςμμζζννθθσσ ππααρροουυςςίίααςςθθσσ γγιιαα ττοονν εειιςςθθγγθθττιι

Σο PowerPoint δίνει τθν δυνατότθτα να ζχει διαφορετικι παρουςίαςθ ο ειςθγθτισ και διαφορετικι το κοινό. Αυτό εξυπθρετεί ςτο να ζχει ο κακθγθτισ μπροςτά του κάποιεσ ςθμειϊςεισ που δεν ζχει το κοινό. Για να γίνει αυτό κα πρζπει : Να ανοιχκεί το μενοφ SlideShow και μετά το Set Up Show. Στη ςυνζχεια να γίνει κλικ ςτο Show Presenter View. Αφοφ εμφανιςτεί το μενοφ Display Properties πρζπει να γίνει δεξί κλικ ςτο νοφμερο 2 αφοφ

ζχει ςυνδεθεί ο βιντεοπροβολζασ και να επιλεχθεί το attach. Με το ok θα εμφανιςτεί ξανά το μενοφ Show Presenter View, Present the Slide on (Monitor 2) . Τζλοσ όταν γίνει η παρουςίαςη (F5) θα φαίνονται όλα όπωσ ςτην πρώτη εικόνα.

Βιβλιογραφία

Βιβλία:

(1) Πρακτικά 2ου Θερινοφ Πανεπιςτθμίου ανοιχτισ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ Ρζκυμνο 2006,

Καλογιαννάκθσ Μιχαιλ.

Web sites: (2) http://www.kumc.edu/SAH/OTEd/jradel/effective.html (3) http://www.ece.wisc.edu/~kati/PresentationGuide.ppt (4) http://www.youtube.com/ (5) http://www.flickr.com/ (6) http://www.tpe.gr/ (7) http://www.circe.be/content/view/83/332/lang,gr/ (8) http://www.dapontes.gr/