ΒΑΝΑ ΣΣΥΡΤΤΟΟΥ ΕΕΛΑΑΣΣΤΙΚΗΣ ΕΕΜΜΦΡΑΞΗΗΣ Φ AASS · 2019. 6....

of 8 /8
ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ AS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μέγεθος: DN50 - DN600 Πίεση λειτουργίας: ΡΝ10, ΡΝ16 , PN25 Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 o C ως +80 o C Διάτρηση φλαντζών: ΕΝ1092-2 Πρότυπα κατασκευής: EN 1074-1, EN 1074-2, EN1171 Πρότυπο δοκιμής: ΕΝ 12266-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βάνες σύρτου με ελαστική έμφραξη μη ανυψούμενου βάκτρου. Εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα με τρία O-ring στεγανοποίησης στον άξονα Χωρίς διαρροές και ομαλή ροή με ελάχιστες απώλειες καθώς ο σύρτης ελευθερώνει ολόκληρη την ονομαστική διατομή της βάνας. Η βάνα είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε να μην συγκρατεί φερτές ουσίες εξασφαλίζοντας ομαλή ροή του νερού Είναι δυνατή η αποσυναρμολόγηση τους χωρίς την απομάκρυνση του σώματος από την θέση σύνδεσης. Η σήμανση της βάνας γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 19 πάνω στο χυτό και πάνω σε αυτοκόλλητη ετικέτα μεγάλης αντοχής. Τα ελαστικά της βάνας που έρχονται σε επαφή με το νερό είναι κατασκευασμένα από ελαστικό ΕPDM ΕΝ681-1 κατάλληλο για πόσιμο νερό με πιστοποίηση WRAS. ΒΑΦΗ Η βαφή είναι εποξειδική ηλεκτροστατική μπλε πιστοποιημένη από τη WRAS για πόσιμο νερό πάχους τουλάχιστον 250μm εξωτερικά & εσωτερικά. Η βαφή εφαρμόζεται αφού πρώτα προηγηθεί αμμοβολή των επιφανειών κατά ΙSO 12944-4 SAE 2 /SA 2.5. Η διαδικασία βαφής γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ14901. ΔΟΚΙΜΕΣ Ελέγχονται αυστηρά σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, δοκιμάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12266-1&2. Πιστοποιούνται με πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών EN10204-2004 στα δοκιμαστήρια της GEMAK. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, συστήματα πυρόσβεσης ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΟΝΑ Η απόλυτη στεγανότητα εξασφαλίζεται με τρία O-ring στεγανοποίησης στον άξονα ΜΗΚΟΣ ΒΑΝΑΣ Το μήκος είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΝ558-1 σειρά 14 (μικρού μήκους) & σειρά 15 (μεγάλου μήκους) ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΝΑΣ Το κλείσιμο της βάνας γίνεται δεξιόστροφα με τιμόνι ή κώνο χειρισμού, καθώς και με κατάλληλες προεκτάσεις, όταν πρόκειται για υπόγεια τοποθέτηση ή βαθιά φρεάτια. Η βάνα επιδέχεται την τοποθέτηση μειωτήρα ή ηλεκτροκινητήρα με την προσθήκη ειδικής κεφαλής κατά ISO 5210:2001

Embed Size (px)

Transcript of ΒΑΝΑ ΣΣΥΡΤΤΟΟΥ ΕΕΛΑΑΣΣΤΙΚΗΣ ΕΕΜΜΦΡΑΞΗΗΣ Φ AASS · 2019. 6....

 • ΒΒΑΑΝΝΑΑ ΣΣΥΥΡΡΤΤΟΟΥΥ ΕΕΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΕΜΜΦΦΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ AASS

  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΑΑ ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ

  Μέγεθος: DN50 - DN600

  Πίεση λειτουργίας: ΡΝ10, ΡΝ16 , PN25

  Θερμοκρασία λειτουργίας: 0oC ως +80 oC

  Διάτρηση φλαντζών: ΕΝ1092-2

  Πρότυπα κατασκευής: EN 1074-1, EN 1074-2, EN1171

  Πρότυπο δοκιμής: ΕΝ 12266-1

  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ • Βάνες σύρτου με ελαστική έμφραξη μη ανυψούμενου βάκτρου.

  • Εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα με τρία O-ring στεγανοποίησης στον

  άξονα

  • Χωρίς διαρροές και ομαλή ροή με ελάχιστες απώλειες καθώς ο σύρτης

  ελευθερώνει ολόκληρη την ονομαστική διατομή της βάνας.

  • Η βάνα είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε να μην συγκρατεί φερτές ουσίες

  εξασφαλίζοντας ομαλή ροή του νερού

  • Είναι δυνατή η αποσυναρμολόγηση τους χωρίς την απομάκρυνση του

  σώματος από την θέση σύνδεσης.

  • Η σήμανση της βάνας γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 19 πάνω στο

  χυτό και πάνω σε αυτοκόλλητη ετικέτα μεγάλης αντοχής.

  • Τα ελαστικά της βάνας που έρχονται σε επαφή με το νερό είναι

  κατασκευασμένα από ελαστικό ΕPDM ΕΝ681-1 κατάλληλο για πόσιμο

  νερό με πιστοποίηση WRAS.

  ΒΒΑΑΦΦΗΗ Η βαφή είναι εποξειδική ηλεκτροστατική μπλε πιστοποιημένη από τη WRAS

  για πόσιμο νερό πάχους τουλάχιστον 250μm εξωτερικά & εσωτερικά. Η βαφή

  εφαρμόζεται αφού πρώτα προηγηθεί αμμοβολή των επιφανειών κατά ΙSO

  12944-4 SAE 2 /SA 2.5. Η διαδικασία βαφής γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο

  ΕΝ14901.

  ΔΔΟΟΚΚΙΙΜΜΕΕΣΣ Ελέγχονται αυστηρά σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας,

  δοκιμάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12266-1&2. Πιστοποιούνται με

  πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών EN10204-2004 στα δοκιμαστήρια της

  GEMAK.

  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΕΕΣΣ Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, συστήματα πυρόσβεσης

  ΣΣΤΤΕΕΓΓΑΑΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑ Η απόλυτη στεγανότητα εξασφαλίζεται με τρία O-ring στεγανοποίησης στον

  άξονα

  ΜΜΗΗΚΚΟΟΣΣ ΒΒΑΑΝΝΑΑΣΣ Το μήκος είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΝ558-1 σειρά 14 (μικρού μήκους)

  & σειρά 15 (μεγάλου μήκους)

  ΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ ΒΒΑΑΝΝΑΑΣΣ Το κλείσιμο της βάνας γίνεται δεξιόστροφα με τιμόνι ή κώνο χειρισμού, καθώς και με κατάλληλες προεκτάσεις, όταν πρόκειται για υπόγεια

  τοποθέτηση ή βαθιά φρεάτια.

  Η βάνα επιδέχεται την τοποθέτηση μειωτήρα ή ηλεκτροκινητήρα με την προσθήκη ειδικής κεφαλής κατά ISO 5210:2001

  TOSHIBA12472xxA-2 1/8

  dserfiotisTypewritten TextCHRYSSAFIDIS S.A./ ATHENS: 3 AGRINIOU STR, TAVROS - (+30) 210 4836315-20 / THESSALONIKI: DA12A STR, OT32, BIPE SINDOU - (+30) 2310 754681-4 / www.chryssafidis.com / [email protected]

 • ΒΒΑΑΝΝΑΑ ΣΣΥΥΡΡΤΤΟΟΥΥ ΕΕΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΕΜΜΦΦΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ AASS

  TTOOMMHH KKAAII ΥΥΛΛΙΙΚΚΑΑ ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗΣΣ

  ΔΔΙΙΑΑΤΤΟΟΜΜΕΕΣΣ DDNN5500 ––DDNN330000

  ΔΔ

  ΔΔΙΙΑΑΤΤΟΟΜΜΕΕΣΣ DDNN335500 ––DDNN660000

  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ ΥΥΛΛΙΙΚΚΟΟ 11 ΣΣώώμμαα ΕΕλλααττόόςς χχυυττοοσσίίδδηηρροοςς GGGGGG5500 EENN11556633 ((GGJJSS--550000))

  22 ΣΣύύρρττηηςς ΕΕλλααττόόςς χχυυττοοσσίίδδηηρροοςς GGGGGG5500 EENN11556633 ((GGJJSS--550000))

  μμεε εεππιικκάάλλυυψψηη εελλαασσττιικκοούύ EEPPDDMM ΕΕΝΝ668811--11

  33 Φλάντζα στεγαν/σης EEPPDDMM EENN668811--11

  44 ΆΆξξοοννααςς AAIISSII 442200 XX2200CCrr1133

  55 ΚΚάάλλυυμμμμαα ΕΕλλααττόόςς χχυυττοοσσίίδδηηρροοςς GGGGGG5500 EENN11556633 ((GGJJSS--550000))

  66 ΚΚοουυζζιιννέέττοο ΟΟρρεείίχχααλλκκοοςς EENN1122116677

  77 ΚΚοουυζζιιννέέττοο ΟΟρρεείίχχααλλκκοοςς EENN1122116677

  88 ΤΤιιμμόόννιι ΧΧάάλλυυββααςς SStt--4455

  99 ΒΒίίδδαα ΑΑννοοξξεείίδδωωττοοςς χχάάλλυυββααςς SSSS330044 // SSSS331166

  1100 ΡΡοοδδέέλλαα

  1111 ΚΚάάλλυυμμμμαα κκοουυζζιιννέέττοουυ NNBBRR IISSOO 44663333

  1122 ΟΟ--rriinngg EEPPDDMM ΕΕΝΝ668811--11

  1133 ΟΟ--rriinngg EEPPDDMM ΕΕΝΝ668811--11

  1144 OO--rriinngg EEPPDDMM ΕΕΝΝ668811--11

  1155 OO--rriinngg EEPPDDMM ΕΕΝΝ668811--11

  1166 ΠΠεερριικκόόχχλλιιοο ΣΣύύρρττηη ΟΟρρεείίχχααλλκκοοςς EENN1122116677

  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ ΥΥΛΛΙΙΚΚΟΟ 11 ΣΣώώμμαα ΕΕλλααττόόςς χχυυττοοσσίίδδηηρροοςς GGGGGG5500 EENN11556633 ((GGJJSS--550000))

  22 ΣΣύύρρττηηςς ΕΕλλααττόόςς χχυυττοοσσίίδδηηρροοςς GGGGGG5500 EENN11556633 ((GGJJSS--550000))

  μμεε εεππιικκάάλλυυψψηη εελλαασσττιικκοούύ EEPPDDMM ΕΕΝΝ668811--11

  33 ΆΆξξοοννααςς AAIISSII 442200 XX2200CCrr1133

  44 ΦΦλλάάννττζζαα σσττεεγγαανν//σσηηςς EEPPDDMM EENN668811--11

  55 ΒΒίίδδεεςς ΑΑννοοξξεείίδδωωττοοςς χχάάλλυυββααςς SSSS330044

  66 ΠΠεερριικκόόχχλλιιοο σσύύρρττηη ΟΟρρεείίχχααλλκκοοςς EENN1122116677 ήή ΕΕΝΝ1122116644

  77 ΚΚάάλλυυμμμμαα ΕΕλλααττόόςς χχυυττοοσσίίδδηηρροοςς GGGGGG5500 EENN11556633 ((GGJJSS--550000))

  88 ΟΟ--rriinngg EEPPDDMM ΕΕΝΝ668811--11

  99 ΚΚοουυζζιιννέέττοο ΟΟρρεείίχχααλλκκοοςς EENN1122116677 ήή ΕΕΝΝ1122116644

  1100 ΚΚααππάάκκιι κκααλλύύμμμμααττοοςς ΕΕλλααττόόςς χχυυττοοσσίίδδηηρροοςς GGGGGG5500 EENN11556633 ((GGJJSS--550000))

  1111 OO--rriinngg EEPPDDMM ΕΕΝΝ668811--11

  1122 OO--rriinngg EEPPDDMM ΕΕΝΝ668811--11

  TOSHIBA12472xxA-2 2/8

  dserfiotisTypewritten TextCHRYSSAFIDIS S.A./ ATHENS: 3 AGRINIOU STR, TAVROS - (+30) 210 4836315-20 / THESSALONIKI: DA12A STR, OT32, BIPE SINDOU - (+30) 2310 754681-4 / www.chryssafidis.com / [email protected]

 • ΒΒΑΑΝΝΑΑ ΣΣΥΥΡΡΤΤΟΟΥΥ ΕΕΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΕΜΜΦΦΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ AASS

  ΔΔΙΙΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ ((mmmm))

  DDNN PPNN DD KK bb ff ΑΑρριιθθ..

  οοππώώνν ΜΜ dd22 aa cc dd11 HH HH11 BB

  LL ΒΒΑΑΡΡΟΟΣΣ ΣΣττρροοφφέέςς

  γγιιαα ππλλήήρρεεςς

  άάννοοιιγγμμαα

  //κκλλεείίσσιιμμοο

  ΡΡΟΟΠΠΗΗ

  ((ΝΝmm)) EENN555588 ((kkgg))

  1144 1155 SSeerriieess

  1144 SSeerriieess

  1155

  5500 1100//1166 116655 112255 1199 33 44 ΜΜ1166 1199 1188 3322 1144 221155 229988 112255 115500 225500

  99 1100 88 2288

  5500 2255 116655 112255 1199 33 44 ΜΜ1166 1199 1188 3322 1144 221155 229988 112255 1100 1111

  6655 1100//1166 118855 114455 1199 33 44 ΜΜ1166 1199 2211 3355 1177 225500 334433 113300 117700 227700

  1111,,44 1122,,55 1100 2288

  6655 2255 118855 114455 1199 33 88 ΜΜ1166 1199 2211 3355 1177 225500 334433 113300 1122 1133

  8800 1100//1166 220000 116600 1199 33 88 ΜΜ1166 1199 2211 3355 1177 227700 337700 114400 118800 228800

  1144 1166 1111 3300

  8800 2255 220000 116600 1199 33 88 ΜΜ1166 1199 2211 3355 1177 227700 337700 114400 1144,,55 1166,,55

  110000 1100//1166 222200 118800 1199 33 88 ΜΜ1166 1199 2244 4400 1199 332200 443300 116666 119900 330000

  1199 2211 1111 4422

  110000 2255 223355 119900 1199 33 88 ΜΜ2200 2233 2244 4400 1199 332200 443388 116666 2200 2222

  112255 1100//1166 225500 221100 1199 33 88 ΜΜ1166 1199 2266 4400 1199 335588 448833 220000 220000 332255

  2255 2277,,55 1144 5566

  112255 2255 227700 222200 1199 33 88 ΜΜ2244 2288 2266 4400 1199 335588 449933 220000 2277 3300

  115500 1100//1166 228855 224400 1199 33 88 ΜΜ2200 2233 2266 4400 1199 339988 554400 222255 221100 335500

  3311 3355,,55 1177 6600

  115500 2255 330000 225500 2200 33 88 ΜΜ2244 2288 2266 4400 1199 339988 554488 222255 3377 4422

  220000 1100 334400 229955 2200 33 88 ΜΜ2200 2233 3322 4455 2244 449955 666655 228855

  223300 440000

  4488 5588

  1188 111122 220000 1166 334400 229955 2200 33 1122 ΜΜ2200 2233 3322 4455 2244 449955 666655 228855 5555 6655

  220000 2255 336600 331100 2222 33 1122 ΜΜ2244 2288 3322 4455 2244 449955 667755 228855 5555 6655

  225500 1100 440055 335500 2222 33 1122 ΜΜ2200 2233 3344 4455 2277 559900 779933 334455

  225500 445500

  7755 8855

  2222 112266 225500 1166 440055 335555 2222 33 1122 ΜΜ2244 2288 3344 4455 2277 559900 779933 334455 7755 8855

  225500 2255 442255 337700 2244,,55 33 1122 ΜΜ2277 3311 3344 4455 2277 559900 880033 334455 8855 9955

  330000 1100 446600 440000 2244,,55 44 1122 ΜΜ2200 2233 3344 4455 2277 667700 990000 442200

  227700 550000

  110000 112211

  2266 222200 330000 1166 446600 441100 2244,,55 44 1122 ΜΜ2244 2288 3344 4455 2277 667700 990000 442200 110000 112211

  330000 2255 448855 443300 2277,,55 44 1166 ΜΜ2277 3311 3344 4455 2277 667700 991133 442200 111133 113333

  335500 1100 552200 446600 2244,,55 44 1166 ΜΜ2200 2233 4400 4455 2277 776600 11002200 448822 229900 555500 116600 118855 3311 225500

  335500 1166 552200 447700 2266,,55 44 1166 ΜΜ2244 2288 4400 4455 2277 776600 11002200 448822

  440000 1100 558800 551155 2244,,55 44 1166 ΜΜ2244 2288 4400 4455 2277 883355 11112255 553355 331100 660000 220044 225555 3355 330000

  440000 1166 558800 552255 2288 44 1166 ΜΜ2277 3311 4400 4455 2277 883355 11112255 553355

  550000 1100 667700 662200 2266,,55 44 2200 ΜΜ2244 2288 4466 7700 3300 11003355 11337700 666600 335500 770000 334400 336633 3322 335500

  550000 1166 771155 665500 3311,,55 44 2200 ΜΜ3300 3344 4466 7700 3300 11003355 11339955 666600

  660000 1100 778800 772255 3300 55 2200 ΜΜ2277 3311 5555 7700 3300 11223355 11662255 889922 339900 880000 666600 770033 3344,,55 440000

  660000 1166 884400 777700 3366 55 2200 ΜΜ3333 3377 5555 7700 3300 11223355 11665555 889922

  TOSHIBA12472xxA-2 3/8

  dserfiotisTypewritten TextCHRYSSAFIDIS S.A./ ATHENS: 3 AGRINIOU STR, TAVROS - (+30) 210 4836315-20 / THESSALONIKI: DA12A STR, OT32, BIPE SINDOU - (+30) 2310 754681-4 / www.chryssafidis.com / [email protected]

 • ΒΒΑΑΝΝΑΑ ΣΣΥΥΡΡΤΤΟΟΥΥ ΕΕΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΕΜΜΦΦΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ AASS

  ΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ ΡΡΟΟΗΗΣΣ ––ΑΑΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΩΩΝΝ ΠΠΙΙΕΕΣΣΗΗΣΣ

  ΠΠΡΡΟΟΕΕΚΚΤΤΑΑΣΣΗΗ ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑ ΓΓΙΙΑΑ ΥΥΠΠΟΟΓΓΕΕΙΙΑΑ ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ

  IISSOO99000011 cceerrttiiffiieedd ccoommppaannyy

  TOSHIBA12472xxA-2 4/8

  dserfiotisTypewritten TextCHRYSSAFIDIS S.A./ ATHENS: 3 AGRINIOU STR, TAVROS - (+30) 210 4836315-20 / THESSALONIKI: DA12A STR, OT32, BIPE SINDOU - (+30) 2310 754681-4 / www.chryssafidis.com / [email protected]

 • RREESSIILLIIEENNTT SSEEAATT GGAATTEE VVAALLVVEE AASS

  TTEECCHHNNIICCAALL FFEEAATTUURREESS

  Size: DN50 - DN600

  Working pressure: ΡΝ10, ΡΝ16 , PN25

  Working temperature: 0oC up to +80

  oC

  Flange drilling: ΕΝ1092-2

  Manufacturing Norms: EN 1074-1, EN 1074-2, EN1171

  Tests: ΕΝ 12266-1

  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN • Double flanged Resilient seated gate valves with non-rising stem.

  • Tight sealing with three O-rings on the stem

  • Full port to assure smooth flow with minimum pressure losses

  • The valve can be easily repaired and maintained without being removed

  from the pipeline

  • Rubber parts in contact with water are made of EPDM ΕΝ681-1 approved

  for potable water.

  CCOOAATTIINNGG Epoxy coating is applied electrostatically after the ductile iron surfaces are

  cleaned and sandblasted according to SAE 2/ SA 2.5.

  The paint is electrostatic epoxy blue RAL 5015 at a thickness of 250 microns

  internally and externally and is approved for potable water. The coating

  complies with EN14901 for anti corrosion protection.

  TTEESSTTSS The valves are inspected throughout all production phases and tested

  according to EN12266 in the factory’s testing facilities.

  AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS • Water supply, Irrigation, Sewage

  • Fire fighting networks

  FFAACCEE TTOO FFAACCEE DDIIMMEENNSSIIOONNSS Face to face dimensions comply with the norm ΕΝ558-1 series 14 (short pattern ) and EN 558-1 series 15 (long pattern)

  VVAALLVVEE OOPPEERRAATTIIOONN The valve closing is achieved clockwise using a steel handwheel. For underground installation the valve can be equipped with an operation cap

  and extension spindle.

  Valve can be equipped with gearbox or electrical actuator upon request.

  TOSHIBA12472xxA-2 5/8

  dserfiotisTypewritten TextCHRYSSAFIDIS S.A./ ATHENS: 3 AGRINIOU STR, TAVROS - (+30) 210 4836315-20 / THESSALONIKI: DA12A STR, OT32, BIPE SINDOU - (+30) 2310 754681-4 / www.chryssafidis.com / [email protected]

 • RREESSIILLIIEENNTT SSEEAATT GGAATTEE VVAALLVVEE AASS

  MMAATTEERRIIAALLSS -- DDRRAAWWIINNGGSS

  SSIIZZEESS DDNN5500--DDNN330000

  ΔΔ

  SSIIZZEESS DDNN335500 ––DDNN660000

  PPAARRTT MMAATTEERRIIAALL 11 BBooddyy DDuuccttiillee iirroonn GGGGGG5500 EENN11556633 ((GGJJSS--550000))

  22 WWeeddggee DDuuccttiillee iirroonn GGGGGG5500 EENN11556633 ((GGJJSS--550000)) wwiitthh

  vvuullccaanniisseedd rruubbbbeerr EEPPDDMM ΕΕΝΝ668811--11

  33 SSeeaalliinngg ffllaannggee EEPPDDMM EENN668811--11

  44 SStteemm AAIISSII 442200 XX2200CCrr1133

  55 CCoovveerr DDuuccttiillee iirroonn GGGGGG5500 EENN11556633 ((GGJJSS--550000))

  66 BBeeaarriinngg BBrraassss EENN1122116677

  77 BBeeaarriinngg BBrraassss EENN1122116677

  88 HHaannddwwhheeeell SStteeeell SStt--4455

  99 SSccrreeww SSttaaiinnlleessss sstteeeell SSSS330044

  1100 WWhhaasshheerr

  1111 BBeeaarriinngg ccoovveerr NNBBRR IISSOO 44663333

  1122 ΟΟ--rriinngg EEPPDDMM ΕΕΝΝ668811--11

  1133 ΟΟ--rriinngg EEPPDDMM ΕΕΝΝ668811--11

  1144 OO--rriinngg EEPPDDMM ΕΕΝΝ668811--11

  1155 OO--rriinngg EEPPDDMM ΕΕΝΝ668811--11

  1166 WWeeddggee nnuutt BBrraassss CCuuZZnn3399PPbb11 EENN1122116677

  PPAARRTT MMAATTEERRIIAALL 11 BBooddyy DDuuccttiillee iirroonn GGGGGG5500 EENN11556633 ((GGJJSS--550000))

  22 WWeeddggee DDuuccttiillee iirroonn GGGGGG5500 EENN11556633 ((GGJJSS--550000)) wwiitthh

  vvuullccaanniisseedd rruubbbbeerr EEPPDDMM ΕΕΝΝ668811--11

  33 SStteemm AAIISSII 442200 XX2200CCrr1133

  44 SSeeaalliinngg ffllaannggee EEPPDDMM EENN668811--11

  55 SSccrreewwss SSttaaiinnlleessss sstteeeell SSSS330044

  66 WWeeddggee nnuutt BBrraassss EENN1122116677 ήή ΕΕΝΝ1122116644

  77 VVaallvvee ccoovveerr DDuuccttiillee iirroonn GGGGGG5500 EENN11556633 ((GGJJSS--550000))

  88 ΟΟ--rriinngg EEPPDDMM ΕΕΝΝ668811--11

  99 BBeeaarriinngg BBrraassss EENN1122116677 ήή ΕΕΝΝ1122116644

  1100 CCoovveerr ttoopp DDuuccttiillee iirroonn GGGGGG5500 EENN11556633 ((GGJJSS--550000))

  1111 OO--rriinngg EEPPDDMM ΕΕΝΝ668811--11

  1122 OO--rriinngg EEPPDDMM ΕΕΝΝ668811--11

  TOSHIBA12472xxA-2 6/8

  dserfiotisTypewritten TextCHRYSSAFIDIS S.A./ ATHENS: 3 AGRINIOU STR, TAVROS - (+30) 210 4836315-20 / THESSALONIKI: DA12A STR, OT32, BIPE SINDOU - (+30) 2310 754681-4 / www.chryssafidis.com / [email protected]

 • RREESSIILLIIEENNTT SSEEAATT GGAATTEE VVAALLVVEE AASS

  DDIIMMEENNSSIIOONNSS ((mmmm))

  DDNN PPNN DD KK bb ff NNoo..ooff

  hhoolleess ΜΜ dd22 aa cc dd11 HH HH11 BB

  LL WWeeiigghhtt TTuurrnnss ttoo

  ffuullllyy

  ooppeenn//

  cclloossee

  ttoorrqquuee

  ((ΝΝmm)) EENN555588 ((kkgg))

  1144 1155 SSeerriieess

  1144

  SSeerriieess

  1155

  5500 1100//1166 116655 112255 1199 33 44 ΜΜ1166 1199 1188 3322 1144 221155 229988 112255 115500 225500

  99 1100 88 2288

  5500 2255 116655 112255 1199 33 44 ΜΜ1166 1199 1188 3322 1144 221155 229988 112255 1100 1111

  6655 1100//1166 118855 114455 1199 33 44 ΜΜ1166 1199 2211 3355 1177 225500 334433 113300 117700 227700

  1111,,44 1122,,55 1100 2288

  6655 2255 118855 114455 1199 33 88 ΜΜ1166 1199 2211 3355 1177 225500 334433 113300 1122 1133

  8800 1100//1166 220000 116600 1199 33 88 ΜΜ1166 1199 2211 3355 1177 227700 337700 114400 118800 228800

  1144 1166 1111 3300

  8800 2255 220000 116600 1199 33 88 ΜΜ1166 1199 2211 3355 1177 227700 337700 114400 1144,,55 1166,,55

  110000 1100//1166 222200 118800 1199 33 88 ΜΜ1166 1199 2244 4400 1199 332200 443300 116666 119900 330000

  1199 2211 1111 4422

  110000 2255 223355 119900 1199 33 88 ΜΜ2200 2233 2244 4400 1199 332200 443388 116666 2200 2222

  112255 1100//1166 225500 221100 1199 33 88 ΜΜ1166 1199 2266 4400 1199 335588 448833 220000 220000 332255

  2255 2277,,55 1144 5566

  112255 2255 227700 222200 1199 33 88 ΜΜ2244 2288 2266 4400 1199 335588 449933 220000 2277 3300

  115500 1100//1166 228855 224400 1199 33 88 ΜΜ2200 2233 2266 4400 1199 339988 554400 222255 221100 335500

  3311 3355,,55 1177 6600

  115500 2255 330000 225500 2200 33 88 ΜΜ2244 2288 2266 4400 1199 339988 554488 222255 3377 4422

  220000 1100 334400 229955 2200 33 88 ΜΜ2200 2233 3322 4455 2244 449955 666655 228855

  223300 440000

  4488 5588

  1188 111122 220000 1166 334400 229955 2200 33 1122 ΜΜ2200 2233 3322 4455 2244 449955 666655 228855 5555 6655

  220000 2255 336600 331100 2222 33 1122 ΜΜ2244 2288 3322 4455 2244 449955 667755 228855 5555 6655

  225500 1100 440055 335500 2222 33 1122 ΜΜ2200 2233 3344 4455 2277 559900 779933 334455

  225500 445500

  7755 8855

  2222 112266 225500 1166 440055 335555 2222 33 1122 ΜΜ2244 2288 3344 4455 2277 559900 779933 334455 7755 8855

  225500 2255 442255 337700 2244,,55 33 1122 ΜΜ2277 3311 3344 4455 2277 559900 880033 334455 8855 9955

  330000 1100 446600 440000 2244,,55 44 1122 ΜΜ2200 2233 3344 4455 2277 667700 990000 442200

  227700 550000

  110000 112211

  2266 222200 330000 1166 446600 441100 2244,,55 44 1122 ΜΜ2244 2288 3344 4455 2277 667700 990000 442200 110000 112211

  330000 2255 448855 443300 2277,,55 44 1166 ΜΜ2277 3311 3344 4455 2277 667700 991133 442200 111133 113333

  335500 1100 552200 446600 2244,,55 44 1166 ΜΜ2200 2233 4400 4455 2277 776600 11002200 448822 229900 555500 116600 118855 3311 225500

  335500 1166 552200 447700 2266,,55 44 1166 ΜΜ2244 2288 4400 4455 2277 776600 11002200 448822

  440000 1100 558800 551155 2244,,55 44 1166 ΜΜ2244 2288 4400 4455 2277 883355 11112255 553355 331100 660000 220044 225555 3355 330000

  440000 1166 558800 552255 2288 44 1166 ΜΜ2277 3311 4400 4455 2277 883355 11112255 553355

  550000 1100 667700 662200 2266,,55 44 2200 ΜΜ2244 2288 4466 7700 3300 11003355 11337700 666600 335500 770000 334400 336633 3322 335500

  550000 1166 771155 665500 3311,,55 44 2200 ΜΜ3300 3344 4466 7700 3300 11003355 11339955 666600

  660000 1100 778800 772255 3300 55 2200 ΜΜ2277 3311 5555 7700 3300 11223355 11662255 889922 339900 880000 666600 770033 3344,,55 440000

  660000 1166 884400 777700 3366 55 2200 ΜΜ3333 3377 5555 7700 3300 11223355 11665555 889922

  TOSHIBA12472xxA-2 7/8

  dserfiotisTypewritten TextCHRYSSAFIDIS S.A./ ATHENS: 3 AGRINIOU STR, TAVROS - (+30) 210 4836315-20 / THESSALONIKI: DA12A STR, OT32, BIPE SINDOU - (+30) 2310 754681-4 / www.chryssafidis.com / [email protected]

 • RREESSIILLIIEENNTT SSEEAATT GGAATTEE VVAALLVVEE AASS

  FFLLOOWW CCHHAARRTT ––PPRREESSSSUURREE LLOOSSSSEESS

  UUNNDDEERRGGRROOUUNNDD IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN

  IISSOO99000011 cceerrttiiffiieedd ccoommppaannyy

  :

  TOSHIBA12472xxA-2 8/8

  dserfiotisTypewritten TextCHRYSSAFIDIS S.A./ ATHENS: 3 AGRINIOU STR, TAVROS - (+30) 210 4836315-20 / THESSALONIKI: DA12A STR, OT32, BIPE SINDOU - (+30) 2310 754681-4 / www.chryssafidis.com / [email protected]