...~ No_ta pismp ks __~..

4
Web Ima ASAS GRAFIKPendahuluanRekaan grafik Search

Transcript of ...~ No_ta pismp ks __~..

Page 1: ...~   No_ta pismp ks __~..

...~:\ NoTa PISMP KS /:~...

TP : Prinsip Grafik & Rekabentuk GrafikPosted by KiTaORaNG AdaLaH.... | Thursday, July 5, 2012

ASAS GRAFIK

Pendahuluan

Rekaan grafik banyak dimanfaatkan sebagai media utama dalam penyaluran sesuatu mesej. Ia seringdigunakan dalam sesuatu paparan atau persembahan reka bentuk komunikasi visual sama ada dalambentuk bercetak, persembahan elektronik mahupun digital.

Grafik mungkin memberi maksud seperti berikut ?

Bahan yang mampu menghubungkan fakta dan idea dengan jelas melalui kombinasi lukisan, lakaran,contengan, perkataan, simbol dan gambar.

Gambaran bukan fotografi, dua dimensi yang digubah dan dicipta khusus untuk menyampaikanmesej, fakta atau pandangan kepada para pelajar atau kumpulan sasaran tertentu.

SUMBANGAN GRAFIK DALAM KEHIDUPAN

Lebih menarik – dapat merangsang minat dan perhatian terhadap sesuatu aspekMesej dapat disampaikan dengan lebih cepat, jelas dan ringkas spt. “Mudah Terbakar”,“Merbahaya”, “Jimatkan Air”dan lainlain.Membantu meningkatkan daya ingatan – teks dan gambar boleh membantu mengingat denganlebih baik berbanding dengan teks sahaja.Maklumat dapat disampaikan secara tersusun dan mengikut urutan yang telah ditetapkan olehpenyampai.Dapat mewakili faktafakta dan idea dalam bentuk yang padat dan ringkas. Contoh:penggunaan grafik dalam poster, carta dan graf tidak memerlukan maklumat lisan yang banyakuntuk memberi kefahaman kepada pelajar.Melahirkan manusia yang lebih kreatif dan inovatif.

KOMPOSISI DALAM REKAAN GRAFIK

Komposisi

LaMaN BLoG

LaMaN uTaMaBioDaTa aHLi KeLaS

HiMPuNaN HuRaiaN SuKaTaNPeLaJaRaN SRNoTa PPISMP di SCRIBDNoTa PISMP Sem 1 di SCRIBDNoTa PISMP Sem 2 di SCRIBD

NoTa PISMP Sem 3 di SCRIBDNoTa PISMP Sem 4 di SCRIBDNota PISMP Sem 5 di SCRIBDNota PISMP Sem 6 di SCRIBD

Nak Kenal KiTaORanG

KITAORANG ADALAH....

PISMP Kajian Sosial/PJ/BMAmbilan Januari 2011 IPGKampus Dato' Razali Ismail

Kuala Terengganu

View my complete profile

BLoG RaSMi PISMP KS

Web ImagesASAS GRAFIKPendahuluanRekaan grafik banyak dimSearch

Page 2: ...~   No_ta pismp ks __~..

Susunan atau satu organisasi elemen rekaan Seni Visual seperti garisan, rupa,dan warna,dengan mengambil kira aspekaspek prinsip rekaan seperti imbangan untuk menghasilkankarya grafik yang menarik.Melalui organisasi dan perhubungan antara elemen dan prinsip rekaan yang dimanupulasikan,sesuatu kandungan dan konteks rekaan grafik itu dapat dinyatakan dengan jelas ;sebagai satukomunikasi visual.Dalam menghasilkan sesuatu karya, bukan semua elemen dan prinsip rekaan diaplikasikan.

Langkah utama dalam membuat komposisi ialah dengan menentukan rupa bentuk, saiz dan imbanganyang berkaitan dengan dimensi ruang paparan kerja grafik. Ruang grafik mungkin dalam bulatanempat segi, dan diorientasikan secara menegak atau melintang.

Prinsip Komposisi.

Untuk menghasilkan tarikan visual, satu titik tumpuan (focal point) perlu dinyatakan. Elakkanmembuat titik tumpuan ditengahtengah: alihkan sedikit ke tepi ruang paparan kerja.

Elakkan membuat gubahan yang membawa tumpuan kesetiap penjuru ruang paparan kerja

Elakkan membuat komposisi 2 subjek yang diletak secarabertentangan dan meninggalkanruang kososng di tengahtengahnya.

Pemberatan ruang positif di bahagian bawah paparan kerja menghasilkan prinsip imbangan,manakala sebaliknya akan menimbulkan kesan “levity’ dan weightlessness’.

CeBiSaN KeNaNGaN

JaNGaN LuPe KLiK IkLaN NuffNanG

ToLonG KLiK IkLaN UnTuK BaNTu KaMi !

JoM JoiN KoMuNiTi NuFFNanG

Page 3: ...~   No_ta pismp ks __~..

Elakkan membahagikan medan grafik kepada dua bahagian yang sama (imbangan simetri)kerana ia membuat komposisi tidak dramatik atau menarik.

ELEMEN REKA SENI VISUAL

Rekaan grafik dihasilkan melalui pengolahan elemen dan prinsip rekaan Seni Visual. Elemenelemanini terbahagi kepada enam (6) jenis iaitu:

1. Garisan

(Latihan kepada pelajar melukis elemenelemen tersebut dalam ruangan yang disediakan sebagaiaktiviti pengukuhan)

2. Rupa positif dan rupa negatif

3. Bentuk

Olahan garisan, tekstur dan warna menimbulkan bentuk

4. Warna

MaSa ITu KeHiDuPaN

KaLeNDaR

Nota Berdasarkan Subjek/Topik

Pro Forma PISMP Sem 1 (4)Pro Forma PISMP Sem 2 (6)

Pro Forma PISMP Sem 3 (6)Pro Forma PISMP Sem 5 (5)Sem 1 : English Proficiency (4)Sem 1 : Falsafah dan Pendidikan DiMalaysia (12)

Sem 1 : Pengenalan KS (9)Sem 1 : Pengurusan GERKO (11)Sem 1 : Perkembangan Kanakkanak (13)Sem 1 : Sosiologi (23)

Sem 1 : TITAS (19)Sem 2 : Geografi Kajian Lapangan (7)Sem 2 : Geografi Persekitaran (11)Sem 2 : Literasi BM (1)

Sem 2 : Matematik (2)Sem 2 : Murid dan Alam Belajar (MdAB)(22)Sem 2 : Pendidikan Jasmani (10)Sem 2 : Sejarah Perkembangan Negara(22)

Sem 3 : Hubungan Etnik (HE) (25)Sem 3 : Kadet Remaja Sekolah (KRS) (1)Sem 3 : Pendidikan Pembangunan Lestari(PPL) (17)Sem 3 : Pendidikan Seni Visual (PSV)(20)

Sem 3 : Pengurusan Bilik Darjah danTingkahlaku (PBDT) (17)Sem 3 : Politik dan Kerajaan (PDK) (15)Sem 4 : Kurikulum dan Pedagogi PJ(KPPJ) (1)sem 4 : Matapelajaran Pengajian SosialSR (MPS) (1)

Page 4: ...~   No_ta pismp ks __~..

Warna pigmentLengkapkan jenisjenis warna yang terdapat dalam roda warna dalam petak yang disediakan.

5. Ruang

Apakah peranan ruang dalam reka letak sesuatu paparan grafik?

i) Menimbulkan keselesaan dan keharmonian.ii) Memberi imbangan pada reka letak/ grafik.iii) Menimbulkan imej atau teks pada sesuatu reka letak.iv) Menimbulkan kesan perspektif.

Mengenal ciriciri prinsip Rekaan Seni Visual

1.1 Keseimbangan

FormalTidak Formal

1.2 Harmoni

BentukSusunanWarnaSaizIrama

1.3 Kontra

BentukSusunanWarnaSaizIrama

1.4 Penegasan

Untuk memberi tumpuan atau fokus pandangan

1.5 Kesatuan

Elemen yang wujud antara elemen seni visual yang berfungsi bersamasama; saling lengkapmelengkapi antara satu sama lain untuk mengukuhkan idea dasar yang hendak disampaikan.

1.6 Pergerakan

Elemenelemen grafik seperti teks dan imej disusun dalam bentuk yang tertentu untuk mengarahpandangan (pergerakan) mengikut keutamaan (penegasan) mesej yang hendak disampaikan.

Sem 4 : Pendidikan Seni Visual (PSV) (2)Sem 4 : Seni dalam Pendidikan (SDP) (1)

Sem 4 : Teknologi dalam Pendidikan (TP)(32)Sem 5 : PSS 3109 (5)Sem 5 : PSS 3110 (2)Sem 5 : PSV 3107 (1)

KoLeKSi NoTa PISMP

2013 (13)

2012 (98)

December (2)

September (1)

July (33)TP : Media Dalam Pengajaran &Pembelajaran

TP : Topik 3 Papan Pengajaran

PSV : Topeng

PSV : Corak Terancang

TP : Grafik Berkomputer

TP : Asas Grafik Casper

TP : Topik 5 Asas Grafik

TP : Modul Grafik PenghasilanBahan Grafik

TP : Teknik Kamera Bukaan Kanta(Aperture)

TP : Bahan 3D

TP : Bahan 2D

TP : Model Rekabentuk Pengajaran

TP : Prinsip Grafik & RekabentukGrafik

TP : Media Video Tape (Lama)

TP : Media Kamera (Bukan Digital)

TP : Media Slide Projektor 35mm

TP : Media Pita Audio

TP : Media Transparensi

TP : Media Bahan 3D & 2D

TP : Media Media Cetak

TP : Apa Itu Media

TP : Apa Itu Teknologi Pendidikan &Definisi

TP : Topik 10 Penerbitan VideoPendidikan 2 As...

TP : Topik 10 Penerbitan VideoPendidikan 1

TP : Topik 8 OHP & Transperansi

TP : Topik 7 Asas Fotografi 3 Pergerakan Kamer...

TP : Topik 7 Asas Fotografi 4

TP : Topik 7 Asas Fotografi 5 Penjagaan & Peny...

TP : Topik 7 Asas Fotografi 6