ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ И ЕКОНОМСКИ РАСТ Grbic Doktorska... v ТРЕЋИ...

Click here to load reader

 • date post

  17-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  29
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ И ЕКОНОМСКИ РАСТ Grbic Doktorska... v ТРЕЋИ...

 • УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

  ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

  Милка Грбић

  ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ И ЕКОНОМСКИ РАСТ

  Докторска дисертација

  Крагујевац, 2015. године

 • ИДЕНТИФИКАЦИОНА СТРАНИЦА ДОКТРОСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

  I Аутор

  Име и презиме: Милка Грбић

  Датум и место рођења: 18.05.1981., године, Нова Варош

  Садашње запослење: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу

  II Докторска дисертација

  Наслов: Финансијски систем и економски раст

  Број страница: xi + 294

  Број табела: 20; број слика: 48

  Број библиографских јединица: 348

  Установа и место где је рад израђен: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу,

  Крагујевац

  Научна област (УДК): 336.7:330.54:330.3(043.3)

  Ментор: Др Милена Јакшић, ванредни професор Економског факултета Универзитета

  у Крагујевцу

  III Оцена и одбрана

  Датум пријаве теме: 07.02.2014.

  Број одлуке и датум прихватања докторске дисертације: 1690/3-1 од 25.06.2014. године

  Комисија за оцену подобности теме и кандидата:

  1. Др Милена Јакшић, ванредни професор Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, уже научне области Општа економија и привредни развој и

  Финансије, финансијске институције и осигурање;

  2. Др Мирослав Ђорђевић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Општа економија и привредни

  развој;

  3. Др Биљана Јовановић Гавриловић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Економска политика и развој.

  Комисија за оцену доктроске дисертације:

  1.

  2.

  3.

  Комисија за одбрану доктроске дисертације:

  1.

  2.

  3.

  Датум одбране дисертације:

 • iii

  САДРЖАЈ

  АПСТРАКТ ........................................................................................................................... vii

  ABSTRACT ........................................................................................................................... viii

  СПИСАК СЛИКА ................................................................................................................ ix

  СПИСАК ТАБЕЛА .............................................................................................................. xi

  УВОД ....................................................................................................................................... 1

  ПРВИ ДЕО

  КОНЦЕПТУАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА

  1. ОСНОВЕ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА ....................................................................... 8

  1.1. Место и улога финансијског система у тржишној привреди ................................. 8

  1.2. Елементи финансијског система ............................................................................. 11

  1.2.1. Структура и функционисање финансијског тржишта ................................. 12

  1.2.2. Врсте и карактеристике финансијских инструмената ................................. 16

  1.2.3. Структура и функционисање финансијских институција ........................... 20

  2. ФУНКЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА ................................................................ 25

  2.1. Мобилизација штедње .............................................................................................. 26

  2.2. Прикупљање информација и алоцирање капитала ............................................... 29

  2.3. Мониторинг предузећа и контрола корпоративног управљања ........................... 33

  2.4. Управљање ризицима ............................................................................................... 37

  2.5. Олакшавање размене добара и услуга .................................................................... 40

  3. МОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА .................................................................... 43

  3.1. Тржишно оријентисан финансијски систем ........................................................... 45

  3.1.1. Финансијски систем у Великој Британији ................................................... 45

 • iv

  3.1.2 Финансијски систем у САД ............................................................................ 48

  3.2. Банкарски оријентисан финансијски систем .......................................................... 53

  3.2.1. Финансијски систем у Немачкој.................................................................... 53

  3.2.2. Финансијски систем у Јапану ........................................................................ 58

  3.3. Тржишно оријентисан versus банкарски оријентисан финансијски систем ....... 62

  ДРУГИ ДЕО

  ДЕТЕРМИНАНТЕ И ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА

  И ЕКОНОМСКОГ РАСТА

  1. КОНЦЕПТ И ЗНАЧАЈ РАЗВОЈА ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА ............................. 71

  2. ДЕТЕРМИНАНТЕ РАЗВОЈА ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА ................................... 74

  2.1. Политичко и макроекономско окружење ............................................................... 76

  2.2. Финансијска репресија и либерализација ............................................................... 78

  2.3. Правна и информациона инфраструктура .............................................................. 81

  2.4. Финансијска регулатива и супервизија .................................................................. 84

  2.5. Структура власништва финансијских институција ............................................... 87

  3. ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА ........................................ 90

  3.1. Показатељи развоја банкарског сектора ................................................................. 90

  3.2. Показатељи развоја тржишта капитала .................................................................. 95

  4. КОНЦЕПТ ЕКОНОМСКОГ РАСТА ............................................................................. 98

  5. ТЕОРИЈЕ ЕКОНОМСКОГ РАСТА .............................................................................. 100

  5.1. Неокласична теорија економског раста ................................................................ 101

  5.1.1. Акумулација капитала и економски раст – основни Соловљев модел .... 101

  5.1.2. Технолошки прогрес и економски раст – проширени Соловљев модел . 105

  5.2. Теорија ендогеног раста ......................................................................................... 108

  5.2.1. Економски раст заснован на истраживању и развоју ................................ 109

  5.2.2. AK модел економског раста ...............