ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з ...lplzt.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2012/06/... ·...

18
ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з інформатики

Transcript of ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з ...lplzt.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2012/06/... ·...

Page 1: ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з ...lplzt.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2012/06/... · Зразок презентації. ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з

ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з інформатики

Page 2: ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з ...lplzt.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2012/06/... · Зразок презентації. ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з

ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з інформатики

Зміст:

Вступ

Характеристика й навчально – виховна задача теми

уроку

Методичні рекомендації щодо проведення уроку.

План уроку.

Дидактичне забезпечення уроку:

Пам’ятка з охорони праці «Правила поведінки в

комп’ютерному класі»

Картка – завдання

HELP - картка (середній рівень)

HELP - картка (достатній рівень)

HELP - картка (високий рівень)

Листи самооцінки (середній, достатній, високий рівень)

Презентація – приклад

Зразок презентації (середній рівень)

Зразок презентації (достатній рівень)

Зразок презентації (високий рівень)

Page 3: ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з ...lplzt.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2012/06/... · Зразок презентації. ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з

ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з інформатики

Вступ

Інформатика - динамічна наука, що інтенсивно розвивається та суттєво впливає

на розвиток інших наук і технологій. Вона перетворюється із суто технічної у

фундаментальну суспільно-значущу науку.

Структура і зміст курсу "Інформатика" повинні певною мірою відповідати

сучасному стану і тенденціям розвитку інформатики, як науки. Питання

ефективності викладання інформатики актуальне і цікаве. На всіх етапах

навчального процесу і безпосередньо при його організації потрібно замислюватися

над тим, наскільки ефективно отримують, використовують і вдосконалюють свої

знання учні.

Ще в 16 столітті Ян Каменський визначив, що урок це основна форма роботи

вчителя і учня у навчальному закладі. Пройшли століття, а урок був і залишається

основною формою роботи.

Сучасні форми організації навчання потребують застосування уроків

традиційних та нетрадиційних типів. Перед вчителем інформатики часто стоїть

проблема: приділяєш увагу теоретичному матеріалу – не залишається часу на

практичні роботи, серйозно займешся практикою – ніколи вивчати теорію.

Найкращі теоретичні знання нічого не варті, якщо учень не може застосовувати їх

на практиці. Саме на лабораторно – практичній роботі, ми маємо змогу підійти до

розв’язання проблеми.

Інша проблема - зайнятість учнів на уроці та об’єктивне оцінювання по

предмету із-за різного рівня знань учнів.

При проведенні лабораторно – практичної роботи необхідно враховувати

рівень теоретичної підготовки учнів, навички роботи з комп’ютером, вміння учнів

працювати самостійно. Важливу роль у підготовці таких уроків відіграє уміння

педагога застосовувати різні технології навчання, творчий підхід до організації

навчально - пізнавальної діяльності учнів.

Page 4: ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з ...lplzt.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2012/06/... · Зразок презентації. ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з

ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з інформатики

Характеристика й навчально – виховна задача теми уроку.

Великий педагог Василь Сухомлинський говорив : «Урок – це дзеркало загальної

і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник

його світогляду й ерудиції».

Актуальність проблеми хорошого результативного уроку, хорошого вчителя

залишається і сьогодні. Тому кожен з нас намагається бути саме таким учителем.

Урок – лабораторно – практична робота «Анімація в слайдових презентаціях»

входить до складу теми: «Комп’ютерні презентації та публікації». Матеріали уроку

дають змогу організувати самостійну навчально – пізнавальну діяльність учнів та

розвиток їх творчих здібностей. В наш час велика увага приділяється візуальним

засобам відтворення інформації. Навички та знання отриманні при вивченні цієї

теми стануть в нагоді у подальшому навчанні з загальноосвітніх і спеціальних

дисциплін та у роботі на виробництві. Сучасна людина повинна вільно володіти

питаннями інформаційної компетентності та навичками роботи з обчислювальною

та офісною технікою.

Лабораторно – практична робота «Анімація в слайдових презентаціях» дає змогу

прослідкувати рівень засвоєння матеріалу, систематизувати знання з підтеми

«Комп’ютерні презентації» спираючись на самостійну роботу учнів. В ході уроку

прослідковується зв'язок з предметами «Охорона праці» - проведення інструктажу з

охорони праці, «Українська мова» - текстове наповнення презентації, з темою

«Текстовий редактор» - введення та редагування тексту та робота з об’єктами, що

вивчалась на інформатиці у 9-му класі.

Урок передбачає вирішення таких задач:

сприяти оволодінню учнями комп’ютерною програмою Microsoft PowerPoint;

забезпечити практичну підготовку учнів з створення презентацій;

ознайомити з різноманітністю використання стандартного набору функцій

програми PowerPoint;

ввести поняття про засоби, що можуть впливати на дизайн презентації;

Page 5: ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з ...lplzt.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2012/06/... · Зразок презентації. ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з

ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з інформатики

розкрити суспільні цілі, при досягненні яких можна використовувати

презентації;

націлити учнів на роботу, що приносять користь суспільству;

розвивати самостійну діяльність учнів, формувати інтелектуальний і

організаційно-пізнавальні вміння.

Головною метою такого уроку є розвиток творчої особистості учнів, яка має міцні

знання, уміє самостійно ними оволодівати та застосовувати в життєвій ситуації, а

саме:

сприяти закріпленню вміння та навичок учнів щодо створення презентацій,

встановлення анімаційних ефектів, монтування кліпів у програмі PowerPoint;

сприяти розвитку логічного мислення та естетичного смаку при створенні та

оформленні презентації;

сприяти вихованню сучасної людини, що володіє інформаційною культуро.

Виходячи з мети і задач навчання використовую в своїй роботі такі прийоми

навчання: бесіда, створення проблемної ситуації, інтерактивні технології, виконання

алгоритму дій, інструктування, диференційний підхід, демонстрація роботи з ПК.

Page 6: ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з ...lplzt.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2012/06/... · Зразок презентації. ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з

ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з інформатики

Урок № 6

Дата:

Для груп: ПМТЕ, ППВ, ОС.

Тема: Анімація в слайдових презентаціях.

Мета:

Навчальна: Сприяти закріпленню вміння та навичок учнів щодо створення

презентацій, встановлення анімаційних ефектів, монтування кліпів у програмі

PowerPoint.

Розвиваюча: Сприяти розвитку логічного мислення та естетичного смаку при

створенні та оформленні презентації.

Виховна: Сприяти вихованню сучасної людини, що володіє інформаційною

культуро.

Тип уроку: урок застосування знань, вмінь, навичок.

Обладнання: персональний комп’ютер, OC Windows, Microsoft PowerPoint,

картки – завдання, інструкційні картки, лист самооцінки.

Міжпредметні зв’язки: Охорона праці, Українська мова.

Метод проведення уроку:

Словесний: бесіда, виконання інтерактивних вправ.

Наочний: демонстрація зразків презентацій, картки-завдання, пам’ятка з

охорони праці, Help - картки, листки самооцінки.

Практичний: виконання лабораторно – практичної роботи.

Хід уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

З метою активізації пізнавальної діяльності учнів виконуємо вправу «Мозковий

штурм»

Виконання інтерактивної вправи «Мозковий штурм».

Тема «Мозкового штурму» «Що розуміють під презентацією? Як вона

створюється?»

В процесі «Мозкового штурму» будуємо логічний ланцюг, що поєднує попередні

теми уроків з темою уроку.

Page 7: ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з ...lplzt.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2012/06/... · Зразок презентації. ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з

ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з інформатики

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Створюємо проблемну ситуацію:

« На передодні Дня відкритих дверей у ліцеї, адміністрація звернулась до нас з

пропозицією, створити презентацію – рекламний ролик про ліцей». Приблизний

зміст презентації: назва ліцею; професії; життя в ліцеї.

Демонстрація презентації – зразка.

Висновок після перегляду: при створенні подібної презентації необхідно

використовувати анімаційні ефекти та налаштувати демонстрацію з

налаштуванням часу.

ІV. Формулювання мети і завдань уроку

Отже, сьогодні на уроці ми повинні:

Створити презентацію «Мій ліцей»;

Виконати налаштування анімаційних ефектів;

Навчитись за допомогою PowerPoint створювати кліп.

Самостійно оцінити свою роботу в процесі створення презентації

V. Виконання завдань практичної роботи.

1. Інструктаж з техніки безпеки.

2. Складення сценарію презентації.

3. Підготовка робочого місця.

4. Створення презентації «Мій ліцей» (3-4 слайди), за допомогою картки –

завдання та інструкційної картки.

5. Демонстрація презентації.

6. Оцінка презентацій учнів за технологією «Білий та чорний опонент»

Білий опонент Чорний опонент

Краще в презентації… Краще було б …

Мені подобається… Можна було б скористатися …

Вражає … Можна було б додати ….

7. Заповнення Листа самооцінки.

Page 8: ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з ...lplzt.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2012/06/... · Зразок презентації. ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з

ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з інформатики

VІ. Підсумок уроку.

Оцінка діяльності учнів на уроці: порівняння самооцінки учнів з оцінкою вчителя,

врахування участі в «Мозковому штурмі» .

Виконання інтерактивної вправи «Так або Ні».

Тепер ви вмієте створювати презентації. (Так)

Розміщувати на слайді текст та додавати малюнки (Так)

Вмієте монтувати відеоролики (Ні)

Вмієте налаштовувати показ слайдів (Так)

Ви навчилися додавати титри до відео (Ні)

Встановлювати анімацію на слайдах (Так)

VІІ. Домашнє завдання.

Заповніть таблицю – відповідності.

Назва об’єкту Назва анімаційного ефекту, що можна

застосувати до об’єкта

Слайд

Текст

Малюнок

Звук

Відео

№ з/п Картка - завдання

Середній рівень Достатній рівень Високий рівень

1 Відкрийте програму PowerPoint.

2 Створіть презентацію вручну (пусту презентацію)

3 Зробіть структуру

презентації

Зробіть структуру та

скомпонуйте елементи

презентації

Зробіть структуру та

скомпонуйте елементи

презентації

Page 9: ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з ...lplzt.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2012/06/... · Зразок презентації. ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з

ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з інформатики

Бал 1б 1б 1б

4 Оберіть дизайн презентації

Бал 1б 1б 1б

5 Введіть заголовки слайдів

Бал 1б 1б 1б

6 Додайте до кожного

слайду текст та малюнок

з папки

«Для презентації»

Додайте до слайдів текст та

малюнки з папки «Для

презентації»

Розмістіть на слайдах текст

та малюнки за змістом,

виконайте їх форматування.

Бал 1б 1б 2б

7 Встановіть ефекти

анімації для заголовків

та малюнків

(команда «Добавить

ефект» - «Вход»)

Встановіть ефекти

анімації для заголовків,

тексту, малюнків

(команда «Добавить

ефект» - «Вход»,

«Выделение»)

Встановіть ефекти анімації

для заголовків, тексту,

малюнків

(команда «Добавить ефект»

- «Вход», «Выделение»,

«Путь перемещения»)

Бал 1б 1б 1б

8 Встановіть на кожному слайді автоматичну зміну ефектів

Бал 1б 2б 3б

9 Налаштуйте автоматичний показ слайдів. Виконайте

налаштування часу.

10 Додайте до презентації звук з

папки «Для презентації»,

виконайте його

налаштування.

Бал 2б 3б

11 Виконайте демонстрацію презентації.

Всього 6б 9б 12б

HELP - картка (середній рівень)

Порядок виконання

роботи.

Інструктивні вказівки по виконанню бал

Підготовка робочого

місця.

Візуальна перевірка робочого місця. Ввімкнення комп’ютера Кнопка

«Power»

Page 10: ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з ...lplzt.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2012/06/... · Зразок презентації. ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з

ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з інформатики

Завантажити

програму

PowerPoint.

ПУСК- Все программы- Microsoft Office - PowerPoint.

Створіть

презентацію

вручну (пусту

презентацію)

Зробіть структуру

презентації

Додайте до презентації необхідну

кількість слайдів. Команди:

Вставка – Создать слайд

Контекстне меню - Создать слайд

1

Оберіть дизайн

презентації

Команда: меню

Формат –

Оформление слайда

Контекстне меню -

Оформление слайда

1

Введіть заголовки

слайдів та текст Активізуйте рядки, виділені розміткою та

введіть відповідний текст.

1

Додайте до кожного

слайду малюнок з

папки «Для

презентації»

Команда: меню Вставка - Рисунок –

Из файла … У вікні Вставка рисунка

відкрити папку «Для презентації».

( С:\ ….\ Рабочий

стол\ Для

презентації)

1

Встановіть ефекти

анімації для

заголовків, тексту та

малюнків

Виділіть на слайді об’єкт, для якого встановлюється анімаційний ефект.

Відкрийте Контекстне меню або меню Показ слайдов.

Виберіть Настройка анимации…

1

Page 11: ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з ...lplzt.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2012/06/... · Зразок презентації. ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з

ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з інформатики

HELP - картка (достатній рівень)

Порядок

виконання роботи.

Інструктивні вказівки по виконанню бал

Перевірка робочого

місця

Візуальна перевірка робочого місця. Ввімкнення комп’ютера. Кнопка

«Power»

Завантажити

програму

PowerPoint.

ПУСК- Все программы- Microsoft Office - PowerPoint.

Створіть

презентацію

вручну (пусту

презентацію)

Зробіть структуру

презентації та

скомпонуйте

елементи

презентації

Додайте до презентації необхідну

кількість слайдів. Команди: Вставка –

Создать слайд

Контекстне меню - Создать слайд

Скористайтесь розміткою слайду.

1

Оберіть дизайн

презентації

Команда: меню Формат – Оформление

слайда

Контекстне меню - Оформление слайда

1

Введіть заголовки

слайдів та текст Активізуйте рядки, виділені розміткою та введіть відповідний

текст.

1

Додайте до кожного

слайду малюноки з

папки «Для

презентації»

Команда: меню Вставка - Рисунок –

Из файла … У вікні Вставка рисунка

відкрити папку «Для презентації».

( С:\ ….\ Рабочий стол\ Для

презентації)

1

Встановіть ефекти

анімації для

заголовків, тексту та

малюнків

Виділіть на слайді об’єкт, для якого встановлюється анімаційний ефект.

Відкрийте Контекстне меню або меню Показ слайдов.

Виберіть Настройка анимации…

1

Page 12: ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з ...lplzt.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2012/06/... · Зразок презентації. ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з

ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з інформатики

В діалозі Настройка

анимации відкрийте

список Добавить

эффект.

Виберіть Вход - ефект

Для деяких об’єктів

встановіть ефект

«Выделение»

1

Встановіть на

кожному слайді

автоматичну зміну

ефектів

В діалозі Настройка

анімації виділіть рядок з

назвою об’єкта, відкрийте

список Начало,

виберіть

«С предыдущим» для

заголовків, «После

предыдущего» для тексту та малюнків

1

Налаштуйте

автоматичний показ

слайдів

В меню Показ слайдів виконайте

команду Настройка презентації.

У відкрившомуся діалозі

встановіть опції: Показ слайдов – автоматический

(полный экран)

Слайды – все

Смена слайдов по времени.

1

Виконайте

налаштування часу.

В меню Показ слайдів виконайте команду Настройка времени.

За допомогою шкали часу відзначте

оптимальний час відтворення кожного слайду з урахуванням

виконання анімаційних ефектів. Збережіть визначений результат.

1

Виконайте

демонстрацію

презентації

Виконайте команду меню Показ слайдов –

Начать показ або натисніть F5.

Можна скористатися кнопкою Показ

слайдов

Очікуваний результат Зразок презентації

Page 13: ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з ...lplzt.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2012/06/... · Зразок презентації. ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з

ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з інформатики

Виконайте

самооцінку своєї

роботи

Оцініть свій рівень виконання роботи

Максимальна кількість балів - 9 б

Збережіть створену презентацію у папці Мои документы, ім’я файлу «Прізвище кліп.ppt»

HELP - картка (високий рівень)

Порядок виконання

роботи.

Інструктивні вказівки по виконанню бал

Підготовка робочого місця.

Візуальна перевірка робочого місця.

Ввімкнення комп’ютера. Кнопка «Power»

Завантажити програму

PowerPoint.

ПУСК- Все программы- Microsoft Office - PowerPoint.

Створіть презентацію

вручну (пусту презентацію)

Зробіть структуру

презентації та скомпонуйте

елементи презентації

Додайте до презентації необхідну кількість слайдів.

Команди: Вставка – Создать слайд

Контекстне меню - Создать слайд

Скористайтесь розміткою слайду.

1

Оберіть дизайн презентації Команда: меню Формат – Оформление слайда

Контекстне меню - Оформление слайда 1

Введіть заголовки слайдів та

текст

Активізуйте рядки, виділені розміткою та введіть відповідний

текст. 1

Розмістіть на слайдах

малюнки за змістом,

виконайте їх форматування

Команда:

меню Вставка - Рисунок – Из файла … У вікні Вставка рисунка

відкрити папку «Для презентації».

( С:\ ….\ Рабочий стол\ Для презентації)

1

Встановіть ефекти анімації

для заголовків, тексту та

малюнків

Виділіть на слайді об’єкт, для якого встановлюється анімаційний ефект.

Відкрийте Контекстне меню або меню Показ слайдов.

Виберіть Настройка анимации…

1

Page 14: ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з ...lplzt.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2012/06/... · Зразок презентації. ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з

ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з інформатики

В діалозі Настройка

анимации відкрийте

список Добавить

эффект.

Виберіть Вход -

ефект

Для деяких об’єктів

встановіть ефект

«Выделение» або

ефект «Пути пермещения»

Встановіть на кожному слайді

автоматичну зміну ефектів

В діалозі

Настройка

анімації виділіть

рядок з назвою

об’єкта,

відкрийте список

Начало, виберіть

«С предыдущим» для заголовків, «После предыдущего» для

тексту та малюнків

1

Додайте до презентації звук Виконайте команду: меню Вставка – Фильмы и Звук – Звук из

файла У вікні Вставка звука відкрити папку «Для презентації». (

С:\ ….\ Рабочий стол\ Для презентації) На запит «Воспроизводить звук

при показе слайдов» виберіть «Автоматически».

1

Виконайте налаштування

звуку

Ім’я звукового файлу з’явиться у

вікні Настройка анимации.

Виділіть ім’я звукового файлу та

за допомогою стрілок перемістіть

його у верхню позицію. Відкрийте

контекстне меню на позначці

звукового файлу, оберіть у ньому

– Параметри ефектів. Відкриється

вікно Воспроизвести звук.

На вкладці Эффект оберіть:

Начало воспроизведения - С

начала

Закончить - После № слайда.

На вкладці Время

Начало: С предыдущим.

На вкладці Параметры звука

Встановіть прапорець у рядку скрывать значок звука во время

показа.

2

Налаштуйте автоматичний

показ слайдів

В меню Показ слайдів виконайте команду Настройка

презентації.

У відкрившомуся діалозі встановіть опції: Показ слайдов – автоматический (полный экран)

1

Page 15: ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з ...lplzt.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2012/06/... · Зразок презентації. ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з

ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з інформатики

Слайды – все

Смена слайдов по времени.

Встановіть ефект зміни

слайдів

Скористайтесь командою меню Показ

слайдов – Смена слайдов

Виберіть із запрпонованого списку ефект

переходу для слайдів.

Застосуйте обраний ефект для всіх слайдів.

1

Виконайте налаштування

часу.

В меню Показ слайдів виконайте команду Настройка времени.

За допомогою шкали часу відзначте оптимальний

час відтворення кожного слайду з урахуванням виконання

анімаційних ефектів. Збережіть визначений результат.

1

Виконайте демонстрацію

презентації

Виконайте команду меню Показ слайдов –

Начать показ або натисніть F5.

Можна скористатися кнопкою Показ

слайдов

Очікуваний результат

Зразок презентації

Виконайте самооцінку своєї

роботи

Оцініть свій рівень виконання роботи.

Максимальна кількість балів - 12 б

Збережіть створену презентацію у папці Мои документы, ім’я файлу «Прізвище кліп.ppt»

Page 16: ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з ...lplzt.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2012/06/... · Зразок презентації. ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з

ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з інформатики

Листок самооцінки

(середній рівень)

Критерії оцінювання

Зміст завдання Створіть

презентацію

вручну (пусту

презентацію)

Оберіть дизайн презентації

Введіть заголовки слайдів та текст

Додайте до кожного слайду малюнок

Встановіть ефекти анімації для заголовків, тексту та малюнків

Встановіть на кожному слайді автоматичну зміну ефектів

Завдання виконане самостійно, без допомого вчителя, в повному обсязі – 1б

Завдання виконане самостійно, але має незначні помилки - 0,7 – 0,9б

Завдання виконане самостійно, але не в повному обсязі – 0,5 – 0,8 б

Завдання виконане, але з допомогою вчителя – 0,5 – 0,7б

Завдання виконане під керівництвом вчителя - 0,3 -0,5

Сума балів – ваша оцінка за виконану роботу (максимальна оцінка 6б)

Page 17: ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з ...lplzt.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2012/06/... · Зразок презентації. ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з

ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з інформатики

Листок самооцінки

(достатній рівень)

Критерії оцінювання

Зміст завдання Створіть

презента

цію

вручну

Оберіть дизайн презентації

Введіть заголовки слайдів та текст

Додайте до кожного слайду малюнки

Встановіть ефекти анімації для заголовків, тексту та малюнків

Встановіть на слайдах ефектів «Виділення»

Встановіть на кожному слайді автоматичну зміну ефектів

Налаштуйте автоматичний показ слайдів

Виконайте налаштування часу.

Завдання виконане самостійно, без допомого вчителя, в повному обсязі – 1б

Завдання виконане самостійно, але має незначні помилки -

0,7 – 0,9б

Завдання виконане самостійно, але не в повному обсязі –

0,5 – 0,8 б

Завдання виконане, але з допомогою вчителя – 0,5 – 0,7б

Завдання виконане під керівництвом вчителя - 0,3 -0,5

Сума балів – ваша оцінка за виконану роботу (максимально 9 б)

Page 18: ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з ...lplzt.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2012/06/... · Зразок презентації. ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з

ЛПЛЗТ Рожкова Т.Д. урок з інформатики

Листок самооцінки

(високий рівень)

Критерії оцінювання

Зміст завдання Створіть

презента

цію вручну

Оберіть

дизайн

презент-тації

Введіть

заголовки

слайдів та текст

Додайте

до

кожного слайду

малюнки

Встановіть

ефекти

анімації для заголовків,

тексту та

малюнків

Встановіть

на слайдах

ефектів «Виділення»

Встановіть на

кожному слайді

автоматичну зміну ефектів

Додайте

до

презентації звук

Виконайте

налаштува

ння звуку

Налаштуйте

автоматичний

показ слайдів

Вс

тан

о-віт

ь

еф

ект

змі

ни сла

йді

в

Виконайте

налаштування

часу.

Завдання виконане самостійно, без допомого вчителя, в повному обсязі – 1б

Завдання виконане самостійно, але має незначні помилки -

0,7 – 0,9б

Завдання виконане самостійно, але не в повному обсязі –

0,5 – 0,8 б

Завдання виконане, але з допомогою вчителя – 0,5 – 0,7б

Завдання виконане під керівництвом вчителя - 0,3 -0,5

Сума балів – ваша оцінка за виконану роботу(максимально 12б)