… Hozana Davidovemu sinu !

14
Hozana Hozana Davidovemu sinu Davidovemu sinu ! ! Blagoslovljen, Blagoslovljen, i prihaja i prihaja v Gospodovem imenu v Gospodovem imenu ! ! Hozana Hozana na višavah na višavah ! ! (Mt 21,9) (Mt 21,9) izdelal Antonio Barone; prevedel Peter Pipan vir: Qumran2.net

description

… Hozana Davidovemu sinu !. Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu !. Hozana na višavah !. (Mt 21,9). izdelal Antonio Barone ; prevedel Peter Pipan vir: Qumran2.net. Pridite , skupaj stopimo na Oljsko goro , in pojdimo naproti Kristusu, ki se bliža - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of … Hozana Davidovemu sinu !

Page 1: … Hozana Davidovemu sinu !

……HozanaHozanaDavidovemu sinuDavidovemu sinu! !

Blagoslovljen, Blagoslovljen, ki prihajaki prihaja v Gospodovem imenuv Gospodovem imenu! !

HozanaHozanana višavahna višavah!!(Mt 21,9)(Mt 21,9)izdelal Antonio Barone; prevedel Peter Pipan

vir: Qumran2.net

Page 2: … Hozana Davidovemu sinu !

PriditePridite, , skupaj stopimo na Oljsko goroskupaj stopimo na Oljsko goro, , in pojdimo naproti Kristusu,in pojdimo naproti Kristusu, ki se bliža ki se bliža strašnemu a blaženemu trpljenjustrašnemu a blaženemu trpljenju, , da dovršida dovrši skrivnostskrivnost našega odrešenjanašega odrešenja. .

Page 3: … Hozana Davidovemu sinu !

Prostovoljno prihaja v JeruzalemProstovoljno prihaja v Jeruzalem..Prišel je iz nebesPrišel je iz nebes, , da bi se sam postavilda bi se sam postavil ««nad vsako gospostvonad vsako gospostvo in oblastin oblast, , nad vsako moč innad vsako moč in vladarstvovladarstvo in nad vsako drugo ime, ki se more imenovatiin nad vsako drugo ime, ki se more imenovati».».

Page 4: … Hozana Davidovemu sinu !

Ne prihaja, da bi si pridobil slavoNe prihaja, da bi si pridobil slavo, , ne z močjone z močjo in vzbujanjem pozornostiin vzbujanjem pozornosti.. ««Ne bo se prepiralNe bo se prepiral», », pravipravi, «, «ne bo vpilne bo vpil, , ne hrupa delal po ulicahne hrupa delal po ulicah». ». KKrotak in ponižen borotak in ponižen bo, , vstopil bo v skromni oblekivstopil bo v skromni obleki in v uboštvuin v uboštvu. . Pojdimo tudi miPojdimo tudi mi z njim, kiz njim, ki hiti proti trpljenjuhiti proti trpljenju, , in posnemajmo te, kiin posnemajmo te, ki mu gredo nasprotimu gredo nasproti. .

Page 5: … Hozana Davidovemu sinu !

Ne za to, da bi pred Njim razprostirali Ne za to, da bi pred Njim razprostirali vzdolž poti oljkove ali palmove vejevzdolž poti oljkove ali palmove veje, , tepihe ali kaj drugegatepihe ali kaj drugega, , ampak v ponižnostiampak v ponižnosti v globokem češčenjuv globokem češčenju padimo padimo mi sami pred njegove nogemi sami pred njegove noge. .

Page 6: … Hozana Davidovemu sinu !

Sprejmimo takoSprejmimo tako Božjo Besedo,Božjo Besedo, ki nas povišujeki nas povišuje in sprejmimo vasein sprejmimo vase Boga, Boga,

ki ga nič ne more obsečiki ga nič ne more obseči. . OnOn, , ki je krotkostki je krotkost samasama, ,

hoče priti k nam krotakhoče priti k nam krotak. . Prihaja nad somrakPrihaja nad somrak našenaše ošabnostiošabnosti, , ali bolje: stopaali bolje: stopa v temov temo naše neskončne nizkostinaše neskončne nizkosti, , da naredi našo notranjostda naredi našo notranjost sprejemljivo,sprejemljivo,da nasda nas more dvigniti inmore dvigniti in pripeljati k sebipripeljati k sebi. .

Page 7: … Hozana Davidovemu sinu !

V svoji notranjosti V svoji notranjosti se toliko bolj ponižajmose toliko bolj ponižajmoin padimo na tlain padimo na tla pred Kristusapred Kristusa,, ker oblačila in veje niso živiker oblačila in veje niso živi inin zelenje razveseljuje oči zelenje razveseljuje oči samo nekaj ursamo nekaj ur in je obsojeno, in je obsojeno, da izgubi s sokomda izgubi s sokom tudi svoje zelenilotudi svoje zelenilo. .

Page 8: … Hozana Davidovemu sinu !

Padimo na tla,Padimo na tla, oblečeni v njegovo milostoblečeni v njegovo milost, , oziromaoziroma v v Njega samega,Njega samega, kajti, kajti, ko smo bili krščeni v Kristusako smo bili krščeni v Kristusa, ,

smo oblekli Kristusa.smo oblekli Kristusa. Vrzimo se k Njegovim nogamVrzimo se k Njegovim nogam

kot razprostrta oblačilakot razprostrta oblačila..

Page 9: … Hozana Davidovemu sinu !

Podarimo zmagovalcu nad smrtjo, Podarimo zmagovalcu nad smrtjo, ne večne več preprostih palmovih vejpreprostih palmovih vej, , ampak ampak trofetrofejeje zmagezmage.. Ko mahamo z duhovnimi vejami dušeKo mahamo z duhovnimi vejami duše, , tudi mi vsak dantudi mi vsak dan posvečeni vzklikajmoposvečeni vzklikajmo: : ««Blagoslovljen, ki prihaja v imenu GospodovemBlagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, ,

Izraelov kralj.Izraelov kralj.»»

Page 10: … Hozana Davidovemu sinu !

JezusJezus,,spustil si se v Jeruzalem,spustil si se v Jeruzalem,da dovršišda dovršiš svoj velikonočni izhod.svoj velikonočni izhod.Vodi k večni Veliki nočiVodi k večni Veliki noči svojo Cerkev,svojo Cerkev,

ki roma po zemljiki roma po zemlji..

Page 11: … Hozana Davidovemu sinu !

JezusJezus,, v k v križu si nam dal rižu si nam dal novo drevo življenja.novo drevo življenja.

Daj,da bomo okusili njegove sadove odrešenja.Daj,da bomo okusili njegove sadove odrešenja.

Page 12: … Hozana Davidovemu sinu !

JezusJezus,, prišel si, prišel si, da nas odrešišda nas odrešiš greha in smrtigreha in smrti..Daj, da prispemo k TebiDaj, da prispemo k Tebi v znamenju verev znamenju vere, , upanja in ljubezniupanja in ljubezni..

Page 13: … Hozana Davidovemu sinu !

Hozana TebiHozana Tebi, , zmagovalec pekla in smrtizmagovalec pekla in smrti..

Hozana TebiHozana Tebi, , KristusKristus Davidov sinDavidov sin inin Kralj vekovKralj vekov..

Page 14: … Hozana Davidovemu sinu !

HOZANAHOZANA KRALJU KRALJU KRALJEVKRALJEV