Политички Гроздобер 🌐 Political Vintage “старогрчка...

Click here to load reader

 • date post

  02-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Политички Гроздобер 🌐 Political Vintage “старогрчка...

 • ВАСИЛИЈА АРХИТЕМА на -новото општество-

 • 1

  1

  ПРЕДГОВОР: Свесен за тежината на македонската историја,и за тежината на политичките околности кои таа славна историја ни ги даде како одговорност и предизвик,совесно ја пишувам оваа книга која би требало да служи за воскресение на столбовите и вредностите на македонската култура,каде што според логиката на нештата,првин би требало воскресението на таа култура да се случи во самото македонско општество.Оваа книга стратешки би требало да служи и како патоказ кон нови предизвици со кои ке се соочува македонското општество, реанимирано самостојно да одлучува само за себе од 1991 година,година во која сум се родил јас. Она што ке им го препорачам на читателите на самиот почеток,е да не очекуваат сиов труд и сфаќања кои сум ги обработувал целиот мој живот и сум ги внел во пишана форма во оваа книга,читателите да ги разберат со еднонеделно прелистување на книгата. Најдобронамерно им препорачувам за да нема забуни и погрешни разбирања,доколку се заинтересирани за оваа тематика со сериозен пристап неколку пати да ја прочитаат оваа книга.

 • ГЛАВА ПРВА: -Историско-етнолошка дијалектика.........................................4 -Соглед на проблемот..............................................................40

  ГЛАВА ВТОРА: -Установи и поделба на власт................................................71 -Василевс....................................................................................79 -Василевски Пријатели/Повереници...................................102 -Синедрион/Собрание............................................................111 -Организација на месната власт...........................................124 -Правната филозофија...........................................................134 -Агема-општество во општеството......................................150

  ГЛАВА ТРЕТА: -Политичкото бреме на Македонскиот народ....................191 -Семејството и Аристократијата во новото општество...228 -Образовно уредување за новите генерации....................240 -Економско уредување на новото општество...................254 -Милитаризмот во новото општество.................................302 -Етнички простор и сфери на влијанија..............................314 -Фази за преобразба на општеството..................................328

 • 3

  3

  ГЛАВА

  “Секоја возраст,секоја култура,секој обичај и традиција има свој карактер,свои слабости и своја сила,своја убавина и грдост...” Херман Хесе,извадок од Степски волк

 • ИСТОРИСКО-ЕТНОЛОШКА ДИЈАЛЕКТИКА За да се одреди кое општествено уредување би било најдобро,како во теорија така и во пракса,за негово определување првин мора да се одговори на следниве три прашања: Каков е менталитетот на субјектите(граѓаните) врз кои се применува власта? Што го обликувало тој менталитет на тие граѓани? И какви очекувања и потреби имаат тие граѓани стекнати од тој менталитет? Прецизни одговори на овие прашања,создавачите кои ке го обликуваат тоа општество ке можат да дадат ако се родени,односно да потекнуваат од тој народ или од тие граѓани,или пак да има живеено подолго време па како резултат на местото на живеење, креаторот да го спознал менталитетот.Но освен тоа,за да може некој да ги одговори овие три прашања,тој човек мора да има високо познавање од историјата на тие граѓани,како и високи познавања од правото,со особен нагласок кон природното или натуралното право и односи од таа средина. Познавањата да се втемелени како во теоријата,така и во пракса. Овој метод за одредување на тоа какво општество би било добро општество,односно кое општество би било практично најкорисно за самите субјекти или граѓани врз кои ке се применува,како последица од тоа каков научен профил и познавање би требало да поседува човекот кој би го обликувал општеството,согласно,овој метод го нареков Историско-етнолошки метод(istoria+ethnos+logos). Доколку би се применувал овој метод за определување и обликување на општествата во светот,секоја нација и секој народ би имал посебно уредување,а сето тоа би било како резултат од различноста на менталитетите,како и различности на историските случувања низ текот на времето. Ако се постави прашањето зошто овој метод би бил користен во употребата за обликување на општествата,најпрост одговор на оваа прашање би бил,затоа што општеството се создава со цел да ги подобрува,заштитува и унапредува интересите на граѓаните и субјектите врз кои се применува власта,а тоа не би можело да се направи доколку не се погледне во менталниот склоп и историскиот тек кој придонел за таков менталитет и потреба. Но за да поубаво го разбереме терминот менталитет или ментален склоп на еден народ,мора првин да појасниме што е колективна свест. Според социологот Емил Диркем,тој колективната свест ја дефинира како оној облик на колективното дејствување,чувствување и мислење кои се заеднички за сите поединци,припадници на едно одредено општество. Тоа би значело специфично дејствување,чувствување и мислење на група луѓе,во еден период од историјата.

 • 5

  5

  Како таква дефинираната колективна свест,не можеме да ја рамниме со менталитет на еден народ,затоа што менталитетот се создава како поминува времето и како поминуваат периодите од историјата,заедно со различното дејствување,чувствување и мислење. Од еден период колективната свест,како поминува во друг период може да се менува или задржува,како последица од дејствувањето,чувствувањето и мислењето од претходниот перио