การออกแบบเนื้อหา MOOCs ...

of 29 /29
สัมมนาทางวชาการเร่อง การแลกเปล่ยนเรยนรู ผาน Massive Open Online Course (MOOC) วันท่ 19 – 20 พฤษภาคม 2558 มหาวทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน ดร.ทัดทอง พราหมณ [email protected] Dr.Thadthong Bhrammanee iuuqt;00tjuft/hpphmf/dpn0tjuf0uibeuipoh Content Design for MOOCs

Embed Size (px)

Transcript of การออกแบบเนื้อหา MOOCs ...

Page 1: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผ่าน Massive Open Online Course (MOOC)

วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2558

ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน

ดร.ทัดทอง พราหมณี

[email protected]

Dr.Thadthong Bhrammanee

Content Design for MOOCs

Page 2: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

สภาพแวดล้อม

ข้อชวนคิด

ปัจจัยเกี่ยวกับเนื้อหา

ข้อคำนึง

ผู้ให้บริการ

2

หัวข้อ

Page 3: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

สภาพแวดล้อม (1)การเรียนในชั้นเรียน VS. การศึกษาตามอัธยาศัย

Page 4: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

Image source: Bhrammanee, T., 2013

สภาพแวดล้อม (2)Digital learning environment Social online learning

Page 5: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

เพื่อเทียบ/รับประกาศนียบัตรหรือปริญญา ??

5

ข้อชวนคิด (1)

ปริมาณ

การเปิด(เพื่อเข้าถึงได้)

ลิขลิทธ์ ? การผลิตเนื้อหา

ความเชี่ยวชาญ

หลักสูตร VS OER (Open Educational Resource)

แบบออนไลน์

ประสานเวลา / ไม่ประสาน

Page 6: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

ปริมาณ

6

ข้อชวนคิด (2)

Coursera (>10 ล. ทะเบียน)

FutureLearn (Med.)(2014)(ลงทะเบียน 5,056 -- 2,509 เรียน -- 1,102 จบ)

Penn GSE (2013) 4%

MIT (Circuits.)(ลงทะเบียน 155,000 -- 23,000 เรียนหน่วยแรก -- 9,000 ผ่านสอบกลางเทอม -- 7,157 จบ)

22%

5%

Page 7: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

7

ปัจจัยเกี่ยวกับเนื้อหา (1)

เนื้อหา

การจัดส่งเนื้อหา

การปฏิสัมพันธ์

การจัดเก็บกิจกรรม

การประเมิน

การสร้างเนื้อหา

Page 8: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

8

ปัจจัยเกี่ยวกับเนื้อหา (2)

เนื้อหา

การจัดส่งเนื้อหา

การปฏิสัมพันธ์

การจัดเก็บกิจกรรม

การประเมิน

การสร้างเนื้อหาระดับ (อุดมศึกษา, มัธยม, ...)

Open Education (แบ่งปัน, ลดช่องว่าง, เพิ่มการเข้าถึง)

Page 9: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

9

ปัจจัยเกี่ยวกับเนื้อหา (3)

เนื้อหา

การจัดส่งเนื้อหา

การปฏิสัมพันธ์

การจัดเก็บกิจกรรม

การประเมิน

การสร้างเนื้อหา

• เรียนรู้ด้วยตนเอง • รูปแบบดิจิทัล • ผู้รับ ต่างเชื้อชาติ+ภาษา • BYOD • วิธีการ Next-Next-Next ?? (แบบ ppt)

VS. การจัดทำโมดูล

• IT + วิธีการเรียนการสอน => Digital teaching materials (case, slide, text, clip, ..)

• ธรรมชาติวิชา เช่น กฏหมายกับกรณีศึกษา • การออกแบบ + วางแผน => storyboard ของวิดีโอ

• สไลด์ => เวอร์ชันสั้น (ใช้ ในวิดีโอ) และยาว (ใช้ ในการศึกษาเอง)

• ปรับใช้จาก OCW ที่มีอยู่แล้ว • นักโสตฯ

ตัวอย่าง : 36 วิดีโอ รวม 540 นาที, อ่านทั่วไป 30 หน้า, กรณีศึกษา 45 เรื่อง, แบบทดสอบ, รวม 6

สัปดาห์

Page 10: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

Image source: http://cdn.static-economist.com/sites/default/files/imagecache/original-size/images/print-edition/20140628_FBC127_0.png

ข้อสังเกต: ภาษา และระดับการศึกษาก่อนหน้า

Page 11: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

Image source: https://www.edx.org/sites/default/files/upload/intro-four-example-videos960.jpg

Ref: Guo, P., Kim, J. and Robin, R., 2014

ในการผลิตเนื้อหา ให้ความสำคัญกับการสร้างคลิปวิดีโอ

ชอบแบบใด?

Page 12: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

https://www.youtube.com/watch?t=152&v=l4P6H7b1oo4

เทคนิค : การกลับด้านวิีดิโอ, อะคริลิกพลาสติก

Page 13: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

แบ่งการโฟกัส 25 นาที พัก 5 นาที

Page 14: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

Image source: https://www.newfangled.com/wp-content/uploads/2014/08/stuffcontentmgrfiles2dbad1d438efd516de7952a2401f0bde9miscthre_ex1.png

ในการผลิตเนื้อหา ให้ความสำคัญกับการออกแบบโมดูล

สีแบคกราวน์แบ่งส่วน

ไอคอน

เอกสาร Stand-alone เพื่อศึกษา Offline

https://www.coursera.org/specialization/interactiondesign/33/overview

Page 15: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

15

ปัจจัยเกี่ยวกับเนื้อหา (4)

เนื้อหา

การจัดส่งเนื้อหา

การปฏิสัมพันธ์

การจัดเก็บกิจกรรม

การประเมิน

การสร้างเนื้อหา

• การสร้าง Feedback • การแทรกคำถามในวิดิโอ • Learner-Instructor, Learner-Learner • Blog, Website, Social media, Q&A

การเชื่อมต่อไปทรัพยากรภายนอก (ข่าว, โทรทัศน์, ..)

• การติดตาม การดูแลการเลิกกลางคัน • Student profile • PBL

• Reflection, สรุปผล, ดูคุณภาพ, แบบทดสอบแบบ Interactive, reach และ engagement

• Peer review, happiness • ผ่าน/ไม่ผ่าน

Page 16: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

Image source: http://iberry.com/cms/files/MOOC3.png

ข้อคำนึง (1)

การเรียนรู้แบบ Connectivism

Page 17: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

ข้อคำนึง (2)การนำทางในเว็บไซต์ การสร้างเว็บ การเชื่อมต่อ

ระมัดระวัง Mental model ของผู้จัดทำ กับผู้เรียน

Page 18: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

Image source: http://2.bp.blogspot.com/-XlUm4yufBJw/UeF0oJ9LBfI/AAAAAAAAI8Y/Wze0soQRKaI/s1600/Screen-Shot-2012-12-17-at-1.52.22-PM.png

เรานำกลับมาใช้ สร้างความรู้ร่วมกัน มีกติกาข้อคำนึง (3)

อ้างอิงแหล่งที่มา (CC-BY) อ้างอิงแหล่งที่มา ให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน (CC-BY-SA) อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า (CC-BY-NC) อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลง (CC-BY-ND) อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน (CC-BY-NC-SA) อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลง (CC-BY-NC-ND)

Reuse Revise Remix Redistribute

+คณะทำงานที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ

Page 19: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

ข้อคำนึง (4)

Image source: http://web.newriver.edu/training/it101/

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

Page 20: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

20Image source: http://chronicle.com/img/photos/biz/MOOC_web_final_wheel03.png

ผู้ให้บริการ (1)

ธุรกิจเงินร่วมลงทุน

บริษัท

ไม่แสวงผลกำไร

มหาวิทยาลัย

Page 21: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

ผู้ให้บริการ (2)สถาบันการศึกษา

องค์กรธุรกิจ

มี.ค. 2014

cMOOC

xMOOC

Page 22: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

Image source: http://www.jmooc.jp/en/about/

รูปแบบคอร์ส

การรับใบประกาศนียบัตร

ผู้ให้บริการ (3)

Page 23: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

ผู้ให้บริการ (4)

23 Source: http://iberry.com/cms/mooc

ตัวอย่างรายชื่อผู้ให้บริการ :

• alltheMOOCs - course search engine; starting now or later

• CourseBuffet - lists over 700 courses from many providers and universities; finds similar courses for comparison

• CourseSites MOOC Catalog - lists over 60 MOOCs and self-paced courses; wikipedia article

• Canvas Network - over 70 courses available including self-paced and MOOCs; wikipedia article

• Class Central - very comprehensive listing of over 1,500 courses given by main providers

• Connectivist MOOCs - A list of connectivist MOOCs

• Coursera - one of the first US providers now offering over 600 courses; wikipedia article

• Coursetalk - reviews by real students; compare and discover courses

• edX - founded by MIT and Harvard University; over 160 courses; non-profit online initiative; wikipedia article

• FutureLearn - owned by Open University (UK); over 30 courses from UK and international universities; wikipedia article

• iversity - German company offering over 30 courses; wikipedia article

• Japan Massive Open Online Courses - offered course list

• MOOCs Directory - Higher Education Directory and other resources

• Mooc List - List of MOOCs offered by Universities and Entities

Page 24: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

• alltheMOOCs

https://www.udemy.com/learning-mysql5/

Page 25: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

• Coursera

Page 26: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

• FutureLearn

Page 27: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

• edX

Page 28: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

https://www.class-central.com/report/swayam-india/

Page 29: การออกแบบเนื้อหา MOOCs เพื่อการเรียนการสอน (Content Design for MOOCs)

ประเด็นที่พึงระวัง: • Social skill (interaction with others) • IT literacy

I mooc!! :)