ღონისძიება–კონკურსი ,, galaktionoba 201 3”

Click here to load reader

download ღონისძიება–კონკურსი ,, galaktionoba 201 3”

of 17

 • date post

  03-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  124
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ღონისძიება–კონკურსი ,, galaktionoba 201 3”. mTawmindis mTvare. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ღონისძიება–კონკურსი ,, galaktionoba 201 3”

1

,,galaktionoba 2013

2010 wlis dasawyisSi Seiqmna a.(a)i.p. mTawmindis mTvare, romlis ZiriTadi mizania erovnuli Rirebulebebis SenarCuneba, rac Cveni arsebobis aucilebeli garantia.Aaseve erovnuli umciresobebis qarTul kulturasTan da sazogadoebasTan daaxloeba.

am miznis misaRwevad organizacias Catarebuli aqvs mTeli rigi RonisZiebebi xolo 2009 wels daarsda yovelwliuri RonisZieba-konkursi galaktionoba, masSi monawiloben saqarTvelos umaRlesi saswavleblebis student .

mTawmindis mTvare

ganxorcielebuli proeqtebi:galaktionoba 2011 - daafinansa Sps azotma; 2011- - daafinansa samoqalaqo ganviTarebis saagentom _ CIDA.galaktionoba 2012 - daafinansa Sps azotma;galaktionis 121 wlis iubile daafinansa a(a)ip rusTavis axalgazrdobis centrma

:

proeqtis miznebi: - ; , , - ; . "", - . , , -.

GRonisZieba galaktionobis mokle istoriaRonisZieba-konkursi galaktionoba daarsda 2009 wels.

2010 wels RonisZieba-konkursSi monawileoba miiRes sxvadasxva universitetebis studentebma Tbilisidan da quTaisidan. nominaciebSi gamarjvebulebi dajildovdnen mweralTa kavSiris diplomebiTa da qarTvel mweralTa anTologiebiT.

2011 wels gaizarda monawileTa raodenoba. RonisZiebaSi CaerTvnen erovnuli umciresobebis warmomadgenlebi gardabnis raionidan.Ggamarjvebulebi dajildovdnen galaktionis 25 tome-ulebiT, diplomebiT, tomeulebiTa da rCeulebiT. RonisZiebas daemata Sejibri doRSi.

2012 wels RonisZiebaSi universitetis studentebTan erTad monawileobdnen rusTavisa da gar-dabnis sajaro skolis moswavleebi. didi ovaciiT Catarda doRi, romelSic 29 mxedari mona-wileobda raionis sxvadasxva soflebidan. gamarjvebulebi diplomebiTa da galaktionis rCeu-lebiT dajildovdnen. aseve maT gadaecaT ordRiani sagzuri xevsureTSi.

7: :

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; . 30-50 . -: ; ; ; ; ; ; ; ; ; . 50 -.

:galaktionis leqsis mxatvrulad wakiTxva (deklamacia);galaktionis poeziis mixedviT naxatis Seqmna;galaktionis leqsze dawerili simReris Sesruleba;galaktionis leqsze axali simReris dawera da Sesruleba;galaktionisadmi leqsis miZRvna; galaktionisadmi literaturuli Canaxatis miZRvna;galaktionis cxovrebisa daSemoqmedebis ukeT mcodneTa gamovlena breinringSi;galaktionis poeziis ukeT mcodneTa gamovlena.

:galaktionis leqsis mxatvrulad wakiTxva (deklamacia);galaktionis poeziis mixedviT naxatis Seqmna;galaktionis leqsze dawerili simReris Sesruleba.

Mproeqtis ganxorcielebis etapebi:I - , , , , ;II - ;III - -;IV - : - 25 ; - 26 ; - 29 ; - 30 ; - 1 ; - 3 ; - 6 ; - 7 ; - 8 ; - 9 .V - : - 9 ; - 10 ; - 11 .VI - 16-17 , .VII - 18 2013. ;16 . a ;17 . ;18 . ;19:30 . ;19:30 . ;20 . ;21:30 . ;24 . : .19 : 2012- :11 . ;13 . .

Jiuris wevrebi:musikosi - irma soxaZe da malxaz xoneliZe;reJisori maia burduli da Tamaz garseniSvili;msaxiobi - murman jinoria;mxatvari - rezo adamia; - .

rebi: - ;; ; ; ; ; ; ; ; ; - . - . - ) ; ) , 16 . - . - - 50%- -; - . - . - . Georgian Tourist Company - .

paketi sponsorisaTvisSedgeba Tqveni satelivizio da radio promouSeni rogorc galaktionobis sponsoris.RonisZiebis dasrulebis Semdeg momzaddeba satelevizio siuJeti, romelSic xazgasmiT iqneba aRniSnuli informacia Tqveni organizaciis Sesaxeb. Ees siuJeti daideba agreTve sxvadasxva veb-gverdebze.sponsori organizaciis logo iqneba moTavsebuli yvela sareklamo masalis pirvel gverdze: 1. sareklamo baneri - 22; 2. maisuri - 20 cali; 3. afiSebi - 1000 cali; 4. bukletebi - 500 cali; 5. mosawvevebi - 100 cali; - sareklamo banerebi gaikvreba universitetebSi da vanis municipalitetSi 75 dRis ganmavlobaSi ; - bukletebi darigdeba yvela umaRles saswavlebelSi;mTawmindis mTvaris Facebook-ze Seiqmneba RonisZiebis gverdi, sadac ganTavsdeba Tqveni organizaciis logo, romelsac naxavs aTasobiT axalgazrda.maisis 15-is Semdeg Yyvela regionSi Catardeba galaktionoba 2013-is SesarCevi turebi, sadac sadac gaJRerdeba informacia Tqveni sponsorobis Sesaxeb; SesarCevi konkursebi gaSuqdeba wamyvani televiziebis mier. - 5000 .

paketi mxardamWerisaTvissponsori organizaciis logo iqneba moTavsebuli yvela sareklamo masalis pirvel gverdze: 1. sareklamo baneri - 22; 2. maisuri - 20 cali; 3. afiSebi - 1000 cali; 4. bukletebi - 500 cali; 5. mosawvevebi - 100 cali; - sareklamo banerebi gaikvreba universitetebSi da vanis municipalitetSi 75 dRis ganmavlobaSi; - bukletebi darigdeba yvela umaRles saswavlebelSi;

mTawmindis mTvaris Facebook-ze Seiqmneba RonisZiebis gverdi, sadac ganTavsdeba Tqveni organizaciis logo, romelsac naxavs aTasobiT axalgazrda.

maisis 15-is Semdeg Yyvela regionSi Catardeba galaktionoba 2013-is SesarCevi turebi, sadac sadac gaJRerdeba informacia Tqveni sponsorobis Sesaxeb; SesarCevi konkursebi gaSuqdeba wamyvani televiziebis mier. - 2500 .

ganxorcielebuli proeqtebis amsaxveli video masala:galaktionoba 2009 - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_pc2-QLnZPQ

galaktionoba 2010 - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8LDMm8nzHS0#!

galaktion tabiZis 120 wlis iubilesadmi miZRvnili saRamo - http://www.myvideo.ge/?user_id=598473

121 - http://info9.ge/?l=G&m=1000&id=9588

sakontaqto informaciaa.(a).i.p. mTawmindis mTvare , -19 /. . 7 . 88: 0341 28 31 81E-mail: MtatsmindisMtvare@yahoo.comFacebook : mTawmindis mTvare

sazogadoebasTan urTierTobis jgufi:

arCil abesaZe (+995 579878887; +995 555680102; +995 599997642)luka jamarjaSvili (+995 558173016)N