ناملآ Kern یناپمك - Faraday...

5
شركتران فا)رادی فا( می شی دی خدمات مشاوره، ، در زمینهفی وكنترل كیقاتی، تحقیت آزمايشگاهی تجهیزایه و ته رسانی جامع وعق فنی، اط مشاوره دقی ارائهشته و بالیت داشگاهی و صنعتی فعاتی، دان، تحقیقاراكز علمی مورد نیاز مب و مطلوص وكاء به پرسنل متخص ات با كارشناس ان مجرب مناسبنتخاب را در ا، شما فروش در بخشزات همراهی ترين تجهی میا فراهماكز رجهیزات مرینه از تداری بهره بر و شرايط به نموده نمايی د. روپايی،ی معتبر از كمپانی هامللی ا بین الردهاینداستا آخرين اق باا كیفیت و منطبجهیزات بدف ارائه تين شركت با ه امريكاي ا در زمینه عزيزمانساتید میهن به محققین و اايی و آسی یت مذكور را ارائه می های ذيل محصو نمايد: كمپانیIKA آلمان:ر هیتر استیر دستگاهء در خگاه تقطیر دست)اتوری اواپرروتار( كی مكانی همزن سانتريفیوژنی دستگاه می هموژنايزر دستگاهنكوباتوره شیكر و شیكر ا دستگا............................................................................................................................. ........................................................................................................................ .. .. كمپانیKern آلمان :اع ترازو انو آزمايشگاهی های ت ا دقت5 عشار رقم اهای رطوبت سنجاع ترازو انو آزمايشگاهی و صنعتیزوهای ترا............................................................................................................................. ............................................................................................................................ كمپ انیHettich آلمان: وژ آزمايشگاهی سانتريفی سانتريفیوژ يخچالدار و هیتر دار سانتريفیوژنی می)با سرعت با( سانتريفیوژ اولترا

Transcript of ناملآ Kern یناپمك - Faraday...

Page 1: ناملآ Kern یناپمك - Faraday Chemistryfaradaychemistry.com/images/Presentation/Faraday...نیچ Haier یناپمك)اكيرما سناسیل تحت(-60 و 86 رزيرف ارتلوا

و تهیه تجهیزات آزمايشگاهی، تحقیقاتی وكنترل كیفی ، در زمینه مشاوره، خدمات دی شیمی ) فارادی(فارانشركت

مورد نیاز مراكز علمی، تحقیقاتی، دانشگاهی و صنعتی فعالیت داشته و با ارائه مشاوره دقیق فنی، اطلاع رسانی جامع و

ترين تجهیزات همراهی در بخش فروش، شما را در انتخاب مناسب ان مجربكارشناسبا اتكاء به پرسنل متخصص و مطلوب و

.دنمايینموده و شرايط بهره برداری بهینه از تجهیزات مراكز را فراهم می

اين شركت با هدف ارائه تجهیزات با كیفیت و منطبق با آخرين استانداردهای بین المللی از كمپانی های معتبر اروپايی،

نمايد:های ذيل محصولات مذكور را ارائه میی و آسیايی به محققین و اساتید میهن عزيزمان در زمینهامريكاي

آلمان: IKAكمپانی

دستگاه هیتر استیرر •

)روتاری اواپراتور( دستگاه تقطیر در خلاء •

همزن مكانیكی •

دستگاه مینی سانتريفیوژ •

دستگاه هموژنايزر •

دستگاه شیكر و شیكر انكوباتور •

.........................................................................................................................................................................................................................................................

آلمان : Kernكمپانی

رقم اعشار 5ا دقت تهای آزمايشگاهی انواع ترازو •

انواع ترازوهای رطوبت سنج •

ترازوهای آزمايشگاهی و صنعتی •

.........................................................................................................................................................................................................................................................

:آلمان Hettichانی كمپ

سانتريفیوژ آزمايشگاهی •

دار و هیتردارسانتريفیوژ يخچال •

مینی سانتريفیوژ •

اولترا سانتريفیوژ )با سرعت بالا( •

Page 2: ناملآ Kern یناپمك - Faraday Chemistryfaradaychemistry.com/images/Presentation/Faraday...نیچ Haier یناپمك)اكيرما سناسیل تحت(-60 و 86 رزيرف ارتلوا

:ايتالیا Velpكمپانی

انواع هیتر استیرر و استیرر •

همزن مكانیكی •

هموژنايزر •

متر CODو BODدستگاه •

انواع كجلدال و سیستم هضم و تقطیر •

.........................................................................................................................................................................................................................................................

:ژاپن Olympusكمپانی

های تحقیقاتی و آموزشیمیكروسكوپ •

میكروسكوپ اينورت و فلورسنت •

میكروسكوپ استريو )لوپ( •

........................................................................................................................................................................................................................................................

:آلمان BINDER كمپانی

معمولیانواع آون

آون خلاء •

آون شوک حرارتی •

ساده انكوباتور •

CO2انكوباتور •

اتاقک پايداری )ژرمیناتور( •

)اولترا فريزر( -86فريزر •

محفظه های شبیه سازی •

دينامیكیشرايط محیطی

Page 3: ناملآ Kern یناپمك - Faraday Chemistryfaradaychemistry.com/images/Presentation/Faraday...نیچ Haier یناپمك)اكيرما سناسیل تحت(-60 و 86 رزيرف ارتلوا

:آلمان Gerhardt كمپانی

سیستم كلدال )هضم و تقطیر( •

سوكسولهانواع •

گیری فیبرخامسیستم انداه •

بالا ظرفیت با اينكوباتور شیكر •

انواع هیتر و شیكرهای آزمايشگاهی •

.........................................................................................................................................................................................................................................................

:چین Haier كمپانی )تحت لیسانس امريكا(

60- و -86انواع اولترا فريزر •

...................................................................................................................................................................................................................................................

:آلمان Julabo و آلمان Laudaكمپانی

چیلر های آزمايشگاهی •

حمام آب و روغن و حمام سیركولاتور •

های كنترل دمايی دستگاه •

(جهت اتصال به انواع راكتور)

.........................................................................................................................................................................................................................................................

:اسپكتروفوتومتر تک و دو پرتوی انواع

hHac امريكا

Jenway انگلستان

Page 4: ناملآ Kern یناپمك - Faraday Chemistryfaradaychemistry.com/images/Presentation/Faraday...نیچ Haier یناپمك)اكيرما سناسیل تحت(-60 و 86 رزيرف ارتلوا

:آلمان Krussژاپن و ATAGO هایكمپانی

رومیزی(انواع رفركتومتر )دستی و •

(انواع پلاريمتر )يک و چند طول موجه •

.........................................................................................................................................................................................................................................................

امريكا Biorad كمپانی

Real time PCR & (PCRترمال سايكلر ) •

الكتروفورز افقی و عمودی •

ژل داک •

ساپلایانواع پاور •

........................................................................................................................................................................................................................................................

: آلمان Elmaانواع حمام اولتراسونیک

.......................................................................................................................................................................................................................................................

:سوئیس Mettler Toledo ایهمپانیك

)رومیزی و پرتابل( مترpH انواع •

هدايت سنج •

مولتی متر •

كدورت سنج •

يون متر •

Page 5: ناملآ Kern یناپمك - Faraday Chemistryfaradaychemistry.com/images/Presentation/Faraday...نیچ Haier یناپمك)اكيرما سناسیل تحت(-60 و 86 رزيرف ارتلوا

( Refurbished) های جهان آنالیز دستگاهی از برترين كمپانی تجهیزاتانواع

HPLCانواع •

• GC & GC-MS

دستگاه جذب اتمیانواع •

• FTIR

• ICP

• XRF

.........................................................................................................................................................................................................................................................

كلیک كنید: پیشنهادات ويژه فروشبرای مشاهده

آزمايشگاهی و تحقیقاتی •

بیولوژی مولكولی و ژنتیک •

و پاتولوژیبیمارستانی و استريلیزاسیون •

دامپزشكیتجهیزات پزشكی و •

صنايع كشاورزی •

های وزن سنجیو دستگاهمیكروسكوپ •

تجهیزات آنالیز كمی ،كیفی و تحقیقاتی •

های مورد نیاز صنايع داروسازی، غذايی، مواد و پلیمر ، آرايشی و بهداشتی و نفت و پتروشیمیدستگاه •

"از تماس با مجموعه ما دريغ نفرمايید. هادستگاهخواهشمند است جهت دريافت مشاوره و اطلاعات فنی و قیمتی "

88265625- 88265318 (021) تلفن:

86013779فكس:

@faradaychemistry

www.faradaychemistry.com: وب سايت

و احترام فراوان سپاسبا

شركت فاران دی شیمی