ಕಾನನ OCT12

13

description

ನಾಗರಹುಲಿ, ಹಕ್ಕಿಲೋಕ, ದೂರದ ಚುಕ್ಕಿ,

Transcript of ಕಾನನ OCT12

Page 1: ಕಾನನ OCT12
Page 2: ಕಾನನ OCT12
Page 3: ಕಾನನ OCT12

ನಭಮ ನಹಗರೀಕ ರಷಯ ಫಸುಷಂಕೀರ್ಣ. ನಭಮ ಮೆದುಳಿನ ನಯಫಳಿಿಗಳ ಜಹಲದಂತೆ. ಇಲ್ಲ ಿ ಭಹನ-

ಭಹನಯ ಜೆೊತೆಗೆ, ಇತಯೆೀ ಖಗ ಭೃಗಗಳಿಗೊ ಭಯಫಳಿಿಗಳಿಗೊ ತನೃದೆೀ ಆದ ಂದೆೊಂದು ಹತರವಿದೆ. ಇೆಲಿೂ ಷಕರಮಹಗಿ ಯಷೄಯ ಬಹಗಹಿಸಿ ತಿಳಿದೆೊೀ ತಿಳಿಮದೆಯೊೀ ಜೀಂತಹಗಿ ತನೃನುೃ ತಹನೆೀ ಭಹಣಡಿಸಿಕೆೊಂಡು ಭುಂದೆ ಭುಂದೆ ಷಹಗುತಿಿೆ.

ಎಲಿೂ ಷೌಖಯಹಗಿ ನಡೆಮುತಿದಿೆ ಎಂದು ಮೆೀಲೆೊೃೀಟಕೆೆ ಅನ್ನೃಸಿದಯೊ ರಷಯದ ಈ ಭಸಹನಹಟಕದಲ್ಲ ಿ ನಹು ಮಹುದೆೀ ಕ್ಷರ್ದಲ್ಲ ಿ ಭಯೆಮಹಗಫಸುದಹದ ಂದು ಜೀವಿ. ಆದಯೊ ನಭಮ ಇಚ್ಹಾವಕ ಿ ಫಸಳ ದೆೊಡಡದು ನಹು ಭನಸಿಟ್ಟಿದುನುೃ ಷಹಧಿಸಿ ತೆೊೀರಸಿದೆುೀೆ. ಚಂದರನ ಮೆೀಲೆ ನಡೆದಿದೆುೀೆ. ಸಕೆಮಂತೆ ಸಹರದೆುೀೆ. ರಷಯದ ಜೆೊತೆಗೆ ಫದುಕು ಕಲೆಮನುೃ ನಹೂ ಕಲ್ಲತು ನಭಮ ಭಕೆಳಿಗೊ ತಿಳಿಷದಿುದುಯೆ ಭುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಫದುಕು ಕತಲಿಹಗುುದಯಲ್ಲ ಿ ಷಂವಮವಿಲ ಿ.

ಸುಲ್ಲ ಗರ್ತಿಮಲ್ಲ ಿಷವಮಂಷೆೀಕಯಹಗಿ ಬಹಗಹಿಸಿದು ಎಸ್. ಭುಯಳಿ ಮಯು ಅಲ್ಲ ಿತಭಗಹದ ಅನುಬದ ಚಿತರರ್ೆೀ

ಇದಯ ಭುಂದುರದ ಬಹಗನುೃ ಈ ಷಂಚಿಕೆಮಲ್ಲ ಿರಕಟ್ಟಷುತಿದಿೆುೀೆ. ಷಕಲೂ ಫದಲಹಗುತಿಿಯು ಈ ಕಹಲದಲ್ಲ ಿ ನಹು ಕಟುಿತಿಯಿು ಸಿೀಮೆೀಂಟ್ಟನ ಭನೆಗಳಲ್ಲ ಿ ಗುಫಬಚಿಿಗಳಗೆ ಗೊಡುಕಟಿಲು ಜಹಗವಿಲಿದೆ ಅು ಕಡಿಮೆಮಹಗುತಿಿೆ. ಗುಬ್ಬಬಗಳಿಗೆ ಫದುಕು ನೆಲೆಮನುೃ ನ್ನರ್ಮಣಸಿ ನಭಮಂತೆಯೀ ಫದುಕಲು ಅನುು ಭಹಡಿಕೆೊಡಫೆೀಕಹದದುು ಭಹನಯಹದ ನಭಮ ಕತಣಯ ಎಂದು ಫಸು ಷೆೊಗಷಹಗಿ ಗುಬ್ಬಬ ಗೊಡಿನನಲ್ಲ ಿ ಫಗೆ ೆಅವವಕ ಕೆ.ಎ ರ ಯಯು ರ್ಣಣಸಿದಹುಯೆ. ಬೊರ್ಮಮ ಷಕಲ ಜೀವಿಗಳ ವಕಮಿ ಕೆೀಂದರ ಹದ ಷೊಮಣನನುೃ ಕುರತು ಎಂದು ನಹಗಯಹಜ್ ಅಂಬ್ಬಗಯು ಕನದಲ್ಲ ಿ ಚಿತಿರಸಿದಹುಯೆ. ವಿ ವಿ ಅಂಕರ್ದಲ್ಲ ಿಭಹನಯ ಭಹತನುೃ ಗಿಳಿಗಳು ಅನುಕರಷುಂತೆ ತಿರ್ಮಂಗಲಗಳು ಷಸಹ ಅನುಕರಸಿ ಭಹತಹನಹಡುತಿೆ ಎಂಫ ಕೌತುಕನುೃ ಸೆೀಳಲಹಗಿದೆ .

ಇ-ಮೆೀಲ್ ವಿಳಹಷ : [email protected]

Page 4: ಕಾನನ OCT12

ಭುಂದುರದ ಬಹಗ. . . . ಚಿಕೆಂದಿನಲಿ್ಲ ನಹಗಯಸೆೊಳೆಗೆ ಟ್ಟರಪ್ ಫಂದಿದಹುಗ ಗೆಸ್ಿ ಸೌಸ್ ನಲಿ್ಲ ಭಲಗಿದಹುಗ ಯಹತಿರ ಂದೆೊತಿಿನಲಿ್ಲ ಎದುು

ನೆೊೀಡಿದಹಗ ನೊಯಹಯು ಜಂಕೆಗಳಿದುುದುನುೃ ನೆೊೀಡಿ ಭನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಹಿಗಿತುಿ. ಅಲೆಿೀ ಉಳಿದುಕೆೊಳುಿ ಷಂಧಬಣ ಈಗ ದಗಿ, ಹಚ್ಹರ್ ನನುೃ ಕೆೀಳಿದಹಗ ಈಗಲೊ ಸಹಗೆಯೀ. ಫೆೀಟೆಯಂದ ತಪ್ಪೄಸಿಕೆೊಳಿಲು ಸಹಗೆ ಭಹಡುತಿೆಯಂದೊ ಕಹಯರ್ ಕೆೊಟಿ. ಇದೆೀ ಕಹಯಂಪ್ಪನ ನಹಲೆನೆೀ ದಿನ ಫೆಳಿಗೆೆ ಸಿೀಳುನಹಯಗಳು ಜಂಕೆಯೊಂದನುೃ ಫೆೀಟೆಮಹಡಿದ ದೃಶಯ ಕಣ್ಹಾಯೆಕಂಡೆ. ಡಹಮೆಣಟ್ಟರಗಳು ಯೆಡಿಮಹಗಿದುು. ನಭಮ ಯೆೀಂಜ್ ಗೆ ಷುಯೆೀಶ್ ತಂಡ ಫೆೀಯೆಮಹಗಿ ನಹನು ಭತುಿ ಭನೆೊೀಸಯ ಂದೆೀ ಕಡೆ ಇದೆುು. ಫೆಳಿಗೆೆ ಎದುು ಅತಯಂತ ಕೌತುಕಹಗಿದು ನಹು, ಯೆೀಂಜ್ ಆಫೀಷೆೆ ಸೆೊೀದೆು. ಯೆೀಂಜರ್ ಎಲಿಯನೊೃ ಫಯ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡು ರಚಮ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡು ಭುಂದಿನ ಆಕ್ಷ ರ ಹಿನ್ನನ ಫಗೆೆ ಸೆೀಳಿದಯು. ಕೆಲಯು ಆಂಟ್ಟ ಪೀಚಿಂಗ್ ಕಹಯಂಪ್ಪನಲೆಿೀ ಉಳಿದುಕೆೊಳುಿುದು, ಕೆಲಯು ಫೆೀಸ್ ಕಹಯಂಪ್ಪಗೆ ಫಂದು ಸೆೊೀಗುುದೆಂದು ನ್ನಧಹಣಯಹಯತು.

ಆಂಟ್ಟ ಪೀಚಿಂಗ್ ಕಹಯಂಪ್ಪನಲೆಿೀ ಅಕೆ ಫೆೀಳೆಯಲಹಿ ಷೆಿೈ ಆಗುತಿದೆ. ಭನೆೊೀಸಯ ಹಯ ೂತಿಣ APC ನಲೆಿೀ ಇಯುುದೆಂದು ಡಿಷೆೈಡ್ ಆಯತು. ಮೆೊದಲನೆೀ ದಿನ ಸೆಚ್ೆಿೀನು ಇಲಿಹದುರಂದ ಷವಲೄ ಟ್ಟೀಮ್ ಮೆಂಫಸ್ಣ ನಹಗಯಸೆೊಳ ೆ ಯೆೀಂಜ್ ಸಿಕೆದಕೆೆ ಡಿಹಟೆಮಣಂಟ್ ಷಹಿಫ್ ಡಗೊಡಿ ಗುಂಡು ಹಟ್ಟಣ ನಡೆಸಿದಯು. ಮಹತೊಿ ನೆೊೀಡದ ಫಹರಂಡ್ ಗಳು, ಆಸಹ! ಏನು ಅನುಬವೀ ಏನೆೊೀ, ಅದೆೀನು ಧಮ್ ಗೆೊತಿಿಲಿ ಟ್ಟಿನಲಿ್ಲ ಈತಯದ ಷೆನಸಸ್ ದೆೀ ದೆೀ ಫಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹಚ್ಹರ್ ಫಬ ಹರರ್ಥಣಸಿದುುಂಟು.

ಹಿಂದೆೊಮೆಮ ಹಚ್ಹರ್ ಫಬ ಕುಡಿದ ಅಭಲ್ಲನಲಿ್ಲ ಡಫಲ್ ಫಹಯಯೆೀಲ್ ಯೆೈಪಹಲ್ ನ್ನಂದ ನಹಟಕ ಭಹಡ ಸೆೊೀಗಿ ಗಹಡ್ಣ ಫಬನನುೃ ರಮಲ್ ಆಗಿ ಫಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕೆೊಂಡಿದುು ಅಂದಿನ್ನಂದ ಆ ಯೆೀಂಜ್ ಲೆೊೀಕಲ್ ಯೊಲ್ ಏನೆಂದಯೆ ಭದುು ಗುಂಡು ಗಹಡ್ಣ ಜೆೀಬ್ಬನಲಿ್ಲ ಹಚರ್ ಸೆಗಲ ಮೆೀಲೆ ಯೆೈಫಲ್. ಆನೆ ಫಂದಯೆ ಇನ್ನಸಟಂಕ್ಟಿ ನಲಿ್ಲ ಯೆೈಪಲ್ ಮೆೀಲೆ ಫಂದು ಗುರ ಇಟಹಿಗ, ಆನೆ ಕಹರ್ಣಷುತಿದೆಯೀ ಸೆೊಯೆತು ಕಿಕ್ಟ ಭಹಡಿದಹಗ ಡಮ್ ಷೌಂಡ್ ಫದಲು ಟ್ಟಕ್ಟ ಟ್ಟಕ್ಟ ಷೌಂಡ್ ಫಯುುದರಂದ ಇದಯಲ್ಲ ಿಗುಂಡು ಇಲಿೆಂದು ತಲೆಗೆ ಸೆೊಳೆದು ಆಮೆೀಲೆ ಒಡ ತೆೊಡಗುತಹಯಿೆ. ಹಚ್ಹರ್ ಗಳು ಫಸಳ ಫುದಿೂಂತಯು. ಹರರ್ಣಗಳ ಬ್ಬಸೆೀವಿಮರ್ ಗೆೊತಿಿಯುಯು. ಗಹಡ್ಣ ಗಳೄೆೀ ಪಹಯೆಸ್ಿ ಡಿಗಿರ ಭುಗಿಸಿ ರೀಷೆ ೆ ಇದಹುಗ

Page 5: ಕಾನನ OCT12

ಹರಕಿಕಲ್ಸ ಭಹಡಿ ೂಸಿ ಸೆೊಡೆದು ೆೈಹ ಇಂಟನಣಲ್ಸ ಭುಗಿಸಿ ಮೆರಟೃಲಿ್ಲ ಹಷಹಗಿ ಷಹಮುಯೆಗೊ ಕಲ್ಲತಯೊ ಹಚ್ಹರ್ ಗಳಿಗಿಯು ಷಹಭಹನಯ ಜ್ಞಹನ ಕೊಡ ಅನೆೀಕರಗೆ ಫಯುುದಿಲಿ. ಏಕೆಂದಯೆ ಇಯೆಲಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೆೊೀನ ಷಂಫಳಹಗಿಯುತಿದೆ. ಆನೆ ಫಂದಹಗ ಮಹ ಭಯ ಸತಿಫೆೀಕು ಮಹ ವಫೂ ಭಹಡಫೆೀಕು ಮಹ

ಕಹಡು ಜಹಡು ಹಿಡಿಮಫೆೀಕು ತಿಳಿದುಕೆೊಳಿಲು ಷದಹ ಹಚ್ಹರ್ ಗಳನೆೃೀ ಅಲಂಬ್ಬಸಿಯುತಹಿಯೆ. ಗಹಡ್ಣ ಗಳು ಕಹಡನುೃ ಗಹಡ್ಣ ಭಹಡುುದನುೃ ಬ್ಬಟುಿ ಹಚರ್ ನನೆೃೀ ಹಚ್ ಭಹಡಿದಯೊ ಕೆೊನೆಗಳಿಗೆಮಲಿ್ಲ ತಲೆ ಒಡದೆ ಕಕಹೆಬ್ಬಕೆಮಹಗು ರಷಂಗಗಳು ಅನೆೀಕ ಷಲ ನಡೆಮುತಿದೆ. ಅಂದು ಭುಂಜಹನೆ ಕೊಡ ಆಯು ಗಂಟೆಗೆ ಎಲಹಿ ಯೆೀಂಜರ್ ಆಫೀಸ್ ಭುಂದೆ ಅಷೆಂಬಿ್ಬ ಆಗಿ ಸಿಿಕ್ಟಿ ಇನಸಟರಕ್ಷ ರಸ ಕೆೊಡುಹಗ ಹಚ್ಹರ್ ಫಬ ಕುಡಿದ ಅಭಲ್ಲನಲಿ್ಲ ಫಂದೊಕು ಚ್ೆಕ್ಟ ಭಹಡಲೆಂದು ಕೆೊಳೆಮಲಿ್ಲ ಂದು ಕರ್ಾ ನೆೊೀಟ ಸಹರಸಿ ಟ್ಟರಗರ್ ತಿಿಯೀ ಬ್ಬಡುಶಿಯಲ್ಲಿ ನಹೆಲ ಿರ್ಮಲ್ಲಟರನಲಿ್ಲ ಷಯಂಡರ್ ಆಗು ರೀತಿಮಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಿಂದೆ ಕೆೈ ಯಗಿಸಿ ಕುಕೆಯಗಹಲಲಿ್ಲ ಕುಕೆರಸಿದೆು. ಅದಯಲ್ಲ ಿ ಗುಂಡು ಇಯಲ್ಲಲಿೆಂದು ಗೆೊತಿಿದುಯೊ ಹರರ್ ಬಮ ನೆೊೀಡಿ. ಮೆೊದಲೆೀ ಟಹರನಹಸಕ್ಟಿ ಲೆೈ ರ ಕಡಿದು ಫಬಯು ಆಯಹಭಹಗಿ ಸೆೊೀಗು ಅಗಲದಶುಿ ಯೆಡಿ ಭಹಡಲಹಗಿತುಿ. ಪಮರ್ ಲೆೈ ರ ಫೆೀಯೆ ಟಹರನಹಸಕ್ಟಿ ಲೆೈ ರ ಫೆೀಯೆ. ಟಹರನಹಸಕ್ಟಿ ಲೆೈನೃಲಿ್ಲ ಫೆೀಯೆೀ ಎಂದೊ ಕೆೀಳಿಯದಂತ ನ್ನವಯಫೂತೆ, ನಯಗಳ ಕಲಯ ಬ್ಬಟಿಯೆ ನಭಮ ಉಸಿಯಹಟವಂದೆೀ ವಫೂ. ಂದೆೊಂದು ಸಕೆಗಳ, ಹರರ್ಣಗಳ ಝೀಂಕಹಯ ಫೆೊೀಸ್ ಸಿೄೀಕನಣಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿದ ದಿಜಟಲ್ ಕಹಿರಟ್ಟ. ನ್ನಜ ಋಷ್ಟ ಭುನ್ನಗಳು ಇಂತಸುದನುೃ ಬ್ಬಟುಿ ಫಯಲು ಭನಷಹಸದಯೊ ಫಯುುದೆೀ .

ಭುಂಜಹನೆ ಟಹರನಹಸಕ್ಟಿ ಲೆೈ ರ ನನುೃ ಅನೆೀಕ ಹರರ್ಣಗಳು ಕಹರಸ್ ಭಹಡುತಿೆ. ಈ ಷಲ ಷಹೆಾಟ್ ಕೌಂಟ್ ಭಹಡಿ ಷೆನಸಸ್ ಭಹಡು ಟೆ ಕೆನ್ನಕ್ಟ. ನಭಮ ದೆೀವದಲಿ್ಲ ಅ ರ ಷೆೈಂಟ್ಟಫಕ್ಟ ಕೆಲಷ ಭಹಡುುದಯಲ್ಲಿ ಎತಿಿದ ಕೆೈ . DNA ಫಂಗರ್ ಪ್ಪರಂಟ್ ನಂತಸ ಅತಹಯಧುನ್ನಕ ಟೆಕೃೀಕ್ಟ ಗಳನುೃ ಬ್ಬಟುಿ ಲದಿುಗೆ ಕೆೈ ಸಹಕು ಕೆಲಷೆೀ ಇಶಿ. ಮೆೊದಲನೆೀ ದಿನೆೀ ವಹಕ್ಟ. ನಡೆದು ಸೆೊೀಗು ದಹರಮ ನಹಲುೆ ಸೆಜೆೆ ಕೆದಲಿ್ಲಯೀ ಷಹಂಫಹವೀಣಂದು ನ್ನಂತಿತುಿ. ನಭಮ ಕುಯುಸು ಮೆೊದಲೆೀ ಅಲ್ಲಸಿ, ಅದು ಕಯುಚಿದ ವಫೂ ಕಹಯಂಪ್ ಭುಗಿಸಿ ಫಯುಹಗಲೊ ಗುಂಯ್

Page 6: ಕಾನನ OCT12

ಗುಡುತಿಿತುಿ. ಂಬತಿನೆೀ ಕಹಿಸಿನಲಿ್ಲ ಸೆೊಷದಹಗಿ ರಲ್ಲೀಸ್ ಆಗಿದು ಜೊಯಹಸಿಕ್ಟ ಹಕ್ಟಣ ಸಿನ್ನಭಹ ತೆೊೀರಷಲು ವಹಲೆಯಂದ ಕಯೆದುಕೆೊಂಡು ಸೆೊೀಗಿದುಯು. ಡೆೈನೆೊೀಷಹರ್ ಕಯುಚಿದಹಗ ಅದಯ ಕಂನ ತಹಳಲಹಯದೆೀ ಸಿೄೀಕರ್ ನ ೆೀರ್ ಸರದು ಸೆೊೀಗಿ ಯಹಕ್ಷಸಿೀಮ ಕಕಣವ ಧವನ್ನ ಫಂದು ಡೆೈನೆೊೀಷಹರ್ ಗಳ ಬಮಹನಕತೆಮನುೃ ದುೄಟುಿ ದೊಡಿ ನಭಮ ಕವಿಮ ೆೀರ್ ಕೊಡ ಸರದು ಸೆೊೀಗುುದಯಲ್ಲಿತುಿ. ಕಹಡಿನ ಳಗಿನ ನ್ನವಯಫೂತೆಮನುೃ ಅನುಬವಿಷುುದು ಂದು ದೆೈಹನುಬ. ಇದೆೀ ರೀತಿ ಅನೆೀಕ ಹರರ್ಣಗಳು ಸಿಕೆು. ಆದಯೆ ಸುಲ್ಲ ಭಹತರ ಸಿಕೆಲ್ಲಲಿ. ಂಟ್ಟ ಷಲಗವಂದು ಅಡಡ ಸಿಕೆ ಕಹಲು ಕೆಯೆಮ ಫೆೀಕಹದಯೆ ಫೆೀಗ ಫೆೀಗ ಸೆಜೆೆ ಸಹಕದೆು.

ಭುಗಿಸಿ ಫಯುಹಗ ಭಧಹಯಸೃ, ಮೆಸ್ ನಲಿ್ಲ ಭಷಹಲೆ ಗಭ!! ಷುಭಮನೆ ಇಯಲಹಯದೆೀ ವಿಚ್ಹರಸಿದೆ. ಮಹಯೆೊೀ ದೆೊಡಡ ಷಹಸೆೀಫಯು ಫಯುತಹಿಯೆಂದು ಕೆೊೀಳಿ ಊಟ. ಸಹಗೆೀ ವಿಚ್ಹರಸಿದಹಗ ತಿಳಿಯತು ಷಹಸೆೀಫರಗೆ ಕಹಡು ಸುಂಜದ ಅಡುಗೆ ಫಸಳ ಪ್ಪರಮ. ಹಿೀಗೆ ಕಹರ್ದಂತ ಭಹಮಹಗು ನಯ ಭೃಗಗಳು ಅದೆಶೆೊಿೀ. ನಹಗಯಸೆೊಳೆಮ ಕಹಡುಗಳು ನಯ ಭೃಗಗಳ ಷಂಖ್ೆಯಗಳನುೃ ಫಸಳ ಷೊಕ್ಷಮ ಷಭತೆೊೀಲನದಲಿ್ಲ ಕಹಹಡಿ ಕೆೊಂಡು ಫಂದಿದೆ. ಷೆರ್ಮ ಎರ್ ಗಿರೀ ರ, ಭಹಯ್ಸಟ ಡೆಸಿಡಿಮಸ್ ಭತುಿ ಡೆೈ ಡೆಸಿಡಿಮಸ್ ಗಣದ ಕಹಡುಗಳು. ಮೆೊೀಸಿಿಿ 30% ಕಹಡು ಟ್ಟೀಕ್ಟ ಹಿಂಟೆೀಶ ರ ಇಯಫಸುದು . ದೆೊಡಡ ದಿರ್ಮಮಗಳನುೃ ಬ್ಬರಟ್ಟೀಶಯ ಕಹಲದಿಂದ ಕಡೆದು ಗಿರೀ ರ ಕರ್ ಭಹಡಲು ಟ್ಟೀಕ್ಟ ನ್ನೀಲಗಿರ ಭತುಿ ಅಕೆೀಶಿಮ ಇನ್ನೃತಯ ಷಷಯಗಳ ಮೆೊೀನೆೊೀಕಲಿರ್ ಭಹಡಿ, ಅಯರ್ಯ ವಿಬಹಗದಯನುೃ ಕೆೀಳಿದಹಗ “ಆ ವಿಶಮ ಬ್ಬಡಿ ಎನುೃ ಉತಿಯ”. ಷಪಹರ ತೆೊೀಯುಹಗ ಹರರ್ಣಗಳು ಚ್ೆನಹೃಗಿ ಕಹರ್ುತಿೆ.

ಅಲೆೊೋಸ್ಿ ಇಂತಸ ಜಹಗದಲಿ್ಲ ಲಹಂಟಹನಹ ತನೃ ಷಹಭಹರಜಯ ಷಹೀಪ್ಪಸಿಯುತಿದೆ. ತನೃ ಷಹಭಹರಜಯ ಇನೊೃ ಎಕೆಸಟಂಡ್ ಭಹಡು ನ್ನಟ್ಟಿನಲಿ್ಲ ಜಣ ರ ಕಹಡುಗಳಿಗೊ ದಹಳಿ ಭಹಡಿ ಆಳಿವಕೆ ನಡೆಷುತಿದೆ. ನಯ ಹರರ್ಣಗಳು ಇುಗಳಿಂದ ಹಿಂಷೆಮಹಗುತಿದೆೊೀ ಏನೆೊೀ ಗೆೊತಿಿಲಿ, ಕೆಲು ಕ್ಷಿಗಳು ಸರ್ುಾ ತಿನುೃುದನುೃ ಬ್ಬಟಿಯೆ ನಭಗಂತೊ ಅುಗಳನುೃ ನೆೊೀಡಿ

ನೆೊೀಡಿ ಫೆೀಷಯ ಫಯುತಿದೆ. ಶಿಿಭ ಘಟಿಗಳ ಅನೆೀಕ ಕಡೆ ಅಕೆೀಷ್ಟಮಹದ ಸಸಿಯು ನೆೊೀಡಿ ಸೆೀಳಲಹಗದ ಷಂಕಟಹಗುತಿದೆ. ಶಿಿಭ ಘಟಿಗಳನುೃ ಮುನೆಷೆೊೆೀ ದ ಸೆರಟೆೀಜ್ ಲ್ಲಸ್ಿ ಗೆ ಷೆೀರಸಿದಹಗ ಎಲೆಿಲ್ಲ ಿಏನೆೀನೆೊೀ ಮಹುದು ಫರ್ಾ ಫಮಲಹಗುತಿದೆ ಎಂದು ಕನಹಣಟಕ ಷಕಹಣಯ ಅಡಿಡ ಡಿಸಿ ಸಹಷಹಯಷೄದಹದ ಘಟನೆ ಇನೊೃ ಸಸಿಯಹಗಿಯೀ ಇದೆ. ಆದಯೆ ಈ ತಿಂಗಳಶೆಿೀ ಭತೆ ಿಅನೆೀಕ ದೆೀವಗಳ ತಿಡದಿಂದ ಷೆಂಟರಲ್ ಕರ್ಮಟ್ಟಮ ಶಿಪಹಯಸಿಸನ್ನಂದ ಲ್ಲಸ್ಿ ನಲಿ್ಲ ಷೆೀಣಡೆಮಹಗಿದೆ. ಕೆೊೀರ್ ಜಂಗಲ್ ನ ಳಗಡೆ ನೊಯೆೈತುಿ ಅಡಿ ಎತಿಯದ ಸೆೊನೆೃ, ಬ್ಬೀಟೆ, ಕಯಡಿ ಫಳಂಜ ಭುಂತಹದ ಕಹಡು ಜಹತಿಮ ಭಯಗಳು ಸೆೀಯಳಹಗಿದೆ. ನಡೆಮುತಹ ಿ ಸೆೊೀದಯೆ ಫಸಳ ದೆೊಡಡದಹಗಿ ಕಹರ್ಣಷು ಕಹಡು, ಇಯುುದು ಕೆೀಲ 600 ಚದುಯ ಕರ್ಮ. ಅಶೆಿೀ. ಇತಿಿೀಚ್ೆಗಶೆಿೀ ನಡೆದ ಫೆಂಕಮ ನತಣನದಲಿ್ಲ 32% ಕಹಡು ನಶಿಹಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆೀಳಲಹಗುತಿದೆ. ಸುಲ್ಲಗಳು ತಭಮ ಟೆರಟೆೊೀರ ಕಳೆದುಕೆೊಂಡು ಇನೆೊೃಂದು ಟೆರಟೆೊೀರಗೆ ಸೆೊೀಗಿ ಷಹಮು ತಿಡ ಸೆಚ್ಹಿಗಿದೆ. ಫೆಂಕ ನಂದಿಷು

Page 7: ಕಾನನ OCT12

ಎಕವೆಮಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಭಹಯ ರ ರ್ ಆಗಲ್ಲ ನಭಮ ದಿೀಹಟೆಮಣಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಇಂತಸ ಷಭಮದಲಹಿದಯೊ ಹಲೆಂಟ್ಟಮಸ್ಣ ಕಯೆದು ಫಹಯಚ್ ಭಹಡಿದಯೆ ಸಳ ೀೆ ಶಿಲಹಮುಗದ ಐಡಿಮಹ ಆದ ಗಿಡ ಕತುಿ ಆರಷು ಕಲೆಯೀ ಷಹಕು.

ಕುರಗಳ ತಯಸ ಇಯು ಷಹೄಟೆಡ್ ಡಿೀಸ್ಣ, ಇಡಿೀ ಕಹಡಿನಲಿ್ಲ ಮಹಹಗ ಎಲಿ್ಲ ಫೆೀಕಹದಯೊ ಕಹರ್ಣಷುಶುಿ ಸೆೀಯಳಹಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಬರ್ದಂತಸ ಭಹಂಷಖಂಡಗಳಿಯು ಕಹಟ್ಟಗಳು ಷಸ ಸೆೀಯಳಹಗಿೆ. ಕೆೊೀರ್ಗಳ ಗಹತರದಿಂದ ಳೆಿಮ ಆಸಹಯ ಸಿಗುತಿಿಯುುದಯಲ್ಲಿ ಅನುಭಹನವಿಲಿ. ಷುಭಹಯು ಂದು ಟ ರ ತೊಗು ಇು ಆನೆಗಳಿಗಿಂತ ಅಹಮಕಹರ. ಆದಯೆ ಗಂಡು ಹರರ್ಣ ಗುಂಪ್ಪನ ಲ್ಲೀಡರ್. ಈ ಕಹಯಂಪ್ಪನ್ನಂದ ಅನೆೀಕ ನಯ ಭೃಗಗಳ ಭುಖ ಚಯಣಮಲಿ್ಲ ಆವಿಮಣ ಯಕಿಹದಂತಿತಿುಿ. ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಇಶೆೊಿಂದು ನಡೆದಹಟ ಕಹಡಿನ ಳಗೆ ಇಯುುದಿಲಿೆೀನೆೊೀ. ಜನರ ತಿಂಗಳಹದುರಂದ ಕಹಡಲೆಲಿಿ ತಯಗೆಲೆಮ ಷಯಷಯ ವಫೂ. ಅನೆೀಕ ಷಲ ನಭಮ ನಡೆದಹಟದ ವಫೂದಿಂದ ಹರರ್ಣಗಳು ಒಡಿಸೆೊೀದದುನು ನೆೊೀಡಿ ಫೆೀಷಯಹದದುುಂಟು. ಇನೆೊೃಂದು ದಿನ ಸುಲ್ಲ ಸೆಜೆ ೆನೆೊೀಡಿ ಎಶುಿ ಸುಲ್ಲಯಂದು ಲೆಕೆ ಸಹಕು ಕಹಮಣ.

ನಭಮ ಜೆೊತೆಮಲ್ಲದಿು ಹಚ್ಹರ್ ಫಲು ನ್ನುರ್. ಸಳ ೆತಲೆ, ಭಯಳಿನ ಮೆೀಲೆ ಸೆಜೆ ೆನೆೊೀಡಿ ಸೆಣ್ೆೊಾೀ ಗಂಡೆೊೀ, ದೆೊಡಡದೆೊೀ ಚಿಕೆದೆೊೀ ಎಂದು ಸೆೀಳಫಲಿ. ನ್ನೀರನ ಜಹಗದಲಿ್ಲ ಸೆಜೆೆ ಅಗಲಹಗಿಯುತಿದೆ. ಸೆಜೆಮೆಲಿ್ಲ ನ್ನೀಯು ಊಯುತಿಿದುಯೆ ನಭಮ ವಫೂ ಕೆೀಳಿ ಆಗ ತಹನೆೀ ಸುಲ್ಲ ಕಹಲು ಕತಿಿದೆ ಎಂದು ಅಕಣ. ಸುಲ್ಲಗಳು ನಹಂದು ಕೆೊಂಡ ಸಹಗೆ ಬಮಹನಕ ಹರರ್ಣಗಳಲಿ. ಫೆಕೆನ ಜಹತಿಮಹದುರಂದ ಅು ನಹಚಿಕೆ ಷವಬಹದು ಭತುಿ ಒಡಿ ಸೆೊೀಗುು. ಅಶೆಿೀ ಕಿೀ ರ ಕೊಡ. ಆದಯೆ ನಯಬಕ್ಷಕಹದಯೆ ಭಹತರ ಊಹಿಷಲಹಗದಶುಿ ಬಮಹನಕ. ಕೆೀಲ 300 ಕೆ.ಜ ತೊಗಿದಯೊ ಫಲ್ಲಶಠ ಭಹಂಷಖಂಡಗಳು ಭತುಿ ಅಗಹಧ ವಕಿ. ಕೆನೆತ್ ಆಂಡಷಣ ರ ಕಥೆಗಳಲಿ್ಲ ಒದಿದು ಸಹಗೆ ನಯಬಕ್ಷಕ ಸುಲ್ಲಗಳ ತನೃ ಅಂಗೆೈ ಇಂದ ಸೆೊಡೆದ ರಣ್ಹಭ ತಲೆಫುಯುಡೆ ುಡಿ ುಡಿ ಮಹಗುತಿದೆ. ದನಗಳನುೃ ಫೆೀಟೆಮಹಡಿದಹಗ ಇಡಿೀ ದನದ ದೆೀಸನುೃ ಫೆನುೃ ಮೆೀಲೆ ಸಹಕಕೆೊಂಡು ಸೆೊೀಗು, ಇಡಿೀ ಭನುಶಯನ ದೆೀಸ ಎಳೆದೆೊಮುಯ ಷನ್ನೃೆೀವಗಳು ಕೊದಲನುೃ ನ್ನರ್ಮಯೆೀಳುಷುತಿಿಯು ಇುಗಳ ಅರ್ಾನಹದ ಸಿಂಸ ಆನೆಮ ಭರಗಳನುೃ ತಿನುೃತಿೆ. ನಹು ಕಹಯಂಪ್ ಗೆ ಸೆೊೀದ ಎಯಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಮಶೆಿ ಕಹಡು ಕುಯುಫನೆೊಫಬನನುೃ ಎಳೆದೆೊಮುು ಭಹಯ ರ ಈಟರ್ ಆದ ಘಟನೆ ಷಂಬವಿಸಿದುು ಮಹಯೆೊಫಬಯೊ ಆಕಡೆ ಸೆೊೀಗಲು ನಡುಗುತಿಿದುಯು. ಮೂಯು ದಿನಗಳೄ ಫರೀ ಸುಲ್ಲ ಸೆಜೆ ೆನೆೊೀಡಿ ಎರ್ಣಕೆ ಸಹಕದಹುಮುಿ. ಅಯು ಸೆೀಳಿದ ಸಹಗೆ ಫಯೆಮುತಿಿದೆುು. ಮೆಮ ಅನುಭಹನ ಗೆೊಂಡು

Page 8: ಕಾನನ OCT12

“ನಹವ್ ನೆೊೀಡಹಿ ಇಯೆೊೀದು ಂದೆೀ ಸುಲ್ಲ ಸೆಜೆ ೆ ತಹನೆೀ” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದಹಗ “ಷುರ್ಮೆರ ಷಹವರ್ಮ ಷಹಯೀಫಯು ಫಮಹಿಯೆ ಅದೊ ಂದೆೀ ಸುಲ್ಲೀನೆ ಆದೊರ ಮೂಯು ಫಯೆದಿಲಿ ಅಂದೆರ ಕೆಲಸ ಒಮಿದೆ. ನ್ನೀು ಸೆೀಳಿದುನುೃ ಷುಮೆೆ ಫಕಣಳಿ” ಎಂದ. ಳಗೆೊಳಗೆೀ “ಹಿ ಹಿ ಹಿ” ಎಂದು ನಕೆದೆ. ಆ ಕಹಯಂಪ್ಪನ ಷೆನಸಸ್ ರಕಹಯ ಅತಿೀ ಸೆಚುಿ ಸುಲ್ಲಯಂದಯೆ ನಹಗಯಸೆೊಳೆಮಲಿ್ಲ 65. ಇಡಿೀ ದೆೀವದಲಿ್ಲ 1400. ನ್ನಜಹದ ಮೆೊತಿ ಖಂಡಿತಹಗಿಯೂ ಅದಲಿ. 5% ಕಡಿಮೆ ಇಯಫಸುದು.

ಅಂದು ಯೆೀಂಜರ್ ನಮೆೊಮಡನೆ ಫಂದಿದುಯು. ೆೈಲ್ಡ ಲೆೈಫ್ ಫಗೆ ೆಇಂಟಯೆಸ್ಿ ಇದುು ಅಯು ಷೆೀರ ಕೆೊಂಡಿದುು ಅಯ ಕೆಲಷ ಭತುಿ ಫುದಿೂಂತಿಕೆಯಂದ ತಿಳಿಮುತಿತುಿ. ಅನೆೀಕ ಫಹರ ಅಯ ಜೀಪ್ಪನ ಕೆದಲೆಿೀ ಕತಿಲಲಿ್ಲ ಎದುಯಹಗಿ ಕಂಡ ದೃವಯದ ಅನುಬಗಳನುೃ ಸಂಚಿಕೆೊಂಡಯು. ಭಯವಂದನುೃ ತೆೊೀರಸಿ, ಇದನುೃ ಮೂಸಿ ನೆೊೀಡಿ ಎಂದು ಸೆೀಳಿದಯು. ಅದು ಟೆರಟೆೊೀರ ಭಹಕಣಂಗ್ ಭಹಡಿ ಭಹಡಿ ಷುಂಕು ಹಷನೆ ನೆತಿಿಗೆೀರತು. ಇನೆೊೃಂದು ಭಯದ ಮೆೀಲೆ ಕೆಯೆದ ಗುಯುತುಗಳು ಇದುು. “ಇದೆೀನೆಂದು ಗೆಸ್ ಭಹಡಿ ಎಂದಯು? ಫಬಯು ಭಯ ಏಯಲು ಭಹಡಿದ ರಮತೃ ಎಂದಯೆ, ಇನೆೊೃಫಬಯು ಜಗಳಹಡಿದ ಗುಯುತುಗಳು ಎಂದೆಲಿ ಊಹಿಸಿದಯು. ಆದಯೆ ಅದು ತನೃ ಉಗುಯುಗಳನುೃ ನುರ್ುುಹಗಿ ಭಹಡು ವಿಧಹನಂತೆ. ಆಗ ನಭಮ ಕಹಯಮೆಯಹ ಇಯಲ್ಲಲಿ ಹದುರಂದ ಏನನೊೃ ಚಿತಿರಸಿಕೆೊಳಿಲಹಗಲ್ಲಲಿ. ಕಹಯಭಯೆದಹ ಂದೆೀ ಂದು ದುಯುಯೊೀಗೆಂದಯೆ ನೆೈಜ ಹಷಿನುೃ ಕರ್ಾಲ್ಲಿ ಅನುಬವಿಷಲು ಬ್ಬಡುುದಿಲಿ.

ನಹಲೆನೆೀ ದಿನಹಗಿದುಯೊ ಇನೊೃ ನ್ನಜಹಗಿ ಸುಲ್ಲ ನೆೊೀಡೆೀ ಇಯಲ್ಲಲಿ. ಅಂದು ವಿಚಿತರ ಷಂಗತಿಯೊಂದು ಷಂಬವಿಸಿತು. “ಕಹಗೆ ಇದೆ ಇಲಿ್ಲ ಷೆೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫನ್ನೃ ಎಂದ”. ಕುತೊಸಲ ತಡೆಮಲಹಗದೆ ಎಲಿಯೊ ಷೆೈಲೆಂಟ ಆಗಿದುಯೊ ಹಚರ್ ನ ಕವಿಮಲಿ್ಲ ಪ್ಪಷುಗುಟ್ಟಿದೆ. “ಅಲಿ ಕಹಗೆಗೊ ಸುಲ್ಲಗೊ ಏನು ಷಂಫಂಧಮಯ” ಎಂದೆ. ಸುಲ್ಲ ಫೆೀಟೆಮಹಡಿ ತಿಂದು ಬ್ಬಟುಿ ಸೆೊೀಗಿಯಫಸುದು. ನೆೊೀಡೆೊೀರ್ ಎಂದು ಅದೆೀ ದಹರಮಲಿ್ಲ ಳಗೆ ಸೆೊೀದೆು. ದೆೊಡಡ ಸಂದಿಮನುೃ ಪದೆ ಗೆೊದೆಗಳಲಿ್ಲ ಅಟಹಿಡಿಸಿ ಫೆೀಟೆಮಹಡಿ ಷಹಯಸಿತುಿ. ಯಕಿ, ಭಹಂಷದ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ತೆೊಟ್ಟಿಕುೆತಿಿತುಿ. “ಎಲ್ಲರೀ ಸುಲ್ಲಯಂದು” ಕವಿಮಲ್ಲಿ ತೊರದೆ. “ತಿಂದು ಭುಗಿಸಿದೆ ಅಕಹ ನಹವ್ ಫಯೆೊೀದು ಕೆೀಳಿಸಿಕೆೊಂಡು ಕಹಲ್ ಕತೆೈತೆ ಷಹವರ್ಮ” ಎಂದ. “ಫನ್ನೃ ಕೆಯೆ ಕಡೆ ನೆೊೀಡೆೊೀರ್. ನ್ನೀಯು ಕುಡಿಮಹಕ್ಟ ಸೆೊೀಗೆೈತೆ. ಸೆೊೀಗು ದಹರಮಲಿ್ಲ ಭರ ಕೊಡ ಜೆೊತೆಗೆ ಐತೆ. ನ್ನಭಮ ಅದೃಶಿ ಚ್ೆನಹೃಗೆೈತೆ” ಅಂದು ಸೆಜೆ ೆಗುಯುತು ತೆೊೀರಸಿದ.. .

Page 9: ಕಾನನ OCT12

* ಗುಬ್ಬಬ ಗೊಡು

ೆೈಜ್ಞಹನ್ನಕ ಸೆಷಯು : Passer domesticus

ಇಂಗಿೀಿಷ್ ಸೆಷಯು : House Sparrow

ನಹನು ೆೈಭರ ಷೊೆಲ್ಲನಲಿ್ಲದಹಗ ಗಭನ್ನಸಿದುು, ಅಭಮನ ಜೆೊತೆ ಯಹಗಿಹಿಟುಿ ಭಹಡಿಷಲು, ಯಹಗಿಗಿಯರ್ಣಗೆ

ಸೆೊೀಗಿದಹುಗ, ಕೆಲವಮೆಮ ಕಯೆಂಟು ಇಲಿದೆ, ಷುಭಮನೆ ಕೊಯಫೆೀಕಹಗಿ ಫಯುತಿಿತುಿ. ಅಭಮನೆೀನೆೊೀ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಫಂದಿದು

ಅಕೆ-ಕೆದ ಸಳಿಿಮ ಸೆಂಗಷಯ ಫಳಿ ಅಯ ಷಂಷಹಯದ ತಹತೆರಮಗಳನುೃ ಅಕಹ ಫೆೀಯೆಮಹಯದೆೊೀ

ವಿಚ್ಹಯಗಳನುೃ ಭಹತಹಡುತಹಿ ಕುಳಿತಿಯುತಿದಿುಯು. ಆದಯೆ ಇಯ ಷಂಷಹಯ ತಹತರಮಗಳು ನನಗೆೀನು ತಿಳಿಮಫೆೀಕು.

ಕೆೀಳಿಕೆೊಂಡು ಇಯ ಫಳಿ ಕುಳಿತಿಯಲು ಐದತುಿ ನ್ನರ್ಮಶ ಭಹತರ ಷಹಧಯ, ಅಮೆೀಲೆ ಫೆೀಜಹಯಹಗಿ, ಯಹಗಿ ರ್ಮಲ್ಲಿನ

ಸೆೊಯಗಡೆ ಇಯು ಸುರ್ಷೆ ಭಯಗಳ ಫಳಿಗೆ ಸೆೊೀಗಿ ಆಟಹಡುತಹಿ ಕುಳಿತಿಯುತಿಿದೆು. ಸುರ್ಷೆ ಭಯಗಳ ಮೆೀಲೆ

ಕೆೊೀತಿಗಳ ದಂಡು ಮಹುದೆೊೀ ಭಹತಿನ ಚಕಭಕಯಂದ ಜಗಳ ವುಯುಹಗಿ ಜೆೊೀಯಹಗಿ ಗಲಹಟೆಭಹಡುತಹ ಿ

ಭಯದಿಂದ ಭಯಕೆೆ ನೆಗೆಮುತಿಿದು, ಗಡವಂದು ಜಗಳಹಡುತಹಿ ಮೆೀಲ್ಲಂದ ಬ್ಬದುು ಕಯುಚುತಿ ಒಡಿಸೆೊೀಗುತಿಿತುಿ.

Page 10: ಕಾನನ OCT12

ಭತೆ ಿಕೆಲು ಫಹರ ನಹಯಗಳ ಗುಂು ಕೆೊೀತಿಗಳನುೃ ಹಿಡಿಮಲು ಸೆೊಂಚು ಸಹಕುತ.ಿ . .ಫೆೊಗಳುತಿದಿುು.

ರ್ಮಲ್ಲಿನ ಮಜಭಹನನ ಸಲಸಿನ ಭಯಕೆೆ ಲಗೆ ೆ ಸಹಕದು ಕೆೊೀತಿಗಳನುೃ ಒಡಿಷಲು ಫಹಯಫಡಿದುಕೆೊಳುಿತಹ ಿ

“ ಏ. . .ಏ. . .ಏ. . .ಇಳಿರೀ ಕೆಳಗೆ, ಎಲಹ ಿಪ್ಪಂದೆ-ಕಹಯಗಳನುೃ ಕಚಿಿ ಸಹಳಹಮಡಿದುವ, ಇುಗಳ ಭನೆಕಹಯೊೀಗ”

ಎಂದು ಫಮುಯತಹಿ, ನಹಯಗಳನುೃ ಛೊ. . .ಬ್ಬಡುತಹಿ ಒಡಿ ಸೆೊೀಗುತಿಿದು. ರ್ಮಲ್ಲಿನ ಭುಂದೆ ನೆಲದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ

ಬ್ಬದಿುಯು ಯಹಗಿ, ಬತಿ, ನುಚುಿ, ಅಕೆ, ಗೆೊೀಧಿ, ಭತುಿ ಕಹಳು-ಕಡಿಗಳನುೃ ಮೆೀಮುತಹಿ ಕುಳಿತಿದಿು ನೊಯಹಯು

ಗುಫಬಚಿಿಗಳು ಇನ ಒ ಡಿದ ಯಬಷಕೆೆ “ಚಿೀಂವ್. . . ಚಿೀಂವ್. . . ಚಿೀಂವ್. . .”ಎಂದು ಚಿೀಯುತಹಿ ಸಹರ ಸೆೊೀದು.

ರ್ಮಲ್ಲಿನ ಕೆದಲೆಿೀ ಇದು ಸಳೆಮದಹದ ಸೆಂಚಿನ ಭನೆಮ ಷೊರನ ಮೆೀಲೆ ಸೆೊೀಗಿ ಕೊಯುತಿದಿುು. ಗುಬ್ಬಬಗಳು

ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಎಲಹರಿಗೊ ರಚಿತಹದ ಸಕೆ. ಫೊದು ರ್ಮಶಿರತ ತಿಳಿಕಂದು ಸಕೆ, ಗಂಡು ಸಕೆಮ ನೆತಿಿಮ ಮೆೀಲೆ

ಫೊದು ಫರ್ಾವಿದುು, ಕೆನೆೃ, ಮೆೈಫರ್ಾ ಫೊದು ರ್ಮಶಿರತ ಕಂದು ಫರ್ಾವಿಯುತಿದೆ, ಕೆೆಗಳು, ಸೆೊಟೆಿಮ ಕೆಳಗೆ

ಬ್ಬಳಿಮಹಗಿಯುತಿದೆ. ಎದೆ, ಕರ್ಣಾನ ಷುತಿ ಕುೄ, ಸೆರ್ುಾ ಸಕೆಮ ಕೆನೆೃ, ಕತುಿ, ತಳಬಹಗ ಬ್ಬಳಿಫರ್ಾವಿಯುತಿದೆ. ಇು ಸಳೆಮ

ಸೆಂಚಿನ ಭನೆಮ ಷೊರಗೆ ಸಹಕದ ಬ್ಬದಿರನ ತೊತುಗಳಲಿ್ಲ ಭತುಿ ಗೆೊೀಡೆಗಳ ಷಂದುಗಳಲಿ್ಲ ರ್ಗಿದ ಸುಲುಿ, ಸತಿಿ,

ನಹಯು ಭತುಿ ಇತಯ ಭೃದುಹದ ಷುಿಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದ ನೊಯಹಯು ಗೊಡುಗಳನುೃ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡಿದುು. ಹಿೀಗೆೀ

ಅದೆಶೆೊಿೀ ಭರಗಳಿಗೆ ಜನಮ ಕೆೊಟುಿ, ಷಹಕ-ಷಲಹಿ ದೆೊಡಡದಹಗಿ ಭಹಡಿ ಷವತಂತರ ಹಗಿ ಸಹಯಡಲು ಕಹಯರ್ಹಗಿೆ.

Page 11: ಕಾನನ OCT12

ಆದಯೆ ಇಂದು ಗುಬ್ಬಬಗಳಿಗೆ ಎಲಿ್ಲಲಿದ

ತೆೊಂದಯೆಗಳು ಫಂದೆೊದಗಿೆ. ಅದಕೆೆ ಕಹಯರ್

ಜನಷಂಖ್ೆಯಮ ಸೆಚಿಳದಿಂದ

ನಗರೀಕಯರ್ಗೆೊಂಡು ಭನೆಗಳ ವಿನಹಯಷ,

ಇಂದಿನ ಆಧುನ್ನಕ ಜಗತಿಿನಲ್ಲಿ ಸೆಂಚು, ಗುಡಿಷಲು

ಷೊಯುಗಳು ಇಲಿದೆ, ಫೆಂಗಳೄರನ ಎಲಹಿ ಕಟಿಡಗಳು

ಗಹಜನ ವೆೃೀಕಗಳಿಗೆ ಭಹಯುಸೆೊೀಗಿೆ. ಗುಬ್ಬಬಗಳು

ಗೊಡುಗಳನುೃ ಕಟಿಲು ಷೊರಲಿದೆ ತನೃ

ಆಹಷನುೃ ಕಳೆದುಕೆೊಳುಿತಿಿೆ. ಇೄತುಿ

ಶಣಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದು ಗುಬ್ಬಬಗಳು ಇಂದು ಫೆಂಗಳೄರನಂತ ನಗಯದಲಿ್ಲ

ಭಹಮಹಹಗಿೆ, ಫೆಂಗಳೄರನಂತಸ ನಗಯದಿಂದ ದೊಯವಿಯು ಗಹರಭಹಂತಯ ರದೆೀವಗಳಹದ ಯಹಭನಗಯ,

ದೆೀನಸಳಿಿ, ಸೆೊಷಕೆೊೀಟೆ, ಚಿಕೆಫಳಹಿುಯ, ಭಹಗಡಿ, ಕನಕುಯ ಭತುಿ ಆನೆೀಕಲ್ ರದೆೀವಗಳ ಕಡೆ ಇಂದಿಗೊ

ಗುಬ್ಬಬಗಳು ಇೆ, ಅದಯೆ ನಹು ಅುಗಳ ಆಹಷನುೃ ಸಹಳು ಭಹಡದಂತೆ ಸಳ ೆವೆೈಲ್ಲಮ ಭನೆಗಳ ಯಚನೆ ಭತುಿ

ಅುಗಳಿಗೆ ಭನೆಮ ಳಗೆ ಸೆೊಯಗೆ ಗೊಡು ಭಹಡಲೊ ಅಕಹವ ನ್ನೀಡಫೆೀಕು, ಭತುಿ ಬ್ಬದಿಯು ಇತಯ ಭಯಗಳ

ಷುಿಗಳಿಂದ ಭಹಡಿದ ಗೊಡುಗಳನುೃ ಇಡುುದರಂದ ಗುಬ್ಬಬಗಳ ಷಂತತಿಮನುೃ ಉಳಿಷಫಸುದು. ಆಗಲಹದಯೊ

ಷವಲೄ ಭಟ್ಟಿಗೆ ಗುಬ್ಬಬಗಳ ಷಂತತಿಮನುೃ ಉಳಿಷು ರಮತೃ ಷಪಲಹಗಫಸುದು.

ಗುಬ್ಬಬಗಳ ಆಹಷಗಳನುೃ ಸಹಳುಭಹಡಫೆೀಡಿ. . .! ರತಿೀ ಭನೆಮಲೊ ಿಗುಬ್ಬಬ ಗೊಡಿಗೆ ಅಕಹವಭಹಡಿಕೆೊಡಿ. . .! ಭಕೆಳಿಗೆ ಗುಬ್ಬಬಗಳನುೃ ತೆೊೀರಸಿ ಊಟ ಭಹಡಿಸಿ ನೆೊೀಡಿ. . .! ಗುಬ್ಬಬಗಳ ಷಂಯಕ್ಷಣ್ೆಗೆ ನ್ನೀು ಕೆೈಜೆೊಡಿಸಿ. . .!

Page 12: ಕಾನನ OCT12

ವಿದಹಯರ್ಥಣಗಹಗಿ ವಿಜ್ಞಹನ

“ಮಹಯದು ನನೃನುೃ ಸೆೊಯಸೆೊೀಗು ಎಂದದುು” ಷಭುದರದಹಳದಲಿ್ಲ ವಿಜ್ಞಹನ್ನಯೊಫಬ ರಶಿೃಸಿದ!. NOC ಎಂಫ ತಿರ್ಮಂಗಿಲದ ಪೀಶಕನ್ನಗೆ ಇದು ನಹು ಭಹತನಹಡುುದನುೃ ಕೆೀಳಿಷುಕೆೊಂಡು ುನಯುಚಿರಷುತಿಿದೆಯೊೀ ಎಂಫ ಅನುಭಹನ. ಹರರ್ಣರಂಚದಲಿ್ಲ ಅನೆೀಕ ಸಕೆಗಳು, ಷಭುದರದ ಷಷಿನ್ನಗಳು ಭತುಿ ಭನುಶಯಯು ಇತಯೆ ಜೀವಿಗಳ ವಫೂಗಳನುೃ ಅನುಕರಷು ಕಲೆ ಸೆೊಂದಿೆ. 1940ಯಲೆಿೀ ವಿಜ್ಞಹನ್ನಗಳು ಫೆೀಲೊಗ ತಿರ್ಮಂಗಿಲಗಳು ಭಕೆಳಂತೆ ಅಳು ಷಂಜ್ಞೆಗಳನುೃ ಭಹಡುತಿಿದುದುನುೃ ಗಭನ್ನಸಿದುಯು. 1970ಯಲ್ಲಿ NOC ಅನುೃ ಷೆಯೆ ಹಿಡಿಮಲಹಗಿದುು, ಅಂದಿನ್ನಂದ ಅದು ತನೃ ಭಹತನುೃ ಇತಯೆ ತಿರ್ಮಂಗಿಲಗಳಿಗೆ ಸೆೊೀಲ್ಲಸಿದಯೆ ಭನುಶಯಯ ಕಂಹನಹಂಕಕೆೆ ಸೆೊಂದಿಸಿಕೆೊಂಡಿದೆ. ಅದು ತನೃ ನಹಸಿಕದ ನಹಳಗಳಲಿ್ಲ ಗಹಳಿಮ ತಿಡನುೃ ಸೆಚಿಿಸಿ ನಂತಯ ಮೂಗಿನ ಸೆೊಳೆಿಗಳ ಹಿಂಫದಿಮಲ್ಲಿಯು ಷರ್ಾ ತುಟ್ಟಗಳ ಆಕಹಯನುೃ ಕೊಡ ಫದಲ್ಲಷುತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದಹುಯೆ. ನಭಮ ತಿರ್ಮಂಗಿಲು ಗಿಳಿಗಳ ತಯಸ ಅನುಕರಷದಿದುಯೊ ಸೆೊಷದೆೊಂದು ಕಲ್ಲತು ಭಹಹಣಡು ಭಹಡಿಕೆೊಂಡಿಯುುದೆೀ ಕುತೊಸಲಕಹರ ಷಂಗತಿ ಎನುೃತಹಿಯೆ. ಆಂಡಿ ಫುಟ್ಟ (ಭರೀ ರ ಫಹಮಹಲಹಜಸ್ಿ) ಎಂಫುಳು, ಸೌದು ಇದು ಭಹತನಹಡುತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ಪೄದಹುಳ ,ೆ ಇದಯ ಭಹತನುೃ ಯೆಕಹಡ್ಣ ಭಹಡಿದಹುಳ .ೆ ಅದನುೃ ೆಬ್ ನಲಿ್ಲ ಕೆೀಳಫಸುದು. ಮಹಯು ಕುತೊಸಲ ತಡೆಮದೆ ನ್ನಜಹಗಲೊ ನೆೊೀಡಫಮುಷುಯೆೊೀ ಅರಗೆ ನ್ನಯಹಷೆ ಕಹದಿದೆ. NOC ಷತುಿ ಸಲು ಶಣ ಕಳೆದಿೆ.

Page 13: ಕಾನನ OCT12

ಮೂಡಿದವೀ ದೊಯದಲ್ಲ ಅಂಫಯದ ಚುಕೆ ಫೆಳಕನ ಭಯೆಮನು ರ್ಮೀಯುತಲ್ಲ.

ತೆಳಿಗೆ ರ್ಮನುಗುತ ಕೆಂನು ಅಳಿಷುತ ಚಿಲ್ಲಪ್ಪಲ್ಲಮ ಸಿಹಿದನ್ನಮ ಭಯೆಷುತಲ್ಲ.

ಸಸಿರನಹ ಕಹನನ ಕೆಂಹಗಿ ಮೂಡುತಲ್ಲ ತಿಳಿಬ್ಬಳಿು ನ್ನೀಡುತಹ ಆ ಗಗನದಲ್ಲ.

ತಹಯಮ ರ್ಮಡಿತಕೆ ಕಂದನಹ ಕೊಗಿಗೆ ಚಯಕನೆ ಚಿಂತನೆಮ ನ್ನೀಡುತಲ್ಲ.

ಫಂದೆವೀ ಫಂದೆವೀ ರ್ಮನ್ನಗುತಲ್ಲ ಕಂಡವೀ ಕರಹಿರಮಯೆೀಲ ಸಿಹಿ ಭನದಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಪ್ಪಲ್ಲ ನಹದದಲ್ಲ.

ಜೀನದ ನಲ್ಲಷಲು ದರ್ಣವಿಗೆ ಭನನು ತರ್ಣಷುತಲ್ಲ.

ನ್ನಲುಕದಹ ನೆಲೆಮಲ್ಲ ತಿಳಿಮದ ಅನಂತದಲ್ಲ ಷಕಲರಗೊ ಚಿಂತನೆಮ ಮೂಡಿಷುತಲ್ಲ.

- ನಹಗಯಹಜ್ ಆರ್ ಅಂಬ್ಬಗ