... KULTUR RADG:VNING OG LIGESTILLING OG UNDERLIGGENDE ... KAPITEL 2 Ansættelse §2 Opslag...

Click here to load reader

 • date post

  23-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ... KULTUR RADG:VNING OG LIGESTILLING OG UNDERLIGGENDE ... KAPITEL 2 Ansættelse §2 Opslag...

 • Afsnit

  Lærere

  NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

  Serie C-II

  Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for lærere i

  folkeskolen ± Grønland m.f1.

  Indhoidsfortegnelse

  KAPITEL i ANVENDELSESOMRkDE

  § I AFTALENS C!RADE

  KAPITEL 2 ANSÆTTELSE

  § 2 OPSLAG OG ANSÆFLSESBREV

  § 3 BOL:GER § 4 ELYTTEGDDTGDREL § 5 ANSÆTTELSESOMRÅDE OG PRØVETID

  KAPITEL 3 LØN OG PENSION

  3

  4

  c -i

  5

  5

  6

  § 6 LØN OG TILLÆG § 7 ANSATTE I DE KOMNUNALE FOLKESKOLER § B ANSATTE I DE KOMMUNALE FORVALTNINGER § 9 ANSATTE VED MULTICENTER I NARSAQ § 10 AnSATTE I DEPARTEMENTET Fog UDDANNELSE, Ir;sD:TJTIONER UDES NAA:AKMERSUISUT

  § 11 St:LL:’.;Gza VED PÆDAGDGDSK/ PSYKOLOGISK § 12 StILLIMSER VED MUSIRSKOLER § :3 ANDRE STILLINGER I KOMMUNERNE § 14 LCN::.’DPLACERING § 15 AN0IENN:TE— § 16 LØNUDBETALING — BEREGNING OG § 17 SÆRLIGT FUNKTIONSTILLÆG § 16 KVALIFIKATIONSTILLÆG § 19 STEDTILLÆG § 20 FUNKTION § 21 PENSION 6 22 GRUPPELIV

  KAPITEL 4 ARBEJDSTID

  § 23 AREEJDSTDD § 24 OVERTID

  KAPITEL 5 NEDSAT ARBEJDSTID OG TJENESTEFRIHED

  .6

  .7 12 12

  13 15 -Lo 20 20 21 21 23 23 24 24 24 25

  KINKE, KULTUR

  RADG:VNING

  OG LIGESTILLING OG UNDERLIGGENDE

  FRADRAG

  25

  § 25 DELT:DSBESKÆF:IGELSE . § 26 TJEI:ESTEFRIHED

  16.32/506/2014

  25 25

  26

  1 af 35

  26 27

  27. august 2014

 • § 29 TJE;ESrEFRIHED VED BFPN5 FØRSTE SYCEDAG... § 30 GRAVIDITET, DARSEL OG ADOPTION.

  KAPITEL 6 FERIE OG FRIREJSER

  § 31 FERIE § 32 FR:REJSEP. § 33 FERIEREJSEFOND § 34 1ERUDGIFTEa VED TJESESTERE3SER, HERUNDER

  KAPITEL 7 FRTREN M.M

  § 35 FRATPJTDELSESGOOTGØRELSE, SYGDOM OG EFTERLØN . - § 36 09510-ELSE § 37 Siz:i GODOSØRELSE VED JA15050 A2’SEED § 39 AFSFED1GELSESPROCEDJRE

  KAPITEL 8 ANDRE BESTEMMELSER

  § 39 TAVSHEDSPLIGT § 40 TJENESTENANDSFORHDR § 41 TILnD5RFPP.zsz:::Ar;:ER § 42 H0VEPAFTALE

  KAPITEL 9 OVERGANGSREGLER, IAFTTRELSE OG

  § 43 OVERGANGSREGLER § 44 IKRAFTTRÆDELSE OG OPSIGELSE

  27 27 27 28

  28

  28 29 28

  OG UDSTYRSGODTGØRELSE . . . . 29

  29

  33

  33 33 .5i

  33

  OPSIGELSE 34

  34 34

  Protokolla: 1 ansættelse af lærer tden for folkeskolen 36 Protokoliat 2 iæreruddannede i chefstillinger 37

  16.32/506/2014

  2 af 35

  § 27 0FFENT::GE SVERU § 28 NF PÅRØRENEES ALVORLIGE SYGDOM OG/ELLER DØD CD BEGRAVELSE

  Afsnit L

  Lærere

  DAGPENGE, NATTILLaG

  29 30 31 32

  27. august 2C14

 • Afsnit L

  Lærere

  KAPITEL I.

  Anvendelsesområde

  §1 Aftalens område

  Overenskomsten omfatter personer, der ansættes til at varetage un dervisning, pædagogiske administrative opgaver og andre opgaver i tilknytning til undervisningen i folkeskolen i Grønland.

  Bemærkning: Ansættelsesmyndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt ansættelse sker ± henhold til nærværende overenskomst eller som tjenestemand. Ansatte, der umiddelbart forud for ansættelsen har været ansat som tjenestemand, bevarer retten til ansættelse som tjenestemand. Ansatte, der umiddelbart forud for ansættelse har været ansat efter overenskomst bevarer retten til ansættelse efter overenskomst.

  Stk. 2. De ansatte kan endvidere varetage:

  a) undervisning og anden pædagogisk virksomhed i henhold til de for tjenestemænd i folkeskolen gældende kombinationsbeskæfti— gelsesaftaler,

  b) andre opgaver som overenskomstens parter er enige om.

  Stk. 3. Overenskomsten omfatter ikke;

  a) tjenestemænd,

  b) tjenestemænd, der er afskediget med rådighedsløn/ventepenge, pensionerede tjenestemænd, bortset fra tjenestemænd ansat ef ter særskilt aftale om ansættelse af pensionerede tjeneste mænd,

  c) andre pensionerede personer, der er fyldt 65 år, som får un derstøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, som det offentlige har ydet bidrag til.

  Bemærkning: Såfremt der ansættes personer, der oppebærer helt el ler delvis arbejdsgiverbetalt egenpension eller rådigheds— løn/ventepenge gælder overenskomstens bestemmelser, bortset fra besterrmelserne om løn, pension og gruppeliv, som forudsættes af talt konkret mellen overenskomstens parter.

  3 af 35

  16.32/506/2014 27. august 20:4

 • Afsnit L

  Lærere

  KAPITEL 2

  Ansættelse

  §2 Opslag og ansætte].sesbrev

  Ved annoncering efter personer, der omfattes af nærværende over enskomst, skal det oplyses, at ansættelse kan ske efter overens komsten.

  Bemærkning: Der skal som minimum anføres, om ansættelse sker som tjenestemand eller efter “Overenskomsten mellem Naalakkersuisut og ILINNIARTITSISUT MEEQQAT ATUARFIANNEERSUT KATTUEFIAT, IMAK, for lærere i folkeskolen” samt at ansatte der kommer fra en tjeneste— mandsansættelse, respektive overenskomstansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform. Stillingsopslaget skal endvidere inde holde oplysning om boligforholdene, jf. § 3. I øvrigt følges de for tjenestemænd gældende regler om opslag af stillinger (Nal. C— I, 1—2—6)

  Stk. 2. Der udfærdiges ansættelsesbrev.

  Bemærkning: Ansættelse efter denne overenskomst, finder normalt sted uden tidsbegrænsning. Hvis der foreligger konkrete årsager, som kan konstateres før ansættelsen, kan tidsbegrænset ansættelse dog ske. Gentagne, sammenhængende, tidsbegrænsede ansættelsesforhold i sam me stilling medfører, at ansættelsesforholdet kun kan bringes til ophør i overensstemmelse med normalt varsel/normal procedure, jf. § 36.

  Stk. 3. Ved ansættelse efter denne overenskomst sendes kopi af an sættelsesbrevet til INAK.

  Stk. 4. Personer, der ansættes fra Danmark, er på begæring for pligtet til i forbindelse med tiltrædelsen at deltage i kurser. Hvis den pågældende som følge heraf nødsages til at skifte bopæl, ydes fri kost og logi eller dagpenge efter de for tjenestemænd i Grønland gældende regler. herunder refunderes rejseudgifter ned billigste, offentlige befordringsmiddel.

  4 af 35

  16.32/506/2014 27. august 2014

 • Afsnit L

  ret e

  §3 Boliger

  I stillingsopslaget angives følgende vedrørende bolig:

  a) at der anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gæl dende regler, eller

  b) at der ikke anvises bolig, eller

  c) at der til stillingen er pligt til at bebo egentlig tjeneste— bolig.

  Bemærkning: Hvis boligen undtagelsesvis ikke er til rådighed ved tiltrædelsen, finder reglerne om vakant indkvartering af tjeneste mænd i Grønland tilsvarende anvendelse.

  Stk. 2. For anviste boliger, jf. stk. 1, litra a), betales husleje efter de til enhver tid gældende regler om boligbetaling i Hjemme— styrets og kommunernes ejendomme i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med ophævelse af lejemålet til følge, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. For anviste boliger i bygder m.v. betales boligbidrag efter de for tjenestemænd i folke skolen i Grønland gældende regler.

  Stk. 3. Ansatte, der bebor en egentlig tjenestebolig, jf. stk. 1, c, betaler boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler.

  §4 Flyttegodtgørelse

  Den ansatte er omfattet af aftalen om flyttegodtgørelse.

  Bemærkning: Aftalen findes i Nal. C-I, 4—1—46.

  §5 Ansættelsesområde og prøvetid

  Ansættelsesområdet er folkeskolen i Grønland.

  Stk. 2. Ved første ansættelse efter nærværende overenskomst, kan der fastsættes en prøvetid på højst 1 år.

  Stk. 3. Ansættelse kan ske på særlige åremålsvilkår, som for tje— nestemænd, idet dog øvrige vilkår følger overenskomsten.

  5 af 35

  16.32/506/2014 27. agusc 23:4

 • Afsnit L

  Lærere

  Bemærkning: Tidligere ansættelse som tjenestemand i folkeskolen i Grønland sidestilles med tidligere ansættelse efter denne overens komst. Ved afbrydelse i ansættelsen med mere end 2 år kan der dog fastsættes fornyet prøvetid.

  KAPITEL 3

  Løn og pension

  §6

  Løn og tillæg

  De ansatte aflønnes i forhold til ancienniteten med følgende beløb pr. måned:

  Løntrin 1. april 2014 1. april 2015 1. april 2016 1. april 2017

  1 21.867,81 22.155,55 22.443,28 22.634,91 2 22.141,16 22.432,49 22.723,82 22.917,65 3 22.414,51 22.709,44 23.004,36 23.200,79 4 22.687,86 22.986,39 23.284,91 23.483,73 5 22.961,21 23.263,33 23.565,45 23.766,67 6 23.234,56 23.540,28 23.845,99 24.049,60 7 23.507,90 23.817,22 24.126,53 24.332,54 8 23.781,25 24.094,16 24.407,07 24.615,47 9 24.054,60 24.371,11 24.687,61 24.898,41

  10 24.327,94 24.648,05 24.968,15 25.181,34 11 24.601,29 24.924,99 25.248,69 25.464,28 12 24.874,65 25.201,95 25.529,24 25.747,22 13 25.147,99 25.478,89 25.809,78 26.030,16 14 25.694,68 26.032,77 26.370,85 26.596,02 15 26.241,38 26.586,66 26.931,94 27.161,90 16 26.788,07 27.140,55 27.493,02 27.727,77 17 27.334,78 27.694,45 28.054,11 28.293,65 18 27.881,46 28.248,32 28.615,18 28.859,51 19 28.428,16 28.602,22 29.176,27 29.425,39 20 28.974,86 29.356,11 29.737,35 29.991,27 21 29.521,56 29.910,00 30.298,44 30.557,15 22 30.068,24 30.463,88 30.859,51 31.123,01 23 30.614,95 31.017,78 31.420,60 31.688,89 24 31.161,64 31.571,66 31.981,68 32.254,76 25 31.708,35 32.125,56 32.542,78 32.820,64

  6 af 35

  16.32/506/2014 27. august 2014