გამოხატვის თავისუფლება, ტომი II-I

Click here to load reader

 • date post

  16-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  2.169
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of გამოხატვის თავისუფლება, ტომი II-I

gamoxatvis TavisuflebasTan dakavSirebuli sasamarTlo gadawyvetilebebi

RFHB 66

gamoxatvis Tavisufleba saqarTveloSi

196

sasamarTlo gadawyvetilebebi

1996w e l i

nestan kirTaZe klara abramias winaaRmdegsaCivari: 1995 wlis 26 oqtombers q. Tbilisis prokuraturam sisxlis samarTlis saqme (#1095897) aRZra Jurnalist klara abramias winaaRmdeg da bralad wauyena mas saqarTvelos parlamentis wevris, nestan kirTaZis ciliswameba da Seuracxyofa. saqmis aRZvris safuZveli gaxda deputat nestan kirTaZis gancxadeba generaluri prokuroris saxelze, sadac ganmcxadebelma miuTiTa gazeTebSi `Sansi~ da `TuTarCela~ gamoqveynebul klara abramias cilismwameblur publikaciebze. sabrladebo daskvna: sabraldebo daskvnaSi aRniSnulia, rom 1995 wlis oqtomberSi, saprezidento arCevnebis wina periodSi nestan kirTaZe mxars uWerda prezidentobis erT kandidats _ eduard SevardnaZes, xolo klara abramia meores _ jumber patiaSvils. orTave mxardamWeri aqveynebda sagazeTo publikaciebs da gamoTqvamda sakuTar azrs kandidatebis Sesaxeb. deputatma nestan kirTaZem gamoTqva sakuTari mosazrebebi jumber patiaSvilis kandidaturasTan dakavSirebiT. sabraldebo daskvnis Tanaxmad, kirTaZis statiaze sapasuxo publikaciebi gamoaqveyna klara abramiam gazeTebSi `Sansi~ da `TuTarCela~. Tbilisis prokuraturam brali wauyena klara abramias ciliswamebaSi _ Segnebulad monaWoris gavrcelebasa da SeuracxyofaSi, rac gamoixata SemdegSi:

197

gamoxatvis Tavisufleba saqarTveloSi

gazeT `TuTarCelas~ 1995 wlis agvistos nomerSi klara abramiam gamoaqveyna statia `visi xar qalo, nestano~, sadac miuTiTa, rom saqarTvelos parlamentis wevrs, deputat nestan kirTaZes bankidan sesxad gamotanili hqonda 85 aTasi amerikuli dolari, romelsac mesame welia aRar abrunebda. xsenebuli informaciis gavrcelebiT ki, gamoZiebis azriT, Jurnalistma ganzrax daswama cili nestan kirTaZes mZime danaSaulis CadenaSi, rac ssk-s 137-e muxlis me-2 da me-3 nawilebiT gaTvaliswinebuli danaSaulia. 1995 wlis 21 oqtombris `TuTarCelas~ nomerSi ki Jurnalistma gamoaqveyna statia `toro, nestan, toro~, sadac aRniSna, rom deputat nestan kirTaZes saxelmwifo bankidan aCuqes 85 aTasi dolari. gamoZiebam es gancxadebac mZime danaSaulis CadenaSi ganzrax ciliswamebad (ssk-s 137-e muxlis me-2 da me-3 nawilebiT gaTvaliswinebuli danaSauli) Seafasa. gazeT `Sansis~ noembris nomerSi Jurnalistma dabeWda statia `wyalwaRebuli xavss ekideboda~, romelSic miuTiTa, rom nestan kirTaZes bankidan 85 aTasis nacvlad 105 aTasi amerikuli dolari hqonda gatanili, riTac ganzrax daswama mas cili mZime danaSaulis CadenaSi (ssk-s 137-e muxlis me-2 da me-3 nawilebiT gaTvaliswinebuli danaSauli). gamoZiebis SefasebiT, 1995 wlis gazeT `TuTarCelas~ agvistos nomerSi gamoqveynebul statiaSi ki klara abramiam uweso formiT ganzrax daamcira saqarTvelos respublikis parlamentis wevris, deputat nestan kirTaZis pirovnebis pativi da Rirseba, anu Caidina saqarTvelos respublikis ssk-s 138-e muxlis me-2 nawiliT gaTvaliswinebuli danaSauli. saxeldobr, xsenebul publikaciaSi Junalisti aRniSnavs: `...es erTi cida qali zorbad svams, mamakacebsac ki aTrobs, Tumca zogjer ise iTiSeba, sakuTar saxlsac ver agnebso.~ publikaciaSi `toro, nestan, toro~ ki klara abramiam ganmcxadeblis Sesaxeb aRniSna: `...mafiozebma da SenisTana deputatebma gaZarcves saqarTvelo, ganmkiTxavi ki aravinaa~... aqve deputati moxseniebulia politologad, Jurnalistad, mrCevlad da kirTaZis pirovnebis ganzrax damcirebis mizniT, `masaJistad~, rac uweso formiT ganzrax amcirebs mis pativsa da Rirsebas (saqarTvelos respublikis ssk-s 138-e muxlis me-2 nawiliT gaTvaliswinebuli danaSauli). q. Tbilisis prokuraturam saqme gansaxilvelad Tbilisis mTawmindis raionul sasamarTlos gadaugzavna. sasamarTlo ganxilva: klara abramiam Tavi damnaSaved ar cno da ga-

198

sasamarTlo gadawyvetilebebi

nacxada, rom 1995 wlis zafxulSi is wveulebaze imyofeboda erT-erT restoranSi, sadac iza orjonikiZesTan kerZo saubarSi Seityo, rom deputat nestan kirTaZes saxelmwifo xazinidan gamotanili hqonda 85 aTasi amerikuli dolari, romelsac ver abrunebda. am saubars, Jurnalistis cnobiT, eswrebodnen maTi saerTo nacnobebi maradi anasaSvili da ciala (cico) jafariZe. iza orjonikiZis, rogorc deputatis, mier miwodebuli informacia klara abramiam sarwmunod CaTvala da misi gamoqveyneba mizanSewonilad miiCnia. dazaralebulis saxiT dakiTxulma nestan kirTaZem ganacxada, rom mas arasodes miuRia raime sesxi, alkohols ki saerTod ar iRebda, janmrTelobis mdgomareobis gamo. saqmeze mowmed dakiTxulma iza orjonikiZem daadastura restoranSi klara abramiasTan, maradi anasaSvilTan da cico jafariZesTan Sexvedris faqti, Tumca ganacxada, rom am Sexvedraze mas araferi uTqvams JurnalistisTvis kirTaZis mier bankidan sesxis aRebis Sesaxeb. mowmis saxiT dakiTxulma cico jafariZemac ganacxada, rom msgavsi ram xsenebul Sexvedraze mas ar smenia. mowmis saxiT dakiTxulma maradi anasaSvilma Secvala Tavdapirveli (1995 wlis 1 dekembris) Cveneba da damatebiTi dakiTxvisas daadastura is, rom 1995 wlis zafxulSi, restoranSi klara abramiasa da iza orjonikiZes Soris saubrisas am ukanasknelma axsena nestan kirTaZis mier bankidan sesxis gamotanis faqti. gamoZiebam ar gaiziara anasaSvilis Cveneba sesxis aRebis Sesaxeb Semdeg garemoebaTa gamo: winaswari gamoZiebis mier anasaSvili daikiTxa 1995 wlis 1 dekembers, publikaciebi ki, romlebSic miTiTebuli iyo klara abramias mier dasaxelebuli Tanxa, gamoqveynda 1995 wlis agvistosa da oqtombris TveSi. gamoZiebis SekiTxvaze anasaSvilma maSin ganacxada, rom abramias arasodes uTqvams raime misTvis imis Sesaxeb, rom kirTaZes didi odenobiT sesxi hqonda gatanili bankidan. am droisaTvis gamoZiebas ar hyavda dakiTxuli Tavad klara abramia, romelic mxolod 1996 wlis 11 marts daikiTa. klara abramiam am dakiTxvisas miuTiTa mowmeebi, maT Soris maradi anasaSvili. gamoZiebam anasaSvilis Cveneba winaaRmdegobrivad, araTanmimdevrulad da urTierTgamomricxavad miiCnia, rac imaSi gamoixata, rom man erT SemTxvevaSi ganacxada, rom pirvel dakiTxvasa da meore dakiTxvas Soris SualedSi Sexvda klara abramias, meore SemTxvevaSi ki uaryo aseTi Sex-

199

gamoxatvis Tavisufleba saqarTveloSi

vedris faqti da a.S. iza orjonikiZem ki anasaSvilTan dapirispirebisas uaryo misi Cveneba kirTaZeze saubris Taobaze. sasamarTlom mizanSewonilad ar CaTvala cru Cvenebis micemisTvis maradi anasaSvilis mimarT ganaCenis gamotana im motiviT, rom igi aris qali, Jurnalisti da Seecada Tavisi megobari JurnalistisTvis pasuxismgeblobis Semsubuqebas. gazeT `Sansis~ redaqtorma bondo qurdaZem ganacxada, rom Tavdapirvelad statias ar aqveynebda da mxolod `TuTarCelaSi~ dabeWdvis Semdeg gamoaqveyna igi `SansSi~. Semdeg ki winasaarCevno kampaniis dros, klara abramias redaqtorobiTa da misive xelmoweriT daibeWda is fasian gverdze. winaswar gamoZiebas waredgina cnobebi saqarTveloSi arsebuli saTao bankebidan da maTi filialebidan imis Sesaxeb, rom arc nestan kirTaZes gautania Tanxa sesxis saxiT, arc vinmes misi rekomendaciiT. amave dros gamoZiebam miuTiTa respublikis prokuraturidan miRebul cnobebze, romelTa Tanaxmad, erovnuli bankis yofili mmarTvelis, dvaliSvilis mdivnis e.w. `Savi Canawerebis~ JurnalSi nestan kirTaZisa da misi meuRlis zurab rexviaSvilis gvarebi ar figurirebda. mowme besarion fanculaiam, romelmac gazeTebidan Seityo xsenebuli procesis Sesaxeb, saWirod CaTvala Cvenebis micema imasTan dakavSirebiT, rom parlamentis erT-erTi sxdomis dros nestan kirTaZe nasvam mdgomareobaSi naxa. fanculaias cnobiT, is, rogorc afxazeTidan devnili, afxazeTis ganTavisuflebis organizaciis sxva wevrebTan erTad 1994 wlis 1 aprils miwveuli iyo parlamentis sxdomaze. am dRes parlamentSi ixileboda `oTxmxrivi SeTanxmebis dokumenti xiznebisa da ltolvilebis Sesaxeb~. 14dan 16 saaTamde parlamentSi gamocxadda Sesveneba, romlis drosac vestibiulSi man SeniSna kirTaZe, romelic gafiTrebuli moeCvena, miuaxlovda Tu ara daaxloebiT 60 santimetrze, SeigrZno alkoholis suni, savaraudod, viskis an koniakis. fanculaias monacemebiT, sxdomis ganaxlebisas, kirTaZe dajda deputat kvaracxelias gverdiT, daaxloebiT or wuTSi ki deputatma germane facaciam gancxadebiT mimarTa vaxtang goguaZes, gaefrTxilebinaT deputatebi _ didi Sesvenebis Semdeg sxdomaze nasvamebi ar gamocxadebuliyvnen. fanculaias mtkicebiT, daaxloebiT 30 wuTSi nestan kirTaZem datova sxdomaTa darbazi. sasamarTlom ar gaiziara fanculaias Cveneba Semdeg garemoebaTa gamo:

200

sasamarTlo gadawyvetilebebi

parlamentidan miRebuli cnobiT, xsenebuli SeTanxmeba marTlac ixileboda sakanonmdeblo organoSi, Tumca daxurul sxdomaze, ris gamoc am sxdomis stenogramis gamoqveyneba ar SeiZleba. politikur debatebSi nestan kirTaZes monawileoba ar miuRia. mowmis saxiT dakiTxulma deputatebma _ germane facaciam, boris kakubavam, valeri kvaracxeliam, vaxtang goguaZem da beso lagvilavam ganacxades, rom arasodes unaxavT nestan kirTaZe nasvam mdgomareobaSi. rac Seexeba germane facacias, man ganacxada, rom erT-erTi Sesvenebis Semdeg Tavad iyo nasvami, kamaTi mouvida erT-erT deputatTan, risTvisac bodiSic ki moixada, xolo sxdomis Tavmjdomares gaugzavna gancxadeba, Sesvenebis Semdeg sxdomebze deputatebi nasvam mdgomareobaSi ar misuliyvnen. germane facacias Cvenebis Tanaxmad, am gancxadebaSi is mxolod sakuTar Tavs gulisxmobda. gamoZiebam fanculaias Cvenebis argaziarebis motivad daasaxela zaza petriaSvilis Cveneba, romelmac ganacxada, rom sasamarTlos Senobis derefanSi SemTxveviT moismina, rogor eubneboda misTvis ucnobi fanculaia abramias, rom daadasturebda parlamentis SenobaSi kirTaZis arafxizel mdgomareobaSi yofnis faqts. fanculaias mimarT cru Cvenebis micemisaTvis sisxlis samarTlis saqmis araRZvris motivad sasamarTlom is garemoeba daasaxela, rom es ukanaskneli iZulebiT gadaadgilebuli piria. gadawyvetileba: mTawmindis raionuli sasamarTlos (mosamarTle _ s. dadiani, msajulebi _ z. bogoliSvili da l. jRarkava) dadgenilebiT, klara abramia cnes damnaSaved saqarTvelos ssk-s 137-e muxlis meore da mesame nawilebis da 138-e muxlis meore nawilis safuZvelze. mas miesaja ori wliT Tavisuflebis aRkveTa ssk-s 137-e muxlis meore nawilis safuZvelze, sami w